Antras Pasaulinis karas

KARINIŲ BLOKŲ SUSIKŪRIMAS
1.Kariniai blokai.1936 susikuria trilypė sąjungą, į kurią įėjo Vokietija,Japonija,o po metų ir Italija.
Šios sąjungos susikūrimo tikslas naujai perdalyti pasaulį..Ši sąjunga buvo nukreipta prieš viešpatau
jančias valstybes :JAV,Prancūziją,Angliją.Jau prasidėjus 2 pas karui buvo sudaryta priešiška trilypei, kita karinė sąjunga vadinama antihitlerine koalicija.1942 į ją įėjo : Anglija,TSRS(SSRS),Prancūzija,
o vėliau ir JAV (JAV įstojo tik 1944)

VOKIETIJOS,ITALIJOS OKUPUOTOS TERITORIJOS IKI 2 PAS. KARO
2.1933 į valdžią atėjęs Hitleris vykdė agresyvią politiką.Vokietija išstojo iš tautų
sąjungos.1935 atkurta visuotinė karo prievolė,pradėjo sparčiai ginkluotis.Tai
prieštaravo Versalio sutarčiai tačiau nei anglai nei prancūzai į tai nereagavo. 19936
Dėl DB ir Prancūzijos politikų neryžtingumo, Hitleris įsakė užimti demilitarizuotą
Reino zoną.A.Hitleris norėjo sukurti Didžiąją Vokietiją,todėl turėjo būti prijungta
Austrija.Tai mėginta padaryti 1934 bet tada kai austrų nacistai nužudė Austrijos
kanclerį,Hitleris buvo per silpnas padėti todėl sąmokslas buvo numalšintas. 1938 02
Hitleris pareiškė prijungsiąs Austriją.Nepaisant sovietų pasipriešinimo 1938 03 13
Vermachto daliniai įžengė į Austriją.Vienoje nusileido desantininkai.Propagandinis
referendumas susijungimo klausimu teigė, kad 99% austrų tam pritaria.Austrijoje
įsigalėjo teroras.Po Austrijos užgrobimo labai pablogėjo Čekoslovakijos padėtis.
Joje buvo daug Hitlerio šalininkų.Jie susitarę su Vokietijos politikais keldavo įvairius
reikalavimus. Hitlerisnesiryžo pradėti karo , nes Čekoslovakija 1935 pasirašė sutartis
su SSRS ir Prrancūzija.Todėl jis to siekė diplomatiniu būdu.Susitiko su DB premjeru
Čemberlenu jis pažadėjo neremti Čekoslovakijos taip padarė ir prancūzija. Tokiomis
sąlygomis 1938 09 13 Vokietijos šalininkai suorganizavo maištą Sudetuose, buvo
plėšiamos muitinės,pasienio punktai,pareigūnai.1938 09 28 Miunchene DB ir Prancūzija,
Vokietija ir kt vadovaipasirašė susitarimą kuriuo Vokieija gavo Sudetus ir

r kitus pasienio
ruožus. 1938 09 30 Čekoslovakijos vyriausybė priėmė sąlygas , bet 1939 03 14 patektas
ultimatumas, pareikalauta kapituliacijos.Šalies vadovybė nusprendė nesipriešinti. Atėjęs
į valdžią Musolinis vykdė taikią užsienio politiką. 1934 parėmė Austrijos nepriklausomybės
šalininkus. Vėliau Musolinis panoro įsiviešpatauti Viduržemio jūroje. 1935 Italai įsiveržė
ir greitai sutriuškino Etiopiją.1939 04 Italai užgrobė Albaniją.

KARO VEIKSMAI 1939 – 1941 m.
4.1939 09 01 Vokietijos armija įsiveržė į Lenkiją.Stipriais tankų ir aviacijos smūgiais
lenkų frontas nepaisant karininkų,bei kereivių didvyriškumo ir pasiaukojimo,buvo
sužlugdytas.Jau 09 03 apsupta Varšuva.Spalio pradžioje lenkų kariuomenė nustoja
priešintis.Rugsėjo 17 d Maskvoje paskelbta,kad Lenkijos valst nebeegzistuoja.Raud
armija pasinaudojo,kad dauguma lenkų kovojo prieš Vermachtą, lengvai užėmė Len
kijos rytinę dalį.Tai įvyko 1939 09 17.DB ir Prancūzija 09 13paskelbė karą Vokietijai.
Ši triuškindama Lenkiją prie vakarinės sienos laikė nedidelę armiją,tačiau prancūzai tuo
nepasinaudojo,o DB turėjo mažą kariuomenę dėl vienos karo prievolės įvedimo.Vokieti
ja užgrobusi Lenkiją siūlė taiką tačiau DB ir Prancūzija nesutiko.Abi pusės laukė.Norėd
ama pagerinti savo padėtį jūroje Vokietija 1940 04 užpuolė Daaniją ir Norvegiją.Danija
užimta be pasipriešinimo,o Norvegijos iš karto užimta pietinė dalis su Oslu.Šiaurė užimta
po ilgesnio preišinimosi.1940 05 10Hitleris pradėjo gerai organ puolimą.Jo armija įsiveržė
į Prancūziją,neutralias valst:Nyderlandus,Belgiją,Liuksenburgą.Per 2 sav dėka tankų ir
aviacijos techninio pranašumo,Vermachtas okupavo šias valst ir prasiveržė Prancūzijos
pajūrio link.06 14 be mūšio užėmė Paryžių.Karą Prancūzijai paskelbė Italija. 1940 06 22
pasirašytos paliaubos reiškiančios Prancūzijos kapituliaciją.1940 08 prasidėjo” mūšis dėl
Britanijos”.Britanijos priešlėktuvinė gynyba veikė veiksmingai,anglai iššifruodavo slaptus
priešo įsakymus,todėl”Mūšis dėl Britanijos” vokiečiams buvo nesėkmingas.Vokietija,Italija
įtvirtino savo įtaką Rumunijoje,Bulgarijoje,Jugoslavijoje,Graikija- nepakluso todėl 1940
rudenį ją užpuolė Italija.Italai pralaimėjo , o graikai užėmė dalį Albanijos. 1941 04 06
vokiečių,italų,vengrų,bulgarų ar

rmijos įsiveržė į Jugoslaviją.Per 10 d ji kapituliavo.Sunkiau
sekėsi užkariauti Graikiją, bet 04 21 vokiečiai užėmė Atėnus,o birželį ir Kretos salą.
1939 11 26 Suomija apkaltinta SSRS karinių dalinių apšaudymu todėl 11 30 Raudonoji
armija ją užpuolė.Mestos didelės pajėgos,nepalankus klimatas,reljefas,didžiulis pasipriešini
mas leido Suomijai laikytis,bet kovo 12 d SSRS leido pasirašyti sutartį. Suomija neteko 40
tukst km2teritorijos,Karelijos sąsmaukos.1940 06 vykstant mūšiams Prancūzijoje SSRS
nusprendė okupuoti Baltijos šalis.Tam buvo palanki politinė situacija.Pirma ultimatumas
įteiktas Lietuvai,po to Latvijai ir Estijai,matydamos beprasmiškumą priešintis valst pasidavė.
1940 06 SSRS įteikė reikalavimą Rumunijai perduoti,Beraroliją,Rumunai nedrįso priešintis.
Italija 1940 veržėsi Afrikoje į Keniją,sudaną,Somalį,Egiptą,Sueco kanalo link.Tačiau anglai
juos sustabdė ir su vietiniais gyventojais išgynė iš neseniai užimtų teritorijų iki 1941 04 net
iš pačios Etiopijos.

VOKIETIJOS,SSRS KARO VEIKSMAI
5.1940 pavasarį Hitleris įsakė parengti karo su SSRS planą”Barbarosą”.Karas prasidėjo
1941 06 22.Pirmaisiais mėn vokiečiai pasiekė didelių laimėjimų.07 16 Užimtas Smolen
skas,rugsėjo pr apsuptas Leningradas.Rugs pab krito Kijevas.Hitlerio įsakymas užimti
maskvą spalio pr liko neįvykdytas.Naujas puolimas Lapkričio vid.Vokiečiai pasiekė prie
miesčius,bet Maskvos nepalaužė.Pralaimėjus prie Maskvos,reiškė žaibiško karo prieš
SSRS planų žlugimą.1942 06 Vermachtas pradėjo naują puolimą pietiniam fronto ruože.
Rugpjūtį vokiečiai pasiekė Volgą ir pradėjo Staliningrado šturmą.Raudonoji armija atsilaikė,
o lapkritį perėjo į kontrpuolimą.1943 02 02 Staliningrado “katilas”buvo likviduotas, į nelais
pateko 90 tukst ,Vermachto kareivių ir karininkų.1943 07 Hitlerio generolai pradėjo gerai
paruoštą puolimą Kursko kryptimi,tačiau SSRS karinė vadovybė sutelkė ten daug tankų ir
kitos karinės technikos negu turėjo preišas.Kursko mūšis baigėsi vokiečių pralaimėjimu.Po
Kursko mūšio Raudonoji armija pradėjo puolimą rytų fronto pietuos.Iki 1943 žiemos vokieč
buvo išstumti iš dalies Uk

krainos.Lapkritį išlaisvintas Kijevas,1944 04 R armija pasiekė
karpatus,Rumuniją. Puolimas nuo 1943 spalio vyko ir rytų fronto centre.Vermachtas turėjo
trauktis iš Baltarusijos ir Baltijos šalių.R armija galutinai išvijo vokiečius iš Vengrijos1945
04 .1945 pr R armija užėmė Varšuvą ir įsiveržė į Vokietiją.Vasario mėn SSRS kariai pasiekė
Oderį.Balandį Berlynas apsuptas ir gegužės 2 d vokiečiai galutinai kapituliavo,aktas pasirašytas
Iš gegužės 8 į 9 d.

KARO VEIKSMAI 1944 – 1945,ANTRO FRONTO ATIDARYMAS
7.1944 08 Slovakijoje,Jugoslavijos Liaudies išsivadavimo armija pati išstūmė preišą
(Vokieiją) iš visos šalies terit.Anglai ir JAV delsė pardėti plataus mąsto puolimą Europ,
bandė vokiečius palaužti bombardavimu iš oro.Plataus mąsto puolimą DB ir Jav pradėjo
1944 vasarą.1944 06 06 jų kariuomenė vadovaujama D.Eizenkauerio išsilaipino Prancūz
šv pakrantėje.Vokiečiams tai buvo netikėta,Hitlerio vadovybė prarado budrumą.Sąjungi
ninkų pranašumas ore pasirodė dar didesnis nei sausumoje.Rugpjūtį Prancūzijos vidurže
mio jūros pakrantėje išsilaipino amerikiečių ir de Goliui pavaldūs prancūzų daliniai.
Sąjung rugpjūčio 25 išvadavo Paryžių,o spalio pab armija priėjo prie Vokietijos sienos.
1944 07 20 padėta bomba Hitlerio būstinėje,bet jis liko gyvas.JAV,anglų ir prancūzų arm
užsuko vakarinę Vokietijos dalį.1945 pavasarį sąjungininkai pradėjo puolimą italijoje.04
pab vokiečiai Italijoje nutraukė karo veiksmus.

KRYMO IR POTSDAMO KONFERENCIJOS, KARO REZULTATAI
8.Rezultatai:1.Vokietijoje buvo uždrausta VNSDP.Nacistiniai nusikaltėliai perduoti
teismui(Niumbergo procesas).Vokietijai uždrausta gaminti ginklus turėti aviaciją
karinį jūrų laivyną.2.Pasikeičia jėgų išsidėstymas tarptautinėje arenoje.Pasaulis skyla
į du blokus:socializmo ir kapitalizmo.Socialistinio bloko kūrimuisi įtakos turėjo SSRS.
Tos valstybės,kurias išvadavo SSRS Raudonoji armija įvykdė socialistines revoliucijas
ir pasirinko socializmo kelią.Tai Čekoslovakija Vengrija ir kitos. 3.II pas kare buvo
panaudotos atominės bombos an

nt Hirosimos ir Nagasakio,kur padariniai jaučiami ir dab.
4.1945 Potsdamo konferencijoje buvo sutarta įkurti tarptautinį karinį tribunolą,svarb-iems
fašistiniams,kariniams nusikaltėliams tirti Niumbergo procesą. 5. truko 6 m,dalyvavo 60
valst,kariavo 1.7mlrd gyv karo. @1945 02 Kryme antrą kartą susitiko SSRS,JAV,DB vado:
Stalinas,Ruzveltas,Čirčilis jie pareiškė apsisprendimą sunaikinti nacizmą,okupuoti ir
nuginkluoti Vokietiją, nubausti karo nusikaltėlius.Buvo susitarta dėl okupacijos zonų
atribojimo, numatant suteikti atskirą zoną ir Prancūzijai.Konferencija svarstė Lenkijos sienų
klausimą.DB ir JAV sutiko su jos rytinių žemių prijungimu prie SSRS.Kaip atlyginimas
Lenkijai turėjo atitekti didžioji dalis iš Vokietijos atimtų Rytprūsių ir teritorijos į V iki karinės
sienos.Nutarta vietoj Tautų Sąjungos įsteigti naujątarptautinę org ir pasirašytas slaptas susitar
dėl SSRS įsitraukimo į karą su Japonija. Trečioji tų pačių vadovų konferencija vyko 1945 07-17 –
08 – 2 Potsdame.Ji suderino okupacijos zonų Vokietijoje ribas.Berlynas suskirstytas į 4 sektorius:
sovietinį,amerikiečių anglų ir prancūzų.Okupacija turėjo būti laikina.Lenkijos vakarinės sienas
numatė palei Oderio ir Neisės upes.Iš prijungtų prei Lenkijos sričių,iš Čekoslovakijos, bei Veng,
į Vokietiją turėjo persikelti vokiečiai.Konferencija pritarė Karaliaučiaus su aplinkine rytprūsių
teritorija perdavimui SSRS, jos sprendimu sudarytas tarptautinis karinis JAV,SSRS,DB ir Pranc
teisininkų tribunolas.Jos nutarimu taikos sutartis su Vokietijos sąjungininkės Italija,Rumunija
Vengrija,Bulgarija Suomija – turėjo rengti “didžiosios trejukės”ir Prancūzijos UR ministrų
Pasitarimus.

KARAS TOLYMUOSIUOSE RYTUOSE
9.II pas karas buvo pasaulinis tikrąją prasme:mūšiai vyko Europoje,Afrikoje,Azijoje
bei Atlanto,Arkties ir Ramiajame vandenyne.Tolimuosiuose rytuose sąjungininkai
kariavo su Japonija.Japonija vykdė agresiją preiš Kiniją.Kilus karui Japonijai susidarė
palankios sąlygos agresijai tęsti ir užgrobti vakarų šalių ir JAV kolonijas.Ją galėjo
sustabdyti JAV,bet trukdė stygius sausumos kariuomenės,bei regione mažas laivynas.
Perl Harboras Havajuose buvo didžiausia amerikiečių karinė bazė,Ramiajame vandenyne.
Prieš pradėdami karą Azijoj,Japonijos vadovybė nusprendė smogti netikėtą smūgį.
1941 12 07 prie Havajų priartėjo Japonijos laivyno junginys ir padarė daug nuostolių JAV
laivams ir lėktuvams.Jav laivynas išėjo iš rikiuotės. Iki 1942 05 japonai pradėjo grobti
ramiojo vandenyno salas(Malaja,Birma,Filipinai,Indenezija).Vietiniai gyventojai tuoj
suprato,kadpriklausomybės negaus,todėl prasidėjo partizaninis pasireiškimas.Jų okupacinė
armija išsibarstė dideliuose plotuose ir 1942 06 Jūrū mūšyje prie Midvėjaus salų japonai
pralaimėjo.Nuo 1943 pr japonai spaudžiami JAV,Naujosios Zelandijos,Australijos,DB ir kt.
Ramiajame vandenyne 1943 ir 1944 1 pusęJAV stūmė japonus iš salų.1944 09 anglai išvijo
japonus iš didžiosios Birmos dalies.Kovos dėl filipinų truko pusę metų.1945 pavasarį JAV
iš Flipinų ir Okinavos aerodromų pradėjo Tokijo,kitų miestų bombardavimą.1945 08 06
JAV numetė atominę bombą ant Hirosimos , o 9d.ant Nagasakio.rugpjūčio 9 d. SSRS stojo
Į karą su Japonija.Jos kariuomenė privertė kapituliuoti japonus Mandžiūrijoje,Š.Korėjoje,
P.Sahaline ir Kurilų salose/Sovietų puolimas,JAV atominiai bombardavimai privertė
besąlygiškai kapituliuoti Japoniją.Oficialus aktas pasirašytas 1945 09 02 .Japonijos salas
okupavo JAV kariuomenė.II pas karas baigėsi.

NACISTINĖ OKUPACINĖ POLITIKA,HOLOKAUSTAS,TERORAS
10.1941 vasarą Vokietija pasiekė galybės višūnę.Hitleris savo nuožiūra karpė Europos
žemėlapį.Dalis lenkų žemių prijungta prie Vokietijos.Kita dalis Varšuva Krokuva tapo
kolonija ir pavadinta Generaline gubernija.Panašiai atsitiko Jugoslavijai.Ją pasiėmė
Vokietija,Italija,Vengrija.šiaurinėje ir pietinėje dalyje sukurtos valstybėlės viena iš jų
Kroatija.Hitleris ir Musolinis sprendė ir Vengrijos ginčą su Rumunija kur gyveno daug
vengrų.Vengrija atgavo nemažą teritoriją. V Europoje naciai valst neskaldė.Norvegija,
Nyderlandai,Belgija turėjo likti susietos su Vokietija,Prancūzija turėjo tapti antraeile
valst.Okupacijos pobūdis įvairiose šalyse skyrėsi V.Europoje naciai iš pradžių saikingai
taikė terorą.O Lenkijoje,Jugoslavijoje buvo žiauriai slopinamas nepaklusnumas.Lenkijoje
naciai uždarė kultūros įstaigas,mokyklas,persekiojo katalikų dvasinikus,ištremti Krokuvos
profesoriai.Per II pas karą Hitleris pradėjo vykdyti visišką žydų tautos išnaikinimą šalyse
kurios pateko III Reicho valdžiai.Tai buvo daroma slaptai.Lankijoje naciai atėmė nuosavybę
ir suvarė juos į uždarus miestš rajonus.1941 vid okupuotose SSRS teritorijose naciai pradėjo
žydų žudymą.Teritorijose juos suregistruodavo,prisegdavo geltonas žvaigždes,opaskui surinkę
į aikštę ar prie duobių nužudydavo.Baltijos šalyse ir Ukrainoje naciams talkino vietos policija.
Masinis žydų žudymas okupuotose Europos šalyse prasidėjo 1941 pab Kai Japonai pradėjo
karą prieš JAV.Žydaibuvo vežami į naikinimo stovyklas.Jie buvo nuodijami dujų kamerose.
Naciai stengėsi sunaikinti visus žydus.Jie buvo gabenami iš 1943 09 okupuotos Italijos ir 1944
VengrijosVisa tai vyko ir tada kai Vokietijos pralaimėjimas buvo akivaizdus.Vermachto oku
puotų šalių išvadavimas ir antihitlerinės koalicijos armijų įžengimas į Vokietijos teritoriją
sustabdė HOLOHAUSTĄ>

VOKIETIJOS – JAPONIJOS KAPITULIACIJA(PASIDAVIMAS)
11.Kapituliacija.1943 Įvyksta persilaužimas II pas kare,Vokietija pradeda pralaimėti

mūšius,taip žlunga jos nenugalimumo mitas.Po mūšių prie Staliningrado,Kursko SSRS
pereina į puolimą.Ji siekia kad būtų atidarytas antras frontas,tačiau jis vis vilkinamas
atidaryti.Pagaliau 1944 karo veiksmai priartėja prie Vokietijos sienos.Hitleris norėdamas
padidinti savo kariuomenę pašaukia visus vyrus nuo 16 – 60 m į kariuomenę.Tačiau tai
Vokietijos neapsaugojo.1945 04 pab. SSRS karioumenė šturmuoja Berlyną , Hitleris
nusižudo,o1945 05 09 Vokietija galutinai kapituliuoja. Japonijos kapituliacija.Japonija
priklausė trilypei sąjungai.Pagr jos kovos objektas buvo dėl Kinijos, bei dėl karinių bazių
ramiajame vandenyne.Čia interesai susikirstdavo su JAV.1944 amerikiečiai iškėlė desantą

Filipinų salose.Anglai išvijo japonus iš didžiosios šalies birmos.Daugelyje oro ir jūrų
mūšiuose su amerikiečiais,didžiulius nuostolius patyrė japonų laivynas ir aviacija. 1945
amerikiečiai pradeda bomborduoti Japonijos miestus.Nors Japonijos jėgos seko ji turėjo
dar didžiulę sausumos kariuomenę.Jos atkaklus priešinimąsis galėjo ilgam užtęsti karą,
todėl Anglija ir JAV prašo SSRS pagalbos.Paspartinti Japonijos kapituliacijos turėjo
atominės bombos sukūrimas.1945 08 06 numetama atominė bomba ant Hirosimos, 0 9 d
ant Nagasakio.1945 06 09 SSRS pradeda karą prieš Japoniją.Sovietų karioumenė priverčia
kapituliuoti japonus Mandžiūrijoje, Š Korėjoje,Sahaline,Kurilų salose.Sovietų kariuomenės
puolimas ir JAVbombardavimasprivertė japonus prašyti kapituliacijos.1945 09 02 buvo
pasirašytas Japonijos kapituliacijos aktas.

Leave a Comment