Ekonomikos uzdaviniai

1. Močiutė, motina ir duktė įkūrė šeimyninę vilnonių kojinių ire pirštinių mezgimo įmonę. Per metus motina gali numegzti 250 porų pirštinių arba 300 porų kojinių, močiūtė- 210 porų pirštinių arba 350 porų kojinių, duktė- 150 porų pirštinių arba 300 porų kojinių.
Sudarykite šeimos gamybinių galimybių kreivę.
2. Tėvas, motina ir sūnus atvažiavo į vasarnamį, kad nuskintų juoduosius serbentus ir nuravėtų lysves. Dirbti sklype jie gali tik 6 valandas. Tėvas prirenka 5 litrus juodųjų serbentų per valandą, motina- 8 litrus per valandą, o sūnus 3 litrus per valandą. Lysves motina nuravi per 2 valandas, sūnus- per 7 valandas tėėvas- per 6 valandas. Kaip šeimai pasiskirstyti darbą, kad surinktų kaip galima daugiau juodųjų serbentų ir nuravėti lysves. Kiek juodųjų serbentų bus surinkta?
3. Tėvas, motina, dukra ir sūnus atvažiavo į vasarnamį. Jiems reikia nuskinti agrastus ir prinešti smėlio lysvėms. Dirbti sklype jie gai tik 4 valandas. Tėvas surena per valandą 48 stiklines agrastų, motina- 31,5 stiklines, dukra- 25 stiklines, sūnus- 42 stiklines. Tėas per valandą gali atnešti 20 kibirų smėlio, motina- 14 kibirų, dukra- 12 kibirų, sūnus- 18 kibirų . viso šeimai reikia atnešti atnešti 10 kibirų smėlio. Kaip šeimai paskirstyti darbą, kad priskintų gaalimą didžiausią kiekį agrasų? Kiek agrastų bus priskinta?
4. Priklausomybė tarp prekės paklausos dydžio ir šios prekės kainos išreikšta QD= 20-P (QD- paklausos dydis; P-kaina). Bendrų sąnaudų funkcija išreikšta taip TC=30- Q2 .
a) Sudarykite bendrų įplaukų (TR), bendrų sąnaudų (TC), pelno (Pr) grafikus.
b) Nustatykite, es

sant koliam produkcijos pagaminimo dydžiui, firma padidins pelną ir koks šio pelno dydis.
5. Prekės paklausos funkcija turi išraišką QP= 200-20p, firma „Alta“ yra šios prekės gamybos monopolininkė rinkoje. Bendros fiksuotos sąnaudos firmoje „Alta“ (TFC) sudaro 70, o kintamos sąnaudos produkcijos vienetui (AVC)- 3. raskite produkcijos gamybos dydį, prie kurio firmos „Alta“ pelnas bus maksimalus.
8. Racionalus vartotojas N stengiasi maksimalizuoti dviejų prekių, A ir B, vartojimo naudingumą, atsižvelgiant į biudžetinius apribojimus. Vartotojo N abejingumo kreivė išreiškiama b= 63/(a+b)+2, kur a- prekių kiekis, A,b- prekių kiekis B (abiejų prekių kiekis matuojamas sveikaisiais skaičiais). Prekės A vieneto kaina sutinka su prekės B vieneto kaina kaip 5 su 4. vartotojas N nusistatė sau tą sumą, kurią jis išleis pirkdamas prekę Air/arba prekę B. jei ši suma bus išleista tik perkant prekę B,, tai vartotojas N gali nupirkti 16 vienetų šios prekės.
Nustatykite vartotojo N pasirinkimą (prekės A kiekis ir prekės B kiekis, kuris leis maksimalizuoti šių dviejų prekių vartojimo naudingumą). Pavaizduokite situaciją grafiškai.
9. dvi paklausos kreivės (1 ir 2) turi tiesinį pavidalą ir neigiamą pasvirimą. Jos susikerta teigiamų kainos reikšmių ir kiekio taške (P-prekės kaina; Q-prekės kiekis), kaip parodyta grafike 1. Prie kokių kainos reikšmių kainos elastingumas 2 kreivėje bus didesnis (pagal absoliučią reikšmę) elastingumui 1 kreivėje, esant tai pačiai kainos reikšmei. Pagrįskite savo atsakymą.
10. Pirminės paklausos ir pasiūlos prekės A
kreivės turėjo tiesinį pavidalą. Pasiūlos kreivė turejo išraiška QS=5P-70. pusiausvyros prekių kiekis buvo 30 vnt., o absoliuti paklausos elastingumo koficiento reikšmė pagal kainą pusiausvyros taške buvo lygi 2.
Valstybė įvedė prekės A gamintojams dotaciją. Naujame pusausvyros taške absoliuti paklausos elastingumo koficiento reikšmė pagal kainą tapo lygi 0,6.
Nustatykite pasiūlos elastingumo koficiento reikšmę pagal kainą naujam pusiausvyros taške.
15. Paklausos prekei funkcija turi išraišką QD=700-P, o Q- kiekis tūkstančiais vienetų.
a) Nustatykite pusiausvyros kainą ir pusiausvyros prekių kiekį.
b) Valstybės nustatyta fiksuota kaina 200. nustatykite pasiūlos dydį, padavimo kiekį ir deficito dydį.
c) Gamintojui įvedama 150 dydžio kiekvienam parduotam prekės vienetui dotacija. Nustatykite pusiausvyros kainą ir pusiausvyros prekių kiekį.
d) Įvedama 150 dydžio kiekvienam prekės vienetui pardavimo mokestis. Rasti naujus pusiausvyros dydžius.
Punktuose b, c ir d aprašytos įvairios, viena su kita nesusijusios situacijos.
46. Prekės paklausos kreivė turi išraišką QD=3600-400P. O pasiūlos kreivė QS=1975+250P.
a) Sudarykite paklausos ir pasiūlos grafikus nustatykite pusiausvyros kainas ir kiekius.
b) Aprašykite situaciją, kuri iškils, jei šiai prekei bus įvesta fiksuota kaina 2.
47. 3 grafike parodytos japonų automobilių „Toyota“ pasiūlos ir pakalusos kreivės JAV rinkoje.
a) Kaip keisis šios paklausos ir pasiūlos kreivės, jei japonų jenos kursas dolerio atžvilgiu sumažės 8%?
b) Nustatykite naują pusiausvyros kainą ir naują pusiausvyros kiekį.
c) Kaip pasikeis pasiūlos elastingumas naujame pusiausvyros taške lyginant su pasiūlos elastingumu pirminiame pusiausvyros taške?
48. Prekės A paklausos ir pasiūlos kreivės turi tiesinį pavidalą. Paklausos kreivė iš
šreiškiama formule QD=400-10P. Pusiausvyros kiekis lygus 100 vienetų. Vartotojų laimėjimas du kartus viršija gamintojų laimėjimą. Nustatykite deficito, kuris gali atsirasti, dydį, jei prekės A bus nustatytos kainų ribos 28 JAV doleriais.
19. 9a klasėje veikia kompaktinių diskų mini rinka. Pardavėjai yra Maša, Saša, Daša ir Paša. Lentelėje nurodyta, kiek diskų gali parduoti kiekvienas iš jų.
Pirkėjai yra Kolia, Olia, Tolia ir Polia. Lentelėje nurodyta, kiek diskų gali nupirkti kiekvienas iš jų.
a) Sudarykite kompaktinių diskų paklausos ir pasiūlos klasėje grafikus, nustatykite pusiausvyros kainą ir pusiausvyros kiekį.
b) Kaip keisis pusiausvyros kaina ir kiekis, jei Kolia neateis į mokyklą?
20. a) Paklausos kreivė prekei (D) ir šios prekės pasiūlos kreivė (S) pavaizduotos grafike 4 (P- kaina, Q- prekės kiekis).
Kas atsitiks su pirkėjų laimėjimu, jei šios prekės paklausa išaugs ir įvyks paralelinis paklausos kreivės poslinkis. Pagrįskite savo atsakymą algebriškai ir pavaizduokite situaciją grafiškai.
c) Paklausos kreivė prekei (D) ir šios prekės pasiūlos kreivė (S) pavaizduoti grafike 5 (P- kaina, Q- prekės kiekis).
Kas atsitiks su pirkėjų laimėjimu, jei šios prekės paklausa išaugs ir įvyks paralelinis paklausos kreivės poslinkis. Pagrįskite savo atsakymą algebriškai ir pavaizduokite situaciją grafiškai.
21. Nustatykite bendras firmos, veikiančios rinkoje visiškai konkurencijos sąlygomis, įplaukas, jei žinoma, kad:
• Ribinės įplaukos 6 doleriai;
• Minimalus vidutinis kintančios išlaidos sudaro 1 dolerį ir pasiekiamos išleidus 20 produkcijos vienetų;
• Minimalios vidutinės bendros išlaidos sudaro 4 dolerius ir pasiekiamos išleidus 50 produkcijos vienetų;
• Ribinių fi
irmos išlaidų grafikas, pagaminus 20 vienetų produkcijos, turi tiesinį pavidalą.
• Firma siekia maksimalizuoti savo pelną.
22. Paklausos prekės, gaminamos ir parduodamos firmos monopolisto, kreivė išreiškiama formule Q=450-0,5P (Q- vienetų skaičius, P- kaina). Bendrų firmos išlaidų priklausomybė nuo išleidimo kiekio turi išraišką TC=5Q2-1200Q+91500 (TC-bendrų išlaidų kiekis). Firma gavo maksimalų galimą šiose sąlygomis pelną.nustatykite:
a) Produkcijos gamybos vieneto vidutinę vertę;
b) Gauto firmos pelno dydį;
c) Paklausos elastingumo pagal kainą koeficiento reikšmę, esant firmos nustatytai kainai ir atitinkamam gamybos dydžiui.
23. Firma B užmokėjo firmai A už medieną 120 000, įskaitant PVM. Iš medienos firma B padarė durų blokus ir pardavė juos vartotojams.
a) Kokią sumą sumokėjo vartotojai firmai B, jeigu firmos produkcijos vertė be PVM sudarė 180 000?
b) Kokią sumą PVM pavidalu gaus valstybė iš firmų A ir B, jei firma A nepirko produkcijos, apmokestintos PVM?
c) Kaip pasikeistų atsakymai į klausimus a) ir b). Jei firma B pirktų iš firmos A žaliavos, iš kurių gamintų pramonines prekes, apmokestintas PVM?
24. Paklausos ir pasiūlos prekės kreivės yra tiesinio pavidalo ir išreikštos formulėmis: QD=50-6P; QS=4P-10, kur kaina (P) matuojama doleriais, o kiekis (Q)- tūkstančiais vienetų. Vyriausybė įvedė 1 dolerio akcizą kiekvienam parduotam prekės A vienetui. Nustatykite suminį mokesčio dydį (T1), kurį sumokės pardavėjai, ir suminį mokesčio dydį (T2), kurį sumokės pirkėjai. Pavaizduokite savo sprendimą grafiškai.
27. paklausos prekei A kreivė išreiškiama priklausomybe: QD=160-10P, o tos pačios pasiūlos kreivė išreiškiama priklausomybe QS=10+5P (P-prekės A kaina, Q-prekės A kiekis). Nustatyta, kad prekės vartojimas neiššaukia aplinkos taršos tik tada, kai ji neviršija 50 vienetų.
a) Kaip galima sumažinti parduodamos ir sunaudojamos prekės kiekį iki šio dydžio- mokesčių, imamų iš pardavėjų ir/arba pirkėjų, pagalba.
b) Kokia šiuo atveju nustatoma prekės A pusiausvyros kaina?
30. Jūs, tikriausiai, girdėjote, kad biržose žaidžia kainų kilimas ir kainų mažinimas.
a) Aprašykite pelno gavimo proceso pavyzdį biržoje, kaip žaidimo kainų kilimo ir kainų mažinimo rezultatą, panaudodami sąlyginius skaitinius duomenis.
b) Kiek procentų nuo įdėtų į akcijas lėšų galima prarasti žaidžiant?

Leave a Comment