Klaipėdos krašto pinigų atsiradimas

VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETAS

Bankininkystės katedra

Nuolatinių studijų skyriaus

I kurso BN16B gr. studentas

KLAIPĖDOS KRAŠTO PINIGAI

Kredito ir bankų projektinis darbas

Darbo vadovas:

Įvertinimas

Vilnius

2017

TURINYS

ĮVADAS 3

Klaipėdos krašto pinigų atsiradimas 4

Memelio markės išlikusios iki šių laikų 5

Klaipėdos krašto pinigai 6

APKLAUSA 6

Apklausos analizė 8

Apklausos rezultatų grafinis vaizdavimas 10

IŠVADOS 12

1.Klaipėdos krašto pinigų atsiradimo istorija išnagrinėta. 12

2.Atlikus apklausą paaiškėjo, kad retas lietuvis nusimano apie Klaipėdos kraštą ir jo pinigų istoriją. 12

3.Daugiausia žinančių apie Memelio markes – studentai. 12

LITERATŪRA 13

Iliustracijų turinys

1 pav. Klaipėdos krašto pinigai 6

2 pav. Jūsų lytis 9

3 pav. Ar esate girdėję apie Klaipėdos krašto pinigus? 9

4 pav. Jūsų socialinė padėtis 11

5 pav. Jūsų amžius 11

6 pav. Jūsų išsilavinimas 11

ĮVADAS

Pinigai – atsiskaitymo už prekes ar paslaugas, taip pat kaupimo priemonė. Pinigai yra vienas pagrindinių ekonomikos mokslo tyrimų objektų.

1919 – 1923 metais Klaipėdos krašte vyravo Klaipėdos kašto pinigai, kitaip dar vadinami Mėmelio markėmis. Šie pinigai nustojo galioti, kai Klaipėdos kraštas buvo vėl prijungtas prie Lietuvos.

Darbo tikslas – Aprašyti Klaipėdos krašto pinigus, atlikti apklausą ir pateikti rezultatą.

Darbo uždaviniai:

Aprašyti Klaipėdos krašto pinigų atsiradimą, jo priežastis.

Atlikti apklausą.

Susumuoti rezultatus.

Pateikti analizę iš gautų rezultatų.

Klaipėdos krašto pinigų atsiradimas

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, pagal Versalio taikos sutartį nuo Vokietijos atskirta Mažosios Lietuvos dalis – Klaipėdos kraštas – santarvininkų vardu 1920 m. vasario 14 d. buvo pavesta administruoti Prancūzijai. Atskyrus Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos, 1919 metais buvo uždėti specialūs Klaipėdos krašto antspaudai, o atėjus prancūzams, buvo išleisti Miunchene išspausdinti banknotai (Notgeld). Memelio markė – Memelando piniginis vienetas, naudotas 1919–1923 m. Ši markė buvo sudaryta iš 100 pfenigų. Karinė prancūzų valdžia savo tarnautojams algas mokėjo Prancūzijos frankais, o atsiskaitymams su vietos gyventojais 1922 m. Vasario 22-osios data išleido laikinuosius popierinius pinigus – markes, vadinamuosius notgeldus. Jų dizainui būdingi lietuviški mokyvai, tačiau informaciniai tekstai rašyti tik vokiečių ir prancūzų kalbomis. Averse paprastai vaizduojami Klaipėdos krašto vaizdai, pateikiamas pavadinimas ir nominalas. Reverse nurodoma leidėjas, serijos numeris, nominalas bei teritorija, kurioje šis pinigas galioja: jame taip pat yra atsakingų asmenų parašai. Apyvartoje buvo ½, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 75 ir 100 markių notgeldai. 1923 m. Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, minėtosios markės palaipsniui buvo pakeistos į Lietuvoje galiojusius pinigus.

1923 metais, hiperinfiacija užgriuvusi Vokietiją, palietė ir Klaipėdos kraštą, kuomet ūkininkai nebenorėjo pardavinėti produktų  už silpną markę. Įsisukusi infliacija, sparčiai augančios prekių ir paslaugų kainos šiame krašte naudotas Vokietijos markes greitai pavertė bevertėmis – valdžia tiesiog nespėjo spausdinti popierinių banknotų. 1922 metų pabaigoje Lietuvoje  buvo įvestas litas, kuris po Klaipėdos krašto prijungimo, 1923 metais, pakeitė Memelio markę.

Memelio markės išlikusios iki šių laikų

Lietuvoje yra žmogus, kuris vis dar turi išsaugojęs Klaipėdos krašto pinigus. Tai pinigų kolekcionierius Antanas Kalanta. 2013 metais A. Kalanta Klaipėdos „Akropolyje“ rengė senųjų pinigų parodas. Jis „Akropolio“ lankytojams atskleidė lietuviškų pinigų atsiradimo istoriją, jų naudojimo subtilybes, papasakojo, kaip išimti iš apyvartos banknotai pateko į jo rankas. Palangiškio rinkinyje – apie 22 tūkst. skirtingų monetų, naudotų Lietuvoje nuo XVI amžiaus iki Antrojo pasaulinio karo. Vertingiausią ir įdomiausią A. Kalantos rinkinio dalis – senieji Klaipėdos krašto (vokiškai – Memelando) pinigai, atsiradę po Pirmojo pasaulinio karo ir vietinių gyventojų naudoti iki pat šios teritorijos prijungimo prie Lietuvos valstybės. Senieji klaipėdiečiai vėliau tokiais pinigais klijuodavo kambarių sienas, o dabar juos interneto aukcionuose medžioja kolekcininkai.

Klaipėdos krašto pinigai
Vaizdas Nominalas
Priekinė pusė Antroji pusė
½ markės
1 markė
2 markės
5 markės
10 markių
20 markių
50 markių
75 markės
100 markių

1 pav. Klaipėdos krašto pinigai

APKLAUSA

Apie Klaipėdos krašto pinigus

Jūsų lytis:

Moteris

Vyras

Jūsų amžius:

iki 18

18-25

25-35

35 ir daugiau

Jūsų išsilavinimas:

Pagrindinis

Vidurinis

Profesinis

Aukštasis

Aukštesnysis

Kita

Jūsų socialinė padėtis:

Bedarbis

Moksleivis

Studentas

Įmonės darbuotojas

Verslininkas

Ūkininkas

Valstybės tarnautojas

Ar esate girdėję apie Klaipėdos krašto pinigus?

Taip

Ne

Jei taip, tai kelintais metais jie buvo pradėti naudoti?

Kaip kitaip dar yra vadinami Klaipėdos krašto pinigai?

Kokiomis aplinkybėmis atsirado ši valiuta?

Kokių nominalų banknotai egzistavo?

Apklausos analizė

Vykdant apklausą dalyvavo 46 žmonės, iš jų 57% buvo moterys, likę 43% vyrai. Daugiausia dėmesio apklausai skyrė 18 – 25 metu jaunuoliai, antroje vietoje pagal aktyvumą žmonės nuo 35 metų. Mažiausiai dėmesio sulaukta iš 25 – 35 metų žmonių. Pusė, tai yra 50%, apklaustųjų gyventojai, turintys vidurinį išsilavinimą, po 13% visų apklaustųjų sudaro profesinį, bei auštąjį išsilavinimą turintys žmonės. Aktyviausi apklausos dalyviai – studentai, jie sutado net 63% visų apklaustųjų, mažiausiai dėmesio sulaukta iš ūkininkų, valstybės tarnautojų bei verslininkų. Paklausus respondentų ar jie yra girdėję apie Klaipėdos krašto pinigus teigiamai atsakė tik 30%, kita dalis, 70%, deja, nieko nežino apie šiuos pinigus ir jų atsiradimo priežastis. Tačiau žinantys taip pat neapsistojo ties vienu atsakymų, visi jie labai skirtingi. Vieni teigia, jog Klaipėdos krašto pinigai atsirado 1919 m., kiti, jog 1917 m., 1920 m. ar net 1923 metais, bet dauguma respondentų sutarė, jog kitas šių pavadinimas yra Memelio markės (Memelando markės). Sunkiausiai sekėsi apsakyti atsiradimo priežąstis, tačiau tie, kurie atsakė, teigė, jog Klaipėdos krašto pinigai atsirado kai Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Prancūzijos ir Vokietijos markės patyrė nuvertėjimą. Visi apklaustieji tiksliai žinojo tik kokių nominalų Memelio markės buvo spausdinamos.

2 pav. Jūsų lytis

3 pav. Ar esate girdėję apie Klaipėdos krašto pinigus?

Apklausos rezultatų grafinis vaizdavimas

5 pav. Jūsų amžius

4 pav. Jūsų socialinė padėtis

6 pav. Jūsų išsilavinimas

IŠVADOS Klaipėdos krašto pinigų atsiradimo istorija išnagrinėta. Atlikus apklausą paaiškėjo, kad retas lietuvis nusimano apie Klaipėdos kraštą ir jo pinigų istoriją. Daugiausia žinančių apie Memelio markes – studentai.

LITERATŪRA

TERLECKAS Vladas Pinigai Lietuvoje 1915–1944 m. Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 1992 m. 195 p.

Internetinė prieiga: http://www.kcci.lt/klaipedos-ppar

Internetinė prieiga: http://www.uostas.info/miestas/miesto-istorija/klaipedosistorija/354-klaipedos-krasto-pinigai.html

Internetinė prieiga: http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/klaipedieciai-isvydo-sunkmecio-pinigus-memelio-markes.htm

Internetinė prieiga, vaizdinė medžiaga: https://www.youtube.com/watch?v=AwVT7MORUew