Vadybininko profesine etika

Verslo etika – viena iš jauniausių ir sparčiausiai besiplėtojančių mokslo sričių. Verslo etika kelia gana daug klausimų. Pavyzdžiui, tokius kaip: ar verslas privalo laikytis tam tikrų moralinių reikalavimų, kurių laikosi visuomenė ar tam tikros grupės, jeigu jis savo veikla daro poveikį jų interesams? Ar gali didelė organizacija savo elgesį grįsti teisingumo principais? Ar verslo organizacija turi moralinių įsipareigojimų tautinių mažumų ir aplinkos išsaugojimo atžvilgiu, koks tų įsipareigojimų turinys?

Etinės problemos versle
Kiekviena veikla reikalauja tam tikroje srityje dirbančiųjų žmonių atsakomybės, todėl turi atitikti sppecialiuosius profesinės moralės reikalavimus. O pastarieji neprieštarauti bendrosioms moralės normoms. Moralės turi paisyti ir verslininkystė, kuri suvokiama kaip laisva privati veikla. Jos subjektas – verslininkas pats atsako už savo sprendimus ir veiksmus, o bet kokia atsakomybė turi moralinį pradą.
Moraliniu požiūriu gali būti vertinama:

Verslininko elgesys įvairių subjektų (darbuotojų, kitų verslo organizacijų ir pan.) atžvilgiu,

Priimami sprendimai, turintys vienokias ar kitokias pasekmes įvairiems subjektams.
Lietuvoje buvo atlikta verslininkų apklausa, kurios vienas iš klausimų buvo “dėl ko dažniausiai pažeidžiamos verslo etikos normos?”. Taigi,atsakymai buvo tookie: Del Verslo etikos normų nežinojimo ir Verslo etikos normų nepripažinimo.

Sąžiningumas ir teisingumas
Sąžiningumas ir teisingumas yra bendrosios moralės nuostatos, kurių reikia prisilaikyt priimant sprendimus. Elementariausias reikalavimas iš verslo žmonių – tai laikytis įstatymų ir sąžiningai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Žmonės versle elgiasi pa

agal savo ekonominius interesus, bet siekdami savo interesų, jie privalo paisyti moralės reikalavimų – būti teisingi, sąžiningi, patikimi.

Leave a Comment