Atomo Sandara

Atomo sandara

I. Pažymėkite, Jūsų nuomone, teisingą atsakymą ü:

1. Šviesa yra elektromagnetinės bangos. Ar tai šiuolaikinė šviesos teorija? Taip Ne 2. Šviesos kvantai, vadinami fotonais? Taip Ne 3. Ar atomai ir molekulės spinduliuoja šviesą ištisiniu srautu? Taip Ne 4. Elektronų išplėšimas iš medžiagos, vadinamas šviesos difrakcija? Taip Ne 5. Ar tai Planko konstanta: h = 6,63 · 10-34 J · s? Taip Ne 6. Ar A – masės skaičius, parodo kiek nukleonų yra branduolyje? Taip Ne 7. Geigerio ir Miulerio skaitiklis, tai žvaigždžių stebėjimo prietaisas? Taip Ne 8. Ar tai, Einšteino atrasta formulė: E = mc2 ?Taip Ne 9. Branduolinis reaktorius – įrenginys, kuriame vyksta valdoma grandininė dalijimosi reakcija? Taip Ne 10. Alfa, beta ir gama spindulius nuolat skleidžia mūsų aplinka? Taip Ne

II. Teisingai suvedžiokite šiuos teiginius:

Alfa spinduliai Elektronai

Beta spinduliai Trumpos elektromagnetinės bangos

Gama spinduliai Helio atomų branduoliai

III. Įrašykite praleistus žodžius:

o Atomą sudaro branduolys ir _________ apvalkalas.o Atomo branduolys susideda iš _________ ir _________. Kartu jie vadinami _________.o Atomai, prisijungę elektronų, virsta neigiamaisiais jonais, o jų netekę – _________ jonais.o Z – elemento _________ skaičius.o A – _________ skaičius.o Atomai, kurių branduolio krūvis vienodas, o atominė masė skirtinga, vadinami _________.

IV. Tai planetinis atomo modelis. Užpildykite tuščius kvadratus.

V. Kryžiažodis:

Horizontaliai:1. Kaip vadinamas elektronų išplėšimas iš medžiagos, veikiamos šviesa?2. Koks tai įrenginys, kuriame vyksta valdoma grandininė dalijimosi reakcija? Branduolinis …?3. Kokia kamerą sukonstravo anglų fizikas Čarlzas Vilsonas 1912 metais?

Vertikaliai:4. Kaip vadinama I.Niutono teorija, teigianti, kad šviesa yra šaltinio skleidžiamos labai mažos materialiosios dalelės?5. Kas sukūrė šią fotoefekto lygtį: mv2 hv = A + 2 ?6. Kaip vadinama medžiagos savybė savaime, be išorinių veiksnių įtakos, skleisti alfa, beta ir gama spindulius?7. Kaip vadinamas smulkių rūko lašelių ruožas?8. Kaip vadinama K. Heigenso teorija, anot kurios, šviesa yra bangos, sklindančios ypatingoje hipotetinėje aplinkoje – eteryje?

5. 6.

7. 4. 1. 2.

8.

3.