fps programavimo pvz. 10 kl.

1. program Suma;

var a, b, c, d, sum : real;

begin

WriteLn(‘įveskite pirmąjį skaičių’);

Readln(a);

WriteLn(‘įveskite antrąjį skaičių’);

Readln(b);

WriteLn(‘įveskite trečiąjį skaičių’);

Readln(c);

WriteLn(‘įveskite ketvirtąjį skaičių’);

Readln(d);

sum := a + b + c + d;

WriteLn(‘gauta suma yra ‘, sum :6:2);

ReadLn;

end.

2. program Sandauga;

var a, b, c, d, sand : real;

begin

WriteLn(‘įveskite pirmąjį skaičių’);

Readln(a);

WriteLn(‘įveskite antrąjį skaičių’);

Readln(b);

WriteLn(‘įveskite trečiąjį skaičių’);

Readln(c);

WriteLn(‘įveskite ketvirtąjį skaičių’);

Readln(d);

sand := a * b * c * d;

WriteLn(‘gauta sandauga yra ‘, sand :6:2);

ReadLn;

end.

3. program Skirtumas;

var a, b, c, d, skirt : integer;

begin

WriteLn(‘iveskite pirmaji skaièiu’);

Readln(a);

WriteLn(‘iveskite antrajá skaièiu’);

Readln(b);

WriteLn(‘iveskite treciajá skaièiø’);

Readln(c);

WriteLn(‘iveskite ketvirtajá skaièiø’);

Readln(d);

Skirt := a – b – c – d;

WriteLn(‘gauta skirtumas yra ‘, skirt);

ReadLn;

end.

4. program Vidurkis;

var a, b, c, d, vid : real;

begin

WriteLn(‘įveskite pirmąjį skaičių’);

Readln(a);

WriteLn(‘įveskite antrąjį skkaičių’);

Readln(b);

WriteLn(‘įveskite trečiąjį skaičių’);

Readln(c);

WriteLn(‘įveskite ketvirtąjį skaičių’);

Readln(d);

vid := (a + b + c + d) / 4;

WriteLn(‘skaiciu vidurkis yra ‘, vid :6:2);

Readln

end.

5. program suma_ir_sandauga;

var a, b, c, d, sum, san: integer;

begin

WriteLn(‘įveskite pirmąjį skaičių’);

Readln(a);

WriteLn(‘įveskite antrąjį skaičių’);

Readln(b);

WriteLn(‘įveskite trečiąjį skaičių’);

Readln(c);

WriteLn(‘įveskite ketvirtąjį skaičių’);

Readln(d);

sum:= a + b + c + d;

san:= a * b * c * d;

WriteLn(‘gauta suma yra ‘, sum);

WriteLn(‘gauta sandauga yra ‘, san);

ReadLn

end.

6. program apskritimo_ilgis;

var r, ilg : real;

begin

WriteLn(‘įveskite spinduli’);

Readln(r);

ilg := pi * 2 * r;

WriteLn(‘gauta suma yra ‘, ilg :6:2);

ReadLn

end.

7. program ritinys;

var r, h, v, s : real;

begin

WriteLn(‘įveskite spinduly’);

Readln(r);

WriteLn(‘įveskite aukštine’);

Readln(h);

v := pi * (r * r) * h;

s := 2 * pi * r * h;

WriteLn(‘ritiniu turis yra ‘, v :6:2, ‘ritinio paviršiaus plotas yra ‘, s :6:2);

ReadLn;

end.

8. program maažesnysis;

var a, b : integer;

begin

WriteLn(‘įveskite 1 skaičių’);

Readln(a);

WriteLn(‘įveskite 2 skaičių’);

ReadLn(b);

if

a < b then WriteLn(‘mažesnis skaičius yra’, a)

else

WriteLn(‘mažesnis skaičius yra’, b);

ReadLn;

end.

9. program didesnysis;

var a, b : integer;

begin

WriteLn(‘įveskite pirma skaičių’);

Readln(a);

WriteLn(‘įveskite antra skaičių’);

ReadLn(b);

if

a > b then WriteLn(‘didesnis skaičius yra ‘, a)

else

WriteLn(‘didesnis skaičius yra ‘, b);

ReadLn;

end.

10. program kvkb;

var k, a : integer;

begin

WriteLn(‘įveskite skaičių’);

Readln(a);

if a mo

od 2 = 1

then k:= a * a

else k:= a * a * a;

WriteLn(‘rezultatas’, k);

Readln;

end.
11. program minimumas;

var k, g, d, min : integer;

begin

WriteLn(‘įveskite pirmą skaičių’);

Readln(k);

WriteLn(‘įveskite antra skaičių’);

Readln(g);

WriteLn(‘įveskite trečia skaičių’);

Readln(d);

if k < g

then if k < d

then min := k

else min := d

else if g < d

then min := g

else min := d;

WriteLn(‘mažiausias skaičius yra ‘, min);

ReadLn;

end.

12. program didesnis;

var a, b, did : integer;

begin

WriteLn(‘įveskite pirma skaičių’);

Readln(a);

WriteLn(‘įveskite antra skaičių’);

ReadLn(b);

if a > b

then did := a

else did := b;

WriteLn(‘didesnis skaičius yra’, did);

ReadLn;

end.

13. program didesnis;

var a, b, c, d, min : integer;

begin

WriteLn(‘įveskite pirmąjį skaičių’);

Readln(a);

WriteLn(‘įveskite antrąjį skaičių’);

Readln(b);

WriteLn(‘įveskite trečiąjį skaičių’);

Readln(c);

WriteLn(‘įveskite ketvirtąjį skaičių’);

Readln(d);

if a < b

then if a < c

then if a < d

then min := a

else min := d

else if c < d

then min := c

else min := d

else if b < c

then if b < d

then min := b

else min := d

else if c < d

then min := c

else miin := d;

WriteLn(‘mažiausias skaičus yra’, min);

ReadLn;

end.

14. program Laikas;

var val, min, sek : integer;

begin

WriteLn(‘įveskite laika’);

Readln(val, min, sek);

if sek = 59

then begin

sek := 0 ;

if min = 59 then min := 0

else min := min + 1;

end

else sek := sek + 1;

if min = 0

then begin

min := 0;

if val = 23 then val := 0

else val := val +1;

end

else min := min;

WriteLn (‘laikas po vienos sekundes yra ‘, val,’h ‘, min,’min ‘, sek, ‘s’);

ReadLn;

end.

15. program nulis;

var n, skaitmuo : integer;

begin

WriteLn(‘surinkite natūralųjį skaičių:’);

Readln(n);

skaitmuo := n mod 10;

while skaitmuo <> 0 do

begin

n := n div 10;

skaitmuo := n mod 10;

end;

if n = 0

then WriteLn(‘nulio nera’)

else WriteLn(‘yra nors vienas nulis’);

Readln;

end.

16. program daliklis;

var x, y, dbd : integer;

begin

WriteLn(‘surinkite du

u skaičius’);

Readln(x, y);

while (x <> 0) and (y <> 0) do

if x >= y

then x := x mod y

else y := y mod x;

dbd := x + y;

Writeln(‘DBD:’, dbd);

Readln;

end.

17. program trinaris;

var a, b, c, x, r : real;

begin

WriteLn(‘surinkite koeficientų a, b, c ir kintamojo x reikšmes:’);

Readln(a, b, c, x);

r := a * x * x * + b * x + c;

WriteLn(‘trinario reikšmė lygi’, r :6:2);

ReadLn;

end.

18. program laikas;

var p, val, min : integer;

begin

WriteLn(‘Surinkite parų skaičių’);

Readln(p);

val := p * 24;

min := val * 60;

WriteLn(‘Duota parų skaičių sudaro ‘, val, ‘h arba ‘, min, ‘min’);

ReadLn;

end.

19. program Kintamuju_sukeitimas;

var a, b, tarp : integer;

begin

WriteLn(‘įveskite pirma skaičių’);

Readln(a);

WriteLn(‘įveskite antra skaičių’);

Readln(b);

tarp := a;

a := b;

b := tarp;

WriteLn(‘atsakymas yra ‘, a, ‘ ir ‘, b);

Readln;

end.

20. program Ket_skaitmenų_sandauga;

var sk1, sk2, sk3, sk4, ket, san : integer;

begin

WriteLn(‘įveskite keturženkli skaičių’);

Readln(ket);

sk1 := ket div 1000;

sk2 := ket div 100 mod 10;

sk3 := ket mod 100 div 10;

sk4 := ket mod 10;

san := sk1 * sk2 * sk3 * sk4;

WriteLn(‘Keturženklio skaičiaus skaitmenų sandauga yra lygi ‘, san);

ReadLn

end.

Programų sąrašas

1. Parašyti programą 4 skaičių sumai rasti.
2. Parašyti programą 4 skaičių sandaugai rasti.
3. Parašyti programą 4 skaičių skirtumui rasti.
4. Parašyti programą 4 skaičių vidurkiui rasti.
5. Parašyti programą 4 skaičių sumai ir sandaugai atskirai apskaičiuoti;
6. Parašyti programą apskritimo ilgiui apskaičiuoti.
7. Parašyti programą ritinio tūriui V ir šoniniam paviršiui S apskaičiuoti.
8. Parašyti programa, kurios rezultatas būtų lygus mažesniajam iš dviejų pradinių duomenų.
9. Parašyti programa, kurios rezultatas būtų lygus didžiausias iš dviejų pradinių duomenų.
10. Parašyti programą, kurioje kintamajam k būtų priskiriama kintamojo a kvadrato reikšmė, kai skaičius a yra nelyginis, arba kubo re

eikšmė, kai a lyginis.
11. Pradiniai duomenys — trys skaičiai k, g, d. parašyti programą mažiausiam iš jų rasti.
12. Parašykite programą didesniajam iš dviejų skaičių rasti.
13. Pradiniai duomenys keturi skaičiai. Parašykite programą, kuria nustatytume, kuris iš šių skaičių mažiausias.
14. Parašykite programą elektroninio laikrodžio rodomam laikui rasti po vienos sekundės. Pvz.: Jei laikrodis rodo 23val. 59min.59s, tai rezultatas turi būti 0 val. 0 min. 0s.
15. Parašyti programą, kuri parašytų ar duotame skaičiuje x yra skaičių lygių nuliui.
16. Pradiniai duomenys 2 skaičiai. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų didžiausią bendrąjį daliklį.
17. Parašyti programą kvadratinio trinario ax2 + bx + c reikšmei rasti.
18. Parašyti programą nurodytam parų skaičiui p išreikšti valandomis ir minutėmis.
19. Parašyti programą, kuri sukeistu kintamųjų a ir b reikšmes vietomis.
20. Turime keturženklį skaičių F. Parašyti programą, kuri apskaičiuotų skaičiaus F skaitmenų sandaugą.

Leave a Comment