Antropologijos samprata

Turinys

1. Įvadas .............................. 3
2. Antropologijos samprata istorijos raidoje ................. 4
3. Antropologijos šakos .......................... 5
a) Antropologijos idėjų etapai ............... 5
b) Dabartinės bendrosios antropologijos svarbiausių
subdisciplinų suskirstymas .............. 5
c) Šiuolaikinės antropologijos mokslo sritys ....... 6
d) Socialinės ir kultūrinės antropologijos objektas ir jų

metodologiniai pagrindai ............... 7
e) filosofinė antropologija ................. 8
4. Apibendrinimas ............................. 10
5. Literatūra .............................. 11

Įvadas
Kaip visuminis mokslas apie žmogų, antropologija atsirado vėliau nei kitos humanistinės disciplinos, todėl jos šalininkai kaip galima greičiau siekė nubrėžti šio mokslo kompetencijos ribas, dalykinę sritį. „ Antropologija aprėpė tai, kas anksčiau nebuvo užimta, ir skverbėsi į kitų humanitarinių bei socialinių mokslų valdas, jie perėmė daugelį uždavinių, kiriuos ti

i
ikėjosi spręsti įvairiais metodologiniais variantais besiformuojantis kultūrologijos mokslas. Jau antropologinių mokslų kilmė lėmė, kad juose vyravo keletas bendrų metodologinių prieigų bei principų, iš kurių savo svarba išsiskiria „ holistinis “, pagrįstas daugiaaspekčiu tyrinėjamų kultūros objektų, reiškinių ar simbolių pažinimu. “
Išvertus pačią sąvoką antropologija iš graikų kalbos, tai reikštų mokslą apie žmogų (anthropos – žmogus + logos – mokslas). Antropologija yra žmonijos, tai ir senovės, ir dabartinių tautų gyvensenos tyrinėjimas. „ Jos penkios pagrindinės šakos yra kultūrinė ar socialinė antropologija, antropologinė lingvistika, fizinė ( ar biologinė ) antropologija ir ta
a
aikomoji antropologija. Jos skiriamasis bruožas yra jos globalinis, lyginamasis ir daugiamatis aspektai. Kombinuotas visų penkių sričių požiūris yra vadinamas bendrąja antropologija “.

Antropologijos samprata istorijos raidoje
Antropologijos ir su ja artimai susijusios etnologijos užuomazgų aptinkama dar gilioje senovėje Herodoto skitų, egiptiečių, persų, In

n
ndijos tautų, berberų tautų aprašymuose.

„ Filosofijos istorijoje mokslas apie žmogų ilgai buvo ontologijos ir teologijos horizonte kaip metafizinė psichologija ( Aristotelis teigė, kad žmogaus „ siela tam tikra prasme yra viskas “ dėl to, kad turi protą kaip dieviškumo pradą žmoguje ). XVI a. antropologija imama vadinti dažniausiai su moralės filosofija susiję empiriniai ir psichologiniai tyrimai ( J. G. Walschas, J. F. Blumenbachas ir kt.). Kantas „ fiziologinei antropologijai “ ( „ ką gamta iš žmogaus daro “) priešpriešina savo „ pragramatinę antropologiją “, kuri, remdamasi empiriniu pasaulio ir žmogaus pažinimu, klausia, „ ką jis, kaip laisvai veikianti būtybė, daro iš savęs paties arba gali ir turi daryti “. Šiuos klausimus, tiesą sakant, Kantas aptarė ne antropologijoje, o savo apriorinėje bei filosofinėje etikoje. Pagrindinis apibendrinamasis Kanto klausimas „ kas yra žmogus? “ neformuluojamas antropologiškai, kaip kad ir vo
o
okiečių idealizme, kur žmogaus esmė mėginama apibrėžti dvasios metafizikos ir absoliučios sąmonės aspektu. Nuo to laiko, kai Feuerbachas metafizikos kritiką nukreipė kūniškumo linkme, kur dvasia ( protas, sąmonė ) aiškinama kaip esminis kitiems žmonėms ir gamtai atviro juslumo požymis, ir ypač nuo Nietzsche‘s valios filosofijos, dvasią laikančios kūno protu, buvo mėginama filosofijai suteikti antropologijos pamatą “.
Antropologinių studijų svarbos pripažinimo lūžis įvyko antroje XIX amžiaus pusėje. 1850 m. buvo įkurtas etnologijos muziejus Hamburge, o 1866 m. analogiškas atsirado ir Harvarde. 1873 m. įsteigtas Karališkasis antropologijos institutas An
n
nglijoje, o 1879 m. – Amerikos etnologijos biuras. „ Antropologijos ir etnologijos raidą veikė J. G. Frasseris ir kiti klasikinės antropologijos kūrėjai, kurie ėmėsi nagrinėti daug vadinamųjų primityviųjų tautų kultūros faktų. Jie suvokė, kad kiekvienos tautos, genties, etninės grupės kultūros istorija yra sudedamoji žmonijos kultūros istorijos dalis ir jautė būtinybę aprėpti kuo daugiau kultūros elementų. Svarbiausia buvo fiksuoti įvairių nykstančių primityviųjų tautų kultūros istorijos faktus, kol dar nevėlu. “
Antrame XX a. dešimtmetyje M. Schelerio darbai formaliai jau davė pradžia filosofinės antropologijos plėtotei. Kalba apie žmogaus padėtį kosmose ir aiškina, kad su dvasia žmogui duotas „ atvirumas pasauliui “, ir būtent tai ir išskiria žmogų iš gyvūnų tarpo. H. Plessneris tą žmogaus padėtį laiko „ ekscentriška pozicija “ gamtoje, nes žmogus pats sąmoningai atsitolina nuo savo gyvenimo aplinkos, kartu supriešindamas save su gamta, ir skirtingai nuo kitų gyvų būtybių ir jų centriškos pozicijos, susikuria savo specifinę žmogišką aplinką – kultūros pasaulį. „ A. Portmannas žmogų supranta kaip „ antrinį užsitupėjusį lizde “ ir, tuo įvaizdžiu remdamasis, aiškina jo sociokultūrinį susaistymą ir plėtotę, kurioje visi jo veiksmai, išskyrus savęs ir rūšies išlaikymą, turi saviraiškos prasmę. A. Gehlenas, turėdamas galvoje, kad žmogaus instinktai silpni ir nespecializuoti, žiūri į jį kaip į organinę „ stokojančią būtybę “, kuri, norėdama išlikti, yra priversta ir sugeba kurti dirbtinius organus ( technikos įrankius bei visuomenės institucijas, kurie pakeičia ir kompensuoja reikiamas funkcijas ). Kita kryptimi pasuko Dilthey‘aus ir istorinio bei hermeniautinio mąstymo veikiama kultūros antropologija “.

Antropologijos šakos
Antropologijos idėjų ir metodologinių principų raida yra skirstoma į šiuos pagrindinius etapus:
• etnografinį ( 1755 – 1860 )
• evoliucinį ( 1860 – 1890 vidurys )
• istorinį ( 1890 – 1920 vidurys )
• psichologinį ( 1920 pabaiga – 1950 )
• struktūrinį – funkcinį ( 1930 – 1950 )
• neoevoliucinį ( 1950 – 1980 )
• komparastyvistinį ( nuo 1980 iki dabarties )

Šiuolaikinės antropologijos kilmė, sandara ir tikslai yra nevienalyčiai. Ji skyla į antropologiją plačiąja prasme, tai yra vadinamąja bendrąja antropologija, kuriai „ būdingas visuminis ir lyginamasis požiūris į savo tyrinėjimo objektą, bei daug lokališkesnę pagal savo uždavinius taikomąją antropologiją, bendrosios antropologijos duomenis taikančią konkretiems praktiniams uždaviniams įgyvendinti. “
Dabartinėje bendrojoje antropologijoje priklausomai nuo konceptualių nuostatų dažniausiai yra išskiriama daugybė skirtingų subdisciplinų iš kurių svarbiausios būtų šios:
• fizinė antropologija, arba vadinamoji biologinė antropologija, – yra žmogaus biologinės prigimties tyrinėjimas, kuris glaudžiai siejasi su paveldėjimo, aplinkos, kultūros ir kitų veiksnių poveikiu;
• paleoantropologija ( arba žmogaus paleontologija ) nagrinėja įvairių žmonių, kaip biologinės rūšies, kilmės ir evoliucijos dėsningumus. Įtakinga šios pakraipos mokslo atšaka yra primatologija, tyrinėjanti socialines žmogbeždžionių elgesio formas;
• etnografija,- aprašinėja įvairias dabarties kultūras ir, lygindama jas tarpusavyje, teikia medžiagą bendresnėms mokslinėms teorijoms ir hipnozėms;
• archeologija tyrinėja išlikusius praeities kultūrų materialinės kultūros ir meno paminklus ir, remdamasi jais, atkuria įvairių tautų kultūrą bei gyvenimo būdą;
• antropologinė lingvistika gvildena įvairias žmonių komunikacijos, ypač kalbos, formas. Ji gilinasi į visų žinomų kalbų šeimų istoriją ir jų santykį su skirtingų kultūrų evoliucija;
• kultūrinė antropologija ir V. Europos šalyse – socialinė antropologija, kurios tyrinėjimo objektas, struktūra ir uždaviniai vis labiau atskiriami nuo jai artimos kultūrinės antropologijos.

„ Mokslinėms žinioms diferencijuojantis, šiuolaikinė antropologija skyla į naujas subdisciplinas ir sparčiai besiplėtojančias problemines mokslo sritis, iš kurių svarbiausios:
• kultūrinė antropologija ( E. B. Tyloras, J. Frazeris, F. Boasas, A. Kroeberis, R. Benedict, L. White‘as ), nagrinėjanti daugiausiai dvasinę kultūrą;
• socialinė antropologija ( B. Malinowskis, A. R. Radcliffe – Brownas, L. Levy – Brühlis, M. Maussas ) – materialinę kultūrą;
• filosofinė antropologija ( M. Schelleris, H. Plessneris, A. Gehlenas, M. Landmannas, E. Rothackeris ) – pamatinės žmogaus būties ir jo esmės problemas;
• istorinė antropologija ( L. Febvre‘as, M. Blochas, F. Braudelis, J. Le Goffas ), kurio principai susiformavo „ Analų “ mokyklos šalininkų veikaluose. Ji apima pasaulėvaizdžio, mentaliteto, papročių, įpročių, sąmonės stereotipus;
• teologinė antropologija ( P. Tilichas, M. Buberis, P. Teilhard de Chardinas ), jai būdinga religinė pagrindinių žmogaus būties ir kultūros problemų, žmogaus santykių su dieviškuoju pradu interpretacija;
• struktūralistinė antropologija ( C. Levi – Straussas ) struktūriškai analizuoja žmogaus pasąmonę; kiekviena analizė atitinka konkretų socialinės tikrovės pjūvį;
• kognityvinė antropologija ( W. Goodenoughas, S. Brooneris ), kuriuos šalininkai, traktuodami kultūrą, kaip simbolių sistemą ir specifinį tik žmogui būdingą mentalinio tikrovės struktūravimo bei pažinimo būdą, lygina ir išryškina pažintinės kategorijas;
• psichologinė antropologija ( M. Mead, J. Dollard‘as, A. I. Hallowellas, H. S. Hughes) – ją labai veikė psichoanalizė ir humanistinė psichologija; tyrinėja, kaip individas veikia, jaučiasi, prisitaiko prie kitokios kultūrinės aplinkos. “

Socialinės ir kultūrinės antropologijos objektas
ir jų metodologiniai pagrindai
Iš gausybės įvairių antropologijos krypčių ir mokyklų srauto itin svarų indėlį į komparatyvistinės metodologijos principų tapsmą įnešė socialinės bei kultūrinės antropologijos šalininkai. Nors „ socialinės antropologijos “ ir „ kultūrinės antropologijos “ tyrinėjimo objektai ir tikslai artimi, tačiau, nepaisant analogiškų išvadų, kurias daro jų šalininkai, tarp „ socialinės “ ir „ kultūrinės “ antropologijos yra esminių skirtumų. Pagrindinis senajame ir naujajame pasauliuose įsigalėjusių antropologijos tradicijų skirtumas yra nevienodas požiūris į kultūrą bei visuomenę. Vakarų Europoje ( Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje ) vyraujančios socialinės antropologijos tradicijos šalininkai visuomenę laiko pamatine kategorija, o kultūrą – antrine jos funkcija. Amerikietiškoji kultūrinės antropologijos tradicija – priešingai: iškelia kultūros sąvokos reikšmę, kurią traktuoja kaip pagrindinę ir plačiausią kultūros antropologijos kategoriją, o visuomenė esanti tik sudedamoji jos dalis.
Anglijoje pirmą kartą socialinės antropologijos sąvoka buvo pavartota 1908 m. Dž. Freizerio. Nuo tada Anglijoje socialinė antropologija laikoma sociologijos šaka, tyrinėjančia primityvias visuomenes. Įvairių šalių, o ypač Britų sociologai ir etnologai laikosi tradicijos, kad sociologija tyrinėja šiuolaikinės išsivysčiusios visuomenes, o socialinė antropologija – technologiškai atsilikusias visuomenes.
„ Socialinė antropologija laikoma sociologijos šaka. Ji nustato tiriamų socialinių reiškinių funkcinę priklausomybę. Jos objektas – konkreti visuomenė, socialinio gyvenimo procesas, nes socialinė antropologija tiria ne individo, o socialinių grupių santykius. Socialinis gyvenimas apima daugybę žmonių veiksmų ir santykių, todėl galima nustatyti kai kuriuos bendrus jo bruožus, apibūdinamus kaip socialinio gyvenimo forma. “
Amerikiečių kultūrinės antropologijos pradininkas buvo F. Boasas. Kultūros antropologija yra įvairialypis daugiašakis mokslas, kuris remiasi skirtingomis metodologinėmis prieigomis. Tai mokslas, tyrinėjantis visų istorinių tarpsnių visas kultūros raiškos formas. Čia kultūra suvokiama labai plačiai – kaip materialinių objektų, reiškinių, vertybių, simbolių, elgesio modelių visuma. Pagrindinėmis kultūrinės antropologijos subdisciplinomis tradiciškai laikomos etnografija ir etnologija.
Kultūros antropologija įvairiais požiūriais tyrinėja žmogaus ir kultūros santykius, asmenybės dvasinio pasaulio tapsmą, jos kūrybinių galių sklaidą įvairiomis veiklos formomis. Ji atskleidžia svarbiausius „ kritinius “ žmogaus socializacijos momentus, įvairių sociokultūrinės aplinkos veiksnių ( auklėjimo ir švietimo, šeimos, religinės bendrijos ) poveikį.
Taigi kultūros antropologai, skirtingai nei socialinės antropologijos šalininkai, daugiau domisi ne materialinės, o dvasinės kultūros apraiškomis. „ Jų metodologijai itin svarbu istorizmas, požiūris į kasdieniškiausią kultūros istorijos faktą, kaip į retą reiškinį, ypač daug dėmesio skiriama empiriniams ir aprašomiesiems kultūros tyrinėjimo metodams. Kultūros antropologai nagrinėja „ kultūros dinamika “, jos difuziją, akultūraciją, asimiliaciją, kultūros objektų ir simbolių sklaidos iš vienos į kitą civilizaciją ypatumus. Jie taip pat aiškinasi kultūros elementų perdavimo iš kartos į kartą būdus. “

Filosofinė antropologija
Filosofinės antropologijos posakis yra palyginti naujas. Iki XVIII amžiaus mokslas apie žmogų buvo vadinamas tiesiog psichologija, ir šis pavadinimas apėmė įvairius gilinimosi į žmogų aspektus. „ Christian Wolff buvo pirmasis, atskyręs šiame moksle eksperimentinę dalį nuo metafizinės ir jas atitinkamai pavadinęs Psychologia empirica ir Psychologia rationalis. Pirmoji eina a posteriori ir remiasi patirties reiškinių stebėjimu. Antroji, pagal Wolff, eina a priori, nes pradeda nuo metafizinių principų ir šie yra pritaikomi psichinei tikrovei.
Ši perspektyva davė pradžią dviems mokslams: vienas eksperimentinio pobūdžio, kitas deduktyvaus refleksinio. Nuo šiol racionaliajai psichologijai priskiriami įvairūs vardai, visi daugiau ar mažiau turintys tą pačią reikšmę; tarp žinomiausių – filosofinė antropologija, metafizinė antropologija, žmogaus filosofija. “
„ Šiandien termino antropologija vartojimas tapo daugiavalenčiu ir todėl gana neaiškiu. Jis nurodo tris skirtingas disciplinas. Dažniausiai kreipiamasi į fizinę antropologiją, tai yra į žmogaus studijas fiziniu – somatiniu požiūriu ( žmonių rasės ir jų kilmė ). Taikoma ir kultūrinei antropologijai, tai yra studijoms apie žmonių kultūrų, jų struktūrų bei jų vystymosi požiūriu. Galiausiai kalbama apie filosofinę antropologiją nurodant studijas, kurių centre – žmogaus jo galutinių principų požiūriu. “
Filosofinė antropologija tai yra filosofinė disciplina, kuri studijuoja visą žmogų ir nustato pirmąjį principą, kuris byloja apie žmogaus buvimą ir veikimą, bei to principo egzistavimą ir prigimtį per kritinę savo paties veiksmų refleksiją. Žmogaus filosofija iš esmės skiriasi nuo įvairių žmogaus mokslų, tai yra mokslų apie žmogų, nes mokslai studijuoja žmogų kaip paprastą objektą iš reliatyvių bei dalinių požiūrio taškų: psichologinio, biologinio, politinio, ekonominio ir t.t. nei vienas iš šių visų mokslų neapima visumos ir nei vienas iš jų nesiima atsakyti į klausimą : kas yra žmogus kaip toks? Žmogaus filosofija ir ieško viso, galutinio atsakymo, kuris iki galo gali išryškinti, kas yra žmogus savo bendrybėje, savo pilnatvėje bei visumoje.
Žmogaus filosofija svarsto žmogų kaip būtybę ir ji siekia suvokti šią būtį sudarančią prigimtį bei principus dvejopa prasme, glūdinčią žodyje suvokti, tai yra atrasti žmogaus būties esmę ir suprasti, kokios yra jos galutinės priežastys. Todėl šia prasme žmogaus filosofija turi glaudžius ryšius su kitais žmogaus mokslais, tai ypač su pedagogika ir eksperimentine psichologija. Ryšys tarp žmogaus filosofijos ir pedagogikos remiasi asmens sąvoka ir tarpasmeniniais ryšiais. Kiekviena ugdymo teorija turi savo filosofines ištakas. „ Pedagogika, kaip nė vienas kitas mokslas, tampriausiai susijusi su žmogumi, nes tik jį galima ugdyti. Niekas kitas pasaulyje, išskyrus žmogų, negali būti ugdomas, nes neturi prigimtinės dovanos, svarbiausios ugdymo sąlygos, vadinamos kūrybiniu nusiteikimu. Visus kitus gyvus sutvėrimus galima tik dresiruoti, bet ne ugdyti. “

Apibendrinimas

Antropologijos skiriamasis bruožas yra tas, kad ji yra ir globalinė, ir lyginamoji. Kitos disciplinos domisi tik atskiru žmonių patirties segmentu ar atskiru mūsų kultūrinės ir biologinės raidos laiku ar faze. O antropologijai niekada neapsiriboja vienos populiacijos , rasės, genties, klasės, nacijos, laiko ar vietos tyrinėjimu. Antropologija pirmiausia reikalauja, kad išvados, paremtos vienos atskiros žmonių grupės ar civilizacijos tyrimu, būtų patikrintos lyginant su kitų grupių ir civilizacijų tyrimų medžiaga. Tokiu būdu antropologai tikisi išvengti savo pačių klasės, genties, rasės, religijos ar kultūros šališkumų, čia visos tautos, visos kultūros yra vienodai vertos tyrinėti. Taigi jie neigia požiūrį tų, kurie tik save ir nieką kitą laiko žmonijos atstovais.
Antropologija dėl savo biologinio, archeologinio, lingvistinio, kultūrinio, lyginamojo ir globalinio aspektų gali atsakyti į daugelį svarbių klausimų susijusių su žmogaus egzistencija. Jie prisideda tyrinėjant žmonijos gyvuliško paveldėjimo svarbą, apibrėžiant tai, kas žmogaus prigimtyje yra specifiškai žmogiška. Nagrinėja rasės reikšmę kultūrų evoliucijoje ir dabarties gyvenimo elgsenoje. Taip pat ji gali paaiškinti socialinę nelygybę, kilusią dėl rasizmo, lyčių, išnaudojimo, skurdo ir tautų atsilikimo. Taigi antropologija gali daug kuo padėti suprasti pagrindinius dalykus, kurie dalija šiuolaikinę visuomenę.

Literatūra

1. Andrijauskas A. Kultūrologijos istorija ir teorija. V., 2003
2. Būgaitė E. Filosofinė antropologija. K., 2003
3. Gendrolis E. Socialinė ir kultūrinė antropologija. V., 1984
4. Halder A. Filosofijos Žodynas. V., 2002
5. Harris H. Kultūrinė antropologija. K. 1998
6. Pukelis K. Mokytojų rengimas ir filosofinės studijos. K., 1998