Lietuvos fizikų draugijos įstatai

I. Bendroji dalis
1. Lietuvos fizikų draugija (toliau – LFD arba tiesiog Draugija), įkurta 1963m. kovo mėn. 29d., yra nepolitinė, savanoriška visuomeninė organizacija, laisvanoriškais pagrindais vienijanti Respublikos fizikus – mokslo darbuotojus, aukštųjų ir vidurinių mokyklų pedagogus, gamybinėse ir kitose organizacijose dirbančius specialistus ir veikianti visoje Lietuvos teritorijoje.
2. Lietuvos fizikų draugija yra juridinis asmuo, turi atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos bankuose ir, esant reikalui, bet kurioje užsienio valstybėje, savo anspaudą ir simboliką, taip pat turi finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje vadovaujasi Respublikos Koonstitucija, visuomeninių organizacijų ir kitais Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.
3. Lietuvos fizikų draugijos įstatus bei jų pakeitimus priima Draugijos respublikinė konferencija.
4. Lietuvos fizikų draugijos buveinė yra Vilniuje, A.Goštauto 12.
5. LFD gali jungtis su kitomis draugijomis į sąjungas (asociacijas).
II. Draugijos tikslai
1. Rūpintis fizikos mokslo plėtote Lietuvoje, aiškinti ir propaguoti Respublikai svarbiausias ir perspektyviausias jos kryptis, teikti tais klausimais pasiūlymus ir patarimus Seimui, Vyriausybei, mokslo, mokymo bei gamybinėms organizacijoms. Siūlyti valstybinėms instancijoms fizikos mokslui ir mokymui reikalingų lėšų apimtį ir teikti jų paskirstymo projektą. 2. Vienyti Mokslų Akademijos, aukštųjų ir vidurinių mokyklų bei kitų organizacijų fizikus, rengti mokslines konferencijas ir pasitarimus. Skatinti respublikos fizikų kūrybinę iniciatyvą.
3. Rūpintis fizikos mokymu aukštosiose ir vidurinėse mokyklose, moksleivių fizikos žinių tvirtinimu, mokslinių ir pedagoginių fizikos kadrų ruošimu, aiškinti fizikos mo

okymo svarbą tautinėje mokykloje.
4. Propaguoti visuomenėje fizikos mokslo pasiekimus ir jų praktinę reikšmę, rūpintis gamtamokslinės kultūros ugdymu.

III. Draugijos veiklos uždaviniai
1. Lietuvos fizikų draugija turi leidybinę teisę. Draugija kartu su Lietuvos Mokslų Akademija ir aukštosiomis mokyklomis leidžia fizikos mokslinį ir metodinį žurnalus, o taip pat LFD biuletenius bei straipsnius.
2. LFD organizuoja ir remia mokslinės, pedagoginės ir populiariosios fizikos literatūros leidimą, konkursus geriausiems darbams išaiškinti, pateikia juos premijuoti arba rekomenduoja kitaip skatinti ar įvertinti darbų autorius.
3.Kelia fizikų kalbos kultūrą, plėtoja fizikos terminiją. Rūpinasi fizikos istorijos Lietuvoje nagrinėjimu, archyvinės medžiagos kaupimu.
4. Draugija organizuoja seminarus, konferencijas, parodas, ekskursijas.
5. Sutartimis ir narių asmeniniais ryšiais Draugija bendradarbiauja su kitų valstybių fizikų draugijomis, kitomis mokslo ir mokymo organizacijomis bei asmenimis, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, pasitarimuose, skirtuose fizikos kllausimams nagrinėti.
6. Savo pagrindinėms užduotims įvykdyti LFD turi teisę:
savarankiškai sudaryti sutartis; įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones; užsiimti leidybine veikla; samdyti etatinius darbuotojus; įstatymo nustatyta tvarka užsiimti kitokia įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.
7. Draugija padeda ginti narių profesinius interesus.
8. Aktyviausius narius skatina garbės raštais, premijomis ir kitais būdais.
9. LFD gali turėti rėmėjus, kuriais gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie remia draugiją materialiai.
IV. Draugijos nariai, jų teisės ir pareigos
1. Lietuvos fizikų draugija ju

ungia tikruosius narius ir garbės narius. Tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai: fizikos mokslo darbuotojai, aukštųjų ir vidurinių mokyklų pedagogai, gamybinėse, švietimo, kultūros ir kitose įstaigose dirbantys fizikai ir artimų fizikai sričių specialistai. Garbės nario vardo suteikimo klausimus sprendžia valdyba. Garbės nariais gali būti Lietuvos ir užsienio asmenys, nusipelnę Lietuvos fizikos mokslui.
2. Į LFD priimama ir iš jos atleidžiama Draugijos valdybos susirinkime paprasta balsų dauguma, balsuojant atvirai ir remiantis asmens raštišku pareiškimu. Iš Draugijos nariai gali būti pašalinami taip pat valdybos nutarimu, jeigu jie grubiai pažeidė Draugijos įstatus, nustojo mokėti nario mokestį bei dalyvauti LFD veikloje.
3. Draugijos tikrasis narys turi teisę:
dalyvauti Draugijos susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, rinkti ir būti išrinktas į vadovaujančius Draugijos organus, komisijas;
dalyvauti Draugijos organizuojamose konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose;
teikti pasiūlymus Draugijos veiklai plėtoti ar tobulinti, kritikuoti vadovaujančių organų ir kitų Draugijos narių veiklą;
gauti Draugijos leidinius ir kitą informacinę medžiagą apie Draugijos veiklą; dalyvauti Draugijos Valdybos posėdyje, svarstant nario veiklos, etikos ar pašalinimo iš Draugijos klausimus.
Garbės narys, ne Lietuvos Respublikos pilietis, turi tas pačias teises kaip ir tikrasis narys, išskyrus balsavimo teisę ir būti renkamas į draugijos valdymo organus.
4. Draugijos tikrasis narys privalo:
laikytis Draugijos įstatų, profesinės etikos normų ir laiku mokėti nario mokesti; aktyviai da
alyvauti Draugijos darbe, propaguoti fizikos žinias visuomenėje, prisidėti prie visų fizikų veiklos sričių humanizavimo, rūpintis fizikų kalbos kultūra.
5. Nario mokesčio mokėjimo tvarką ir dydį nustato Draugijos Valdyba.
6. Iš draugijos išstojama savo noru arba pašalinama, jei narys nesilaiko įstatų.
7. Draugijos narių sąrašą tvarko draugijos mokslinis sekretorius. Sąrašas yra laisvai prieinamas kiekvienam draugijos nariui.
V. Draugijos valdymas ir struktūra
1. Aukščiausias Draugijos valdymo organas yra Lietuvos fizikų draugijos narių (atstovų) Respublikinė konferencija, organizuojama kas dveji metai. Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja ne mažiau 2/3 Valdybos nustatyto atstovų skaičiaus.
2. Neeilinė konferencija arba Valdybos revizijos komisijos posėdis šaukiami 1/3 tikrųjų draugijos narių reikalavimu.
3. Draugijos respublikinė konferencija priima ir keičia įstatus, o taip pat sprendžia draugijos likvidavimo ar reorganizavimo klausimus 2/3 konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
Konferencijose išklausomi pranešimai apie naujausius fizikos pasiekimus, dalijamasi fizikos mokslinio darbo, dėstymo metodikos patirtimi, išklausoma informacija apie Draugijos veiklą per laikotarpį nuo paskutinės konferencijos, aptariami aktualiausi LFD veiklos klausimai, aptariamos ir ruošiamos rekomendacijos dėl fizikos mokslo plėtros Respublikoje. Ataskaitinėse-rinkiminėse konferencijose išklausomos ir apsvarstomos Valdybos ir Revizijos komisijos ataskaitos, aptariamos Draugijos veiklos kryptys, ketveriems metams išrenkama nauja Draugijos Valdyba, LFD prezidentas ir Revizijos komisija; LFD prezidentas renkamas slaptu balsavimu.
4. Laikotarpiu tarp konferencijų visai Draugijos veiklai vadovauja Valdyba. Ji steigia Draugijos skyrius, sudaro komisijas, koordinuoja be
ei kontroliuoja jų veiklą, priima naujus narius, steigia įmones, priima Draugijos darbo metinius planus, tvirtina pajamų ir išlaidų sąmatas, svarsto kitus Draugijos veiklos klausimus.
5. Draugijos Valdyba iš savo narių išsirenka Valdybos Prezidiumą, kurį, be LFD prezidento, sudaro jo pavaduotojai, mokslinis sekretorius ir iždininkas. Revizijos komisija išsirenka pirmininką ir pasiskirsto kitomis pareigomis. Valdybos posėdžius šaukia LFD prezidentas arba 1/3 valdybos narių. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau pusės Valdybos narių. Nutarimai priimami ne mažiau 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma.
6. Konferencijų ir Valdybos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma.
7. Draugijos Valdybos Prezidiumas vykdo konferencijos ir Valdybos nutarimus, sudaro Draugijos uždavinius atitinkančias sutartis, tvarko sąskaitas bankuose, Draugijos turtą ir lėšas, sprendžia kitus veiklos klausimus. Draugijos prezidentas organizuoja Valdybos ir Prezidiumo darbą, atstovauja Draugijai visose organizacijose, vyriausybiniuose ir teisminiuose organuose. Draugijos mokslinis sekretorius tvarko LFD dokumentaciją.
8. Revizijos komisija tikrina Draugijos Valdybos finansinę ūkinę veiklą, atsiskaito LFD Respublikinei konferencijai.
Revizijos komisijos pirmininkas dalyvauja Valdybos posėdžiuose patariamuoju balsu.
VI. Draugijos skyriai ir komisijos
1. Pagrindinė LFD veikla vykdoma skyriuose ir komisijose.
2. Skyriai kuriami stambesnėse mokslo, mokymo įstaigose, gamybinėse organizacijose, taip pat teritoriniu principu rajonuose ar miestuose, tam tikro pobūdžio klausimams nagrinėti sudaromos pastovios arba laikinos komisijos. Skyriai steigiami esant ne mažiau kaip 5 draugijos nariams.
3. Aukščiausias skyriaus valdymo organas yra jo narių visuotinis susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Laikotarpiu tarp susirinkimų skyriui vadovauja susirinkimo išrinkta Valdyba.
4. Skyriaus susirinkimas aptaria skyriaus veiklos kryptis bei planus, valdybos ataskaitas, siunčia savo narius į Draugijos konferencijas. Skyriaus nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Skyriaus atsakingas asmuo atsiskaito draugijos konferencijai, vykdo LFD Valdybos nurodymus.
5. Skyriaus valdyba renkama dvejiems metams. Valdyba organizuoja skyriaus veiklą, prižiūri, kad nariai vykdytų Draugijos įstatus, konferencijų bei LFD Valdybos nutarimus, kad laiku būtų renkamas nario mokestis; metų pabaigoje pateikia LFD Valdybai raštišką informaciją apie skyriaus metinę veiklą. Skyriai neturi juridinio asmens teisių.
6. Atskiriems LFD Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti sudaromos laikinos arba nuolatinės komisijos. Draugijos komisijas sudaro LFD Valdyba iš numatytam darbui kompetetingų Draugijos narių; ji skiria ir tų komisijų pirmininkus. Komisijos veiklos formas aptaria jos nariai. Metų pabaigoje LFD Valdybai pateikiama komisijos veiklos ataskaita.
7. Esant reikalui, komisijas gali įsikurti ir stambesni skyriai.
VII. Draupijos lėšos ir finansinė veikla
1. Draugijos lėšas sudaro: a) narių mokesčiai, b) atskaitymai iš draugijos įsteigtų įmonių pelno, c) lėšos iš leidybinės veiklos, d) privačių įmonių ir organizacijų materialinė parama, e) asmeniniai įnašai, aukos ir dovanos, f) kitos teisėtai gautos lėšos.
2. Draugijos lėšos naudojamos: a) Draugijos arba jos skyrių konferencijoms, seminarams bei kitiems LFD arba jos Valdybos numatytiems renginiams finansuoti, b) Lietuvos fizikos moksliniam žurnalui, Draugijos biuleteniui ir kitiems leidiniams leisti, c) jaunųjų fizikų mokyklos “Fotonas” veiklai remti, d) Draugijos Valdybos ir “Fotono” mokyklos etatiniams darbuotojams išlaikyti, e) atskirais atvejais Draugijos narių mokslinei veiklai finansuoti, f) fizikos žurnalams, monografijoms ir kitai su LFD veikla susijusiai literatūrai pirkti, g) aktyviausiems Draugijos nariams premijuoti arba kitaip skatinti, h) geriausių mokslinių darbų ir kitiems konkursams rengti, i) Draugijos kaip Respublikos draugijų asociacijos ar tarptautinės fizikų draugijos nario mokesčiui mokėti, j) kitai LFD konferencijos ar Valdybos numatytai veiklai finansuoti.
3. Draugijos lėgos, tarp jų ir valiutinės, laikomos Lietuvos bankuose.
4. Draugijos lėšas tvarko Draugijos Valdybos iždininkas. Jo veiklą kontroliuoja Valdybos Prezidiumas ir Revizijos komisija.
VIII. Draugijos veiklos nutraukimas
1. Draugijos veikla nutraukiama Draugijos konferencijos nutarimu, priimtu ne mažiau 2/3 balsų arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu. Tam tikslui sudaroma likvidacinė komisija.
2. Draugijos skyriaus veikla gali būti nutraukiama jo susirinkimo arba Draugijos Valdybos nutarimu.
3. Nutraukus Draugijos veiklą, jos archyvas, Likvidacinei komisijai nutarus, perduodamas Lietuvos Mokslų Akademijai arba Vilniaus Universitetui, kitas turtas sunaudojamas įstatymo nustatyta tvarka.
status

Leave a Comment