AB Linas agro group analizė

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS 

ĮMONIŲ EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA

EKONOMIKA 2

Kursinis darbas

Vilnius

2016

TURINYS

ĮVADAS. 3

1.AB „LINAS AGRO GROUP“APIBŪDINIMAS. 4

2.VERTIKALI IR HORIZONTALI BALANSO ANALIZĖ.. 5

3.AB „ LINAS AGRO GROUP “ PELNO (NUOSTOLIO) ANALIZĖ.. 15

4.RODIKIŲ ANALIZĖ.. 17

4.1.Pelningumo rodikliai 17

4.2.Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai 19

4.3.Likvidumo rodikliai 20

4.4.Finansinio sverto rodikliai 21

IŠVADOS. 22

LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………………………………………………………………23

ĮVADAS

 

Įmonėje esanti sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta, nes tik tokiu būdu galima priimti tikslius ir optimalius valdymo sprendimus bei išlikti konkurencingiems rinkoje. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją, ir tai yra jos didžiausia reikšmė bei privalumas. Ji padeda atsakyti į klausimą, ar įmonė eina teisingu keliu ir ypač naudinga nustatant įmonės pelningumą bei, be abejo, plėtros galimybes.

Ši AB „Linas Agro Group“ finansinė analizė atspindi, kaip svarbu yra laiku įvertinti esamą įmonės būklę, numatyti jos ateities perspektyvas, galimas grėsmes.

Tyrimo tikslas.  Naudojantis įmonės finansinių ataskaitų duomenimis, įvertinti AB „ Linas Agro Group “ finansinę veiklą 2011-2014 metais.

Tikslui pasiekti užsibrėžti šie uždaviniai:

 • Atlikti horizontaliąją ir vertikaliąją finansinę analizę;
 • Atlikti pelningumo analizę;
 • Atlikti rodikių analizė.

1.AB „LINAS AGRO GROUP“APIBŪDINIMAS

Pirmoji grupės įmonė – UAB „Linas ir viza“ – buvo įkurta 1991 metais ir veiklą pradėjo lietuviškų rapsų eksportu į Vakarų Europą.

Šiuo metu kontroliuojanti bendrovė AB „Linas Agro Group“  Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Danijoje valdo 37 įmones. AB „Linas Agro Group“ valdomos įmonės užsiima tarptautine prekyba žemės ūkio produkcija, prekių tiekimu žemės ūkio gamybai, žemės ūkio produktų gamyba bei perdirbimu, maisto produktų gamyba. Grupėje dirba virš 2100 darbuotojų.

Kontroliuojančiai bendrovei „Linas Agro Group“ priklauso žemės ūkio produkcijos prekybos bei gamybos bendrovės Lietuvoje, LatvijojeUkrainojeDanijoje.

Pavaldžiosios įmonės : AB „Linas Agro“, UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB, ŽŪK „Kupiškio grūdai“, UAB „Linas Agro“ Konsultacijos ir jos valdomos 5 žemės ūkio bendrovės, „Linas Agro“ A/S (Danija), SIA „Linas Agro“ (Latvija), UAB „Lignineko“ bei kitos smulkesnės įmonės.

Jungtinės veiklos įmonės – UAB „Dotnuvos projektai“, asocijuota įmonė UAB „Jungtinė ekspedicija“.

AB „Linas Agro Group“ savininkai kartu su Statoil New Energy A/S valdo rapsų perdirbimo ir biodyzelino gamybos įmonę UAB „Mestilla“.

2.VERTIKALI IR HORIZONTALI BALANSO ANALIZĖ

Vertikaliosios analizės esmę sudaro tai, kad atitinkamas finansinės ataskaitos rodiklis lyginamas su bendru baziniu tos ataskaitos rodikliu, o gautas dydis išreiškiamas bazinio dydžio procentais. Dažniausiai kitiems daliniams rodikliams apskaičiuoti baziniai dydžiai yra bendra aktyvų, pasyvų, pelno, pardavimų suma ir pan. Taigi kiekvienas dalinis rodiklis sudaro tam tikrą bazinio (pagrindinio) rodiklio procentą.

Vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė padeda susidaryti vaizdą apie įmonės pelningumą, išlaidas, tenkančias vienam pardavimų litui, bendrą pelningumo, veiklos pelno lygį, ypatingo pelno ir nuostolio lyginamąjį svorį pardavimų apimtyje. 1 lentelėje pateikiami vertikali UAB „Linas Agro Group“, balanso analizė, pateikiamas pasikeitimas per šiuos metus 2014m., 2013m., 2012m., ir 2011m.

Horizontali analizė, ši analizė padeda nustatyti atitinkamų rodiklių dinamiką. Rodiklių dinamika apskaičiuojama absoliučiais dydžiais ir procentais, t.y. nustatomi nukrypimai nuo bazinių rodiklių. 2 lentelėje pateikiama horizontali UAB „Linas Agro Group“ balanso analizė, pateikiamas pasikeitimas per šiuos metus 2014m., 2013m., 2012m. ir 2011m.

1 lentelė. Vertikali analizė

  BALANSO STRAIPSNIAI 2014metai,

birželio 30d

 2013metai,

birželio 30d

 2012metai, birželio 30d,  2011metai, birželio 30d, Pasikeitimas 2014 metais Pasikeitimas 2013 metais Pasikeitimas 2012 metais
Litais Proc  Litais  Proc  Litais  Proc  Litais Proc,
A. ILGALAIKIS TURTAS 398050 37,05 249327 30,35 189682 27,45 195822 32,09 6,70 2,90 -4,63
  I. Nematerialusis turtas 1265 0,11 1002 0,12 612 0,09 366 0,06 -0,01 0,03 0,03
  II. Materialusis turtas 351777 32,75 196203 23,89 122256 17,70 123208 20,19 8,86 6,19 -2,49
  III. Investicinis turtas 5384 0,50 11927 1,45 9513 1,38 9012 1,48 -0,95 0,08 -0,10
  IV. Galvijai 18474 1,72 19471 2,37 11852 1,72 14007 2,30 -0,65 0,66 -0,58
  V. Ilgalaikis finansinis turtas 6864 0,64 14879 1,81 39160 5,67 40432 6,63 -1,17 -3,86 -0,96
   V.1. Investicijos į dukterines įmones 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   V.2. Investicijos į asocijuotas įmones 0 0,00 0 0,00 286 0,04 347 0,06 0,00 -0,04 -0,02
   V.3. Investicijos į jungtinės veiklos įmones 0 0,00 0 0,00 29887 4,33 25821 4,23 0,00 -4,33 0,09
   V.4. Kitos investicijos ir išankstiniai apmokėjimai 59 0,01 9106 1,11 311 0,05 2588 0,42 -1,10 1,06 -0,38
   V.5. Ilgalaikės gautinos sumos 5607 0,52 3233 0,39 5446 0,79 10317 1,69 0,13 -0,39 -0,90
   V.6. Ilgalaikės gautinos sumos iš susijusių šalių 1198 0,11 2540 0,31 3230 0,47 1359 0,22 -0,20 -0,16 0,24
  VI. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 7544 0,70 5845 0,71 6289 0,91 8797 1,44 -0,01 -0,20 -0,53
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 676131 62,94 572060 69,65 501207 72,55 412612 67,62 -6,71 -2,90 4,93
  I. Pasėliai 49094 4,57 40946 4,98 36395 5,27 29682 4,86 -0,41 -0,28 0,40
  II. Atsargos 233562 21,74 168116 20,47 136947 19,82 128226 21,01 1,27 0,65 -1,19
  III. Išankstiniai apmokėjimai 17487 1,63 9009 1,10 16407 2,37 49674 8,14 0,53 -1,28 -5,77
  IV. Per vienerius metus gautinos sumos 337278 31,40 317547 38,66 213115 30,85 193924 31,78 -7,26 7,81 -0,93
  IV.1 Pirkėjų įsiskolinimas 307624 28,64 273160 33,26 190888 27,63 160768 26,35 -4,62 5,63 1,28
  IV.2 Iš susijusių šalių gautinos sumos 914 0,08 15515 1,89 3605 0,52 3899 0,64 -1,81 1,37 -0,12
  IV.3 Gautinas pelno mokestis 5181 0,48 336 0,04 1043 0,15 26048 4,27 0,44 -0,11 -4,12
  IV.4 Kitos gautinos sumos 23559 2,19 28536 3,47 17579 2,54 3209 0,53 -1,28 0,93 2,02
  V. Kitas finansinis turtas 2164 0,20 2202 0,27 43575 6,31 3482 0,57 -0,07 -6,04 5,74
  VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 29804 2,77 34240 4,17 54768 7,93 7624 1,25 -1,4 -3,76 6,68
TURTO IŠVISO 1074181 100,0 821387 100,0 690889 100,0 610236 100,0 0,0 0,0 0,0
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                      
C NUOSAVAS KAPITALAS 525143 48,89 440496 53,63 356056 51,54 279949 45,88 -4,74 2,09 5,66
  I. Įstatinis kapitalas 158940 14,79 158940 19,35 158940 23,01 158940 26,05 -4,56 -3,65 -3,04
  II. Akcijų priedai 79545 7,41 79545 9,68 79545 11,51 79545 13,04 -2,27 -1,83 -1,52
   II.1 Privalomasis rezervas 8148 0,76 7851 0,96 4401 0,64 4151 0,68 -0,20 0,32 -0,04
   II.2 Rezervas savų akcijų įsigijimui 6300 0,59 1600 0,19 1600 0,23 0 0,00 0,40 -0,04 0,23
  III. Nuosavos akcijos (-) -1581 -0,15 -1581 -0,19 0 0,00 0 0,00 0,04 0,19 0,00
  IV. Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas -151 0,01 -138 -0,02 -44 -0,01 -3208 -0,53 0,03 0,01 -0,52
  V. Nepaskirstytasis pelnas 264307 24,61 190905 23,24 106809 15,46 23930 3,92 1,37 7,78 11,54
D MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 549038 51,11 380891 46,37 334833 48,46 330287 54,12 4,74 -2,09 -5,66
  I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 133671 12,44 55208 6,72 53668 7,77 44499 7,29 5,72 -1,05 0,48
   I.1. Dotacijos ir subsidijos 23998 2,23 14360 1,75 11855 1,72 9473 1,55 0,48 0,03 0,16
   I.2. Ilgalaikės paskolos 96792 9,01 31885 3,88 36749 5,32 28295 4,64 5,13 -1,44 0,68
   I.3. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai 5809 0,54 5390 0,66 2568 0,37 1789 0,29 -0,12 0,28 0,08
   I.4. Ilgalaikės prekybos skolos 1122 0,10 648 0,08 1263 0,18 0 0,00 0,02 -0,10 0,18
   I.5. Ilgalaikės mokėtinos sumos susijusioms šalims 0 0,00 0 0,00 54 0,01 0 0,00 0,00 -0,01 0,01
   I.6. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 5279 0,49 2341 0,29 899 0,13 2613 0,43 0,20 0,15 -0,30
   I.7. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 671 0,06 584 0,07 280 0,04 2329 0,38 -0,01 0,03 -0,34
  II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 415367 38,66 325683 39,65 281165 40,70 285788 46,83 -0,99 -1,05 -6,14
   II.1 Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 21693 2,02 19935 2,43 10075 1,46 14814 2,43 -0,41 0,97 -0,97
   II.2 Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 2796 0,26 2445 0,30 1067 0,15 1028 0,17 -0,04 0,14 -0,01
   II.3 Trumpalaikės paskolos 217727 20,27 146634 17,85 179465 25,98 180884 29,64 2,42 -8,12 -3,67
   II.4 Prekybos skolos 111192 10,35 96053 11,69 48994 7,09 47280 7,75 -1,34 4,60 -0,66
   II.5 Susijusioms šalims mokėtinos sumos 7458 0,69 3201 0,39 3642 0,53 5482 0,90 0,30 -0,14 -0,37
   II.6 Mokėtinas pelno mokestis 1631 0,15 6250 0,76 12812 1,85 2933 0,48 -0,61 -1,09 1,37
   II.7 Išvestinės finansinės priemonės 870 0,08 2790 0,34 7572 1,10 618 0,10 -0,26 -0,76 0,99
   II.8 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 52000 4,84 48375 5,89 17538 2,54 32749 5,37 -1,05 3,35 -2,83
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1074181 100,0 821387 100,0 690889 100,0 610236 100,0 0,00 0,00 0,00

 

Atlikus vertikalia AB „Linas Agro Group““ balanso analizę 1 lentelė matome, kad turto struktūra per 2011-2014m. pasikeitė labai nedaug.

Lyginant 2011m. ir 2012m. ilgalaikis turtas sumažėjo -4,1% punkto. Šį sumažėjimą daugiausiai lėmė materialaus turto sumažėjimas -2,49% punkto, taip pat ilgalaikio finansinio turto sumažėjimas -0,96% punkto. Atitinkamai šiais metais padidėjo trumpalaikio turto 4,93% punkto. Šį padidėjimą daugiausiai įtakojo pinigai ir pinigų ekvivalentai, kurie padidėjo 6,68% punkto ir kitas finansinis turtas kuris taip pat padidėjo 5,78% punkto.

Lyginant 2012m. ir 2013m. ilgalaikis turtas padidėjo 2,9% punkto. Šį padidėjimą daugiausiai lėmė materialusis turtas, kuris finansiniais metais padidėjo 6,19% punkto. Atitinkamai sumažėjo trumpalaikio turto finansiniais metais 2,9% punkto. Šį trumpalaikio turto sumažėjimą įtakojo kitas finansinis turtas, kuris sumažėjo -6,04% punkto ir pinigai bei kiti pinigų ekvivalentai, kurie sumažėjo -3,79% punkto.

Lyginant 2013m. ir 2014m. ilgalaikis turtas padidėjo 6,7% punkto. Šį padidėjimą daugiausiai lėmė materialusis turtas, kuris padidėjo net 8,86% punkto. Atitinkamai sumažėjo trumpalaikio turto finansiniais metais 6,71% punkto.

1 paveikslėlis. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto kitimas.

 

Pateiktame grafike aiškiai matoma kaip kito ilgalaikio ir trumpalaikio turto struktūra 2011-2014 metais. Taip pat matome, kad visais keturiais laikotarpiais trumpalaikis turtas sudarė didžiąją dalį įmonės turto.

2012, 2013, 2014 metais  įmonės veikla buvo  finansuojama tiek  nuosavu, tiek skolintu kapitalu.

2012 metais nuosavu kapitalu buvo finansuojama šiek tiek daugiau nei puse įmonės turto 51,54%.  Lyginant 2011 ir 2012 metus, nuosavas kapitalas per metus padidėjo 5,66% punkto, o šį padidėjimą nulėmė nepaskirstytas pelnas, kuris padidėjo 11,54% punkto. Žinoma atitinkami sumažėjo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai -5,66% punkto. Skolinto kapitalo sumažėjimą lėmė trumpalaikių įsipareigojimų mažėjimas -6,14% punkto.

2013m. kaip ir 2012m. nuosavu kapitalu buvo finansuojama šiek tiek daugiau nei puse įmonės turto 53,63%. Lyginant 2012 ir 2013 metus nuosavas kapitalas per metus padidėjo 2,09% punkto, tai lėmė nepaskirstytas pelnas, kuris finansiniais metais padidėjo 7,78% punkto. Atitinkamai per -2,09% punkto sumažėjo skolintas kapitalas arba kitaip mokėjimai ir įsipareigojimai, tai lėmė ir ilgalaikių, ir trumpalaikių įsipareigojimų sumažėjimas, kurie abu sumažėjo vienodai per -1,05% punkto.

2014m. nuosavu kapitalu finansavimas smarkiai smuko ir juo buvo finansuojama įmonės turto 48,89%. Lyginant 2013 ir 2014 metus nuosavas kapitalas per metus sumažėjo 4,74% punkto, tai lėmė ženklus finansinių įsipareigojimų augimas 4,74%.

2 paveikslėlis. Nuosavo ir skolinto kapitalo kitimas.

Kaip matome iš pateikto grafiko, nuo 2012 metų įmonė savo veiklos didžiąją dalį pradėjo finansuoti nuosavu kapitalu,bet 2014 metais finansavimas nuosavu kapitalu sumažėjo. Išaugo finansavimas skolintu kapitalu.

2 lentelė. Horizontali analizė

  BALANSO STRAIPSNIAI 2014m.,

birželio

30d

 2013m., birželio 30d  2012m., birželio 30d, 2011m., birželio 30d, Pasikeitimas

2014 metai

Pasikeitimas

2013 metai

Pasikeitimas

2012 metai

Litais  Litais  Litais  Litais Litais proc Litais proc Litais proc
A. ILGALAIKIS TURTAS 398050 249327 189682 195822 148723 37,36 59645 31,44 -6140 -3,14
  I. Nematerialusis turtas 1265 1002 612 366 263 20,79 390 63,73 246 67,21
  II. Materialusis turtas 351777 196203 122256 123208 155574 44,23 73947 60,49 -952 -0,77
  III. Investicinis turtas 5384 11927 9513 9012 -6543 -121,53 2414 25,38 501 5,56
  IV. Galvijai 18474 19471 11852 14007 -997 -5,40 7619 64,28 -2155 -15,39
  V. Ilgalaikis finansinis turtas 6864 14879 39160 40432 -8015 -116,77 -24281 -62,00 -1272 -3,15
   V.1. Investicijos į dukterines įmones 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
   V.2. Investicijos į asocijuotas įmones 0 0 286 347 0 0,00 -286 -100,00 -61 -17,58
   V.3. Investicijos į jungtinės veiklos įmones 0 0 29887 25821 0 0,00 -29887 -100,00 4066 15,75
   V.4. Kitos investicijos ir išankstiniai apmokėjimai 59 9106 311 2588 -9047 -15333 8795 2827,97 -2277 -87,98
   V.5. Ilgalaikės gautinos sumos 5607 3233 5446 10317 2374 42,34 -2213 -40,64 -4871 -47,21
   V.6. Ilgalaikės gautinos sumos iš susijusių šalių 1198 2540 3230 1359 -1342 -112,02 -690 -21,36 1871 137,67
  VI. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 7544 5845 6289 8797 1699 22,52 -444 -7,06 -2508 -28,51
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 676131 572060 501207 412612 104071 15,39 70853 14,14 88595 21,47
  I. Pasėliai 49094 40946 36395 29682 8148 16,60 4551 12,50 6713 22,62
  II. Atsargos 233562 168116 136947 128226 65446 28,02 31169 22,76 8721 6,80
  III. Išankstiniai apmokėjimai 17487 9009 16407 49674 8478 48,48 -7398 -45,09 -33267 -66,97
  IV. Per vienerius metus gautinos sumos 337278 317547 213115 193924 19731 5,85 104432 49,00 19191 9,90
  IV.1 Pirkėjų įsiskolinimas 307624 273160 190888 160768 34464 11,20 82272 43,10 30120 18,74
  IV.2 Iš susijusių šalių gautinos sumos 914 15515 3605 3899 -14601 -1597 11910 330,37 -294 -7,54
  IV.3 Gautinas pelno mokestis 5181 336 1043 26048 4845 93,51 -707 -67,79 -25005 -96,00
  IV.4 Kitos gautinos sumos 23559 28536 17579 3209 -4977 -21,13 10957 62,33 14370 447,80
  V. Kitas finansinis turtas 2164 2202 43575 3482 -38 -1,76 -41373 -94,95 40093 1151,44
  VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 29804 34240 54768 7624 -4436 -14,88 -20528 -37,48 47144 618,36
TURTO IŠVISO 1074181 821387 690889 610236 252794 23,53 130498 15,89 80653 13,22
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                  
C NUOSAVAS KAPITALAS 525143 440496 356056 279949 84647 16,12 84440 23,72 76107 27,19
  I. Įstatinis kapitalas 158940 158940 158940 158940 0 0,00 0 0,00 0 0,00
  II. Akcijų priedai 79545 79545 79545 79545 0 0,00 0 0,00 0 0,00
   II.1 Privalomasis rezervas 8148 7851 4401 4151 297 3,65 3450 78,39 250 6,02
   II.2 Rezervas savų akcijų įsigijimui 6300 1600 1600 0 4700 74,60 0 0,00 1600 0,00
  III. Nuosavos akcijos (-) -1581 -1581 0 0 0 0,00 -1581 0,00 0 0,00
  IV. Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas -151 -138 -44 -3208 -13 8,61 -94 213,64 3164 -98,63
  V. Nepaskirstytasis pelnas 264307 190905 106809 23930 73402 27,77 84096 78,73 82879 346,34
D MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 549038 380891 334833 330287 168147 30,63 46058 13,76 4546 1,38
  I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 133671 55208 53668 44499 78463 58,70 1540 2,87 9169 20,60
   I.1. Dotacijos ir subsidijos 23998 14360 11855 9473 9638 40,16 2505 21,13 2382 25,15
   I.2. Ilgalaikės paskolos 96792 31885 36749 28295 64907 67,06 -4864 -13,24 8454 29,88
   I.3. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai 5809 5390 2568 1789 419 7,21 2822 109,89 779 43,54
   I.4. Ilgalaikės skolos tiekėjams 1122 648 1263 0 474 42,25 -615 -48,69 1263 0,00
   I.5. Ilgalaikės mokėtinos sumos susijusioms šalims 0 0 54 0 0 0,00 -54 -100,00 54 0,00
   I.6. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 5279 2341 899 2613 2938 55,65 1442 160,40 -1714 -65,60
   I.7. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 671 584 280 2329 87 12,97 304 108,57 -2049 -87,98
  II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 415367 325683 281165 285788 89684 21,59 44518 15,83 -4623 -1,62
   II.1 Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 21693 19935 10075 14814 1758 8,10 9860 97,87 -4739 -31,99
   II.2 Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 21693 2445 1067 1028 19248 88,73 1378 129,15 39 3,79
   II.3 Trumpalaikės paskolos 217217 146634 179465 180884 70583 32,49 -32831 -18,29 -1419 -0,78
   II.4 Skolos tiekėjams 111192 96053 48994 47280 15139 13,62 47059 96,05 1714 3,63
   II.5 Susijusioms šalims mokėtinos sumos 7458 3201 3642 5482 4257 57,08 -441 -12,11 -1840 -33,56
   II.6 Mokėtinas pelno mokestis 1631 6250 12812 2933 -4619 -283,20 -6562 -51,22 9879 336,82
   II.7 Išvestinės finansinės priemonės 870 2790 7572 618 -1920 -220,69 -4782 -63,15 6954 1125,24
   II.8 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 52000 48375 17538 32749 3625 6,97 30837 175,83 -15211 -46,45
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1074181 821387 690889 610236 252794 23,53 130498 15,89 80653 13,22

 

 

Atlikus horizontalią AB „Linas Agro Group““ balanso analizę  2 lentelės, matome, kad tai sparčiau auganti įmonė, kurios turtas per 2011-2014m. sparčiai didėjo.

Nuo 2011m. iki 2012 metų turtas iš viso padidėjo net 13,22% punkto. Tai lėmė net  21,47% punkto padidėjąs trumpalaikis turtas. Įmonėje 2012m. net 1151,44% punkto padidėjo kitas trumpalaikis finansinis turtas, kitos gautinos sumos padidėjo 447,8% ir pinigai bei piniginiai ekvivalentai padidėjo 616,36% punkto. Nors ilgalaikis turtas tais pačiais metais sumažėjo 3,14% punkto įmonės bendras turto augimas yra akivaizdus. (3 paveikslėlis).

Nuo 2012m. iki 2013m. turtas iš viso padidėjo dar daugiau, net 18,89% punkto. Šį padidėjimą lėmė ir ilgalaikio ir trumpalaikio turto augimas. Ilgalaikis turtas išaugo net 31,44% punkto. Tai lėmė kitų investicijų ir išankstinių apmokėjimų augimas, kuris padidėjo 2827,97% punkto, galvijų padidėjimas 64,28% punkto ir nematerialaus turto padidėjimas 63,73% punkto. Taip pat tais pačiais metais trumpalaikis turtas padidėjo 14,14% punkto. Šį padidėjimą įtakojo iš susijusių šalių gautos sumos, kurios padidėjo 330,37% punkto ir kitos gautinos sumos, kurios padidėjo 62,33% punkto. (3 paveikslėlis).

Nuo 2013m. iki 2014m. turtas iš viso padidėjo dar daugiau, net 23,53% . Šį padidėjimą lėmė ir ilgalaikio ir trumpalaikio turto augimas. Labai smuko iš susijusių šalių gautinos sumos-   -1597. Taip pat tais pačiais metais trumpalaikis turtas padidėjo 15,39% punkto.

 

3 paveikslėlis. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto pasikeitimai.

 

Iš grafiko aiškiai matomas spartus trumpalaikio ir ilgalaikio turto augimas per 2011-2014m.

Turto plėtra 2012m.  buvo vykdoma nuosavo kapitalo sąskaita, nes skolinto kapitalo padidėjo tik 1,38% punkto, o nuosavo kapitalo padidėjo 27,19% punkto.  Nuosavą kapitalą padidino nepaskirstytas pelnas, kuris 2012m. išaugo net 346,34% punkto. Nors nežymiai bet skolintas kapitalas padidėjo dėl ilgalaikių įsipareigojimų, kurie pakilo 20,60% punkto.

2013m. turto plėtra buvo vykdoma skolinto ir nuosavo kapitalo sąskaita. Nuosavas kapitalas padidėjo 23,72% punkto, o skolintas kapitalas padidėjo 13,76% punkto. Nuosavas kapitalas 2013m. padidėjo dėl užsienio valiutos perskaičiavimo rezervų, kuris kilo net 213,64% punkto ir nepaskirstyto pelno, kuris padidėjo 78,73% punkto. Skolinto kapitalo padidėjimą lėmė trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas 15,83% punkto.

2014m. turto plėtra buvo vykdoma skolinto kapitalo sąskaita, nes nuosavo kapitalo padidėjo 16,12% punkto, o skolinto kapitalo padidėjo net 30,63% punkto. Skolinto kapitalo padidėjimą lėmė ilgalaikės paskolos padidėjimas 67,06% punkto. (4 paveikslėlis).

 

4 paveikslėlis. Nuosavo ir skolinto kapitalo pasikeitimai.

. Kaip matome iš pateikto grafiko 2012 ir 2013 metais turto plėtra buvo vykdoma daugiausiai nuosavo kapitalo sąskaita. Tačiau lyginant 2012 ir 2013 metų skolinto kapitalo kitimą matome, kad 2013 metais skolintas kapitalas išaugo beveik 10 kartų. 2014 metais skolintas kapitalas dar labiau išaugo ir perkopė nuosavą kapitalą. Taigi 2014 metais turto plėtra vykdoma skolinto kapitalo sąskaita.

 

3.AB „ LINAS AGRO GROUP “ PELNO (NUOSTOLIO) ANALIZĖ

 

Pelno (nuostolių) ataskaita – tai finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos per ataskaitinį laikotarpį įmonės uždirbtos pajamos bei sąnaudos uždirbant šias pajamas ir veiklos rezultatai. Paprastai laikoma svarbesne investuotojams ir kreditoriams nei balansas. Leidžia spręsti apie įmonės veiklą iš pajamų ir pajamų sudedamųjų dalių, padeda prognozuoti įmonės perspektyvas.

3 lentelė. Pelno (nuostolio) ataskaita.

2014 metai. 2013 metai. 2012 metai. 2011 metai. Pajamų ir sanaudų struktūra Pasikeitimas proc.
2014m. 2013m. 2012m. 2011m. 2014m. Proc. 2013m. Proc. 2012m. Proc.
Pardavimo pajamos 2018357 2043140 1337961 1353976 100 100 100 100 -24783 -1,23 705179 52,71 -16015 -1,18
Pardavimo savikaina -1869200 -1884893 -1243098 -1273007 -92,61 -92,25 -92,91 -94,02 15693 -0,84 -641795 51,63 29909 -2,35
Bendrasis pelnas 149157 158247 94863 80969 7,39 7,75 7,09 5,98 -9090 -6,09 63384 66,82 13894 17,16
Veiklos (sąnaudos) -102508 -79560 -48868 -65618 -5,08 -3,89 -3,65 -4,85 -22948 22,39 -30692 62,81 16750 -25,53
Kitos pajamos 46917 29250 69919 5116 2,32 1,43 5,23 0,38 17667 37,66 -40669 -58,17 64803 1266
Kitos (sąnaudos) -2803 -3878 -1333 -5252 -0,14 -0,19 -0,10 -0,39 1075 -38,35 -2545 190,9 3919 -74,62
Veiklos pelnas 90763 104059 114581 15215 4,50 5,09 8,56 1,12 -13296 -14,65 -10522 -9,18 99366 653,0
Finansinės veiklos pajamos 2094 1691 8030 2779 0,10 0,08 0,60 0,21 403 19,25 -6339 -78,94 5251 188,9
Finansinės veiklos (sąnaudos) -9971 -8753 -9779 -8278 -0,49 -0,43 -0,73 -0,61 -1218 12,22 1026 -10,49 -1501 18,13
Asocijuotų įmonių pelno dalis 0 72 0 63 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 0,00 72 0 -63 -100,0
Jungtinės veiklos įmonių pelno 0 4036 2744 4743 0,00 0,20 0,21 0,35 -4036 0,00 1292 47,08 -1999 -42,15
Pelnas prieš apmokestinimą 82886 101105 115576 14522 4,11 4,95 8,64 1,07 -18219 -21,98 -14471 -12,52 101054 695,8
Pelno mokestis -1264 -10607 -21277 4448 -0,06 -0,52 -1,59 0,33 9343 -739,1 10670 -50,15 -25725 -578,3
Grynasis pelnas 81622 90498 94299 18970 4,04 4,43 7,05 1,40 -8876 -10,87 -3801 -4,03 75329 397,1

 

Atlikus 2011m., 2012m., 2013m., 2014m. AB „ linas agro group “ pelno (nuostolio) analizę (3 lentelė),galima teigti, kad 2011-2012 metais įmonės grynasis pelnas didėjo net 397,1% punkto, nepaisant to, kad pardavimų pajamos sumažėjo -1,18% punkto. Tai labiausiai įtakojo kitos pajamos kurios šiuo laikotarpiu išaugo net 653,08% punkto ir veiklos sąnaudos kurios sumažėjo -25,53% punkto, bei kitos sąnaudos, kurios sumažėjo -74,62% punkto.

2012-2013 metais įmonės grynasis pelnas neženkliai, bet sumažėjo -4,03% punkto nepaisant to, kad pardavimų pajamos šiuo laikotarpiu padidėjo 52,71% punkto. Taip nutiko dėl kitų pajamų sumažėjimo -58,17% punkto ir pardavimų savikainos padidėjimo per 51,63% punkto, bei veiklos sąnaudų padidėjimo per 62,81% punkto.

2013-2014 metais įmonės grynasis pelnas sumažėjo -10,87% punkto. Nežymiai krito ir pardavimų pajamos -1,23%. Kitos pajamos kilo net iki 37,66%. Grynojo pelno kitimas matomas (5 paveikslėlyje).

 

5 paveikslėlis. Grynojo pelno kitimas.

Iš pateikto grafiko matome, kad nagrinėjamų laikotarpių didžiausios grynosios pajamos buvo 2012 metais, tai tikriausiai nutiko dėl veiklos sąnaudų ir pardavimų savikainos mažėjimo. 2013 metais grynasis pelnas sumažėjo, nes padidėjo pardavimų savikaina ir veiklos sąnaudos, tačiau sumažėjimas nebuvo labai didėlis dėl didelio pardavimų pajamų padidėjimo, kuris didėjo sparčiau už  pardavimų savikainą ir veiklos sąnaudas, tikriausiai taip nutiko dėl palankios kainų politikos. 2014 metais, taip pat, grynasis pelnas vis mažėjo nes padidėjo veiklos sąnaudos.

4.RODIKIŲ ANALIZĖ

 

Kiekvienos įmonės ūkinės veiklos tikslas – pelno gavimas. Jis reikalingas tiek įmonės plėtrai, nuolatiniam finansavimui, tiek verslo stabilumui palaikyti. Bendriausia prasme pelnas suprantamas kaip teigiamas įmonės tam tikro laikotarpio ūkinės veiklos rezultatas.

4.1.Pelningumo  rodikliai

 

Pelningumas gali būti matuojamas siejant įmonės pajamas su pardavimų apimtimi, turto verte, kapitalo kaina arba akcijos rinkos verte. Pelningumo rodikliai atskleidžia, koks yra firmos investicinių ir finansinių sprendimų lygis

4 lentelė. Pelningumo rodikliai.

Rodiklis Formulė 2014m. 2013m. 2012m. 2011m. 2014m. 2013m. 2012m. 2011m.
Turto pelningumas  Grynasis pelnas/turtas 81622/1074181 90498/821387 94299/690889 18970/610236 0,08 0,11 0,14 0,03
Bendras pelningumas Bendrasis pelnas/pardavimo pajamos 149157/2018357 158247/2043140 94863/1337961 80969/1353976 0,07 0,08 0,07 0,06
Grynasis pelningumas Grynasis pelnas/ pardavimo pajamos 81622/201835 90498/2043140 94299/1337961 18970/1353976 0,40 0,04 0,07 0,01
Veiklos pelningumas Pelnas prieš apmokestinimą/ pardavimo pajamos 82886/201835 101105/2043140 115576/1337961 14522/1353976 0,41 0,05 0,09 0,01
Nuosavo kapitalo pelningumas Grynasis pelnas/ nuosavas kapitalas 81622/525143 90498/440496 94299/356056 18970/279949 0,16 0,21 0,26 0,07

 

6 paveikslėlis. Pelningumo rodiklių kitimas.

Pateiktame grafike matomas pelningumo rodiklių kitimas per 2011-2014m.

Bendras pelningumas iš šio rodiklio paprastai sprendžiama, ar įmonei ne per brangiai kainuoja prekių gamyba ir pardavimas arba teikiamos paslaugos. Rodiklio reikšmės didėjimas paprastai rodo tinkamą kainų ir konkurencijos politikos orientaciją, produkcijos gamybos efektyvumo didėjimą. Kaip matome iš pateiktos lentelės ir grafiko šis rodiklis 2011-2013 metais vis didėjo, bet 2014 metais sumažėjo.

Turto pelningumas parodo kiek įmonės turtas efektyviai valdomas, t.y. kiek kiekvienam įmonės turto litui tenka grynojo pelno, kartu tai ir vienas iš bendrų rodiklių kurie leidžia vertinti įmonės vadovybės veiklos efektyvumą. Vertinant ROA reikšmes vyrauja nuomonė, kad žemesnis nei 5% ar 8% turto pelningumas nėra tinkamas. Tačiau reikia žinoti, kad tam tikrose veiklos šakose (ypač susijusiose su ženkliu kapitalo poreikiu) šis rodiklis gali siekti 1.5% ir toks gali būti laikomas priimtinu. Kaip matome iš lentelės ir grafiko šis rodiklis su kiekvienais metais vis mažėja, kas reiškia, kad kiekvienam įmonės turto litui tenka vis mažiau grynojo pelno.

Grynasis pelningumas tai įmonės veiklos finansinis rezultatas, vienas iš svarbiausių dydis įmonės savininkams. Grynasis pelningumas, kaip pardavimo pajamų ir grynojo pelno koeficientas gerai apibūdina galutinį įmonės veiklos pelningumą. Piniginė išraiška rodo kiek vienam pardavimų litui tenka grynojo pelno. Kaip matoma iš pateikto grafiko 2014 metais grynasis pelningumas stipriai šoktelėjo į viršų.

Nuosavo kapitalo pelningumas parodo kiek efektyviai panaudojamas nuosavas įmonės kapitalas (įmonės savininkų investuoti pinigai ir turtas), t.y. kiek kiekvienam įmonės nuosavo kapitalo litui tenka grynojo pelno. Potencialius investitorius jis taip pat domina, kadangi jiems tapus akcininkams šis rodiklis rodys ir jų investuotų pinigų grąžą. Priklausomai nuo šalies ekonominės ir finansinės būklės laikoma, kad 10% ir didesnis nuosavo kapitalo pelningumas nėra blogas, o 15% geras. kaip matome iš lentelės ir grafiko nuo 2011 metų šis rodiklis stipriai pakilo ir šiuo metu yra apie 20% kas yra labai gerai naujiems ir esamiems investuotojams.

Veiklos pelningumas šis rodiklis rodo įmonės vadovų gebėjimą kontroliuoti veiklos sąnaudų formavi­mąsi ir veiklos pelningumą. Svarbiausios yra administracinės ir pardavimo sąnau­dos, kurias įmonėje reikia nuolat stebėti. Svarbu palyginti savo įmonės veiklos sąnaudų lygį su konkurentų ir ieškoti rezervų joms mažinti. Iš grafiko ir lentelės matome, kad šis rodiklis yra teigiamas visais laikotarpiais, o kuo jis yra didesnis tuo geriau įmonei.

4.2.Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai

5 lentelė. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai.

Rodiklis Formulė 2014m. 2013m. 2012m. 2011m. 2014m. 2013m. 2012m. 2011m.
Viso turto apyvartumas (kartais) Pardavimai/ visas turtas 2018357/1074181 2043140/821387 1337961/690889 1353976/610236 1,9 2,5 1,9 2,2
Ilgalaikio turto apyvartumas (kartais) Pardavimai/ ilgalaikis turtas 2018357/398050 2043140/249327 1337961/189682 1353976/195822 5,1 8,2 7,1 6,9

 

Turto apyvartumo rodiklis parodo turto apyvartų skaičių per metus, arba koeficientą išreiškus litais kiekvienam turto litui tenka pardavimų. Kadangi šis rodiklis yra laikomas geru virš 2, o pateiktoje lentelėje matoma, kad jis 2012m. ir 2014m. yra 1,9 tai šiek tiek žemiau geros ribos tačiau tai nėra prastai, o 2013 metais jis yra 2,5 kas yra gerokai virš geros ribos.

Ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis parodo ilgalaikio turto apyvartų skaičių per metus, arba koeficientą išreiškus litais kiekvienam turto litui tenka pardavimų. Kuo rezultatas didesnis tuo didesnis ilgalaikio turto efektyvumas. Kaip matome iš pateiktos lentelės, 2014 metais ilgalaikio turto apyvartumas nukrito, lyginant su 2013 metais.

 

4.3.Likvidumo rodikliai

 

Likvidumo rodikliai leidžia spręsti apie įmonės trumpalaikio mokumo galimybes. Dažnai naudojami yra šie likvidumo rodikliai: einamojo likvidumo koeficientas, kritinio likvidumo koeficientas ir absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis. Likvidumo rodikliai vertina tik trumpalaikius įsispareigojimus ir trumaplaikį turtą.

6 lentelė. Likvidumo rodikliai

Rodiklis Formulė 2014m. 2013m. 2012m. 2011m. 2014m. 2013m. 2012m. 2011m.
Einamojo likvidumo koeficientas Trumpalaikis turtas/ Trumpalaikiai įsipareigojimai 676131/415367 572060/325683 501207/281165 412612/285788 1,6 1,7 1,81, 1,4
Kritinio likvidumo koeficientas (Trumpalaikis turtas− Atsargos)/ Trumpalaikiai įsipareigojimai (617131-233562)/415367 (572060-168116)/325683 (501207-136947)/281165 (412612-128226)/285788 0,9 1,2 3 1
Absoliutus likvidumo pinigais rodiklis Pinigai/ trumpalaikiai įsipareigojimai 29804/415367 34240/325683 54768/281165 7624/285788 0,07 0,1 0,2 0,02

 

 

Einamojo likvidumo koeficientas parodo kiekvienam įmonės skolos litui tenka nuosavo kapitalo. Rodiklis virš 1 parodo, kad įmonės nuosavos lėšos viršija skolintas. Rodiklis ypač svarbus investitoriams. Rodiklio reikšmė žemiau 0.5 laikoma bloga, normalia apie 1 , virš 2 gera. Iš pateiktos lentelės matyti, kad visais metais rodiklis viršija vienetą, o 2012 metais yra net 1,8, netoli dvejeto.

 

 

4.4.Finansinio sverto rodikliai

 

Įmonės veiklos rizikos vertinimo rodiklis, rodantis, kiek įmonė naudoja skolintų lėšų, apskaičiuojamas kaip įmonės įsipareigojimų ir kapitalo santykis. Įmonės siekia padidinti finansinio sverto rodiklį, kad padidintų kapitalo pelningumą, tačiau taip jos rizikuoja sumažinti akcinio kapitalo grąžą tuo atveju, jei sumažėtų įmonės pelną

7 lentelė. Finansinio sverto rodikliai.

Rodiklis Formulė 2014m. 2013m. 2012m. 2011m. 2014m. 2013m. 2012m. 2011m.
Įsiskolinimo koeficientas Visi įsipareigojimai/ Visas turtas 549038/1074181 380891/821387 334833/690889 330287/610236 0,5 0,5 0,5 0,5
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis Visi įsipareigojimai/

Nuosavas kapitalas

549038/525143 380891/440496 334833/356056 330287/279949 1 0,9 0,9 1,2

 

Įsiskolinimo koeficientas parodo kiekvienam turto litui tenka skolų. Kuo rodiklio reikšmė žemesnė, tuo skolos labiau padengtos turtu, tad bankai ir kiti kreditoriai vertina žemą šio rodiklio reikšmę. Šis rodiklis taip pat naudojamas kaip kapitalo struktūros ir finansinio sverto grupės rodiklis. Rodiklio reikšmė aplink 0.5 laikoma normalia (t.y. pusė finansavimo šaltinių yra skolinti), tačiau priklausomai nuo ūkio šakos reikšmė gali būti interpretuojama skirtingai. Kaip matoma iš pateiktos lentelės visais metais rodiklis buvo 0,5, kas yra laikoma normaliu.

Įsipareigojimų ir nuosavybės santykis – tai finansinis rodiklis, kuris rodo kiek įmonė turi finansinių bei nefinansinių įsipareigojimų lyginant su įmonės nuosavu kapitalu.

IŠVADOS

 

Didžiąją dalį AB „Linas Agro Group“ turto 2011-2014m. dalį sudaro trumpalaikis turtas, kuris 2012  metais sudarė 72,55% viso įmonės turto,  2013 sudarė 69,65%, 2014 sudarė 62,94 % likusi dalis buvo ilgalaikis turtas.

Daugiau ne puse savo turto įmonė dengia skolintu kapitalu. 2014 metais įmonė dengia 58,70% skolintu kapitalu.

Atlikus 2011m., 2012m., 2013m., 2014m., AB „ linas agro group “ pelno (nuostolio) analizę (3 lentelė),galima teigti, kad 2011-2012 metais įmonės grynasis pelnas didėjo net 397,1% punkto. 2012-2013 metais įmonės grynasis pelnas neženkliai, bet sumažėjo -4,03% punkto, o 2013-2014 metais sumažėjo dar labiau -10,87%.

Pelningumo rodikliai keitėsi labai įvairiai. Tačiau paėmus bendrai rodikliai yra ganėtinai neblogi ir patrauklūs naujiems investitoriams.

Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai, kaip ir pelningumo yra ganėtinai nepastovūs. Tačiau žiūrint bendrai yra geri. Visi apyvartumo rodikliai yra arba netoli, arba aukščiau normos. Pavyzdžiui atsargų apyvartumas kartais 2013m. yra net 11,2 o pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas tais pačiais metais  7,5. Kreditinio įsiskolinimo apyvartumas yra nulinis, nes įmonė neturi skolų tiekėjams.

Iš likvidumo rodiklių matome, kad įmonė apyvartinius poreikius dengia trumpalaikėmis lėšomis, nes rodikliai yra teigiami. Einamojo likvidumo koeficientas viršija normalią vieneto normą, kas rodo, kad įmonės nuosavos lėšos yra didesnės už skolintas ir tai yra įpač patrauklu investitoriams.

Pažvelgdami į ilgalaikio įsiskolinimo rodiklį matome, kad bendras skolos koeficientas yra normaliose ribose 0,5 visais laikotarpiais.

Susumavus visus turimus ir gautus duomenis galima teigti, kad įmonė eina teisinga linkme ir dirba pelningai, ne tik pelningai bet kiekvienais metas jos pelningumas didėja ir žinoma, norint plėstis, kiekvienas verslas reikalauja investicijų.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

 1. http://www.linasagro.lt/
 2. Aleknevičienė V., 2011, Įmonės finansų valdymas. Kaunas: „Spalvų kraitė“.
 3. Lileikienė A., Grigaliūnienė Ž., 2014m Verslo finansų valdymas. Klaipėda: Klaipėdos universitetas.
 4. 2-OJO VERSLO APSKAITOS STANDARTO „BALANSAS“ METODINĖS REKOMENDACIJOS. 2006m
 5. Mackevičius J., Giriūnas L., Valkauskas R., 2014 Finansinė analizė. Vilnius: Vilniaus universitetas.
 6. Mackevičius J., Poškaitė D., Villis L., 2011, Finansinė analizė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.
 7. http://aipt.lt/ab-linas-agro-group/
 8. Černius, G. 2014. Įmonės finansų valdymo pagrindai. Vadovėlis. Vilnius