Ekonomikos testas

EKONOMIKAKai paklausa didėja greičiau nei pasiūla:Yra prekių ir paslaugų perteklius;Didėja kainos;Atsiras gamybos kaštų sukeliama infliacija;Visi išvardyti variantai.Visiškas užimtumas – tai laikotarpis, kai: Randa darbo visi, kurie jo ieško;Nedarbas lygus arba yra mažesnis už laikinojo ir struktūrinio nedarbo lygius;Tikrasis nedarbo lygis sutampa su ciklinio nedarbo lygiu;Turi darbo visi.Mažėjant gamybos apimčiai:Pastovieji vieneto kaštai mažėja;Bendrieji kaštai mažėja; Pastovieji kaštai didėja;Bendrieji kintamieji kaštai didėja.Didėjant gamybos apimčiai:Pastovieji vieneto kaštai mažėja;Bendrieji kaštai mažėja; Pastovieji kaštai didėja;Bendrieji kintamieji kaštai mažėja.Jeigu rinkoje prekės kaina yra mažesnė už pusiausvyros kainą, tai rinkoje:Susidarė prekių trūkumas. Susidarė prekių perteklius.Kaina turės tendencija kilti.Nėra teisingo atsakymo.Jeigu rinkoje prekės kaina yra aukštesnė už pusiausvyros kainą, tai rinkoje:Susidarė prekių trūkumas. Susidarė prekių perteklius.Kaina turės tendencija kilti.Nėra teisingo atsakymo.Pinigų perkamoji galia:Mažėja infliacijos metu; Didėja infliacijos laikotarpiais;Nesikeičia nei dėl infliacijos, nei dėl defliacijos;Mažėja defliacijos metu.Kvota yra prekybos apribojimas, kuris:riboja kiekį tam tikrų prekių, kurios gali būti eksportuotos;nustato mokestį už kiekvieną importuotos prekės vienetą;riboja kiekį tam tikrų prekių, kurios gali būti importuotos;nustato minimalius reikalavimus tam tikriems importuojamiems gaminiams.Muituos yra prekybos apribojimas, kuris:riboja kiekį tam tikrų prekių, kurios gali būti eksportuotos;nustato mokestį už kiekvieną importuotos prekės vienetą;riboja kiekį tam tikrų prekių, kurios gali būti importuotos;nustato minimalius reikalavimus tam tikriems importuojamiems gaminiams.Kai nieko negaminama, bendrieji kaštai yra 400 Lt, o kai gaminama 20vnt., jie padidėja iki 2000 Lt. Kam lygūs pastovieji kaštai ir vidutiniai kintamieji kaštai gaminant 20 vnt.

PK KK VKK VBK PK = 400 LtKK = 1600 LTVKK = 80 LTVBK = 100 LT

8. Kiekviena diagramos rodyklė rodo tam tikrą ūkinės veiklos ciklo fazę. Parašykite ciklo fazės. 1. Branda2. Sąstingis3. Nuosmūkis4. Augimas5. Augimas

9. Dideli šalčiai sunaikino didelę dalį kavos plantacijų. Rinkos diagramomis paaiškin¬kite, kaip pasikeis kavos, kakavos ir arbatos kainos bei parduodami kiekiai.

ĮMONIŲ VALDYMASBrandus darbuotojas: Gebantis ir mokantis gerai dirbti, imtis atsako¬mybės;Norintis gerai dirbti, bet dar nesugebantis;Gebantis neblogai dirbti, bet nelabai norintis tai daryti;Nesugebantis ir nenorintis gerai dirbti.Nebrandus darbuotojas: Gebantis ir mokantis gerai dirbti, imtis atsako¬mybės;Gebantis neblogai dirbti, bet nelabai norintis tai daryti;Norintis gerai dirbti, bet dar nesugebantis;Nesugebantis ir nenorintis gerai dirbti.Valdymo funkcijos:Planavimas, Organizavimas, Vadovavimas, Paskirstymas;Planavimas, Organizavimas, Vadovavimas, Kontrolė;Organizavimas, Vadovavimas, Kontrolė, Vykdymas;Vadovavimas, Kontrolė, Planavimas, Sisteminimas.

Darbo sutartis turi būti sudaroma: raštu pagal pavyzdinę formą, trys egzemplioriai;žodžiu, dviem egzemplioriais;raštu pagal pavyzdinę formą, dviem egzemplioriais;žodžiu pagal pavyzdinę formą, trys egzemplioriai.Kokių dokumentai yra aprašyti?yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas;

yra pagrindinis normatyvinis dokumentas, kuris apibūdina kiekvieno darbuotojo pareigybių statusą (teises, pareigas, atsakomybę);

yra rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių bei ekonominių sąlygų.

Kokie valdymo tipai aprašyti :Įmonei vadovauja savininkas, kuris reikalauja iš pavaldinių besąlygiško paklausumo;

Aiškus vienvaldiškumas, kiekvienas vadovas savo valdymo lygiu atlieka visas valdymo funkcijas;

Įmonė dalijama į padalinius, atliekančius konkrečius uždavinius ir pareigas;

Čia darbo grupės narys yra pavaldus ir šios grupės vadovui, ir vadovui to funkcinio padalinio, kuriame jis nuolat dirba.

Koks vadovavimo stilius?Vadovas mėgsta griežtai įsa¬kinėti ir smulkmeniškai kontroliuoti darbuotojus, o atliktas darbas jiems yra daug svarbesnis už asmeninį darbuotojų pasitenkinimą darbu.

Vadovui svarbiau darbuotojų motyvavimas, o ne jų kontrolė, kurie siekia draugiškų, abipusiu pasitikėjimu ir pagarba grindžiamų santykių.

Vadovas tariasi su darbuotojais, ir viršininkais.

Pasiruošimas planavimui susideda iš žingsnių:1 situacijos įvertinimas2 alternatyvų išaiškinimas3 alternatyvų įvertinimas4 apsisprendimasŠTABINIS VALDYMO TIPASPrivalumai: štabe dirbantys specialistai puikiai išmano savo darbą, yra puikiai apmokyti.Trukumai: štabe dirbantys specialistai neatsako už vadovo padarytus sprendimus ir jų pasekmes: štabas gali kilti pagunda siekti savanaudiškų tikslų.

VERSLO PRADMENYSVerslas:Tai plačiai vartojamas ūkinės veiklos rezultatas, skirtas mainams;Tai veikla, kuria užsidirbama pragyvenimui gaminant prekes ar teikiant paslaugas, reikalingas kitiems visuomenės nariams;Tai visiška ekonominė atsakomybė už verslo rezultatus;Visi atsakymai teisingi.Kokia informacija reikia pateikti verslo plane?Finansų planasRizikos analizėMarketingo planasVisi atsakymai teisingi. Dividendai:Vieno savininko įmonė.Pelnas, kuris išdalijimas bendrovės akcininkams. Akcinės bendrovės nuosavybės dalis.Nėra teisingo atsakymoKokią įmonę registruojant pateikiami įstatai?ĮI UAB AB TŪB KŪB

5. Užpildykite lentelę.Verslo kūrimo forma UAB ABBendrovės steigėjai gali būti: Fiziniai ir juridiniai asmenys Fiziniai ir juridiniai asmenysBendrovė savo veikloje vadovaujasi: Įstatais ir civiliniu kodeksu Civiliniu kodeksu ir steigimo sutartimiCivilinės atsakomybės forma Ribota civilinė atsakomybė Ribota civilinė atsakomybėĮstatinio kapitalo dydis Ne mažiau 10000 ne mažiau 150000Pagrindiniai steigimo dokumentai Įstatai Steigimo sutartis arba steigimo aktas

LOGISTIKA• Sandėliavimo logistikos uždavinis:• Optimalus žaliavų ir medžiagų pristatymo iš aprūpinimo rinkos į gamyklos sandėlius iki jų panaudojimo gamybai priemonių planavimas ir vykdymas.• Optimalus sandėlių sistemos išdėstymo, organizavimo ir aprūpinimo reikalinga technika planavimas ir vykdymas.• Optimalus produkcijos srauto nuo žaliavų perdirbimo iki gatavos produkcijos perdavimo skirstytojams planavimas ir vykdymas.• Optimalus transporto rūšių bei maršrutų parinkimo, krovimo, iškrovimo, perdavimo planavimas ir vykdymas.

Minimizavimo atsargų strategija naudojama:užsienio rinkose;savo šalies viduje;kai yra keitimo kursų svyravimo rizika;kai sunku atvežti daug prekių.Poreikio panaudojimo rūšys:minimalus, maksimakus, vidutinis;nuolatinis, tendencingas, sezoninis;aprūpinimo, sandėliavimo, gamybos;visi atsakimai teisingi.Netiesioginio realizacijos kelio trūkumas:Ilgesnis tiekimo laikas;Mažesnis kontaktas su klientais;Nepakankamas rinkos aprėpimas;Trumpesnis tiekimo laikas.Tiesioginio realizacijos kelio trūkumas:Mažesnis kontaktas su klientais;Nepakankamas rinkos aprėpimas;Ilgesnis tiekimo laikas;Trumpesnis tiekimo laikas.Kokia tiekimo formą galima pasiūlyti įmonei esant tokiom sąlygom: filialas su šiais realizavimo rodikliais – šalies viduje 50%, Rusija 25%, Kenija 25%.Netiesiogine;Tiesiogine; A ir B;Nėra teisingo atsakymo Aprūpinimo logistikos uždavinis:• Optimalus žaliavų ir medžiagų pristatymo iš aprūpinimo rinkos į gamyklos sandėlius iki jų panaudojimo gamybai priemonių planavimas ir vykdymas.• Optimalus sandėlių sistemos išdėstymo, organizavimo ir aprūpinimo reikalinga technika planavimas ir vykdymas.• Optimalus produkcijos srauto nuo žaliavų perdirbimo iki gatavos produkcijos perdavimo skirstytojams planavimas ir vykdymas.• Optimalus transporto rūšių bei maršrutų parinkimo, krovimo, iškrovimo, perdavimo planavimas ir vykdymas.Maksimizavimo atsargų strategija naudojama:savo šalies viduje;užsienio rinkose;kai yra nėra keitimo kursų svyravimo rizika;kai sunku atvežti daug prekių.Gamybos proceso apsaugojimas nuo kliūčių užperkant reikalingą produkciją šio proceso vykdymui, pastovus produkcijos tiekimo užtikrinimas, tai:Savybių ir formos pakeitimo funkcija;Saugumo funkcija; Spekuliatyvinė funkcija;Išlyginimo funkcija.

Paprastai įmonė paklausymui gauna keletą pasiūlymų. Pagal kokius kriterijus parenkamas optimaliausias variantas?Pasiūlymo buhalterinė pusė (kaina, nuolaida);Techninė ekonominė pusė (kokybė, pristatymo laikas);Juridinė pusė;Pagal visus aukščiau išvardintus kriterijus.Gamybos išdėstymo planavimo pagrindinis tikslas yra kaštų minimizavimas. Minimizuojamos trys kaštų grupės:Gabenimo, išdėstymo vietų pakeitimo, nebaigtos produkcijos;Gabenimo, išdėstymo vietų pakeitimo, tarpinio sandėliavimo;

Statybos kaštų, išdėstymo vietų pakeitimo, tarpinio sandėliavimo;Nėra teisingo atsakymo.Registruojamos atsargos privalo būti tokio didžio, kad jomis būtų galima padengti aprūpinimo laikotarpį. Jos nustatomas taip:AR = St * ta + AdAR = Ad * ta + StAd = St * ta + ARAR = St + ta + Ad10. UAB “MMM” parduoda savo produkcija parduotuvei su 25% antkainių, o parduotuvė pirkėjams su 25% antkainių. Galutinė pardavimo kaina yra 5,00 Lt. Paskaičiuokite pradinė kainą.

5 Lt = 125 % 125x = 500x Lt = 100 % x = 4 LT

4 Lt = 125 % 125x = 400x = 100 % x = 3.2 Lt (prad. kaina)

Atsakymas: 3.2 Lt

Įmonės sandėlyje atsargos laikotarpio pradžioje: 600 vnt. Atsargos laikotarpio pabaigoje:

Mėnuo Vnt.Sausio 740Vasario 550Kovo 650Balandžio 600Gegužės 400Birželio 400Liepos 400Rugpjūčio 450Rugsėjo 450Spalio 500Lapkričio 650Gruodžio 500

Metinis poreikis 6800 vnt.

Nustatykite:

1. Sandėlio atsargų vidurkį. 6890 / 13 = 530 vnt.

2. Prekių sandėlyje pakeitimo dažnumą.6800 / 530 = 13

3. Vidutinę prekių sandėliavimo trukmę.360 / 13 = 28 (dienos)

per dieną įmonė pagamina 60 laikrodžiųdraustinės atsargos nustatytos 5 dienų gamybai;sandėlio talpumas 2000 vnt.tiekimo laikas 7 darbo dienos.

1. Rezervinį kiekį (auksinės atsargos).60 * 5 = 300 vnt.2. Minimalias atsargas, kad pirkimo skyrius vėl užsakytų.(5 + 7) * 60 = 720 vnt.3. Paskaičiuokite užsakomą kiekį. 2000 – 720 = 1280 vnt.Pavaizduokite grafiškai. 2000 / 60 = 33 (dienos)4.

Didmeninės prekybos įmonės prekes parduoda:gamintojams;perpardavėjams, kitiems stambiems pirkėjams;teisingi a ir b atsakymai;nėra teisingo atsakymo.Mažmeninės prekybos įmonės prekes parduoda:gamintojams;perpardavėjams, kitiems stambiems pirkėjams;galutiniam vartotojui;nėra teisingo atsakymo.Verslo įmonės trumpalaikes paskolas paprastai naudoja:Naujiems pastatams statyti;Atlyginimams ir kitoms išlaidoms mokėti;Naujai įrangai pirkti;Visi atsakymai teisingi.

Verslo įmonės ilgalaikes paskolas paprastai naudoja:Prekėms įsigyti;Atlyginimams ir kitoms išlaidoms mokėti;Naujai įrangai pirkti;Visi atsakymai teisingi. Vidinis finansavimas:Kreditai arba paskolos;Įnašai arba akcijų emisija;Nepaskirstytas pelnas;Obligacijos.

Kokios problemos kyla, turint daugiau tiekėjų:Didėja įmonės išlaidos, nes reikia daugiau darbuotojų kontroliuoti užsakymus, didėja atsiskaitymo išlaidos;

Smulkėja ir dažnėja užsakymai;Prarandami stambaus užsakovo privalumai gauti nuolaidų ir atsiskaitymų lengvatų;Visi atsakymai teisingi.

Veikla, susijusi su tiesioginiu prekių pardavimu ir paslaugų teikimu galutiniam vartotojui:Mažmeninė prekyba;Didmeninė prekyba;Didmeninė ir mažmeninė prekyba;Nėra teisingo atsakymo.

Kuri iš išvardintų rūšių priklauso didmeninei prekybai:Stacionari prekyba;Kilnojamoji prekyba;Gamybinių prekių prekyba;Siunčiamoji prekyba;Nepriklauso stacionari bei siunčiamoji prekyba;Nėra teisingo atsakymo.

Išspręskite uždavinį: Už 300 Lt per savaitę išsinuomojo prekyvietę su visa įranga. Sutarė pirkti prekės iš bendrovės, kuri teiks po 2000 vnt. per savaitę po 1 Lt už vnt. Prekės nusprendė pardavinėti po 1,50 Lt.Sudarykite pajamų (bendrųjų pardavimų) ir bendrųjų išlaidų grafiką PK = 300 LtBP = 3000 LtKK = 2000 Ltx*1 + 300 = x*1.5 x = 300 / 0.5 = 600 vnt.Pinigai BP3000 KK

2000

1000

PK

Kiekis

b) Koks bus nuostolis pardavus tik 300 vnt. ?

300*1 + 300 = 300 * 1.5600 = 450600-450 = 150 Lt (nuostolis)

c) Kokios bus pajamos pardavus 3000 vnt.?

3000*1 + 300 = 3000*1.53300 = 45004500 – 3300 = 1200 Lt (pelnas)

d) Kiek vnt. reikia parduoti, kad atsipirktų išlaidos?

x*1 + 300 = x*1.50.5x = 300x = 600 Vnt.

Marketingas Prekė, kaina, rėmimas, paskirstymas yra komponentairinkos taikiniomarketingo padaliniomarketingo kompleksomarketingo tikslo

Į kurį iš išvardintų komponentų turėtų atsižvelgti marketingo specialistai spręsda¬mi kokybės lygio, įpakavimo, formos klausimus?rėmimo;prekės;paskirstymo;kainos.

Socialinę-kultūrinę marketingo makro aplinką apibūdina:demografiniai rodikliai;visuomenė, kurioje žmonės gyvena;šalies bendrasis vidaus produktas (BVP);teisingi a ir b atsakymai.

Reklama yraį marketingo sritį neįeinanti, savarankiška veiklos sritis;vienas iš svarbių rėmimo veiksmų marketinge;viena iš marketingo aplinkos dalių;vyriausybės labiausiai remiama veiklos sritis.

Prekių linijatai panašios paskirties prekių rinkinys;tai prekių asortimentas;tai prekių liniją sudarančių variantų ir modifikacijų skaičius;tai visų prekių ir prekių grupių, kurias parduoda įmonė, rinkinys.

Pakuotės funkcijos:

apsaugos, identifikavimo, rėmimo;apsaugos, identifikavimo ir rėmimo, papildomų patogumų;papildomų patogumų, identifikavimo, rėmimo;nėra teisingo atsakymo.

Dviejų balų klausimas (1):

Kas nulemia prekės mažiausią kainą?Prekės paklausa;Prekės pastovieji kaštai;Priklauso nuo įmonės vadovo sprendimų;Prekės bendrieji kaštai;Prekės gyvavimo ciklo stadija;Prekės pasiūla.

Trijų balų klausimai (2):

1. Pabraižykite prekės gyvavimo ciklo stadijas bei užrašykite stadijų pavadinimus...

2. UAB „000“ reikia nustatyti savo prekei kainą. Konkurentų kaina yra 40 LtPirkėjai nori pirkti už 28 LtKaštai: Vidutiniai kintamieji kaštai 10 LtVidutiniai pastovieji kaštai 7 LtNustatykite kainų ribas (intervalą) ir paaiškinkite atsakymą.

Sprendimas:10 + 7 = 17 Lt (BK)Kaina: nuo 17 iki 28 Lt

Paaiškinimas:Minimali kaina turėtų būti ne mažesnė nei bendrieji kaštai – 17 LtMaksimali kaina neturėtų būti didesnė nei pirkėjų pageidaujama kaina – 28 Lt

ĮMONIŲ VALDYMAS

1. Donato Zakarausko vardu parašykite prašymą dėl priėmimo į darbą.2. Parašykite įsakymą dėl Donato Zakarausko priėmimo į darbą.3. Šios dienos data sudarykite neterminuotą darbo sutartį (Priedas Nr. 1) tarp AB „Kluonas“ ir darbuotojo Donato Zakarausko. Darbuotojas priimtas į personalo skyriaus vadybininko pareigas.

Įmonės duomenys: Visaginas, Taikos g. 72-30Darbdavio atstovas: Direktorė Irena StonienėDarbuotojo duomenys: A.k. 37710068888, pasas LC 685471, išduotas 2004.10.12 VMT (12)Adresas: Visaginas, Energetikų g. 15-9, donato_zakarausko@one.lt

Darbo užmokestis: Minimalus darbo užmokestisDarbo savaitės trukmė: 40 val. per savaitęKitos sąlygos: Suteikiama lengvata pasirinkti kasmetinių atostogų laiką.Pastabos: Atlyginimo mokėjimo tvarką pasirinkite savarankiškai

DONATAS ZAKARAUSKASA.k. 37710068888, Energetikų g. 15-9, Visaginas, donato_zakarausko@one.lt

AB „Klounas”DirektoreiIrenai Stonienei

PRAŠYMASDĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ

2006 m. vasario 27 d.Visaginas

Prašau mane, Donatą Zakarauską, priimti į personalo skyriaus vadybininko pareigas nuo 2006 m. vasario mėn. 28 d.

Donatas Zakarauskas(parašas)

AB „KLOUNAS“ DIREKTORIUS

ĮSAKYMASDĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ

2006 m. vasario 27 d. Nr. 21

Atsižvelgdama į Donato Zakarausko prašymą, į s a k a u priimti jį į personalo skyriaus vadybininko pareigas nuo 2006 m. vasario mėn. 28 d.

Direktorė Irena Stonienė(parašas)

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 115

DARBO SUTARTIS

2006 m. Vasario mėn. 27 d. Nr. 21

AB ”Klounas”, Taikos g. 72-30, Visaginas __________________________________________(įmonės, įstaigos, organizacijos, kitos organizacinės struktūros (toliau vadinama-darbdavys) pavadinimas, adresas;____________________________________________________________________________________________jeigu darbdavys fizinis asmuo-vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)____________________________________________________________________________________________

Darbdavio atstovas direktorė Irena Stonienė _______________________________________________ (pareigos, vardas ir pavardė)

Ir priimamas į darbą asmuo (toliau vadinama-darbuotojas) Donatas Zakarausakas, (vardas ir pavardė) A.k. 37710068888, pasas LC 685471, išduotas 2004.10.12 VMT (12) (paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys (jei nėra šių dokumentų, duomenys iš kitų asmens tapatybę patvirtinančių____________________________________________________________________________________________ dokumentų)-asmens kodas arba Darbo sutarčių registracijos taisyklių 6.5 punkte nurodytais atvejais-gimimo data;____________________________________________________________________________________________gyvenamoji vieta)s u d a r ė šią sutartį: 1. Donatas Zakarauskas priimamas dirbti šiomis (vardas ir pavardė)būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis:1.1. AB „Klounas“; (darbovietė-įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ar kt.)1.2. Personalo skyriaus vadybininkas (tikslios darbo funkcijos, t.y. profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija;_____________________________________________________________________________ taip pat nurodyti, jeigu darbuotojas priimamas mokiniu)1.3. Kitos būtinosios darbo sutarties sąlygos (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 2 dalį)_____________________________________________________

2. Sudaroma neterminuota darbo sutartis (nurodyti, kokia darb. sut. sudaroma-neterminuota, terminuota, laikinoji, sezoninė, dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų,____________________________________________________________________________________________su namudininkais, patarnavimo darbams ir t.t.-įrašyti reikiamus žodžius. Jeigu sudaroma terminuota, laikinoji ar sezoninė darbo sutartis nurod.sut.termn)

3.Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui šį darbo užmokestį: 700 Ltdu kartus per mėnesį, 2 ir 21 dienomis ( nurodyti valandinį tarifinį atlygį, mėnesinę algą, priemokas, priedus ir kitą; kiek kartų per mėnesį, kuriomis dienomis mokamas darbo užmokestis)

Šiame punkte nurodytas darbo užmokestis ir jo mokėjimo sąlygos gali būti keičiami tik šalių

susitarimu (išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalyje ).

4. Nustatomas išbandymo laikotarpis______________________________________________________ ( nurodyti terminą )5. Nustatoma darbo dienos 8 val.trukmė, 40 val. per savaitę.

6. Nustatomas ne visas darbo laikas______________________________________________________ ( nurodyti, kas ir kiek mažinama. –darbo savaitės dienų skaičius, trumpesnė darbo diena )7. Kitos darbo sutarties sąlygos dėl kurių šalys sulygsta (pagal Liet. Resp. darbo kodekso 95 str. 4 dalį,119 str.,127 str. 3 dalį, 158 str. 6 dalį, 168 str. 2 dalį, 182, 185 straipsnius, 195 str.6 dalį, 221 str. 2 dalį, kitus straipsnius, taip pat kitus teisės aktus ) Suteikiama lengvata pasirinkti kasmetinių atostogų laiką.

8. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka, jų trukmė ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal LR darbo kodekso 169, 171, 176 straipsnių nuostatas.

9. Kiti darbdavio įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja, ir kurių nereglamentuoja kolektyvinė sutartis____________________________________________________________________________________________________________________________ ( papildomos garantijos, kompensacijos ir kita )10. Darbuotojo įsipareigojimai, kurių nereglamentuoja kolektyvinė sutartis ir kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja___________________________________________________________________________________________________________________

11.Įspėjimo terminai, kai ši darbo sutartis gali būti nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, nustatomi pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 130 straipsnio nuostatas.

12.Įmonėje galioja kolektyvinė sutartis______________________________________________ ( nurodyti jos pasirašymo datą ir numerį )13. Su 12 punkte nurodyta kolektyvine sutartimi susipažinau____________________________ (darbuotojo parašas, kada jis su ________________________________________________________________________________________________ kolektyvine sutartimi yra susipažinęs ) 14. Ši darbo sutartis įsigalioja ( nurodyti datą ) 2006 m. vasario mėn. 24 d.___________________15. Darbuotojas pradeda dirbti ( nurodyti datą ) 2006 m. vasario mėn. 27 d.___________________16. Ginčai dėl šios darbo sutarties nagrinėjami Lietuvos Resp. darbo kodekso numatyta tvarka.17. Ši darbo sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Resp. darbo kodekso nustatytais pagrindais.18. Ši darbo sutartis daroma dviem egzemplioriais: viena duodama darbdaviui kita darbuotojui.

Darbdavys – fizinis asmuo ___________________ ___Irena Stonienė_____ arba darbdavio atstovas ( parašas ) ( vardas ir pavardė ) A.V. Darbuotojas ___________________ _Donatas Zakarauskas______ ( parašas ) ( vardas ir pavardė )

Darbo sutartis pakeista ( papildyta )_____________________________________________ ( nurodyti, kurios pirminės šios darbo sutarties sąlygos pakeistos,

___________________________________________________________________________________________ taip pat datą ir teisinį pagrindą ) Darbdavys – fizinis asmuo ___________________ ____________________ arba darbdavio atstovas ( parašas ) ( vardas ir pavardė )

A.V. Darbuotojas ___________________ ____________________ ( parašas ) ( vardas ir pavardė )

Darbo sutartis nutraukta_______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ ( nurodyti datą ir teisinį pagrindą ) Darbdavys – fizinis asmuo ___________________ ____________________ arba darbdavio atstovas ( parašas ) ( vardas ir pavardė ) A.V. Darbuotojas ___________________ ____________________

( parašas ) ( vardas ir pav

KOMERCIJOS PAGRINDAI

1. Sudarykite pirkimo-pardavimo sutartį (Priedas Nr. 2). Sutartis sudaryta 2006-03-12 Visagino m.2. Dokumentus įrašykite į diskelį ir atspausdinkite.Pirkėjo duomenys: UAB „Oktava“ Veteranų g. 7, Visaginas LT-31007 oktava@one.lt

Kodas: 150247291 Atstovė: Direktorė Irena StonienėPardavėjo duomenys: UAB „Akademikas“ Savanorių pr. 70, Vilnius LT- 35631 akademikas@one.lt

Kodas: 455444539 Atstovė: Direktorė Nijolė KondratvičienėSutarties objektas: Viryklė „Ugnis“, modelis HEA 061405 INOX, gaminio Nr. 2002354625504625000800, pagaminta 2006 m.Kaina: 1529.00 Lt/vnt.Kiekis: 10 vnt.Perdavimo laikas ir vieta: Gavėjo sandėlis, 2006-04-20 Delspinigiai: 0,2 %Apmokėjimo tvarka: Pirkėjas už prekes apmoka per 15 dienų nuo prekių pristatymo

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. 1

Visagino m., 2006 m. kovo 12 d. ( sudarymo vieta, data)

UAB „Akademikas“, registruota adresu Savanorių pr. 70, Vilnius LT- 35631 _,(įmonės pavadinimas)įmonės kodas 455444539, toliau vadinama „Pirkėju“, atstovaujama direktorės (pareigos, Nijolės Kondratvičienės, veikiančio(s) pagal bendrovės įstatus,vardas ir pavardė) (atstovavimo pagrindas)UAB „Oktava“, registruota adresu Veteranų g. 7, Visaginas LT-31007 , ( įmonės pavadinimas) įmonės kodas 150247291, toliau vadinama „Pardavėju“, atstovaujama Direktorės Irenos Stonienės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir (pareigos, vardas ir pavardė) (atstovavimo pagrindas)toliau kartu Sutartyje vadinamas „Šalimis“, sudarė šią pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

1 straipsnis. Sutarties objektas

1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Viryklė „Ugnis“, modelis HEA 061405 INOX, gaminio Nr. 2002354625504625000800,(turto pavadinimas, išsamus apibūdinimas; jeigu sudėtinga identifikuoti- nuoroda į Sutarties priedą)pagaminta 2006m., toliau vadinamas „Turtu“, Pirkėjui nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja (metai)priimti Turtą ir sumokėti už jį sumą, nustatytą šios Sutarties 2 straipsnyje.

2. Pardavėjas pareiškia, kad parduodamo Turto kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje nustatytus standartus, techninius reikalavimus, šioje Sutartyje aptartas sąlygas ir Turtas yra tinkamas naudoti pagal jo paskirtį.

3. Pardavėjas pareiškia, kad Turtas nėra įkeistas, jo disponavimas, valdymas ar naudojimas nėra apribotas, trečiųjų asmenų pretenzijų dėl Turto nėra.

4. Turto nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jo faktinio perdavimo Pirkėjui momento.

2 straipsnis. Turto kaina

Turto kaina yra 15290.00 Lt Lt (penkiolika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt litų, 00 centų (suma skaičiais) (suma žodžiais) (įskaitant PVM).3 straipsnis. Turto priėmimas-perdavimas

1.Pardavėjas perduoda Turtą Gavėjo sandėlis, 2006-04-20 (nurodyti Turto perdavimo laiką ir vietą)

2. Pardavėjo perduodamas turtas turi atitikti Sutartyje aptartą kokybę ir komplektiškumą, kartu su Turtu turi būti perduodami Turto valdymui, naudojimui ir disponavimui reikalingi dokumentai ir priklausiniai. Turto perdavimas patvirtinamas Turto perdavimo- priėmimo aktu.3. Sutartyje nustatytais terminais Pardavėjui neperdavus Turto Pirkėjui, Pardavėjas įsipareigoja už kiekvieną pavėluotą dieną sumokėti Pirkėjui delspinigius- po 0,2 proc. (skaičius)per dieną nuo visos Turto kainos.

4 straipsnis. Atsiskaitymai ir mokėjimai

1. Suma, nurodytą šios Sutarties 2 straipsnyje už Pardavėjo parduodamą Turtą, Pirkėjas moka Pardavėjui tokia tvarka:1.1 15290.00 Lt ((penkiolika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt litų, 00 centų (suma skaičiais) (suma žodžiais) suma per 15 dienų nuo prekių pristatymo (apmokėjimo terminas)1.2 Likusi suma, lygi______-_______ Lt (______________________________________ (suma skaičiais) (suma žodžiais)____________________________________________), pervedama į Pardavėjo sąskaitą per_____________ darbo dienas po Turto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir (laikas)tinkamai išrašytos PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

2. Pirkėjui laiku nesumokėjus Sutarties 2 straipsnyje nurodytos sumos, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui delspinigius – po ___________ proc. nuo nesumokėtos (skaičius) sumos už kiekvieną uždelstą dieną.5 straipsnis. Atsakomybė

Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6 straipsnis. Sutarties galiojimas ir pakeitimas

1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų vykdymo.2. Ši sutartis negali būti vienašališkai nutraukta, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir šioje sutartyje.3. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi tik dvišaliu raštišku Pardavėjo ir Pirkėjo susitarimu.

7 straipsnis. Baigiamosios nuostatos1. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.2. Sudaryti 2 šios sutarties originalūs egzemplioriai lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.Šalių adresai ir parašai:Pardavėjas Pirkėjas____________Direktorius_____________ ______________Direktorius___ ________ (atstovo pareigos) (atstovo pareigos) _____ Nijolė Kondratvičienė __________ _________________ Irena Stonienė _____ ( vardas ir pavardė) (vardas ir pavardė)_________UAB „Akademikas“_________ ________ UAB „Oktava“_____________ (pavadinimas) (pavadinimas)_ Savanorių pr. 70, Vilnius ____________ ______Veteranų g. 7, Visaginas ________ (adresas) (adresas)__________________________________ __________________________________

A.V. A.V.

MARKETINGAS

1. Sukurkite vizitinę kortelę, remiantys tokiomis duomenimis:

Įmonės pavadinimas: UAB „Skraja“Darbuotojas: Direktorė Laimutė KavaliauskienėKontaktai: Taikos g. 40, LT-35884 Utena, http://www.skraja.lt El. paštas: kavaliauskiene@naulita.lt Tel./Faksas: (8-389)77733Įmonės veikla: Prekyba baldais

Direktorė Laimutė Kavaliauskienė Taikos g. 40, LT-35884 Utena, http://www.skraja.lt Tel./Faksas: (8-389)77733 El. paštas: kavaliauskiene@naulita.lt

2. Pagal pateiktus duomenis sukurti reklaminį skelbimą laikraščiui:UAB „Mirra“Veikla: Kosmetikos mažmeninė-didmeninė prekyba. Kosmetologo paslaugos.Direktorė: Juratė Valiukevičienė Tel/Faks: (+370-41) 62-36-67Adresas: Laisvės g. 47-15B LT-54409 Šiauliai El. paštas: mirra@mirra.lt Nuolaidos: 10-15%Darbo laikas: 10.00-19.00

Kosmetikos mažmeninė-didmeninė prekyba Kosmetologo paslaugos

Nuolaidos: 10-15%

Laisvės g. 47-15B, Šiauliai Darbo laikas: 10.00-19.00

1. Pagal išsiuntimo sutartį užpildykite važtaraštį.2. Užregistruoti važtaraštį važtaraščio registracijos žurnale.

IŠSIUNTIMO SUTARTIS Nr. 10UAB „ŽAVĖSYS“ Festivalio g. 7-226LT -31130 Visaginas

Užsakovas Data: 2006 m. birželio 25 d.UAB „Papirusas“L.Ivinskio g. 5-308LT 5663 Klaipėda

Eil. Nr. Kodas Prekių pavadinimas Kiekis (vnt.) Kaina (Lt) Suma (Lt)1. PM-32 Sijonas 2 vnt 35 70 Lt2. W-425 Palaidinė 3 vnt 60 180Lt3. 4. 5. 6. 7. 8. Iš viso: 230 Lt

Pardavimo skyriaus vedėja Jolita Bražėnienė

Sandėliavimo skyriaus vedėjas Petras Žilvinas

______________________________________________________________________

Pirkėjas: UAB „Papirusas“Pirkėjo adresas: L.Ivinskio g. 5-308,LT 5663 Klaipėda

VAŽTARAŠTIS Nr. 102006 m.birželio mėn. 25 d.

Nr. Kodas Prekės pavadinimas Kiekis(vnt.) Kaina (Lt.) Suma (Lt.)1. PM-32 Sijonas 2 vnt 35 70 Lt2. W-425 Palaidinė 3 vnt 60 180Lt3. 4. 5. 6. 7. 8. Iš viso: 230 Lt

Sandėliavimo skyriaus vadovas: Petras Žilvinas

Siunčiamų važtaraščių registravimas

EilėsNr. Data Važt.Nr. Kam išrašytas Prekių kiekis1. 2006 06 25 10 UAB „Papirusas“ 52. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

ĮMONĖS FINANSAVIMAS / KOMERCIJOS PAGRINDAI

1. Užpildykite prašymą trumpalaikei paskolai gauti banke AB „Šiaulių bankas“.

Paskolos dydis: 12000 LTLTerminas: 10 mėn.Paskolos paskirtis: Apyvartiniam kapitaluiĮmonės duomenys: Įmonės pavadinimas: UAB „Avakona“Kodas: 575755446Adresas: Visaginas, Energetikų g. 17-5Telefonas: (8-386)75487 Regstravimo data ir vieta: 2000-06-12, Visaginas, Energetikų g. 17-5 Įstatinis kapitalas: 10000 Lt Darbuotojų skaičius – 20, t.sk.administracija (sk.) – 4 Sąskaitos banke: AB „Šiaulių bankas“, LT 3528 4587 2576 2458Direktorius: Sigitas Mingaila, a.k. 46612065587, (aukštasis universitetinis, vadybininkas)Vyr. finansininkas: Laimas Taraila, (aukštasis universitetinis)Palūkanų dydis (metinės): 8 %Užstatas: Įmonės pastatas (vertė 6000 Lt), Adresas: Visaginas, Energetikų g. 17-5Plotas: 200 kv. mSavininkas: UAB „Avakona“Gaminama produkcija: Baldai (50000 per metus)

Juridiniams asmenims

Prašymas trumpalaikei / ilgalaikei paskolai (garantijai, laidavimui, overdraftui) gauti / terminui pratęsti

Prašymas gautas : (sekretoriato registracijos atžyma)

Prašoma Suma Valiuta Terminas Paskola 12000 LTL 10 mėn. (paskola, kredito linija, ovedraftas, garantija, laidavimas)

Tikslinė paskirtis arba grąžinimo termino pratęsimo priežastys Apyvartiniam kapitalui

1. Informacija apie paskolos gavėją

Įmonės pavadinimas Įmonės kodas UAB „Avakona“ 575755446

Įmonės adresas Visaginas, Energetikų g. 17-5

Regstravimo data Registravimo vieta Įmonės statusas 2000-06-12 Visaginas, Energetikų g. 17-5 UAB

Įstatinis kapitalas Darbuotojų skaičius t.sk.administracija (sk.) 10000 Lt 20 4

Filialai, dukterinės įmonės

Turimos sąskaitos bankuose (nurodyti banko pavadinimą, sąskaitų numerius) AB „Šiaulių bankas“, LT 3528 4587 2576 2458

Įmonės vadovas (savininkas) Asmens kodas Sigitas Mingaila 46612065587

Išsilavinimas Specialybė aukštasis universitetinis vadybininkas

Telefonai (namų, darbo, mobilus)

Vyr.finansininkas Išsilavinimas Laimas Taraila aukštasis universitetinis

Telefonas, faksas

2. Veiklos aprašymas (faktiškai vykdoma veikla, gamybos (prekybos) apimtys, pasirašytos sutartys, prekybos (paslaugų) tinklas, gamybinė bazė, dukterinės įmonės) Baldų gamyba ir pardavimas 50000 Lt per metus

3. Turimi finansiniai įsipareigojimai, skolintos lėšos iš akcininkų, garantijos, laidavimai Paskolos davėjas Suma % Grąžinimo terminas Paskirtis Užstatas

4. Gaminama produkcija Produkcijos / paslaugų pavadinimas Suma % dalis apyvartoje

5. Pagrindiniai tiekėjai, pirkėjai (paskutinei ataskaitinei datai) Tiekėjai Suma % Pirkėjai Suma %

6. Rinka ir konkurentai

7. Paskolos panaudojimo planas (investicinio projekto pristatymas)

8. Siūlomas užstatas Nekilnojamasis turtas Adresas Bendras plotas Savininkas Rinkos vertė Įmonės pastatas Visaginas, Energetikų g. 17-5 200 kv. m UAB „Avakona“ 6000 Lt

Kilnojamasis turtas Adresas Pagaminimo metai Savininkas Rinkos vertė

9. Įkeičiamo turto draudimas (ar apdraustas, kokioje bendrovėje, kokiai sumai ir terminui)

10. Papildomi klausimai Ar turite teismuose ginčų? Nurodykite kokių

Ar turite priteistų ir nevykdytų skolinių įsipareigojimų?

Ar įmonei priklausančiam turtui neapribota disponavimo teisė?

Kas audituoja įmonę ir kada buvo atliktas auditas?

Mes, žemiau pasirašę garantuojame, kad visa pateikta informacija yra teisinga. Neprieštaraujame, kad AB Šiaulių bankas turi teisę prašyti ir gauti informaciją apie mūsų įmonę iš visų trečiųjų asmenų (įskaitant kredito įstaigas, draudimo bendroves, rejestrus, tarnybas ir t.t.) Sutinkame teikti papildomą informaciją ir dokumentus, patvirtinančius prašyme pateiktus duomenis, bei nedelsdami pranešti apie esminius šiame prašyme pateiktos informacijos pasikeitimus.

Įmonės vadovo vardas, pavardė Parašas Sigitas Mingaila S. Mingaila A.V. Vyr. Finansininko vardas, pavardė Parašas Laimas Taraila L. Taraila

Prašymas priimtas ir patikrintas:

Kredito darbuotojo vardas, pavardė Parašas Data