rūgštys, oksidai, hidroksidai, druskos

RŪGŠTYS

Rūgštys – tai sudėtinės medžiagos, sudarytos iš vandenilio jonų H ir rūgščių liekanų. Rūgštys yra medžiagos, kurios vandeniniuose tirpaluose atskelia H (aq) jonus, padidina vandenilio jonų koncentraciją tirpaluose, sumažina tirpalo pH, keičia indikatorių spalvą, neutralizuoja bazes, yra rūgštaus skonio.

Rūgštys skirstomos į:

Deguonines Bedeguones

(pvz: HNO , H PO ) (pvz: HBr, HCl)

Gavimas
Deguoninės rūgštys gaunamos
• Nemetalų oksidams jungiantis su vandeniu
SO (d.) + H O(s.) → H SO (aq)
• Druskoms reaguojant su stipriomis rūgštimis
Na SiO (k.) + H SO (aq) → Na SO (k.) + H SiO (k.)
Bedeguoninės rūgštys gaunamos
• Nemetalams jungiantis su vaandeniliu
H (d.) + Cl (d.) → 2HCl(d.)

Cheminės savybės
• Reaguoja su metalais, metalų aktyvumo eilėje esančiais iki vandenilio
Zn(k.) + 2HCl(aq) → ZnCl (aq) + H (d.)
Cu(k.) + HCl(aq) → nereaguoja
• Reaguoja su metalų oksidais
ZnO(k.) + 2HCl(aq) → ZnCl (aq) + H O(s.)
• Reaguoja su hidroksidais
Zn(OH) (k.) + 2HCl(aq) → ZnCl (aq) + 2H O(s.)

OKSIDAI

Oksidai – tai sudėtinės medžiagos, sudarytos iš dviejų elementų, iš kurių vienas būtinai deguonis.

Oksidai skirstomi į:

Rūgštinius (pvz: SO , CO , Bazinius (tai IA ir IIA

SO , P O ) grupių oksidai)

(pvz: MgO, CaO,Li O)

Amfoterinius (pasižymi
rūgštinėm ir bazinėm
savybėm) (pvz: ZnO, BeO, Al O )
Indiferentinius (nesudarantys rūgščių) (pvz: NOO, CO)
Gavimas
• Oksidai yra gaunami metalams reaguojant su deguonimi

S(k.) + O (d.) → SO (d.)
• Skylant rūgštimis
H CO (aq) → CO (d.) + H O(s.)
• Skylant netirpiems hidroksidams
Mg(OH) (k.) → MgO(k.) + H O(s.)

Oksidų cheminės savybės
Rūgštinių oksidų cheminės savybės
• Reaguoja su vandeniu

CO (d.) + H O(s.) → H CO (aq)
• Reaguoja su ba

aziniais oksidais

CO (d.) + Na O(k.) → Na CO (aq)
• Reaguoja su tirpiais hidroksidais

CO (d.) + 2LiOH(aq) → Li CO (aq) + H O(s.)

Bazinių oksidų cheminės savybės
• Reaguoja su rūgštiniais oksidais

BaO(k.) + CO (d.) → BaCO (k.)
• Reaguoja su rūgštimis

BaO(k.) + H SO (aq) → BaSO (k.) + H O(s.)
• Reaguoja su vandeniu IA ir IIA grupių metalų oksidai ir sudaro šarmą

BaO(k.) + H O(s.) → Ba(OH) (aq)

HIDROKSIDAI

Hidrosidas – tai sudėtinės medžiagos, sudarytos iš metalų jonų ir hidroksidų jonų.

Hidroksidai skirstomi į :

Tirpius Netirpius

(pvz: NaOH, CaOH ) (pvz: Fe(OH) , Cu(OH) )

Gavimas
Tirpių hidroksidų gavimas:
• Kai IA grupės metalai (visi) ir IIA grupės metalai, išskyrus Be, reaguoja su vandeniu
2Na(k.) + 2H O(s.) → H (d.) + 2NaOH(aq)
• Kai šių metelų oksidai reaguoja su vandeniu
Na O(k.) + H O(s.) →2NaOH(aq)

Netirpių hidroksidų gavimas:
• Atitinkamų metalų tirpioms druskoms reaguojant su šarmais

CuSO (aq) + 2NaOH(aq) → Cu(OH) (k.) + Na SO (aq)

Hidroksidų cheminės savybės
Tirpių hidroksidų cheminės saavybės:
• Reaguoja su rūgštimis
NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H O(s.)
• Reaguoja su rūgštiniais oksidais
2NaOH(aq) + CO (d.) → Na CO (aq) + H O(s.)
• Reaguoja su tirpiom druskom, susidarant netirpiam hidroksidui
2NaOH(aq) + ZnSO (aq) → Na SO (aq) + Zn(OH) (k.)
• Vandenyje disociuoja

NaOH(aq) → Na(aq) + OH(aq)

Netirpių hidroksidų cheminės savybės:;
• Reaguoja su rūgštimis
Mg(OH) (k.) + 2HCl(aq) → MgCl (aq) + 2H O(s.)
• Kaitinami skyla į oksidą ir vandenį
Mg(OH) (k.) → MgO(k.) + H O(s.)

DRUSKOS

Druskos – tai joniniai junginiai, sudaryti iš metalo ir rūgšties liekanos

Druskos skirstomos į:

Tirpias Netirpias

(pvz: NaNO , Na SO ) (pvz: MgCO , ZnCO )

Mažai tirpias

(pvz: CaSO , Ag SO )
Gavimas
• Rūgštis + hidroksidas

HCl(aq) + KOH(aq) → KCl(aq) +

H O(s.)
• Rūgštis + bazinis oksidas

2HNO (aq) + CuO(k.) → Cu(NO ) (aq) + H O(s.)
• Rūgštis + metalas

H SO (aq) + Zn(k.) → ZnSO (aq) + H (d.)
• Rūgštis + druska
2HCl(aq) + CaCO (k.) → CaCl (aq) + H O(s.) + CO (d.)
• Hidroksidas + rūgštinis oksidas
2KOH(aq) + CO (d.) → K CO (aq) + H O(s.)
• Hidroksidas + druska
3NaOH(aq) + FeCl (aq) → Fe(OH) (k.) + 3NaCl(aq)
• Bazinis oksidas + rūgštinis oksidas
CaO(k.) + CO (d.) → CaCO (k.)
• Druska + metalas
CuSO (aq) + Fe(k.) → FeSO (aq) + Cu(k.)
• Druska + druska
BaCl (aq) + Na SO (aq) → BaSO (k.) + 2NaCl(aq)
• Metalas + nemetalas
2Al(k.) + 3Cl (d.) → 2AlCl (k.)
Druskų cheminės savybės
• Tirpios druskos reaguoja tarpusavyje ir susidaro netirpi druska
KCl(aq) + AgNO (aq) → AgCl(k.) + KNO (aq)

• Tirpios druskos reaguoja su tirpiais hidroksidais (šarmais) ir susidaronetirpus hidroksidas
CuSO (aq) + 2NaOH(aq) → Cu(OH) (k.) + Na SO (aq)
• Tirpios druskos reaguoja su tirpiais hidroksidais (šarmais) ir susidaro netirpi druska
Na CO (aq) + Ca(OH) (aq) → CaCO (k.) + 2NaOH(aq)
• Tirpios druskos reaguoja su rūgštimis(stipri nelaki rūgštis išstumia silpnesnę rūgštį iš druskų)
Na CO (aq) + 2HCl(aq) → 2NaCl(aq) + CO (d.) + H O(s.)
• Druskos reaguoja su metalais
Zn(k.) + CuCl (aq) → Cu(k.) + ZnCl (aq)
• Kai kurios druskos reaguoja su vandeniu ir sudaro hidratus
CuSO + 5H O → CuSO ∙ 5H O
• Kai kurios deguoninių rūgščių druskos skyla
CaCO (k.) → CaO(k.) + CO (d.)

Leave a Comment