BIUDŽETO VYKDYMO IR PASKIRSTYMO PROGRAMINIU PRINCIPU ANALIZĖ

ĮVADAS

Programinis biudžetas – tai biudžeto planavimo sistema, apjungianti resursus su nauda, kuri bus gauta panaudojus tuos resursus, tokiu būdu gaunant socialinį-ekonominį efektą. Savivaldybių biudžetai rengiami laikantis nustatytų reikalavimų. Šie reikalavimai yra išdėstyti biudžeto sandaros įstatyme. Įstatymo paskirtis – nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų turinį, šių biudžetų pajamų sudarymo ir asignavimų naudojimo teisinius pagrindus, taip pat biudžetų rengimo, tvirtinimo, vykdymo, vertinimo ir kontrolės pagrindines nuostatas, asignavimų valdytojų pareigas, teises ir atsakomybę. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų rengimas, planavimas, vykdymas, vertinimas ir kontrolė remiantis įstatymais yra pagrindas siekiant užtikrinti ilgalaikę, visapusišką ekonominę ir socialinę Lietuvos Respublikos piliečių gerovę ir užtikrinti, kad sudarant ir vykdant biudžetą piniginiai ištekliai būtų naudojami efektyviai. Pagrindinis šio darbo tikslas – išnagrinėti savivaldybių biudžeto vykdymo ir paskirstymo programiniu principu tvarką.Darbo uždaviniai:1. išnagrinėti savivaldybių programinio biudžeto formavimą ir vykdymą reglamentuojančią teisinę bazę;2. išnagrinėti savivaldybių programinio biudžeto formavimo ir tvirtinimo principus.3. susipažinti su diplominiam darbui atlikti reikalinga Telšių savivaldybės interneto tinklapyje pateikta informacija;4. susipažinti su savivaldybių programinio biudžeto išlaidų klasifikavimu;5. atlikti Telšių savivaldybės biudžeto išlaidų analizę;

I. PROGRAMINIO BIUDŽETO FORMAVIMO TEISINĖ LITERATŪRA

Programinio biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas: LR Konstitucija; LR vietos savivaldos įstatymas; LR biudžeto sandaros įstatymas; Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodika LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės; Strateginio planavimo metodika; Savivaldybių tarybų priimti sprendimai dėl atitinkamų biudžetinių metų savivaldybių biudžeto patvirtinimo.Kiekviena savivaldybė turi savo atskirą bei savarankišką biudžetą, kurį tvirtina savivaldybės taryba. Savivaldybės biudžetas sudaromas ir tvirtinamas vieneriems metams – nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai.

Savivaldybių biudžetai rengiami laikantis nustatytų reikalavimų. Šie reikalavimai yra išdėstyti biudžeto sandaros įstatyme. Įstatymo paskirtis – nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų turinį, šių biudžetų pajamų sudarymo ir asignavimų naudojimo teisinius pagrindus, taip pat biudžetų rengimo, tvirtinimo, vykdymo, vertinimo ir kontrolės pagrindines nuostatas, asignavimų valdytojų pareigas, teises ir atsakomybę. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų rengimas, planavimas, vykdymas, vertinimas ir kontrolė remiantis įstatymais yra pagrindas siekiant užtikrinti ilgalaikę, visapusišką ekonominę ir socialinę Lietuvos Respublikos piliečių gerovę ir užtikrinti, kad sudarant ir vykdant biudžetą piniginiai ištekliai būtų naudojami efektyviai.

II. PROGRAMINIO BIUDŽETO FORMAVIMAS IR TVIRTINIMAS

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės nustato Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rengimo, tvirtinimo ir vykdymo procedūras, asignavimų valdytojų teises ir pareigas. Savivaldybės biudžeto projekto rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės biudžeto projektas rengiamas pagal savivaldybės tarybos nustatytas taisykles. Savivaldybės biudžetas sudaromas taikant strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo pagal programas principus, nustatytus Strateginio planavimo metodikoje, atitinkamai papildytus pagal savo poreikius. Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja savivaldybės biudžeto projekto sudarymą ir duoda nurodymus dėl biudžetinių ir viešų įstaigų išlaidų ( pagal programas) sąmatų projekto sudarymo ir nustato jo pateikimo terminą ir tvirtina biudžetinių (bei viešų) įstaigų pinigines ir natūrines išlaidų normas, kurios būtinos išlaidų pagal programas sąmatų projektuose numatomiems asignavimams tiksliai apskaičiuoti. Savivaldybės biudžetai ir rengiami laikantis nustatytų reikalavimų. Šie reikalavimai yra išdėstyti biudžetinės sandaros įstatyme. Įstatymo paskirtis – nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų turinį, šių biudžetų pajamų sudarymo ir asignavimų naudojimo teisinius pagrindus, taip pat biudžetų rengimo, tvirtinimo, vykdymo, vertinimo ir kontrolės pagrindines nuostatas, procedūras, asignavimų valdytojų pareigas, teises ir atsakomybę. Pagal šį įstatymą:

 savivaldybių vykdomoms institucijoms, vadovaudamosi Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, kitais įstatymais, valstybinės statistikos duomenimis, socialinėmis ir ekonominėmis bei mokslinėmis – techninėmis prognozėmis, rengia biudžetų projektus ir teikia juos savivaldybių taryboms; savivaldybių tarybų komitetai svarsto biudžetų projektus ir rengia siūlymus bei išvadas; savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į vykdomųjų institucijų pranešimus ir komiteto siūlymus bei išvadas, svarsto biudžetų projektus;Svarbi savivaldybių biudžetų rengimo ypatybė yra ta, kad savivaldybių biudžetai tvirtinami be deficito. Savivaldybių vykdomosios institucijos parengtus biudžetų projektus teikia savivaldybių taryboms savivaldybių tarybų reglamento nustatyta tvarka.Savivaldybių tarybos svarsto biudžetų projektus atsižvelgdamos į savivaldybių vykdomųjų institucijų pranešimus, tarybos komitetų pasiūlymus ir išvadas.Savivaldybių biudžetus tvirtina savivaldybių tarybos. Biudžetas tvirtinamas savivaldybės tarybos sprendimu. Sprendime nurodoma:1) visa pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;2) visa asignavimų suma ir jų paskirstymas institucijoms šių programoms vykdyti apyvartos lėšų suma;Savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo.Patvirtintus biudžetus savivaldybių merai pateikia Finansų ministerijai.Jeigu savivaldybė nustatytu laiku nepatvirtina biudžeto, lėšos iš valstybės biudžeto atitinkamai savivaldybei iki biudžeto patvirtinimo laikinai nepervedamos.Asignavimų valdytojai organizuodami programų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, vykdymą, turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pirkti paslaugas ir darbus iš įmonių, įstaigų ir organizacijų, jeigu tokiu būdu bus sutaupyti šioms programoms vykdyti patvirtinti asignavimai, palyginti su tais asignavimais, kuriuos panaudotų pats asignavimų valdytojas vykdydamas šią programą. Su programų vykdytojais atsiskaito iš asignavimų valdytojams patvirtintų asignavimų už faktiškai atliktus darbus ir paslaugas, numatytas sutartyse.Asignavimų valdytojai įstatymų nustatyta tvarka atsako už biudžeto sandaros įstatyme ir šiose taisyklėse numatytų pareigų tinkamą vykdymą.

III. BIUDŽETO IŠLAIDŲ KLASIFIKAVIMO ANALIZĖ

Biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacija – tai tam tikras pajamų ir išlaidų grupavimas, kurio pagrindu priimamas vienas kuris nors požymis. Teisingai pasirinktos ir sudarytos biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos leidžia tiksliai nustatyti biudžeto lėšų panaudojimo tikslus, viešosios politikos uždaviniu, kryptis.Lietuvoje pajamų ir išlaidų ekonominę ir funkcinę klasifikaciją nustato Finansų Ministerija.Biudžeto išlaidų klasifikacijos:Klasikinės biudžeto išlaidų klasifikacijos: Žinybinė; Daiktinė; Ekonominė; Mišri. Naujos biudžeto išlaidų klasifikacijos: Tikslinė; Funkcinė.Funkcinė kvalifikacija – biudžeto asignavimų klasifikavimas pagal valstybės funkcijas.Ekonominė kvalifikacija – biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikavimas pagal bendrus ekonominius lėšų sukaupimo ir paskirstymo požymius. 2007 metais išlaidų struktūra pasikeitė. Išlaidos pagal finansuojamas programas sudarė 23 programas. Lyginant su praėjusių metų išlaidomis tai visiškai kitokia išlaidų struktūra. 2007 metų programos:1) Savivaldybės valdymas. Programa tęstinė. Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 91-2832) nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos, priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos, valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos. Programos tikslas:1) suformuoti ir įgyvendinti veiksmingą savivaldybės funkcijų vykdymo strategiją.

2) Regiono plėtra. Programa tęstinė. Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos; valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijosProgramos tikslas :1) Skatinti Telšių regioninę plėtrą:

3) Vaikų ir jaunimo socializacija. Telšių rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programa rengiama užtikrinti Pirminės narkomanijos prevencijos, vaikų ir jaunimo užimtumo vasarą ir mokymo plaukti programų tęstinumą bei įgyvendinti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatas ir įstatymų nustatyta tvarka teisinėmis priemonėmis atstovauti vaikui civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose, ginti vaiko teises ir teisėtus interesus šeimose ir institucijose, organizuoti pagalbą socialinės rizikos šeimoms ir vaikams, rūpintis be tėvų globos likusių vaikų globa.

Programos tikslai:1) Užtikrinti Vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą rajone. 2) Plėtoti vaikų ir jaunimo socializaciją, skatinant nusikalstamumo, pirminės narkomanijos prevencijos, vaikų ir jaunimo užimtumo vasarą bei mokymo plaukti programų veiklą.

4) Jaunimo politikos įgyvendinimas. Programa skirta Telšių rajono jauniems žmonėms (14-29 m. amžiaus).Telšių rajono jaunimo politikos įgyvendinimo programa siekiama kryptingai formuoti jaunimo politikos pagrindus, plėtoti jaunų žmonių užimtumo įvairovę, skatinti jaunimo lyderių, jaunimo darbuotojų ugdymą ir mokymą, skatinti neformalių jaunimo grupių bei asocijuotų jaunimo struktūrų kūrimąsi ir veiklą, stiprinti jų sąveiką su vietos savivalda ir kaimo bendruomenėmis. Taip pat siekiama, kad kiekvienas jaunas telšiškis taptų aktyviu Telšių miesto bei rajono visuomenės nariu, galinčiu imtis atsakomybės už savo ir rajono gyvenimą, siekiančiu naujų žinių ir patirties, puoselėjančiu kultūrinę ir tautinę tapatybę bei žmonijos vertybes. Programos tikslas:1) Vykdyti valstybines ( perduotos savivaldybėms) funkcijas.2) Tenkinti bei įgyvendinti bendrus jaunimo ir atskirų jaunimo grupių poreikius ir interesus, ugdyti jaunimo pilietiškumą, plėtoti jaunimo iniciatyvas ir laisvalaikio užimtumą.

5) Darbo vietų kūrimo skatinimas. Pritrauktos investicijos, išvystytas smulkus ir vidutinis verslas, informuoti vartotojai, darbo jėgos panaudojimas, paslaugų ir pramonės rinkų subalansavimas yra veiksniai, nuo kurių daug priklauso tolimesnės miesto vystimosi perspektyvos. Savivaldybė siekdama darnios miesto plėtros privalo dalyvauti formuojant ekonominės aplinkos veiksnius tiek, kiek jai leidžia teisinė bazė. Programos tikslai:1) Sukurti palankią investicijoms aplinką.2) Sudaryti palankias sąlygas konkurencingos pramonės ir verslų plėtrai.

6) Kultūros vystymasis ir plėtra, kultūros paveldo išsaugojimas. Programa parengta siekiant kryptingai vykdyti valstybės bei savivaldybės kultūros politiką. Programoje numatytomis priemonėmis siekiama sudaryti sąlygas rajono gyventojams susipažinti su profesionalios muzikos, meno, tradicinės dailės, jaunųjų menininkų pasiekimais ir veikla, ugdyti rajono gyventojų etninę savimonę bei vystyti jų informacinius gebėjimus. Vykdant numatytas edukacines programas siekiama skatinti gyventojų domėjimąsi rajono istorine praeitimi.

Programos tikslai: 1) Sudaryti sąlygas kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje veikloje.2) Puoselėti religinių tradicijų tęstinumą.3) Telšių rajono kultūros paveldo išsaugojimas.

7) Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtra. Programa padės: sukurti palankią aplinką įvairiapusei ekonominei, socialinei kaimo plėtrai, jo gamtosaugai ir etnokultūrai, gerins gyvenimo kokybę ir padės žemės ūkio subjektams integruotis į Europos Sąjungą; gerinti melioracijos įrenginių remontą ir rekonstrukciją, kreipiant dėmesį į drenažo sistemų eksploatavimą, norint pailginti jų amžių. saugoti ir tausoti žemę, dirvožemio derlingumą, tinkamai naudoti, prižiūrėti ir saugoti melioracijos ir hidrotechnikos įrenginius, juos renovuoti ir modernizuoti; rūpintis žmonių, gyvenančių potencialiai pavojingose teritorijose, civiline ir socialine sauga, plėtoti ir stiprinti apsaugos nuo neigiamo poveikio priemonių kompleksą;

8) Lengvatinių keleivių vežimas ir kompensacijų mokėjimas. Programa skirta užtikrinti važiavimo išlaidų kompensavimą moksleiviams, keleivių vežimą su nuolaida miesto ir priemiesčio maršrutais.Savivaldybės prioritetas ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje.Programos tikslas:1) Vežimo su nuolaida miesto ir priemiestiniais autobusais, važiavimo išlaidų kompensavimo moksleiviams užtikrinimas.

9) Aplinkos apsaugos gerinimas. Telšių rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi LR aplinkos apsaugos įstatymu, tvirtina specialiąją aplinkos apsaugos rėmimo programą. Tačiau šios programos finansinių išteklių nepakanka įgyvendinti visoms aplinkosauginėms priemonėms. Todėl savivaldybėje rengiama aplinkos apsaugos gerinimo programa, kuri apima ne tik specialiojoje programoje numatytas priemones, bet ir papildomas, finansuojamas iš kitų šaltinių.Strateginis tikslas – saugoti ir racionaliai naudoti Telšių krašto išteklius, formuoti turizmui patrauklaus krašto įvaizdį.Programos tikslai:1) Kompensuoti aplinkai padarytą žalą.2) Saugoti ir gausinti rajono gamtinę aplinką.3) Dalyvauti visuomenės sveikatos rėmimo programoje.

4) Išugdyti ekologiškai mąstančią visuomenę.

10) Būsto plėtra. Būsto plėtros programa siekiama pagerinti gyvenamojo ir savivaldybės socialinio būsto kokybę, plėsti Telšių rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje.Programos tikslai:1) Socialinio būsto plėtra ir renovavimas.2) Daugiabučių namų renovavimas ir modernizavimas energijos taupymo požiūriu.

11) Rajono infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas. Pagrindinė prielaida yra, modernizuoti ir plėtoti inžinerinį aprūpinimą, rekonstruoti Telšių miesto ir seniūnijų gatves, aikštes, įvažiavimus , gerinti vietinės reikšmės kelių dangą. Strateginis tikslas- užtikrinti racionalų Telšių rajono savivaldybės teritorijos ir jos infrastruktūros vystimąsi, skatitnti žemės ūkio , pramonės ir verslų plėtrą. Programos tikslai:1) Modernizuoti ir plėtoti inžinerinį aprūpinimą:2) Išryškinti ir plačiau panaudoti Telšių krašto kultūrinį ir gamtinį savitumą:3) Gerinti bendruomenės sveikatą, užtikrinti patogią, švarią ir sveiką rajono gyvenamąją aplinką:4) Kurti visiems prieinamą, efektyviai veikiančią ikimokyklinio , bendrojo lavinimo ir papildomo ugdymo sistemą.

12) Sveikatos apsauga. Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas- gerinti bendruomenės sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, tobulinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, kurti palankią sveikatai aplinką. Programos tikslas:1) Rajono bendruomenės sveikatos gerinimas.

13) Rajono turizmo plėtra. Telšių rajono savivaldybės turizmo plėtros programa rengiama Telšių rajono 2004-2020 metų plėtros strateginiame plane numatytiems tikslams pasiekti – užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, gerinti esamą turizmo infrastruktūrą rajone, kompleksiškai tvarkyti paveldo objektus; remti kaimo turizmo sodybų steigimą.Turizmo plėtros programa yra skirta turistams, kurie atneštų neabejotiną ekonominį pelną Telšių rajonui, pritraukti. Ši programa taip pat skatintų vietinius turizmo paslaugų teikėjus plėsti savo verslą, didinant paslaugų spektrą ir gerinant jų kokybę.

Programos tikslai:1) Vystyti turizmo informacinių paslaugų plėtrą. 2) Pritaikyti gamtinę aplinką turizmo reikmėms.3) Tobulinti turizmo valdymą bei rinkodarą ir formuoti Telšių krašto, kaip unikalaus turistinio regiono, įvaizdį.

14) Modernios ir saugios daugiapakopės švietimo sistemos užtikrinimas.Ši programa garantuoja kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomojo ugdymo įstaigose; pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai paslaugų plėtrą ir ugdymosi sąlygų, kurios turi atitikti higienos normas ir mokyklų aprūpinimo standartus, užtikrinimą. .Programos tikslai:1) Teikti kokybiškas bendrojo lavinimo paslaugas:2) Teikti paramą studijoms socialiai remiamiems, gerai besimokantiems moksleiviams:3) Užtikrinti vaikų ir pedagogų raiškos galimybes.

15) Socialinės paramos įgyvendinimas. Programa yra parengta siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir Telšių rajono savivaldybės socialinės apsaugos politiką teikiant piniginę paramą ir paramą paslaugomis bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją. Ilgalaikis prioritetas – ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje.Programos tikslai:1) Teikti Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais bei Telšių rajono savivaldybės nustatyta tvarka numatytą piniginę socialinę paramą Telšių rajono gyventojams.2) Teikti kokybiškas socialines paslaugas Telšių rajono gyventojams ir plėtoti Telšių rajono socialinių paslaugų infrastruktūrą.

16) Viešųjų darbų organizavimas. Viešieji darbai yra viena iš darbo rinkos politikos priemonių, kuria siekiama suteikti laikiną darbą bedarbiams, sudaryti sąlygas įgyti darbinės patirties, padėti palaikyti esamą kvalifikaciją, susirasti pastovų darbą.Strateginis tikslas – užtikrinti racionalų Savivaldybės teritorijos ir jos infrastruktūros vystimąsi, skatinti žemės ūkio, pramonės ir verslų plėtrą.Programos tikslas:1) Sumažinti nedarbo lygį: dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones.

17) Savivaldybės turto valdymas ir privatizavimas. Programa skirta užtikrinti efektyvų, savivaldybei nuosavybės teise priklausančių turto objektų valdymą bei savivaldybės turto objektų privatizavimą.

Savivaldybės prioritetas – didinti savivaldybės valdymo kokybę, užtikrinti jos turto ir lėšų racionalų panaudojimą.Programos tikslai:1. Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą bei naudojimą.2) Efektyvinti savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto privatizavimą.

18) Savivaldybės paskolų ir skolų valdymas. Ši programa apima paskolų ir palūkanų mokėjimo bei bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimo valdymą.Programa siekiama laiku ir pagal pasirašytas su bankais sutartis grąžinti savivaldybės paskolas ir mokėti palūkanas bei grąžinti bendrosios dotacijos kompensaciją į valstybės biudžetą.Programos tikslai:1. Laiku grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas pagal sutartis su bankais bei imant komercines paskolas laikytis skolinimosi limito.2. Grąžinti bendrosios dotacijos kompensaciją valstybės biudžetui

19) Bendruomenių iniciatyvų palaikymas. Telšių rajono savivaldybės bendruomenių iniciatyvų palaikymo programa rengiama Telšių rajono 2004-2020 metų plėtros strateginiame plane numatytam tikslui pasiekti – užtikrinti patogią, švarią ir sveiką rajono gyvenamąją aplinką, skatinant bendruomenių kūrimąsi ir jų iniciatyvą bei įgyvendinant bendruomenėms aktualius projektus. Programos tikslas:1) Skatinti bendruomenių kūrimąsi ir jų iniciatyvą, įgyvendinant bendruomenėms aktualius projektus.

20) Valdymo tobulinimas, vykdant savivaldybės kompiuterizavimą ir duomenų bazių kūrimą. Programa tęstinė, ją numatoma įgyvendinti 2007-2009 metais.Programa yra skirta skatinti valdymo tobulinimą ir elektroninės valdžios plėtrą, orientuota į Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės strateginius veiklos planus. Įgyvendinat programą, bus vykdomos priemonės, skirtos užtikrinti Telšių rajono visuomenės gebėjimus naudotis informacinių technologijų teikiamais privalumais. Vyriausybės prioritetas – plėtoti informacinę ir žinių visuomenęSavivaldybės prioritetas – pėtoti ir skatinti vietos savivaldąProgramos tikslas:1) Savivaldybės informacinių sistemų infrastruktūros kūrimas.

21) Žemės sklypų planai su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

Programa skirta žemės sklypų planams su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose pažymėtais tuose žemės sklypuose esančiais statiniais ir įrenginiais ruošti. Savivaldybės prioritetas – užtikrinti racionalų Savivaldybės teritorijos ir jos infrastruktūros vystimąsi, skatinti žemės ūkio pramonės ir verslų plėtrą.Programos tikslas:1) Atlikti žemės sklypų kadastrinius matavimus.

22) Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymas. Norint tinkamai techniškai eksploatuoti Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų sistemą reikalinga numatyti reikiamas lėšas infrastruktūros plėtros verslo, darbo ir gyvenimo sąlygoms gerinti.Strateginis tikslas – saugoti ir racionaliai naudoti Telšių krašto išteklius, formuoti turizmui patrauklaus krašto įvaizdį.Programos tikslas: 1) Tinkamai eksploatuoti Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų sistemą.

2007 metų išlaidos

1 lentelė. Telšių rajono savivaldybės 2007 metų asignavimų analizė. ( tūkst. Lt.)Asignavimų pavadinimas ( programa ) 2007 1 2 31. Savivaldybės valdymas. 7717,2 8,032. Regiono plėtra. 80,0 0,083. Vaikų ir jaunimo socializacija. 300,2 0,314. Jaunimo politikos įgyvendinimas. 103,8 0,115. Darbo vietų kūrimo skatinimas. 100,0 0,106. Kultūros vystymasis ir plėtra, kultūros paveldo išsaugojimas. 4638,0 4,837. Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtra. 1843,6 1,928.Lengvatinių keleivių vežimas ir kompensacijų mokėjimas. 1260,0 1,319. Aplinkos apsaugos gerinimas. 1276,1 1,3310. Būsto plėtra. 200,0 0,2111. Rajono infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas. 11374,8 11,8412. Sveikatos apsauga. 220,0 0,2313. Kūno kultūros ir sporto plėtra. 1326,8 1,3814. Rajono turizmo plėtra. 192,0 0,2015. Modernios ir saugios daugiapakopės švietimo sistemos užtikrinimas. 46414,9 48,3316. Socialinės paramos įgyvendinimas. 8508,8 8,8617. Viešųjų darbų organizavimas. 668,5 0,7018. Savivaldybės turto valdymas ir privatizavimas. 30,0 0,0319.Savivaldybės paskolų ir skolų valdymas. 9359,8 9,7520. Bendruomenių iniciatyvų palaikymas. 90,0 0,0921. Valdymo tobulinimas, vykdant savivaldybės kompiuterizavimą ir duomenų bazių kūrimą. 200,0 0,2122. Žemės sklypų planai su nustatytais ž. sklypų ribų posūkio taškais. 50,0 0,0523. Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymas. 100,00 0,10

Iš viso: 96054,5 100,00 Šaltinis: Telšių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 18d. sprendimo Nr. 001 2 priedėlis

1 paveikslas. Telšių rajono savivaldybės 2007 metų asignavimų analizė. ( tūkst. Lt.)

 Šaltinis: Telšių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 18d. sprendimo Nr. 001 2 priedėlisAnalizuojant 2007 metų asignavimus, matome kad iš jų didžiausią dalį išlaidų skiriama programai “Modernios ir saugios daugiapakopės švietimo sistemos užtikrinimas” 46414,9 tūkst. Lt., tai yra 48,33 visų išlaidų sumoje. Beveik 4 kartus mažiau lėšų skirta programai “Rajono infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas”, kurios sumą sudaro 11,84 visų išlaidų sumoje. Kiek mažiau lėšų skirta programoms “Savivaldybės paskolų ir skolų valdymas”- 9,75, “Socialinės paramos įgyvendinimas” -8,86 ir “Savivaldybės valdymas”- 8,03 nuo visų asignavimų sumos. Šioms programoms skirta daugiausia lėšų iš Savivaldybės biudžeto. Šias lėšas planuojama skirti bendrojo lavinimo paslaugų kokybės gerinimui; rekonstruoti Telšių miesto ir seniūnijų gatves, aikštes, įvažiavimus , gerinti vietinės reikšmės kelių dangą; ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje; suformuoti ir įgyvendinti veiksmingą savivaldybės funkcijų vykdymo strategiją.Kitoms programoms lėšų skiriama iš savivaldybės biudžeto žymiai mažiau. Mažiausiai lėšų skiriama programai “Savivaldybės turto valdymas ir privatizavimas”, kurias sudarė tik 0,03 nuo visų išlaidų sumos. Kiek daugiau skirta programoms “Žemės sklypų planai su nustatytais ž. sklypų ribų posūkio taškais” – 0,05, “Regiono plėtra”- 0,08, “Bendruomenių iniciatyvų palaikymas”- 0,09. Kitoms programoms skirtos lėšos svyruoja nuo 0,10 iki 4,83 nuo visų asignavimų.Telšių rajono savivaldybės 2007-01-18 sprendimu Nr. 001 buvo patvirtinti asignavimai iš Savivaldybės biudžeto – 96054,5 tūkst. litų. Lyginant su praėjusiais metais, tai yra su 2006 metų asignavimų suma, matome, kad išlaidos padidėjo 60030,4 tūkst.Lt. Lyginant nagrinėjamus metus su 2005 metais, matyti, kad išlaidų suma buvo žymiai mažesnė.

2 lentelė. Telšių rajono savivaldybės biudžeto išlaidos. ( tūkst. Lt. )Metai Išlaidos Skirtumas( + ) padidėjimas( – ) sumažėjimas 2004 21481,0 + 4604,4 2005 26085,4 + 9938,7 2006 36024,1 + 60030,4 2007 96054,5 • Duomenys iš Telšių rajono savivaldybės tinklapio www.telsiai.ltKad aiškiau matytumėme Telšių savivaldybės biudžeto asignavimų pokyčius nagrinėjamais metais, duomenis pavaizduosime grafiškai.2 paveikslas. Telšių rajono savivaldybės biudžeto išlaidos. ( tūkst.Lt.) Šaltinis. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2004-2007 metų sprendimų 2 priedėliai

IŠVADOS

Vietos savivalda, kaip ir santvarkos pagrindas, yra viena svarbiausių demokratijos sudedamųjų dalių. Šitoks valstybės reikalų tvarkymas, į kurį įtraukiami piliečiai, yra mūsų demokratinės valstybės bruožas. Vietos savivalda, kaip žemiausia demokratinės valstybės pakopa, yra struktūriškai lygiavertis mūsų įvairialypės visuomenės lygmuo.Šiuo metu egzistuojanti savivaldybės biudžeto sistema reglamentuoja biudžeto projekto turinį, informacijos išdėstymo tvarką, užtikrina pateikiamos informacijos aiškumą bei leidžia palyginti skirtingas savivaldybes.Darbe apžvelgta savivaldybėms priklausančių savivaldybių programinio biudžeto formavimo ir vykdymo tvarką reglamentuojanti teisinė bazė; biudžeto formavimo ir tvirtinimo principai; savivaldybių programinio biudžeto išlaidų klasifikacija.Atlikus literatūros analizę bei atsižvelgiant į atlikto tyrimo rezultatus darbo pabaigoje galima daryti išvadas:1. Savivaldybės biudžetų sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Vyriausybės patvirtinta biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarka, atitinkamų metų Valstybės biudžeto ir Savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas bei kiti biudžeto išlaidų finansavimą reglamentuojantys aktai.2. Savivaldybių biudžetų teisinis pagrindas yra atitinkamų savivaldybių tarybų priimti sprendimai dėl atitinkamų biudžetinių metų savivaldybių biudžeto patvirtinimo.3. Kiekvienais metais savivaldybės suplanuoja savo išlaidas, turi užtikrinti užduočių įgyvendinimo tęstinumą, pusiausvyrą tarp biudžeto pajamų ir išlaidų, taupiai ir ekonomiškai siekti įgyvendinti savo funkcijas ir vykdyti kontrolę.

4. Išnagrinėjus Savivaldybės asignavimus, matyti kad šiais metais pasikeitė jų struktūra ir kiekvienais metais jie didėjo. Galima prognozuoti, kad ir kitais metais didės išlaidų suma.

NAUDOTA LITERATŪRA:

1. Lietuvos Respublikos 2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas. ( Žin., 2004, Nr. 171-6303).2. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas. (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47).3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr. 543. „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, ( Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531).4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-24 nutarimas Nr. 64 „Dėl 2007 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“. _http://www.lrs.lt [2005-12-14].5. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 23 sprendimas Nr. 001._http://www.lrs.lt. [2004-12-10]6. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 21 sprendimas Nr. 001._http://www.lrs.lt. [2005-12-10]7. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 sprendimas Nr. 003._http://www.lrs.lt. [2006-12-10]8. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 18 sprendimas Nr. 001._http://www.lrs.lt. [2007-12-10]9. Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1-184 “Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo” pakeitimo. _http://www.lrs.lt.