Istorijos egzaminas

ISTORIJOS EGZAMINASTESTAS

1. Kiek metų Napoleonas valdė Prancūziją?a) 11 metų;b) 13 metų;c) 15 metų;

2. Prancūzijoje Napoleonas padarė daug administracinių reformų.a) įkurta daug naujų partijų, išleista daug naujų įstatymų, išrinkta nauja valdžia;b) suvienodinta teisė, centralizuota valdžia, pertvarkyta švietimo sistema;c) nieko nepakeitė, viskas liko taip pat kaip iki jo atėjimo į valdžią;

3. 1805 m. buvo sudarytą nauja koalicija prieš Prancūziją. Kas ją sudarė?a) Vokietija, Prūsija ir Austrija;b) Prūsija, Didžioji Britanija ir Rusija;c) Rusija, Austrija ir Didžioji Britanija;

4. Garsiausi XIX a. žmonės:a) Aleksandras II, Napoleonas, Richardas Vagneris;b) Aleksandras I, Karlas Landsteineris, Nylas Armstrongas;c) Napoleonas, J. Gagarinas, Levas Tolstojus;

5. Kokios valstybės pilietinis karas vyko 1861 – 1865 m.?a) Prancūzijos;b) Didžiosios Britanijos;c) JAV;

6. Kada prasidėjo sukilimas Lietuvoje?a) 1863 sausio 22 d.;b) 1863 kovo 11 d.;c) 1863 vasario 2 d.;

7. Kelintais metais Prancūzų imperatorius Napoleonas įžengė į Lietuvą?a) 1879 m.;b) 1810 m.;c) 1812 m.;

8. Koks garsus to laikotarpio laikraštis buvo leidžiamas 1883 – 1886 m.?a) „Varpas“;b) „Aušra“;c) „Tėvynės sargas“;

9. Kokia pirmoji politinė partija susikūrė Lietuvoje? Kada?a) Lietuvos socialdemokratų partija, 1896 m.;b) Lietuvos demokratų partija, 1896 m.;c) Lietuvos katalikų partija, 1894m.;10. Kur buvo leidžiami lietuviški laikraščiai „Aušra“ ir „Varpas“?a) Ragainėje;b) Karaliaučiuje;c) Tilžėje;

11. Kas įvyko 1892 metais Rietave?a) nutiesta pirmoji telefono linija Lietuvoje;b) pastatyta pirmoji elektrinė Lietuvoje;c) išrasta lemputė;

12. Koks buvo svarbiausias JAV pilietinio karo mūšis?a) Getisbergo mūšis;b) Piketo mūšis;c) Bul Rano mūšis;

13. Kas buvo uždrausta 1864 m.?a) katalikų bažnyčios veikla;b) lietuviškas raštas lotyniškomis raidėmis;c) Vilniaus universiteto veikla;

14. Du iš šių trijų asmenų vadovavo 1863-64 m. sukilimui. Kurie?a) Konstantinas Kalinauskas;

b) Zigmantas Sierakauskas;c) Boleslovas Kolyška;

15. Kada buvo panaikinta baudžiava?a) 1863 m.;b) 1861 m.;c) 1862 m.;

16. Kada uždarė Vilniaus universitetą?a) 1832 m.;b) 1841 m.;c) 1835 m.;

17. Kokie du svarbiausi sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje tikslai?1)

2)

18. Kas aprašė 1863 – 1864 m. sukilimą kūrinyje „Sukilėliai“?a) V. Mykolaitis – Putinas;b) Balys Sruoga;c) Maironis;

19. Napoleono kodeksas – tai:a) Napoleono I diktatūra;b) Teisių rinkinys, įtvirtinęs respublikinį valdymą;c) Teisių rinkinys, panaikinęs feodalinę teisę;20. Kai buvo nugalėtas Napoleonas, prasidėjo Vienos kongresas. Jame dalyvavo daug Europos valstybių. Kiek?a) 156;b) 189;c) 216;

21. Kelintais metais įvyko Rusijos – Osmanų imperijos karas?a) 1871 m.;b) 1877 – 1878 m.;c) 1870 – 1871 m.;

22. Dėl kokios valstybės kovojo Pranciškus Juozapas?a) Vokietijos;b) Austrijos;c) Lietuvos;23. Kaip vadinami 1870 – 1914 m. užkariavimai istorinėje literatūroje?a) kolonizacija;b) liberalizmas;c) imperializmas;

24. Kelintais metais įvyko Kražių skerdynės?a) 1893 m.;b) 1892 m.;c) 1894 m.;

25. Didžiausias nuopelnas organizuojant priešinimąsi atviram rusinimui tenka:a) Simonui Daukantui;b) Motiejui Valančiui;c) Antanui Baranauskui;

SPRENDĖ_________________________________________________

KARIKATŪROS

Pirma karikatūra: Lietuva pasaulyje (IX klasei) (Šviesa, 2003) 126 psl.„Varšuvoje viešpatauja tvarka“. Šiuos žodžius ištarė Prancūzijos užsienio reikalų ministras 1831 m. po Lenkijos ir Lietuvos sukilimo ir numalšinimo.

Antra karikatūra: Lietuva pasaulyje (IX klasei) (Šviesa, 2003) 108 psl.„Šuoliai į Pietų Ameriką“. JAV skverbėsi i Pietų Amerikos rinkas, ten užgrobė pirmąsias kolonijas.

Trečia karikatūra: Lietuva pasaulyje (IX klasei) (Šviesa, 2003) 58 psl.Prancūzų karikatūra „Sunkiai virškinamas pyragas“

ŠALTINIAI

A. Dvi nuomonės apie tą pačią sąjungą1. <…> Sudarius Šventąją sąjungą, Europoje iš tikrųjų daugiau kaip trisdešimt metų nebuvo tarpvalstybinių karų.2. <…> Rusija, Austrija ir Prūsija <…> buvo susibūrusios į didelės praktinės reikšmės neturėjusią Šventąją sąjunga, kurią amžininkai painioja su daug įtakingesne Keturių sąjunga.

Lietuva pasaulyje (IX klasei) (Šviesa, 2003) 58 psl.

B. Kas buvo Napoleonas Bonapartas? <…> Vieniems Napoleonas buvo negailestingas despotas, kitiems – laisvės viltis. <…> Niekas nesukūrė tokio puošnaus dvaro, niekas neprigamino tiek visokių karalių, kunigaikščių, princų ir kitų tituluotų didikų, niekas neiškėlė taip aukštai savo asmens kulto, kaip Napoleonas. Tačiau <…> kur jis nežygiavo, visur naikino socialinius skirtumus, visur skelbė laisvės ir lygybės principus.

Lietuva pasaulyje (IX klasei) (Šviesa, 2003) 54 psl.

C. „Pats save karūnuoju…“

<…> Kai iškilmingu momentu popiežius Pijus VII kėlė didžiulę karūną, kad uždėtų ją imperatoriui ant galvos, kaip prieš tūkstantį metų jo pirmtakas Šv. Petro soste padarė Karoliui Didžiajam, – Napoleonas staiga griebė karūną popiežiui iš rankų ir pats užsidėjo ant galvos <…>

Klausimai:1. Apie ką šis šaltinis?2. Kurio laikotarpio šie, šaltiniuose aprašyti, įvykiai?