art zlugimas

18a.

18a. Vakarų Europoje buvo pavadintas švietimo amžiumi.Švietėjai norėjo sukurt geresnę visuomenę.Lietuvoje 18a. buvo pradėtas švietimo pasaulietiškėjimo procesas.Ypač jį palengvino tai jog popiežius Klemensas XIV įsakė panaikinti Jėzuitų ordiną.
1773m. ATR įkuriama edukacinė komisija-pirmoji Europoje pasaulietinė pavaldi karaliui švietimo įstaiga.Jai perėmus Jėzuitų mokyklas atsirado pirmosios valstybinės mokyklos.
Edukacinė komisija bando įvesti privalomą pradinį moksla 7-12m. vaikams, bet trūksta lėšų ir bajorų paramos.
Didelį dėmesį ji skiria vidurinėms ir aukštosioms mokykloms.Jose pradedami dėstyti gamtos mokslai ir dėstomoji kalba tampa lenkų kalba.
1781m. Vilniaus universitetas pavadinamas LDK vyyriausiaja mokykla.
Joje dėsto daug žymių žmonių:M.Počobutas-fizikas-astronomas.Jo vadovaujama observatorija buvo lyginama su Oxfordo observatorija.Tomas Žebrauskas-matematikas, 1753m. įsteigia Vilniaus universiteto observatoriją.Kazimieras Narbutas-filosofijos ir logikos profesorius.1769m. išleidžia veikalą „Logika“.
1797m. universitete veikia 3 fakultetai-moralės, fizikos ir medicinos.
Žymiausias 18a. Rašytojas K.Donelaitis 1714-1780m.Jo poema „Metai“ rašyta nuo 1765-1775.Tai pirmasis pasaulietinės Lietuvos literatūros kūrinys.
Architektūroje vyrauja klasicizmo stilius.

ATR žlugimas

18a.vid. ATR politinis vystymasis

Saksų dinastija valdymą baigia 1763m.
Paskutinysis Saksų valdovas Augustas III.Pasibaigus jo valdymui buvo nuspręsta reformuoti nusilpusią valstybę, nes ji buvo viliojančiu grobiu Prūsijai, Austrijai ir Rusijai.
Europoje po 7m. kaaro (1756-1763m.) susiformavo 2 stovyklos-sąjungos ir pietų.
Šiaurės sąjungą sudarė Anglija, Prūsija ir Rusija.Pietų-Prancūzija, Ispanija ir Austrija.
Karingoji Prūsija labai norėjo nukariauti ATR, kurioje buvo bebaigianti įsigalėti Rusija.ATR atsidūrė šiaurės valstybių įtakoj ir jų įtakų zonoj.
Pačioj ATR taip pat buvo susiformavusios 2 stovyklos-„patriotai“ ir „f

familija“.Negalėdamos susitarti jos išardydavo beveik visus seimus.Familija rėmėsi Rusijos diplomatija, patriotai ieškojo paramos Prancūzijoje.
Familiojos atstovai-Čertoriskiai, kreipėsi į carienę Jakateriną II, prašydami paramos prieš Saksonijos šalininkus, kurie po Augusto III mirties norėjo jog į sostą atsisėstų kitas Saksų atstovas.Tačiau tai nepatiko Rusijai, kuri siekė jog ATR sostas taptų renkamas, o ne paveldimas.Todėl Jakaterina II atsiunčia kariuomenę į ATR kuri padeda Čertoriskiams.Tokiu būdu 1764m.į sostą ateina paskutinysis ATR karalius lenkas Stanislovas Poniatovskis.
1764-1766m. Čertoriskiams ir karaliui pavyko įgyvendint dalį valstybės valdymo reformų.Tačiau karalius atsisakė patenkint Rusijos reikalavimus-sulygint katalikų, 2stačiatikių ir protestantų politines teises.Tuomet Rusija pristeigia ATR katalikų bajorų konfederacijų.
1767m. buvo įsteigta Radomo konfederacija, kuriai vadovavo Karolis Radvila.Radomo konfederacija buvo Čertoriskių ir Poniatovskio priešai.Remiama rusų kariuomenes Radomo konfederacija užima Varšuvą.Nuo šiol rusų kariuomenė lieka ATR.Seimas apsuptas rusų kaariuomenės turėjo priimti įstatymus atitinkančius Rusijos interesus:
1. Rusija gavo tteisę žūrėti, kad nebūtų pakeista valstybės santvarka.
2. Kad nebūtų pažeistos bajorų teisės ir galiotų liberum veto.
3. Kad galiotų karaliaus rinkimai.
4. Kitatikiai turėtų lygias politinias teisias su katalikais.

Čertoriskiams pavyksta išsilaikyti valdžioje, tačiau Rusijos įtaka ATR nepaprastai išauga.Šitoks rusų įsigalėjimas valstybėje nepatiko dalims ATR bajorų.
1768m. susikuria Baro konfederacija.Ji gynė katalikybę ir šalies nepriklausomybę.Stojo prieš Čertoriskius ir Rusiją.Labiausiai jie siekė Poniatovskio nušalinimo.Baro konfederaciją parėmė Prancūzija.Baro konfederacijos kovas lydėjo nesėkmės.Tačiau rusams šios kovos parodė jog jie vieni nepajėgūs karinėmis pr

riemonėmis kontroliuoti visos ATR.Tuo labiau, jog Rusija tuo metu kariavo su Turkija.Nusilpusią ATR
1772m. pasidalija Rusija, Prūsija ir Austrija.Šis padalijimas dar nepranašavo ATR žlugimo, bet sutrukdė jai išbrist iš anarchijos.ATR plotas sumažėja nuo 730m2 iki 520m2 tūkst.Gyventojų nuo 11,4 iki 7,4 mln.

ANTRASIS ATE PADALIJIMAS

Po 1-ojo padalijimo buvo pertvarkytas respublikos valdymas.Karalius turėjo būti renkamas iš vietinių didikų.1775m. aukščiausiuoju valdžios organu tampa „Nuolatinė taryba“.
Rusija buvo numačiusi per ją valdyti šalį.Nuolatinė taryba buvo centrinės Lietuvos ir lenkijos organu.Ji atliko šias reformas:
1. Panaikino bajorų privilegiją išvežti ir įsivežti užsienio prekes be muitų, taip pat panaikino vidaus muitus.
2. Uždraudė įvežti kai kurias kitose šalyse gaminamas prekes, nes norėjo suaktyvinti tų prekių gamybą ir prekybą viduje.
3. Sudarė prekybos sutartis su gretimom valstybėm.

Tačiau esama politinė situacija stabdė krašto pažangą.Tarptautinė padėtis buvo tokia jog susidarė palankios sąlygos vidaus reformoms.
1. Rusija įsitraukė į karą su Turkais dėl krymo 1787-1791m.
2. Prūsija siūlė Poniatovskiui sąjungą prieš Rusiją, nes nenorėjo pastarųjų sustiprėjimo.

Naudodamasis Prūsijos parama ATR seimas pradeda 4 metų seimo reformas (1788-1792m.)

Buvo padaryta:

1. Kariuomenė buvo padidinta nuo 26 iki 100 tūkst.
2. Panaikino Nuolatinę tarybą ir įsteigė Įstatymų sargybą.
3. Išrinko edukacijos (švietimo), policijos, karo ir biudžeto komisijas (ministerijas).
4. Įvedė valstybinį pajamų mokestį dvasininkams (20%) ir dvarininkams (10%).
5. Nuspręsta imti rekrutus iš visų žemvaldžių ir taip pat bažnyčios žemių.

1791m. gegužės 3d. Konstitucija

Šioje konstitucijoje buvo atspindėtos prancūzų švietėjų idėjos.Į šią konstituciją buvo de

edami naujųjų laikų demokratiniai pagrindai.
Pirmą kartą buvo pareikšta, kad valstybė imama į krašto teisėtvarkos ir valdžios globą.
Šia konstitucija buvo siekiama sustiprinti valstybės ir centralizuotą valdžią.Nuostatos kurias skelbia konstitucija kalba apie konstitucinės monarchijos užuomazgas.
Svarbiausi teiginiai:
1. Įvesta paveldima karalystės valdžia.
2. Panaikinta Liberum veto teisė.
3. Teismo sprendimus nurodyta skelbti karaliaus vardu.
4. įstatymų leidyba perduota dviejų rūmų seimui.
5. Vykdomoji valdžia pavesta karaliui ir įstatymų sargybai veikiančiai jo vardu.

Konstitucijoje neliko valstybės dalijimo į Lenkijos karalystę ir LDK.Joje nebeužsimenama apie LDK savarankiškumą.Lietuvos vardas net neminimas.Respublika vadinama Lenkija.Tačiau Liublino unijos aktas nebuvo panaikintas.Todėl ATR išlaikė dvylypį pobūdį-dualumą.
Ryškus Lietuvos valstybingumo sumenkinimas dalį jos visuomenės patraukia į konstitucinę priešininkų stovyklą-Targovicos konfederacija.Ji susidarė 1792m.Jos atstovu buvo išrinktas Simonas Kasakovskis.Rusai atsiuntė konfederacinę pagalbą.Konstitucijos šalininkai pralaimi.Ji buvo paskelbta negaliojančia, 4 metų reformos naikinamos.
1793m.Peterburge Rusija ir Prūsija pasirašo antrą ATR padalijimo aktą.ATR neteko beveik pusės teritorijos.Joje liko tik apie 4mln. gyventojų.Buvo atkurta valstybės santvarka buvusi valdant Nuolatinei tarybai.ATR neteko priėjimų prie jūrų.Ją supo 3 galingos valstybės-Austrija, Prūsija ir Rusija.Ji neteko visų savarankiškos raidos galimybių.

Miestų įstatymas buvo priimtas 1791m..Pagal jį miestiečiai įgijo teisę:
1. Būti žemės savininkais.
2. Užimti aukštųjų dvasininkų vietas.
3. Gauti valstybės tarnybą.
4. Būti karininkais.
5. Į seimą siųsti savo delegatus turiončius sprendžiamojo balso teisę svarstant miestų ir prekybos reikalus, ir patariamojo balso teisę sprendžiant kitas problemas.

Buvo sulygintos bajorų ir miestiečių teisės!!!!!!!

3 didž.geograf.atrad:
1. Vakarų juru kelio į indija atradimas (K.Kolumb) 1492m.
2. Vasko da gama-Jūrų kelias į

Indiją 1497-1498m.
3. Magelano kelione aplink pasaulį 1519-1521m.
PRIEŽASTYS:
1 reikėjo rast juru kelia i ind, nes sausum kelius uzvalde arab.
2 euro pradejus sparciai vystytis pinig santyk truko aukso ir sidanro
Monetoms lieti.
3 buvo labai vertinami europoj rytu priesko.ju prekyb duodav did turtus.
PRIELAIDOS:
1. nauju laivų-karaveliu atsirad.
2. kompaso naudojimas europoj.
3. knygu spausdinimas leido spausdint zemelapius.
4. Pirmoj spausdin knyga-Gutenbergo 1447m.
5. šaunamojo ginklo sukurimas.
REZULTATAI:
1.Pasikei prekyb keliai.Buvo prekiauja ne tik tarp euro valstybiu, bet ir
tarp žemynu.
2.krenta pinigu verte, nes randama daug aukso centinej ir pietu afrikoj.
3.iskyla naujos jurines valst-spain ir portuga, o nuo 17a angl.
4.prekyb keliai is vidur juros persi prie atlan vanden pakranciu.Isauga

amsterdam uostas.
5.Is amer i euro atvezamos bulves, kukuru, cukranen, tabakas, kakava.i
ameri buvo atvezt arkliai, avys, kiaule, jauc ir ozkos.
6.atrastam zemyne susidar palank salyg plisti krikscionyb ir euro kult.
Praside grandiozin tautu bendradarb.naikino viet kolon ir tautas.
7.amer atradima veliau paspart euro valst kova del kolon.

3 didž.geograf.atrad:
1. Vakarų juru kelio į indija atradimas (K.Kolumb) 1492m.
2. Vasko da gama-Jūrų kelias į Indiją 1497-1498m.
3. Magelano kelione aplink pasaulį 1519-1521m.
PRIEŽASTYS:
1 reikėjo rast juru kelia i ind, nes sausum kelius uzvalde arab.
2 euro pradejus sparciai vystytis pinig santyk truko aukso ir sidanro
Monetoms lieti.
3 buvo labai vertinami europoj rytu priesko.ju prekyb duodav did turtus.
PRIELAIDOS:
6. nauju laivų-karaveliu atsirad.
7. kompaso naudojimas europoj.
8. knygu spausdinimas leido spausdint zemelapius.
9. Pirmoj spausdin knyga-Gutenbergo 1447m.
10. šaunamojo ginklo sukurimas.
REZULTATAI:
1.Pasikei prekyb keliai.Buvo prekiauja ne tik tarp euro valstybiu, bet ir
tarp žemynu.
2.krenta pinigu verte, nes randama daug aukso centinej ir pietu afrikoj.
3.iskyla naujos jurines valst-spain ir portuga, o nuo 17a angl.
4.prekyb keliai is vidur juros persi prie atlan vanden pakranciu.Isauga

amsterdam uostas.
5.Is amer i euro atvezamos bulves, kukuru, cukranen, tabakas, kakava.i
ameri buvo atvezt arkliai, avys, kiaule, jauc ir ozkos.
6.atrastam zemyne susidar palank salyg plisti krikscionyb ir euro kult.
Praside grandiozin tautu bendradarb.naikino viet kolon ir tautas.
7.amer atradima veliau paspart euro valst kova del kolon.

3 didž.geograf.atrad:
1. Vakarų juru kelio į indija atradimas (K.Kolumb) 1492m.
2. Vasko da gama-Jūrų kelias į Indiją 1497-1498m.
3. Magelano kelione aplink pasaulį 1519-1521m.
PRIEŽASTYS:
1 reikėjo rast juru kelia i ind, nes sausum kelius uzvalde arab.
2 euro pradejus sparciai vystytis pinig santyk truko aukso ir sidanro
Monetoms lieti.
3 buvo labai vertinami europoj rytu priesko.ju prekyb duodav did turtus.
PRIELAIDOS:
11. nauju laivų-karaveliu atsirad.
12. kompaso naudojimas europoj.
13. knygu spausdinimas leido spausdint zemelapius.
14. Pirmoj spausdin knyga-Gutenbergo 1447m.
15. šaunamojo ginklo sukurimas.
REZULTATAI:
1.Pasikei prekyb keliai.Buvo prekiauja ne tik tarp euro valstybiu, bet ir
tarp žemynu.
2.krenta pinigu verte, nes randama daug aukso centinej ir pietu afrikoj.
3.iskyla naujos jurines valst-spain ir portuga, o nuo 17a angl.
4.prekyb keliai is vidur juros persi prie atlan vanden pakranciu.Isauga

amsterdam uostas.
5.Is amer i euro atvezamos bulves, kukuru, cukranen, tabakas, kakava.i
ameri buvo atvezt arkliai, avys, kiaule, jauc ir ozkos.
6.atrastam zemyne susidar palank salyg plisti krikscionyb ir euro kult.
Praside grandiozin tautu bendradarb.naikino viet kolon ir tautas.
7.amer atradima veliau paspart euro valst kova del kolon.

3 didž.geograf.atrad:
1. Vakarų juru kelio į indija atradimas (K.Kolumb) 1492m.
2. Vasko da gama-Jūrų kelias į Indiją 1497-1498m.
3. Magelano kelione aplink pasaulį 1519-1521m.
PRIEŽASTYS:
1 reikėjo rast juru kelia i ind, nes sausum kelius uzvalde arab.
2 euro pradejus sparciai vystytis pinig santyk truko aukso ir sidanro
Monetoms lieti.
3 buvo labai vertinami europoj rytu priesko.ju prekyb duodav did turtus.
PRIELAIDOS:
16. nauju laivų-karaveliu atsirad.
17. kompaso naudojimas europoj.
18. knygu spausdinimas leido spausdint zemelapius.
19. Pirmoj spausdin knyga-Gutenbergo 1447m.
20. šaunamojo ginklo sukurimas.
REZULTATAI:
1.Pasikei prekyb keliai.Buvo prekiauja ne tik tarp euro valstybiu, bet ir
tarp žemynu.
2.krenta pinigu verte, nes randama daug aukso centinej ir pietu afrikoj.
3.iskyla naujos jurines valst-spain ir portuga, o nuo 17a angl.
4.prekyb keliai is vidur juros persi prie atlan vanden pakranciu.Isauga

amsterdam uostas.
5.Is amer i euro atvezamos bulves, kukuru, cukranen, tabakas, kakava.i
ameri buvo atvezt arkliai, avys, kiaule, jauc ir ozkos.
6.atrastam zemyne susidar palank salyg plisti krikscionyb ir euro kult.
Praside grandiozin tautu bendradarb.naikino viet kolon ir tautas.
7.amer atradima veliau paspart euro valst kova del kolon.

Leave a Comment