Svyravimai

Svyravimas- tai periodiškai pasikartojantis judėjimas.
Periodas- tai laikas, per kurį įvyksta vienas pilnas svyravimas. T=t/N
Dažnis- dydis, nurodantis svyravimų skaičius per vieną sekundę. f=N/t f=1/T
Amplitudė- tai didžiausias atstumas, kuriuo kūnas nutolsta nuo pusiasvyros padėties. [A] =m
Svyravimo fazė- nusako svyruojančio kūno padėtį ir judėjimo kryptį konkrečiu laiko momentu. φ=t/T φ=2πt/T(radijanais) φ=360t/T9laipsniais)
Harmoniniai svyravimai- tai svyravimai, kai poslinkis kinta sinuso arba kosinuso dėsniu. x=Asinωt+φ0
Kampinis dažnis- tai pilnų svyravimų skaičius per 2π laiko vienetą. ω=2π/T ω=2πv
Spyruoklinės svyruoklės periodas- nepriklauso nuo amplitudės. Periodas yra tiesiog proporcingas kvadratinei šakniai išš svyruoklės masės ir atvirkščiai proporcingas kvadratinei šakniai iš spyruoklės standumo. T=2π√m/k
Laisvieji svyravimai- tai svyravimai, kai išvestas iš pusiausvyros materialus taškas svyruoja veikiamas tik grąžinamosios jėgos.
Slobstantieji svyravimai- tai laisvieji svyravimai, kuriuos slopina trinties ar pasipriešinimo jėgos.
Priverstiniai svyravimai- tai svyravimai, kuriuos palaiko periodiškai veikianti kūną išorinė jėga.
Rezonansas- priverstių virpesių amplitudės padidėjimas virpesių sistemoje, kai ją veikiančios išorinės žadinančiosios jėgos dažnis lygus sistemos savųjų virpesių dažniui.
Banga- virpesys, sklindantis vandenyje. Bangevimas- svyravimu plitimas tampria aplinka.
Skersinės bangos- bangos, kurioms plintant medžiagos dalelės svyruoja statmenai baangų sklidimo krypčiai.
Išilginės bangos- bangos, kurioms sklindant dalelės svyruoja išilgai bangų sklidimo krypties.
Bangos ilgis- atstumas, kurį nusklinda bangaa per vieną periodą. λ=vT λ=v/f
Bangų interferencija- tai reiškinys, kai susidūrus bangoms, susidaro stabili jų suma. Maksimumai susidaro, kai bangos kelio skirtumas 1λ, 2λ, 3λ,. minimumai- 1,

,5λ, 2,5λ, 3,5λ,.
Bangų difrakciją- bangų nukrypimas nuo tiesaus kelio, kai jos aplenkia kliūtis.

Leave a Comment