Antanas Smetona

Antanas Smetona

Antanas Smetona gimė 1874 m. Rugpjūčio 10 dieną Taujėnų valsčiaus Užulėnio kaime (Ukmergės rajonas) neturtingo valstiečio šeimoje. Antano tėvas Jonas Smetona ir motina Julijona Kartanavičiūtė turėjo septynis vaikus.Tėvas turėjo apie 20 ha. Žemės.Skaityti ir rašyti Antanas pramoko namie. Mokslus pradėjo būdamas dešimties metų Taujėnų pradinėje mokykloje. Didžiausią įspūdį Antanui paliko mokytojas Trofimovas. Pas jį berniukas išmoko rusų kalbą. Mokyklą baigė būdamas keturiolikos metų. 1882 m įstojo į Palangos progimnaziją ir gerai besimokydamas ją baigė 1883 m. Vėliau įstojo į kunigų seminariją, bet tuo nebuvo susižavėjęs, todėl tęsė mokslus Mintaujos gimnazijoje, kurioje pirmą kartą susipažino su šiais įžymiais žmonėmis: J. Šliūpu, J. Tūbeliu, V. Požėla, P. Avižoniu. A. Smetona griežtai priešinosi rusų valdžiai už ką ir buvo 1886 m. pašalintas iš gimnazijos, bet mokslus baigia 1897 m. Peterburgo gimnaziją. Vėliau studijuoja teisę Peterburgo universitete. 1899 m. už protestus dėl studentų laisvės suimamas. Už lietuviškų knygelių laikymą 1902 m. jis vėl suimamas, bet greitai paleidžiamas dėl įkalčių stokos. Baigęs mokslus dirbo Vilniuje viename banke. Antanas Smetona iškilo kaip politinė asmenybė, kai buvo išrinktas į suvažiavimo prezidiumą. Vadovavo LDP partijai. Buvo vienas iš laikraščio “Viltis” leidėjų, kurioje rašė straipsnius aktualius Lietuvos inteligentijai.A.Smetona kėlė ir valstiečių padęties gerinimo klausimus, ragino kurti valstiečių draugijas, steigti jiems banką. Antanas Smetona aktyviai dalyvavo lietuvių kultūros draugijų veikloje: “Aušros” knugų leidimo bendrovėje, “Ryto”, Lietuvių dailės draugijose, “Žiburėlyje” ir kt. 1914 metais pradėjo leisti laikraštį “Vairas” kuriaime kaip ir “Viltyje” dėstė savo mintis apie Lietuvą ir jos nepriklauso- mybę. Jo šūkis buvo: “Mūsų žurnalo tikslas suburti vienon krūvon visa, ką lietuviai šiuo metu turi geresnio ir sveikesnio, sutelkti vienon draugėn rimtąsias mūsų inteligentų pajėgas. Tada turėsime laivą lietuvių jūroje ir jį ves “Vairas”. Vadinasi A. Smetona stengėsi suburti kuo daugiau lietuviškos inteligentijos.

Antanas Smetona išvertė ir išleido šiuos vadovėlius: “Elementariosios algebros vadovėlis” , “Aritmetikos užda- vinynas vidurinėms mokykloms”. “Algebros uždavinynas”. 1917 metų rugsėjo 21 d. Vilniaus konferencijoje sudaryta Lietuvos Taryba, kurioje Antanas Smetona pažymimas kaip 43 metų teisininkas, tautininkas. Rugsėjo 24 dieną A. Smetona išrenkamas Lietuvos Tarybos pirmininku. 1918 metų vasario 16 dieną pasirašomas Lietuvos nepriklausomybės aktas, kad Lietuva yra nuo niekeno nepriklausoma ir Vokietija remdamasi gruodžio 11 dienos aktu, pripažįsta Lietuvą kaip nepriklausomą valstybę.1919 metų kovo 31 dieną Antanas Smetona išrenkamas primuoju nepriklausomos Lietuvos prezidentu ir išbuvęs metus prezidentu 1920 metų birželio 19 dieną perleidžia prezidento pareigas Aleksandrui Stulginskiui.