Tarptautinis protokolas ir jo svarba karjerai bei pajamoms.

Tos manieros prigyja ne vien dėl to, kad jas atrenka, jų plitimą skatinavisuomenės vadovai. Ekonominiai interesai – dar viena svarbi elgesio normųplitimo priežastis.Dauguma mandagumo taisyklių, išskyrus keletą standartizuotųpagrindinių, priklauso nuo konkrečios situacijos ir nuo mūsų vaidmensvisuomenėje. Jei visą laiką laikysimės tų pačių mandagumo taisyklių, vienuatveju jos bus tinkamos, o kitu atveju mes tik apsijuoksime arba padarysimeaplinkiniams blogą įspūdį, gal net sukelsime konfliktinę situaciją.Pavyzdžiui, keistai atrodys, jei spausime ranką pardavėjams parduotuvėje,valytojoms ir pan. Toks mūsų elgesys neatitiks konkrečios situacijos ir duospeno anekdotams. Taip atsitiktų ir tuo atveju, jei sėdėdami pievelėje per alausšventę iš prekiautojo kepsniais pareikalautume peilio ir šakutės arba plotumepo graudžios kalbos per laidotuves. Laimė, beveik visada žinome, kokioelgesio iš mūsų tikimasi, nes to esame išmokę dar vaikystėje, vadinamajamesocializacijos etape, tad savo elgesiu dažnai nesąmoningai prisitaikome priekonkrečios kasdienio gyvenimo situacijos. Kas kita – mums neįprastossituacijos: turime iš anksto žinoti, kaip toje ar kitoje situacijoje dera elgtis,kitaip sakant, kokio elgesio iš mūsų tikimasi. Tą patį galime pasakyti ir apieįvairius vaidmenis, kurie mums tenka pasikeitus kasdienio gyvenimoaplinkybėms.Protokolo taisyklės ir normos ne visada korektiškai taikomos ir dėl tokyla įvairių nesklandumų. Pavyzdžiui., kaip reaguoti, jeigu pastebime kitąnemandagiai elgiantis? Reikalavimas vienas – iš viso nekreipti dėmesio įnusižengimus protokolui, elgtis taip, lyg nieko nebūtų atsitikę.Tačiau būna, kad susiduriama su provokuojamu, tiesiog begėdiškainemandagiu žmogaus elgesiu. Tada ne tik mandagumas, bet ir savigarbareikalauja bematant panaikinti pačią situaciją – palikti akiplėšą arba paprašytijį išeiti. Geros manieros nesiūlo kitos išeities, nes tik tokiu būdu į šiurkštumą

neatsakoma šiurkštumu.Tačiau kaip elgtis, kai prastos manieros ir kultūros stoka visiemsnepakeliamai įkyri? Ar galima atkreipti kieno nors dėmesį į apsileidimą,tarkim, tada, kai žmogus neapsakomai dvokia? Tai bene pačios kebliausios irsunkiausios situacijos, ir universalaus atsakymo, kaip elgtis tokiais atvejais,nėra. Kartais padeda paprasčiausias humoras. Deja, ne kiekvienas, net irkultūringas, žmogus geba juo tinkama.