filtravimas

FILTRAVIMAS

Teorinė dalis. Filtravimas – suspensijų perskyrimas, kai akytos medžiagos sluoksnis sulaiko kietasias daleles ir praleidžia skaidrų skystį (filtratą). Šis metodas taikomas, kai kietos dalelės (dispersinė fazė), veikiamos sunkio jėgų, blogai sėda arba kai reikia atskirti kietąją fazę taip, kad joje liktų mažai drėgmės.
Filtrpresų darbo intensyvumą apibūdina filtracijos greitis w, t. y. filtrato kiekis, praėjęs pro 1 m2 filtravimo paviršiaus per laiko vienetą:

m/s

čia: V – filtrato tūris, m3;

F – filtruojančios pertvaros paviršiaus plotas, m2

 – filtravimo trukmė, s.
Filtracijos greitis priklauso nuo: slėgių skirtumo abipus filtruojančios pertvaros, suspencijos teemperatūros, nuosėdų sluoksnio storio, nuosėdų ir suspensijos temperatūros, nuosėdų sluoksnio storio, nuosėdų ir suspencijos savybių. Jį aprašo lygtys:

m/s

čia: V – filtrato kiekis m3, praėjęs pro 1 m2 filtruojančio paviršiaus per dlaiko trukmę;

dV/d – filtracijos greitis, m/s;

p – filtracijos proceso varos jėga, t. y. slėgio pokytis abipus filtruojančios pertvaros ir nuosėdų sluoksnio, Pa;

Rp – filtruojančios pertvaros hidraulinis pasipriešinimas, (Pa*s)/m arba l/m;

Rn – nuosėdų sluoksnio hidraulinis pasipriešinimas, (Pa*s)/m arba l/m;
- filtrato dinaminis klampis, Pa*s.
Hidraulinius pasipriešinimus galima nustatyti konkrečiam skysčiui arba skysčiui, kurio dinaminis klampis lygus 1 Pa*s. Pirmuoju atveju pasipriešinimo maatavimo vienetas (Pa s)/m, antruoju – l/m.
Nuosėdų sluoksnio pasipriešinimas Rn apskaičiuojamas:

Rn = r0*h (Pa*s)/m

čia: r0 – specifinis nuosėdų sluoksnio pasipriešinimas, kurį sudaro 1 m storio nuosėdų sluoksnis, (Pa*s)/m2 arba l/m2.
Filtruojančios pertvaros pasipriešinimą galima išreikšti ekvivalentiniu nuosėdų sluoksnio pasipriešinimu, o nuosėdų sluoksnio pasipriešinimas yra proporcingas filtraro ki

iekiui. Todėl filtracijos lygtį galima pertvarkyti taip:

čia: K – filtravimo konstanta, įvertinanti filtravimo rėžimą ir nuosėdų bei filtrato fizikines ir chemines savybes, m2/s;

C – filtruojančios pertvaros hidraulinį pasipriešinimą apibūdinanti konstanta, m3/m2;

m2/s

m3/m2

čia:  – filtravimo trukmė, s;

V – filtrato tūris, perėjęs per 1 m2 filtruojančios pertvaros nuo filtravimo pradžios, m3/m2;

R0 – nuosėdų sluoksnio specifinis pasipriešinimas, 1/m2;

x0 – suspensijos koncentracija vieneto dalimis.
Darbo tikslas – nustatyti nuosėdų ir pertvaros hidraulinius pasipriešinimus.

Из

Leave a Comment