Antroji Lietuvos sovietizacija. Partizanų pasipriešinimas(1944/45-1953m.)

Testas

1.Kuriais metais vyko mūšiai dėl Lietuvos?
a.) 1944 liepa-1945 sausis
b.) 1945 rugpjūtis -1953 spalis
c.) 1949rugsėjis- 1950 vasaris

2.Koks lietuvių požiūris buvo į SSRS ir komunizmą?
a.) palaikė jų idėjas
b.) buvo priešiškai nusistatę
c.) komunistai lietuviams netrukdė

3.* Apibraukite teisingus atsakymus kas įvyko sovietinant Lietuvos kraštą iki 1948m.

a.)nacionalizuotos privačios įmonės

b.)prieš kunigus griebtasi teroro

c.)mokymo įstaigos griežtai kontroliuotos

4.Kuriais metais komunistai ėmėsi kurti kolūkius?

a.) 1947

b.) 1919
c.) 1974

5.Kuriais metais Lietuva buvo galutinai kolektyvizuota?

a.) 1969

b.) 1918
d.) 1950

6.Kokia buvo svarbiausia sovietų valdžios politikos įgyvendinimo priemonė?

a.) bado streikas

b.) teroras

c.) nebuvo jokių priemonių, nes lietuviai sovietų valdžiai nesipriešino

7.Kaip vadinosi sovietų sąjungos vidaus reikalų komitetas?

a.) NKVD

b.) NKKGB

c.) GULAG

8.Sovietų valdžios Lietuvoje sutelkti ginkluoti būriai kovoti su pasipriešinusiais prieš komunizmą.

a.)partizanai

b.)artizanai b.) c.)stribai
9.Kaip vadinosi priverstinio darbo stovyklų sovietų sąjungos valdyba?

a.)VLIK

b.)GULAG

c.)LLKS

10.Kuriais metais tęsėsi masiniai trėmimai?

a.)1948-1951

b.)1939-1963

c.)1945-1953

11.Per kurį trėmimą buvo ištremta daugiausiai žmonių?

a.)pavasario (vesna)

b.)rudeninis (osenij)

c.)bangų mūša (priboj)

12.Ginkluotos kovos dalyviai, savanoriai, gyvenantys miškuose, veikiantys priešo užnugaryje.

a.)NKVD divizijos

b.)partizanai

c.)liaudies gynėjai

13.Kaip vadinosi visos Lietuvos išlaisvinimo komitetą, kuris kūrėsi 1944m. Kaune?

a.)SSKP (CK)

b.)LLKS

c.)VLIK’as

14.Šalieės pilietis bendradarbiaujantis su okupantais.

a.)kolaborantas

b.)partizanas

c.)rezistentas

15.Piliečių belaisvių, tremtinių grįžimas į tėvynę/

a.)repatriacija

b.)rezistencija

c.)trėmimas

16.Sovietų sąjungos saugumo komitetas

a.)NKVD

b.)NKGB

c.)SSK

17.Kuriais metais vyko rudeninis trėmimas?

a.)1948.05

b.)1949.03

c.)1951.10

18.Lietuvos partizanas, atstovaujantis nuo 1949 užsieniui, parašęs knygą “Partizanai”.

a.)J.Lukša

b.)A.Ramanauskas

c.)J.Žemaitis

19).1949m. partizanų suvažiavime suukurtas sąjūdis

a.)VLIK’as

b.)LLKS

c.)LLA

20.Koks partizanas (paskutinis) žuvo 1965.03.17?

a.)A.Kraujelis b.)A.Ramanauskas c.)A.Končius
Testo atsakymai
1).a 11).a
2).b 12).b
3).a,b,c 13).c
4) .a 14).a
5).c 15).a
6).b 16).b
7).a 17).c
8).c 18).a
9).b 19).b
10).c 20).a

Leave a Comment