Fizikos testai

Turinys:
1. TESTAI
2. MECHANIKA I var.
3. MECHANIKA II var.
4. MOLEKULINĖ FIZIKA I var
5. MOLEKULINĖ FIZIKA II VAR.
6. ELEKTRODINAMIKA I var.
7. ELEKTRODINAMIKA II var.
8. TESTAS SVYRAVIMAI IR BANGOS I var.
9. TESTAS SVYRAVIMAI IR BANGOS II var.
10. MECHANIKOS TESTŲ ATSAKYMAI
11. MOLEKULINĖS FIZIKOS TESTŲ ATSAKYMAI
12. MOLEKULINĖS FIZIKOS TESTŲ ATSAKYMAI
13. SVYRAVIMAI IR BANGOS TESTŲ ATSAKYMAI

TESTAI
Artėjant pavasariui, o kartu su juo ir brandos egzaminams, vis aktualiau darosi su moksleiviais, besiruošiančiais laikyti fizikos egzaminą, tinkamai pakartoti fizikos kursą, įvertinti to darbo rezultatus ir sudaryti galimybę moksleiviams įsivertinti savo žinias. Pastaruoju metu respublikos fizikos mokytojų parašytos ir išleistos fizikos testų knygos suteikia mums tokią galimybę,tačiau, kaip ir visi dalykai, turi ir trūkumų:
– kiekvienas moksleivis negali įsigyti jų dėl didelių kaštų;
– nėra tradicijos, kad moksleiviai panaudotas knygas galėtų parduoti jaunesniems moksleiviams, o tolesniam mokymuisi testų knygos nėra tinkamos;
– mokytojai, norėdami panaudoti knygose atspausdintus testus mokinių žinių ar pasiruošimo egzaminui patikrinimui, turi įdėti nemažai papildomo darbo bei išlaidų juos kopijuodami;
Tikiuosi, kad 1999/2000 m. m.m. mano paruošti ir moksleivių ruošimui egzaminams jau naudoti testai su atsakymais, kuriuos tereikia atspausdinti, bus naudingi ir Jums.
Be manęs šiais testais 2000/2001 m.m. naudojosi ir Vilniaus Gabijos gimnazijos mokytoja- metodininkė G.Kvietkauskienė.

MECHANIKA I var.
1. Kurie iš šių dydžių yra vektoriniai ?
A.Kelias ir poslinkis. B.Masė ir jėga. C.Greitis ir pagreitis. D.Kelias ir masė.
2. Kam lygi 300 g masės kūno, judančio 4 m/s greičiu, kinetinė energija?
A.600 J. B.0,6 J. C.48 J. D.2400 mJ.
3. Iš stoties išvyksta 3 ir 6 vagonų sąstato traukiniai 1 m/s² pagreičiu. Palyginkite jų nuvažiuotus kelius per pirmąsias 10 s.
A.Lygūs. B.3 vagonų traukinio nuvažiuotas kelias didesnis. C.3 vagonų traukinio nuvažiuotas kelias mažesnis. D.Neįmanoma nustatyti, trūksta davinių.
4. Kaip juda kūnas, kai jį veikiančių jėgų suma lygi 0 ?
A.Kūno greitis lygus 0. B.Kūno greitis didėja. C.Kūno greitis mažėja.
D.Kūnogreitis pastovus, bet nelygus 0.
5. Kaip pasikeis tampriai deformuoto kūno potencinė enargija, deformacijai sumažėjus 2 kartus.
A.Sumažės 4 kartus. B.Sumažės 2 kartus. C.Nepakis. D.Padidės 4 kartus.
6. Žemės paviršiuje kūną veikia 36 N visuotinės traukos jėga. Kokia traukos jėga veikia tą kūną nutolus jam nuo žemės paviršiaus atstumu 2R (R – Žemės spindulys)?
A.12 N. B.9N. C.4 N. D.18 N.
7. Išjungus raketinius variklius kosminis laivas kyla vertikaliai, pasiekia aukščiausią tašką, ir leidžiasi ( laisvai krenta). Kurioje šios judėjimo trajektorijos dalyje kosmonautas mažiausiai slegia sėdynę ?
A.Kylant. B.Aukščiausiame trajektorijos taške. C.Leidžiantis. D.Visą sąlygoje nurodytą laiką slėgis lygus 0.
8. Geležinkelio vagonas, kurio masė m, o greitis v, susiduria ir susikabina su stovinčiu vagonu, kurio masė 2m. Kokiu greičiu juda susikabinę vagonai?
A.v/2. B.3v. C.v/3. D.v.
9. Kaip judės 8 kg masės kūnas, veikiamas pastovios 4N jėgos?
A.Tolygiai 2 m/s greičiu. B.Tolygiai greitėdamas 2 m/s² pagreičiu. C.Tolygiai greitėdamas 0,5 m/s² pagreičiu. D.Tolygiai greitėdamas 32 m/ s² pagreičiu.
10. Palyginkite pakeltų kūnų potencinę energiją Ep1 ir Ep2.
m/4 A.Ep1/Ep2=0. B.Ep1/Ep2=2. C.Ep2/Ep1=4. D.Ep1=Ep2.

O m
H 2H
0
1 2
11.Automobilio, važiuojančio iš A miesto į B miestą, spidometro skaitiklio parodymas
padidėjo180 km, nors tiesiai tarp šių miestų tik 150 km. Kam lygus kelias l ir poslinkis
s?
A. l=180 km, s=150 km. B. l=150 km, s=180 km. C. l=s=150 km. D. l=s=180 km.
12.Tramvajus kelio posūkiu važiuoja pastovaus modulio 0,5 m/s greičiu. Koks jo
įcentrinis pagreitis, kai kelio posūkio spindulys 50 m?
A. 10 m/s² B. 0,5 cm/s² C. 0,5 m/s² D. 0,25 m/s²

MECHANIKA II var.
1. Automobilis pradeda judėti. Per kiek laiko jis nuvažiuos 30 m, važiuodamas 0,6 m/s² pagreičiu?
A.6 s. B.1/6 min. C.18 s. D.50 s.
2. 36 km/h greičiu judėjęs automobilis sustojo nuvažiavęs 25 m. Koks stabdymo pagreitis?
A.10 m/s² B.0,4 m/s² C.0,4 cm/s² D.2 m/s².
3. Kokį darbą reikia atlikti, norint 40 kN/m standumo spyruoklę ištempti 0,5 cm?
A.20 mJ. B.0,5 J. C.8 J. D.5J
4. Du vienodo tūrio kūnai – plieninis ir aliuminis –juda vienodu greičiu. Palyginkite šių kūnų impulsus. (Plieno tankis didesnis nei aliuminio)
A.Vienodi, nelygūs 0 B.Plieninio kūno mažesnis. C.Aliuminio kūno mažesnis. D.Abiejų kūnų lygūs 0.
5. 30 m/s greičiu vertikaliai aukštyn iššauta 50 g masės strėlė. Į kokį didžiausią aukštį ji pakils?
A.150 m. B.600 cm. C.4,5 m. D.45 m.
6. Kokia jėga 60 t masės vagonas, važiuodamas tiesiai,18 km/h greičiu, spaudžia bėgius?
A.1080 N B.0,6 GN. C.0,6 MN. D.600 N.
7. Kaip pakis iš tam tikro aukščio horizontaliai mesto kūno skriejimo nuotolis, metant dvigubai didesniu greičiu?
A.Dvigubai padidės. B.Dvigubai sumažės. C.Padidės 4 kartus. D.Nepakis.
8. Parašiutininkas leidžiasi tiesiai ir tolygiai. Kurių jėgų atstojamoji lygi 0?
A.Sunkio ir oro pasipriešinimo. B.Archimedo, sunkio ir oro pasipriešinimo. C.Archimedo ir oro pasipriešinimo. D.Veikiančių jėgų atstojamoji nelygi 0.
9. Palyginkite 1 ir 2 kūnų poslinkius s1 ir s2 per laiką t.
v 2 A.s1/s2=2. B.s1/s2=1/2. C.s1=s2 D.s1/s2=0
v 1
t
t
10. Du traukiniai važiuoja vienas priešais kitą 72 km/h ir 54 km/h greičiais. Kokiu greičiu antrasis traukinys pravažiuoja pro keleivį, sėdintį pirmajame traukinyje?
A.35 m/s. B.54 km/h. C.72 km/h. D. 18 km/h
11. Traktoriaus variklio traukos galia 72 kW. Palyginkite variklio traukos jėgas F1 ir F2, traktoriui važiuojant 3,6 km/h ir 5 m/s greičiais.
A.F1>F2. B.F1=F2. C.F1 ir F2 pagal pateiktus duomenis palyginti nagalima. D.F1