zablo

Suderinta:

Dir. pavaduotoja

Irena Pudžiuvienė

2007-09-15

SKAUDVILĖS GIMNAZIJA

KLASĖS VADOVO DARBO PROGRAMA

II C KLASĖ

2007-2008m.m.

Parengė: Sandra Zablockienė

Aprobuota klasės auklėtojų metodiniame ratelyje.

Metodinio ratelio pirmininkė: J.Gasparaitytė

TIKSLAI:
1Formuoti visapusiškai besivystančią asmenybę, gebančią orientuotis šuolaikiniame pasaulyje, besidominčią šalies poreikiais.
2.Paruošti tolesniam gyvenimui, baigus pagrindinio ugdymo programą

Uždaviniai:

1.Įtraukti visus mokinius į klasės ir mokyklos gyvenimą.
2.Supažindinti su šalies poreikiais darbo rinkai.
3.Vykdyti prevencinį darbą.
4.Puoselėti senovinius papročius ir tradicijas.
5.Ugdyti savianalizę.
6.Puoselėti meilę gamtai, supančiai aplinkai.

BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS:

1.Informuoti tėvus apie mokinių mokymąsi, lankomumą, elgesį.
2.Vesti tėvų susirinkimus.
3.Tėvų pagalba tirti auklėtinių polinkius, interesus.

BENDRADARBIAVIMAS SU MOKYTOJAIS:

1.Bendradarbiauti su dėstančiais mokytojais.
2.Išsiaiškinti silpnai besimokančių mookinių mokymosi motyvaciją.
3.Darbas su gabiausiais mokiniais, ruošimosi konkursams, olimpiadoms.

KLASĖS CHARAKTERISTIKA

Šiais mokslo metais klasėje mokosi 28 mokiniai: 11mergaičių ir 17 berniukų. Į mūsų klasę atvyko naujokė Justina Gasparavičiutė iš Viduklės gimnazijos. Vienas mokinys Tomas Zaleckas liko kurso kartoti.Labai gerai mokosi 6mokiniai: Ieva, Arnoldas, Toma, Milda, Kristina ir Tadas. Nepatenkinamai mokosi Vitalijus Jacikevičius perkeltas su dviems neigiamais pažymiais iš rusų ir istorijos.
Pernai iš viso praleista 951 pamoka iš jų 512 dėl ligos Per mokslo metus pabėgta iš 37 pamokų. Iš pamokų bėga Vitalijus, Laimonas, Edmundas.Geriausia mokyklą lankė, nepraleido neei vienos pamokos: Raminta ir Kristina.
Klasės mokiniai draugiški, nuoširdūs, padeda draugui ištikus nelaimei,kultūringi.Aktyviai dalyvauja klasės ir mokyklos renginiuose.
6 šeimos yra socialiai remtinos,nemokamą maitinimą gauna: Raminta, Arvydas, Edmundas, Sandra, Vilintas ir Sonata.
Problemų dėl elgesio turi Vitalijus, ir Laimonas.Šie mokiniai pamokų metu trukšmauja, ne

esukaupia dėmesio, trukdo mokytojams dirbti.

Laikas Renginio pavadinimas Tikslai
Rugsėjis
1 sav.
2 sav.

3 sav.

4 sav.

Ir vėl rugsėjis sukvietė mus.
Klasės valandėlė skirta sudaryti klasės savivaldai.
Klasės veikla 2007/2008 m.m.

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklių aptarimas.

Įpareigojimų pasiskirstymas atsižvelgiant į kiekvieno norus, galimybes ir sugebėjimus.
Įtraukti visus moksleivius į klasės renginių planavimą.
Išnagrinėti mokinių elgesio taisykles ir jų laikytis.
Spalis
1 sav.

2sav.

3 sav.
4 sav.
Mokytojo diena.

Pokalbis “Priklausomybė nuo alkoholio, rizikos veiksniai.”
Žiburėlis “Naujokai draugų tarpe.”
Vėlinės. Kapų tvarkymas.
Mokyti pareigos ir atsakomybės, lavinti vaizduotę.
Ugdyti nepakantumą žalingiems įpročiams.

Kurti teigiamą klasės mikro klimatą.
Puoselėti senovinius papročius ir tradicijas.
Lapkritis
1 sav.

2 sav.

3 sav.
4 sav.
Pasaulinė nerūkymo diena”Priklausomybė nuo tabako ir pagalbos rūkančiajam būdai.
Disputas apie būsimą profesiją “Žvilgsnis į ateitį.”
Mokyklos gimtadienio šventė.
Pokalbis “Mokyklos lankymas ir bėgimas iš pamokų.”
Rūkantiems mokiniams padėti atsikratyti žalingo įpročio.

Supažindinti su įvairiomis profesijomis, jų reikalavimais ir perspektyvomis.
Tradicijų puoselėjimas.
Formuoti pareigingumą, atsakomybę sau ir visuomenei.
Gruodis
1 sav.

2 sav.

3 sav.
Pokalbis “Žmogus gyvena žemėje ne tam kad būtų turtingas, o tam, kad būtų laaimingas.”{Stendalis}
Pasaulinei AIDS dienai. Pokalbis “Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo pasekmės fizinei ir psichinei sveikatai.”
Ruošiamės kalėdiniam karnavalui.
Mokyti būti laimingais ir džiaugtis mažomis laimėmis, kurios pasiekiamos.

Ugdyti nepakantumą žalingiems įpročiams.

Aktyvumo skatinimas, kūrybiškumo ugdymas.
Sausis
1 sav.
2 sav.

3 sav.

4 sav.
Sausio 13-oji Laisvės gynimo diena.
Ruošiamės viktorinai “Stop blogiems įpročiams”
Klasės valandėlė skirta I pusmečiui aptarti.
Pokalbis “Valdykime save.”
Ugdyti patriotinius jausmus.
Ugdyti nepakantumą žalingiems įpročiams.

Įvertinti kiekvieno mokinio pastangas, jų padarytą pažangą.
Mokyti valdyti savo pyktį, įniršį.
Vasaris
1 sav.
2 sav.
3 sav.
4 sav.
“Baltajam badui –ne”
Valentino diena.
Ruošiamės konkursui kelias į žvaigždes.
Priklausomybės rizikos veiksniai ir pagalbos būdai vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas.
Ugdyti meilę gamtai.
Ugdyti bendravimo kultūrą, iš

šradingumą.
Ugdyti kūrybingumą, išradingumą.
Ugdyti nepakantumą narkotikams.
Kovas
Kovas
1 sav.
2 sav.

3 sav.

4 sav.

Užgavėnės.
Renginys “Madų pynė Žemės dienai”

Pokalbis “Lytinė branda, pokyčiai,apsaugos priemonės.”
Klasės valandėlė “Mokysiuos vidurinėje mokykloje, ar profesinėje?”

Puoselėti liaudies tradicijas.
Ugdyti kūribingumą, išradingumą, draugiškumą.
Paaiškinti seksualinio gyvenimo pasekmes.

Padėti išsiaiškinti savo galimybes ir poreikius, pasirenkant tolesnį kelią.
Balandis
2 sav.
3 sav.

4 sav.
Velykos.Margučių paroda.
Tyrimas “Kvaišalai ir jaunuolio organizmas.”

Tyrimas “Liksiu gimnazijoje ar skleisiu sparnus?”

Liaudies tradicijų, papročių puoselėjimas.
Anketavimo būdu sužinoti, kiek mokiniai yra susidūrę su kvaišalais. Kokia jų nuomonė apie draugus vartojančius kvaišalus.
Anketavimo būdu išsiaiškinti kokį tolesnį kelią pasirinko auklėtiniai.
Gegužė
1 sav.

2 sav.

3 sav.

4 sav.
Popietė skirta Motinos dienai

Pokalbis “Smurtas.Kodėl jo tiek daug aplink mus?”
Klasės valandėlė skirta signalinio pusmečio aptarimui.
Metinių rezultatų aptarimas, tolesnis pasirinkimas.
Skatinti pagarbą vyresniems, puoselėti lietuviškas tradicijas.
Užkirsti kelią smurtui ir patyčioms gimnazijoje.
Išsiaiškinti mokymosi sunkumus, patarti, kaip sėkmingai baigti mokslo metus.

Birželis

Vaikų gynimo diena.
Pirmūno diena.
Aplinkos tvarkymas.
Akcija”Į pagalbą miesteliui.”
Turizmo diena.
Mokslo metų užbaigimas.

LAUKIAMAS REZULTATAS

Laukiama, kad mokslo metų pabaigoje visi auklėtiniai sėkmingai užbaigs metinį pusmetį, visos praleistos pamokos bus pateisintos, klasė taps pareigingesnė, aktyviai dalyvaus klasės ir mokyklos rengiamuose renginiuose, pagal galimybes pasirinks tolesnį kelią.Nuolat stebės šiuolaikinius šalies poreikius, vykstančius procesus Lietuvoje ir tam ruoštųsi.

Leave a Comment