Istorijos egzaminas

ISTORIJOS EGZAMINAS
TESTAS

1. Kiek metų Napoleonas valdė Prancūziją?
a) 11 metų;
b) 13 metų;
c) 15 metų;

2. Prancūzijoje Napoleonas padarė daug administracinių reformų.
a) įkurta daug naujų partijų, išleista daug naujų įstatymų, išrinkta nauja valdžia;
b) suvienodinta teisė, centralizuota valdžia, pertvarkyta švietimo sistema;
c) nieko nepakeitė, viskas liko taip pat kaip iki jo atėjimo į valdžią;

3. 1805 m. buvo sudarytą nauja koalicija prieš Prancūziją. Kas ją sudarė?
a) Vokietija, Prūsija ir Austrija;
b) Prūsija, Didžioji Britanija ir Rusija;
c) Rusija, Austrija ir Didžioji Britanija;

4. Garsiausi XIX a. žmonės:
a) Aleksandras II, Napoleonas, Richardas Vagneris;
b) Aleksandras I, Karlas Landsteineris, Nylas Armstrongas;
c) Napoleonas, J. Gagarinas, Levas Tolstojus;

5. Kokios valstybės pilietinis karas vyko 18

8
861 – 1865 m.?
a) Prancūzijos;
b) Didžiosios Britanijos;
c) JAV;

6. Kada prasidėjo sukilimas Lietuvoje?
a) 1863 sausio 22 d.;
b) 1863 kovo 11 d.;
c) 1863 vasario 2 d.;

7. Kelintais metais Prancūzų imperatorius Napoleonas įžengė į Lietuvą?
a) 1879 m.;
b) 1810 m.;
c) 1812 m.;

8. Koks garsus to laikotarpio laikraštis buvo leidžiamas 1883 – 1886 m.?
a) „Varpas“;
b) „Aušra“;
c) „Tėvynės sargas“;

9. Kokia pirmoji politinė partija susikūrė Lietuvoje? Kada?
a) Lietuvos socialdemokratų partija, 1896 m.;
b) Lietuvos demokratų partija, 1896 m.;
c) Lietuvos katalikų partija, 1894m.;
10. Kur buvo leidžiami lietuviški laikraščiai „Aušra“ ir „Varpas“?
a) Ragainėje;
b) Karaliaučiuje;
c) Tilžėje;

11. Kas įvyko 1892 metais Rietave?
a) nutiesta pirmoji telefono linija Lietuvoje;
b) pastatyta pirmoji elektrinė Lietuvoje;
c) išrasta lemputė;

12. Koks buvo svarbiausias JAV pilietinio karo mūšis?
a) Getisbergo mūšis;
b) Piketo mūšis;
c) Bul Rano mūšis;

13. Kas buvo uždrausta 1864 m.?
a) katalikų bažnyčios veikla;
b) lietuviškas raštas lotyniškomis raidėmis;
c) Vilniaus universiteto ve

e
eikla;

14. Du iš šių trijų asmenų vadovavo 1863-64 m. sukilimui. Kurie?
a) Konstantinas Kalinauskas;
b) Zigmantas Sierakauskas;
c) Boleslovas Kolyška;

15. Kada buvo panaikinta baudžiava?
a) 1863 m.;
b) 1861 m.;
c) 1862 m.;

16. Kada uždarė Vilniaus universitetą?
a) 1832 m.;
b) 1841 m.;
c) 1835 m.;

17. Kokie du svarbiausi sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje tikslai?
1)

2)

18. Kas aprašė 1863 – 1864 m. sukilimą kūrinyje „Sukilėliai“?
a) V. Mykolaitis – Putinas;
b) Balys Sruoga;
c) Maironis;

19. Napoleono kodeksas –

tai:
a) Napoleono I diktatūra;
b) Teisių rinkinys, įtvirtinęs respublikinį valdymą;
c) Teisių rinkinys, panaikinęs feodalinę teisę;
20. Kai buvo nugalėtas Napoleonas, prasidėjo Vienos kongresas. Jame dalyvavo daug Europos valstybių. Kiek?
a) 156;
b) 189;
c) 216;

21. Kelintais metais įvyko Rusijos – Osmanų imperijos karas?
a) 1871 m.;
b) 1877 – 1878 m.;
c) 1870 – 1871 m.;

22. Dėl kokios valstybės kovojo Pranciškus Juozapas?
a) Vokietijos;
b) Austrijos;
c) Lietuvos;
23. Kaip vadinami 1870 – 1914 m. užkariavimai istorinėje literatūroje?
a) kolonizacija;
b) liberalizmas;
c) imperializmas;

24. Kelintais metais įvyko Kražių skerdynės?
a) 1893 m.;
b) 1892 m.;
c) 1894 m.;

25. Didžiausias nuopelnas organizuojant priešinimąsi atviram rusinimui tenka:
a) Simonui Daukantui;
b) Motiejui Valančiui;
c) Antanui Baranauskui;

SPRENDĖ_________________________________________________

KARIKATŪROS

Pirma karikatūra: Lietuva pasaulyje (IX klasei) (Šviesa, 2003) 126 psl.
„Varšuvoje viešpatauja tvarka“. Šiuos žodžius ištarė Prancūzijos užsienio reikalų ministras 1831 m. po Lenkijos ir Lietuvos sukilimo ir numalšinimo.

Antra karikatūra: Lietuva pasaulyje (IX klasei) (Šviesa, 2003) 108 psl.
„Šuoliai į Pietų Ameriką“. JAV skverbėsi i Pietų Amerikos rinkas, ten užgrobė pirmąsias kolonijas.

Trečia karikatūra: Lietuva pasaulyje (IX klasei) (Šviesa, 2003) 58 psl.
Prancūzų karikatūra „Sunkiai virškinamas pyragas“

ŠALTINIAI

A. Dvi nuomonės apie tą pačią sąjungą
1. <.> Sudarius Šv

v
ventąją sąjungą, Europoje iš tikrųjų daugiau kaip trisdešimt metų nebuvo tarpvalstybinių karų.
2. <.> Rusija, Austrija ir Prūsija <.> buvo susibūrusios į didelės praktinės reikšmės neturėjusią Šventąją sąjunga, kurią amžininkai painioja su daug įtakingesne Keturių sąjunga.

Lietuva pasaulyje (IX klasei) (Šviesa, 2003) 58 psl.

B. Kas buvo Napoleonas Bonapartas?

<.> Vieniems Napoleonas buvo negailestingas despotas, kitiems – laisvės viltis. <.> Niekas nesukūrė tokio puošnaus dvaro, niekas neprigamino tiek visokių karalių, kunigaikščių, princų ir kitų tituluotų didikų, niekas neiškėlė taip aukštai savo asmens kulto, kaip Napoleonas. Tačiau <.> kur jis nežygiavo, vi

i
isur naikino socialinius skirtumus, visur skelbė laisvės ir lygybės principus.

Lietuva pasaulyje (IX klasei) (Šviesa, 2003) 54 psl.

C. „Pats save karūnuoju.“

<.> Kai iškilmingu momentu popiežius Pijus VII kėlė didžiulę karūną, kad uždėtų ją imperatoriui ant galvos, kaip prieš tūkstantį metų jo pirmtakas Šv. Petro soste padarė Karoliui Didžiajam, – Napoleonas staiga griebė karūną popiežiui iš rankų ir pats užsidėjo ant galvos <.>

Klausimai:
1. Apie ką šis šaltinis?
2. Kurio laikotarpio šie, šaltiniuose aprašyti, įvykiai?