atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita

TURINYS

1. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita 21.1. Atskaitingų asmenų apskaita susijusi su komandiruotėmis 21.2. Atskaitingų asmenų apskaita susijusi su smulkiomis išlaidomis 32. Komandiruočių sąnaudos 43. Tarnybinės komandiruotės į užsienį 44. Tarnybinės komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje 101. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita.1.1. Atskaitingų asmenų apskaita susijusi su komandiruotėmis.Dalis piniginių lėšų būna ne tik sąskaitoje ar įmonės kasoje, bet ir pas vadinamuosius atskaitingus asmenis. Tai įmonės darbuotojai, kurie gauna iš įmonės kasos pinigų įvairioms išlaidoms apmokėti. Vėliau jie pateikia įmonės buhalterijai dokumentus, patvirtinančius, kad jie padarė tam tikras pinigų išlaidas, taigi sumažėjo ir jų skola įmonei. (1’ 287-288 psl.) Pavyzdžiui, Siuntimas į komandiruotę įforminamas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens įsakymu (potvarkiu), kuriame nurodomas komandiruotės tikslas, vietovė ir trukmė. (3’ 66 psl.) Vykstančiam į komandiruotę Lietuvos teritorijoje įmonės darbuotojui buhalterija atskaitingai išmokėjo 1000 Lt, t.y išrašė kasos išlaidų orderį, pagal kurį kasoje buvo išmokėti pinigai. Tai turi būti užregistruota sąskaitose:

D 2561 Įvairios gautinos sumos (atitinkama atskaitingo asmens subsąskaita) 1000K 2720 Kasa (litai) 1000

Po šios operacijos užregistravimo sumažėjo vieno turto (pinigų įmonės kasoje), bet padidėjo kito – atskaitingai išmokėtų sumų, kurias įmonės darbuotojai skolingi įmonei. (1’ 288 psl.) Grįžęs iš komandiruotės, įmonės darbuotojas privalo per 3 dienas pateikti jį komandiravusiai įmonei, įstaigai ar organizacija avansinę apyskaitą ir atitinkamus dokumentus, pateisinančius išlaidas, kurias padarė komandiruotės metu (kelionės išlaidos, gyvenamosios patalpos nuomojimo išlaidos ir kt.). Jei darbuotojas nepateiks nakvynės sąskaitos, įmonė gali darbuotojui, nepateikusiam dokumentų, kompensuoti 5 proc. minimalaus gyvenimo lygio, t.y. šiandien vienos nakties kaina – 6,25 Lt. Dienpinigiai mokami tik tuo atveju, kai komandiruotė trunka ilgiau negu 1 dieną. Dienpinigių dienos norma – 10 proc. minimalaus gyvenimo lygio, t.y. šiandien – 12,50 lt. (3’ 66-67 psl.)Buhalterija atlieka sąskaitų korespondenciją, kuria užfiksuojamas atskaitingo asmens skolos įmonei sumažėjimas ir komandiruotės metu padarytų išlaidų (apmokėjimo už viešbutį, dienpinigių ir kt.) įskaičiavimas į veiklos sąnaudas; šiuo atveju įmonės darbuotojo komandiruotės išlaidos turi būti įskaitytos į bendrųjų ir administracinių sąnaudų sumą. Jeigu, pavyzdžiui, buvo išleista 900 Lt, atliekama tokia korespondencija:

D 611 Bendrosios ir administracinės sąnaudos 900 K 2561 Įvairios gautinos sumos (atitinkama atskaitingo asmens subsąskaita) 900

Likusius 100 Lt atskaitingas asmuo privalo gražinti į kasą, pagal kasos pajamų orderį. Tai užregistruojama sąskaitose, kredituojant sąskaitą Nr. 2561 Įvairios gautinos sumos (atitinkama atskaitingo asmens subsąskaita) ir debetuojant sąskaitą Nr. 2720 Kas (litai) suma, kurią atskaitingas asmuo grąžina įmonei (šiuo atveju 100 litų). (1’ 288 psl.)Jei įmonės darbuotojas siunčiamas komandiruotei į užsienį, tai atliekamos tokios sąskaitų korespondencijos: Atskaitingam asmeniui išmokamas avansas komandiruotei valiuta:

D 256 įvairios gautinos sumos (atitinkama atskaitingo asmens subsąskaita) – pagal avanso išdavimo dieną buvusį Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį.K 272 Kasa (atitinkama valiutinė subsąskaita) – pagal avanso išdavimo dieną buvusį Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį.

Remiantis avanso apyskaita ir komandiruotės išlaidas patvirtinančiais dokumentais nurašomos komandiruotės išlaidos:

D 611 Bendrosios ir administracinės sąnaudos – išlaidų verte pagal avanso išdavimo dieną buvusį Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį.K 256 įvairios gautinos sumos (atitinkama atskaitingo asmens subsąskaita) – išlaidų verte pagal avanso išdavimo dieną buvusį Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį.

Grąžinamas nepanaudotas avanso likutis valiuta:

D 272 Kasa (atitinkama valiutinė subsąskaita) – pagal avanso išdavimo dieną buvusį Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį.K 256 įvairios gautinos sumos (atitinkama atskaitingo asmens subsąskaita) – pagal avanso išdavimo dieną buvusį Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį. (…2’ 442 psl.)

Jei mokamas avansas, tai visos komandiruotės išlaidos bus perskaičiuojamos pagal avanso dieną galiojusį oficialų buhalterinį kursą. Jei darbuotojui avansas nemokamas, tai visos komandiruotėje patirtos sąnaudos perskaičiuojamos litais pagal išvykimo datą.Vykstant į užsienį, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, dienpinigiai mokami pagal dienpinigių užsienio valstybėse normas, o grįžtant iš užsienio, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, dienpinigiai mokami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą dienpinigių Lietuvos Respublikoje normą.Komandiruotės trukmę galima nustatyti pagal kelionės bilietus, paso žymas arba pagal įmonės vadovo įsakymą.Nepanaudotas avanso likutis grąžinamas litais arba gauta avansu konvertuojama valiuta.Nuo šiol gyvenamojo ploto nuomos išlaidos privačių įmonių darbuotojams atlyginamos pagal faktines išlaidas, t.y. nereikia žiūrėti, ar normos viršytos, ar ne. (3’ 61-65 psl.)Taip vedama apskaita atsiskaitymų su tais atskaitingais asmenimis, kurie atskaitingai sumas ima epizodiškai.1.2. Atskaitingų asmenų apskaita susijusi su smulkiomis išlaidomis. Kiekvienoje įmonėje būna darbuotojų, kurie nuolatos daro smulkias išlaidas. Tokiu atveju netikslinga nuolat apskaičiuoti atskaitingų asmenų skolų įmonei pasikeitimų, racionaliau jų daromas išlaidas iškart įskaičiuoti į sąnaudas arba registruoti tų asmenų nupirkto turto padidėjimą tiesiogiai kredituojant pinigų sąskaitą. Atskaitingam asmeniui vieną kartą ilgam laikui išduodama tam tikra pinigų suma, kuria jis turi disponuoti, kad galėtų be kliūčių atlikti savo pareigas. Pavyzdžiui, įmonės ūkvedžiui išdavus atskaitingai 1000 Lt, atliekama tokia sąskaitų korespondencija:

D 2561 Įvairios gautinos sumos (atskaitingi asmenys) 1000K 2720 Kasa (litai) 1000

Kai ūkvedys išleidžia pinigus pirkdamas įvairias smulkias vertybes arba padaro kokias nors išlaidas, iš karto pripažįstamas veiklos sąnaudomis, atliekamos sąskaitų korespondencijos, kuriomis tiesiogiai registruojamas to turto ar sąnaudų apmokėjimas iš kasos, aplenkiant atskaitingų asmenų sąskaitą. Tarkime, kad mūsų atveju ūkvedys nupirko ir perdavė į sandėlį rašomojo popieriaus už 800 Lt. Po to, kai jis buhalterijai pateikia pirkimo faktą patvirtinančius dokumentus, atliekama tokia sąskaitų korespondencija:

D 20 Atsargos 800K 2720 Kasa (litai) 800

Ši suma išmokama atskaitingam asmeniui. Taigi ūkvedys vėl turės 1000 Lt, o buhalteriams visiškai nereikia nuolat naudotis sąskaita Nr. 2561 Įvairios gautinos sumos (atskaitingi asmenys). Ja naudojamasi tik vieną kartą, kai atskaitingam asmeniui išmokama suma, kuria jis nuolat disponuoja, arba tada, kai ši suma didinama (tuomet didinama suma kredituojama sąskaita Nr. 272 Kasa debetuojant sąskaitą Nr. 2561) arba mažinama (tuomet atskaitingo asmens atitinkama suma grąžinama į kasą) debetuojama sąskaita Nr. 272 Kasa, kredituojant sąskaitą Nr. 2561). (1’ 288-289 psl.)2. Komandiruočių sąnaudos.1. Komandiruote laikomas teisės aktų nustatyta tvarka įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos vieneto administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens, arba individualios įmonės savininko siuntimu atlikti darbo funkcijas, tarnybinį pavedimą ar kelti kvalifikaciją. Komandiruote taip pat laikomas individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, kurio darbo bei apmokėjimo už darbą tvarka numatyta bendrosios jungtinės veiklos sutartyje, išvykimas iš nuolatinės darbo vietos darbo funkcijoms atlikti.

2. Komandiruote į užsienį nelaikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų į užsienį, jei jis vienoje vietoje užsienyje būna ilgiau kaip 183 dienas, išskyrus darbuotojus, kurių darbas yra susijęs su važinėjimu arba yra kilnojamasis ar pakaitinis (pamaininis). 3. Komandiruočių sąnaudos iš pajamų atskaitomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 1. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, komandiruočių sąnaudų sąvoka skiriasi nuo vartojamos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarime Nr. 613 “Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį” – valdymo organų narių komandiruotės nelaikomos komandiruotės sąnaudomis. Įstatyme nustatyta, kad, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, komandiruočių sąnaudos iš pajamų atskaičiuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Jei pagal Vyriausybės nutarimą valdymo organų narių komandiruotės neapmokestinamos fizinių asmenų pajamų mokesčiu, tai šios sąnaudos nemažina apmokestinamojo pelno. Apmokestinamąjį pelną mažina tik įmonių darbuotojų komandiruočių sąnaudos. 2. Komandiruočių sąnaudų pripažinimas Lietuvos Respublikoje nesikeitė, t.y. galioja 1996 m. sausio 23 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 120. Jei darbuotojas vyksta į komandiruotę Lietuvoje, bet nepristato nakvynės išlaidas patvirtinančių dokumentų, tai jam galima kompensuoti 6,25 Lt nakvynės išlaidų, ir tai bus sąnaudos, kurios mažina apmokestinamąjį pelną. (3’ 25-26 psl.)3. Tarnybinės komandiruotės į užsienį.LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMASDĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENĮ1995 m. balandžio 25 d. Nr. 613Įsigaliojo nuo 1995 m. gegužės 5 d. (Žin., 1995, Nr. 37-929)

Šis Vyriausybės nutarimas taikomas visų rūšių įmonėms, kurios savo darbuotojus siunčia į komandiruotę į užsienį. Šiame nutarime yra nurodyta, kokios komandiruotėje patirtos išlaidos yra kompensuojamos darbuotojams, ir šių išmokėtų sumų nereikia apmokestinti jokiais mokesčiais.1. Tarnybine komandiruote į užsienį laikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų ne ilgiau kaip 183 kalendorinėms dienoms (neskaitant kelionės laiko) įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens arba individualios (personalinės) įmonės savininko siuntimu atlikti tarnybinį pavedimą.Tarnybine komandiruote į užsienį taip pat laikomas Lietuvos kariuomenės kario išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų laikotarpiui iki 90 dienų (įskaitytinai), kai karys krašto apsaugos ministro įsakymu siunčiamas vykdyti tarptautinių įsipareigojimų, dalyvauti su jais susijusiose pratybose ar mokymuose, vykdyti pareigų.Valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys gali siųsti savo darbuotojus į komandiruotę į užsienio valstybę ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų (neįskaitant kelionės laiko). Šis laikas gali būti pratęstas, kai yra atskiras Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas dėl atstovavimo Lietuvos Respublikai tarptautiniuose renginiuose (asmuo siunčiamas į užsienį ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų) (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).1. Pagal dabar galiojančią tvarką komandiruotė negali trukti ilgiau kaip 183 dienas, neįskaitant kelionės laiko. Jei komandiruotė trunka ilgiau, tai mokami dienpinigiai ir nakvynės išlaidos yra traktuojami kaip darbuotojo papildomos pajamos ir apmokestinami bendra tvarka, t.y. įeina į to mėnesio darbo užmokesčio sumą, o kartu apmokestinami ir “Sodros” mokesčiu.2. Privačių įmonių darbuotojai komandiruotėje gali būti 183 kalendorines dienas, o valstybės institucijų darbuotojai – tik 30 kalendorinių dienų.3. Komandiruoti gali tik įmonės darbuotoją. Jei į komandiruotę siunčiamas ne įmonės darbuotojas, visos sąnaudos, susijusios su komandiruote, yra apmokestinamos kaip kitos pajamos. Pavyzdžiui, įmonė apmoka kelionės išlaidas direktoriaus žmonai, kuri nėra įmonės darbuotoja. Šiuo atveju tai bus apmokestinama 20 proc. fizinių asmenų pajamų mokesčiu, t.y. direktoriaus žmona į įmonės kasą turės sumokėti 20 proc. nuo kelionės išlaidų, kuriuos įmonės perves į biudžetą.

4. Kai įmonės darbuotojas ar kiti asmenys, nedirbantys įmonėje, kompensuoja išlaidas, tokiu atveju nereikia apmokestinti fizinių asmenų pajamų mokesčiu.2. Siuntimas į komandiruotę įforminamas įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo arba potvarkiu arba jo įgalioto asmens arba individualios (personalinės) įmonės savininko įsakymu, kuriame nurodomas būsimos komandiruotės tikslas, vietovė (vietovės), trukmė bei skiriamo avanso sudėtis (avansą gali sudaryti 4 punkte nurodytos išlaidos) (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).Norint pripažinti komandiruotės sąnaudas, būtinas vadovo įsakymas, nes kai jo nėra, mokesčio administratorius nepripažins komandiruotės sąnaudų.4. Atlyginamos šios su komandiruote susijusios išlaidos (toliau vadinama – komandiruotės išlaidos):4.1. dienpinigiai;4.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;4.3. kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos (įskaitant automobilių nuomos išlaidas), taip pat įskaitant kelionės nuo aerouosto, geležinkelio, autobusų stoties ir kitų atvykimo vietų (toliau vadinama atvykimo stotis) iki viešbučio (ar kitos gyvenamosios vietos) ir atgal transporto išlaidos (įskaitant automobilio nuomos išlaidas (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio …5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).4.4. dokumentų, susijusių su išvykimu, transporto išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į užsienį draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir draudimą ligos atveju (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).4.5. kelių mokestis ir transporto priemonės draudimo bei transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo išlaidos (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).4.6. degalų įsigijimo išlaidos (atsižvelgiant į nuotolį ir degalų sunaudojimo normas ), kai įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui arba individualios (personalinės) įmonės savininkui leidus važiuoja grupė ar vienas darbuotojas įmonės, įstaigos ar organizacijos transportu, taip pat nuomojamu transportu, įskaitant ir pagal panaudos sutartį parduotą transportą (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).4.7. valiutos, skirtos komandiruotės išlaidoms apmokėti, keitimo banko įstaigoje išlaidos;4.8. ryšių išlaidos, išskyrus asmeninio pobūdžio ryšių išlaidas (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).4.9. registravimo mokesčiui sumokėti ar bilietams pirkti skirtos išlaidos (vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą) (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).Visos 4.2-4.9 punktuose nurodytos komandiruotės išlaidos atlyginamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas patvirtinantys dokumentai. Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo arba individualios (personalinės) įmonės savininkas, esant būtinybei, gali nustatyti ir neatlyginamas 4.3-4.9 punktuose nurodytas komandiruotės išlaidas, raštišku susitarimu tai suderinęs su į komandiruotę vykstančiu darbuotoju.1. Visos šiame straipsnyje išvardytos išlaidos, išskyrus dienpinigius, kompensuojamos tik tada, kai pateikiami dokumentai. Kadangi tai susiję su paslaugomis, kurios buvo suteiktos žmogui esant užsienyje, tai nebūtina reikalauti, kad dokumentas atitiktų Lietuvos Respublikoje nustatytą tvarką.2. Būnant užsienio valstybės teritorijoje, dengiamos kelionės nuo oro uosto, geležinkelio, autobusų stoties ir kitų atvykimo vietų (toliau vadinama – atvykimo stotis) iki viešbučio (ar kitos gyvenamosios vietos) ir atgal transporto išlaidos ir tik turint dokumentus. Jei įmonės darbuotojas išsinuomoja transporto priemonę savo vardu, tai nuo šiol laikoma komandiruotės sąnaudomis, ir minėtas asmuo nebus apmokestintas.
4. Nuo 2001 04 05 sveikatos draudimas visada kompensuojamas. Kadangi dabar į daugelį šalių vizų nereikia, tai šios darbuotojo išlaidos laikomos komandiruotės sąnaudomis.5. Mokesčių administratoriai dažnai neleidžia traktuoti taksofono kortelių kaip komandiruotės sąnaudų ir reikalauja, kad įmonė įrodytų, jog darbuotojas skambina įmonės reikalais. Atskiros įmonės prašo telekomo išklotinių, kuriomis remdamosi įrodo minėtas sąnaudas. Jei įmonė leidžia naudotis įmonės mobiliuoju telefonu užsienyje, problemų šiuo atveju nėra.5. Neatlyginamos šios komandiruotės išlaidos:5.1. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, bet įrašytos į viešbučio sąskaitas (maitinimas, įvairios papildomos asmeninės paslaugos);5.2. komandiruotės metu užsienio valstybėje patirtos kelionės visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos (įskaitant automobilio nuomos išlaidas), jeigu jos nesusijusios su komandiruotės tikslais (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).Jei minėtos paslaugos (maitinimas ir pan.) nėra atskirai sąskaitoje išskirtos, tai darbuotojo nereikia apmokestinti fizinių asmenų pajamų mokesčiu.6. Komandiruojamam į užsienį darbuotojui išmokamas avansas užsienio valiuta ar litais, perskaičiavus nu…statytąsias normas į konvertuojamą valiutą pagal lito ir bazinės valiutos oficialų kursą ar Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį, galiojantį avanso išmokėjimo dieną.1. Labai svarbu žinoti, kurios dienos buhalterinį kursą imti perskaičiuojant užsienio šalies valiutą į litus. Jei mokamas avansas, tai visos komandiruotės išlaidos bus perskaičiuojamos pagal avanso dieną galiojusį oficialų buhalterinį kursą. Jei darbuotojas lankėsi keliose šalyse ir jose keitė valiutą, tai ji bus perskaičiuota pagal avanso išdavimo kursą. Pavyzdžiui, 2002 07 01 darbuotojui komandiruotei į Vokietiją buvo išduotas 1000 Lt avansas. Darbuotojas, grįžęs iš užsienio, pateikė tokius dokumentus: nakvynė Lenkijoje – 100 Lenkijos zlotų, Vokietijoje – 100 eurų. Buhalterė, skaičiuodama komandiruotės sąnaudas, eurus ir zlotus konvertavo į litus pagal 2002 07 01 galiojusį oficialų buhalterinį kursą.2. Jei darbuotojui avansas nemokamas, tai visos komandiruotėje patirtos sąnaudos perskaičiuojamos litais pagal išvykimo datą. Pavyzdžiui, 2002 06 01 buvo parašytas įsakymas, o darbuotojas išvyko tik 2002 06 03. Darbuotojas, grįžęs iš užsienio, pateikė tokius dokumentus: nakvynė Lenkijoje – 100 Lenkijos zlotų, Vokietijoje – 100 eurų. Buhalterė, skaičiuodama komandiruotės sąnaudas, eurus ir zlotus konvertavo į litus pagal 2002 06 03 galiojusį oficialų buhalterinį kursą.3. Jei užsienyje viena valiuta keičiama į kitą ir darbuotojas turi keitimo dokumentą, tai valiutos keitimo sąnaudos laikomos komandiruotės sąnaudomis. Pavyzdžiui, darbuotojas, gavęs 2002 06 01 avansą, vyko į Vokietiją, tačiau nakvojo Lenkijoje, kurioje 100 eurų keitė į 180 Lenkijos zlotų. Šiuo atveju eurus ir zlotus reikia konvertuoti į litus pagal 2002 06 01 oficialų kursą, o gautas skirtumas ir bus valiutos keitimo išlaidos.4. Jei darbuotojas lankose keliose užsienio šalyse, tai dienpinigiai yra skaičiuojami pagal galutinį kelionės tašką. Pavyzdžiui, darbuotojas vyksta į Prancūziją, tačiau kelias dienas būna Lenkijoje, Vokietijoje. Šiuo atveju visi dienpinigiai skaičiuojami pagal Prancūzijos normas.7. Vykstantiems į užsienio komandiruotes dienpinigiai ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos atlyginamos šia tvarka:7.1. valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojams – tik pagal Finansų ministerijos patvirtintas dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėse normas (išskyrus 9, 10 ir 11 punktuose nurodytus atvejus) (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).7.2. ne biudžetinių organizacijų darbuotojams – dienpinigiai pagal Finansų ministerijos patvirtintas dienpinigių užsienio valstybėse normas arba darbdavio ir darbuotojo raštišku susitarimu mažesnes negu patvirtintosios Finansų ministerijos normas, arba organizacijos vadovo ar valdybos arba individualios (personalinės) įmonės savininko patvirtintas didesnes negu patvirtintosios Finansų ministerijos normas (išskyrus 9 punkte nurodytą atvejį). Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos atlyginamos pagal faktines išlaidas (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).
7.3. jūreiviams – pagal šiuo nutarimu patvirtintą Dienpinigių mokėjimo jūreiviams tvarką (LRV 1995 12 29 nutarimo Nr. 1638, įsigaliojusio nuo 1996 m. sausio 1 d., redakcija (Žin., 1996, Nr. 1-31)).1. Įmonės vadovas gali mokėti ir mažesnius dienpinigius negu nustatyta finansų ministro, tačiau reikalingas raštiškas susitarimas. Jei tokio nėra, tai darbuotojas, gavęs mažesnius dienpinigius, gali kreiptis į darbo inspekciją arba į teismą, kad įmonė išmokėtų visą dienpinigių sumą.8. Dienpinigiai už faktiškai būtą užsienyje laiką mokami pagal pase esančias žymas, kelionės bilietus ar kitus dokumentus, tačiau neviršijant komandiruotės į užsienį įsakyme nurodyto laiko. Jeigu pagal šiuos dokumentus nėra galimybės nustatyti, kada komandiruotasis atvyko į komandiruotės vietovę (vietoves) ar (ir) išvyko iš jos, dien…pinigiai mokami už įsakyme nurodytą komandiruotės laiką. Vykstant į užsienį, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, dienpinigiai mokami pagal dienpinigių užsienio valstybėse normas, o grįžtant iš užsienio, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, dienpinigiai mokami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą dienpinigių Lietuvos Respublikoje normą. Dienpinigiai už laiką, būtą kelyje, mokami pagal dienpinigių toje užsienio valstybėje, į kurią siunčiama ar (ir) iš kurios grįžtama, normą.Tais atvejais, kai komandiruotė trunka 1 dieną, išmokama 50 procentų dienpinigių užsienio valstybėje normos.Užsienio valstybėje aprūpinamam dienpinigiais komandiruojamam asmeniui (išskyrus 9 punkte nurodytus asmenis) įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens arba individualios (personalinės) įmonės savininko sprendimu gali būti išmokami papildomi dienpinigiai – neviršijant 30 procentų Finansų ministerijos patvirtintos dienpinigių normos (išskyrus 20 punkte nurodytus atvejus). Asmenims, nurodytiems 9 punkte, šie papildomi dienpinigiai skaičiuojami nuo nurodytajame punkte jiems nustatytos padidintos dienpinigių normos (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).1. Komandiruotės trukmę galima nustatyti pagal kelionės bilietus, paso žymas arba pagal įmonės vadovo įsakymą.2. Paskutinė komandiruotės diena skaičiuojama pagal Lietuvoje nustatytą tvarką, t.y. jai skiriama 12,50 Lt. Pavyzdžiui, darbuotojas vyksta vadovui įsakius 5 dienoms į Vokietiją. Jam grįžus iš komandiruotės, įmonės buhalterija turi apskaičiuoti dienpinigius taip: 4 dienų – pagal Vokietijos normas, o 1 dienos – pagal Lietuvos normas.9. Įmonių ir nebiudžetinių organizacijų administracijos vadovams, taip pat individualių (personalinių) įmonių savininkams Finansų ministerijos patvirtinta dienpinigių norma gali būti padidinta iki 100 procentų (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).1. Tik vienam įmonės asmeniui, kuris joje laikomas pagrindiniu vadovu (prezidentui, generaliniams direktoriui, direktoriui ar personalinės įmonės savininkui), galima didinti dienpinigių normą 100 proc. Šitos išlaidos pripažįstamos komandiruotės sąnaudomis. Pavyzdžiui, į komandiruotę Vokietijon vyksta generalinis direktorius bei komercijos direktorius. Šiuo atveju 100 proc. didesnius dienpinigius galima mokėti tik generaliniam direktoriui, o komercijos direktoriui tik finansų ministro įsakyme nurodytus dienpinigius.2. Privačių įmonių (akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, personalinių įmonių, ūkinių bendrijų ir pan.) darbuotojai, vykstantys komandiruotėn į užsienį, gali gyventi bet kokiame viešbutyje, nes pagal 10 nutarimo punktą nakvynės išlaidos neribojamos (būtini tik nakvynės išlaidas pateisinantys dokumentai).10. Oficialių valstybinių delegacijų nariams bei jų šeimos nariams, kurie vyksta į užsienį oficialios valstybinės delegacijos sudėtyje, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, vykstantiems į užsienio komandiruotes (Tarpparlamentinės Sąjungos, Šiaurės Atlanto Asamblėjos, Europos Tarybos, Europarlamento sesijas ir seminarus), ir juos lydintiems asmenims gyvenamojo ploto nuomos išlaidos atlyginamos pagal faktines išlaidas (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).
11. Valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojams (išskyrus 10 punkte nurodytus asmenis), vykstantiems į užsienio komandiruotę, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos gali būti atlyginamos didesne suma negu Finansų ministerijos nustatyta norma, jeigu su tuo sutinka institucijos ar įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, tačiau ši suma negali viršyti 30 procentų Finansų ministerijos nustatytos normos. Šiuo atveju suma, viršijanti Finansų ministerijos nustatytą gyvenamojo ploto nuomos normą, apmokestinama fizinių asmenų pajam…ų mokesčiu (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).1. 30 proc. nustatytą normą viršijanti suma mokama tik biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojams.2. Jei nebiudžetinė įmonė, t.y privačių įmonių administracija, nori mokėti savo darbuotojams didesnius dienpinigius, tai perviršis, kuris neatitinka finansų ministro nustatytos normos, yra traktuojamas kaip papildoma darbuotojo darbo užmokesčio suma.13. Grįžęs iš komandiruotės, darbuotojas privalo per 3 darbo dienas pateikti jį komandiravusiai įmonei, įstaigai ar organizacija avansinę apyskaitą su atitinkamais dokumentais.Nepanaudotas avanso likutis grąžinamas litais arba gauta avansu konvertuojama valiuta.14. Jeigu avansas darbuotojui nebuvo išmokėtas, komandiruotės išlaidos atlyginamos (pateikus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus) tik litais, o išlaidos valiuta apskaičiuojamos pagal išvykimo į komandiruotę dieną galiojusį lito ir bazinės valiutos oficialų kursą ar Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį (LRV 1996 02 01 nutarimo Nr. 168, įsigaliojusio nuo 1996 m. vasario 1 d., redakcija (Žin., 1996, Nr. 11-298)).15. jeigu avansas į komandiruotę vykstančiam darbuotojui buvo išmokėtas valiuta ne tos valstybės, į kurią vykstama, darbuotojas turi pateikti gautos valiutos keitimo į kitą valiutą dokumentą, išduotą kredito įstaigų. Nepateikus šio dokumento, išlaidos valiuta apskaičiuojamos pagal avanso išmokėjimo dieną (jeigu avansas nebuvo išmokėtas – išvykimo į komandiruotę dieną) galiojusį lito ir bazinės valiutos oficialų kursą ar Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį.17. Asmenims, vykstantiems į užsienio komandiruotę ilgiau kaip 25 kalendorinėms dienoms, be avanso, skirto komandiruotei, gali būti išmokėtas mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio dydžio avansas.18. Nustatant apmokestinamąjį pelną (pajamas), iš įmonės pajamų (įplaukų) atimamos 4.3-4.9 punktuose nurodytos ir darbuotojui atlygintinos komandiruotės išlaidos, taip pat dienpinigių sumos, neviršijant Finansų ministerijos nustatytų normų (išskyrus 9 punkte nurodytą atvejį) bei faktines gyvenamojo ploto nuomos išlaidos (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).Nuo šiol gyvenamojo ploto nuomos išlaidos privačių įmonių darbuotojams atlyginamos pagal faktines išlaidas, t.y. nereikia žiūrėti, ar normos viršytos, ar ne.20. Komandiruojant darbuotoją ekvivalentinių nevaliutinių pasikeitimų sąlygomis, viena pusė padengia kitos pusės specialistų išlaikymo išlaidas vidaus pinigais pagal susitarimą, neviršydama Finansų ministerijos patvirtintų dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėse normų. (3’ 61-65 psl.)4. Tarnybinės komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje.LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS“DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE”1996 m. sausio 23 d. Nr. 120(Įsigaliojo nuo 1996 m. vasario 1 d. (Žin., 1996, Nr. 9-225))

Šis Vyriausybės nutarimas taikomas visų rūšių įmonėms, kurios savo darbuotojus siunčia į komandiruotę Lietuvoje. Šiame nutarime yra nurodyta, kokios komandiruotėje patirtos išlaidos yra kompensuojamos darbuotojams, ir šių išmokėtų sumų nereikia apmokestinti jokiais mokesčiais.1. Nustatyti, kad:1.1. tarnybine komandiruote laikomas darbuotojo išvykimas tam tikram laikui įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau vadinama – įmonė) vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu atlikti numatytomis sąlygomis tarnybinį pavedimą ne nuolatinėje darbo vietoje. Siuntimas į komandiruotę įforminamas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens įsakymu (potvarkiu), kuriame nurodomas komandiruotės tikslas, vietovė ir trukmė.

Vykstančiam į komandiruotę darbuotojui išmokamas piniginis avansas, kuris neturi viršyti numatomų komandiruotės išlaidų.Grįžęs ir komandiruotės darbuotojas privalo per 3 dienas pateikti įmonės administracijai avanso panaudojimo apyskaitą, pridėdamas prie jos atitinkamus dokumentus apie faktines išlaidas (LRV 1999 01 11 nutarimo Nr. 26, įsigaliojusio nuo 1999 m. sausio 16 d., redakcija (Žin., 1999, Nr. 7-149)).1. Vykstant į komandiruotę Lietuvoje, būtinas vadovo įsakymas. Komandiruotės pažymėjimo nereikia.2. Darbuotojas per 3 dienas (ne darbo, o kalendorines) privalo pateikti avansinę apyskaitą. Dažniausiai įmonės darbuotojai nesilaiko 3 dienų termino ir nepildo avansinės apyskaitos. Apyskaita yra privaloma visais atvejais.1.2. pasiųstam į komandiruotę darbuotojui visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir vidutinis darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis jam paliekamas už visas darbo dienas pagal grafiką, nustatytą nuolatinėje darbo vietoje, taip pat ir kelionėje išbūtą laiką;1.3. komandiruotam darbuotojui išlaidos atlyginamos šia tvarka:1.3.1. kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo į nuolatinio darbo vietą (visomis transporto priemonėmis, išskyrus taksi ir tarnybinį transportą) išlaidos apmokamos komandiruotam darbuotojui pateikus patvirtinamuosius kelionės dokumentus. Nepateikus šių dokumentų, kelionės išlaidos apmokamos atsižvelgiant į nuotolį ir patvirtintus važiavimo įprastu autobusu arba bendrajame vagone tarifinius įkainius;1.3.2. išlaidos, susijusios su išankstiniu kelionės bilietų įsigijimu ir jų užsakymu telefonu, apmokamos pateikus atitinkamus kvitus;1.3.3. gyvenamosios patalpos nuomojimo išlaidos atlyginamos pagal komandiruoto darbuotojo apmokėtas už vieną vietą sąskaitas. Jeigu komandiruotas darbuotojas neturi nakvynės išlaidas patvirtinančio dokumento, gyvenamosios patalpos nuomojimo išlaidų apmokėjimo tvarką ir dydį nustato įmonės vadovas, tačiau padengiamų paros išlaidų suma miestuose, miesteliuose ir kaime šiuo atveju negali būti didesnė kaip 5 procentai patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio;1.3.4. jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną dieną, mokami dienpinigiai – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną komandiruotės dieną;1.3.5. kitos komandiruotės išlaidos (bagažo vežimo bei saugojimo, ryšių, transporto, taksi paslaugos ir kt.) apmokamos įmonės vadovui leidus;1.3.6. jeigu darbuotojas komandiruojamas administracinio rajono, kuriame yra komandiruojamojo nuolatinė darbo vieta, teritorijoje ar į vietovę, iš kurios dėl palankių susisiekimo sąlygų ir atliekamo darbo pobūdžio gali kasdien grįžti į nuolatinę darbo vietą, jam dienpinigiai nemokami. Šiuo atveju apmokamos kiekvienos dienos kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo į nuolatinę darbo vietą išlaidos šio nutarimo 1.3.1. punkte nustatyta tvarka;1.3.7. jeigu darbuotojas komandiruojamas administracinio rajono, kuriame yra komandiruojamojo nuolatinė darbo vieta, teritorijoje, bet nėra palankų sąlygų kasdien grįžti į nuolatinę darbo vietą, mokami dienpinigiai – 5 proce…ntai patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną komandiruotės dieną, o patalpų nuomos išlaidos atlyginamos šio nutarimo 1.3.3. punkte nustatyta tvarka, bet padengiamų paros išlaidų suma miestuose, miesteliuose ir kaime negali būti didesnė kaip 5 procentai patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio;1.3.8. tais atvejais, kai komandiruojama į įvairius Lietuvos Respublikoje organizuojamus renginius (konferencijas, pasitarimus, simpoziumus, meno festivalius ir panašiai), kurių organizatoriai apmoka komandiruotų darbuotojų išlaikymo (maitinimo, nakvynės) išlaidas, įmonės vadovo sprendimu gali būti mokami dienpinigiai neviršijant 30 procentų šiuo nutarimu nustatytos dienpinigių normos;1.4. tais atvejais, kai įmonė kompensuoja komandiruočių išlaidas didesnėmis normomis, negu numatyta šio nutarimo 1.3. punkte, virš normos išmokėtos sumos apmokestinamos įstatymų nustatyta tvarka.1. Pateikus kelionės išlaidas rodančius dokumentus, kompensuojama visa suma. Jei darbuotojas nepateikia kelionės dokumentų ir vyko į komandiruotę ne tarnybiniu transportu, tai, skirtingai negu vykstant į užsienį, Lietuvoje kompensuojamos “pigiausios kelionės” išlaidos. Pavyzdžiui, įmonės darbuotojas vyko į komandiruotę į Kretingos miestą. Darbuotojas nepateikė kelionės išlaidas rodančių dokumentų, kaip jis pasiekė Kretingos miestą. Įmonės buhalterijos darbuotojai turi skambinti į geležinkelio ir autobusų stotį ir sužinoti pigiausio bilieto kainą. Ta suma, kuri bus mažiausia, ir bus kompensuojama įmonės darbuotojui.
2. Komandiruotės sąnaudos pagal šį nutarimą kompensuojamos tik įmonės darbuotojams. Jei dienpinigiai duodami ir nakvynės išlaidos apmokamos ne įmonės darbuotojams, šitos išlaidos nebus laikomos įmonės komandiruotės sąnaudomis. Ar minimi asmenys bus apmokestinti fizinių asmenų pajamų mokesčiu, t.y. 20 proc. tarifu, priklausys nuo to, ar tai reprezentacinės išlaidos, ar ne. Jei tai bus laikoma reprezentacinėmis išlaidomis, apmokestinti nereikės. Kitais atvejais – reikės.3. Lietuvoje nėra ribojama nakvynės išlaidų suma, t.y. kokios sumos sąskaitą pateiks darbuotojas, tokią įmonė ir gali kompensuoti, ir tai pripažįstama komandiruotės sąnaudomis. Jei į viešbučio sąskaitą bus įtrauktas ir maitinimas (pusryčiai), tai maitinimo išlaidos nebus laikomos komandiruotės sąnaudomis. Jei įmonė kompensuos darbuotojui maitinimo išlaidas, tą sumą reikės pridėti prie darbuotojo darbo užmokesčio ir bendra tvarka apmokestinti.4. Jei darbuotojas nepateiks nakvynės sąskaitos, įmonė gali darbuotojui, nepateikusiam dokumentų, kompensuoti 5 proc. minimalaus gyvenimo lygio, t.y. šiandien vienos nakties kaina – 6,25 Lt.5. Dienpinigiai mokami tik tuo atveju, kai komandiruotė trunka ilgiau negu 1 dieną. Dienpinigių dienos norma – 10 proc. minimalaus gyvenimo lygio, t.y. šiandien – 12,50 lt.6. Kitos išlaidos, numatytos 1.3.5 punkte, kompensuojamos pateikus dokumentus, turinčius visus privalomus rekvizitus, kurie nurodyti Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 10 straipsnyje.7. Įmonės vadovui leidus, įmonės buhalterija gali mokėti didesnius dienpinigius arba kompensuoti kitas išlaidas, tačiau šitos išmokos nebus laikomos komandiruočių sąnaudomis, o darbuotojas, gavęs lėšas, bus apmokestintas fizinių asmenų pajamų mokesčiu. (3’ 66-67 psl.)

5. 2002 m. gegužės 29 d. LRV nutarimas Nr. 780, Vilnius.1. Patvirtinti Specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo ir sunaikinimo tvarką (pridedama).2. Patvirtinti mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarką (pridedama).3. Nustatyti, kad:– tais atvejais, kai parduodant keleivinio transporto bilietus neprivaloma išduoti kasos aparato kvito, keleivinio transporto išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal teisės aktų reikalavimus atitinkančius keleivinio transporto bilietus, jeigu ant bilieto nurodytas pirkėjo (kliento) pavadinimas ir įmonės kodas (asmens kodas);– degalų (variklių benzino, dyzel…inių degalų, suskystintų dujų) įsigijimo išlaidos sąnaudomis ir pirkimo PVM atskaitomu PVM, kai atsiskaitant už degalus naudojamos specialios degalų pardavėjo išduotos kortelės, atsikaitymas kuriomis gali būti identifikuotas kasos aparato kvite, pripažįstami tik pagal sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras. Pirkėjas (klientas) šiuo atveju kasos aparato kvitų turėti neprivalo. (4’ 108-109 psl.)Pajamų deklaravimui taip pat reikia nurodyti dienpinigius, kaip kitos išmokos.Priede Nr. 1 – Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems į užsienio komandiruotes. LR finansų ministro 2002 06 11 įsakymas Nr. 160. (3’ 68-76 psl.)Priede Nr. 2 – Direktoriaus įsakymas vykti į komandiruotę, avanso apyskaita, lengvojo automobilio kelionės lapas, kuro nurašymo aktas.Priede Nr. 3 – Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos žiniaraštis, atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos kortelė.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Gediminas Kalčinskas. Buhalterinės apskaitos pagrindai. 1996, Pačiolis, psl.287-289;2. Kostas Valužis. Apskaitos sistema. UAB “Viltis”, 2000 Vilnius, psl. 442;3. UAB “Mokesčių srautas”. Pelno mokestis ir jo komentarai. Parengė auditorius Artūras Kapitanovas. 2002 spalio 1 d., Vilnius, psl. 25-26; 61-65; 66-67; 68-76;4. UAB “Mokesčių srautas”. PVM įstatymas, jo komentaras ir kiti teisės aktai. Parengė auditorius Artūras Kapitanovas 2002 m. liepos 1 d., Vilnius, psl. 108-109.

Pastaba: auditoriaus Artūro Kapitanovo komentaras išskirtas pakreiptu šriftu.