Egzaminų klausymai

1. draudžiama važiuoti per iešmus, kai:
a) atvykimo ir išvykimo keliuose smailė ištrupėjusi 250 mm;
b) smailė atsitraukusi nuo rėminio bėgio 5mm.
c) a ir b atsakymai teisingi.

2. Kengė turi garantuoti smailės prigulimą prie rėminio bėgio. Didesnis tarpelis neleistinas kaip:
a) 5mm;
b) 4mm;
c) 3mm.

3. Iešmai įjungti į elektrinę centralizaciją:
a) turi turėti uždegamąsias rodykles;
b) turi turėti nešviečiamąsias rodykles;
c) rodyklių neturi.

4. draudžiama naudoti riedmenis ir vagonus su ritininiais ašidėžių guoliais ratlankio paviršiaus iščiuoža (įdauža) didesne kaip:
a) 1 mm;
b) 2 mm;
c) 3 mm.

5. draudžiama manevruoti važiuojant su vagonais, kuriuose yra žmonių, taip pat esant krovinių apačios ir šono 4-to, 5-to ir 6-to laipsnio ne egabaritiniais kroviniais greičiu didesniu kaip:
a) 25 km/h;
b) 15 km/h;
c) 10 km/h.

6. Manevruoti postūmiais ir leisti nuo skirstomojo kalnelio neveikiančius lokomotyvus, dyzelinius ir elektrinius traukinius:
a) galima;
b) draudžiama;
c) galima jei juose nėra žmonių ar palydovų.

7. Traukinių sąstatai be lokomotyvų, vagonai, stovintys stoties keliuose, privalo būti patikimai įtvirtinti:
a) ratstabdžiais;
b) rankiniais stabdžiais;
c) a ir b atsakymai teisingi.

8. Manevrų šviesoforai tai –:
a) leidžiantieji arba draudžiantieji manevruoti;
b) leidžiantys manevruoti nustatytu greičiu;
c) leidžiantys atlikti saugų vagonų skirstymą leidžiant juos nuo kalnelio arba manevruojant postūmiais.

9. Įleidžiamojo šviesoforo du geltoni žiburiai – leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią:
a) nustatytu greičiu, pasirengus sustoti prie kito šviesoforo; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis;
b) mažesniu greičiu, kitą šviesoforą būtina pravažiuoti mažesniu greičiu ar esant kliūčiai sustoti;
c) mažesniu greičiu, pasirengus sutoti prie kito šviesoforo; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis.

10. Paprastai atitveriamo ir jo įspėjamojo šviesoforų žiburiai:
a) nešviečia ir signalo reikšmės neturi;
b) dega pastoviai ir gęsta tik traukiniui užėmus izoliuotą ruožą;
c) vi

isada dega geltona įspėjamąja liepsna.

11. Kita nuolatinio geltono greičio mažinimo skritulio pusė:
a) geltona;
b) balta;
c) žalia.

12. Raudono skydo forma yra:
a) stačiakampė;
b) kvadratinė;
c) apvali.

13. Paveikslėlyje parodytas rankinis manevrų signalas reiškia:
a) “Lėčiau”
b) “Leidžiama lokomotyvui važiuoti atgal”
c) “Leidžiama lokomotyvui važiuoti pirmyn”

14. Paveikslėlyje parodytas rankinis manevrų signalas reiškia:
a) “Lėčiau”
b) “Leidžiama lokomotyvui važiuoti atgal”
c) “Leidžiama lokomotyvui važiuoti pirmyn”

15. Stabdant vagonus stoties keliuose draudžiama dėti ratstabdžius:
a) tuoj pat prieš bėgių sandūrą (1 m ir arčiau) ir ant jos;
b) už iešmo kryžmės;
c) a ir b atsakymai teisingi.

16. Prieš sustumiant vagonus derintojas privalo patikrinti:
a) ar vagonai įtvirtinti ratstabdžiais;
b) ar automatinių vagonų sankabų atkabinamosios svirties padėtis yra nuolatinė ir nėra kliūčių eismui.
c) a ir b atsakymai teisingi.

17. draudžiama užimti apsauginius aklakelius vagonais:
a) keleiviniais vagonais su žmonėmis;
b) su 1-osios klasės pavojingumo kroviniais
c) a ir b atsakymai teisingi.

18. Manevrų vadovas turi taip organizuoti darbą, kad:
a) riedmenys neišvažiuotų už riboženklių ir signalinių kelio ženklų (izoliuotų sandūrų arba šviesoforų) kitame kelio gale;
b) riedmenys neišvažiuotų už ri iboženklių (izoliuotų sandūrų arba šviesoforų) kitame kelio gale;
c) riedmenys neišvažiuotų už riboženklių ir iešmų (izoliuotų sandūrų arba šviesoforų) kitame kelio gale.
19. Stoties manevrus reikia tvarkyti taip kad būtų:
a) laiku nuvaromi vagonai kroviniams pakrauti;
b) sudarytos saugios eismo sąlygos;
c) a ir b atsakymai teisingi.

20. Iešmų numeriai, perjungimo tvarka ir darbuotojai, kuriems leidžiama tuos iešmus perjungti, nurodoma:
a) Geležinkelių eismo taisyklėse,
b) Techninio geležinkelio naudojimo nuostatuose;
c) Stoties knygoje.

21. Apsauginių vagonų normos pirmas skaitmuo reiškia apsauginių vagonų skaičių nuo:
a) priekinio lokomotyvo;
b) vagonų su žmonėmis;
c) nuo kietu kuru kūrenamo garvežio.

22. Ar galima naudoti ratstabdį, kurio kreivas ar sulankstytas padas?
a) draudžiama;
b) galima;
c) galima jei ji

is gerai gali.

23. derintojams leidžiama nulipti judant sąstatui greičiu ne didesniu, kaip:
a) 10 km/h;
b) 5 km/h;
c) 3 km/h.

1. Apsauginis aklakelis – aklakelis, neleidžiantis riedmenims patekti į:
a) traukinių manevravimo maršrutus;
b) traukinių eismo maršrutus;
c) riedmenimis užimtus kelius.

2. Pagrindiniai keliai – tarpstočių ir stočių ir keliai – tiesioginė tarpstočių kelių, dažniausiai per iešmus einančių:
a) tiesiai tąsa;
b) pasukant per iešmą tąsa;

3. Kelias , į kurį įvažiuojantys riedmenys per iešmą pasuka į šoną yra vadinami:
a) pagrindiniais;
b) antriniais;
c) atšakiniais.

4. geležinkelių transporto darbuotojai turi:
a) tenkinti keleivių ir krovinių vežimo poreikius;
b) saugoti geležinkelio turtą ir vežamus krovinius;
c) a ir b atsakymai teisingi.

5. Signaliniai šviesoforų žiburiai gali būti:
a) nuolat šviečiantys, tik prireikus šviečiantys;
b) nemirksimieji ir mirksimieji;
c) a ir b atsakymai teisingi.

6.Geltonas žiburys – leidžiama važiuoti:
a) pasirengus sustoti; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis;
b) pasirengus sustoti; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis;
c) didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis.

7. Šviesoforai leidžiantys ar draudžiantys pervažiuoti iš vieno blokuojamojo ruožo į kitą yra vadinami:
a) antriniai;
b) įleidžiamieji;
c) tarpstočių.

8. Ar gali manevrų šviesoforas signalizuoti geltonu žiburiu:
a) gali;
b) negali;
c) gali tik skirstymo stotyse.

9. Ar gali traukinių eismas būti tvarkomas telefono ryšiu:
a) gali;
b) negali;
c) gali jei šiame ruože nėra keleivinių traukinių.

10. Kiekvienas nutiestas privažiuojamasis kelias turi būti priimtas naudoti ir parengta:
a) Privažiuojamojo kelio eismo organizavimo instrukcija;
b) Privažiuojamojo kelio veiklos nuostatai;
c) Privažiuojamojo kelio naudojimo tvarka.

11. Vagone esančio krovinio masė nustatoma:
a) sveriant vagonų arba prekių svarstyklėmis;
b) matuojant arba sutartinai;
c) a ir b atsakymai.

1. tarp neapkrauto aširačio rato vidinių briaunų turi būti lygus:
a) 1435 mm;
b) 1440 mm;
c) 1520 mm.

2. Draudžiama naudoti riedmenis, kai traukinio greitis ne didesnis kaip 120 km/h ir lokomotyvų, taip pat dyzelinių ir elektrinių traukinių bei to

olimųjų traukinių keleivinių vagonų ratlankio riedėjimo paviršius (pavaža) nusidėvėjęs daugiau kaip:
a) 7 mm;
b) 8 mm;
c) 9 mm.

3. Draudžiama naudoti riedmenis, kai traukinio greitis ne didesnis kaip 120 km/h ir dyzelinių ir elektrinių traukinių, vietinių bei priemiestinių traukinių keleivinių vagonų ratlankio riedėjimo paviršius (pavaža) nusidėvėjęs daugiau kaip:
a) 7 mm;
b) 8 mm;
c) 9 mm.

4. Draudžiama naudoti riedmenis, kai traukinio greitis ne didesnis kaip 120 km/h ir refrižeratorinių bei prekinių vagonų ratlankio riedėjimo paviršius (pavaža) nusidėvėjęs daugiau kaip:
a) 7 mm;
b) 8 mm;
c) 9 mm.

5. Kelionės metu pastebėjus vagonų, išskyrus dyzelinių ir elektrinių traukinių variklinių vagonų arba tenderių su ritininiais ašidėžių guoliais, ratlankio paviršiuje iščiuožą (įdaužą), gilesnę kaip 1, bet ne gilesnę kaip 2 mm:
a) leidžiama tokį vagoną (tenderį) neatkabinus nuo traukinio (keleiviniams traukiniams važiuojant ne didesniu kaip 100 km/h, prekiniams — ne didesniu kaip 70 km/h greičiu) nuvežti iki artimiausio techninės priežiūros punkto, kuriame keičiami aširačiai;
b) traukiniui 15 km/h greičiu leidžiama važiuoti iki artimiausios stoties, kurioje aširatis turi būti pakeistas;
c) traukiniui leidžiama važiuoti 10 km/h greičiu, pakabinus ar kitaip užblokavus aširatį. Šiuo atveju lokomotyvas turi būti atkabintas nuo traukinio, o sugadinto aširačio stabdžių cilindrai ir traukos elektros variklis (variklių grupė) išjungti.

6. Kai vagonų, išskyrus dyzelinių ir elektrinių traukinių variklinių vagonų, ratlankio paviršiaus iščiuoža gilesnė kaip 2, bet ne gilesnė kaip 6 mm, o lokomotyvų ir dyzelinių bei elektrinių traukinių variklinių vagonų — gilesnė kaip 1, bet ne gilesnė kaip 2 mm:
a) leidžiama tokį vagoną (t

tenderį) neatkabinus nuo traukinio (keleiviniams traukiniams važiuojant ne didesniu kaip 100 km/h, prekiniams — ne didesniu kaip 70 km/h greičiu) nuvežti iki artimiausio techninės priežiūros punkto, kuriame keičiami aširačiai;
b) traukiniui 15 km/h greičiu leidžiama važiuoti iki artimiausios stoties, kurioje aširatis turi būti pakeistas;
c) traukiniui leidžiama važiuoti 10 km/h greičiu, pakabinus ar kitaip užblokavus aširatį. Šiuo atveju lokomotyvas turi būti atkabintas nuo traukinio, o sugadinto aširačio stabdžių cilindrai ir traukos elektros variklis (variklių grupė) išjungti.

7. Kai vagonų, išskyrus dyzelinių ir elektrinių traukinių variklinių vagonų, ratlankio paviršiaus iščiuoža gilesnė kaip 6, bet ne gilesnė kaip 12 mm, o lokomotyvų ir dyzelinių bei elektrinių traukinių variklinių vagonų — gilesnė kaip 2, bet ne gilesnė kaip 4 mm:
a) traukiniui 15 km/h greičiu leidžiama važiuoti iki artimiausios stoties, kurioje aširatis turi būti pakeistas;
b) traukiniui 10 km/h greičiu leidžiama važiuoti iki artimiausios stoties, kurioje aširatis turi būti pakeistas;
c) traukiniui leidžiama važiuoti 10 km/h greičiu, pakabinus ar kitaip užblokavus aširatį. Šiuo atveju lokomotyvas turi būti atkabintas nuo traukinio, o sugadinto aširačio stabdžių cilindrai ir traukos elektros variklis (variklių grupė) išjungti.

8. Kai vagono arba tenderio ratlankio paviršiaus iščiuoža gilesnė kaip 12 mm, o lokomotyvų arba dyzelinių ir elektrinių traukinių variklinių vagonų — gilesnė kaip 4 mm:
a) traukiniui 15 km/h greičiu leidžiama važiuoti iki artimiausios stoties, kurioje aširatis turi būti pakeistas;
b) traukiniui 10 km/h greičiu leidžiama važiuoti iki artimiausios stoties, kurioje aširatis turi būti pakeistas;
c) traukiniui leidžiama važiuoti 10 km/h greičiu, pakabinus ar kitaip užblokavus aširatį. Šiuo atveju lokomotyvas turi būti atkabintas nuo traukinio, o sugadinto aširačio stabdžių cilindrai ir traukos elektros variklis (variklių grupė) išjungti.

9. Atstumas tarp lokomotyvų, tuščių keleivinių ir prekinių vagonų automatinės sankabos ašies ir bėgių galvučių paviršiaus turi būti ne didesnis kaip:
a) 950 mm;
b) 980 mm;
c) 1080 mm.

10. Atstumas tarp lokomotyvų ir keleivinių vagonų su žmonėmis automatinės sankabos ašies ir bėgių galvučių paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip:
a) 950 mm;
b) 980 mm;
c) 1080 mm.

11. Atstumas tarp prekinių vagonų (pakrautų) automatinės sankabos ašies ir bėgių galvučių paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip:
a) 950 mm;
b) 980 mm;
c) 1080 mm.

12. Leistinas aukščio skirtumas tarp prekinio traukinio automatinių sankabų išilginių ašių ne didesnis kaip:
a) 70 mm;
b) 100 mm;
c) 110 mm.

13. Leistinas aukščio skirtumas tarp prekinio traukinio lokomotyvo ir pirmojo pakrauto vagono automatinių sankabų išilginių ašių ne didesnis kaip:
a) 70 mm;
b) 100 mm;
c) 110 mm.

14. Leistinas aukščio skirtumas tarp keleivinio traukinio, važiuojančio iki 120 km/h greičiu automatinių sankabų išilginių ašių ne didesnis kaip:
a) 70 mm;
b) 100 mm;
c) 110 mm.

15. Leistinas aukščio skirtumas tarp keleivinio traukinio lokomotyvo ir pirmojo vagono automatinių sankabų išilginių ašių ne didesnis kaip:
a) 70 mm;
b) 100 mm;
c) 110 mm.

16. Stoties ribos vienkeliuose ruožuose yra:
a) įleidžiamieji šviesoforai;
b) iš vienos pusės įleidžiamasis šviesoforas, iš kitos — signalinis ženklas “Stoties riba”, statomas ne arčiau kaip 50 m nuo paskutinio iešmo smailių arba riboženklio;
c) teisingi abu – a ir b variantai.

17. Stoties ribos dvikeliuose ruožuose yra:
a) a) įleidžiamieji šviesoforai;
b) b) iš vienos pusės įleidžiamasis šviesoforas, iš kitos — signalinis ženklas “Stoties riba”, statomas ne arčiau kaip 50 m nuo paskutinio iešmo smailių arba riboženklio;
c) teisingi abu – a ir b variantai.

18. Važiuojant laisvu keliu vieniniam lokomotyvui arba traukiant vagonus su įjungtais ir nustatyta tvarka patikrintais automatiniais stabdžiais, draudžiama manevruoti greičiu, didesniu kaip:
a) 25 km/h;
b) 40 km/h;
c) 60 km/h.

19. Lokomotyvui traukiant vagonus laisvu keliu draudžiama manevruoti greičiu, didesniu kaip:
a) 25 km/h;
b) 40 km/h;
c) 60 km/h.

20. Stumiant vagonus laisvu keliu, taip pat manevruojant su avariniais ir gaisriniais traukiniais draudžiama manevruoti greičiu, didesniu kaip:
a) 25 km/h;
b) 40 km/h;
c) 60 km/h.

21. Važiuojant su vagonais, kuriuose yra žmonių, taip pat esant krovinių apačios ir šono 4-to, 5-to ir 6-to laipsnio negabaritiškumui draudžiama manevruoti greičiu, didesniu kaip:
a) 5 km/h;
b) 15 km/h;
c) 25 km/h.

22. Manevruojant postūmiais ir vagonų atkabai artėjant prie kitos atkabos užkalnio kelyne draudžiama manevruoti greičiu, didesniu kaip:
a) 5 km/h;
b) 15 km/h;
c) 25 km/h.

23. Lokomotyvams (su vagonais ar be jų) privažiuojant prie vagonų draudžiama manevruoti greičiu, didesniu kaip:
a) 3 km/h;
b) 5 km/h;
c) 15 km/h.

24. Lokomotyvo brigada per manevrus privalo:
a) tiksliai ir laiku vykdyti manevrų užduotis;
b) įdėmiai stebėti duodamus signalus, tiksliai ir laiku vykdyti signalų reikalavimus, įdėmiai stebėti keliuose esančius žmones, iešmų padėtį ir riedmenis;
c) vykdyti reikalavimus visus reikalavimus, išvardintus a ir b punktuose.

25. Ištisinis traukinio stabdžių sistemos tikrinimas, kurio metu tikrinama stabdžių vamzdyno būklė ir visų vagonų stabdžių veikimas, atliekamas:
a) formavimo stotyse prieš išleidžiant traukinį;
b) prikabinus traukinio lokomotyvą prie sąstato, jei stotyje iš anksto buvo atliktas ištisinis automatinių stabdžių sistemos tikrinimas;
c) a ir b atsakymai teisingi.

26. Dalinis traukinio stabdžių sistemos tikrinimas, kai tikrinama stabdžių vamzdyno būklė pagal dviejų paskutiniųjų vagonų stabdžių veikimą, atliekamas:
a) pakeitus lokomotyvą;
b) pakeitus dyzelinio ar elektrinio traukinio valdymo kabiną ir pasikeitus lokomotyvų brigadoms, kai lokomotyvas nuo traukinio neatkabinamas;
c) a ir b atvejais.

27. Lokomotyvams, turintiems vieną valdymo kabiną, važiuoti atbuliems leidžiama:
a) su ūkiniais, avariniais, gaisriniais, perdavimo ir išvežiojamaisiais traukiniais;
b) vežant keleivinius traukinius;
c) važiuojant privažiuojamaisiais ir jungiamaisiais keliais;
d) manevruojant;
e) vežant prekinį ar keleivinį traukinį, esant rūkui, pūgai ir kitomis nepalankiomis sąlygomis;
f) kai lokomotyvas traukinyje yra antrasis (porinė trauka);
g) visais aukščiau išvardintais atvejais;
h) punktuose a, b, c ir d išvardintais atvejais;
i) punktuose a, c, d ir f išvardintais atvejais.

28. Lokomotyvams, turintiems vieną valdymo kabiną, važiuoti atbuliems leidžiama:
a) kai traukinys išleidžiamas iš stoties, kurioje nėra lokomotyvų grąžos įrenginių arba jie sugedę;
b) vežant keleivinius traukinius;
c) grįžtant į pradinę stotį po stūmimo;
d) vežant prekinį ar keleivinį traukinį, esant rūkui, pūgai ir kitomis nepalankiomis sąlygomis;
e) stumiant traukinius iš vienos stoties abiem kryptimis, taip pat stumiant traukinius stotyje;
f) traukiant traukinį iš tarpstočio avariniu lokomotyvu;
g) visais aukščiau išvardintais atvejais;
h) punktuose a, b, c ir d išvardintais atvejais;
i) punktuose a, c, e ir f išvardintais atvejais;

29. Lokomotyvams, turintiems vieną valdymo kabiną, važiuoti atbuliems leidžiama:
a) važiuojant be vagonų;
b) traukiant traukinį iš tarpstočio avariniu lokomotyvu;
c) vežant keleivinius traukinius;
d) manevruojant;
e) vežant prekinį ar keleivinį traukinį, esant rūkui, pūgai ir kitomis nepalankiomis sąlygomis;
f) visais aukščiau išvardintais atvejais;
g) punktuose a, b ir d išvardintais atvejais;
h) punktuose a, b, c ir d išvardintais atvejais.

30. Jei pravažiavus pro tarpstočio šviesoforą, kurio dega draudžiamasis signalas, užsidega leidžiamasis lokomotyvo šviesoforo signalas, mašinistas, vadovaudamasis lokomotyvo šviesoforo signalais, gali važiuoti iki kito šviesoforo greičiu, ne didesniu kaip:
a) 20 km/h;
b) 40 km/h;
c) 60 km/h.

31. Traukinio, važiuojančio per tą vietą, kur reikia mažinti greitį, greitis turi atitikti nurodytą mašinisto įspėjamajame lapelyje ar geležinkelio valdytojo įsakyme. Nesant tokių nurodymų, greitis turi būti ne didesnis kaip:
a) 15 km/h;
b) 25 km/h;
c) 40 km/h;

32. Mašinistas privalo:
a) gerai išmanyti lokomotyvo (elektrinio bei dyzelinio traukinio) konstrukciją, žinoti savo ruožo profilį, šviesoforų, signalinių rodyklių ir ženklų išdėstymą bei paskirtį, traukinių tvarkaraštį;
b) išjungti tvarkingus saugaus eismo kontrolės įrenginius ar keisti jų darbą;
c) priimdamas lokomotyvą, patikrinti, ar jis tvarkingas, kaip veikia stabdžiai, smėlio tiekimo sistema ir radijo ryšys, remdamasis įrašu Lokomotyvo techninės būklės žurnale, patikrinti, ar tvarkingai veikia automatinė lokomotyvo signalizacija ir automatinis stabdiklis;
d) patikrinti, ar yra signalinių, gaisrinių, medicinos priemonių ir inventoriaus;
e) garantuoti saugų traukinių eismą, tiksliai laikytis eismo grafiko;
f) viršyti greitį, nustatytą šiais Nuostatais, geležinkelio valdytojo įsakymais, išduotais mašinisto įspėjamaisiais lapeliais ir signalais;
g) vykdyti visus aukščiau išvardintus reikalavimus;
h) vykdyti punktuose a, c, d ir e punktuose nurodytus reikalavimus;
i) vykdyti punktuose a, c, d ir f punktuose nurodytus reikalavimus.

33. Mašinistas, valdydamas traukinį, privalo:
a) laikyti stabdymo įrenginius tvarkingus, tikrinti juos kelyje, neleisti nukristi slėgiui žemiau nustatytų normų pagrindiniame rezervuare ir stabdžių vamzdyne;
b) viršyti greitį, nustatytą šiais Nuostatais, geležinkelio valdytojo įsakymais, išduotais mašinisto įspėjamaisiais lapeliais ir signalais;
c) panaudoti visas jo žinioje esančias staigaus stabdymo priemones traukiniui sustabdyti, jei staiga duodamas stabdomasis signalas arba atsiranda netikėta kliūtis;
d) paprastuoju stabdymu sustabdyti traukinį esant draudžiamajam signalui, o pristabdymo signalą pravažiuoti greičiu, ne didesniu už šio signalo nustatytąjį;
e) išjungti tvarkingus saugaus eismo kontrolės įrenginius ar keisti jų darbą;
f) garantuoti eismo saugumą esant tirštam rūkui, liūčiai ar pūgai;
g) vykdyti punktuose a, c, d ir f punktuose nurodytus reikalavimus;
h) vykdyti visus aukščiau išvardintus reikalavimus;
i) vykdyti punktuose a, c, d ir e punktuose nurodytus reikalavimus.

34. Mašinistas ir jo padėjėjas, valdydami traukinį, privalo:
a) stebėti kelio laisvumą, iš traukinio ir nuo kelio rodomus signalus, signalines rodykles ir ženklus, vykdyti jų reikalavimus ir kartoti vienas kitam visus šviesoforų, pristabdymo ar sustojimo signalus;
b) stebėti traukinio būklę, o elektrifikuotuose ruožuose ir kontaktinio tinklo būklę;
c) stebėti prietaisus, kontroliuojančius nenutrūkstamą ir saugų lokomotyvo veikimą;
d) racionaliai naudoti lokomotyvo galingumą, ekonomiškai naudojant elektros energiją, degalus ir tepalus;
e) įvažiuodami į stotį ir važiuodami stoties keliais, duoti reikiamus signalus ir stebėti, ar gerai parengtas maršrutas, ar laisvas kelias; stebėti rodomus stoties darbuotojų signalus ir traukinių bei manevrinių lokomotyvų eismą gretimuose keliuose, o jei iškyla pavojus saugiam eismui ar žmonių gyvybei, — nedelsdami stabdyti traukinį;
f) vykdyti punktuose a, c, d ir e punktuose nurodytus reikalavimus;
g) vykdyti visus aukščiau išvardintus reikalavimus.

35. Prikabinęs lokomotyvą prie traukinio sąstato, mašinistas privalo:
a) patikrinti, ar lokomotyvas tinkamai sukabintas su sąstato pirmuoju vagonu, ar sujungtos oro žarnos, ar atidaryti galiniai čiaupai tarp jų;
b) išjungti tvarkingus saugaus eismo kontrolės įrenginius ar keisti jų darbą;
c) patikrinti, ar po pirmuoju vagonu nėra kliūčių traukiniui pajudėti iš vietos;
d) užpildyti suslėgtuoju oru stabdžių vamzdyną, patikrinti, ar slėgio kritimas neviršija nustatytų normų ir patikrinti automatinius stabdžius;
e) vykdyti a, b ir d punktuose nurodytus reikalavimus;
f) vykdyti a, c ir d punktuose nurodytus reikalavimus;
g) vykdyti visus aukščiau išvardintus reikalavimus

36. Prikabinęs lokomotyvą prie traukinio sąstato, mašinistas privalo:
a) gauti pažymą apie traukinio stabdžius, sutikrinti joje nurodyto galinio vagono numerį su įrašytuoju traukinio lape ir patikrinti, ar stabdžių trinkelių spaudimas atitinka nustatytas normas;
b) pagal traukinio lapą susipažinti su prekinio ir prekinio keleivinio traukinio sąstatu: ar yra atvirų riedmenų, vagonų su žmonėmis, pavojingais ir kitais kroviniais, reikalingais ypatingo atsargumo;
c) išjungti tvarkingus saugaus eismo kontrolės įrenginius ar keisti jų darbą;
d) patikrinti, ar lokomotyvas tinkamai sukabintas su sąstato pirmuoju vagonu, ar sujungtos oro žarnos, ar atidaryti galiniai čiaupai tarp jų;
e) vykdyti a, c ir d punktuose nurodytus reikalavimus;
f) vykdyti a, b ir d punktuose nurodytus reikalavimus;
g) vykdyti visus aukščiau išvardintus reikalavimus;

37. Traukiniui važiuojant, mašinistui draudžiama:
a) panaudoti visas jo žinioje esančias staigaus stabdymo priemones traukiniui sustabdyti, jei staiga duodamas stabdomasis signalas arba atsiranda netikėta kliūtis;
b) viršyti greitį, nustatytą šiais Nuostatais, geležinkelio valdytojo įsakymais, išduotais mašinisto įspėjamaisiais lapeliais ir signalais;
c) garantuoti eismo saugumą esant tirštam rūkui, liūčiai ar pūgai;
d) atitraukti dėmesį nuo lokomotyvo valdymo bei priežiūros, kelio būklės ir signalų stebėjimo;
e) išjungti tvarkingus saugaus eismo kontrolės įrenginius ar keisti jų darbą;
f) draudžiama atlikti visus aukščiau išvardytus veiksmus;
g) draudžiama atlikti a, b ir c punktuose nurodytus veiksmus;
h) draudžiama atlikti punktuose b, d ir e punktuose nurodytus veiksmus.

38. Jei būtina sustabdyti traukinį tarpstotyje, mašinistas privalo:
a) jei stabdymas nėra staigusis, stengtis sustabdyti traukinį aikštelėje ir tiesiame kelio ruože;
b) panaudoti traukinio automatinius stabdžius ir pagalbinį lokomotyvo stabdį;
c) skubiai pranešti radijo ryšiu lokomotyvų ir elektrinių bei dyzelinių traukinių, esančių tarpstotyje, mašinistams ir tarpstotį ribojančių stočių budėtojams apie sustojimą;
d) pagal traukinio lapą susipažinti su prekinio ir prekinio keleivinio traukinio sąstatu: ar yra atvirų riedmenų, vagonų su žmonėmis, pavjingais ir kitais kroviniais, reikalingais ypatingo atsargumo;
e) vykdyti visus aukščiau išvardintus reikalavimus;
f) vykdyti punktuose a, b ir c nurodytus reikalavimus;
g) vykdyti punktuose b, c ir d nurodytus reikalavimus.

39. Jei būtina sustabdyti traukinį tarpstotyje, mašinistas privalo:
a) jei traukinys sustabdytas ne prie šviesoforo su draudžiamuoju signalu, išsiaiškinti priežastį ir tolesnio važiavimo galimybes;
b) jei traukinys negali toliau važiuoti po 20 minučių ar vėliau, panaudoti lokomotyvo rankini stabdį ir duoti signalą, kad keleivinių vagonų palydovai, konduktoriai ir ūkinio traukinio vadovas panaudotų visus sąstate esančius rankinius stabdžius. Traukiniuose, kur tokių darbuotojų nėra, mašinisto padėjėjas privalo padėti po vagonų ratais lokomotyve esančius ratstabdžius, o kai jų neužtenka — panaudoti vagonų rankinius stabdžius, kurių skaičių ir naudojimo tvarką traukinių tvarkaraštyje nustato geležinkelio valdytojas;
c) patikrinti, ar lokomotyvas tinkamai sukabintas su sąstato pirmuoju vagonu, ar sujungtos oro žarnos, ar atidaryti galiniai čiaupai tarp jų;
d) imtis priemonių kliūčiai pašalinti kartu su visais traukinį aptarnaujančiais darbuotojais, o prireikus paženklinti signaliniais ženklais traukinį ir gretimą kelią;
e) vykdyti punktuose b, c ir d nurodytus reikalavimus;
f) vykdyti punktuose a, b ir d nurodytus reikalavimus;
g) vykdyti visus aukščiau išvardintus reikalavimus.

40. Ženklinti signaliniais ženklais sustojusius tarpstotyje traukinius reikia:
a) tuoj pat po avarinio ar gaisrinio traukinio arba pagalbinio lokomotyvo iškvietimo keleiviniam traukiniui;
b) sustojus traukiniui stoties keliuose prie draudžiamojo signalo;
c) tuoj pat po traukinio sustojimo, jei traukinys buvo išleistas nutrūkus visoms signalizacijos ir ryšių priemonėms;
d) tuoj pat po traukinio sustojimo, jei traukinys buvo išleistas pagal kelio leidimą;
e) visais aukščiau išvardintais atvejais;
f) punktuose a, b ir c išvardintais atvejais;
g) punktuose a ir c išvardintais atvejais.

41. Neleidžiama atstumti:
a) keleivinių traukinių;
b) sunkiasvorių ir ilgųjų traukinių;
c) tarpstočiuose su automatine blokuote arba automatine lokomotyvo signalizacija;
d) tarpstočiuose su elektrine krivūline sistema;
e) punktuose a ir c nurodytais atvejais;
f) punktuose b ir d nurodytais atvejais;
g) visais aukščiau išvardintais atvejais.

42. Neleidžiama atstumti:
a) sunkiasvorių ir ilgųjų traukinių;
b) esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms (rūkui, pūgai ir kt.), kai signalai sunkiai įžiūrimi;
c) vienkeliuose ruožuose su pusiauautomatine blokuote;
d) jei traukinys buvo išleistas sugedus visoms signalizacijos ir ryšių priemonėms;
e) visais aukščiau išvardintais atvejais;
f) punktuose b ir d nurodytais atvejais;
g) punktuose a, c ir d nurodytais atvejais.

43. Neleidžiama atstumti:
a) dvikeliuose ruožuose su automatine blokuote, kai vienu keliu eismas nutrauktas ir važiuojama antruoju keliu vadovaujantis automatine lokomotyvo signalizacija;
b) vienkeliuose ruožuose su pusiauautomatine blokuote;
c) esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms (rūkui, pūgai ir kt.), kai signalai sunkiai įžiūrimi;
d) jei traukinys buvo išleistas sugedus visoms signalizacijos ir ryšių priemonėms;
e) visais aukščiau išvardintais atvejais;
f) punktuose a ir c nurodytais atvejais;
g) punktuose a, c ir d nurodytais atvejais.

44. Geležinkelių transporto darbuotojai turi:
a) a) tenkinti keleivių ir krovinių vežimo poreikius
b) b) saugoti geležinkelio turtą ir vežamus krovinius
c) c) dirbti neblaivūs, apsvaigusiems nuo narkotinių bei toksinių medžiagų
d) d) visais atvejais, kai gresia pavojus žmonių gyvybei arba saugiam eismui, imtis priemonių traukiniui sustabdyti, o radę netvarkingus statinius ar įrenginius bei riedmenis, keliančius pavojų saugiam eismui, nedelsiant imtis priemonių gedimui pašalinti
e) vykdyti punktuose b), c) ir d) nurodytus reikalavimus
f) vykdyti punktuose a), b) ir d) nurodytus reikalavimus
g) vykdyti visus aukščiau išvardintus reikalavimus

45. Geležinkelių transporto darbuotojai turi:
a) a) laikytis nustatytų darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir gamybinės sanitarijos taisyklių bei instrukcijų. Už jų vykdymą atsakingi darbuotojai ir jų vadovai
b) b) saugoti aplinką nuo užteršimo
c) c) dirbti neblaivūs, apsvaigusiems nuo narkotinių bei toksinių medžiagų
d) d) dirbti tvarkingai apsirengę, dėvėti nustatytą pareigybės uniformą arba specialius darbo drabužius, naudotis darbų saugos priemonėmis
e) vykdyti punktuose b), c) ir d) nurodytus reikalavimus
f) vykdyti punktuose a), b) ir d) nurodytus reikalavimus
g) vykdyti visus aukščiau išvardintus reikalavimus

46. Geležinkelių transporto darbuotojams draudžiama:
a) a) dirbti neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių bei toksinių medžiagų
b) b) saugoti aplinką nuo užteršimo
c) c) saugoti geležinkelio turtą ir vežamus krovinius

47. Dvikelių tarpstočių tiesiuose ruožuose atstumas tarp kelių ašių turi būti ne mažesnis kaip:
a) 4100 mm
b) 4300 mm
c) 4500 mm

48. Esant trims keliams atstumas tarp antrojo ir trečiojo kelių ašių turi būti ne mažesnis kaip:
a) 4800 mm
b) 5000 mm
c) 5200 mm

49. Stotyse atstumas tarp gretimų kelių ašių tiesiuose ruožuose turi būti ne mažesnis kaip:
a) 4100 mm
b) 4600 mm
c) 4800 mm

50. Stotyse atstumas tarp gretimų kelių ašių antraeiliuose ir prekių barų keliuose turi būti ne mažesnis kaip:
a) 4100 mm
b) 4500 mm
c) 4800 mm

51. Jei stočių pagrindiniai keliai yra kraštiniai, geležinkelio valdytojo leidimu atstumas tarp jų ašių gali būti:
a) 4100 mm
b) 4300 mm
c) 4600 mm

52. Atstumas tarp ašių kelių, skirtų krovinių perkrovimui iš vieno vagono kitą, gali būti:
a) 3600 mm
b) 4100 mm
c) 4500 mm

53. Kroviniai (išskyrus dozatoriumi iškrautą balastą kelio darbams), kurių aukštis nuo bėgio galvutės paviršiaus yra ne didesnis kaip 1200 mm, nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos turi būti ne arčiau kaip:
a) 1,5 m
b) 2,0 m
c) 2,5 m

54. Kroviniai (išskyrus dozatoriumi iškrautą balastą kelio darbams), kurių aukštis nuo bėgio galvutės paviršiaus yra didesnis kaip 1200 mm, nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos turi būti ne arčiau kaip:
a) 1,5 m
b) 2,0 m
c) 2,5 m

55. Tiesiuose kelio ruožuose sankasos viršaus plotis vienkeliuose ruožuose turi būti ne mažesnis kaip:
a) 4,5 m
b) 5,0 m
c) 5,5 m

56. Tiesiuose kelio ruožuose sankasos viršaus plotis dvikeliuose ruožuose turi būti ne mažesnis kaip:
a) 5,5 m
b) 9,6 m
c) 10,2 m

57. Tiesiuose kelio ruožuose sankasos viršaus plotis drenuojančių gruntų vienkeliuose ruožuose turi būti ne mažesnis kaip:
a) 4,5 m
b) 5,0 m
c) 5,5 m

58. Tiesiuose kelio ruožuose sankasos viršaus plotis drenuojančių gruntų dvikeliuose ruožuose turi būti ne mažesnis kaip:
a) 5,5 m
b) 8,0 m
c) 9,1 m

59. Tiesiuose kelio ruožuose geležinkelio vėžės plotis tarp vidinių (darbo) bėgių galvučių briaunų turi būti lygus:
a) 1435 mm
b) 1520 mm
c) 1750 mm

60. Raudoni, geltoni ir žali įleidžiamųjų, tarpstočio, saugos, atitveriamųjų šviesoforų signaliniai žiburiai turi būti aiškiai matomi iš besiartinančio traukinio lokomotyvo kabinos dieną ir naktį tiesiuose kelio ruožuose ne mažesniu kaip:
a) 200 m
b) 400 m
c) 1000 m

61. Išleidžiamųjų ir maršruto šviesoforų žiburiai pagrindiniuose keliuose turi būti aiškiai matomi ne mažesniu kaip:
a) 200 m
b) 400 m
c) 1000 m

62. Išimtiniai ir manevrų šviesoforų žiburiai turi būti aiškiai matomi ne mažesniu kaip:
a) 200 m
b) 400 m
c) 1000 m

1. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai gali būti pakeisti tik įsakymu:
a) Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo;
b) Susisiekimo ministro;
c) Geležinkelių įmonės vadovo.

2. Centralizuotasis iešmas – iešmas, kurio smailės perjungiamos:
a) rankiniu iešmo įtaisu;
b) iš centralizacijos posto;
c) iš automatinio elektros skydelio.

3. signalas tai yra:
a) nustatytas regimasis ženklas;
b) nustatytas garsų derinys;
c) a ir b atsakymai.

4. ar gali signalizacijos įrenginių elektromonteris dirbti jaunesnis nei 18 metų asmuo?
a) gali; b) negali; c) gali jei leidžia Valstybinė darbo inspekcija.

5. Statiniai, įrenginiai, mechanizmai ir įrengimai turi turėti:
a) vietines instrukcijas, b) saugos sertifikatus, c) techninius pasus.

6. Pagrindinių statinių ir įrenginių klasifikavimą, periodiškų remontų terminus ir priežiūros normas nustato:
a) Geležinkelio valdytojas;
b) Susisiekimo ministerija;
c) Valstybinė geležinkelio inspekcija

7. Statiniai ir įrenginiai, esantys savininkų teritorijose, turi atitikti standarto nustatytus pastatų:
a) S gabaritų reikalavimus; b) SP gabaritų reikalavimus; C) T gabaritų reikalavimus.

8. Signaliniai ženklai statomi dešinėje kelio pusėje, eismo kryptimi nearčiau kraštinio kelio ašies kaip:
a) 3110 mm; b) 3100 mm; c) 3180 mm.

9. Signalai reikalingi:
a) darniam ir saugiam traukinių eismui užtikrinti;
b) sėkmingam manevravimui užtikrinti;
c) a ir b atsakymai.

10. Traukinių eismui reguliuoti naudojamos šios pagrindinės spalvos:
a) žalia, geltona ir raudona;
b) žalia ir raudona;
c) žalia, raudona geltona ir juoda.

11. Manevrams reguliuoti galima naudoti dar šias spalvas:
a) mėlyną ir baltą; b) baltą ir geltoną, c) žalią ir raudoną.

12. Šviesoforai statomi:
a) dešinėje kelio pusėje arba kabinami virš atitinkamo kelio ašies;
b) statomi atsižvelgiant į traukinių valdymo priemones;
c) privalo būti pastatyti kairėje kelio pusėje.

13. Esant gedimui, leidžiamasis šviesoforo signalas turi automatiškai persijungti:
a) į užgesusį žiburį; b) į draudžiamąjį; c) į atsarginį signalų valdymą.

14. Nuolatinių signalinių ženklų išsidėstymo schemas ir maršrutų lenteles tvirtina:
a) geležinkelio stoties viršininkas;
b) vyriausiasis eismo revizorius;
c) geležinkelio valdytojas.

15. Automatinės ir pusiau automatinės kelio blokuotės įrenginiai neturi leisti:
a) persijungti signalui tol, kol pagrindinis elektros maitinimas persijungia į atsarginį, ir atvirkščiai;
b) išriedėti vagonams už stoties ribų;
c) automatiškai valdyti traukinį.

16. Elektrinės centralizacijos įrenginiai turi garantuoti:
a) iešmų ir signalų abipusį blokavimą;
b) iešmų perjungimą į vietinį valdymą;
c) a ir b atsakymai.

17. Elektrinės centralizacijos įrenginiai neturi leisti:
a) perjungti iešmų po riedmenimis;
b) įjungti iešmų kontrolės;
c) įjungti atsarginio maitinimo.

18. Centralizuotų iešmų pavaros turi:
a) garantuoti smailės prigulimą prie rėminio bėgio, kai iešmų smailės yra kraštutinėse padėtyse;
b) perjungti iešmų po riedmenimis;
c) priešingą smailę atitraukti ne mažiau kaip 160 mm.

19. Eismo valdymo centralizacijos įrenginiai turi:
a) kontroliuoti traukinių eismo tvarkdario duodamas komandas;
b) kontroliuoti iešmų padėtį ir jų užimtumą;
c) kontroliuoti automatinės blokuotės darbo sutrikimus.

20. Kontroliniai iešmų užraktai turi:
a) leisti iešmus laikyti tik nuolatinėje jų padėtyje;
b) neleisti perjungti iešmo traukiniui nenutolus reikiamą atstumą;
c) leisti ištraukti raktą tik tada, kai iešmas užrakintas.

21. Automatinė pervažų signalizacija turi signalizuoti, automatiniai užtvarai turi būti uždaryti tol:
a) kol traukinys neįvažiuos į stotį;
b) kol visas traukinys pervažiuos pervažą;
c) kol neatlaisvėja pervažos grindinys.

22. Verstukai turi neleisti traukiniams ir riedmenims išriedėti:
a) iš kelių, kuriuos jie įrengti;
b) iš visų stoties kelių;
c) iš pervažų;
23. Atstumas nuo signalizacijos ir ryšių orinės linijos laidų žemiausio nusvirimo taško iki žemės stotyse neturi būti mažesnis:
a) 2.5 m; b) 3 m; c) 5 m.

24. Signalinių prietaisų apšvietimas turi garantuoti:
a) aiškų signalų matomumą;
b) nenutrūkstamą įtampos maitinimą;
c) distancinio valdymo pulto matomumą

25. Elektros tiekimo įrenginiai turi garantuoti
a) nenutrūkstamą traukinių eismą nustatytais greičiais ir intervalais tarp traukinių pagal galiojančius traukinių eismo reikalavimus;
b) ne mažesnį 380 V įtampą visame tinkle;
c) rezervinį įrenginių įjungimą.

26. Signalizacijos įrenginių ir pervažų signalizacijos darbas (kai įrenginių maitinimo šaltinis yra akumuliatorių baterijos) turi būti garantuojamas ne trumpiau kai 8 val., jei elektros maitinimas nebuvo išjungtas:
a) pastarąsias 24 val.
b) pastarąsias 26 val.
c) pastarąsias 36 val.

27. Ruožuose, kuriuose įrengta automatinė blokuotė, pagrindinės elektros tiekimo sistemos perjungimas į atsarginę ir atvirkščiai neturi trukti ilgiau kaip:
a) 1,2 sek;
b) 1,3 sek;
c) 2 sek.

28. Signalizacijos įrenginiuose nominali kintamos srovės įtampa:
a) 50 V;
b) 100 V;
c) 115 V.

29. Atstumas tarp kraštinio kelio ašies ir kontaktinio tinklo atramų vidinio krašto turi būti ne mažesnis kaip:
a) 2 m;
b) 3 m;
c) 3,1 m.

30. Draudžiama:
a) pradėti darbus nepaženklinus signaliniais ženklais kliūties ar eismui pavojingos darbų vietos;
b) pradėti darbus be stoties viršininko leidimo;
c) pradėti darbus nepranešus traukinių eismo tvarkdariui.

Signalai skirstomi:
a) regimieji;
b) garso;
c) a ir b atsakymai.

Regimieji signalai skirstomi pagal jų naudojimo laiką yra skirstomi:
a) dieniniai ir naktiniai;
b) dieninius, naktinius ir visos paros;
c) visos paros.

Petardos sprogimas tai signalas:
a) nedelsiant stabdyti traukinį;
b) sumažinti greitį;
c) pranešti traukinių tvarkdariui.

Šviesoforų žiburiai signalizuoja
a) vienodai ir dieną, ir naktį;
b) dieną ir naktį skirtingai;
c) priklausomai nuo įrengimo vietos.

Žalias žiburys:
a) leidžiama važiuoti didžiausiu nustatytu greičiu, kito šviesoforo signalas – leidžiamasis;
b) leidžiama važiuoti tik pagrindiniais keliais;
c) leidžiama važiuoti tik pasukant per iešmą.

Geltonas skritulys:
a) nuolatinio greičio mažinimo skritulys;
b) laikino greičio mažinimo skritulys;
c) nurodo sustojimo vietą.

Raudonas skydas yra:
a) apvalus;
b) kvadratinis;
c) stačiakampis.

Geltono kvadratinio skydo kita pusė:
a) raudona;
b) žalia;
c) balta.

Geltona išskleista vėliavėlė dieną signalizuoja, kad leidžiama važiuoti nurodytu mašinisto įspėjamajame lapelyje greičiu, o jei jokių nurodymų nėra ne didesniu greičiu kaip:
a) 11 km/h;
b) 20 km/h;
c) 25 km/h.

Signalas bendrasis pavojus duodamas:
a) kai kelyje aptiktas gedimas, pavojingas saugiam eismui;
b) kai yra apkrėsta zona cheminėmis medžiagomis;
c) kai pravažiuoja pro draudžiamą šviesoforo signalą.

Geležinkelių eismo taisyklės reglamentuoja:
a) traukinių priėmimo, išleidimo ir pervažiavimo per stotį tvarką, kai signalizacijos įrenginiai bei ryšių priemonės veikia gerai;
b) traukinių priėmimo, išleidimo ir pervažiavimo per stotį tvarką, kai signalizacijos įrenginiai bei ryšių priemonės yra sugedę;
c) a ir b atsakymai;

Valdyti signalizacijos įrenginius stotyse turi:
a) stoties budėtojas;
b) vyriausiasis elektromechanikas;
c) kelio ruožo viršininkas.

Traukinių eismo žurnale stoties budėtojas turi įrašyti:
a) įrenginių gedimus;
b) kiekvieno traukinio numerį;
c) traukinių eismo tvarkdario pavardę.

Kelių, iešmų signalizacijos ir ryšių gedimai privalo būti įrašomi:
a) apžiūros žurnale;
b) traukinių tvarkdario žurnale;
c) traukinių eismo žurnale.

2. Naktinius signalus reikia naudoti ir dieną, – kai smarkiai lyja, sninga, siaučia pūga, didelis rūkas, šlapdriba ir kitais atvejais, kai dieninių stabdomųjų signalų matomumas yra mažesnis kaip:
 200 m
 400 m
 1000 m

3. Naktinius signalus reikia naudoti ir dieną, – kai smarkiai lyja, sninga, siaučia pūga, didelis rūkas, šlapdriba ir kitais atvejais, kai greičio mažinimo signalų matomumas yra mažesnis kaip:
 200 m
 400 m
 1000 m

4. Naktinius signalus reikia naudoti ir dieną, – kai smarkiai lyja, sninga, siaučia pūga, didelis rūkas, šlapdriba ir kitais atvejais, kai manevravimo signalų matomumas yra mažesnis kaip:
 200 m
 400 m
 1000 m

5. Autoblokuotės ruožuose tarpstočio šviesoforai yra ženklinami:
a) raidėmis
b) raidėmis su skaičiais
c) skaičiais

6. Kai kuriose stotyse įleidžiamasis ir maršruto šviesoforai gali signalizuoti: trys geltoni žiburiai:
a) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, pasirengus sustoti; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis
b) Leidžiama pravažiuoti šviesoforą ir važiuoti iki kito šviesoforo (ar riboženklio, jei atvykimo kelias neturi išleidžiamojo šviesoforo) ne didesniu kaip 20 km/h greičiu ypač atsargiai, pasirengus sustoti, jei kelyje atsirastų kliūtis
c) Leidžiama dyzeliniam ir elektriniam traukiniams, automotrisei, vieniniam lokomotyvui ar sunkiajai drezinai važiuoti į laisvą kelio ruožą ypač atsargiai, ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, iki raudonu žiburiu signalizuojančio maršruto šviesoforo

7. Išimtinis signalas – baltas mirksimasis žiburys:
a) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, pasirengus sustoti; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis
b) Leidžiama pravažiuoti raudonu žiburiu signalizuojantį (arba užgesusį)šviesoforą ir važiuoti iki kito šviesoforo (ar riboženklio, jei atvykimo kelias neturi išleidžiamojo šviesoforo) ne didesniu kaip 20 km/h greičiu ypač atsargiai, pasirengus sustoti, jei kelyje atsirastų kliūtis
c) Leidžiama dyzeliniam ir elektriniam traukiniams, automotrisei, vieniniam lokomotyvui ar sunkiajai drezinai važiuoti į laisvą kelio ruožą ypač atsargiai, ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, iki raudonu žiburiu signalizuojančio maršruto šviesoforo

8. Autoblokuotės ruožuose traukiniams pagal išimtinį išleidžiamojo šviesoforo signalą leidžiama važiuoti:
a) vienkeliu tarpstočiu
b) netaisyklinguoju dvikelio tarpstočio keliu
c) taisyklinguoju dvikelio tarpstočio keliu

9. Nesant kelrodžių, du žali išleidžiamojo šviesoforo žiburiai:
a) leidžia išvažiuoti iš stoties mažesniu greičiu, pasukant per iešmą; tarpstotis iki kitos stoties (kelio posto) – laisvas; kitos stoties įleidžiamojo šviesoforo signalas – leidžiamasis
b) leidžia traukiniui išvykti į atšaką, važiuoti vienu daugiakelio ruožo keliu arba netaisyklinguoju keliu, esant abipusei automatinei blokuotei. Signalas rodo, kad, esant automatinei blokuotei, ne mažiau kaip du blokuojamieji ruožai yra laisvi, o esant pusiau automatinei blokuotei, tarpstotis iki kitos stoties (kelio posto) yra laisvas
c) leidžia išvažiuoti iš stoties didžiausiu nustatytu greičiu; tarpstotis iki kitos stoties (kelio posto) – laisvas

10. Priimant traukinius į atšakinius kelius per mažo kryžmėkampio iešmus, žalias mirksimasis, geltonas ir žalias juostinis žiburiai reiškia:
a) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, pasirengus sustoti; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis
b) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią ne didesniu kaip 80 km/h greičiu; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis, pro jį važiuoti mažesniu greičiu
c) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią ne didesniu kaip 80 km/h greičiu; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis, pro jį važiuoti ne didesniu kaip 80 km/h greičiu

11. Priimant traukinius į atšakinius kelius per mažo kryžmėkampio iešmus, du geltoni, iš jų viršutinis mirksimasis, ir žalias juostinis žiburiai reiškia:
a) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, pasirengus sustoti; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis
b) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią ne didesniu kaip 80 km/h greičiu; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis, pro jį važiuoti mažesniu greičiu
c) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią ne didesniu kaip 80 km/h greičiu; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis, pro jį važiuoti ne didesniu kaip 80 km/h greičiu

12. Priimant traukinius į atšakinius kelius per mažo kryžmėkampio iešmus, du geltoni ir žalias juostinis žiburiai reiškia:
a) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, pasirengus sustoti; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis
b) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią ne didesniu kaip 80 km/h greičiu; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis, pro jį važiuoti mažesniu greičiu
c) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią ne didesniu kaip 80 km/h greičiu; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis, pro jį važiuoti ne didesniu kaip 80 km/h greičiu

13. Įleidžiamojo šviesoforo signalo žalias žiburys reikšmė yra ši:
a) Leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis
b) Leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis, ir pro jį važiuoti mažesniu greičiu
c) Leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu, pasirengus sustoti prie kito šviesoforo; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – draudžiamasis

14. Įleidžiamojo šviesoforo signalo geltonas mirksimas žiburys reikšmė yra ši:
a) Leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis
b) Leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis, ir pro jį važiuoti mažesniu greičiu
c) Leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu, pasirengus sustoti prie kito šviesoforo; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – draudžiamasis

15. Įleidžiamojo šviesoforo signalo geltonas žiburys reikšmė yra ši:
a) Leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis
b) Leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis, ir pro jį važiuoti mažesniu greičiu
c) Leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu, pasirengus sustoti prie kito šviesoforo; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – draudžiamasis

16. Įleidžiamojo šviesoforo signalo du geltoni žiburiai, iš jų viršutinis mirksimasis reikšmė yra ši:
a) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis
b) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią mažesniu greičiu, pasirengus sustoti prie kito šviesoforo; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis
c) Leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu, pasirengus sustoti prie kito šviesoforo; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – draudžiamasis

17. Įleidžiamojo šviesoforo signalo du geltoni žiburiai reikšmė yra ši:
a) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis
b) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią mažesniu greičiu, pasirengus sustoti prie kito šviesoforo; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis
c) Leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu, pasirengus sustoti prie kito šviesoforo; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – draudžiamasis

18. Kai kuriose stotyse įleidžiamasis ir maršruto šviesoforo žalias mirksimasis žiburys reiškia:
a) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, pasirengus sustoti; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis
b) Leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis, pro jį važiuoti ne didesniu kaip 80 km/h greičiu
c) Leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią ne didesniu kaip 80 km/h greičiu; kito šviesoforo (maršruto ar išleidžiamojo) signalas – leidžiamasis, pro jį važiuoti ne didesniu kaip 80 km/h greičiu

19. Ruožuose, kuriuose įrengta automatinė lokomotyvo signalizacija kaip savarankiška signalizacijos priemonė, išleidžiamieji šviesoforai signalizuoja:
a) a) žalias ir baltas žiburiai
b) b) žalias žiburys
c) c) geltonas ir baltas žiburiai
d) d) geltonas žiburys
e) e) raudonas žiburys
f) punktuose b), d) ir e) nurodytais žiburiais
g) punktuose a), c) ir e) nurodytais žiburiais

20. Ruožuose, kuriuose įrengta automatinė lokomotyvo signalizacija kaip savarankiška signalizacijos priemonė, išleidžiamojo šviesoforo žalias ir baltas žiburiai signalizuoja:
a) Leidžiama išvažiuoti iš stoties, priekyje ne mažiau kaip trys blokuojamieji ruožai yra laisvi
b) Leidžiama išvažiuoti iš stoties, priekyje ne mažiau kaip du blokuojamieji ruožai yra laisvi
c) Leidžiama išvažiuoti iš stoties, priekyje vienas blokuojamasis ruožas yra laisvas

21. Ruožuose, kuriuose įrengta automatinė lokomotyvo signalizacija kaip savarankiška signalizacijos priemonė, išleidžiamojo šviesoforo geltonas ir baltas žiburiai signalizuoja:
a) Leidžiama išvažiuoti iš stoties, priekyje ne mažiau kaip trys blokuojamieji ruožai yra laisvi
b) Leidžiama išvažiuoti iš stoties, priekyje ne mažiau kaip du blokuojamieji ruožai yra laisvi
c) Leidžiama išvažiuoti iš stoties, priekyje vienas blokuojamasis ruožas yra laisvas

22. Stotyse, kuriose yra išleidžiamieji šviesoforai ir atšaka, kurioje neįrengta kelio blokuotė, išleidžiamojo šviesoforo baltas žiburys rodo:
a) kad priekyje vienas blokuojamasis ruožas yra laisvas
b) kad priekyje ne mažiau kaip du blokuojamieji ruožai yra laisvi
c) kad išvykimo maršrutas parengtas

23. Vienkelių automatinės blokuotės ruožų arba dvikelių abipusės automatinės blokuotės ruožų stotyse manevrų šviesoforo, esančio prie įleidžiamojo šviesoforo stiebo iš stoties pusės, baltas žiburys reiškia:
a) Draudžiama manevruoti
b) Leidžiama manevruoti
c) Leidžiama manevruojančiam sąstatui išvažiuoti už stoties ribos

24. Manevrų šviesoforo du balti žiburiai reiškia:
a) Leidžiama manevruoti
b) Leidžiama manevruojančiam sąstatui išvažiuoti už stoties ribos
c) Leidžiama manevruoti, šio šviesoforo atitvertas kelias yra laisvas

25. Kalnelio šviesoforo šviečiamosios rodyklės balta raidė “A”, deganti kartu su raudonu žiburiu reiškia:
a) Stot!
b) Atgal į atvykimo ar skirstymo kelią
c) Leidžiama skirstyti vagonus mažesniu greičiu

26. Prie triženklės signalizacijos automatinės blokuotės bei pusiau automatinės blokuotės ruožų tarpstočio ir stočių (įleidžiamųjų, maršruto ir išleidžiamųjų) šviesoforų, atitveriančių pagrindinio kelio blokuojamąjį ruožą, trumpesnį negu reikiamas stabdymo kelias, stiebo pritaisoma:
a) balta šviečiamoji rodyklė su dviem strėlėmis
b) balta rodyklė su viena strėle
c) skydelis su baltais raidės “P” atšvaitais

27. Automatinės blokuotės ruožuose pritaisytas prie tarpstočio šviesoforo, esančio ilgoje įkalnėje, skydelis su baltais raidės “P” atšvaitais reiškia:
a) Leidžiama važiuoti didžiausiu nustatytu greičiu
b) Leidžiama prekiniams traukiniams ypač atsargiai važiuoti pro raudonu žiburiu signalizuojantį šviesoforą ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, pasirengus sustoti, jei kelyje atsirastų kliūtis
c) Leidžiama važiuoti atgal į atvykimo ar skirstymo kelią

28. Kuris iš šių šviesoforų yra atitveriamasis?
 a)  b)  c)

29. Kuris iš šių šviesoforų yra antrinis?
 a)  b)  c)
29. Kuris iš šių šviesoforų yra įspėjamasis?
 a)  b)  c)

30. Geltonas skritulys signalizuoja:
a) žymi ribas ruožo, kurį traukiniai turi pervažiuoti sumažinę greitį
b) leidžiama važiuoti mažesniu greičiu, pasirengus pervažiuoti pavojingą vietą, atitvertą signaliniais ženklais “Pavojingos vietos pradžia” ir “Pavojingos vietos pabaiga”, greičiu, nurodytu geležinkelio valdytojo įsakyme
c) leidžiama važiuoti pro skydą mašinisto įspėjamajame lapelyje nurodytu greičiu, o jei jo nėra – ne didesniu kaip 25 km/h greičiu

31. Kvadratinis geltonas skydas dieną ir naktį, kai pavojinga vieta yra tarpstotyje, signalizuoja:
a) Leidžiama važiuoti mažesniu greičiu, nes priekyje – pavojinga vieta, prieš kurią būtina sustoti ar ją pervažiuoti mažesniu greičiu
b) Leidžiama važiuoti mažesniu greičiu, nes priekyje – pavojinga vieta, kurią būtina pervažiuoti mažesniu greičiu
c) Leidžiama važiuoti pro skydą mašinisto įspėjamajame lapelyje nurodytu greičiu, o jei jo nėra – ne didesniu kaip 25 km/h greičiu

32. Kvadratinis geltonas skydas dieną ir naktį, kai pavojinga vieta yra stoties pagrindiniame kelyje, signalizuoja:
a) Leidžiama važiuoti mažesniu greičiu, nes priekyje – pavojinga vieta, prieš kurią būtina sustoti ar ją pervažiuoti mažesniu greičiu
b) Leidžiama važiuoti mažesniu greičiu, nes priekyje – pavojinga vieta, kurią būtina pervažiuoti mažesniu greičiu
c) Leidžiama važiuoti pro skydą mašinisto įspėjamajame lapelyje nurodytu greičiu, o jei jo nėra – ne didesniu kaip 25 km/h greičiu

33. Kvadratinis geltonas skydas dieną ir naktį, kai pavojinga vieta yra kituose stoties keliuose, signalizuoja:
a) Leidžiama važiuoti mažesniu greičiu, nes priekyje – pavojinga vieta, prieš kurią būtina sustoti ar ją pervažiuoti mažesniu greičiu
b) Leidžiama važiuoti mažesniu greičiu, nes priekyje – pavojinga vieta, kurią būtina pervažiuoti mažesniu greičiu
c) Leidžiama važiuoti pro skydą mašinisto įspėjamajame lapelyje nurodytu greičiu, o jei jo nėra – ne didesniu kaip 25 km/h greičiu

34. Signalizuoti rankiniu žibintu su geltonu žiburiu leidžiama:
a) tik stotyse
b) tik tarpstočiuose
c) stotyse ir tarpstočiuose

35. Signalizuoti naktį dėl greičio mažinimo tarpstotyje leidžiama taip:
a) iškeltu rankiniu žibintu su baltu žiburiu
b) horizontaliai mojuojant rankiniu žibintu su baltu žiburiu
c) lėtai mojuoti aukštyn ir žemyn rankiniu žibintu su baltu žiburiu

36. Tikrinant automatinius stabdžius, “Atlikti tikrinamąjį stabdymą” signalizuojama taip:
a) iškeltu rankiniu žibintu su baltu žiburiu
b) horizontaliai mojuojant rankiniu žibintu su baltu žiburiu
c) lėtai mojuoti aukštyn ir žemyn rankiniu žibintu su baltu žiburiu

37. Tikrinant automatinius stabdžius, “Atleisti stabdžius” signalizuojama taip:
a) iškeltu rankiniu žibintu su baltu žiburiu
b) horizontaliai mojuojant rankiniu žibintu su baltu žiburiu
c) lėtai mojuoti aukštyn ir žemyn rankiniu žibintu su baltu žiburiu

38. Iešmininkai, praleisdami nestojantį traukinį, važiuojantį pagrindiniu keliu, sutinka rodydami:
a) dieną – geltoną išskleistą vėliavėlę, naktį – geltoną rankinio žibinto žiburį
b) dieną – geltoną susuktą vėliavėlę, naktį – baltą rankinio žibinto žiburį
c) dieną – raudoną išskleistą vėliavėlę, naktį – raudoną rankinio žibinto žiburį

39. Iešmininkai važiuojantį į atšakinį kelią ar stojantį traukinį, sutinka rodydami:
a) dieną – geltoną išskleistą vėliavėlę, naktį – geltoną rankinio žibinto žiburį
b) dieną – geltoną susuktą vėliavėlę, naktį – baltą rankinio žibinto žiburį
c) dieną – raudoną išskleistą vėliavėlę, naktį – raudoną rankinio žibinto žiburį

40. Iešmininkai išvykstantį iš stoties traukinį visada palydi rodydami:
a) dieną – geltoną išskleistą vėliavėlę, naktį – geltoną rankinio žibinto žiburį
b) dieną – geltoną susuktą vėliavėlę, naktį – baltą rankinio žibinto žiburį
c) dieną – raudoną išskleistą vėliavėlę, naktį – raudoną rankinio žibinto žiburį

41. Manevrų rankiniai ir garso signalai “Leidžiama lokomotyvui važiuoti pirmyn” yra šie:
a) dieną – pakeltos virs galvos rankos mostai (darant lanką iš dešinės į kairę ir atgal) su geltona išskleista vėliavėle ar vienas ilgas švilptelėjimas; naktį – tokie pat mostai rankiniu žibintu su baltu žiburiu ar vienas ilgas švilptelėjimas
b) dieną – nuleistos rankos mostai (darant lanką iš dešinės į kairę ir atgal) su geltona išskleista vėliavėle arba du ilgi švilptelėjimai; naktį – tokie pat mostai rankiniu žibintu su baltu žiburiu arba du ilgi švilptelėjimai
c) dieną – lėti rankos mostai šone aukštyn ir žemyn su geltona išskleista vėliavėle arba du trumpi švilptelėjimai; naktį – tokie pat mostai rankiniu žibintu su baltu žiburiu arba du trumpi švilptelėjimai

42. Manevrų rankiniai ir garso signalai “Leidžiama lokomotyvui važiuoti atgal” yra šie:
a) dieną – pakeltos virs galvos rankos mostai (darant lanką iš dešinės į kairę ir atgal) su geltona išskleista vėliavėle ar vienas ilgas švilptelėjimas; naktį – tokie pat mostai rankiniu žibintu su baltu žiburiu ar vienas ilgas švilptelėjimas
b) dieną – nuleistos rankos mostai (darant lanką iš dešinės į kairę ir atgal) su geltona išskleista vėliavėle arba du ilgi švilptelėjimai; naktį – tokie pat mostai rankiniu žibintu su baltu žiburiu arba du ilgi švilptelėjimai
c) dieną – lėti rankos mostai šone aukštyn ir žemyn su geltona išskleista vėliavėle arba du trumpi švilptelėjimai; naktį – tokie pat mostai rankiniu žibintu su baltu žiburiu arba du trumpi švilptelėjimai

43. Manevrų rankiniai ir garso signalai “Lėčiau” yra šie:
a) dieną – pakeltos virs galvos rankos mostai (darant lanką iš dešinės į kairę ir atgal) su geltona išskleista vėliavėle ar vienas ilgas švilptelėjimas; naktį – tokie pat mostai rankiniu žibintu su baltu žiburiu ar vienas ilgas švilptelėjimas
b) dieną – nuleistos rankos mostai (darant lanką iš dešinės į kairę ir atgal) su geltona išskleista vėliavėle arba du ilgi švilptelėjimai; naktį – tokie pat mostai rankiniu žibintu su baltu žiburiu arba du ilgi švilptelėjimai
c) dieną – lėti rankos mostai šone aukštyn ir žemyn su geltona išskleista vėliavėle arba du trumpi švilptelėjimai; naktį – tokie pat mostai rankiniu žibintu su baltu žiburiu arba du trumpi švilptelėjimai

44. Manevrų rankiniai ir garso signalai “Stot!” yra šie:
a) dieną – sukama ratu prieš save išskleista raudona ar geltona vėliavėlė arba trys trumpi švilptelėjimai, naktį – taip pat sukamas rankinis žibintas su bet kurios spalvos žiburiu arba trys trumpi švilptelėjimai
b) dieną – nuleistos rankos mostai (darant lanką iš dešinės į kairę ir atgal) su geltona išskleista vėliavėle arba du ilgi švilptelėjimai; naktį – tokie pat mostai rankiniu žibintu su baltu žiburiu arba du ilgi švilptelėjimai
c) dieną – lėti rankos mostai šone aukštyn ir žemyn su geltona išskleista vėliavėle arba du trumpi švilptelėjimai; naktį – tokie pat mostai rankiniu žibintu su baltu žiburiu arba du trumpi švilptelėjimai

45. Paveikslėlyje parodytas rankinis manevrų signalas reiškia:
a) “Stot!”
b) “Lėčiau”
c) “Leidžiama lokomotyvui važiuoti atgal”
d) “Leidžiama lokomotyvui važiuoti pirmyn”

46. Paveikslėlyje parodytas rankinis manevrų signalas reiškia:
a) “Stot!”
b) “Lėčiau”
c) “Leidžiama lokomotyvui važiuoti atgal”
d) “Leidžiama lokomotyvui važiuoti pirmyn”

47. Paveikslėlyje parodytas rankinis manevrų signalas reiškia:
a) “Stot!”
b) “Lėčiau”
c) “Leidžiama lokomotyvui važiuoti atgal”
d) “Leidžiama lokomotyvui važiuoti pirmyn”

48. Paveikslėlyje parodytas rankinis manevrų signalas reiškia:
a) “Stot!”
b) “Lėčiau”
c) “Leidžiama lokomotyvui važiuoti atgal”
d) “Leidžiama lokomotyvui važiuoti pirmyn”

49. Garsinis signalas, kai traukinys atvyksta į stotį nepilnu sąstatu, yra:
a) Vienas ilgas ir du trumpi švilptelėjimai
b) Trys ilgi ir vienas trumpas švilptelėjimas
c) Trys ilgi ir du trumpi švilptelėjimai

50. Garsinis signalas, kai prie lokomotyvo kviečiamas mašinisto padėjėjas, vyriausiasis konduktorius, mechanikas brigadininkas ar ūkinio traukinio darbų vadovas, yra:
a) Vienas ilgas ir du trumpi švilptelėjimai
b) Trys ilgi ir vienas trumpas švilptelėjimas
c) Trys ilgi ir du trumpi švilptelėjimai

51. Garsinis gaisro pavojaus signalas yra:
a) Vienas ilgas ir du trumpi švilptelėjimai
b) Trys ilgi ir vienas trumpas švilptelėjimas
c) Trys ilgi ir du trumpi švilptelėjimai

52. Garsinis budrinimo signalas yra:
a) Vienas trumpas ir vienas ilgas švilptelėjimas
b) Vienas ilgas, vienas trumpas ir vienas ilgas švilptelėjimai
c) Vienas trumpas, vienas ilgas ir vienas trumpas švilptelėjimai

53. Garsinis signalas „Nebestumti, bet nuo traukinio neatsilikti“, važiuojant su stumtuvu, yra:
a) Vienas trumpas ir vienas ilgas švilptelėjimas
b) Vienas ilgas, vienas trumpas ir vienas ilgas švilptelėjimai
c) Vienas trumpas, vienas ilgas ir vienas trumpas švilptelėjimai

54. Garsinis pranešamasis signalas, važiuojant netaisyklinguoju keliu, yra:
a) Vienas trumpas ir vienas ilgas švilptelėjimas
b) Vienas ilgas, vienas trumpas ir vienas ilgas švilptelėjimai
c) Vienas trumpas, vienas ilgas ir vienas trumpas švilptelėjimai

55. Garsinis signalas “Pradėti stumti”, važiuojant su stumtuvu, yra:
a) Vienas trumpas švilptelėjimas
b) Du trumpi švilptelėjimai
c) Vienas trumpas, vienas ilgas ir vienas trumpas švilptelėjimai

56. Garsinis signalas “Sumažinti trauką”, važiuojant porine trauka, yra:
a) Vienas trumpas švilptelėjimas
b) Du trumpi švilptelėjimai
c) Vienas trumpas, vienas ilgas ir vienas trumpas švilptelėjimai

57. Garsinis signalas “Padidinti trauką”, važiuojant porine trauka, yra:
a) Vienas trumpas švilptelėjimas
b) Du trumpi švilptelėjimai
c) Vienas trumpas, vienas ilgas ir vienas trumpas švilptelėjimai

58. Ruožuose, kuriuose valo sniegvaliai, įrengiami laikinieji signaliniai ženklai. Ženklas “Pakelti plūgą, suglausti sparnus” yra:

  

59. Ruožuose, kuriuose valo sniegvaliai, įrengiami laikinieji signaliniai ženklai. Ženklas “Nuleisti plūgą, išskleisti sparnus” yra:

  

60. Ruožuose, kuriuose valo sniegvaliai, įrengiami laikinieji signaliniai ženklai. Ženklas “Pasiruošti pakelti plūgą ir suglausti sparnus” yra:

  

61. Išvežamos iš tarpstočio trūkusio prekinio traukinio dalies galas ženklinamas taip:
a) dieną – raudonu skrituliu ar raudona išskleista vėliavėle virš rėmsijės dešinėje pusėje; naktį – vienu raudonu žibinto žiburiu virš rėmsijės dešinėje pusėje
b) dieną ir naktį – raudonas žibinto žiburys virš rėmsijės dešinėje pusėje
c) dieną – geltona išskleista vėliavėle virš rėmsijės dešinėje pusėje; naktį – geltonu žibinto žiburiu

62. Važiuojantis priekyje netaisyklinguoju dvikelio ruožo keliu sniegvalis ženklinamas taip:
a) dieną – dvi geltonos išskleistos vėliavėlės ant šoninių kablių; naktį – du geltoni šoninių žibintų žiburiai
b) dieną – dvi geltonos išskleistos vėliavėlės ant šoninių kablių ir viena raudona išskleista vėliavėlė po geltona kairėje pusėje; naktį – atitinkamai du geltoni ir vienas raudonas žibintų žiburiai
c) dieną – dvi geltonos išskleistos vėliavėlės prie žibintų virš rėmsijės; naktį – du geltoni žibintų žiburiai virš rėmsijės

63. Važiuojančio netaisyklinguoju keliu traukinio priešakyje:
a) dieną – neturi jokių signalų; naktį – virš rėmsijės dega balti dviejų žibintų žiburiai
b) iš kairės pusės dieną ir naktį dega raudonas žibinto žiburys, o iš dešinės – baltas
c) dieną – neženklinamas; naktį – ženklinamas baltu žibinto žiburiu virš rėmsijės

64. Signalas “Radiacinis pavojus” ar “Cheminis pavojus” duodamas:
a) Vieno ilgo ir vieno trumpo garsų deriniu
b) Vieno ilgo ir dviejų trumpų garsų deriniu
c) Vieno ilgo ir trijų trumpų garsų deriniu

65. Pagrindinio lokomotyvo mašinistas prieš pirmąjį pagal traukinio važiavimo kryptį ženklą “Užkrėsta!” (ar stoties budėtojo pranešime nurodytą vieta), ar prieš užkrėstą ruožą, nesvarbu, ar užkrėstas ruožas atitvertas ženklais ar ne, turi duoti signalą “Radiacinis pavojus” ar “Cheminis pavojus” ir užkrėstą ruožą pervažiuoti:
a) Geležinkelio valdytojo užkrėstam ruožui nustatytu greičiu
b) Nustatytu greičiu
c) Mašinisto įspėjamajame lapelyje nurodytu greičiu, o jei jo nėra – ne didesniu kaip 25 km/h greičiu

66. Signalas “Bendrasis pavojus” duodamas:
a) Vieno ilgo ir vieno trumpo garsų deriniu
b) Vieno ilgo ir dviejų trumpų garsų deriniu
c) Vieno ilgo ir trijų trumpų garsų deriniu

67. Petardas ir kilnojamuosius greičio mažinimo skydus turi saugoti signalininkai, stovintys su rankiniais raudonais signaliniais ženklais atstumu:
a) A nuo darbų atlikimo vietos ar kliūties eismui
b) B nuo darbų atlikimo vietos ar kliūties eismui
c) 20 m nuo pirmos petardos link kliūties arba darbų atlikimo vietos

68. Petardas turi saugoti geležinkelių transporto darbuotojas, stovėdamas su rankiniais signaliniais ženklais:
a) Prie pirmos petardos
b) 20 m atstumu nuo pirmos petardos į kliūties pusę
c) 20 m atstumu nuo pirmos petardos į atvykstančio traukinio pusę

69. Visais atvejais išdėliojama po 3 petardas:
a) dvi ant kairiojo bėgio traukinio važiavimo kryptimi ir viena ant dešiniojo bėgio
b) dvi ant dešiniojo bėgio traukinio važiavimo kryptimi ir viena ant kairiojo bėgio
c) ant dešiniojo pagal traukinio atvykimo kryptį bėgio kas 20m viena nuo kitos

70. Atstumas „A“ yra:
a) Atstumas nuo signalinių ženklų “Pavojingos vietos pradžia” ir “Pavojingos vietos pabaiga” iki greičio mažinimo signalinių ženklų
b) Atstumas nuo kilnojamųjų raudonų skydų arba nuo staiga atsiradusios kliūties iki pirmosios petardos
c) Atstumas nuo kilnojamųjų raudonų skydų arba nuo staiga atsiradusios kliūties iki ženklų “Pavojingos vietos pradžia” ir “Pavojingos vietos pabaiga”

71. Atstumas „B“ yra:
a) Atstumas nuo signalinių ženklų “Pavojingos vietos pradžia” ir “Pavojingos vietos pabaiga” iki greičio mažinimo signalinių ženklų
b) Atstumas nuo kilnojamųjų raudonų skydų arba nuo staiga atsiradusios kliūties iki pirmosios petardos
c) Atstumas nuo kilnojamųjų raudonų skydų arba nuo staiga atsiradusios kliūties iki ženklų “Pavojingos vietos pradžia” ir “Pavojingos vietos pabaiga”

72. Atstumas „C“ yra:
a) Atstumas nuo signalinių ženklų “Pavojingos vietos pradžia” ir “Pavojingos vietos pabaiga” iki greičio mažinimo signalinių ženklų
b) Atstumas nuo kilnojamųjų raudonų skydų arba nuo staiga atsiradusios kliūties iki pirmosios petardos
c) Nėra tokio atstumo signalizacijos taisyklėse

73. Remontuojami vagonai ir vagonai su sprogstamosiomis medžiagomis, stovintys tam tikruose stoties keliuose, atitveriami iš abiejų pusių nuo jų kilnojamaisiais raudonais stabdomaisiais signaliniais ženklais:
a) 20 m atstumu
b) 50 m atstumu
c) 100 m atstumu

74. Priverstinai sustojusį tarpstotyje keleivinį traukinį, mašinistui paliepus, atitveria paskutinio vagono palydovas šiais atvejais:
a) a) jei buvo iškviestas avarinis ar gaisrinis traukinys, ar pagalbinis lokomotyvas, ir pagalba bus suteikiama iš traukinio galo
b) b) jei traukinys buvo išleistas į vienkelio ruožo tarpstotį ar taisyklinguoju dvikelio ruožo keliu, neveikiant visoms signalizacijos ir ryšių priemonėms, ir buvo pranešta, kad paskui jį važiuos kitas traukinys
c) a) atveju
d) b) atveju
e) a) ir b) atvejais

75. Priverstinai sustojęs tarpstotyje prekinis traukinys atitveriamas šiais atvejais:
a) a) jei buvo iškviestas avarinis ar gaisrinis traukinys, ar pagalbinis lokomotyvas, ir pagalba bus suteikiama iš traukinio galo
b) b) jei traukinys buvo išleistas į vienkelio ruožo tarpstotį ar taisyklinguoju dvikelio ruožo keliu, neveikiant visoms signalizacijos ir ryšių priemonėms, ir buvo pranešta, kad paskui jį važiuos kitas traukinys
c) a) atveju
d) b) atveju
e) a) ir b) atvejais

1. Prie traukinio numerio, kurio sąstate yra vagonų su I-osios pavojingumo klsės kroviniais, rašomos raidės

a) „P“,

b) „SM“,

c) „N“.

2. Kai traukinį tempia keli lokomotyvai, įskaitant stumtuvus, važiuojančius per visą tarpstotį, rašytiniai leidimai įteikiami

a) pagrindinio lokomotyvo mašinistui,

b) kiekvieno lokomotyvo mašinistui.

3. Siunčiamos traukinių telefonogramos pradedamos numeruoti atskirai kiekvienam tarpstočiui nuo

a) 0 val. 00 min.,

b) 7 val. 00 min.,

c) 19 val. 00 min.

4. Nuolatiniai signaliniai ženklai „Stabdyti“ ir „Atleisti stabdžius“ nurodo lokomotyvo mašinistui

a) automatinių stabdžių tikrinimo kelyje vietas,

b) vietas, kur turi sustoti keleivinio traukinio lokomotyvas,

c) automatinių stabdžių bandymo stotyse vietas.

5. Iešmininkai praleisdami nestojantį traukinį, važiuojantį pagrindiniu keliu dieną rodo

a) geltoną išskleistą vėliavėlę,
b) žalią susuktą vėliavėlę,
c) geltoną susuktą vėliavėlę.

6. Maršruto šviesoforo geltonas žiburys reiškia
a) leidžiama važiuoti didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis,
b) leidžiama važiuoti pasirengus sustoti; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis,
c) leidžiama važiuoti pro šviesoforą mažesniu greičiu į atšakinį kelią; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis.

7. Pranešamasis signalas
a) ●▬
b) ●
c) ▬

8. Dyzeliniams traukiniams, visų tipų vieniniams lokomotyvams ir automotrisėms, įspėjamieji lapeliai išduodami kaip
a) prekiniams traukiniams,
b) keleiviniams traukiniams.

9. Stotys, atskiri jų kelynai, esant sudėtingoms topografinėms sąlygoms gali būti tiesiami nemažesnio spindulio kaip
a) 1500 m,
b) 1600 m,
c) 1700 m.

10. Žemo perono aukštis turi būti virš bėgio galvutės
a) 200 mm,
b) 400 mm,
c) 1000 mm.
1. Automatinės ir pusiau automatinės kelio blokuotės įrenginiai neturi leisti
a) įjungti leidžiamųjų išleidžiamojo arba tarpstočio šviesoforų signalų, kol užimtas jų ribojamas ruožas (tarpstotis),
b) persijungti signalui tol, kol pagrindinis elektros maitinimas persijungia į atsarginį, ir atvirkščiai,
c) 1 ir 2 atsakymai.

2. Mašinistas turi patikrinti ar leidime teisingai nurodytas

a) traukinio ir kelio numeris,

b) traukinio numeris ir tarpstotis į kurį važiuoja traukinys,

c) traukinio numeris ir sąstato vagonų skaičius.

3. Jei pravažiavus tarpstočių šviesoforo draudžiamąjį signalą įsijungia lokomotyvo šviesoforo leidžiamasis signalas, mašinistas gali važiuoti iki kito šviesoforo ne didesniu greičiu kaip

a) 25 km/h, b) 40 km/h, c) 50 km/h.

4. Ūkinį traukinį dirbti į tarpstotį galima išleisti su

a) E-15 formos leidimu,

b) E-16 formos leidimu,

c) E-22 formos leidimu.

5. Sugedus visoms signalizacijos ir ryšių priemonėms vienkeliuose tarpstočiuose pagrindinė kryptis yra

a) lyginė,
b) nelyginė,
c) abi kryptys vienodos.

11. Signalizuoti rankiniu žibintu su geltonu žiburiu leidžiama tik
a) stotyse,
b) tarpstočiuose,
c) ir stotyse, ir tarpstočiuose.

12. Signalas „Gaisras“
a) ▬ ● ●
b) ● ● ●
c) ▬ ● ▬ ● ▬

13. Vieno kelio bėgių pakyla negali būti didesnė kaip
a) 150 mm,
b) 160 mm,
c) 200 mm.

14. Bendrieji išleidžiamieji ir maršruto šviesoforai turi turėti
a) kelrodžius,
b) maršrutines rodykles,
c) kelio užtvarus.

15. Lokomotyvo mašinistui draudžiamąjį signalą iš traukinio rodo naktį
a) baltą rankinio žibinto žiburį,
b) raudoną rankinio žibinto žiburį,
c) raudoną mirksimą rankinio žibinto žiburį.
. Išimtinio signalo mygtukas turi būti nuspaustas tol, kol pravažiuos pro įleidžiamąjį ar išleidžiamąjį (maršruto) šviesoforą
a) pirmutinis lokomotyvas,
b) visas traukinys,
c) ne mažiau pusė traukinio.

2. Ar suteikia teisę rašytinis leidimas išduotas traukinio mašinistui išvykti iš stoties esant draudžiamąjam išleidžiamo šviesoforo signalui, pravažiuoti užgęsusį antrinį šviesoforo signalą ?

a) suteikia,

b) nesuteikia.

3. Ar galima leisti eismo pertrauką darbui tarpstotyje ir stotyje jeigu nėra geležinkelio valdytojo leidime nurodytas darbų vadovas

a) galima

b) draudžiama,

c) galima, jeigu darbams vadovauja asmuo užimantis ne žemesnes kaip kelio meistro pareigas.

4. Kai traukinių tvarkdario ryšys sugedęs, eismą tvarko stočių budėtojai

a) jų žinioje esančiomis ryšių priemonėmis,

b) esant rašytiniam leidimui,

c) radijo ryšiais.

5. Signalai yra skirstomi

a) regimuosius,
b) regimuosius, garso ir pavojaus,
c) regimuosius ir garso.

16. Stačiakampis raudonas skydas signalizuoja
a) signalą pravažiuoti galima tik sustojus ir įsitikinus, kad nėra grėsmės eismo saugumui,
b) Stot! Pravažiuoti signalą draudžiama,
c) signalą galima pravažiuoti greičiu ne didesniu kaip 5 km/h greičiu, budriai ir pasitaikius kliūčiai sustabdyti traukinį.

17. Signalas „Bendrasis pavojus“
a) ▬ ● ● ●
b) ▬ ● ●
c) ▬ ● ▬

18. Draudžiama važiuoti per iešmus ir bėgių sankryžas, kai
a) iešmų smailės ir slankiosios kryžmių šerdys atsiskyrusios nuo trauklių,
b) smailė atsitraukusi nuo rėminio bėgio 4 mm ar daugiau matuojant ties smailių pirmąja traukle,
c) nutrūkęs rėminio bėgio vertikalus varžtas,
d) visais nurodytais atvejais,
e) a ir b atveju.

19. Manevruoti postūmiais ir leisti nuo skirstomojo kalnelio draudžiama
a) vagonus, kuriuose yra žmonių, išskyrus vagonus su palydovais, lydinčiais krovinį,
b) vagonus su kroviniais, reikalaujančiais ypatingo atsargumo
c) šono ir apačios 4, 5, 6 laipsnio, viršaus 3 laipsnio negabaritiškumo krovinių pakrautus platforminius vagonus.
d) neveikiančius lokomotyvus, dyzelinius bei elektrinius traukinius,
e) a, b ir c atsakymai,
f) a, b, c, ir d atsakymai.

20. Traukiniai pagal pirmumą skirstomi į
a) neeilinius,
b) eilinius,
c) traukinius, skiriamus išimtiniais atvejais,
d) a, b ir c.
1. Išleidžiant traukinius su rašytiniais leidimais stoties budėtojas traukinių eismo žurnale turi pažymėti raidėmis
a) „RR“,
b) „RL“,
c) „IS“.

2. Prieš perjungdamas centralizuoto valdymo iešmus, juos tvarkantis darbuotojas turi įsitikinti, kad

a) ant iešmo nėra riedmenų,

b) riedmenys įtilpę gretimų kelių naudingame ilgyje,

c) švieslentėje dega visos iešmų padėties kontrolinės lemputės,

d) a ir b atsakymai,

e) a, b, ir c atsakymai.

3. Reikalavimuose išduoti įspėjamuosius lapelius turi būti nurodyta

a) tiksli įspėjimo galiojimo vieta, priemonės saugiam traukinių eismui laiduoti ir įspėjimo galiojimo pradžia ir trukmė

b) traukinių svoriai ir ilgiai, kuriems galioja šie perspėjimai bei mašinistų pavardės,

c) a ir b atsakymai.

4. Manevrų vadovas turi taip organizuoti darbą, kad riedmenys neišvažiuotų

a) už antrinių šviesoforų kitame kelio gale,

b) už to kelio sandūrų,

c) už riboženklių (izoliuotų sandūrų arba šviesoforų) kitame kelio gale.

5. Autoblokuotės ruožuose išleidžiamojo šviesoforo žalias mirksimasis, geltonas ir žalias juostinis žiburiai, reiškia

a) leidžiama išvažiuoti iš stoties, pasukant per iešmą ne didesniu kaip 80 km/h greičiu; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis,
b) leidžiama išvažiuoti iš stoties, pasukant per iešmą ne didesniu kaip 80 km/h greičiu; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis,
c) leidžiama išvažiuoti iš stoties mažesniu greičiu, pasukant per iešmą; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis.

21. „Atleisti stabdžius“ mašinistas atsiliepia taip
a) du ilgi švilptelėjimai,
b) vienas trumpas švilptelėjimas,
c) du trumpi švilptelėjimai.

22. Signalas „Stabdyti“
a) ● ● ●
b) ● ▬ ●
c) ▬ ▬ ▬

23. Pusiau automatinės blokuotės išleidžiamojo šviesoforo du geltoni žiburiai reiškia, kad
a) leidžiama išvažiuoti iš stoties mažesniu greičiu, pasukant per iešmą; tarpstotis iki kitos stoties (kelio posto) – laisvas; kitos stoties įleidžiamojo šviesoforo signalas – leidžiamasis,
b) leidžiama išvažiuoti iš stoties mažesniu greičiu, pasukant per iešmą; tarpstotis iki kitos stoties (kelio posto), – laisvas,
c) leidžiama išvažiuoti iš stoties mažesniu greičiu, pasukant per iešmą; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis.

24. Atitveriant darbų vietas tarpstotyje greičio mažinimo skydai nuo pirmos artimiausios atitveriamai vietai petardos statomi atstumu
a) 500 m,
b) 200 m,
c) 100 m.

25. Atsiradus signalinio ženklo „Nuleisti pantografą“ baltam mirksimam juostiniam žiburiui, mašinistas privalo
a) išjungti srovę elektriniame traukinyje,
b) pervažiuoti atitvertą oro protarpį su nuleistais pantografais,
c) pervažiuoti atitvertą oro tarpą su pakeltais pantografais ir juos nuleisti, jei žiburys užsidegtų pastoviu žiburiu,
1. Iešmai iš centralizacijos išjungiami
a) atjungiant leidžiamuosius signalus,
b) neatjungiant išleidžiamųjų signalų,
c) a ir b atskymai.

2. Lengvųjų riedmenų eismo tvarką nustato

a) techninio geležinkelių naudojimo nuostatai,

b) geležinkelių eismo taisyklės,

c) geležinkelių signalizacijos taisyklės,

3. Kai centralizuotasis iešmas nekontroliuojamas iš valdymo pulto, tokį iešmą stoties budėtojas privalo

a) užrakinti kabinamąja spyna per kengę,

b) išjungti elektros pavaros sklendę,

c) atjungti leidžiamuosius signalus.

d) a, b ir c atsakymai teisingi,

e) a ir b atsakymai teisingi,

d) nei vienas atsakymas nėra teisingas.

4. Vagonus stumti rankomis, kuriuose yra žmonių ar pavojingų krovinių

a) draudžiama,

b) galima, jei bus garantuojamas eismo saugumas.

5. Stoties budėtojas išleidžiamus arba per stotį pervažiuojančius nestojančius traukinius, rodo dieną

a) vertikaliai iškeltą ištiestoje rankoje baltą rankinį skritulį su juodu apvadu arba geltoną susuktą vėliavėlę,
b) raudoną rankinį skritulį arba raudoną išskleistą vėliavėlę,
c) geltoną išskleistą vėliavėlę.

26. Maršruto šviesoforo geltonas mirksimasis žiburys reiškia
a) leidžiama važiuoti pro šviesoforą didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis, pro jį važiuoti mažesniu greičiu,
b) leidžiama išvažiuoti iš stoties pasirengus sustoti; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis,
c) leidžiama važiuoti pasirengus sustoti; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis.

27. Įleidžiamojo šviesoforo žalias žiburys reiškia
a) leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis,
b) leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis,
c) leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo signalas leidžiamasis.

28. Kroviniai (išskyrus dozatoriumi iškrautą balastą kelio darbams), kurių aukštis nuo bėgio galvutės paviršiaus yra ne didesnis kaip 1200 mm, turi būti nuo kraštutinio bėgio išorinės galvutės briaunos ne arčiau kaip
a) 1, 5 m, b) 2 m, c) 2,5 m.

29. Kiekvienas eismo grafike numatytas traukinys turi turėti
a) numerį,
b) signalinį ženklą,
c) traukinio lapą.

30. Draudžiama naudoti riedmenis, kai vertikalus antbriaunio nudilimas didesnis kaip
a) 18 mm, b) 28 mm, c) 33 mm.
. Kai traukinys priimamas į stotį ar išleidžiamas iš jos esant draudžiamam šviesoforo signalui, mašinistas turi važiuoti greičiu ne didesniu kaip
a) 15 km/h,
b) 20 km/h,
c) 25 km/h,

2. Jeigu ruože su automatine blokuote reikia išleisti traukinį, kurio pagrindinis lokomotyvas yra už išleidžiamojo šviesoforo , kurio signalas yra leidžiamasis, traukinys gali būti išleistas

a) E-15 formos su užpildytu 1 punktu,

b) E-14 formos leidimu su užpildytu 2 punktu,

c) E-15 formos leidimu su užpildytu 2 punktu arba registruojamu stoties budėtojo įsakymu.

3. Ar galima išleisti traukinį į vienkelį tarpstotį ir dvikelio tarpstočio netaisyklinguoju keliu, kur įrengta automatinė blokuotė pagal išimtinį signalą?

a) galima,

b) galima tik gavus traukinių tvarkdario įsakymą,

c) draudžiama.

4. Sukabinant atsiskyrusias sąstato dalis jų susidūrimo metu greitis neturi viršyti

a) 3 km/h,

b) 5 km/h,

c) 10 km/h.

5. Automatinės blokuotės ruožuose pritaisytas prie tarpstočių šviesoforo, esančio ilgoje įkalnėje skydelis su baltais raidės „P“ atšvaitais yra išimtinio tarpstočio signalo ženklas leidžiantis.

a) prekiniams ir keleiviniams traukiniams leidžiantis ypač atsargiai važiuoti pro raudonu žiburiu signalizuojantį šviesoforą ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, pasirengus sustoti, jei kelyje atsirastų kliūtis,
b) prekiniams traukiniams leidžiantis ypač atsargiai važiuoti pro raudonu žiburiu signalizuojantį šviesoforą ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, pasirengus sustoti, jei kelyje atsirastų kliūtis,
c) rezerviniams lokomotyvams ir ūkiniams traukiniams.

31. Geltonas kvadratinis skydas dieną ir naktį signalizuoja kituose stoties keliuose – leidžiama važiuoti pro skydą mašinisto įspėjamajame lapelyje nurodytu greičiu, o jei jame nenurodyta – ne didesniu greičiu kaip
a) 15 km/h,
b) 20 km/h,
c) 25 km/h.

32. Įleidžiamojo šviesoforo vienas geltonas mirksimasis žiburys reiškia
a) leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis, ir pro jį važiuoti mažesniu greičiu,
b) leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią mažesniu greičiu, pasirengus sustoti prie kito šviesoforo,
c) leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu pasirengus sustoti prie kito šviesoforo.

33. Tiesiuose kelio ruožose geležinkelio vėžės plotis tarp vidinių (darbo) bėgių galvučių briaunų turi būti lygus
a) 1520 mm,
b) 1535 mm,
c) 1435 mm.

34. Tose vietose, kur privažiuojamieji ir jungiamieji keliai prijungiami prie atvykimo bei išvykimo ir kitų stoties kelių, turi būti įrengti
a) apsauginiai aklakeliai ar iešmai,
b) verstukai arba aklamailės,
c) vagonų stabdikliai,
d) a ir b atsakymai,
e) a,b ir c atsakymai,
f) a ir c atsakymai.

35. Leistinas aukščio skirtumas tarp prekinio traukinio automatinių sankabų išilginių ašių ne didesnis kaip
a) 250 mm,
b) 200 mm,
c) 100 mm,
d) 150 mm.
1. Stoties budėtojas, pastebėjęs kelių ar iešmų gedimą, turi padaryti įrašą
a) traukinių eismo žurnale,
b) apžiūros žurnale,
c) traukinių tvarkdario nurodymų žurnale,

2. Mašinistui, sustabdžiusiam traukinį prieš tarpstočio šviesoforą su draudžiamu signaliniu žiburiu ir matančiam arba žinančiam, kad priekyje esančiame bblokuojamajame ruože yra traukinys

a) leidžiama atleidus stabdžius įvažiuoti į užimtą blokuojamąjį ruožą greičiu ne didesniu kaip 20 km/h,

b) draudžiama važiuoti kol blokuojamasis ruožas nebus laisvas,

c) leidžiama važiuoti jei žinoma, kad pirmas sustojęs traukinys pradėjo važiuoti.

3. Traukinys su stumtuvu, stumsiančiu per visą tarpstotį, išleidžiamas

a) su raktine krivule,

b) su E-15 formos leidimu,

c) pagal išleidžiamąjį išleidžiamojo šviesoforo signalą.

4. Vienkelio pusiau automatinės blokuotės tarpstočių stoties budėtojas gali duoti sutikimo blokuojamąjį signalą priešiniam traukiniui tik kai gautas iš gretimos stoties

a) atvykimo blokuojamasis signalas,

b) sutikimo blokuojamasis signalas,

c) pranešimas telefonu apie anksčiau išleisto traukinio atvykimą.

5. Išvažiuoti manevriniam sąstatui į tarpstotį už stoties ribų vienkeliuose ruožuose galima tik

a) leidus traukinių tvarkdariui,
b) gavus kaimyninės stoties budėtojo sutikimą,
c) leidus traukinių tvarkdariui ir gavus kaimyninės stoties sutikimą..

36. Atstumas tarp lokomotyvų tuščių keleivinių ir prekinių vagonų ašies ir bėgių galvučių paviršiaus turi būti ne didesnis kaip
a) 980 mm,
b) 1080 mm,
c) 1180 mm.

37. Traukinių radijo ryšys turi garantuoti nenutrūkstamą ir patikimą abipusį traukinių lokomotyvų mašinistų ryšį su
a) traukinių tvarkdariu,
b) ribojančių tarpstotį stočių budėtojais,
c) kitų lokomotyvų, esančių tame pačiame tarpstotyje, mašinistais,
d) a ir c,
e) a ir b,
f) a, b ir c.

38. Geltonas skritulys signalizuoja
a) traukinys pervažiavo pavojingą vietą,
b) leidžiama važiuoti mažesniu greičiu, pasirengus pravažiuoti pavojingą vietą,
c) pavojingos vietos pradžia.

39. Manevrų šviesoforo du balti žiburiai reiškia
a) leidžiama manevruoti, šio šviesoforo atitvertas kelias yra laisvas,
b) leidžiama skirstyti vagonus nustatytu greičiu,
c) leidžiama manevruoti tik su šilumvežiu turinčiu dvi valdymo kabinas.
10. Autoblokuotės ruožuose išleidžiamojo šviesoforo du geltoni žiburiai, iš jų viršutinis mirksimasis

a) leidžiama išvažiuoti iš stoties mažesniu greičiu, pasukant per iešmą; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis,

b) leidžiama išvažiuoti iš stoties mažesniu greičiu per iešmą; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis,

c) Stot! Pravažiuoti signalą draudžiama

1. Perėmęs budėjimą, stoties budėtojas turi
a) patikrinti ar į darbą atėjo visi darbuotojai,
b) patikrinti darbo vietų būklę ir riedmenų įtvirtinimą,
c) jeigu, yra trūkumų juos pašalinti, kad būtų užtikrintas normalus stoties darbas ir saugus traukinių eismas,
d) a, b ir c atsakymai.

2. Draudžiama naudoti automatinę kelio blokuotę, kai yra šie gedimai

a) paeiliui užgesę dviejų ir daugiau tarpstočių šviesoforų signaliniai žiburiai,

b) išleidžiamojo arba tarpstočių šviesoforo signalas yra leidžiamasis, kai užimtas blokuojamasis ruožas,

c) neįmanoma pakeisti eismo krypties nei pagrindiniais, nei pagalbiniais mygtukais,

d) a, b, ir c atsakymai.

3. Užlaikytą ar kitą ta pačia kryptimi važiuojantį traukinį, kai buvo išjungtas išleidžiamojo šviesoforo leidžiamasis signalas , ruožuose su pusiau automatine blokuote traukinys išleidžiamas su

a) E-14 leidimu užpildytu I punktu,

b) E-14 leidimu užpildytu II punktu,

c) E-15 leidimu užpildytu I punktu.

4. Ar galima sugędus visoms signalizacijoms ir ryšių priemonėms išleisti į tarpstotį traukinius valdomus vieno asmens (mašinisto)

a) galima,

b) negalima,

c) galima tik traukinių eismo tvarkdario nurodymu.

5. Petardos sprogimas – tai signalas

a) sustabdyti traukinį paprastuoju stabdymu ir jei nėra kliūties atleidus stabdžius važiuoti toliau,
b) nedelsiant stabdyti traukinį,
c) sumažinti traukinio važiavimo greitį iki 10 km/h.

40. Greičio mažinimo vietos iš abiejų pusių nuo pavojingos vietos nuolatiniais signaliniais ženklais ,,Pavojingos vietos pradžia“ ir „Pavojingos vietos pabaiga“ atitveriamos atstumu
a) 200 m,
b) 20 m,
c) 50 m,
d) 150 m.

41. Išvežamos iš tarpstočių trūkusio prekinio traukinio dalies galas dieną ženklinamas
a) raudonu skrituliuku virš rėmsijės iš dešinės,
b) geltona išskleista vėliavėle virš rėmsijės dešinėje pusėje,
c) raudona išskleista vėliavėle virš rėmsijės dešinėje pusėje,

42. Važiuojant su vagonais, kuriuose yra žmonių, draudžiama manevruoti greičiu didesniu kaip
a) 10 km/h,
b) 15 km/h,
c) 25 km/h.

43. Stoties ribos vieneliame ruože yra
a) įleidžiamieji šviesoforai,
b)išleidžiamieji šviesoforai,
c) pirmieji stoties iešmai.

10. Kai atsarginis automatinės ir pusiau automatinės blokuotės įrenginiu matavimo šaltinis yra akumuliatorių baterija, jei elektros maitinimas pastarąsias 36 val. nebuvo išjungtas, signalizacijos įrenginių ir pervažų signalizacijos darbas turi būti garantuojamas ne trumpiau kaip

a) 6 val.,

b) 8 val.,

c) 12 val.
1. Autoblokuotės tarpstočiuose leidimas traukiniui užimti blokuojamąjį ruožą yra
a) maršruto arba išleidžiamojo šviesofo leidžiamasis signalas,
b) išleidžiamojoarba tarpstočių šviesoforo leidžiamasis signalas,
c) tarpstočių arba įleidžiamojo šviesoforo leidžiamasis signalas.

2. Jeigu išvykimo kelias turi bendrojo šviesoforo antrinį šviesoforą, tai traukinys iš to kelio išleidžiamas (iki išleidžiamojo šviesoforo)

a) pagal radijo ryšiu perduotą įsakymą,

b) pagal antrinio šviesoforo signalą,

c) pagal antrinio šviesoforo išimtinį signalą,

3. Kai raktinė krivulė sugedusi arba jos iš viso nėra, išleisti į tarpstotį traukinį su grįšiančiu iš tarpstočių stumtuvu leidžiama tik išimtiniais atvejais tvarkant eismą

a) telefonu,

b) pagal išleidžiamojo šviesoforo signalą,

c) su E-15 formos leidimu.

4. Kai lokomotyvo šviesoforo signalai neatitinka kelio šviesoforo signalų, mašinistas turi vadovautis tik

a) kelio šviesoforų signalais,

b) lokomotyvų šviesoforo signalų,

5. Kiekvienas iešmų signalų perjungimo postas turi būti tik

a) vieno darbuotojo žinioje,
b) ne daugiau kaip dviejų darbuotojų žinioje,

44. Maršrutų lentelėse nuolatinė iešmų padėtis nurodoma
a) pliuso ženklu,
c) minuso ženklu,

45. Geležinkelių transporte naudojami riedmenys ir konteineriai registruojami ir jų duomenys keičiami LR geležinkelio riedmenų ir konteinerių
a) techninės priežiūros pase,
b) valstybiniame Registre,
c) techninių apžiūrų centre,
d) geležinkelio įmonės duomenų bazėje

46. Autoblokuotės ruožuose išleidžiamojo šviesoforo žalias žiburys reiškia
a) leidžiama išvažiuoti iš stoties, pasirengus sustoti; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis,
b) leidžiama išvažiuoti iš stoties didžiausiu nustatytu greičiu, priekyje ne mažiau kaip du blokuojamieji ruožai yra laisvi
c) leidžiama išvažiuoti iš stoties mažesniu greičiu, pasukant per iešmą; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis.

47. Signalas – tai yra įsakymas
a) kurio galima nevykdyti, jeigu nekyla pavojus eismo saugumui,
b) kurį būtina besąlygiškia vykdyti,
c) kurį būtina vykdyti tik tam tikrais atvejais.

10. Naktinis signalus reikia naudoti ir dieną, kai signalų matomumas yra mažesnis kaip

a) 1000 b) 400 c) 200
1. Traukinių sąstatai, vagonų grupės ar pavieniai vagonai, paliekami stoties keliuose turi būti įtvirtinti ratstabdžiais
a) iš karto atkabinus lokomotyvą,
b) ne vėliau kaip po 20 min. nuo lokomotyvo atkabinimo,
c) iki lokomotyvo atkabinimo.

2. Išjungti izoliuotą kelio ruožą galima

a) atjungiant leidžiamuosius signalus,

b) neatjungiant leidžiamųjų signalų,

3. Traukiniai turi būti priimami į laisvus kelius numatytus

a) geležinkelių eismo taisyklėse,

b) stoties knygoje,

c) darbo organizavimo instrukcijoje.

4. Ar galima vienu metu įjungti leidžiamuosius įleidžiamuosius (maršruto) ir išleidžiamojo šviesoforų signalus traukiniui praleisti per stotį, jeigu atvykimo arba išvykimo maršrute yra neatjungus signalų išjungtas iešmas?

a) galima,

b) negalima.

5. Orinių aukštesnės kaip 1000 V įtampos, elektros tiekimo linijų atstumas tarp žemiausio laido nusvirimo taško ir žemės paviršiaus tarpstočiuose turi būti ne mažesnis kaip

a) 5 m, b) 6 m, c) 7 m,

48. Elektrifikuotose linijose iš abiejų pervažos pusių turi būti pastatyti gabarito vartai, kurių angos aukštis būtų ne didesnis kaip

a) 4,5 m, b) 5,0 m, c) 5,5 m.

49. Stoties budėtojo tarnybinėse patalpose leidžiama įrengti tik
a) valdymo ir tikrinimo prietaisus,
b) automatizuotos darbo vietos aparatūrą,
c) centralizuoto apšvietimo valdymo ir distancinio sekcijų jungiklių valdymo pultus,
d) a, b ir c atsakymai.

50. Įleidžiamojo šviesoforo du geltoni žiburiai, iš jų viršutinis mirksimasis reiškia
a) leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią ne didesniu kaip 80 km/h greičiu; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis ,
b) leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis,
c) leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią mažesniu greičiu, pasirengus sustoti prie kito šviesoforo.

51. Priverstinai sustojusį tarpstotyje keleivinį traukinį jei buvo iškviestas avarinis ar gaisrinis traukinys ar pagalbinis lokomotyvas, ir pagalba bus suteikiama iš traukinio galo paskutinio vagono palydovas atitveria nuo sustojusio traukinio atstumu
a) 100 m, b) 800 m, c) 1000 m. d) 500 m.

10. Petardos vienos nuo kitos išdėliojimas atstumu

a) 20 m, b) 50 m, c) 10 m, d) 30 m.
1. Atvykusių į stotį traukinių mašinistai gali atkabinti lokomotyvą tik
a) kai jam įjungiamas leidžiamas manevrinis signalas,
b) pagal vagonų tikrintojo signalą,
c) kai gautas stoties budėtojo pranešimas apie sąstato įtvirtinimą.

2. Įspėjimai pagal trukmę (laiką arba išdavimo priežastį) skirstomi

a) neterminuotus, ir terminuotus

b) tikslinius,

d) visi atsakymai teisingi,

3. Neleidžiama atstumti

a) keleivinių traukinių,

b) esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, kai signalai sunkiai įžiūrimi,

c) tarpstočiuose su automatine blokuote arba automatine lokomotyvo signalizacija.

d) visi atasakymai neteisingi,

e) visi ataskymai teisingi.

4. Stoties budėtojui draudžiama, esant bet kokiai eismo situacijai naudotis signalizacijos įrenginiais

a) kol nebus pašalinti gedimai ,

b) kol nebus patikrinta kaip veikia įrenginiai,

c) kol nebus padaryti elektromechaniko ir kitų darbuotojų tam tikri įrašai Apžiūros žurnale,

d) a, b ir c atsakymai.

5. Kai prekinio vagono iščiuoža 5 mm, leidžiama važiuoti greičiu ne didesniu kaip

a) 25 km/h, b) 15 km/h, c) 10 km/h, d) 20 km/h.

52. Ruožuose, kuriuose įrengta automatinė blokuotė, pagrindinės elektros tiekimo sistemos perjungimas į atsarginį ir atvirkščiai neturi trukti ilgiau nei
a) 0,5 s, c) 1,3 s, c) 1,5 s, d) 1s.

53. Atsižvelgiant į traukinių ir automobilių transporto eismo intensyvumą, pervažos skirstomos
a) 3 kategorijas,
b) 4 kategorijas,
c) 5 kategorijas,

54. Įleidžiamojo signalo žalias mirksimasis žiburys reiškia
a) leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis,
b) leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis, ir pro jį važiuoti mažesniu greičiu,
c) leidžiama važiuoti į stotį pagrindiniu keliu didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis, pro jį važiuoti ne didesniu kaip 80 km/h greičiu.

55. Važiuojančio ruože prekinio traukinio galas ženklinamas
a) raudonu skrituliu su atšvaitais virš rėmsijės dešinėje pusėje,
b) raudonu skrituliu su atšvaitais virš rėmsijės kairėje pusėje,
c) baltu skrituliu su juodu apvadu virš rėmsijės dešinėje pusėje,
d) baltu skrituliu su juodu apvadu virš rėmsijės kairėje pusėje.

10. Vieninių iešmų uždegamosios rodyklės kai iešmas nukreiptas tiesiuoju keliu dieną į abi puses rodo

a) baltas siauras stačiakampis,

b) lygiakraštis stačiakampis,

c) baltas skritulys su horizontalia juosta.
1. Už manevrinio sąstato įtvirinimą atsako
a) manevrų vadovas,
b) stoties budėtojas,
c) lokomotyvo mašinistas.

2. Traukinio stūmimas leidžiamas ne didesniu greičiu kaip

a) 5 km/h ,

b) 10 km/h,

c) 20 km/h ,

3. Kai signalizacijos įrenginių kontrolės prietaisai rodo normalaus įrenginių veikimo nuokrypius stoties budėtojas pirmiausia turi patikrinti

a) ar tai nėra vagonų išriedėjimo, iešmo atlenkimo ar riedmenų nuriedėsimo nuo bėgių priežastys

b) budėtojo arba kitų darbuotojų netaisyklingų veiksmų pasekmė,

c) a ir b atsakymai.

4. Riedmenų, stovinčių stoties keliuose, kurių bėgių paviršius tepaluotas, nustatytas įtvirtinimo normas reikia padidinti

a) 1,5 karto,

b) 1 kartą,

c) 2 kartus,

d) 2,5 karto.

5. Pučiant stipriam vėjui (didesniam kaip 15 m/s), galima vagonų išriedėjimo kryptimi prie apskaičiuoto vagono skaičiaus pridedami

a) 1 ratstabdis,

b) 2 ratstabdžiai,
c) 3 ratstabdžiai,

d) 4 ratstabdžiai.

56. Draudžiama naudoti riedmenis kai prekinių vagonų ratlankio paviršius nusidėvėjęs daugiau kaip
a) 18 mm ,
c) 28 mm,
d) 33 mm,
e) 30 mm.

57. Kontroliniai iešmų užraktai turi
a) leisti ištraukti raktą tik tada, kai iešmas užrakintas,
b) leisti užrakinti iešmą tik tokioje padėtyje, kuri nurodyta ant ištraukto rakto,
c) neleisti užrakinti iešmo kai tarp prispaustos smailės ir rėminio bėgio yra 4 mm ar didesnis tarpas
d) a ir c atsakymai,
e) a, b ir c atsakymai,
f) a ir b atsakymai.

58. Įspėjamieji signaliniai ženklai yra
a) švilptelėjimas,
b) pirmojo vagono stovėjimo vietos,
c) lokomotyvo sustojimo vietos,
d) a, b ir c atsakymai.

59. Kelio užtvaro ženklas kai kelio užtvaras nuimtas dieną rodo
a) baltas skritulys su horizontalia juoda juosta,
b) baltas skritulys arba stačiakampis su vertikalia,
c) raudonas stačiakampis skydas.

10. Kontaktinio tinklo atramos, ribojančios oro protarpius turi turėti skiriamąjį ženklą

a) besikaitaliojančias keturias juodos ir tris baltas horizontalias juostas,

b) besikaitaliojančias tris juodas ir keturias baltas horizontalias juostas,

c) besikaitaliojančias juodas ir geltonas horizontalias juostas.

1. Su manevriniais sąstatais ir vieniniais lokomotyvais važiuoti 60 km/h, 40 km/h ir 25 km/h greičiu leidžiama
a) kai mašinistui dega baltas manevrinio šviesoforo žiburys,
b) kai mašinistui pranešta jog kelias laisvas,
c) kai mašinistas patikrino stabdžių veikimą.

2. Traukinių eismo ir manevravimo pažaidas pagal jų charakterį ir pasekmes skirstomos į

a) katastrofas,

b) avarijas,

c) riktus,

d) nelaimingus atsitikimus,

e) visi atsakymai teisingi,

f) a,b ir c atsakymai.

3. Suktukų, kabinamųjų spynų ir raudonų gaubtelių skaičius nurodomas

a) geležinkelių signalizacijos taisyklėse,

b) geležinkelių eismo taisyklėse,

c) stoties knygoje.

4. Prieš išleidžiant traukinį iš kelio, kuriame lieka vagonų, turi būti padarytas tarpas tarp traukinio sąstato ir šių vagonų ne mažesnis kaip

a) 3 m, b) 5 m, c) 7 m, d) 1 m.

5. Įtvirtinant iškraunamų vagonų grupę, ratstabdžius reikia dėti po ratais vagonų

a) kraštiniais,

b) kurie bus iškraunami pirmieji,
c) kurie bus iškraunami paskutiniai.

60. Ar privalo pakartoti telefonogramą ją priėmęs darbuotojas
a) privalo,
c) neprivalo,
d) privalo tik traukinių eismo tvarkdario nurodymu,

61. Sutvarkius atitinkamas signalizacijos ir ryšių priemones traukinių eismas pagal jas atnaujinamas įsakymu
a) stoties budėtojo,
b) regiono budėtojo,
c) traukinių eismo tvarkdario,

62. Centralizuotų iešmų pavaros turi atitraukti kitą smailę nuo rėminio bėgio ne mažiau kaip
a) 125 mm,
b) 130 mm,
c) 152 mm.

63. Įleidžiamieji šviesoforai nuo pirmutinio iešmo smailių turi būti ne arčiau kaip
a) 20 m, b) 50 m, c) 100 m,

10. Prieš įleidžiamuosius, tarpstočių ir saugos šviesoforus yra įrengiami tokie šviesoforai

a) maršruto,

b) antriniai,

c) įspėjamieji,
1. Prekinių traukinių, važiuojančių per 1/9 kryžmėženklio iešmą, greitis neturi būti didesnis kaip
a) 25 km/h,
b) 40 km/h,
c) 50 km/h.

2. Naudoti reikia tik tvarkingu ratstabdžius ir juos reikia dėti

a) po tais pačiais vagonų aširačiais,

b) po skirtingais aširačiais,

3. Ar leidžiama, sugedus vienos ar kelių stočių signalizacijos įrenginių kodinio valdymo įrenginiams, traukinių eismo tvarkdariui vadovautis šiose stotyse rodmenimis prietaisų, kuriais kontroliuojamas kelių laisvumas ?

a) leidžiama, jeigu tvarkdarys įsitikinęs, kad keliai laisvi,

b) draužiama.

4. Stoties budėtojas duoti atvykimo blokuojamąjį signalą pagalbiniu mygtuku gali

a) gavęs traukinių eismo tvarkdario žodinį nurodymą,

b) gavęs traukinių eismo tvarkdario įsakymą,

c) suderinęs su kaimyninės stoties budėtoju.

5. Signaliniai ženklai statomi eismo kryptimi

a) dešinėje pusėje,

b) kairėje pusėje,

64. Kontrolinius užraktus turi turėti šie necentralizuotieji iešmai
a) traukinių priėmimo ir išleidimo kelių,
b) apsauginiai,
c) vagonų su pavojingais kroviniais stovėjimo kelių
d) a,b ir c atsakymai.

65. Riboženkliai statomi traukelės viduryje, kur atstumas tarp jungiamųjų kelių ašių lygus
a) 3100 mm,
b) 1520 mm,
c) 4100 mm,
d) visi atsakymai teisingi
e) a ir c atsakymai teisingi.

66. Stotys, esant sudėtingoms topografinėms sąlygoms, gali būti statomos nuolaidžiose aikštelėse nedidesnio nuolydžio kaip
a) 1,5 %,
b) 2,5 %,
c) 2,0 %.

67. Užsidegus signalinio ženklo baltam juostiniam raidės „V“ žiburiui signalizuojančiam apie traukinio sąstate esančius netvarkingus vagonus, mašinistas turi
a) važiuoti toliau ypač budriai, stebėdamas sąstato būklę ir tolygiai mažinti greitį, kad per pirmąjį stoties iešmą traukinys važiuotų ne didesniu kaip 20 km/h greičiu,
b) sustabdyti traukinį atvykimo kelyje, nesvarbu, ką vsignalizuoja išleidžiamasis šviesoforas, ir radijo ryšiu pranešti stoties budėtojui (eismo tvarkdariui),
c) a ir b atsakymai,

10. Žali kelrodžiai, nurodantys numerį kelio iš kurio traukiniui leidžiama važiuoti, pristatomi prie

a) bendrųjų išleidžiamųjų šviesoforų,

b) bendrųjų maršruto šviesoforų,

c) įleidžiamųjų ir tarpstočių šviesoforų,

d) a, b ir c,

e) a ir b.
1. Stabdant vagonus stoties keliuose draudžiama dėti ratstabdžius
a) 1 m ir arčiau prieš bėgių sandūrą,
b) prieš iešmo kryžmę,
c) ant rėminio iešmo bėgio, prie kurio prigludusi smailė
d) a, b ir c atsakymai .

2. Stoties budėtojas ar operatorius turi teisę pildyti leidimo blanką vienkleiuose tarpstočiuose, kai traukinių telefonogramų žurnale įregistruota

a) gauta telefonograma dėl anksčiau išleisto traukinio atvykimo,

b) gauta gretimos stoties sutikimo telefonograma,

c) gauta traukinio išvykimo telefonograma,

3. Gavęs reikalavimą išsiųsti avarinį, gaisrinį traukinį ar pagalbinį lokomotyvą, stoties budėtojas tuoj apie tai praneša

a) pagalbinio traukinio budėtojui,

b) traukinių eismo tvarkdariui,

c) gretimų stočių budėtojams.

4. Jeigu suteikiant pagalbą galinės traukinio dalies buvimo vieta nežinoma, tai mašinistui kartu su E-22 formos leidimu išduodamas

a) pranešimas E-16 formos,

b) įspėjamasis lapelis E-20 formos,

c) raktinė krivūlė.

5. Pranešamąjį signalą duoda lokomotyvai (elektriniai ir dyzeliniai traukiniai) ir drezinos

a) kai artėja prie stočių,

b) kai traukinys priartėja per kilometrą nuo nurodytos mašinisto įspėjamajame lapelyje darbų atlikimo vietos,
c) kai traukiniai susitinka dvikelių ruožų tarpstotyje,

d) a ir c atsakymai,
e) a b ir c atsakymai.

68. Signalas „Stot“
a) ●●
c) ▬ ▬ ▬
d) ●●●

69. „Atlikti tikrinamąjį stabdymą“ (prieš tai įspėjus žodžiu) signalizuojama
a) vertikaliai iškelta ranka,
b) geltona išskleista vėliavėle,
c) geltona susukta vėliavėle,

70. Signaliniai ir kelio ženklai statomi nuo kraštinės kelio ašies ne arčiau
a) 4100 mm,
b) 1472 mm,
c) 3100 mm.

71. Stoties budėtojo tarnybinėse patalpose leidžiama įrengti tik
a) valdymo ir tikrinimo prietaisus,
b) automatizuotos darbo vietos aparatūrą,
c) centralizuoto apšvietimo valdymo ir distancinio sekcijų jungiklių valdymo pultus,

10. Žemo perono aukštis turi būti

a) 200 mm,

b) 300 mm,

c) 400 mm,

d) 500 mm.
1. Kai iš stoties išleidžiami keli sukabinti ūkiniai traukiniai, dirbsiantys tarpstotyje, tai E-22 formos leidimas išduodamas
a) pirmojo traukinio mašinistui,
b) kiekvieno traukinio mašinistui,
c) kuriam mašinistui išduoti sprendžia stoties budėtojas.

2. Kiekviename manevrų rajone paprastai manevruojama

a) vienu lokomotyvu,

b) dviem lokomotyvais,

c) kaip nurodyta stoties knygoje,

3. Jei ant važtos dokumentų apsauginių vagonų uždėtas specialus spaudas „3000“, tai reiškia

a) turi būti 3 apsauginiai vagonai nuo priekinio lokomotyvo,

b) turi būti 3 apsauginiai vagonai nuo prikabintų vagonų, kuriuose yra žmonių,

c) turi būti 3 apsauginiai vagonai nuo traukinio stumtuvo.

4. Ar gali įspėjamųjų lapelių blankai būti užpildyti iš anksto ?

a) gali,

b) negali,

c) gavus tvarkdario įsakymą.

5. Budrinamąjį signalą duoda lokomotyvai (dyzeliniai ir elektriniai traukiniai)

a) artėdami prie tarpstočių šviesoforo, signalizuojančio raudonu žiburiui toliau važiuodami blokuojamuoju ruožu,

b) artėdami prie įleidžiamojo šviesoforo, degant baltam išimtiniosignalo žiburiui,

c) a ir b

72. Signalas „Lėčiau“
a) ●● ,
c) ●●●,
d) ●.

73. Geltonas mirksimasis įspėjamojo šviesoforo žiburys reiškia
a) leidžiama važiuoti didžiausiu nustatytu greičiu įleidžiamojo šviesoforo signalas leidžiamasis; pro jį važiuoti mažesniu greičiu ir važiuoti į atšakinį kelią,
b) leidžiama važiuoti pasirengus sustot; pagrindinio šviesoforo signalas – draudžiamasis.
c) leidžiama važiuoti didžiausiu nustatytu greičiu; pagrindinio šviesoforo signalas – leidžiamasis.

74. Draudžiama važiuoti per iešmus ir bėgių sankirtas jeigu atstumas tarp gretbėgio ir atlankos galvučių darbinių briaunų didesnis kaip
a) 1474 mm,
b) 1472 mm,
c) 1435 mm.

75. Apsauginių aklakelių naudingas ilgis turi būti ne mažesnis kaip
a) 25 m, b) 45 m, c) 50 m, d) 35 m.

10. Riboženklis yra

a) kelio ženklas,

b) signalinis ženklas,

c) traukinio ženklas.

1. Ar privalo stotie budėtojas įsitikinti prieš įjungiant įleidžiamojo šviesoforo leidžiamąjį signalą, kad manevrai traukinio atvykimo kelyje nutraukti ?
a) privalo,
b) neprivalo,

2. Ar galima perduoti įsakymą naudoti autoblokuotę, kai traukiniai važiuoja taisyklinguoju dvikelio tarpstočio su vienpuse autoblokuote keliu, traukiniams dar esant tarpstotyje

a) galima,

b) negalima,

3. Draudžiama važiuoti per iešmą kituose stoties keliuose, kai smailė ištrupėjusi

a) 200 mm ir daugiau,

b) 300 mm ir daugiau,

c) 400 mm ir daugiau.

d) nei vienas atsakymas nėra teisingas,

e) visais nurodytais atvejais.

4. Kiekvienas lokomotyvas ar vagonas turi turėti

a) saugos sertifikatą,

b) techninį pasą,

c) kokybės pažymėjimą.

d) dokumentą, kuris patvirtintų, kad riedmuo tinkamas eksploatuoti,

e) a ir b atsakymai,

f) b ir d atsakymai,

g) visi atsakymai teisingi

5. Traukinio ženklas yra

a) signalinis ženklas traukinio sustojimo vietai žymėti,

b) signalinis ženklas traukiniams, lokomotyvams ir kitiems riedmenims ženklinti,
c) signalinis ženklas tik prekiniams traukiniams ženklinti ,

76. Dėmesio traukinys išvyksta
a) ▬ ,
c) ▬ ▬ ,
d) ▬ ● ▬ .

77. Pusiau automatinės blokuotės ruožuose išleidžiamojo šviesoforo žalias žiburys reiškia
a) leidžiama išvažiuoti iš stoties mažesniu greičiu pasukant per iešmą; kito šviesoforo signalas -leidžiamasis
b) leidžiama išvažiuoti iš stoties didžiausiu nustatytu greičiu; priekyje ne mažiau kaip du blokuojamieji ruožai yra laisvi
c) leidžiama išvažiuoti iš stoties didžiausiu nustatytu greičiu, tarpstotis iki kitos stoties (kelio posto) – laisvas.

78. Antrinio šviesoforo signalo reikšmė: žalias žiburys rodo, kad
a) išleidžiamojo šviesoforo signalo dega tik du geltoni žiburiai,
b) išleidžiamojo ar maršruto šviesoforo signalas – leidžiamasis.

79. Atstumas tarp neapkrauto aširačio ratų vidinių briaunų turi būti
a) 1440 mm,
b) 1520 mm,
c) 1510 mm.
10. Prie šviesoforo pritvirtintos dvi sukryžiuotos lentjuostės reiškia

a) šviesoforo su perdegusiu draudžiamu žiburiu žymėjimas,

b) neveikiančio šviesoforo žymėjimas,

c) remontuojamo šviesoforo žymėjimas.
1. Ar privalo įspėti stoties budėtojas mašinistą (manevrų vadovą) į kokį kelią važiuoti ar iki kokio šviesoforo maršrutas parengtas, kai viso maršruto parengti neįmanoma
a) neprivalo, jeigu įsitikinęs, kad mašinistas žino jog neparuoštas pilnas maršrutas,
b) privalo visais atvejais,
c) neprivalo.

2. Reikalingas apsauginių vagonų normas traukiniuose ir vagonų grupėse su kuriomis manevruojama nurodo

a) stoties knyga,

b) manevrinis tvarkdarys,

c) važtos dokumentų specialūs spaudai,

3. Manevrų užduotis derintojui arba konduktoriui skiria

a) manevrinio lokomotyvo mašinistas,

b) vyr. elektromechanikas,

c) manevrams vadovaujantis asmuo.

4. Jeigu mašinistas nėra tikras, kad gerai suprato signalą ar nurodymus arba jeigu nežino manevrų plano, jis privalo

a) vykdyti manevrus ne didesniu kaip 5 km/h greičiu,

b) vadovautis derintojo signalais,

c) sustoti ir išsiaiškinti padėtį.

5. Manevrų šviesoforo mėlynas žiburys reiškia

a) draudžiama manevruoti,

b) leidžiama manevruoti,
c) leidžiama manevruoti tik su prekiniais traukiniais,

80. Tiesiuose kelio ruožuose sankasos viršaus plotis vienkeliuose ruožuose turi būti ne mažesnis kaip
a) 5,5 m,
c) 9,6 m,
d) 9,1 m,
e) 7,3 m.

81. Dalinis traukinio stabdžių sistemos tikrinimas atliekamas
a) pasikeitus lokomotyvų brigadoms,
b) prekiniam traukiniui prastovėjus ilgiau kaip 30 mn.,
c) pakeitus lokomotyvą,
d) a, b ir c atsakymai.
e) a ir b atsakymai.

82. Priverstinai sustojus traukiniui dvikeliame ar daugekeliame ruože, kai įvyko susidūrimas ar traukinys nuriedėjo nuo bėgių mašinisto padėjėjas iš lokomotyvo pusės, o iš traukinio galo paskutinio vagono palydovas atitveria atstumu
a) 800 mm,
b) 1000 mm,
c) 200 mm.

83. Ar galima manevruoti postūmiais, jeigu kelyje, kuriame turi būti manevruojama stovi vagonai, kurių atliekama techninė apžiūra
a) galima,
b) negalima,
c) galima, jeigu vagonai susijungs ne didesniu kaip 5 km/h greičiu.

10. Kai manevrinis sąstatas važiuoja pro aukštą platformą, stoties darbuotojams stovėti ant vagono specialaus laiptelio

a) draudžiama,

b) leidžiama.

1. Su manevriniu sąstatu išvažiuoti už stoties ribų į vienkelį tarpstotį, kai tarpstotyje įrengta pusiau automatinė blokuotė leidžiama
a) mašinistui įteikus raktinę krivūlę arba E-13 formos leidimą,
b) gavus stoties budėtojo registruojamą įsakymą,
c) įjungus išimtinį signalą.

2. Prieš manevrų pradžią manevrų vadovas privalo

a) supažindinti mašinistą ir stoties darbuotojus, dalyvaujančius manevruose su manevrų planu ir jo vykdymo tvarka,

b) stebėti, kad laiku būtų perjungiami iešmai,

c) neleisti riedmenims važiuoti per atlenktą iešmą, kol jis nebus patikrintas ir suremontuotas.

3. Ar galima skirstymo keliais stumti vagonus rankomis ?

a) galima,

b) negalima,

c) galima, jei kelias yra lygus (be įkalnių ir nuokalnių).

4. Manevrų šviesoforo baltas žiburys reiškia

a) draudžiama manevruoti,

b) leidžiama pravažiuoti šviesoforą ir važiuoti iki kito šviesoforo ne didesniu kaip 20 km/h greičiu ypač atsargiai, pasirengus sustoti, jei kelyje atsirastų kliūtis,

c) leidžiama manevruoti.

5. Ar įspėjamasis signalas turi raudonąjį žiburį ?

a) turi,

b) neturi,
c) turi, jeigu tai nustatyta geležinkelio valdytojo leidimu,

84. Vandens išsiliejimo vietose sankasos briauna turi būti aukščiau už maksimalią bangą ne mažiau
a) 0,5 m, b) 0,7 m, c) 1,0 m, d) 1,5 m.

85. Draudžiama užimti apsauginius aklakelius
a) keleiviniais vagonais ir drezinomis,
b) avariniais traukiniais,
c) keleiviniais ir prekiniais vagonais su žmonėmis ir pavojingais kroviniais,

86. Vienoje vietoje prie prekinių traukinių leidžiama prikabinti bestabdžius arba su išjungtais stabdžiais riedmenis ne daugiau ašių kaip
a) 6, b) 8, c) 10 .

87. Išimtinis signalas – baltas mirksimasis žiburys – ,,leidžiama pravažiuoti raudonu žiburiu signalizuojantį (arba užgęsusį šviesoforą ir važiuoti iki kito šviesoforo (ar riboženklio, jei atvykimo kelias neturi išleidžiamojo šviesoforo) greičiu ne didesniu kaip
a) 15 km/h,
b) 20 km/h,
c) 25 km/h,

10. Leidžiama, kad visoje tiesaus kelio atkarpoje vienas bėgis aukščiau už kitą būtų ne daugiau

a) 5 mm,

b) 6 mm,

c) 9 mm.

1. Manevrų metu jų vadovas privalo
a) neleisti manevruoti su sąstatais, nepatikrinęs ar visi vagonai tarp savęs sukabinti,
b) prieš privažiuodamas prie sąstato, patikrinti ar nėra atitvaros ženklų
c) a ir b atsakymai.

2. Atkabinamo nuo sąstato traukinio lokomotyvo stabdžių vamzdyno žarnas atjungia

a) lokomotyvo brigada,

b) iešmininkas,

c) asmuo, kuriam nurodo stoties budėtojas.

3. Ar galima skirstymo keliais stumti vagonus rankomis ?

a) galima,

b) negalima,

c) galima, jeigu stumiantys darbuotojai suspės juos sustabdyti .

4. Ar privalo traukinių derintojas tinkamai išdėstyti visus manevruose dalyvaujančius darbuotojus, rūpintis jų veiksmų darnumu ir supažindinti su manevrų planu ir būdais ?

a) privalo,

b) neprivalo, nes tai turi atlikti stoties budėtojas.

5. Draudžiama važiuoti per iešmus ir bėgių sankryžas, kai atstumas tarp kryžmės šerdies ir gretbėgio galvutės darbinių briaunų mažesnis kaip

a) 1474 mm, b) 1435 mm, c) 1472 mm, d) 1464 mm.

88. Draudžiama prikabinti prie traukinių
a) techniškai netvarkingus vagonus dėl kurių kiltų pavojus eismo saugumui,
c) vagonus pakrautus viršijant jų krovumą,
d) vagonus su žmonėm,
e) a ir b atsakymai,
f) a, b ir c atsakymai.

89. Draudžiama manevruoti su vagonais, kuriuose yra žmonių, greičiu didesniu kaip
a) 25 km/h, b) 15 km/h, c) 10 km/h, d) 20 km/h.

90. Ar galima naudoti ratstabdį jeigu perkrypęs ir išlinkęs jo padas ?
a) galima,
b) galima jei užkleimuotas,
c) draudžiama.

91. Prieš įjungiant centralizuotąjį iešmą, atjungiant leidžiamuosius signalus, kai smailės atskiriamos nuo elektros pavaros, būtina
a) užrakinti per kengę rakinamąja spyna,
b) užkalti,
c) užrakinti per kengę ir užkalti.

10. Vienoje stotyje draudžiama tais pačiais numeriais žymėti

a) kelius, iešmus

b) postus,

c) a ir b atsakymai

1. Mašinistui, sustabdžiusiam traukinį prieš tarpstočio šviesoforą, kurio signalinis žiburys draudžiamasis (arba nesuprantamas, ar užgesęs), ir matančiam arba žinančiam, kad priekyje esančiame blokuojamajame ruože yra traukinys:
 draudžiama važiuoti, kol blokuojamasis ruožas nebus laisvas
 atleisti automatinius traukinio stabdžius ir, jei per tą laiką neįsijungs leidžiamasis šviesoforo signalas, iki kito šviesoforo važiuoti ypač budriai, ne didesniu kaip 20 km/h greičiu ir būti pasirengęs, jei tik atsirastų kliūčių, tuoj pat sustabdyti traukinį
 gali važiuoti iki kito šviesoforo ne didesniu kaip 40 km/h greičiu

2. Mašinistui, sustabdžiusiam traukinį prieš tarpstočio šviesoforą, kurio signalinis žiburys draudžiamasis (arba nesuprantamas, ar užgesęs), ir nežinančiam, ar priekyje esančiame blokuojamajame ruože yra traukinys:
 draudžiama važiuoti, kol blokuojamasis ruožas nebus laisvas
 atleisti automatinius traukinio stabdžius ir, jei per tą laiką neįsijungs leidžiamasis šviesoforo signalas, iki kito šviesoforo važiuoti ypač budriai, ne didesniu kaip 20 km/h greičiu ir būti pasirengęs, jei tik atsirastų kliūčių, tuoj pat sustabdyti traukinį
 gali važiuoti iki kito šviesoforo ne didesniu kaip 40 km/h greičiu

3. Jei, pravažiavus tarpstočio šviesoforo draudžiamąjį signalą, įsijungia lokomotyvo šviesoforo leidžiamasis signalas, mašinistui:
 draudžiama važiuoti, kol blokuojamasis ruožas nebus laisvas
 atleisti automatinius traukinio stabdžius ir, jei per tą laiką neįsijungs leidžiamasis šviesoforo signalas, iki kito šviesoforo važiuoti ypač budriai, ne didesniu kaip 20 km/h greičiu ir būti pasirengęs, jei tik atsirastų kliūčių, tuoj pat sustabdyti traukinį
 vadovaudamasis lokomotyvo šviesoforo signalais, gali važiuoti iki kito šviesoforo ne didesniu kaip 40 km/h greičiu

4. Esant leidžiamajam lokomotyvo šviesoforo signalui, pro tarpstočio šviesoforą su užgesusiais žiburiais:
 draudžiama važiuoti, kol blokuojamasis ruožas nebus laisvas
 leidžiama važiuoti nestojant pagal lokomotyvo šviesoforo signalus
 vadovaudamasis lokomotyvo šviesoforo signalais, gali važiuoti iki kito šviesoforo ne didesniu kaip 40 km/h greičiu

5. Jeigu traukiniui važiuojant tarpstočiu ar stoties keliais su įrengta ALS staiga įsižiebtų lokomotyvo šviesoforo baltas žiburys, mašinistas:
 draudžiama važiuoti, kol blokuojamasis ruožas nebus laisvas
 turi važiuoti iki kito šviesoforo (arba kol įsijungs leidžiamasis lokomotyvo šviesoforo signalas) ypač budriai ir tokiu greičiu, kad galėtų laiku sustabdyti traukinį, jeigu staiga kelyje atsirastų kliūčių
 leidžiama važiuoti nestojant pagal lokomotyvo šviesoforo signalus

6. Kai traukiniai jungiami tarpstotyje, mašinistui to traukinio, kuris turi būti prikabintas prie priekyje stovinčio kito traukinio:
 draudžiama važiuoti, kol blokuojamasis ruožas nebus laisvas
 leidžiama važiuoti nestojant pagal lokomotyvo šviesoforo signalus
 leidžiama važiuoti nesustojant į jo užimtą blokuojamąjį ruožą ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, kad, privažiavęs prie pirmojo, galėtų laiku sustabdyti traukinį

7. Pagal lokomotyvo šviesoforo signalus netaisyklinguoju keliu važiuojančio traukinio mašinistas ir jo padėjėjas šviečiant žaliam žiburiui privalo:
 važiuoti nustatytu greičiu
 važiuoti ne didesniu kaip 50 km/h greičiu
 sumažinti greitį iki 20 km/h ir sustabdyti traukinį prieš pirmąjį priešingos krypties kelio šviesoforą

8. Pagal lokomotyvo šviesoforo signalus netaisyklinguoju keliu važiuojančio traukinio mašinistas ir jo padėjėjas šviečiant geltonam žiburiui privalo:
 važiuoti nustatytu greičiu
 važiuoti ne didesniu kaip 50 km/h greičiu
 sumažinti greitį iki 20 km/h ir sustabdyti traukinį prieš pirmąjį priešingos krypties kelio šviesoforą

9. Pagal lokomotyvo šviesoforo signalus netaisyklinguoju keliu važiuojančio traukinio mašinistas ir jo padėjėjas, įsižiebus geltonam ir raudonam žiburiui, privalo:
 važiuoti nustatytu greičiu
 važiuoti ne didesniu kaip 50 km/h greičiu
 sumažinti greitį iki 20 km/h ir sustabdyti traukinį prieš pirmąjį priešingos krypties kelio šviesoforą

10. Pagal lokomotyvo šviesoforo signalus netaisyklinguoju keliu važiuojančio traukinio mašinistas ir jo padėjėjas, netikėtai įsižiebus raudonam arba baltam lokomotyvo šviesoforo žiburiui vietoj leidžiamojo geltono ir raudono arba visiškai jiems užgesus, privalo:
 važiuoti nustatytu greičiu
 važiuoti ne didesniu kaip 50 km/h greičiu
 sumažinti greitį iki 20 km/h ir sustabdyti traukinį prieš pirmąjį priešingos krypties kelio šviesoforą
 mažesniu greičiu važiuoti iki blokuojamojo ruožo pabaigos arba, kol įsijungs leidžiamasis lokomotyvo šviesoforo signalas, labai atidžiai ir tokiu greičiu, kad galėtų laiku sustabdyti traukinį, jeigu staiga kelyje atsirastų kliūčių

11. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas iš kelio, kuris turi išleidžiamąjį šviesoforą, yra:
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas traukiniu išvykti iš atitinkamo kelio (nurodomas kelio numeris) arba rašytinis E – 15 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas ir žaliai šviečiantis kelrodžio išvykimo kelio numeris

12. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas pagal bendrojo su kelrodžiu šviesoforo signalą, yra:
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas traukiniu išvykti iš atitinkamo kelio (nurodomas kelio numeris) arba rašytinis E – 15 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas ir žaliai šviečiantis kelrodžio išvykimo kelio numeris

13. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas pagal bendrojo be kelrodžio šviesoforo signalą, antriniam šviesoforui rodant leidžiamąjį signalą, yra:
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas ir žaliai šviečiantis kelrodžio išvykimo kelio numeris
 Antrinio šviesoforo žalias žiburys (įsižiebia vienu metu su bendrojo šviesoforo leidžiamuoju signalu)

14. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas pagal bendrojo šviesoforo signalą, kai sugedęs kelrodis arba antrinis šviesoforas, nesant kelrodžio, yra:
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas traukiniu išvykti iš atitinkamo kelio (nurodomas kelio numeris) arba rašytinis E – 15 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas traukiniu išvykti iš tam tikro kelio arba rašytinis E – 15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Rašytinis E-13 formos leidimas

15. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas iš kelio, neturinčio išleidžiamojo šviesoforo, yra:
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas traukiniu išvykti iš atitinkamo kelio (nurodomas kelio numeris) arba rašytinis E – 15 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas traukiniu išvykti iš tam tikro kelio arba rašytinis E – 15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Rašytinis E-13 formos leidimas

16. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį automatinėje blokuotėje, kai išleidžiamas traukinys, kurio priekis yra už šviesoforo, ir dėl to neįmanoma įjungti leidžiamojo signalo, yra:
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas mašinistui važiuoti arba rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas mašinistui važiuoti arba rašytinis E-14 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Rašytinis E-13 formos leidimas

17. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas pagal leidžiamąjį išleidžiamojo šviesoforo signalą, kurio mašinistas nemato, yra:
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas mašinistui važiuoti arba rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas mašinistui važiuoti arba rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu, arba atvirkščiosios šviesoforo galvutės leidžiamasis signalas
 Rašytinis E-13 formos leidimas

18. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį automatinėje blokuotėje, kai į tarpstotį išleidžiamas traukinys su stumtuvu, stumsiančiu visą tarpstotį, yra:
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas. Grįžti stumtuvui atgal – raktinė krivūlė, kuri traukiniui išvykstant iš stoties įteikiama stumtuvo mašinistui
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas
 Rašytinis E-13 formos leidimas

19. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį automatinėje blokuotėje, kai į tarpstotį išleidžiamas traukinys su stumtuvu, turėsiančiu sugrįžti atgal, yra:
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas. Grįžti stumtuvui atgal – raktinė krivūlė, kuri traukiniui išvykstant iš stoties įteikiama stumtuvo mašinistui
 Rašytinis E-13 formos leidimas

20. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį automatinėje blokuotėje, kai į tarpstotį išleidžiamas traukinys, turėsiantis sugrįžti atgal, yra:
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas. Grįžti su traukiniu atgal – raktinė krivūlė, kuri traukiniui išvykstant iš stoties įteikiama darbų vykdytojui, kad jis ją perduotų grįšiančio traukinio mašinistui
 Rašytinis E-13 formos leidimas

21. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį dvikelio ruožo teisinguoju keliu automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas iš kelio, kurio išleidžiamasis šviesoforas sugedęs, yra:
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas traukiniu išvykti iš atitinkamo kelio arba rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas traukiniu išvykti iš atitinkamo kelio arba rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu, arba išleidžiamojo šviesoforo išimtinis signalas
 Rašytinis E-13 formos leidimas

22. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas į tarpstotį, kurio autoblokuotė sugedusi, yra:
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas traukiniu išvykti iš atitinkamo kelio arba rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu, arba išleidžiamojo šviesoforo išimtinis signalas
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas mašinistui važiuoti arba rašytinis E-14 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Rašytinis E-13 formos leidimas

23. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį vienkeliame ruože automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas iš kelio, kurio išleidžiamasis šviesoforas sugedęs, yra:
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas traukiniu išvykti iš atitinkamo kelio arba rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas traukiniu išvykti iš atitinkamo kelio arba rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu, arba išleidžiamojo šviesoforo išimtinis signalas
 Rašytinis E-13 formos leidimas

24. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį vienkeliame ruože arba dvikelio ruožo netaisyklinguoju keliu automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas iš kelio, kurio išleidžiamasis šviesoforas sugedęs, yra:
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas traukiniu išvykti iš atitinkamo kelio arba rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas traukiniu išvykti iš atitinkamo kelio arba rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu, arba išleidžiamojo šviesoforo išimtinis signalas
 Rašytinis E-13 formos leidimas

25. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį pusiau automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas iš kelio, turinčio išleidžiamąjį šviesoforą, yra:
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas
 Rašytinis E-14 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Rašytinis E-13 formos leidimas

26. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį pusiau automatinėje blokuotėje, kai išleidžiamas užlaikytas arba kitas tos pačios krypties traukinys, kai buvo išjungtas arba savaime išsijungė leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas, yra:
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas
 Rašytinis E-14 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Rašytinis E-13 formos leidimas

27. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį pusiau automatinėje blokuotėje, kai išleidžiamas traukinys, kai jo priekis yra už šviesoforo, kurio signalas – leidžiamasis, yra:
 Rašytinis E-14 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas mašinistui važiuoti arba rašytinis E -14 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu
 Rašytinis E-13 formos leidimas

28. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį pusiau automatinėje blokuotėje, kai išleidžiamas traukinys, kai jo priekis yra už išleidžiamojo šviesoforo, kurio signalas – draudžiamasis, yra:
 Rašytinis E-14 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas mašinistui važiuoti arba rašytinis E -14 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu
 Rašytinis E-13 formos leidimas

29. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį pusiau automatinėje blokuotėje, kai išleidžiamas priešingos krypties traukinys, kai buvo išjungtas išleidžiamojo šviesoforo leidžiamasis signalas, yra:
 Rašytinis E-14 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas mašinistui važiuoti arba rašytinis E -14 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu
 Rašytinis E-13 formos leidimas

30. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį pusiau automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas pagal bendrojo su kelrodžiu šviesoforo signalą, yra:
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas mašinistui važiuoti arba rašytinis E -14 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas ir žaliai šviečiantis kelrodžio išvykimo kelio numeris
 Rašytinis E-13 formos leidimas

31. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį pusiau automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas pagal bendrojo su sugedusiu kelrodžiu išleidžiamojo šviesoforo signalą, yra:
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas mašinistui važiuoti arba rašytinis E -14 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas ir stoties budėtojo radijo ryšiu perduotas įsakymas mašinistui važiuoti arba rašytinis E-14 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu
 Rašytinis E-13 formos leidimas

32. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį pusiau automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas, kai neįmanoma įjungti išleidžiamojo šviesoforo leidžiamojo signalo, yra:
 Rašytinis E-14 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo įsakymas mašinistui važiuoti arba rašytinis E -14 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu
 Rašytinis E-13 formos leidimas

33. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį pusiau automatinėje blokuotėje, kai išleidžiamas traukinys, turėsiantis sugrįžti iš tarpstočio atgal, yra:
 Rašytinis E-14 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu
 Rašytinis E-13 formos leidimas
 Raktinė krivūlė, esant draudžiamajam išleidžiamojo šviesoforo signalui

34. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį pusiau automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas su stumtuvu, turėsiančiu sugrįžti iš tarpstočio atgal, yra:
 Rašytinis E-13 formos leidimas
 Raktinė krivūlė, esant draudžiamajam išleidžiamojo šviesoforo signalui
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas. Stumtuvo mašinistui sugrįžti atgal – įteikta raktinė krivūlė

35. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį pusiau automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas su stumtuvu, turinčiu važiuoti visą tarpstotį, yra:
 Rašytinis E-13 formos leidimas
 Raktinė krivūlė, esant draudžiamajam išleidžiamojo šviesoforo signalui
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas

36. Leidimas traukiniui iš stoties išvažiuoti į tarpstotį pusiau automatinėje blokuotėje, kai traukinys išleidžiamas į tarpstotį, kurio sugedusi pusiau automatinė blokuotė, yra:
 Rašytinis E-13 formos leidimas
 Raktinė krivūlė, esant draudžiamajam išleidžiamojo šviesoforo signalui
 Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas

37. Draudžiama naudoti automatinę blokuotę, kai yra šie gedimai:
 a) laisvas vienas ar daugiau tarpstočio blokuojamųjų ruožų
 b) paeiliui užgesę dviejų ir daugiau tarpstočio šviesoforų signaliniai žiburiai
 c) išleidžiamojo arba tarpstočio šviesoforo signalas yra leidžiamasis, kai užimtas blokuojamasis ruožas
 d) neįmanoma pakeisti eismo krypties nei pagrindiniu, nei pagalbiniais mygtukais norint išleisti traukinį į vienkelį tarpstotį arba dvikelio tarpstočio, kuriame įrengta abipusė autoblokuotė, netaisyklinguoju keliu
 visais aukščiau išvardintais atvejais
 punktuose a), b) ir c) išvardintais atvejais
 punktuose b), c) ir d) išvardintais atvejais

38. Uždraudus naudoti automatinę blokuotę ir pradėjus eismą tvarkyti telefonu, lokomotyvų mašinistams išduodami:
 E-13 formos leidimai
 E-14 formos leidimai
 E-15 formos leidimai

39. Draudžiama naudoti pusiau automatinę blokuotę, kai yra tokie jos gedimai:
 a) neįsijungia išleidžiamojo arba tarpstočio šviesoforo draudžiamasis signalas
 b) neįmanoma įjungti išleidžiamojo arba tarpstočio šviesoforo leidžiamojo signalo, kai tarpstotis laisvas (įskaitant atvejus, kai neįmanoma to padaryti pagalbiniu mygtuku išjungus įrenginius izoliuotųjų ruožų laisvumui kontroliuoti)
 c) savaime perduodami blokuojamieji signalai
 d) neįmanoma perduoti blokuojamųjų signalų
 e) neplombuotas blokuotuvas
 visais aukščiau išvardintais atvejais
 punktuose a), b) c) ir d) išvardintais atvejais
 punktuose b), c) d) ir e) išvardintais atvejais

40. Automatinėje blokuotėje išleidžiamojo šviesoforo išimtinis signalas, E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu ir stoties budėtojo registruojamasis įsakymas, radijo ryšiu perduotas traukinio mašinistui, leidžia:
 važiuoti iki pirmojo tarpstočio šviesoforo pagal lokomotyvo šviesoforo signalus, jeigu, išvažiavus į tarpstotį, įsižiebia žalias, geltonas ar geltonas ir raudonas lokomotyvo šviesoforo žiburys
 pravažiuoti draudžiamąjį išleidžiamojo šviesoforo signalą ir važiuoti iki pirmojo tarpstočio šviesoforo, o toliau – pagal automatinės blokuotės signalus (jeigu tarpstotyje nėra šviesoforų – iki kitos stoties įleidžiamojo šviesoforo). Be to, mašinistas turi važiuoti ypač atsargiai, ne didesniu kaip 20 km/h greičiu ir būti pasirengęs tuoj pat sustabdyti traukinį, jeigu atsirastų kliūčių eismui
 pravažiuoti draudžiamąjį išleidžiamąjį signalą ir važiuoti iki gretimos stoties įleidžiamojo signalo

41. Pro maršruto šviesoforo draudžiamąjį signalą leidžiama pravažiuoti (iki išleidžiamojo šviesoforo) pagal:
 a) išimtinį signalą
 b) stoties budėtojo registruojamąjį įsakymą, radijo ryšiu perduodamą traukinio mašinistui
 c) E-14 formos leidimą su užpildytu pirmuoju punktu pusiau automatinėje blokuotėje
 d) E-15 formos leidimą su užpildytu pirmuoju punktu automatinėje blokuotėje
 visais aukščiau išvardintais atvejais
 punktuose a), b) ir c) išvardintais atvejais
 punktuose b), c) ir d) išvardintais atvejais

42. Kai tarpstotį ribojančių stočių budėtojai eismui tvarkyti negali naudoti jokių jų žinioje esančių signalizacijos ir ryšių priemonių:
 traukinys į tarpstotį išleidžiamas pagal rašytinį E-13 formos leidimą, kurį stoties budėtojas įteikia lokomotyvo mašinistui
 traukinių eismas tvarkomas rašytiniais pranešimais arba išleidžiant traukinius tam tikrais laiko tarpais
 leidimas traukiniu važiuoti į tarpstotį yra lokomotyvo mašinistui įteikta to tarpstočio krivūlė

43. Sugedus visoms signalizacijos ir ryšių priemonėms, draudžiama išleisti į tarpstotį šiuos traukinius:
 a) su 1-osios pavojingumo klasės kroviniais (sprogiosios medžiagos) ir negabaritiniais kroviniais, ilguosius bei sunkiuosius ir vieno asmens (mašinisto) valdomus
 b) skirtus darbams tarpstotyje atlikti, išskyrus avarinius, gaisrinius ir pagalbinius lokomotyvus
 c) važiuojančius į tarpstotyje prijungtą atšaką. Stumtuvai turi važiuoti per visą tarpstotį iki kitos stoties
 punktuose a) ir b) išvardintus traukinius
 punktuose b) ir c) išvardintus traukinius
 visus aukščiau išvardintus traukinius

44. Sugedus visoms signalizacijos ir ryšių priemonėms, teisę traukiniu užimti tarpstotį suteikia:
 E-17 formos balto blanko su dviem susikertančiomis raudonomis įstrižainėmis leidimas, stoties budėtojo išduodamas traukinio mašinistui
 Lokomotyvo mašinistui išduodamas E-20 formos įspėjamasis lapelis (baltos spalvos blankas su geltona įstrižaine)
 Lokomotyvo mašinistui išduodamas E-22 formos leidimas (baltos spalvos blankas su raudona įstrižaine)

45. Reikalaudamas pagalbos, tarpstotyje sustojusio traukinio mašinistas (mašinisto padėjėjas) savo pranešime stoties budėtojui arba traukinių eismo tvarkdariui nurodo:
 a) kuriame kilometre ir pikete yra traukinio priekis
 b) kodėl reikia pagalbos
 c) iškvietimo laiką
 punktuose a) ir b) nurodytus duomenis
 punktuose a), b) ir c) nurodytus duomenis

46. Tarpstotyje trūkusio traukinio mašinistas privalo:
 a) tuoj pat radijo ryšiu pranešti apie įvykį tarpstotyje važiuojančių traukinių mašinistams ir tarpstotį ribojančių stočių budėtojams, kad šie nedelsdami apie tai praneštų traukinių eismo tvarkdariui
 b) nusiųsti mašinisto padėjėją patikrinti sąstatą ir atitrūkusių vagonų autosankabų būklę; jeigu jos tvarkingos – sukabinti traukinio sąstatą
 c) sugadintas stabdžių vamzdyno žarnas pakeisti atsarginėmis arba nuimtomis nuo paskutinio vagono ar lokomotyvo priekio
 vykdyti visus aukščiau nurodytus reikalavimus
 vykdyti punktuose a) ir c) nurodytus reikalavimus

47. Sukabinti traukinio dalis tarpstotyje draudžiama:
 a) rūko, pūgos metu ir kitomis nepalankiomis sąlygomis, kai blogai matomi signalai
 b) jeigu atsikabinusi sąstato dalis yra statesniame kaip 2,5 ‰ nuolydyje ir sukabinimo metu nuo smūgio gali nuriedėti priešinga traukinio važiavimo kryptimi
 c) kai tarp mašinisto ir jo padėjėjo nėra radijo ryšio
 visais aukščiau išvardintais atvejais
 punktuose a) ir b) išvardintais atvejais

48. Jeigu traukinys, išvykęs į tarpstotį, kuriame įrengta automatinė blokuotė, sustojo neatlaisvinęs pirmojo blokuojamojo ruožo, tai atstumti traukinį iki įleidžiamojo šviesoforo arba signalinio ženklo “Stoties riba” galima:
 stumti tik įteikus (per pasiuntinį) sustojusio traukinio mašinistui E-22 formos leidimą
 traukinys atstumiamas atgal manevravimo tvarka pagal stoties budėtojo žodinį nurodymą
 atstumti sąstatą atgal iki stoties įleidžiamojo šviesoforo arba signalinio ženklo “Stoties riba”. Prieš tai traukinių eismo tvarkdario įsakymu turi būti nutrauktas tarpstotyje (tarpstočio keliu) visų traukinių eismas ir sustojusio traukinio mašinistui perduotas registruojamasis stoties budėtojo įsakymas

49. Esant geram matomumui, automatinės blokuotės ruože sustojusiam ir radijo ryšį turinčiam traukiniui pagalbą galima suteikti:
 a) įkandin važiuojančiu vieniniu lokomotyvu
 b) atkabintu nuo įkandin važiuojančio prekinio traukinio lokomotyvu
 c) įkandin važiuojančiu prekiniu traukiniu (neatkabinant nuo jo pagrindinio lokomotyvo)
 visais aukščiau išvardintais būdais
 punktuose a) ir b) išvardintais būdais

50. Ūkiniai traukiniai (drezinos), remonto mašinos ir agregatai į tarpstotį, kuriame nutrauktas eismas, išleidžiami pagal:
 E-13 formos leidimą
 E-17 formos leidimą
 E-22 formos leidimą

51. Esant draudžiamajam įleidžiamojo (maršruto) šviesoforo signalui, traukiniai į stotį priimami pagal:
 a) registruojamąjį stoties budėtojo įsakymą, radijo ryšiu perduodamą lokomotyvo mašinistui
 b) registruojamąjį stoties budėtojo įsakymą, perduodamą specialiu telefonu, įrengtu prie įleidžiamojo šviesoforo
 c) išimtinį signalą
 d) E-13 formos leidimą
 visais aukščiau išvardintais leidimais
 punktuose a) ir b) išvardintais leidimais

52. Esant draudžiamajam įleidžiamojo (maršruto) šviesoforo signalui, traukiniai į stotį priimami pagal:
 a) rašytinį stoties budėtojo leidimą
 b) registruojamąjį traukinių eismo tvarkdario įsakymą (kai yra eismo valdymo centralizacija)
 c) specialaus manevrų šviesoforo, kurio galvutė įtaisyta ant įleidžiamojo šviesoforo stiebo, signalą
 visais aukščiau išvardintais leidimais
 punktuose a) ir b) išvardintais leidimais

53. Esant draudžiamajam įleidžiamojo (maršruto) šviesoforo signalui, traukiniai į stotį priimami pagal:
 a) registruojamąjį stoties budėtojo įsakymą, radijo ryšiu perduodamą lokomotyvo mašinistui
 b) rašytinį stoties budėtojo leidimą
 c) E-13 formos leidimą
 visais aukščiau išvardintais leidimais
 punktuose a) ir b) išvardintais leidimais
54. Lokomotyvo brigada per manevrus privalo:
 a) tiksliai ir laiku vykdyti manevrų užduotis
 b) įdėmiai stebėti duodamus signalus, tiksliai ir laiku vykdyti jų reikalavimus, įdėmiai stebėti keliuose esančius žmones, iešmų padėtį ir riedmenis
 c) užtikrinti žmonių ir riedmenų saugumą
 vykdyti visus aukščiau išvardintus reikalavimus
 vykdyti punktuose a) ir b) nurodytus reikalavimus

55. Su manevriniu sąstatu išvažiuoti už stoties ribų į vienkelį automatinės blokuotės tarpstotį leidžiama:
 įteikus manevrinio lokomotyvo mašinistui raktinę krivūlę ir įjungus leidžiamąjį atitinkamo išleidžiamojo šviesoforo signalą
 įteikus tarpstočio, į kurį išvažiuojama, raktinę krivūlę
 įteikus E-13 formos leidimą

56. Su manevriniu sąstatu išvažiuoti už stoties ribų į vienkelį pusiau automatinės blokuotės tarpstotį leidžiama:
 įteikus manevrinio lokomotyvo mašinistui raktinę krivūlę ir įjungus leidžiamąjį atitinkamo išleidžiamojo šviesoforo signalą
 įteikus tarpstočio, į kurį išvažiuojama, raktinę krivūlę
 įteikus E-13 formos leidimą

57. Su manevriniu sąstatu išvažiuoti už stoties ribų į tarpstotį, kai traukinių eismas tvarkomas telefonu, leidžiama:
 įteikus manevrinio lokomotyvo mašinistui raktinę krivūlę ir įjungus leidžiamąjį atitinkamo išleidžiamojo šviesoforo signalą
 įteikus tarpstočio, į kurį išvažiuojama, raktinę krivūlę
 įteikus E-13 formos leidimą

58. Jeigu manevrinis sąstatas turi išvažiuoti už stoties ribų dvikelio tarpstočio, kuriame nėra abipusės automatinės blokuotės, netaisyklinguoju keliu:
 traukinys išleidžiamas, įteikus tarpstočio, į kurį išvažiuojama, raktinę krivūlę
 šio tarpstočio kelio blokuotės naudojimas nustatyta tvarka uždraudžiamas. Uždraudus naudoti blokuotę, manevrinio sąstato mašinistui išduodamas E-13 formos leidimas, suteikiantis teisę išvažiuoti už stoties ribų
 traukinys išleidžiamas pagal registruojamąjį stoties budėtojo įsakymą, radijo ryšiu perduodamą manevrinio sąstato mašinistui

59. Jei vienu dvikelio ar daugiakelio tarpstočio keliu eismas nutrauktas, kai reikia išleisti traukinį netaisyklingąja kryptimi (kai neįrengta abipusė autoblokuotė):
 esančias signalizacijos ir ryšių priemones naudoti uždraudžiama ir eismas tvarkomas telefonu. Traukinys į tarpstotį išleidžiamas pagal rašytinį E-13 formos leidimą, kurį stoties budėtojas įteikia lokomotyvo mašinistui
 traukinių eismas tvarkomas rašytiniais pranešimais arba išleidžiant traukinius tam tikrais laiko tarpais
 leidimas traukiniu važiuoti į tarpstotį yra lokomotyvo mašinistui įteikta to tarpstočio krivūlė

60. Priimti traukinius į stotį esant draudžiamajam įleidžiamojo (maršruto) šviesoforo signalui leidžiama, kai:
 a) dėl signalizacijos įrenginių gedimo neįmanoma įjungti leidžiamojo įleidžiamojo šviesoforo signalo
 b) traukiniai priimami į Stoties knygoje nenumatytus kelius ir dėl to neįmanoma įjungti leidžiamojo įleidžiamojo šviesoforo signalo
 c) į tam tikras kelio dalis priimami stumtuvai, lokomotyvai, važiuojantys į stoties teritorijoje esantį depą ir iš depo – prie traukinio sąstato
 d) į laisvas kelių (išskyrus užimtų keleiviniais traukiniais) dalis priimami avariniai ir gaisriniai traukiniai, pagalbiniai ir vieniniai lokomotyvai, sniegvaliai, sunkiosios drezinos bei ūkiniai traukiniai ir kelio mašinos, dirbusios nutraukus tarpstotyje eismą
 visais aukščiau nurodytais atvejais
 punktuose a), b) ir d) nurodytais atvejais

1. Pirmos kelio kategorijos didžiausias keleivinių traukinių greitis:
a) 120 km/h; b) 130 km/h; c) 140 km/h.

2. Jeigu spindulys nuo 349 m. iki 300 m. Vėžės plotis kreivėse turi būti:
a) 1538 mm; b) 1530 mm; c) 1520 mm.

3. Ruožuose, kur traukiniai važiuoja (101-120) km/h greičiu balasto sluoksniui sudaryti naudojama:
a)rūšiuotas žvyras; b) smėlis; c) tik skalda.

4. Atliekant statybos ir kitus darbus, draudžiama pažeisti:
a) statinių gabaritus;
b) įrenginių gabaritus;
c) a ir b atsakymai teisingi.

5. Pagrindiniai keliai tai tarpstočių ir stočių keliai:
a) tiesioginė tarpstočių kelių, dažniausiai per iešmus einančių tiesei tąsa;
b) tiesioginė tarpstočių kelių, dažniausiai per iešmus pasukant į šoną tąsa;
c) bet kurie stoties keliai.

6. Signalizuoti rankiniu žibintu su geltonu žiburiu leidžiama:
a) tik stotyse; b) tik tarpstočiuose; c) stotyse ir tarpstočiuose.

7. Kai prie traukinio pagrindinio lokomotyvo kviečiamas ūkinio traukinio darbų vadovas signalizuojama:
a) — — — • • • b) — — — • • c) — — — •

8. signaliniai ženklai „pavojingos vietos pradžia“ ir „pavojingos vietos pabaiga“ žymi ruožo ribas kurį traukiniai turi pervažiuoti:
a) sumažinę greitį; b) nemažindami greičio; c) sustodami.

9. Jeigu dėl remonto ir statybos darbų būtina nutraukti eismą tarpstotyje, stoties arba tarpstočių pagrindiniu keliu, reikalingas leidimas:
a) Baro viršininko; b) geležinkelio valdytojo; c) stoties viršininko.

10. Ūkiniai traukiniai į tarpstotį, kuriame nutrauktas eismas, išleidžiami pagal:
a) E–22 rašytinį leidimą;
b) GSB registruojamą įsakymą;
c) Raktinę krivūlę.

1. Antros kelio kategorijos didžiausias prekinių traukinių greitis:
a) 90 km/h; b) 80 km/h; c) 70 km/h.

2. Dvikelių tarpstočių tiesiuose ruožuose atstumas tarp kelių ašių turi būti ne mažesnis kaip:

a) 4150 mm; b) 4100 mm; c) 4800 mm.

3. Balasto paviršius, esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi:
a) viename lygyje; b) 3 cm žemiau; c) 2 cm aukščiau.

4. Draudžiama kloti į kelią medinius pabėgius:
a) neišgręžus juose skylių bėgvinėms ir sraigtams;
b) jų neimpregnavus;
c) a ir b atsakymai teisingi.

5. Tiesiuose kelio ruožuose sankasos viršaus plotis vienkeliuose ruožuose turi būti ne mažesnis kaip:
a) 5,5 m; b) 6,5 m; c) 7, 0 m.

6. Apsauginiai tašai prieš visų iešmų smailes turi būti stoties keliuose:
a) pagrindiniuose; b) visuose stoties keliuose; c) pagrindiniuose ir atšakiniuose.

7. Riboženkliai nurodo vietą, už kurios toliau link iešmo ar bėgių sankryžos:
a) galima laikyti riedmenis;
b) negalima laikyti riedmenų;
c) draudžiama juos pravažiuoti.

8. Signalas stot yra:
a) • • • b) — — — c) — — •

9. Ūkiniai traukiniai, atliekantys darbus tarpstotėje arba stoties ribose, turi būti lydimi:
a) darbų vadovo arba jo įgalioto asmens;
b) stoties budėtojo;
c) stoties viršininko.

10. Ar galima užimti tarpstotį ilgiau, negu nurodyta įspėjamajame lapelyje?
a) galima; b) draudžiama.

1. Stotyse atstumas tarp gretimų kelių ašių tiesiuose ruožuose turi būti ne mažesnis kaip:
a) 4800 mm.; b) 5000 mm.; c) 4900 mm.

2. Vandens išsiliejimo vietose sankasos briauna turi būti aukščiau už maksimalią bangą ne mažiau kaip:
a) 1 m. ; b) 0,8 m.; c) 0,5 m.

3. Leidžiama važiuoti per iešmą atvykimo ir išvykimo keliuose, jeigu jo smailė ištrupėjusi:
a) 250 mm.; b) 320 mm.; 305 mm..

4. Signaliniai ženklai statomi ne arčiau nuo kraštinio kelio ašies, kaip:
a) 3800 mm.; b) 3100 mm.; c) 4100 mm..

5. Esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti žemiau pabėgio viršaus:
a) 1 cm.; b) 3cm.; c) 10 cm.

6. Tiesiame ruože ant tiltų kelio ašis turi sutapti su tilto ašimi, leidžiamas nedidesnis nukrypimas kaip:
a) 80 mm.; b) 50 mm.; c) 60 mm.

7. Kilnojamieji signaliniai ženklai yra:
b) abipusis raudonas stačiakampis skydas;
c) geltonas skritulys;
d) a ir b atsakymai teisingi.

8. Petardos išdėliojamos:
a) kas 20 m ant skirtingų bėgių;
b) kas 20 m ant vieno bėgio;
c) kas 50 m ant skirtingų bėgių.

9. Priimant traukinius į kelius, kuriuose dirbama, kai būtina sumažinti greitį arba intis kitų saugumą užtikrinančių priemonių, mašinistams išduodama:
a) Įspėjamieji lapeliai; b) raktai krivūlės; c) E – 22 formos rašytiniai leidimai.

10. Išsiunčiamus vienu traukiniu kelis ūkinius traukinius, kurie dirbs tarpstotėje vienu metu, galima atkabinėti arba sujunginėti pagal nurodymą:
a) geležinkelio valdytojo; b) stoties viršininko; c) darbų vadovo.

1. Tarpstočių tiesiuose ruožuose, esant trims keliams, atstumas tarp antrojo ir trečiojo kelių ašių turi būti ne mažesnis kaip:
a) 4100 mm.; b) 4500 mm.; c) 5000 mm.

2. Kroviniai, kurių aukštis nuo bėgio galvutės paviršiaus yra ne didesnis kaip 1200 mm, turi būti ne arčiau nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos, kaip:
a) 2,0 m.; b) 2,5 m.; c) 3,0 m.

3. Minimalus sankasos kelkraščio plotis iš abiejų kelio pusių turi būti ne mažesnis kaip:
a) 0,2 m; b) 0,4 m; c) 0,5 m.

4. Išorinio bėgio pakyla kreivėse negali būti didesnė kaip:
a) 150mm; b) 20 mm; c) 50 mm.

5. Ant tiltų ir tuneliuose draudžiama:
e) kloti skirtingo tipo bėgius, naudoti nevienarūšes sandūras ir bėgiagalius;
f) įtvirtinti bėgius priešstūmiais;
g) a ir b atsakymai teisingi.

6. Plonieji mediniai pakišalai naudojami, kai iškylų aukštis ne didesnis kaip:
a) 35 mm. b) 50 mm.; c) 25 mm. (imtinai).

7. Kelio užtvaro ženklas „ baltas skritulys su horizontalia juoda juosta“ dieną rodo:
a) kelio užtvaras nuimtas; b) kelias užtvertas; c) tokios reikšmės neturi.

8. Aklakelio užtvaro ženklai įtaisomi ant užkardo:
a) kairiojo galo; b) viduryje; c) dešiniojo galo.

9. Bet kokia kliūtis eismui stoties keliuose ir iešmuose turi būti atitverta stabdomaisiais signaliniais ženklais:
a) tik iš tos pusės, kurios laukiama traukinio;
b) tik jeigu tuose keliuose manevruojama;
c) neatsižvelgiant į tai, ar laukiama traukinio (manevruojančio sąstato), ar ne.

10. Traukinių eismo tvrkdarys eismą tarpstotėje (keliu) leidžia tik gavęs pranešimą kelių ruožo viršininko arba jo įgalioto asmens nežemesnių pareigų kaip:
a) kelio meistro; b) kelio brigadininko; c) infrastruktūros filialo viršininko.

1. Leidžiama, kad visoje tiesaus kelio atkarpoje vienas bėgis būtų aukščiau už kitą ne daugiau kaip:
a) 8 mm; b) 5 mm; c) 6 mm.

2. Kroviniai, kurių aukštis 3,0 m, nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos turi būti ne arčiau kaip:
a) 2,0 m; b) 2,5 m; c) 3,0 m.

3. Skirstomųjų kelių išilginiai profiliai tikrinami ne rečiau kaip kartą per:
a) 10 metų; b) 5 metus; c) 3 metus.

4. Jeigu smailė nusėdusi žemiau rėminio bėgio 1,5 mm, matuojant toje vietoje, kur smailės plotis siekia 50 mm ar daugiau, tai važiuoti:
a) galima; b) galima tik gavus kelio meistro leidimą; c) draudžiama.

5. Grafitiniu tepalu tepti besandūrio kelio protarpio bėgių sandūras:
a) leidžiama; b) neleidžiama.

6. Izoliuotuose sandūrose turi būti bėgių protarpiai:
a) ne daugiau 21 mm; b) 8–10 mm; c) 5–8 mm.

7. Ūkinis traukinys, grįžtantis iš dviakelio tarpstočio atgal į pradinę stotį netaisyklinguoju keliu, ženklinami taip pat:
h) kaip ir traukinys, važiuojantis netaisyklinguoju keliu;
i) kaip sniegvalis važiuojantis netaisyklinguoju keliu;
j) ženklinamas kaip trūkusio prekinio traukinio dalies galas.

8. manevrų šviesoforai:
a) leidžia arba draudžia išvykti traukiniui į tarpstotį;
b) leidžia stumti vagonus nuo kalnelio;
c) leidžia arba draudžia manevruoti.

9. Į tarpstočius, kuriuose neremontuojami statiniai ir įrenginiai, ūkiniai traukiniai išvyksta:
a) pagal kelio meistro žodinį leidimą;
b) pagal traukinių eismo tvarkdario žodinį leidimą;
c) pagal stoties budėtojo žodinį leidimą.

10. Pravažinėjnat kelią, dyzeliniams traukiniams, įspėjamieji lapeliai išduodami kaip:
a) keleiviniams traukiniams;
b) prekiniams traukiniams.

1. Prie geležinkelio kroviniai turi būti sukrauti ir sutvirtinti nepažeidžiant:
a) Riedmenų gabarito; b) pakrovos riedmenyse gabarito; c) statinių artumo gabarito.

2. Stotis tam tikrais atvejais leidžiama statyti nuolaidžiose aikštelėse, ne didesnio nuolydžio kaip:
a) 0,0035 b) 0,0010 c) 0,0015

3. Atstumas tarp kryžmės šerdies ir gretbėgio galvutės darbinių briaunų 1470 mm:
a) važiuoti leidžiama; b) važiuoti draudžiama.

4. riboženklis yra:
a) kelio ženklas; b) signalinis ženklas; c) riboženklis nėra ženklas.

5. Kengės turi garantuoti smailių prigludimą prie rėminio bėgio ir tarpelis neleistinas didesnis kaip:
a) 3 mm; b) 4 mm; c) 5 mm.

6. Naudotus bėgius kloti į kelią taip, kad pasikeistų jų galvutės darbinis šonas:
a) paprastai draudžiama; b) paprastai leidžiama.

7. Apsauginių aklakelių naudingas ilgis turi būti ne mažesnis kaip:
a) 20 m; b) 30 m; c) 50 m.

8. Signaliniai ženklai „Pavojingos vietos pradžia“ ir „Pavojingos vietos pabaiga“ nuo pavojingos vietos iš abiejų pusių statomi atstumu:
k) 20 m;
l) 50 m;
m) atstumą nustato darbų vadovas.

9. Darbų atlikimo vietos, kurių nereikia atitverti stabdomaisiais arba greičio mažinimo signaliniais ženklais, o tik reikia įspėti dirbančiuosius kelyje apie atvažiuojantį traukinį, atitveriamos:
a) kilnojamaisiais signaliniais švilptelėjimo ženklais;
b) yra pastatomi signalistai;
c) stoties budėtojas išduoda mašinistui registruojamąjį įsakymą pravažiuoti tokią vietą ypatingai budriai.

10. Ar reikia pateikti reikalavimą išduoti įspėjamuosius lapelius kai kelio vagonėliais vežami sunkūs kroviniai:
a) reikia; b) nereikia; c ) tai nusprendžia kelio meistras savo nuožiūra.

1. Necentralizuoti iešmai turi turėti rodykles:
a) uždegamąsias; b) nešviečiamąsias; c) uždegamąsias arba nešviečiamąsias.

2. Mišriuose keleivių ir prekinių traukinių eismo ruožuose žemų peronų aukštis yra virš bėgio galvutės:
a) 300 mm; b) 200 mm; c) 100 mm.

3. Stoties keliuose, kuriais nevažinėja T gabarito riedmenys, riboženklius leidžiama palikti ten, kur atstumas tarp kelių lygus:
a) 4100 mm; b) 3600 mm. c) 3810 mm.

4. Ar galima važiuoti per iešmą jeigu smailė nuo rėminio bėgio atsitraukusi 3,5 mm?
a) galima; b) draudžiama.

5. Draudžiama važiuoti per iešmą jeigu atstumas tarp gretbėgio ir atlankos galvučių darbinių briaunų didesnis kaip:
a) 1520 mm; b) 1472 mm. c) 1435 mm.

6. Pervažos skirstomos į:
n) reguliuojamąsias ir nereguliuojamąsias;
o) vienpusės ir dvipusės;
p) automatines ir pusiau automatines.

7. Be stoties budėtojo sutikimo ir darbų vadovo išankstinio įrašo Apžiūros žurnale stoties keliuose atlikti darbus, kurių vietos turi būti paženklintos signaliniais ženklais, reikalaujančiais sustoti arba mažinti greitį:
a) galima; b) draudžiama; c) galima traukinių eismo tvarkdario leidimu.

8. Pranešamasis signalas kai traukinys važiuoja netaisyklinguoju keliu yra:
a) — — — b) — — c) — • —

9. Bendro pavojaus signalas yra:
a) — — • b) — • • c) — • • •

10. Lokomotyvams privažiuojant prie kitų vagonų greitis turi būti ne didesnis kaip:
a) 3 km/h; b) 5 km/h; c) 7 km/h.
1. Manevrinis sąstatas – grupė vagonų, prie kurių prikabintas:
a) lokomotyvas turintis manevrinius žibintus ar kitą reikiamą inventorių;
b) manevrinis lokomotyvas;
c) bet koks lokomotyvas.

2. Pašaliniams įeiti į lokomotyvų ir kitų eismo priemonių kabinas:
a) draudžiama;
b) galima;
c) galima jei lokomotyvo mašinistas leidžia.

3. Draudžiama važiuoti per iešmus kai:
a) smailė privažiavimo kelyje ištrupėjusi 250 mm;
b) smailė atsitraukusi nuo rėminio bėgio 4,5 mm;
c) a ir b nurodytais atvejais.

4. Ar galima važiuoti per iešmą jeigu atstumas tarp kryžmės šerdies ir gretbėgio galvutės darbinių briaunų yra 1460 mm:
a) galima;
b) draudžiama;
c) galima tik kelio meistrui leidus.

5. Geležinkelių transporte naudojami signalai nurodyti:
a) Techninio geležinkelių naudojimo nuostatuose;
b) Geležinkelių eismo taisyklėse;
c) Geležinkelių signalizacijos taisyklėse.

6. Važiuojant su vagonais, kuriuose yra žmonių, taip pat esant krovinių apačios ir šono 4-to, 5-to ir 6-to laipsnio negabaritiškumu draudžiama manevruoti greičiu didesniu, kaip:
a) 25 km/h;
b) 20 km/h;
c) 15 km/h.

7. Antriniai šviesoforai – tai:
a) draudžiantieji važiuoti, jei kyla pavojus eismui pervažose bei stambiuose kelio statiniuose, arba atitveriantieji apžiūrimus ar taisomus sąstatus, ar taisomus vagonus didelėse stotyse;
b) leidžiantieji ar draudžiantieji pervažiuoti iš vieno stoties rajono į kitą;
c) kartojantieji išleidžiamojo ir maršruto šviesoforų leidžiamuosius signalus bei kalnelio šviesoforo signalus, kai dėl vietinių sąlygų blogai matomi pagrindinio šviesoforo signalai.

8. Šviesoforo signalas Du geltoni žiburiai – :
a) Leidžiama važiuoti pro šviesoforą mažesniu greičiu į atšakinį kelią, pasirengus sustoti prie kito šviesoforo; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis.
b) Leidžiama važiuoti pro šviesoforą didžiausiu nustatytu greičiu į atšakinį kelią, pasirengus sustoti prie kito šviesoforo; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis.
c) Leidžiama važiuoti pro šviesoforą mažesniu greičiu į pagrindinį kelią, pasirengus sustoti prie kito šviesoforo; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis.

9. manevrinio šviesoforo baltas žiburys–:
a) draudžiama manevruoti;
b) leidžiama skirstyti vagonus nustatytu greičiu;
c) leidžiama manevruoti.

10. geltono skritulio kita pusė:
a) žalia;
b) raudona;
c) geltona.

11. Sustabdyti traukinį ar manevrinį sąstatą galima šiais rankiniais signalais:
a) raudona išskleista vėliavėle;
b) geltona išskleista vėliavėle;
c) pakelta ranka į viršų.

12. Manevrų signalas „leidžiama lokomotyvui važiuoti atbulam“:
a) nuleistos rankos mostai ( darant lanką iš dešinės į kairę ir atgal) su geltona išskleista vėliavėle;
b) du trumpi švilptelėjimai;
c) abu atsakymai teisingi.

13. Važtos dokumentuose apsauginių vagonų normas nusakančio spaudo pirmas skaitmuo reiškia apsauginių vagonų skaičių:
a) nuo priekinio lokomotyvo;
b) nuo traukinio stumtuvo;
c) nuo vagonų su žmonėmis.

14. Ar galima manevruoti postūmiais keliuose, kuriuose stovi vagonai į kuriuos pakraunami ar iškraunami kroviniai:
a) galima;
b) draudžiama;
c) galima leidus krovos darbų vadovui.

15. Pagrindiniais, atvykimo ir išvykimo bei skirstymo keliais stumti vagonus rankomis:
a) galima;
b) draudžiama;
c) galima jei tie keliai yra lygūs.

16. Traukinių derintojas privalo:
a) tiksliai ir laiku vykdyti manevravimo užduotis;
b) organizuoti tinkamai traukinių eismą stoties keliais;
c) abu atsakymai teisingi.

17. Traukinių sąstatai, vagonų grupės ar pavieniai vagonai, paliekami stoties keliuose, visais atvejais turi būti įtvirtinti ratstabdžiais:
a) iškart atkabinus lokomotyvą;
b) nevėliau , kaip po 5 min po lokomotyvo atkabinimo;
c) iki lokomotyvo atkabinimo.

18. Stabdant vagonus stoties keliuose draudžiama dėti ratstabdžius:
a) tuoj pat prieš bėgių sandūrą (1 m ir arčiau);
b) prieš iešmo kryžmę;
c) abu atsakymai teisingi.

19. Atsidūrus tarpukelėje, kai abiem gretimais keliais važiuoja sąstatai traukinių derintojas privalo:
a) sustoti ir palaukti, ko vienas iš sąstatų pravažiuos arba sustos ir tik tada toliau eiti tarpukele;
b) eiti toliau jei jis yra įsitikinęs, kad važiuojantys sąstatai nekliudys jo ar jis kitaip nebus sužalotas;
c) nedelsiant stabdyti važiuojančius sąstatus.

20. Darbe traukinių derintojas privalo užlipti ir nulipti nuo perėjimo aikštelės ( specialaus laiptelio ) tiktai riedmenims stovint arba važiuojant greičiu ne didesniu kaip:
a) 8 km/h;
b) 5 km/h;
c) 3 km/h.

1. Lokomotyvo brigada, prieš išvažiuodama iš depo arba kai lokomotyvas stovėjo be brigados, privalo patikrinti:
 a) tepalo lygį kompresorių karteriuose ir garvežių oro siurblių tepalinėse; prireikus – papildyti
 b) stabdžių vamzdyno atskiriamųjų čiaupų sistemos ir oro skirstytuvų režimų perjungimo rankenėlių padėtį
 c) ar yra plombos: ant apsauginių vožtuvų, stabdžių vamzdyno atskiriamojo čiaupo nuo elektrinių orinių vožtuvų (EOV) fiksatoriaus, atskiriamųjų čiaupų oro tiekimo vamzdyje ir nuo oro skirstytuvo į čiaupą Nr. 254, atskiriamojo čiaupo oro vamzdyje nuo stabdžių vamzdyno į greičio matuoklį, ant manometrų, kuriuos galima apžiūrėti be papildomų darbų, be to, reikia įsitikinti, ar manometrų tikrinimo terminai galioja
 visus aukščiau nurodytus reikalavimus
 punktuose a) ir c) nurodytus reikalavimus

2. Lokomotyvo brigada, prieš išvažiuodama iš depo arba kai lokomotyvas stovėjo be brigados, privalo patikrinti:
 a) kompresorių (garvežių oro siurblių) veikimą juos paleidus ir patikrinti, ar kompresoriaus manometras rodo reikiamą slėgį tepimo sistemoje
 b) slėgių ribas pagrindiniuose rezervuaruose, automatiškai įsijungus kompresoriams (garvežių oro siurbliams) ir reguliatoriui juos išjungus
 c) stabdžių vamzdyno atskiriamųjų čiaupų sistemos ir oro skirstytuvų režimų perjungimo rankenėlių padėtį
 visus aukščiau nurodytus reikalavimus
 punktuose a) ir c) nurodytus reikalavimus

3. Tepalo lygis kompresorių KT6, KT7 karteriuose turi būti:
 ne žemesnis kaip 15 mm nuo įpylimo angos viršutinės briaunos
 ne žemiau tepalo matuoklio kontrolinės žymės
 tarp viršutinės ir apatinės tepalo matuoklio žymių

4. Tikrinant stabdžių vamzdyno sandarumą slėgis pagal manometrų rodmenis turi kristi stabdžių vamzdyne nuo normalaus pripildymo slėgio ne daugiau kaip:
 0,2 kg/cm2 per minutę
 0,3 kg/cm2 per minutę
 0,1 kg/cm2 per 3 minutes

5. Tikrinant maitinimo vamzdyno sandarumą slėgis pagal manometrų rodmenis turi kristi maitinimo vamzdyne nuo normalaus pripildymo slėgio ne daugiau kaip:
 0,2 kg/cm2 per 2,5 min
 0,2 kg/cm2 per minutę
 0,2 kg/cm2 per 5 min

6. Sandarumas yra pakankamas, jeigu slėgis išlyginamajame rezervuare:
 per 3 min sumažėja ne daugiau kaip 0,2 kg/cm2
 per 2 min sumažėja ne daugiau kaip 0,1 kg/cm2
 per 3 min sumažėja ne daugiau kaip 0,1 kg/cm2

7. Tikrinant viršslėgio pašalinimo greitį slėgis išlyginamajame rezervuare nuo 6,0 kg/cm2 iki 5,8 kg/cm2 turi nukristi per:
 (50-100) s
 (80-120) s
 (80-200) s

8. Eksploatuojamų ketinių stabdžių trinkelių storis lokomotyvų leidžiamas ne mažesnis kaip:
 10 mm
 15 mm
 20 mm

9. Eksploatuojamų ketinių stabdžių trinkelių storis manevrinių ir išvežiojamųjų lokomotyvų leidžiamas ne mažesnis kaip:
 10 mm
 15 mm
 20 mm

10. Traukinių automatinius stabdžius ištisai tikrinti:
 a) formavimo ir grąžos stotyse prieš išleidžiant traukinį
 b) pakeitus lokomotyvą
 c) stotyse prieš ilgas nuokalnes, kur traukinio sustojimas numatytas pagal eismo grafiką
 d) pasikeitus lokomotyvo brigadoms, kai lokomotyvas nuo traukinio neatkabinamas
 e) prikabinus traukinio lokomotyvą prie sąstato, jeigu prieš tai stotyje automatiniai stabdžiai buvo ištisai patikrinti iš stacionaraus įrenginio arba lokomotyvo
 visais aukščiau nurodytais atvejais
 punktuose a), b) ir c) nurodytais atvejais
 punktuose a), b) ir d) nurodytais atvejais

11. Dalinį automatinių stabdžių tikrinimą, tikrinant traukinių stabdžių vamzdyno būklę pagal dviejų paskutinių vagonų stabdžių veikimą, atlikti:
 a) prikabinus traukinio lokomotyvą prie sąstato, jeigu prieš tai stotyje automatiniai stabdžiai buvo ištisai patikrinti iš stacionaraus įrenginio arba lokomotyvo
 b) pakeitus lokomotyvą
 c) pasikeitus lokomotyvo brigadoms, kai lokomotyvas nuo traukinio neatkabinamas
 d) jei buvo atjungtos traukinio sąstato stabdžių žarnos arba žarnos tarp sąstato ir lokomotyvo (išskyrus stumtuvą, prijungtą prie stabdžių vamzdyno), kai žarnos sujungiamos prikabinant riedmenis, taip pat jei buvo uždarytas sąstato bent vieno vagono galinis čiaupas
 visais aukščiau nurodytais atvejais
 punktuose a), b) ir c) nurodytais atvejais
 punktuose a), c) ir d) nurodytais atvejais

12. Dalinį automatinių stabdžių tikrinimą, tikrinant traukinių stabdžių vamzdyno būklę pagal dviejų paskutinių vagonų stabdžių veikimą, atlikti:
 a) keleivinių traukinių, stovėjusių daugiau kaip 20 min, nukritus slėgiui pagrindiniuose rezervuaruose žemiau kaip 5,5 kg/cm2, perėjus į kitą valdymo kabiną arba tarpstočiuose sustabdžius traukinį ir valdymą perdavus antrojo lokomotyvo mašinistui dėl to, kad toliau negalima valdyti jo iš priekinės kabinos
 b) stotyse prieš ilgas nuokalnes, kur traukinio sustojimas numatytas pagal eismo grafiką
 c) prekinių traukinių, jeigu savaime suveikė stovinčio traukinio automatiniai stabdžiai arba sandarumo pokytis didesnis kaip 20% negu nurodytas V-45 pažymoje
 d) prekinių traukinių, stovėjusių ilgiau kaip 30 min
 visais aukščiau nurodytais atvejais
 punktuose a), b) ir c) nurodytais atvejais
 punktuose a), c) ir d) nurodytais atvejais

13. Atliekant ištisinį stabdžių tikrinimą:
 tikrinama stabdžių vamzdyno būklė pagal dviejų paskutiniųjų vagonų stabdžių veikimą
 tikrinama stabdymo įrenginių techninė būklė, stabdžių vamzdyno sandarumas ir vientisumas, visų vagonų stabdžių veikimas, skaičiuojamas stabdžių trinkelių spaudimas traukinyje ir rankinių stabdžių skaičius
 mašinisto padėjėjas turi patikrinti, kaip veikia stabdomi ir atleidžiami priekinės traukinio dalies dešimties vagonų stabdžiai

14. Atliekant dalinį stabdžių tikrinimą:
 tikrinama stabdžių vamzdyno būklė pagal dviejų paskutiniųjų vagonų stabdžių veikimą
 tikrinama stabdymo įrenginių techninė būklė, stabdžių vamzdyno sandarumas ir vientisumas, visų vagonų stabdžių veikimas, skaičiuojamas stabdžių trinkelių spaudimas traukinyje ir rankinių stabdžių skaičius
 mašinisto padėjėjas turi patikrinti, kaip veikia stabdomi ir atleidžiami priekinės traukinio dalies dešimties vagonų stabdžiai

15. Prekinių traukinių, ilgiau kaip 30 min stovėjusių tarpstočiuose ar stotyse, kur nėra vagonų tikrintojų arba darbuotojų, apmokytų atlikti automatinių stabdžių tikrinimo operacijas (pareigybių sąrašą sudaro LG valdytojas), automatiniai stabdžiai turi būti tikrinami:
 tikrinama stabdžių vamzdyno būklė pagal dviejų paskutiniųjų vagonų stabdžių veikimą
 tikrinama stabdymo įrenginių techninė būklė, stabdžių vamzdyno sandarumas ir vientisumas, visų vagonų stabdžių veikimas, skaičiuojamas stabdžių trinkelių spaudimas traukinyje ir rankinių stabdžių skaičius
 mašinisto padėjėjas turi patikrinti, kaip veikia stabdomi ir atleidžiami priekinės traukinio dalies dešimties vagonų stabdžiai

16. Važiuodamas su traukiniu arba atskiru lokomotyvu mašinistas ir mašinisto padėjėjas privalo:
 a) išvažiuodami su traukiniu iš stoties patikrinti, ar nematyti sąstate kibirkščiavimo arba kokių nors kitų saugiam eismui pavojingų požymių, taip pat ar nesignalizuoja sustoti traukinio brigada, stoties ar kiti geležinkelio darbuotojai
 b) palaikyti kompresorių (garvežių oro siurblių) veikimo režimą ir neleisti slėgiui pagrindiniuose rezervuaruose nukristi žemiau nustatytos normos
 c) laikyti stabdžius parengtus, stabdžių tinkle turi būti palaikomas pripildymo slėgis
 d) valdant keleivinį traukinį su EOS, reikia įjungti maitinimo šaltinį
 e) važiuojant įsitikinti, ar patikimai veikia traukinio stabdžiai
 vykdyti visus aukščiau nurodytus reikalavimus
 vykdyti punktuose a), b) ir d) nurodytus reikalavimus
 vykdyti punktuose a), c) ir e) nurodytus reikalavimus

17. Pakrauto prekinio traukinio ir pavieniui važiuojančio lokomotyvo automatinių stabdžių veikimą važiuojant tikrinti slėgį išlyginamajame rezervuare sumažinus:
 (0,5-0,6) kg/cm2
 (0,7-0,8) kg/cm2
 (1,0-1,2) kg/cm2

18. Jeigu po pirmos keleivinio traukinio stabdymo pakopos pradinis efektas nebus pasiektas per 10 s, tuščio prekinio iki 400 ašių traukinio ir prekinio keleivinio – per 20 s, kitų prekinių traukinių – per 30 s:
 tučtuojau staigiai stabdyti ir imtis visų priemonių traukiniui sustabdyti
 pakartoti stabdymą sustiprinta pakopa, panaudojant lokomotyvo ir elektrinį stabdį
 pareikalauti kontrolinio stabdžių tikrinimo

19. Traukiniui važiuojant automatinių stabdžių veikimą tikrinti:
 a) kai buvo atliktas ištisinis arba dalinis stabdžių patikrinimas, kai pavieniuose vagonuose ar vagonų grupėse buvo įjungti ir išjungti automatiniai stabdžiai, kai nuo EOS pereinama prie automatinių stabdžių (jeigu 20 ar daugiau minučių buvo važiuota su EOS)
 b) prieš važiuojant į aklastotes, taip pat prieš stotis, kuriose numatytas traukinio sustojimas pagal tvarkaraštį, kai nuolydis šios stoties link yra 0,008 ir ne trumpesnis kaip 3 km
 c) pavieniui važiuojančio lokomotyvo po jo stabdžių patikrinimo pradinėje stotyje
 visais aukščiau nurodytais atvejais
 punktuose a) ir c) nurodytais atvejais
 punktuose a) ir b) nurodytais atvejais

20. Sustabdžius traukinį automatiniais stabdžiais ir stabdžių čiaupo rankenėlę pasukus į atleidimo padėtį, po stabdymo pakopos prieš pradedant važiuoti būtina palaukti:
 ne mažiau kaip 1,5 min
 ne mažiau kaip 2 min
 ne mažiau kaip 4 min

21. Sustabdžius traukinį automatiniais stabdžiais ir stabdžių čiaupo rankenėlę pasukus į atleidimo padėtį, po sustiprinto paprastojo stabdymo prieš pradedant važiuoti būtina palaukti:
 ne mažiau kaip 1,5 min
 ne mažiau kaip 2 min
 ne mažiau kaip 4 min

22. Sustabdžius traukinį automatiniais stabdžiais ir stabdžių čiaupo rankenėlę pasukus į atleidimo padėtį, po traukinių, kurių ašių skaičius iki 100, staigiojo stabdymo prieš pradedant važiuoti būtina palaukti:
 ne mažiau kaip 1,5 min
 ne mažiau kaip 2 min
 ne mažiau kaip 4 min

23. Sustabdžius traukinį automatiniais stabdžiais ir stabdžių čiaupo rankenėlę pasukus į atleidimo padėtį, po traukinių, kurių ašių skaičius virš 100, staigiojo stabdymo prieš pradedant važiuoti būtina palaukti:
 ne mažiau kaip 4 min
 ne mažiau kaip 6 min
 ne mažiau kaip 9 min

24. Šilumvežiuose, savaeigiuose sąstatuose ir garvežiuose, dirbančiuose skystu kuru, fakelu leidžiama atšildyti tik tas prišalusias stabdžių sistemos vietas, kurios nuo degalų bako, degalų ir tepalų padavimo prietaisų, tepalų ir degalų vamzdžių yra ne arčiau kaip:
 1 m
 2 m
 3 m

25. Žiemos laikotarpiu, į kurį pereinama lokomotyvų depo viršininko įsakyme nurodytą dieną, tikrinant automatinius stabdžius, stabdyti mažinant slėgį pakrautų prekinių traukinių išlyginamajame rezervuare:
 (0,5-0,6) kg/cm2
 (0,7-0,8) kg/cm2
 (0,8-0,9) kg/cm2

26. Stabdymo pakopa palankiame kelio profilyje tikrinti automatinių stabdžių veikimą ir kartu pašalinti nuo trinkelių sniegą ir ledą kas:
 30 – 40 km
 40 – 50 km
 50 – 60 km

27. Žiemą laikas nuo stabdžių čiaupo rankenėlės pasukimo į stabdžių atleidimo padėtį iki prekinio traukinio pajudėjimo po sustojimo turi būti padidintas:
 1,5 karto
 2 kartus
 3 kartus

28. Traukinio stabdžių kontrolinis patikrinimas reikalaujant mašinistui arba vagonų ūkio darbuotojui atliekamas:
 kai važiuojant stabdžiai veikia nepatenkinamai ir jeigu be tokio patikrinimo priežastis lieka neišaiškinta
 įvykus savaiminiam vagonų atsikabinimui tarpstotyje
 stotyse prieš ilgas nuokalnes, kur traukinio sustojimas numatytas pagal eismo grafiką

29. Keleivinių ir prekinių traukinių lokomotyvų keitimo punktuose mašinistas, prieš atkabindamas lokomotyvą nuo sąstato, turi išjungti EOS (jeigu jis yra), įjungti automatinius stabdžius, sumažindamas slėgį išlyginamajame rezervuare:
 (0,7-0,8) kg/cm2
 (1,0-1,2) kg/cm2
 (1,5-1,7) kg/cm2

30. Tuščių vagonų prekinio traukinio, keleivinio traukinio, kurio sąstatą sudaro vagonai su įjungtais Vakarų Europos KE, Erlikon, DAKO tipo stabdžiais stabdžių vamzdyno pripildymo slėgis yra:
 4,8 – 5,0 kg/cm2
 5,0 – 5,2 kg/cm2
 5,3 – 5,5 kg/cm2

31. Keleivinio, prekinio keleivinio, junginio, kurio sąstate yra keleivinių lokomotyvų; prekinio, kurio sąstate yra savaeigių sąstatų vagonų (išskyrus elektrinių traukinių ER vagonus), keleivinių lokomotyvų ir vagonų su įjungtais automatiniais stabdžiais; savaeigio sąstato stabdžių vamzdyno pripildymo slėgis yra:
 4,8 – 5,0 kg/cm2
 5,0 – 5,2 kg/cm2
 5,3 – 5,5 kg/cm2

32. Prekinio, kurio sąstate yra pakrautų vagonų; savaeigių sąstatų su krovininiu automatiniu režimu; prekinių traukinių lokomotyvų junginio stabdžių vamzdyno pripildymo slėgis yra:
 4,8 – 5,0 kg/cm2
 5,0 – 5,2 kg/cm2
 5,3 – 5,5 kg/cm2

33. Šilumvežių (išskyrus TEP60) stabdžių cilindro koto išlindimas atliekant paprastąjį sustabdymą išvažiuojant iš depo ir techninės priežiūros punktų turi būti:
 50 – 75 mm
 75 – 100 mm
 125 – 140 mm

34. Šilumvežių (išskyrus TEP60) stabdžių didžiausias leidžiamas eksploatuojant cilindro koto išlindimas atliekant paprastąjį sustabdymą:
 75 mm
 100 mm
 125 mm

1. Dyzelinių traukinių variklinių ir prikabinamųjų vagonų su trinkeliniais stabdžiais stabdžių cilindro koto išlindimas atliekant paprastąjį sustabdymą išvažiuojant iš depo ir techninės priežiūros punktų turi būti:
 75 – 100 mm
 100 – 125 mm
 125 – 140 mm

2. Dyzelinių traukinių variklinių ir prikabinamųjų vagonų su diskiniais stabdžiais stabdžių cilindro koto išlindimas atliekant paprastąjį sustabdymą išvažiuojant iš depo ir techninės priežiūros punktų turi būti:
 5 – 8 mm
 10 – 12 mm
 20 – 25 mm

3. Dyzelinių traukinių variklinių ir prikabinamųjų vagonų su trinkeliniais stabdžiais didžiausias leidžiamas eksploatuojant stabdžių cilindro koto išlindimas atliekant paprastąjį sustabdymą:
 125 mm
 150 mm
 175 mm

4. Dyzelinių traukinių variklinių ir prikabinamųjų vagonų su diskiniais stabdžiais didžiausias leidžiamas eksploatuojant stabdžių cilindro koto išlindimas atliekant paprastąjį sustabdymą:
 12 mm
 20 mm
 25 mm

5. Dyzelinių traukinių variklinių ir prikabinamųjų vagonų su diskiniais stabdžiais didžiausias leidžiamas eksploatuojant žiemą stabdžių cilindro koto išlindimas atliekant paprastąjį sustabdymą:
 12 mm
 20 mm
 25 mm

6. Savaeigių sąstatų stabdžiai ištisai tikrinami:
 a) leidžiant juos į reisą iš depo po remonto ir techninės priežiūros
 b) likus stotyje ar depe be brigadų
 c) perėjus į kitą valdymo kabiną
 visais aukščiau išvardintais atvejais
 punktuose a) ir b) išvardintais atvejais

7. Dalinį automatinių stabdžių tikrinimą, kartu ir stabdžių vamzdyno būklės tikrinimą pagal paskutinio vagono stabdžio veikimą atlikti:
 a) perėjus į kitą valdymo kabiną
 b) po bet kokio žarnų atskyrimo arba uždarius traukinio bet kuriuos galinius čiaupus
 c) traukiniui stovėjus daugiau kaip 20 min arba slėgiui pagrindiniuose rezervuaruose nukritus žemiau kaip 5,5 kg/cm2
 visais aukščiau išvardintais atvejais

Leave a Comment