Praktikos ataskaita

499 0

Turinys 2

ĮVADAS 3

VERSLO ĮMONĖS PRISTATYMAS 4

1.Bendra informacija apie įmonę 4

2.Įmonės veiklos ypatybės 5

3.Organizacinė struktūra 6

PRAKTINIO DARBO ĮMONĖJE APRAŠYMAS 8

I.Dinaminė balanso analizė 9

IV.EBIDA Pelningumo koeficientas 14

PRIEDAI 23

ĮVADAS

Praktiką atlikau Uždarojoje akcinėje bendrovėje „X“. Šią įmonę pasirinkau, nes ji užsiima tarptautiniu krovinių gabenimu. Man buvo įdomu sužinoti kaip vyksta tarptautiniai pervežimai. Kaip jie yra žymimi finansinėse ataskaitose ir apskaitoje. Stebėjau įmonėje vedamą apskaitą, truputi prisiliečiau prie jo organizavimo ir vedimo. Taip pat teko išrašyti PVM sąskaitas-faktūras, bei tvarkyt PVM kurį įmonė nori susigrąžinti išš Europos šalių.

Darbo tikslas: parenti finansinę įmonės ataskaitą ir aptarti finansinius rodiklius.

Darbo uždaviniai:

surinkti duomenis apie įmonę;

sudaryti įmonės finansines ataskaitas;

apibendrinti ir įvertinti įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatus;

Darbo metodai:

Mokomosios ir mokslinės literatūros šaltinių analizė;

Internetinių šaltinių apžvalga;

Lyginamoji analizė;

Santykinių rodiklių analizė;

Informacijos sisteminimas, analizavimas, detalizavimas.

VERSLO ĮMONĖS PRISTATYMAS Bendra informacija apie įmonę

UAB X veža krovinius nuosavu transportu ir ekspedijuoja. Nuo 1995 m. įmonė sėkmingai dirba tarptautinio krovinių pervežimo rinkoje. Pradėjusi savo veiklą nuo 10 automobilių, X nuolat auga ir plečiasi ne tik apimtimi, bet ir savo darbuotojų kompetencija. Peer 22 savo veiklos metus įmonė savo darbu įrodė patikimą ir saugų krovinių gabenimą tarptautiniais maršrutais ir išaugo iki 400 darbuotojų ir 250 krovininių automobilių.  Patikimumas – nuosavas transportas suteikia galimybę dirbti be tarpininkų taip taupant Jūsų laiką ir pinigus. Patirtis – 22 metų patirtis Europos ir

r Rusijos rinkose. Operatyvumas – ekspedicijos skyrius greit suranda reikiamą automobilio tipą užsakovo pageidaujama data ir kryptimi.

Įmonė užsiima tarptautiniais pervežimais, taip pat krovinius veža ir Lietuvoje. Dažniausiai krovinius veža į Europos Sąjungos šalis, Taip pat Rusiją, Baltarusiją(vakarų šalis). Įmonė PVM mokėtoja tapo iš karto įsikūrus įmonei, tai yra 1995 metais. Taigi galime pasakyti, kad įmonė moka pridėtinės vertės mokestį. Taip pat įmonė yra ir pelno mokesčio mokėtoja. Pati įmonė jokių mokesčių lengvatų netaiko. Taip pat ir įmonei jokios mokesčių lengvatos netaikomos.

Įmonė turi licenziją pervežti tarptautinius krovinius. Ji yra Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ narė. Transmėja priklauso Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmams. Įmonė sudaro sutartis ir su užsakovais. Daugiausiai tai yra užsienio valstybių šalys, bet įmonė yra sudariusi ir keletą sutarčių su Liietuvos užsakovais. Daugiausia įmonė veža iš Italijos, Vokietijos, Nyderlandų, Belgijos į Rusiją (iki pat Novosibirsko), Baltarusiją, Kazachstano

Įmonės veiklos ypatybės

UAB „X“ finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais ir UAB „Transmėja“ patvirtintomis metodikomis. Finansinė apskaitomybė parengta vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Rengiant įmonės finansinę atskaitomybę buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, tai yra numatoma, kad įmonė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. Finansiniai įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Pagrindiniai įmonės darbuotojai – vairuotojai, tad iškyla klausimas kiek laiko nesustodami jie gali pr

raleisti kelyje. Transporto priemonę vairuotojai kasdienio vairavimo negali viršytis 9 valandų. Ją du kartus per savaitę galima pailginti iki 10 valandų. Kas savaitinio vairavimo trukmė negali viršyti 56 valandų;

bendra vairavimo trukmė per dvi savaites paeiliui negali viršyti 90 valandų.

Pertraukos: po keturių su puse valandų vairavimo vairuotojas, jeigu nepradeda ilsėtis, turi daryti ne trumpesnę kaip 45 minučių pertrauką, šią 45 minučių pertrauką galima pakeisti dvejomis pertraukomis, kurių viena būtų ne trumpesnė kaip 15 minučių pertrauka, po to sektanti kita pertrauka ne trumpesnė kaip 30 minučių. Pertraukos metu vairuotojas negali vairuoti, dirbti kitų darbų. Tačiau yra daug įstatymu kurie koreguoja išdirbtas valandas ir viršvalandžius pagal atliekamą darbą ir aplinkybes.

Kokiu greičiu ir kiek laiko vairuotojas važiuoja nesustodamas fiksuoja krovininiuose automobiliuose įtaisytas tachografas, kuris nuo 2006 metų gegužės 1 dienos visiems krovininiams automobiliams yra privalomas. Pirmame priede yra pateikta vairuotojo kortelė, kuri dedama į tachografą. Vairuotojai naudoja vairuotojo kortelę kiekvieną darbo dieną, iškart, kai perima transporto priemonę. Vairuotojo kortelė neišimama anksčiau negu baigiasi darbo laikas, išskyrus tuos atvejus, kai tikrinantis pareigūnas nurodo ją išimti. Jei vairuotojas negali naudotis transporto priemonėje sumontuotu skaitmeniniu tachografu, nes kurį laiką nebūna transporto priemonėje, savo veiklos laikotarpius – „kiti darbai“, „buvimas darbe“ ar „pertraukos darbo metu ir kasdienio poilsio laikotarpiai“ – rašymo priemone įskaitomai užrašytus lape perkelia į vairuotojo kortelę, naudodamas tachografo rankinio įrašymo mechanizmą.

Organizacinė st

truktūra

Įmonėje yra apie keturis šimtus darbuotojų. Iš jų vienuolika vairuotojų, keturi sargai, du šaltkalviai. Taip pat yra direktorė – įmonės savininkė, direktorės pavaduotojas ir kasininkė – apskaitininkė. Kadangi įmonė yra didelė, todėl joje vyr. buhalterė ir vyr. finansininkė.

Kiekvienas darbuotojas yra kam nors pavaldus. Šioje įmonėje visi darbuotojai yra pavaldūs tam tikriems jų pavestiems darbams atlikti. Taip pat kai kiekvienas darbuotojas privalo atliti jiems pavestas užduotis, kitaip darbas sustos ir kroviniai laiku nepasieks tikslo. Galima būtų sudaryti štai tokią pavaldumo schemą:

pav. Transporto valdymo shema

,,Transmėja“ užsiima šimtu procentų pervežimais. Jokių papildomų veiklų ji nevykdo. Įmonė bendrauja su daugiau nei 1000 patikimų vežėjų-partnerių. Per 2016 m. buvo atlikta daugiau nei 8500 ekspedicinių pervežimų. Pasitelkdami mašinas vykdome pervežimus praktiškai į visas Europos ir NVS šalis. 2016 m. buvo atlikta daugiau nei 8500 ekspedicinių pervežimų.

Pagrindinės kryptys:

• Pervežimai iš Pabaltijo šalių i Europos šalis ir atgal. Ypač didžiuojamės turėdami didelę transporto ir krovinių pasiūlą į Italiją ir Vokietoją;

• Pervežimai iš Europos šalių į NVS šalis ir atgal į Lietuvą;

• Pervežimai po vakarų Europos sąjungos šalis.

Visi pervežimai yra apdrausti ekspeditoriaus draudimu

pav. darbo organizavimas

PRAKTINIO DARBO ĮMONĖJE APRAŠYMAS

Tiek įmonės vadovui, tiek informacijos vartotojams yra svarbu ir įdomu žinoti įmonės finansinę būklę, lėšų panaudojimą, turto, kapitalo pokyčius – įmonės finansinius duomenis, kurie ateityje gali pritraukti daugiau investuotojų, tiekėjų ir klientų. Visi šie finansiniai veiklos rodikliai yra paro

odomi pelno (nuostolio) ataskaitoje, balanse, pinigų srautų ataskaitoje, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje bei aiškinamajame rašte.

Dinaminė balanso analizė

Dviejų ar daugiau metų finansinių ataskaitų duomenų palyginimas vadinamas dinamine arba horizontaliąja analize. Taigi ši analizė padeda nustatyti atitinkamų rodiklių dinamiką. Rodiklių dinamika apskaičiuojama absoliučiais dydžiais ir procentais, t.y. nustatomi nukrypimai nuo bazinių rodiklių. Ši analizė parodo finansinių rodiklių dinamiką, tačiau neišryškina priežasčių, dėl kurių įvyko rodiklių pakitimai. Ji dažnai taikoma analizuojant įmonės balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų duomenis. Šiame darbe analizuosiu įmonės 2015-2016 metų rezultatus.

 

  2016 metai 2015 metai Pokytis
Ilgalaikis turtas 996949 913710 83239
Trumpalaikis turtas 826118 485499 340619
Nuosavas kapitalas 1306494 962795 343699
Mokėtnos sumos ir įsipareigojimai 516573 436414 80159

Balanso bazniai rodikliai

Iš diagramos matyti, kad labiausiai padidėjo nuosavas kapitalas. Lyginant fiansinius (2016) su praėjusiais (2015) metais nuosavas kapitalas išaugo 343699 eurais. Ilgalaikis turtas finansiniais metais taip pat išaugo 83239 eurais. Tai labiausiai lėmė materialaus turto išaugimas beveik 84 tūkst. Eur. Tai yra 8,43 procentai. Taip pat mašinos ir įrenginiai. Jų pokytis siekia net 166 tūkst. Eur. t.y. 63,83 procentai.

Diagrama rodo ryškų trupalaikio turto pakitimą, 2016 metais jis pakito 340619 eurais. Trumpalaikis turtas per 2015-2016 m. padidėjo apie 340 tūkst. eur. t.y. 41,23 proc. Tam daugiausia įtakos turėjo pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas apie 50 tūkst. eur., o tai sudaro 43,91 proc. , kurie buvo naudojami tiek įmonės darbuotojų poreikiams patenkinti, tiek įmonės veiklai plėsti. Tai pat teigiamos įtakos trumpalaikio turto padidėjimui turėjo per vienerius metu. . .

90128 4,94 81577 5,83 -0,89
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti          
I.2. Išankstiniai apmokėjimai          
I.3. Sumok4ti avansai  306  0,02  1122  0,08  -0,06
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 461418 25,31 254390 18,18 7,13
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 461418 25,31 254390 18,18 7,13
II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos          
II.3. Kitos gautinos sumos          
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS          
III.1. Trumpalaikės investicijos          
III.2. Terminuoti indėliai          
III.3. Kitas trumpalaikis turtas          
IV. PINIGAI IR SĄSKAITOJE IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 114383 6,27 64156 4,59 1,68
TURTO, IŠ VISO 1823067 100,00 1399209 100,00  0
C. NUOSAVAS KAPITALAS 1306494 71,66 962795 68,81 2,85
I. KAPITALAS 469068 25,73 469068 25,73 0
I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 469068 25,73 469068 25,73 0
I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)          
I.3. Akcijų priedai (nominaliosios vertės perviršis)          
I.4. Savos akcijos (-)          
II. PERKAINOJIMO REZERVAS (rezultatai)          
III. REZERVAI          
III.1. Privalomasis 46907 2,57 46907 2,57 0
III.2. Savoms akcijoms įsigyti          
III.3. Kiti rezervai          
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (nuostoliai) 790519 43,36 446820 31,93 11,43
IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 343699 18,85  292869  20,93 -2,08
IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 446820 24,51 153951 11 14,51
D. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS          
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 516573 28,34 436414 31,19 -2,85
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 178727 9,80 187093 13,37 -3,57
I.1. Finansinės skolos          
I.1.1. Lizingo įsipareigojimai          
I.1.2. Kredito įstaigoms 178727 9,80 187093 13,37 -3,57
I.1.3. Kitos finansinės skolos          
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 337846 18,53 249321 17,82 0,71
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis          
II.2. Finansinės skolos kredito institucijoms          
II.3. Skolos tiekėjams 205992 11,30 133592 9,55 1,75
II.4. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis 13899 0,76 9755 0,70 0,06
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai  62390  3,42  48472  3,46  -0,04
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 10193 0,56 7237 0,52 0,04
II.7. Atidėjimai          
II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 45372 2,49 39265 2,81 -0,32
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO 1823067 100,00 1399209 100,00  

 

Horizontalioji balanso analizė

 

Balanso straipsniai Finansiniai metai, gruodžio 31 d. Praėję finansiniai metai, gruodžio 31 d. Pasikeitimas
Eurais Eurais Eurais Proc.
A. ILGALAIKIS TURTAS 996949 913710 83239 8,35
I. NEMATERIALUS TURTAS 3382 3896 -514 -15,20
I.1. Plėtros darbai        
I.2. Prestižas        
I.3. Patentai, licencijos        
I.4. Programinė įranga 3382 3896 -514 -15,20
I.5. Kitas nematerialus turtas        
II. MATERIALUSIS TURTAS 993567 909814 83753 8,43
II.1. Žemė        
II.2. Pastatai ir statiniai 685110 770355 -85245 -12,44
II.3. Mašinos ir įrengimai 260264 94131 166133 63,83
II.4. Transporto priemonės 15467 14990 477 3,08
II.5. Kita įranga 32726 30338 2388 7,30
II.6. Nebaigta statyba        
II.7. Kitas materialusis turtas        
III. FINANSINIS TURTAS        
III.1. Po vienerių metų gautinos sumos        
III. 2. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones        
III. Kitas finansinis turtas        
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 826118 485499 340619 41,23
I. ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS        
I.1. Atsargos 250317 166953 83364 33,30
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 87294 44215 43079 49,35
I.1.2. Nebaigta gamyba        
I.1.3. Pagaminta produkcija 90128 81577 8551 9,49
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti  72589  40039  32550  4,21
I.2. Išankstiniai apmokėjimai        
I.3. Sumokėti avansai  306  1122  -816  -266
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 461418 254390 207028 44,87
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 461418 254390 207028 44,87
II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos        
II.3. Kitos gautinos sumos        
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS        
III.1. Trumpalaikės investicijos        
III.2. Terminuoti indėliai        
III.3. Kitas trumpalaikis turtas        
IV. PINIGAI IR SĄSKAITOJE IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 114383 64156 50227 43,91
TURTO, IŠ VISO 1823067 1399209 423858 23,25
C. NUOSAVAS KAPITALAS 1306494 962795 343699 26,31
I. KAPITALAS 469068 469068 0 0
I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 469068 469068 0 0
I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)        
I.3. Akcijų priedai (nominaliosios vertės perviršis)        
I.4. Savos akcijos (-)        
II. PERKAINOJIMO REZERVAS (rezultatai)        
III. REZERVAI        
III.1. Privalomasis 46907 4607 0 0,00
III.2. Savoms akcijoms įsigyti        
III.3. Kiti rezervai        
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (nuostoliai) 790519 446820 343699 43,48
IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 343699  292869 50830  14,79
IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 446820 153951 292869 65,55
D. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS        
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 516573 436414 80159 15,52
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 178727 187093 -8366 -4,68
I.1. Finansinės skolos 178727 187093 -8366 -4,68
I.1.1. Lizingo įsipareigojimai        
I.1.2. Kredito įstaigoms        
I.1.3. Kitos finansinės skolos        
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 337846 249321 88525 26,20
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis        
II.2. Finansinės skolos kredito institucijoms        
II.3. Skolos tiekėjams 205992 144592 61400 29,81
II.4. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis 13899 9755 4144 29,82
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai  62390  48472  13918  22,31
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 10193 7237 2956 29,00
II.7. Atidėjimai        
II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 45372 39265 6107 13,46
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO 1823067 1399209 423858 23,25

 

Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė

 

Straipsniai Finansiniais metais, Eur Praėjusiais metais, Eur Struktūra, proc. Pasikeitimas
Finansiniais metais Praėjusiais metais Eurais Proc. Proc. p.
1 2 3 4 5 6=2-3 7=6:3 8=4-5
1. Pardavimo pajamos 4043503 3051367 100,00 100,00 989136 0,32  0
2. Pardavimo savikaina 3391107 2534781 83,67 83,07 856326 0,34 0,60
3. Bendrasis pelnas 652396 516586 16,13 16,93 135810 0,26 -0,80
4. Veiklos sąnaudos 248971 174186 6,16 5,71 74785 0,43 0,45
6. Finansinė ir investicinė veikla 3284 2029 0,08 0,07 1255 0,62 -0,01
7. Pelnas prieš apmokestinimą 406089 341341 10,04 11,19 64748 0,19 -1,15
8. Pelno mokestis 62390 48472 1,54 1,59 13918 0,29 -0,05
9. Grynasis pelnas 343699 292869 8,50 9,60 50830 0,17 -1.10

 

Join the Conversation