atomo sandara

cheminio elemento dalelė, turinti jo chemines savybes.
Sąvoką “atomas” dar V a. pr. m. e. įvedė graikų filosofas Demokritas Abderietis. Pagal jo teoriją, visa medžiaga susideda iš įvairių tipų smulkių dalelių, besiskiriančių savo forma ir dydžiu, kurių nebeįmanoma labiau suskaidyti bei sunaikinti.
Atomas buvo laikomas elementariausia medžiagos dalele iki pat 1897 m., kai anglų fizikas Dž. Dž.Tompsonas įrodė kad egzistuoja smulkesnės už atomą dalelės – elektronai. Chemijoje atomas apibrėžiamas kaip mažiausia chemiškai nedaloma medžiagos dalelė.

Iš atomo istorijos

Graikų filosofas Leukipas ir jo mokinys Demokritas prropagavo idėją, kad yra mažiausios dalelės – atomai.

1808 m. anglų fizikas ir chemikas Dž. Daltonas įrodė, kad atomas yra mažiausia cheminio elemento dalelė, kuri skiriasi nuo kitų elementų atomų masė.

Atominę medžiagos sandarą galutinai patvirtino periodinė elementų sistema, kurią nepriklausomai vienas nuo kito 1869 m. sukūrė vokiečių chemikas L.Mejeris ir rusų chemikas Dmitrijus Mendelejevas, bei Brauno judesių teorija.
Atradus katodinius spindulius( 1858 m.), radioaktyviųjų medžiagų spinduliavimą (1896 m.) ir elektroną (1897 m.), paaiškėjo, kad atomas yra dalomas;jis sudarytas iš smulkesnių dalelių.
Molekulės – mažiausios daugelio medžiagų dalelės, turinčios tos meedžiagos sudėtį ir chemines savybes.

Atomas – mažiausios chemiškai nedalomos medžiagos dalelės.

ATOMO SANDARA

Atomas mažiausia, mikroskopinių matmenų, cheminio elemento dalelė, turinti visas jos savybes. Atomas sudarytas iš teigiamai elektringo branduolio, kuriame sukaupta beveik visa jo masė, ir aplink jį skriejančių lengvų neigiamai įe

elektrintų dalelių- elektronų, sudarančių elektroninį apvalkalą. Elektronai išsidėstę atomo sluoksniuose. Atomų, kurių atominis skaičius mažesnis arba lygus 20, elektronai sluoksniuose išsidėsto taip: I sl.- 2e, II sl.-8e, III sl.- 8e. Elektronų energija priklauso nuo to, kuriame sluoksnyje jie yra. Elektronai, kurie yra arčiausiai branduolio esančiame sluoksnyje, turi mažiausiai energijos (atomas juos sunkiau atiduoda), elektronai tolesniuose sluoksniuose, turi daugiau energijos (atomas juos lengviau atiduoda). Išorinio sluoksnio elektronai vadinami valentiniais elektronais. Elektrono krūvis lygus- 1,6022*10 C ir vadinamas elementariuoju krūviu. Žinoma ir elektrono masė. Ji lygi 9,1094*10g. Atomo branduolys susideda iš neutronų ir protonų. Kartu jie vadinami nukleonais. Protonas(p) yra elementarioji dalelė, kurios krūvis lygus vienam teigiamajam elementariam krūviui. Neutronas(n ) yra elektros krūvio neturinti elementarioji dalelė. Branduolys yra elektriškai neutralus, nes jo krūvį kompensuoja prriešingas elektronų krūvį.
Jonas yra atomas arba atomų grupė su elektros krūviu. Atomai, prisijungę elektronų, virsta neigiamaisiais jonais, o jų netekę- teigiamaisiais jonais.

Leave a Comment