UAB “Skaidula” etikos kodeksas

1. Turinys:

1. Turinys..............................1
2. Įvadas..............................2
3. UAB „Skaidula“ etikos kodeksas (priedas)
4. Įvadinis žodis..............................3
4.1 Klientų aptarnavimo įmonės standartai..............................4
4.2 Santykiai su vadovybe ir darbuotojais..............................6
4.3 Dalyvavimas priimant sprendimus..............................7
4.4 Interesų konfliktai..............................7
4.5 Veiklos įvertinimo formos..............................8
4.6 Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų.............................9
4.7 Etiketo ir aprangos reikalavimai..............................10
4.8 Konfidencialumas..............................11
4.9 Informavimas..............................11
4.10 Dovanos..............................12
4.11 Santykiai su vartotojais..............................12
4.12 Santykiai su kreditoriais, tiekėjais..............................13
4.13 Saugumas..............................13
4.14 Santykiai su konkurentais..............................14
4.15 Santykiai su valdžia..............................14
4.16 Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai...........................15
5. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės etikos kodeksą..........16
6. Išvados..............................17
7. Literatūros sąrašas..............................182. Įvadas
Modulio „Verslo etika ir bendravimo organizavimas“ individualaus namų darbo užduoties tikslas susipažinti su įmonės etikos kodeksu, paaiškinti jį laikantis organizacijų etikos kodeksų struktūros, įvertinti ir pateikti galimus konkrečios įmonės etikos kodekso patobulinimus.
Aš pasirinkau UAAB „Skaidula“, nes ji yra pakankamai ilgai Lietuvos verslo rinkoje gyvuojanti įmonė, kuri projektuoja, gamina ir realizuoja metrologinę įrangą telekomunikacijoms ir prekiauja kabeline. Buvo įdomu sužinoti, kokių etikos principų laikomasi šioje įmonėje, kam vidaus taisyklėse skiriamas didžiausias dėmesys, o ko įmonė visiškai neužakcentuoja. Iš to galima susidaryti pakankamai gera įspūdį apie įmonės „tikrąjį veidą“.
Dabar pateiksiu kiekvienos dalies esminę santrauką.
Įvadiniame žodyje norėjau supažindinti su terminu „etikos kodeksas“, apžvelgiau etikos kodekso tikslus, kam jis yra skirtas, kokie šio kodekso požymiai.
Toliau, naudodamasi bendra orrganizacijos etikos kodekso struktūra, apžvelgiau ir paaiškinau UAB „Skaidula“ darbo tvarkos taisykles.Deja bendrose darbo tvarkos taisyklėse paminėti ne visi reikalavimai darbuotojui ir Organizacijos įsipareigojimai. Dalis šios informacijos yra pateikiama kiekvienam darbuotojui atskirai darbo sutartyse. Tačiau šios sutartys su darbuotojais yra ko

onfidenciali informacija ir pateikti pavyzdžiu nebus įmanoma, nes nusižengčiau įmonės reikalavimams.
Penktoje dalyje pateiktas spaudos konferencijos organizavimas, apžvelgtos bendros taisyklės, kurių laikomasi, kad efektyviai ir sklandžiai vyktų konferencija.
Išvadose apibendrinau visą surinktą ir pateiktą informaciją, pateikiau susidariusią nuomonę apie įmonės etikos kodeksą, paminėjau ir kai kuriuos kodekso patobulinimus, kurie galėtų užtikrinti tikrai gerus santykius su darbuotojais, vartotojais ir kitais svarbiais asmenimis, kurie prisideda prie įmonės kapitalo didinimo.
Šis darbas apima 18puslapių, naudojausi dvejomis knygomis apie etiką ir taip pat keliais internetiniais puslapiais (literatūros sąraše pateikiau konkrečius internetinių puslapių adresus).4. Įvadinis žodis
Tarpusavio santykių valdymo procese kultūros taisyklių formavimas ypač būtinas šiandien, kai mes formuojame laisvos rinkos ekonomiką, kur didelę reikšmę turi žmonių tarpusavio santykių, profesinės ir valdymo etikos normos.
Literatūros apie etikos kodeksus atrodytų lyg irr netrūksta, tačiau retas mokslininkas, besigilinantis į verslo etikos sritį, galėtų pateikti etikos kodekso apibrėžimą. Pavyzdžiui, KTU doc.J.Palidauskaitė etikos kodeksą apibūdina taip: „Etikos kodeksas- dokumentas, atspindintis asmeninės moralės reikalavimus, profesines vertybes bei teisinius draudimus atskirų profesijos atstovų ar organizacijų sprendimams bei veiklai ir tarnaujantis kaip tam tikras elgesio tipas“.
Etiniai kodeksai neturi įstatymo galios, o jų vykdymas nesusijęs su juridine atsakomybe. Nepaisant to, etinis kodeksas atlieka svarbų vaidmenį organizacijos kultūros ugdyme, formuoja jos narių vertybines orientacijas, pozityvų požiūrį į darbą ir atsakomybę už jo
o rezultatus.
Etikos kodeksai adresuojami:

• Visiems konkrečios profesijos atstovams.
• Organizacijos paslaugos ar prekė pirkėjams (vartotojams).
• Organizacijos potencialiems partneriams.
• Visuomenei (bendruomenei).

Etikos kodeksas organizacijoje skirtas:

• Apibrėžti priimtas veiklos normas.
• Užtikrinti aukštus praktikos standartus.
• Profesionalumui įvertinti.

Etikos kodekso tikslai:

• Pateikti informaciją.
• Šviesti.
• Drausminti.
• Normatyvinis (apibrėžti, verbalizuoti taisykles)
• Instrumentinis (išspręsti problemą, dilemą).
• Apsauginis (apsaugoti nuo konfliktinių situacijų ir neetiško elgesio).

Pagrindiniai etikos kodekso požymiai:

• Visuotinis organizacijos ribose (apimti visus narius)
• Turi būti reguliuojantis (nustatantis normas palaikančias tvarką)
• Normos priimtinos visuomenei
• Ginti interesus, neprieštaraujančius visuomenės normoms
• Įpareigojantis (nustatantis atsakomybę už nesilaikymą)
• Konkretus, tiesus ir atviras
• Realistiškas
• Nesikirsti su teisės normomis ir organizacijos taisyklėmis (jų nekartoti)
• Nustatyti lygius reikalavimus ir normas visiems organizacijos nariams

Atskirose šalyse akcentuojami skirtingi etikos kodekso elementai. Etikos kodekso efektyvumas priklauso nuo to, ar jis bus įgyvendintas, suprastas ir pastoviai taikomas.
Toliau išsamiau panagrinėsiu UAB“Skaidula“ etikos kodeksą.
UAB „Skaidula“ etikos kodeksas arba darbo vidaus taisyklės (ši sąvoka Lietuvos įmonėse naudojama dažniau) yra sukurtos tam, kad organizacija galėtų kontroliuoti darbuotojų elgesį, kad, galėtų sukurti tokią aplinką, kuri būtų tinkama produktyviam ir našiam darbui. Etiškas darbuotojų elgesys gerina bendruomenių moralinę aplinką, kuri savo ruožtu skatina organizacijos narius tinkamai atlikti savo darbą4.1 Klientų aptarnavimo įmonės standartai
UAB „Skaidula“ darbo vidaus taisyklėse nėra akcentuojami klientų aptarnavimo standartai. Galima būtų pažymėti tik du punktus, kuriuose užsimenama apie klientus, tai būtų:
„5.4.3 Darbuotojas turi laikytis atitinkamų higienos reikalavimų, kad jo plaukų ir barzdos (vyrams) šukuosena, kvapai lankytojams ir be

endradarbiams nesukeltų neigiamų emocijų.
5.4.4 Darbuotojas turi laikytis atitinkamų etiketo reikalavimų, kad jo kalba ir elgesio manieros lankytojams ir bendradarbiams nesukeltų neigiamų emocijų“.

Šie nurodymai darbuotojams apie jų išvaizdą skirti tam, kad klientams ar lankytojams organizacijos darbuotojas sudarytų gerą įspūdį ir svečiui būtų malonu bendrauti.
Tačiau tokiai pakankamai gerai žinomai įmonei, kuri gyvuoja jau 15 metų, manau nepakanka tokiu menkų užuominų apie tai, kaip turi atrodyti darbuotojas, kad „lankytojams ir bendradarbiams nesukeltų neigiamų emocijų“. Įmonei reikėtų susikurti bent minimalias klientų aptarnavimo gaires, kad darbuotojai jomis galėtų vadovautis bendraudami su klientais.
Klientų aptarnavimo įmonės standartų pavyzdys:

1. Visur ir visada neužmiršti moralės normų.
2. Laiku vykdyti pažadus. Jeigu jūs to negalėjote padaryti, paskirkite kitą terminą ir ištesėkite pažadą.
3. Būti atidžiam ir objektyviam, įtartinus pasiūlymus mandagiai atmesti.
4. Vengti būti pernelyg savimi pasitikinčiam.
5. Niekada nepasimesti.
6. Neužmiršti, kad jūsų pozicija gali būti ne visada optimali, išklausykite ir kliento nuomonę.
7. Nepalikti neišanalizuoto nė vieno nesusipratimo su klientu.
8. Bendraujant su klientu, stengtis suvokti tai, kas nepasakyta.
9. Vadovautis trimis „ne“: nesinervinti, nepasimesti, nesiblaškyti.
10. Būti pakančiam žmonių trūkumams.
11. Atsiminti, kad klientą galima įžeisti net to nenorint.
12. Pokalbiuose su klientais vengti kategoriškumo.
13. Vengti savo veikloje neteisingumo.4.2 Santykiai su vadovybe ir darbuotojais
„5.1.10 Organizacijos darbuotojų santykius reglamentuoja darbo sutartys, Organizacijos įstatai, pareiginės instrukcijos (nuostatai), darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, kokybės valdymo sistemos dokumentai“.
UAB „Skaidula“ darbo tvarkos taisyklėse be šio punkto daugiau nėra už

žsimenama apie santykius su vadovybe ir darbuotojais. Iš to galima spręsti, jog šiai organizacijai nėra svarbūs darbuotojų tarpusavio santykiai, atmosfera, kurioje turi dirbti pavaldiniai. Tačiau nuolatinis dėmesys žmonių poreikiams ir geri tarpusavio santykiai užtikrina emocinį komfortą bei draugišką atmosferą darbo grupėje, organizuojant darbą ir palaikant reikiamą darbo tempą. Aukštas gamybos efektyvumas pasiekiamas tada, kai randama pusiausvyra tarp būtinybės atlikti reikiamą darbą ir tinkamo žmonių moralinio palaikymo. Sukurti palankų psichologinį klimatą organizacijoje vadovui yra labai sunku, nes grupės psichologinį klimatą lemia: vadovo autoritetas ir vadovavimo stilius, darbuotojų vertikalūs ir horizontalūs santykiai, darbo sąlygos konkrečiose darbo vietose.

Efektyvus vadovas:

• pažįsta ir supranta savo elgesio modelius;
• pažįsta ir supranta kitų elgesio modelius (ypač neefektyvaus elgesio, kai nepasiekiama užsibrėžtų tikslų);
• pasinaudodamas informacija apie savo bei kitų elgesio stilių, sugeba prisitaikyti prie kitų žmonių ir darbo aplinkos keliamų reikalavimų.

Taigi, įmonė, norėdama gauti gerus darbo rezultatus, turėtų skirti ganėtinai daug pastangų tam, jog organizacijoje vyrautų moralinė aplinka, o santykiai su vadovybe ir darbuotojais remtųsi etiniais ir doroviniais reikalavimais.
. Ypač savo elgesį turėtų kontroliuoti aukščiausio rango vadovas – įmonės pirmasis asmuo. Jis visada buvo ir bus visos organizacijos veidrodis. Apie įmonę sprendžiama pagal tai, kaip vadovas rengiasi, kokios jo elgesio manieros, pagal vadovo dalykinį etiketą. Kiekviena, tegul ir mažytė, neetiško elgesio detalė gali sugadinti kitų nuomonę apie visą kolektyvą ar įmonę.4.3 Dalyvavimas priimant sprendimus
Organizacijos sėkmei labai svarbu, kad joje vyrautų įgaliojimų delegavimo programos. O tai jau savaime yra etiška praktika, kadangi delegavimo principas remiasi pagarba, darbuotojų ir vadovų tarpusavio pasitikėjimu. Tokios programos įgalina darbuotojus savarankiškai priimti sprendimus. Patikėdama jiems užduotis, organizacija parodo, kad ji vertina savo dirbančiuosius, pasitiki jų žiniomis bei gebėjimais
UAB „Skaidula“ bendrose darbo tvarkos taisyklėse neužsimenama apie įgaliojimus, darbo paskirstymą, tačiau šioje Organizacijoje kiekviena pareigybė turi savo darbo nuostatas ir įpareigojimus. Visi reikalavimai konkrečiai pareigybei yra užfiksuoti darbo sutartyse.4.4 Interesų konfliktai
Interesų konfliktas – situacija, kai susiduria privatūs darbuotojo ir visuomenės interesai, kuriems jis turi atstovauti, eidamas savo tarnybą. Specialistai turi laikytis keturių visuomeninės tarnybos principų: paklusti įstatymams ir juos įgyvendinti, tarnauti visuomenės interesui, prisiimti asmeninę atsakomybę ir vengti daryti žalą. Darbuotojai turi vengti bet kokių veiksmų, kurie gali neigiamai įtakoti jų veiklos, susijusios su įmone, objektyvumą ir šališkumą. Darbuotojų sugebėjimas veikti objektyviai gali būti sumenkinamas, jei jie turi asmeninių interesų ar įsipareigojimų, prieštaraujančių teisėtiems įmonės verslo interesams. Atitinkamai, labai svarbu vengti akivaizdžių interesų konflikto atvejų.
UAB „Skaidula“ interesų konfliktų sprendimo būdai nėra įtraukti į bendras darbo tvarkos taisykles. Įmonė, norėdama išvengti interesų konfliktų su savo darbuotojais, pačius pagrindinius reikalavimus darbuotojui ir įsipareigojimus jam pateikia darbo sutartyse, kuriose nustatomas darbuotojo mėnesinis atlyginimas už jo atliktą darbą,taip pat darbuotojas supažindinamas su galimomis nuobaudomis pažeidus darbo sutartyje išdėstytiems reikalavimams. Darbuotojui paliekama teisė pačiam apsispręsti, ar jį tenkina tokios sąlygos ir, ar jis pats galės vykdyti įsipareigojimus įmonei. Darbuotojas pasirašydamas darbo sutartį, sutinka su jam keliamais reikalavimais ir pasižada jų laikytis.Taigi, taip ši įmonė apsisaugo nuo galimų konfliktų su darbuotojais. Iškilus konfliktiniai situacijai dėl darbo sutartyje nenumatytų dalykų, išeities iš tokios padėties ieško vadovas kartu su darbuotoju uždaro pokalbio metu.4.5 Veiklos įvertinimo formos
Vienas svarbiausių organizacijos tikslų – išsaugoti nepriekaištingą reputaciją, nes įmonė vertinama pagal savo poelgius. Norint visuomenės akyse susikurti ir, kas svarbiausia, išlaikyti nepriekaištingą reputaciją reikia sąžiningai ir skaidriai dirbti, visuomet elgtis teisingai, laikytis teisėto verslo standartų ir etiško verslo nuostatų:

• Verslas neturi įskaudinti kitų žmonių.
• Verslininkas turi mokėti dorai uždirbti pinigus.
• Verslininkas neturi užmiršti, kad rinkos erdvėje jis veikia ne vienas ir todėl privalo paisyti kitų interesų, siekti nesunaikinti konkurentą, bet ieškoti abipusiškai naudingos partnerystės.
• Verslininkas turi sąžiningai vykdyti įsipareigojimus partneriams ir sieki, kad šie taip pat elgtųsi su juo.
• Verslininkas visada rizikuoja, tačiau ši rizika turėtų būti pagrįsta, o atsakomybė už jos pasekmes – asmeniška.
• Verslas rizikingas užsiėmimas: galima ne tik praturtėti, bet ir viską prarasti, todėl tam reikia būti psichologiškai pasirengusiam.
• Verslininkas pirmiausia turi mylėti žmones, o tik vėliau pinigus.

UAB „Skaidula“ kaip ir kiekviena produktyviai ir našiai dirbanti įmonė stengiasi susikurti gerą įvaizdį ir nepriekaištingą reputaciją.Tam iš savo darbuotojų reikalauja, kad jie dirbtų sąžiningai, o įmonės veikla neprieštarautų galiojantiems valstybės įstatymams:
„5.2.1 Dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku, tiksliai ir rūpestingai vykdyti vadovybės ir savo tiesioginio vadovo nurodymus, dirbti be aplaidumo, visą darbo laiką panaudoti produktyviam darbui, netrukdyti kitiems darbuotojams atlikti savo pareigų.
5.2.14 Naudoti darbovietės kompiuterinę įrangą veiklai, prieštaraujančiai Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymui, t.y. modifikuoti, kopijuoti, platinti kompiuterines programas ar jų priedus, duomenų bazes, žaidimus ar kitus autorinių kūrinius (muzikinius, audiovizualinius, literatūros, mokslo ir t.t.)“.4.6 Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų
Verslininkas neturi užmiršti, kad visuomenėje bei rinkos erdvėje jis veikia ne vienas ir todėl privalo paisyti moralės bei etiketo normų, siekti kultūringo bendravimo ir per tai – naudingos partnerystės. Pažymėtina, kad etiškas bendravimas, moralus verslas ekonomiškai yra naudingas tiek pačiam verslininkui, tiek valstybei, nes civilizuoto verslo taisyklių (etiketo normų, duoto žodžio, prisiimtų įsipareigojimų ir kt.) laikymasis garantuoja pelną pačiam verslininkui, o valstybei – pajamas. Toks bendravimas atspindi asmeninės moralės principus ir profesines vertybes, o nesilaikant jų rekomenduojami draudimai ir nuobaudos.
UAB „Skaidula“ darbo tvarkos taisyklių bendruose reikalavimuose išsakytos elgesio normos, kurių turi laikytis įmonės darbuotojai, o „Už šių taisyklių pažeidimus darbuotojams gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, administracinė, materialinė ar baudžiamoji atsakomybė, priklausomai nuo pažeidimų pobūdžio ir pasekmių“.4.7 Etiketo ir aprangos reikalavimai
Etiketas – tai kurios nors visuomenės ar jos dalies tinkamo elgesio ir laikysenos normos, žmonių priimtos tarpusavio bendravimo mandagumo taisyklės ir formos. Organizacijos etiketas reikalauja rūpintis bendradarbiais, skirti jiems dėmesį. Kartais net ir vieno asmens elgesys turi įtakos geram ar blogam įmonės įvaizdžiui ir darbo atmosferai.
UAB „Skaidula“ darbo vidaus taisyklėse darbuotojų elgesiui ir išvaizdai skiriamas pakankamai didelis dėmesys, tačiau tokiai įmonei tai be abejo yra naudinga ir tikslinga. Specialistai, siekdami tinkamai atstovauti bendrovei, daug dėmesio skiria ne tik savo intelektui, bendravimo kultūrai, bet ir rūpinasi išvaizda, kuriai labai svarbu apranga
„5.4.1 Kiekvienas darbuotas darbo metu turi būti tvarkingai apsirengęs, drabužiai švarūs ir išlyginti.
5.4.2 Tam tikras pareigas užimantys darbuotojai turi vilkėti šiais drabužiais:
a) serviso ir sandėlio darbuotojai su spec. apranga;
b) salono, administracijos ir pardavimus vykdantys darbuotojai su švarku ir kaklaraiščiu (išskyrus moteris).
5.4.3 Darbuotojas turi laikytis atitinkamų higienos reikalavimų, kad jo plaukų ir barzdos (vyrams) šukuosena, kvapai lankytojams ir bendradarbiams nesukeltų neigiamų emocijų.“
Minėtos organizacijos darbuotojai privalo ne tik rūpintis savo išvaizda, kuri verslo pasaulyje laikoma vizitine kortele, bet ir turi laikytis tam tikrų elgesio normų:
„5.4.4 Darbuotojas turi laikytis atitinkamų etiketo reikalavimų, kad jo kalba ir elgesio manieros lankytojams ir bendradarbiams nesukeltų neigiamų emocijų.
5.5.1 Darbuotojas privalo palaikyti tvarką savo darbo vietoje bei visose Organizacijos patalpose.
5.5.3 Kiekvieno darbuotojo darbo vietoje darbo priemonės turi būti švarios, tvarkingos ir tik darbuotojui skirtos.
5.5.4 Darbuotojas kiekvienos darbo dienos pabaigoje turi sutvarkyti darbo vietą: tvarkingai sudėti dokumentus ir pan.“.4.8 Konfidencialumas
Konfidenciali informacija – tai viešai neskelbtina turtinė, finansinė, techninė informacija, o taip pat duomenys apie akcininkus, darbuotojus ir klientus. Darbuotojas privalo žinoti, kuri informacija yra konfidenciali, o jei abejoja, privalo tai išsiaiškinti Įmonės darbuotojai saugo darbo ir nedarbo metu klientų suteiktą konfidencialią informaciją net ir pasibaigus sutartiniams santykiams su klientu. Taip pat šios informacijos neviešina ir nenaudoja klientų nenaudai arba trečių asmenų naudai (nebent sutinka patys klientai; to reikalauja teismas).
UAB „Skaidula“ rūpinasi, kad organizacijos konfidenciali informacija neišeitų už įmonės ribų ir šiuo tikslu visi naujai priimami į darbą darbuotojai privalo pasirašyti konfidencialumo sutartį, kurią sudaro 10 punktų. Pažeidus sutartį organizacijai darbuotojas privalo atlyginti padarytą žalą ir sumokėti 10,000 Lt kompensaciją.
Organizacijos darbo tvarkos taisyklėse paminėti du punktai, kaip darbuotojui elgtis su konfidencialia organizacijos informacija:
“5.2.5 Saugoti komercines paslaptis ir laikytis nustatytos dokumentų bei materialinių vertybių naudojimo ir saugojimo tvarkos.
5.2.6 Informaciją apie organizacijos bendros veiklos rezultatus, pranešimus spaudai,kitą informaciją žiniasklaidos priemonėms, visuomeninėms organizacijoms, visuomenei galima teikti tik su generalinio direktoriaus žinia“.4.9 Informavimas
UAB „Skaidula“ darbuotojai, aptikę nekokybiško darbo, apsileidimo ar piktnaudžiavimo atvejų, keliančių grėsmę pačios organizacijos galutiniams tikslams ir apskritai visuomenės interesui, privalo nedelsiant pranešti.4.10 Dovanos
Visuotinai yra priimta nuomonė, jog priimti dovanas dėl įmonėje užimamų pareigų, yra neetiška , o už kyšininkavimą yra baudžiama pagal galiojančius įstatymus. Išaiškėjus kyšininkavimo atvejams, įmonė rizikuoja prarasti gerą vardą ir pasitikėjimą.
UAB „Skaidula“ darbo tvarkos taisyklėse apie dovanas, kyšius nerašoma, tai nėra akcentuojama ir darbo sutartyse.4.11 Santykiai su vartotojais
Santykiuose su vartotojais aktualiausia yra pardavimas. Įmonė, norėdama išsaugoti gerus santykius su vartotojais ir siekdama pritraukti naujus klientus rūpinasi savo produkcijos kokybe, stengiasi darbus atlikti sparčiai ir efektyviai.
UAB „Skaidula“ darbo tvarkos taisyklėse ir darbo sutartyse yra akcentuojama, jog darbuotojas privalo dirbti sąžiningai, produktyviai, sutartyse su klientais įsipareigoja tiekti produktus ir paslaugas, atitinkančius aukščiausius kokybės, kainos, saugumo ir poveikio aplinkai reikalavimus, bei praėjusius technologinį, komercinį ir aplinkosaugos įvertinimus.4.12 Santykiai su kreditoriais, tiekėjais
Tokie santykiai turi būti grįsti pagarba ir pasitikėjimu. Įmonės darbuotojai privalo vykdyti įsipareigojimus. Geri santykiai tarp organizacijos ir su ja susijusiu asmenų ar kitų organizacijų garantuoja darbo efektyvumą.
UAB „Skaidula“darbo tvarkos taisyklėse konkrečiai apie santykius tarp kreditorių ir tiekėjų nerašo, bet darbuotojų etiketo ir išvaizdos reikalavimai užtikrina bent minimalius teigiamus santykius.4.13 Saugumas
UAB „Skaidula“ gan didelį dėmesį skiria saugumui darbe. Darbuotojai turi išklausyti paskaitą apie saugų naudojimąsi elektros prietaisais ir kt.įrengimais, be kurių tam tikrų pareigybių darbuotojai negali dirbti.
„5.2.4 Saugoti ir stiprinti Organizacijos nuosavybę, efektyviai naudoti įrengimus, tausoti darbo priemones, matavimo prietaisus, spec. drabužius ir kt. daiktus, išduotus naudojimui. Ekonomiškai ir racionaliai naudoti žaliavas, medžiagas, energiją, kurą ir vandenį bei kitus resursus ir ryšio priemones.

5.2.6 Saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, griežtai laikytis darbų saugos technikos, darbo higienos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų nurodytų saugos darbe instrukcijose“.4.14 Santykiai su konkurentais
Daugelyje užsienio šalių sąžininga konkurencija yra reglamentuojamas įstatymų. Verslas, jo strategija ir taktika bus socialiai neatsakingi bei nepageidaujami, ji sieks išvengti sąžiningos konkurencijos. Įmonės privalo konkuruoti sąžiningai, pagal etikos principus, laikydamasi veikiančių įstatymų, kurie reglamentuoja konkurenciją.
Deja mano minima įmonė darbo tvarkos taisyklėse nenumato jokių taisyklių, kurių laikydamiesi darbuotojai bendrautų su konkurentais, tačiau tai dar nereiškia, kad įmonė nesilaiko sąžiningos konkurencijos įstatymų. Keičiant ar papildant darbo tvarkos taisykles vertėtų užakcentuoti, kad privaloma darbuotojams laikytis sąžiningos konkurencijos įstatymų.4.15 Santykiai su valdžia
Siekdama teisėtų komercinių tikslų, įmonė savo veiklą turi vykdyti, prisiimdama socialinę atsakomybę, laikydamasi šalies įstatymų. Įmonė neturėtų mokėti politinėms organizacijoms ar jų atstovams ir nedalyvauti jų veikloje. Tačiau bendraudama su vyriausybe, ji turi išdėstyti savo poziciją ar bet kokią problemą, susijusią su ja pačia, jos darbuotojais, klientais ar akcininkais. Taip pat reikia reikšti nuomonę klausimais, susijusiais su bendruomene, kuriai rengiasi padėti.
“5.1.8 Organizacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais aktais reglamentuojančiais įmonių veiklą, LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir kitais dokumentais bei savo įstatais“.
Šis darbo tvarkos taisyklių punktas leidžia suprasti, jog organizacija yra teisėtai susikūrusi ir laikosi valstybės įstatymų.
„5.2.15 Už šių taisyklių pažeidimus darbuotojams gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, administracinė, materialinė ar baudžiamoji atsakomybė, priklausomai nuo pažeidimų pobūdžio ir pasekmių“.
Kadangi organizacija yra susikūrusi teisėtai, ją saugo Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie užtikrina tai, jog organizacijos darbi tvarkos taisyklių pažeidėjas bus nubaustas, o organizacijai bus atlyginta padaryta žala.4.16 Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai
Organizacija, veikianti pagal etiškas ir moralias normas, privalo saugoto aplinką ir visuomenę. Įmonė viešuosius santykius palaiko dalyvaudama visuomeniniame gyvenime.
UAB „Skaidula“ laikydamasi saugaus darbo taisyklių rūpinasi, jog organizacijos veikla nekenktų gamtai.5.Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės etikos kodeksą
Spaudos konferencija – tai susirinkimas, į kurį kviečiami žurnalistai, norint pranešti jiems svarbias naujienas, išreikšti savo nuomonę ir atsakyti į žurnalistų klausimus. Žiniasklaidai išsiunčiami kvietimai, kuriuose nurodyta renginio tema, data, laikas, vieta, kalbėtojų vardai ir pavardės bei tematika. Kvietimai adresatus turi pasiekti likus 7-10 dienoms iki spaudos konferencijos. Likus dienai iki renginio dar paskambinama ir primenama. Spaudos konferencijos laikas 14.30-15.00, kuris neturėtų sutapti su kokiu nors kitu svarbiu renginiu, vykstančiu tuo pačiu metu ir galinčiu atitraukti žurnalistų dėmesį.
Atvykusieji žurnalistai užregistruojami ir jiems įteikiami rinkinys spaudai. Jei būtina, spaudos konferencijai reikia parengti vaizdines priemones. Tai gali būti skaidrės, plakatai, o kartais net trumpa vaizdajuostė.
Spaudos konferencijos pranešėjai sodinami ant pakylos. Prieš juos ant stalų pastatomos kortelės, kuriose stambiu šriftu užrašyta asmens pavardė, vardas, pareigos ir organizacijos pavadinimas.
Konferenciją veda paskirtas atsakingas pirmininkaujantis asmuo, kuris suteikia žodį kalbėtojams. Įmonės atstovų kalbos turi būti trumpos, svarbu, kad pasisakantieji būtų iškalbūs. Specialiai paskelbiamas paskutinis klausimas, į kurį atsakius, konferencija baigia darbą. Pirmininkaujantysis dėkoja žurnalistams už dalyvavimą ir daugiau į klausimus nebeatsakinėja (palikti neatsakytų klausimų spaudos konferencijoje nepriimta. Jeigu paliesta tema, kuria dėl kokių nors priežasčių kalbėti neketinama, geriausia pasakyti, kad informacija tuo klausimu bus pranešta vėliau).
Po spaudos konferencijos žurnalistai pavaišinami (gėrimai, lengvas užkandis). Apie numatomas vaišes pranešama kvietime. Furšeto arba kokteilio priėmime žurnalistai gali gauti naujos informacijos arba neoficialioje aplinkoje pabendrauti su įmonės vadovybe.6. Išvados
Lietuvoje etikos kodeksas atsirado dar visai neseniai ir visai natūralu, kad ne kiekviena organizacija turi tokius dokumentus, kurie atitiktų visus etikos kodeksams keliamus reikalavimus. Tačiau keista yra tai, jog didelio kapitalo įmonės, nors joms pajamos ir leidžia susidaryti ir turėti etikos kodeksą, atitinkanti reikalavimus, to visai neskuba daryti. Tai yra galbūt todėl, jog mūsų valstybėje dar nesupranta ir nejaučia tokių kodeksų naudos.
Gilinantis į UAB “Skaidula“ darbo tvarkos taisykles užkliūna tai, kad labai mažai dėmesio skiriama santykiams ir bendravimui. Darbo taisyklėse nebuvo nė vieno punkto, kuriame būtų kalbama apie tarpusavio santykius, bendravimą su vartotojais, kreditoriais, tiekėjais. Įmonė turėtų labiau įvertinti žmogiškąjį faktorių. Žinoma negalima kategoriškai teigti, jog šioje įmonėje darbuotojams nėra sukurta tinkama aplinka darbui ir pan. Tai būtų absurdiška. Paprasčiausiai įmonės darbo taisyklėse dėmesys skiriamas profesiniams dalykams, pavyzdžiui, kaip elgtis su įrengimais, ko turėtų vengti darbuotojas, kad galėtų užtikrinti savo ir kitų našų darbą ir pan.
Įmonės darbo taisyklėse išsamiai, aiškiai ir suprantamai pateikta informacija apie darbuotojų darbo laiką, atostogas. Tai labai svarbu ateinančiam į įmonę dirbti darbuotojui, jis dar prieš pasirašydamas sutartį supažindinamas su darbo laiką liečiančiais nuostatais.
Manau, įmonė darbo taisyklėse turėtų paminėti ir diskriminacijos klausimą, kuris pastaruoju metu yra labai plačiai nagrinėjamas visuomenėje.
UAB „Skaidula“ darbo tvarkos taisyklių nuostatai ir reikalavimai, nepaisant kai kurių trūkumų, pateikti labai aiškiai ir suprantamai. Paminėti svarbiausi reikalavimai darbuotojams, užtikrinantys pačių darbuotojų saugumą, efektyvų darbą bei keliantys įmonės reputaciją.

7. Literatūros sąrašas:

V.Misevičius „Verslo etika ir bendravimo organizavimo pagrindai“
V.Pruskus „Verslo etika. Laiko iššūkiai ir atsako galimybės“
Internetiniai puslapiai:
http://www.lrinka.lt
http://www.skaidula.lt
,

Leave a Comment