Antrasis pasaulinis karas

Antras Pasaulinis karas 1939 09 01 – 1945 09 02

1922m. Benitas Musolinis atėjo į valdžią Italijoje
1922m. Josifas Stalinas ateina į valdžią Rusijoje
1925m. Lokarno sutartis (nustatytos Vokietijos sienos su Prancūzija ir Belgija).
1926m. Vokietija įstoja Į Tautų sąjungą.
1931m. Japonija užkariauja Kinijai priklausančią Mandžūriją
1933m. sausio 30d. Hitleris tapo Vokietijos reichskancleriu.
1933m. gegužės 2d. Vokietija išstoja iš Tautų sąjungos.
1935-1936m. Italija užėmė Etiopiją
1936m. Antikominterno paktas tarp Vokietijos ir Japonijos.
1936-1939m. Ispanijos pilietinio karas
1938 – “Krištolo naktis”. Išžudyti žydai savo namuose
1938m. kovo 12d. Austrijos anšliusas
1938m. kovo 17d. Lenkijos ultimatumas Lietuvai
1939m. Japonija užpuola Mongoliją
1939 05 – Maskvoje įvyksta Anglijos, Prancūzijos, Sovietų Sąjungos. Susitarimas dėl veiksmų prieš Vokietiją. Nieko nenutaria.
1939m. kovo 15d. Čekoslovakijos kapituliacija
1939m. kovo 22d. Klaipėdos kraštas perduotas Vokietijai
1938 09 28 – Miuncheno suokalbis (Vokietija, Italija, Anglija, Prancūzija). Čekoslovakijos dalis atiduota Vokietijai. Čekoslovakija nedalyvauja.
1393m. balandžio 7d. Italai įsiveržė į Albaniją
1939m. gegužės 22d. Vokietijos-Italijos „Plieno paktas“
1939m. rugpjūčio 23d. SSRS-Vokietijos nepuolimo paktas
1939m. rugsėjo 1d. Vokietija užpuola Lenkiją.
1939 09 03 – Anglija ir Prancūzija skelbia Vokietijai karą, bet karo veiksmų nepradeda. “Keistasis karas”.
1939 09 17
1939 09 20 – kapituliuoja Lenkija.
1939 09 28 – SSRS ir Vokietijos sienų ir draugystės sutartis. Slaptajame protokole Vokietija atiduoda Lietuvą.
1940 04 – užimama Danija ir Norvegija.
1940 05 – žygis į Prancūziją, Belgiją, Olandiją, Liuksemburgą.
1940 06 – Italijos – Prancūzijos karas.
1940 06 22 – kapituliuoja Prancūzija.
1940 80 – mūšis dėl Anglijos.
1940 09 – Italijos nesėkmingas karas su Graikija.
1941 04 – Vokietija ir Italija įsiveržia į Jugoslaviją ir Graikiją. Valstybės kapituliuoja.
1941 06 22 – SS – Vokietijos karas. Barbarosos planas.
1941 – priimtas Lendlizo įstatymas. Skolinti ir nuomoti karinė techniką kariaujančioms alims (JAV, Ruzveltas).
1941 12 07 – karo veixmai Ramiajame vandenyne. Japonija bombarduoja Perlharbora (iki 43 metų įsitvirtina Ramiajame vandenyne)
1942 06 – mūšis prie Stalingrado (katilas).
1943 06 – Kursko kautynės (didžiausias tankų mūšis). Jėgos persisveria ir prasideda Raudonosios armijos puolimas visu frontu.
1943 06 25 – sugaunamas Musolinis ir pakariamas.
1943 11 28 – Teherano konferencija. Stalinas, Ruzveltas, Čerčilis. Nutarta:
1. Atidaryti II-jį frontą (44 05).
2. Kovoti iki pergalės be sutarčių.
1944 04 – Sovietų kariuomenė įžengė į Ruminiją.
1944 06 06 – atidaromas II-asis frontas. Vadai: Eisenhaueris, degolis.
1944 06 20 – taufenbergas pasikėsina į Hitlerį
1945 – Raudonoji armija įsiveržia į Vokietiją.
1945 02 – įvyxta Krymo(Jaltos) konferencija. Nutarta:
1. Sunaikinti nacizmą
2. Okupuoti Vokietiją (paskirstytos okupacinės zonos)
3. Nubausti karinius nusikaltėlius.
Svarstytas Lenkijos sienų klausimas. Rytinė dalis atiduota SS. Rytprūsiai prijungti prie Lenkijos. Vakarinė siena nenustatyta.
4. Įkurta nauja tarptautinė sąjunga (1942 01 01) – 26 valstybės pasirašė deklaraciją “Antihitlerinė koalicija”.
Slaptasis protokolas numatė SS įstojimą š kara prieš Japoniją.
1945 04 30 – nusižudo Hitleris.
1945 05 02 – Berlyno turmas.
1945 05 08-09 – kapituliuoja Vokietija.
1943-44 – JAV sėkmingai kovoja su Japonija. “Šokinėjimas per salas”.
1945 07 17 – 08 02 – Įvyxta Potsdamo konferencija. Prancūzija, Anglija, JAV, SS.
1. Suderintos Bernyno ir Vokietijos okupacinės zonos.
2. Lenkijos siena su Vokietija nustatyta pagal Neisę ir Oderį.
3. Rytprūsiai – SS
4. Sukurtas tarptautinis karinis teisininkų tribunolas.
Niurnbergo procesas. 11 pakarta. Geringas nusižudo
1945 08 06 – JAV numeta atomines bombas ant Hirasimos. 08 09 – nagasakio.
1945 08 09 – SS stoja į karą prieš Japoniją.
1945 09 02 – kapituliuoja Japonija. II pasaulinio ka

Diktatūriniai rėžimai Europoje: Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Bulgarija, Graikija, Albanija, Jugoslavija, Austrija, Portugalija, Turkija, SS.
Demokratija: Dž. Britanija, Prancūzija, Šveicarija, Čekoslovakija, Vengrija, Norvegija, vedija, Danija, Suomija, Belgija, Olandija, Liuksemburgas.

1939 08 23 – Molotovo-Ribentropo paktas. TSRS – Vokietijos nepuolimo sutartis:
1. Neužpulti viena kitos 10 metų.
2. Nedalyvauti karinėse sąjungose vienai prieš kitą.
Prie sutarties pridėti slapti protokolai. Pagal juos pasidalinta įtakos sferomis. SS gauna: Suomiją, Estiją, Latviją, Lenkijos r. dalį, Rumunijos Besarabiją. Vokietija: Lenkijos v. dalį ir Lietuvą.

Antrąjį pasaulinį karą sukėlė:
Vokietijos „nuoskaudos“ po Versalio sutarties;
Vokietijos, Italijos ir Japonijos siekimas pasidalyti pasaulį; agresyvi Japonijos politika;
Vakarų šalių nuolaidžiavimas Vokietijai (leido Hitleriui siekti užkariauti „gyvybinę erdvę“);
Ginklavimosi varžybos (jas skatino SSRS įtakos stiprėjimas);
SSRS siekimas atkurti buvusios Rusijos imperijos sienas;
Dviejų ideologijų – fašizmo ir komunizmo –susidūrimas.

Antrojo pasaulinio karo pradžia:
1939 m. rugsėjo 1d. Vokietija užpuolė Lenkiją, o rugsėjo 3 d. Didžioji Britanija ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai.

Antrojo pasaulinio karo veiksmų Europoje eiga:
I karo etapas (nuo 1939 09 01 iki 1941 06 22, iki Vokietijos-SSRS karo):
191939m. rugsėjo 1d. Vokietija įsiveržia į Lenkiją ir sutriuškina ją per 3 savaites. Rugsėjo 17d. paskelbiama, kad Lenkijos vyriausybė nustojo egzistavusi. Dalį Lenkijos užima Sovietų Sąjunga.
1939m. rugsėjo 3d. – 1940 m. balandžio 9d. vyksta „keistasis karas“. Didžioji Britanija ir Prancūzija nepriima Vokietijos taikos pasiūlymo, paskelbia jai karą, bet nepradeda karo veiksmų prieš ją. Per tą laiką tik jūroje vyksta karo veiksmai tarp Anglijos ir Vokietijos.
1939m. rugsėjo 9-10d. SSRS pasirašo savitarpio pagalbos sutartis su Latvija, Estija, Lietuva (su Lietuva 1939 10 10 ).
1939m. rugsėjo 28d. Sovietų Sąjunga ir Vokietija pasirašo draugystės ir sienų sutartį (Lietuva patenka į SSRS įtakos sferą).
1939m. gruodžio 30d. prasideda SSRS karas su Suomija (Žiemos karas). Jį sukelia SSRS (pagal Ribentropo-Molotovo paktą Suomija buvo patekusi į SSRS įtakos zoną). SSRS puolimą sustabdo įtvirtinta Marenheimo linija. Pasaulio viešoji nuomonė simpatizuoja mažai tautai, bandančiai atremti didžiosios kaimynės agresiją. 1939m. gruodžio mėn. Sovietų Sąjunga pašalinama iš Tautų Sąjungos. 1940m. kovo mėn. SSRS pralaužia įtvirtinimus Karelijos sąsmaukoje. Suomija priverčiama pasirašyti taikos sutartį. Karas parodo SSRS kovinės parengties būklę.
1940m. gegužės mėn. Vokietija užgrobia Norvegiją ir Daniją, Olandiją, Belgiją, Liuksemburgą.
1940m. birželio mėn. Vokietija okupuoja Prancūziją.
1940m. birželio mėn SSRS okupuoja Lietuvą, Latviją, Estiją.
1940m. liepos mėn SSRS atplėšia nuo Rumunijos Besarabiją (sudaroma Moldavijos SSR). SSRS nedalyvaudama kare prisijungia teritorijų su 20mln gyv.
1940m. rugpjūčio mėn. vyksta nesėkmingas Vokietijos „mūšis dėl Britanijos“
1940m. spalio mėn. pasirašomas Vokietijos-Ialijos-Japonijos trišalis paktas.
1941m. balandžio – birželio mėn. Vokietija ir Italija okupuoja Jugoslaviją ir Graikiją.

II karo etapas (1941 – 1943):
Šiam karo etapui Vokietija ruošiasi iš anksto : patvirtina „Barbarosos“ planą: susitaria su Suomija, Vengrija ir Rumunija dėl karo veiksmų. Dėl materialinės paramos susitaria su Ispanija, Bulgarija, Turkija. 1941m. SSRS pasirašo 5 metų neutralumo sutartį su Jponija.
1941m. birželio 22d. Vokietija užpuola SSRS. Kartu su Vokietija kare dalyvauja Vengrija, Rumunija, Suomija. Užimamas Smolenskas, Kijevas, apsupamas Leningradas. Vokiečiai priartėjo prie Maskvos, bet čia SSRS pasiekia pirmąją pergalę ir priverčia vokiečius trauktis.
1943m. vasario mėn vyksta persilaužimas kare. Vokiečiai pralaimi prie Staliningrado (apsupama Pauliaus armija).
1943m. liepos mėn. vokiečiai pralaimi prie Kursko.
143m. liepos mėn. po nesėkmių frontuose B. Musolinis nušalinamas nuo valdžios. Tačiau nacistai atkuria fašistinę valdžią.
1943m. kyla išsivadavimo kovos Jugoslavijoje, Graikijoje, Albanijoje, vėliau Lenkijoje. Stipriausias pasipriešinimas vyksta Prancūzijoje ir Italijoje.
Iki 1944. pradžios vyksta Raudonosios armijos puolimas nuo Baltijos iki Juodosios jūros.
Antihitlerinės koalicijos susidarymas:
1941m. liepos mėn. SSRS ir Didžioji Britanija pasirašo nutarimą dėl bendrų kovos veiksmų prieš Vokietiją.
1941m. rugpjūčio 14d. JAV (F.Ruzveltas) ir Didžioji Britanija (V.Čerčilis) pasirašo Atlanto chartiją – bendrą dviejų valstybių deklaraciją. (Chartijoje išdėstyti abiejų valstybių politikos principai, 1942m. sausio 1d., ideologinė platforma)
1941m. lapkričio mėn. JAV pradeda tiekti ginklus SSRS pagal lendlizo įstatymą.
1942m. Vašingtone pasirašoma Jungtinių Tautų deklaracija (JAV,SSRS,Didžioji Britanija, Kinija, Kanada, Austrija). Valstybės įsipareigoja nesudaryti taikos sutarčių ar paliaubų su Vokietija ir jos sąjungininkėmis.
1941m. Japonija užpuola JAV Perl Harboro karinę bazę Havajuose, įsiveržia į Olandijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos kolonijas Pietryčių Azijoje.
1942m. Japonija užima Malają, Birmą, Filipinus, Indoneziją („Azija – azijiečiams“).
1943m. lapkričio 28 – gruodžio 1d. vyksta Teherano (Iranas) konferencija. Tai pirmas tarptautinis aukščiausio lygio susitikimas, kuriame dalyvauja J. Stalinas (SSRS), V.Čerčilis (D.Britanija), F.Ruzveltas (JAV). Nutarta:
Normandijoje išlaipinti sąjungininkų kariuomenę, kai rusai puls Rytų fronte. Antrą frontą atidaryti iki 1944m. gegužės mėn.
Rytinę Lenkijos sieną vesti pagal Kerzono liniją, o Lenkijai už tai atiduoti žemes vakaruose iki Oderio.
Europą padaryti į dvi įtakos zonas – Vakarų ir SSRS. Lenkiją priskirti sovietinei hegemonijai.
Pasirašoma deklaracija kovoti iki pergalės. Patvirtinamas nutarimas po karo įkurti JTO.

III karo etapas:
1945m. vasario 4-11 d. vyksta Jaltos (Krymo) konferencija. Tai antroji konferencija, kurioje dalyvauja V. Čerčilis (D. Britanija), F. Ruzveltas (JAV), J.Stalinas (SSRS). Svarstomas strateginis bendradarbiavimas besibaigiančiame kare su Vokietija.
Nutariama:
Sunaikinti vokiečių militarizmą ir nacizmą, o kupuoti Vokietiją ir po karo suskirstyti į 4 okupacines zonas;
Po karo nubausti karo nusikaltėlius;
Vietoj Tautų Sąjungos įkurti JTO. Jos saugumo tarybai suteikti veto teisę.
SSRS įsipareigoja praėjus 2-3 mėn. po karo paskelbti karą Japonijai.
Svarstomas Lenkijos sienų klausimas. Nutariama, kad Vakarų Ukrainos ir Vakarų Baltarusijos žemės įeis į SSRS sudėtį.
1944m. birželio 6d. atidaromas II frontas. Normandijoje išsilaipina didžiosios Britanijos ir JAV kariuomenė. Išvaduojamas Paryžius, Briuselis, Slovakija, Jugoslavija.
1944m. liepos 20d. įvyksta sąmokslas prieš Hitlerį. (Artėjant Trečiojo reicho pralaimėjimui, dalis vokiečių karininkų korpuso nusprendžia atsikratyti Hitlerio ir įvesti kariškių valdžią, tikėdami sudaryti separatinę taiką su Vakarų valstybėmis.)
Vokietijos sąjungininkės suomija, Rumunija, Bulgarija nutraukia karą.
1945m. išvaduojama Vengrija, Lenkija.
1945m. gegužės 2d. kariuomenė įsiveržia į Berlyną. Balandžio 30 d. nusižudo Hitleris. Gegužės 8-9d. Vokietija pasiraš kapituliacijos aktą.
1945m. liepos 17d. – rugpjūčio 2d. vyksta Potsdamo konferencija ( šalia Berlyno). Dalyvauja SSRS vadovas J.Stalinas, JAV prezidentas H.Trumenas, Didžiosios Britanijos premjeras V.Čerčilis.
Nutariama:
1. Vokietiją demilitarizuoti, denacifikuoti ir demokratizuoti. Berlyną suskirstyti į keturias okupacines zonas ( amerikiečių, anglų, prancūzų ir sovietų);
2. nustatyti Lenkijos vakarines sienas palei Oderio ir Neisės upes. Rytų Prūsiją perduoti Lenkijai.
3. Austriją padalyti į keturias okupacines zonas.
4. Karaliaučių perduoti SSRS;
5. Sudetų kraštą grąžinti Čekoslovakijai. Iš Čekoslovakijos, Lenkijos ir Vengrijos iškeldinti vokiečius;
6. sudaryti tarptautinį karinį tribunolą karo nusikaltėliams teisti (1945 09 prasidėjo Niurnbergo procesas).
7. 1945m. rugpjūčio 8d. JAV, Didžioji Britanija ir SSRS paskelbia karą Japonijai.
8. 1945m. rugpjūčio 6 ir 9 d. numetamos bombos ant Hirosimos ir Nagasakio.
9. 1945m. rugsėjo 2d. kapituliuoja Japonija.

Antrojo pasaulinio karo padariniai:
Karo metu žuvo 54 mln. Žmonių. Koncentracijos stovyklose – daugiau nei 8 mln.
Karas pakeitė valstybių padėtį : išaugo supervalstybių JAV ir SSRS vaidmuo. Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos vaidmuo pasaulyje sumažėjo.
Sugriauta daug miestų, nukentėjo pramonė ir žemės ūkis.
Vokietija tapo suskaldyta ir neteko karinės galios.
1947 m. Paryžiaus taikos sutartys nustatė ginklavimosi apribojimus Suomijai, Italijai, Vengrijai, Bulgarijai ir Rumunijai.