Finansų analizė

425 0

LENTELIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pavadinimas Puslapis
1. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenų palyginimas 6
2. Veiksnių, darančių įtaką pastovaus kapitalo pelningumo pasikeitimui duomenys 7
3. Veiksnių apskaičiavimas grandininių keitimų būdu 7
4. Bendrasis pardavimo pelningumas 10
5. Grynasis pardavimo pelningumas 10
6. Veiklos pelningumo rodiklis 11
7. Įprastinės veiklos pelningumas 11
8. Trumpalaikio įsiskolinimo koeficiento apskaičiavimo rodikliai 15
9. Bendrojo skolos koeficiento apskaičiavimo rodikliai 16
10. Finansinio sverto apskaičiavimo rodikliai 18
11. Akcinio kapitalo pelningumo apskaičiavimo rodikliai 19

ĮVADAS

Finansų analizė susijusi su tam tikros ūkinės veiklos prognozavimu, planavimu, apskaita ir kontrole. Gavus ekonominę informaciją iš tyrimo subjekto funkcinių padalinių (atsakingų asmenų) ir pasitelkus finansų analizės metodus bei būdus, siekiama objektyviai įvertinti tyrimo subjekto finansinę veiklą ir būklę, kad galima būtų įvertinti anksčiau priimtus sprendimus bei prriimti perspektyvinius valdymo sprendimus. Finansinė būklė – svarbiausia įmonės ekonominės veiklos charakteristika. Tinkamai ir teisingai subalansuota įmonės finansinė būklė yra sėkmingos veiklos rezultatas. Todėl labai svarbu dažnai kokybiškai ir sistemiškai anlizuoti įmonės finansinę būklę. Finansinė analizė leidžia geriau suprasti vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia – padeda vadovams priimti racionalius valdymo sprendimus. Taip pat finansinė analizė leidžia pamatyti ir negatyvius reiškinius įmonėje, todėl įmanoma imtis priemonių kuo greičiau, kad keistųsi negatyvi situacija.

Darbo objektas: Įmonės Y finansinės atskaitomybės duomenys.

Darbo tikslas: Išanalizuoti įmonės finansinę būklę.

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti įmonės baalansą ir pelno(nuostolio) ataskaitas.

2. Apskaičiuoti ir išanalizuoti įmonės pelningumo rodiklius.

3.Apskaičiuoti ir išanalizuoti įmonės mokumo bei kapitalo rodiklius.

Darbo metodai ir priemonės.

Mokslinės literatūros analizė;

Įmonės duomenų surinkimas, sisteminimas bei vertinimas;

Įmonės duomenų apskaičiavimas pagal įvairius rodiklius.

BALANSO IR PELNO(NUOSTOLIŲ) ATASKAITŲ ANALIZĖ Balanso vertikali analizė

Vertikali balanso analizė (1

1 priedas) parodo turto ir jo finansavimo šaltinių struktūrą įmonėje. Ši analizė vertinga, nes galime palyginti skirtingą įmonės turto sudėtį, bei jo finansavimo šaltinių struktūrą. Santykiniai rodikliai tam tikru mastu sumažina neigiama infliacijos procesą, iškelia absoliučių dydžių įtaką ir leidžia juos efektyviai palyginti.

 

Iš vertikalios balanso analizės galima pamatyti, kiek procentų turto sudaro: ilgalaikis turtas, trumpalaikis turtas, nuosavas kapitalas, įsipareigojimai. Iš diagramos aiškiai matyti, kad lyginant nuosava kapitalą ir skolintą kapitalą, nuosavas kapitalas sudaro didesnę dalį turto, tai turės įtakos įmonės mokumo rodikliams. Trumpalaikis ir ilgalaikis turtas užima panašia turto dalį balance, tiek lyginant FM su PFM. Didžiausias skirtumas lyginant finansinius metus su praėjusiais finansiniais metais yra tas, kigalaikis bei trumpalaikis turtas išaugo daugiau nei 10 proc. finansiniais metais.

Balanso horizontali analizė

Pagal horizontale balanso anaalize (2 priedas) galima pamatyti, kiek procentu padidėjo ar sumažėjo lyginant su praėjusių metų duomenimis, bei matomas pasikeitimas eurais bei proc. Finansiniais metais turto suma padidėjo 83239 Eur. Trumpalaikio turto suma padidėjo 340619 Eur, tai yra 41,23 proc.Ilgalaikis turtas padidėjo 8,35 proc. tai yra 83239 Eur. Kaip buvo matoma, tiek ilgalaikis, tiek trumpalaikis turtas padidėjo, tai gali lemti bendro turto padidėjimą. Tai galėjo įtakoti, sumažėjimas straipsnyje mašinos ir įrenginiai tai sudarė lyginus su PFM -15 proc., taip pat pastatų sumažėjimas, -12,44 proc. Pereinant prie įsipareigojimų, matoma, kad nuosavas kap

pitalas padidėjo 26 proc., tai galėjo lemti privalomasis rezervų padidėjimas. Bei ataskaitinių metų pelno padidėjimas, net pusantro karto. Trumpalaikiai įsiskolinimai sumažėjo – sumažėjo skolos tiekėjams, trumpalaikiai įsipareigojimai.

Pelno (nuostolių) ataskaitos dinaminė ir struktūrinė analizė

 

Lyginant pelno(nuostolių) (3 priedas) ataskaitos duomenis 2016 metais su 2015 m. pardavimo pajamoms padidėjo 0,32 proc. arba daugiau nei 989 tūkst. eurų. Taip pat savikaina finansiniais metais padidėjo 0,34 proc. arba daugiau nei 856 tūkst. eurų. Tačiau bendrasis pelnas padidėjo 0.26 proc. arba beveik 135 tūkst. eurų. Veiklos sąnaudos pasikeitė 0,43 proc., eurų palyginus su praėjusiais finansiniais metais. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sumažėjo daugiau nei 0,60 proc. Pelnas prieš apmokestinimą padidėjo 0,19 proc. arba daugiau nei 64 tūkst. eurų palyginus su 2015 m. Grynasis pelnas padidėjo daugiau nei 0,17 proc. arba daugiau nei 50 tūkst. eurų.

Pajamų struktūra: 2016m. daugiausiai sudarė pardavimo savikaina tai 83,67 proc., o 2015 m. sudarė 83,07 proc. Tačiau finansiniais metais pajamų struktūrą bendrasis pelnas sudarė 16 proc., o praėjusiais metais sudarė 10 proc. Grynasis pelnas 2016 m. sudarė 8,50 proc., o 2015 m. sudarė 9,60 proc.

Apibendrinus, galima pasakyti, kad 2016 m. buvo geresni nei 2015 m., nes pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina buvo didesnės nei 2015 m. , tačiau bendrasis pelnas bei grynasis pelnas yra didesnis. Tai parodo, kad įmonei finansiniai buvo geresni.

1 lentelė

Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenų palyginimas

  FM PFM Pasikeitimas (+,-)
  Lt Proc.
Pardavimo pajamos 4043503 3051367 992136 24,54
Pardavimo savikaina 3391107 2534781 856326 25,25
Bendrasis pelnas 652396 516586 135810 20,82
Grynasis pelnas 343699 292869 50830 14,79

 

Pelno veiksnių analizė

2 lentelė

Veiksnių, darančių įtaką pastovaus kapitalo pelningumo pasikeitimui duomenys

Eil. Nr. Rodikliai Praėjusieji finansiniai metai Finansiniai meta
ai
Nukrypimas (+,-)
9. Nuosavas kapitalas 962795 1306494 +15 261 031
10. Ilgalaikiai įsipareigojimas 187093 178727 -311 420
11. Grynasis pelnas 292869 343699 +9 042 447
12. Pastovasu kapitalo pelningumas 10,61 20,74 60,49

 

3 lentelė

Veiksnių apskaičiavimas grandininių keitimų būdu

Eil. Nr. Rodikliai I keitimas (GP pasikeitimas) II keitimas (NK pasikeitimas) III keitimas (IĮ pasikeitimas)
9. Nuosavas kapitalas 56 309 240 56 309 240 71 570 271
10. Ilgalaikiai įsipareigojimas 2 328 460 2 017 040 2 328 460
11. Grynasis pelnas 15 261 031 15 261 031 15 261 031
12. Pastovasu kapitalo pelningumas 26,03 26,16 20,65

 

Padidėjimas dėl grynojo pelno pasikeitimo:

26,03-10,61 = 15,42

Padidėjimas dėl nuosavo kapitalo pasiketimo:

26,16-26,03 = 0,13

Padidėjimas dėl ilgalaikių įsipareigojimų pasikeitimo:

20,65-26,16 = -5

SANTYKINIŲ FINANSINIŲ IR GAUTŲ REZULTATŲ RODIKLIAI

 

. Veiklos pelningumo rodikliai

Bendrasis pardavimų pelningumo rodiklis laikomas pagrindiniu pardavimų pelningumo rodikliu. Taip pat šiame skyriuje bus apskaičiuota grynasis pardavimo pelningumas, veiklos pelningumas, įprastinės veiklos pelningumas.

Eil.

Nr.

Rodikliai FM PFM Nukrypimas

(+,-)

1 Bendrasis pelnas (Eur) 652396 516586 135810

 

2 Pardavimo pajamos (Eur) 4043503 3051367 992136
3 Bendrasis pardavimo pelningumas (proc.) (1 / 2 *100) 16,13 16,93 13,69

4 lentelė

Bendrasis pardavimo pelningumas

 

Bendrasis pardavimų pelningumo rodiklis laikomas patikimiausiu ir pagrindiniu pardavimų pelningumo rodikliu. Didžiausią įtaką bendrajam pardavimų pelningumui turi produkcijos savikaina ir bendrojo pelno pokyčiai. Bendrasis pardavimo pelningumas lyginant su praėjusiais metais t.y. 2015 m. yra išaugęs daugiau kaip 13 %. Nukrypimas siekia 13,69 proc. Taip pat tokius rodiklius nulėmė pardavimų savikainos sumažėjimas.

 

5 lentelė

Eil.

Nr.

Rodikliai FM PFM Nukrypimas

(+,-)

1 Grynasis pelnas (. Eur) 343699 292869 50830

 

2 Pardavimo pajamos (Eur) 4043503 3051367 992136
3 Grynasis pardavimo pelningumas (proc.) (1 / 2 *100) 8,50 9,60 5,12

Grynasis pardavimo pelningumas

Įvertinus visas pajamas ir išlaidas, rodiklis rodo kiek grynojo pelno tenka kiekvienam pardavimo litui po visų išlaidų. 2015 m. rodiklis GP – 9,60 proc., o 2016 m. GP – 8,50 proc. Nuokrypis 5,12 proc. Pagal Statistikos departamento įmonės finansinių rodiklių vertinimo metodika 2016 m. rodiklis vertinamas kaip patenkinamas.

6 lentelė

Veiklos pelningumo rodiklis

Eil.

Nr.

Rodikliai FM PFM Nukrypimas

(+,-)

1 Veiklos pelnas (. Eur) 403425 342400 61025

 

2 Pardavimo pajamos (Eur) 4043503 3051367 992136
3 Veiklos pelningumas (proc.) (1 / 2 *100) 9,97 11,22 6,15

 

Veiklos pelningumas parodo valdymo efektyvumą. Kurio rodikliai lyginant dviejų metų duomenis. Kaip grynojo pardavimo pelningumo 2016 m. yra geresni, galima vertinti, kad

įmonė geriau kontroliavo veiklos sąnaudas.

7 lentelė

Įprastinės veiklos pelningumas

Eil.

Nr.

Rodikliai FM PFM Nukrypimas

(+,-)

1 Įprastinės veiklos pelnas (. Eur) 17 720 443 6 419 710 11 300 733

 

2 Pardavimo pajamos (Eur) 4043503 3051367 -52 136 529
3 Įprastinės veiklos pelningumas (proc.) (1 / 2 *100) 6,77 2,04 4,73

 

Šis rodiklis nusako įmonės patikimumą ir padeda siekti stabilumo rinkoje. Vertinant turimus rodiklius 2014 m. rodiklis yra labiau patenkinamas ,nei 2016 m. rodiklis. Galima spręsti, kad 2015 m. padėtis buvo pagerinta nes augimas 7,73 proc.

Bendrus veiklos pelningumo rezultatus galima pamatyti pateiktoje žemiau diagramoje. Diagramoje pateikta finansinių metų ir praėjusių finansinių metų pelningumo rodikliai.

 

Matoma, kad visų rodiklių rezultatai finansiniais metais yra geresni už praėjusių finansinių metų rezultatus. Tai turėjo įtaką finansiniais metai sumažėjusios pardavimo pajamos, bet taip pat palyginus nedaug sumažėjusi pardavimo savikaina, dėl kurios bendrasis pelnas yra didesnis, nei FM. Taip pat buvo padidėjęs įprastinės veiklos pelnas, kuris lėmė ir geresnį įprastinės veiklos pelningumą.

Veiklos efektyvumo rodikliai

Ūkinė veikla įmonėje vyksta ciklais, vienas ūkinės veiklos ciklas paprastai vyksta etapais taip pat žemiau esančioje iliustracijoje jie pavaizduoti schematiškai.

Veiklos ciklas etapais

Lėšų, reikalingų įmonės veiklai, įsigijimas.

Turto, reikalingo įmonės veiklai, įsigijimas

Pagaminama produkcija, teikiamos paslaugos.

Pagamintos produkcijos, teikiamų paslaugų pardavimas.

Pajamų gavimas.

 

Vienas veiklos ciklas

 

Trumpalaikio mokumo rodikliai

Bendrasis trumpalaikio mokumo koeficientas (BTMK)

BTMK =

BTMK(FM) = BTMK(PFM) = 3,66

Šis mokumo rodiklis parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus. Matoma, kad trumpalaikio turto yra daugiau nei 826 tūkst., o trumpalaikių įsiparei. . .

       
IV. PINIGAI IR SĄSKAITOJE IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 114383 6,27 64156 4,59 1,68
TURTO, IŠ VISO 1823067 100,00 1399209 100,00  0
C. NUOSAVAS KAPITALAS 1306494 71,66 962795 68,81 2,85
I. KAPITALAS 469068 25,73 469068 25,73 0
I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 469068 25,73 469068 25,73 0
I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)          
I.3. Akcijų priedai (nominaliosios vertės perviršis)          
I.4. Savos akcijos (-)          
II. PERKAINOJIMO REZERVAS (rezultatai)          
III. REZERVAI          
III.1. Privalomasis 46907 2,57 46907 2,57 0
III.2. Savoms akcijoms įsigyti          
III.3. Kiti rezervai          
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (nuostoliai) 790519 43,36 446820 31,93 11,43
IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 343699 18,85  292869  20,93 -2,08
IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 446820 24,51 153951 11 14,51
D. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS          
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 516573 28,34 436414 31,19 -2,85
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 178727 9,80 187093 13,37 -3,57
I.1. Finansinės skolos          
I.1.1. Lizingo įsipareigojimai          
I.1.2. Kredito įstaigoms 178727 9,80 187093 13,37 -3,57
I.1.3. Kitos finansinės skolos          
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 337846 18,53 249321 17,82 0,71
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis          
II.2. Finansinės skolos kredito institucijoms          
II.3. Skolos tiekėjams 205992 11,30 133592 9,55 1,75
II.4. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis 13899 0,76 9755 0,70 0,06
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai  62390  3,42  48472  3,46  -0,04
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 10193 0,56 7237 0,52 0,04
II.7. Atidėjimai          
II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 45372 2,49 39265 2,81 -0,32
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO 1823067 100,00 1399209 100,00  

 

Horizontalioji balanso analizė

 

Balanso straipsniai Finansiniai metai, gruodžio 31 d. Praėję finansiniai metai, gruodžio 31 d. Pasikeitimas
Eurais Eurais Eurais Proc.
A. ILGALAIKIS TURTAS 996949 913710 83239 8,35
I. NEMATERIALUS TURTAS 3382 3896 -514 -15,20
I.1. Plėtros darbai        
I.2. Prestižas        
I.3. Patentai, licencijos        
I.4. Programinė įranga 3382 3896 -514 -15,20
I.5. Kitas nematerialus turtas        
II. MATERIALUSIS TURTAS 993567 909814 83753 8,43
II.1. Žemė        
II.2. Pastatai ir statiniai 685110 770355 -85245 -12,44
II.3. Mašinos ir įrengimai 260264 94131 166133 63,83
II.4. Transporto priemonės 15467 14990 477 3,08
II.5. Kita įranga 32726 30338 2388 7,30
II.6. Nebaigta statyba        
II.7. Kitas materialusis turtas        
III. FINANSINIS TURTAS        
III.1. Po vienerių metų gautinos sumos        
III. 2. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones        
III. Kitas finansinis turtas        
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 826118 485499 340619 41,23
I. ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS        
I.1. Atsargos 250317 166953 83364 33,30
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 87294 44215 43079 49,35
I.1.2. Nebaigta gamyba        
I.1.3. Pagaminta produkcija 90128 81577 8551 9,49
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti  72589  40039  32550  4,21
I.2. Išankstiniai apmokėjimai        
I.3. Sumokėti avansai  306  1122  -816  -266
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 461418 254390 207028 44,87
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 461418 254390 207028 44,87
II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos        
II.3. Kitos gautinos sumos        
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS        
III.1. Trumpalaikės investicijos        
III.2. Terminuoti indėliai        
III.3. Kitas trumpalaikis turtas        
IV. PINIGAI IR SĄSKAITOJE IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 114383 64156 50227 43,91
TURTO, IŠ VISO 1823067 1399209 423858 23,25
C. NUOSAVAS KAPITALAS 1306494 962795 343699 26,31
I. KAPITALAS 469068 469068 0 0
I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 469068 469068 0 0
I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)        
I.3. Akcijų priedai (nominaliosios vertės perviršis)        
I.4. Savos akcijos (-)        
II. PERKAINOJIMO REZERVAS (rezultatai)        
III. REZERVAI        
III.1. Privalomasis 46907 4607 0 0,00
III.2. Savoms akcijoms įsigyti        
III.3. Kiti rezervai        
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (nuostoliai) 790519 446820 343699 43,48
IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 343699  292869 50830  14,79
IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 446820 153951 292869 65,55
D. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS        
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 516573 436414 80159 15,52
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 178727 187093 -8366 -4,68
I.1. Finansinės skolos 178727 187093 -8366 -4,68
I.1.1. Lizingo įsipareigojimai        
I.1.2. Kredito įstaigoms        
I.1.3. Kitos finansinės skolos        
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 337846 249321 88525 26,20
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis        
II.2. Finansinės skolos kredito institucijoms        
II.3. Skolos tiekėjams 205992 144592 61400 29,81
II.4. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis 13899 9755 4144 29,82
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai  62390  48472  13918  22,31
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 10193 7237 2956 29,00
II.7. Atidėjimai        
II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 45372 39265 6107 13,46
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO 1823067 1399209 423858 23,25

Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė

Straipsniai Finansiniais metais, Eur Praėjusiais metais, Eur Struktūra, proc. Pasikeitimas
Finansiniais metais Praėjusiais metais Eurais Proc. Proc. p.
1 2 3 4 5 6=2-3 7=6:3 8=4-5
1. Pardavimo pajamos 4043503 3051367 100,00 100,00 989136 0,32  0
2. Pardavimo savikaina 3391107 2534781 83,67 83,07 856326 0,34 0,60
3. Bendrasis pelnas 652396 516586 16,13 16,93 135810 0,26 -0,80
4. Veiklos sąnaudos 248971 174186 6,16 5,71 74785 0,43 0,45
6. Finansinė ir investicinė veikla 3284 2029 0,08 0,07 1255 0,62 -0,01
7. Pelnas prieš apmokestinimą 406089 341341 10,04 11,19 64748 0,19 -1,15
8. Pelno mokestis 62390 48472 1,54 1,59 13918 0,29 -0,05
9. Grynasis pelnas 343699 292869 8,50 9,60 50830 0,17 -1.10

 

Join the Conversation