Bernulio lygtis

BERNULIO LYGTIS
Darbo tikslas: nustatyti tiriamo vamzdyno nurodytose vietose Bernulio lygties visų aukščių (slėgių) reikšmes, esant dviems skirtingiems debitams, palaikant pastovų skysčio lygį rezervuare. Iš eksperimentinių duomenų apskaičiuoti slėgio nuostolius vamzdyne.
Teorinė dalis: Pagal Bernulio lygtį, esant nusistovėjusiam skysčio arba dujų srauto judėjimuič bet kuriame srauto skerspjūvyje esančiai dalelei padėties potencinės bei judesio kinetinės energijų suma yra pastovi. Bernulio lygtį galima užrašyti aukščio (m) arba slėgio (Pa) vienetais. Judant realiems skysčiams (arba dujoms) , dėl trinties ir vietinių kliūčių srauto kelyje, dalis srauto da alelės energijos sunaudojama susidaranties pasipriešinimams nugalėti . Ši srauto energijos dalis vadinama hidrauliniais nuostoliais (hn arba pn). Bernulio lygtis realiems skysčiams (arba dujoms) išreiškiama:
a) Z + hst + hd + hn = const
čia: z – geometrinis aukštis, t.y. vertikalus srauto ašies atstumas nuo laisvai pasirinktos horizontalios plokštumos, m;

– statinis aukštis, t.y. atstumas nuo srauto ašies iki pjezometriniame vamzdelyje esančio skysčio menisko ,m

– dinaminis ( arba greičio) aukštis, m.
b) slėgio vienetais
pg + pst + pd + pn = const
čia: -srauto elementarios dalelės geometrinis (arba padėties ) slėgis, Pa;

pst = dalelės statinis ( arba pjezometrinis) slėgis, Pa;

– dalelės dinaminis (arba greičio) sl lėgis, Pa;
Idealiems skysčiams ( arba dujoms) energijos nuostolių dėl trinties ir vietinių kliūčių nėra, t.y. hn=0 arba pn=0, todėl Bernulio lygties išraiška yra:
a) z + hst + hd = const
b) pg + pst + pd = const

Leave a Comment