fizikos klausimai 8 klasei

KLAUSIMAI
1.Jau senovėje atsiradęs mokslas tiriantis gamtą?
2.Pirmą kartą fizikos terminą pavartojęs graikų filosofas ir mokslininkas?
3.Pavyzdinis matas, matavimo prietaisas, naudojamas matavimo vienetui atkurti, saugoti ir perduoti didžiausiu įmanomu tikslumu?
4.Koks ilgio matavimo vienetas?
5.Elektros srovės stiprio pagrindiniai matavimo vienetai?
6.Šviesos stiprio pagrindiniai matavimo vienetai?
7.Kaip vadinasi teiginio ar apibrėžimo simbolis užrašytas skaičiais, raidėmis ir matematiniais ženklais?
8.kuo matuojamas jūreivystėje laivų greitis?
9.Ką gausime jei nueitąjį kelią padalinsime iš judėjimo laiko?
10.Spidometras rodo greitį tam tikru važiavimo momentu. Koks tai greitis?
11.Kaip vadinamas greičio pokytis per vienetinį laiką apibūdinantis greičio kitimo sp partą?
12.Kaip vadinamas pagreičio matavimo prietaisas?
13.Kaip vadinasi kūno nueitas atstumas?
14.Anglų fizikas ir matematikas suformulavęs tris pagrindinius kūnų sąveikos ir judėjimo dėsnius, kurie pavadinti jo vardu?
15.Kaip vadinasi kūnų inertiškumo matas?
16.Kaip vadinasi masės matavimo vienetas?
17.Kaip vadinasi vienų kūnų poveikis kitiems?
18.Ką gausime kūno masę padalinę iš kūno tūrio?
19.Kokį gausime greitį, jeigu kelią padalinsime iš laiko?
20.Kuo matuojama masė?
21.Ką gausime, jeigu jėgą padalinsime iš masės?
22.Kuo matuojamas darbas?
23.Ką gausime, jeigu kūno masę padauginsime iš pagreičio?
24.Veiksmas lygus ar nelygus atoveikiui?
25.Jeigu kūną veikia jėga, ji gali pakeisti to kūno gr reitį ir.?
26.Kaip vadinasi kūno formos ir matmenų pakitimas?
27.Jėga, kuri atsiranda deformuojamame kūne, kokia tai jėga?
28.Iš ko dažniausiai gaminamos spyruoklės?
29.Kaip vadinasi prietausas jėgai matuoti?
30.Vieni kitus traukia ne tik Žemės, bet ir Visatos kūnai. Kaip vadinasi jų tarpusevio trauka?
31.Kaip vadinasi jėga, kuria Že

emė traukia kūną?
32.Koks bus kūnų kritimas tuštumoje?
33.Kaip dar vadiname pastovų dydį?
34.kaip vadinasi jėga, kuria Žemės traukiamas kūnas veikia atramą arba pakabą?
35.Jeigu kūnas nespaudžia atramos, netempia pakabos, koks jis tada yra?
36.Kaip vadinama lėkšta stačiakampė vonelė specialioms prociadūroms atlikti?
37.Kaip vadinama jėga, kuri atsiranda kūnų sąlyčio vietoje ir trukdo vienam iš jų pajudėti?
38.Kaip vadinasi trintis atsirandanti vienam kūnui šliaužiant (slystant) kito kūno paviršiumi?
39.Kaip vadinama trintis, kuri atsiranda vienam kūnui riedant kito kūno paviršiumi?
40.Ką gausime jeigu jėgą padauginsime iš nueitojo kelio?
41.Kaip vadinamasdarbas atliktas per vienetinį laiką?
42.Kuo matuojamas galios vienetas?
43.Kokia galia dažniausiai matuojami automobilų varikliai?
44.Kaip vadinama energija, kuri priklauso nuo vienas kitą veikiančių kūnų arba to paties kūnų dalių padėties?
45.Kas yra h raidė?
46.Kaip vadinasi energija, kurios turi judantis kūnas?
47.Ar gali kūnas turėti tuo pačiu metu ir r kinetinės, ir potencinės energijos?
48.Koks yra laiko matavimo prietaisas?
49.Kaip vadinamas judėjimas kreiva linija?
50.Koks yra tūrio matavimo prietaisas?
51.Ką gausime darbą padalijus iš laiko?
52.Kuo matuojama energija?
53.Kokia yra pusiausvyra, kai sunkio centras yra žemiau sukimosi ašies?
54.Kas yra l raidė?
55.Koks yra jėgos momento matavimo vienetas?
56.Kokai yra pusiausvyra, kai sunkio centras yra aukščiau sukimosi ašies?
57.Kokia yra pusiausvyra, kai sukimosi ašis eina per jo sunkio centrą?
58.Koks bus svertas jei jį veikiančios jėgos atvirkščiai proporcingos jų pečiams?
59.Vanduo iš šulinio keliamas ir kitokios rūšies svertu. Kaip jį vadiname?
60.Kaip va
adinamas krovinių kėlimo įrenginys, sudarytas iš kilnojamųjų skridinių, sujungtų lanksčia traukle?
61.Kaip vadinama plokštuma, sudaranti kampą su horizontu?
62.Kokia tai mechanikos taisyklė? “Kiek kartų laimime jėgos, tiek kartų pralaimime kelio”.
63.Kuo naudingumo koeficijantas dažnai išreiškiamas?
64.kuo trasportuojamos skystos dujos?
65.Kaip vadinasi mažiausios medžiagos dalelės, kurių sudėtis ir cheminės savybės yra tokios pačios, kaip ir tos medžiagos?
66.Kaip vadinasi savaiminis medžiagų judančių dalelių maišymasis?
67.Kaip vadinasi laisvas kritimas ore?
68.Kaip vadinama jėga, kurim stumia aukštyn skysčiuose arba dujose panardintus kūnus?
69.Kaip vadinasi žmonių skraidymas atmosferoje?
70.Kaip avdinasi skraidymas sunkiasniais už orą aparatais?
71.Kaip vadinasi laivo išstumtas vandens kiekis?
72. Kaip sušuko Archimedas pastebėjęs, kad jo kūnas vandenyje lengvesnis nei ore?
73.Kaip vadinasi Žemę gaubiantis ore sluoksnis?
74.Koks yra atmosferos slėgio matavimo prietaisas?
75.Kaip vadinasi stiklinis indelis nedidialiam kiekiui skysčių siurbti, lašinti, matuoti?
76.Kaip vadinasi prietaisas atmosferos slėgiui matuoti?
77.Italų fiziko ir matematiko pavardė, kuris 1644m. sukūrė atmosferos slėgio teorijos pagrindus, išrado gyvsidabrio barometrą?
78.Kuo galima išmatuoti slėgį?
79.Kaip vadinasi judėjimas tiesia linija?
80.Kaip vadinasi du arba keletas indų, sujungtų vienas su kitu?
81.Kaip vadinasi povandeninis aparatas, nuleidžiamas iš laivo lynu, pasineria iki 300-600 m?
82.Kaip žymimas paskalis?
83.Kas yra S raidė?
84.Koks yra laiko matavimo vienetas?
85.Kuo matuojamas ilgis?
86.Ką gausime, jeigu jėgą padalinsime iš ploto?
87.Kaip buvo pavaditas dydis, kuris apibūdina jėgos poveikį pagal jos didumą ir veikiamą plotą?
88.Koks yra mažiausias ilgio matavimo vienetas?
89.Koks yra dujų tūris?
90. Kas yra 1000kg?
91.Kokia le
empute kaitinami metaliniai kūnai?
92.Kiek jėgų gali veikti kūną?
93.Ką daro šildomi metaliniai kūnai?
94.Kaip kitaip vadinamas spėjimas?
95.Kaip kitaip vadinama 50kg?
96.Kokia pusiausvyra būdinga gerai subalansuotiems automobiliams?
97.Už kokį skaičių naudingumo koeficientas yra mažesnis?
98.Fizikinis reiškinys, atsirandantis po lietaus?
99.Saulė leidžiasi, koks tai reiškinys?
100.Kai žaibuoja, koks tai reiškinys?

ATSAKYMAI
1.Fizika
2.Aristotelis
3.Etalonas
4.Metras
5.Amperas
6.Kandela
7.Formulė
8.Mazgais
9.Greitį
10.Momentinis
11.Pagreitis
12.Akcelerometras
13.Kelias
14.Niutonas
15.Masė
16.Kilogramas
17.Jėga
18.Tankį
19.Vidutinį
20.Svarstyklėmis
21.Pagreitį
22.Džauliais
23.Jėgą
24.Lygus
25.Forma
26.Deformacija
27.Tamprumo
28.Plieno
29.Dinamometras
30.Gravitacinė
31.Sunkis
32.Laisvasis
33.Konstanta
34.Svoris
35.Nesvarus
36.Kiuvetė
37.Trinties
38.Slydimo
39.Riedėjimo
40.Darbą
41.Galia
42.Vatu
43.Arklio
44.Potencine
45.Aukštis
46.Kinetinė
47.Gali
48.Laikrodis
49.Kreivaeigiu
50.Menzūra
51.Galią
52.Džauliais
53.Pastovioji
54.Petis
55.Niutonmetris
56.Nepastovioji
57.Beskirtė
58.Pusiausvyra
59.Suktuvas
60.Skysčiai
61.Nuožulniąja
62.Auksinė
63.Procentais
64.Tankeriais
65.Molekulės
66.Difuzija
67.Nesvarumas
68.Archimedo
69.Aeronautika
70.Aviacija
71.Vandentalpa
72.Eureka
73.Atmosfera
74.Aneroidas
75.Pipetė
76.Barometras
77.Toričelis
78.Manometru
79.Tiesiaeigis
80.Susisiekiančiaisiais
81.Hidrostatas
82.Pa
83.Plotas
84.Sekundė
85.Metrais
86.Slėgį
87.Slėgis
88.Milimetras
89.Nepastovus
90.Tona
91.Spiritine
92.Kelios
93.Plečiasi
94.Hipotezė
95.Centneris
96.Beskirtė
97.Vienetą
98.Vaivorykštė
99.Fizikinis
100.Elektrinis

Leave a Comment