Atomai ir Elektronai

1. Mažiausiai chemiškai nedalomas medžiagos dalelės:a) molekulėsb) atomaic) zotopai2. Kas sudaro atomą?a) elektronai ir elektromagnetinė indukcijab) amplitudė ir branduolysc) branduolys ir elektronai3. Ką žymime šiais žymejimais: p+, n0, e- ? ( žymėjimus parašykite po brūkšnelio)a) neutronai – ……..b) elektronai -.……c) protonai – ….…4. Ką vadiname atominiu skaičiumi ir kaip jį žymime? a)tai protonų skaičius elemento atomo branduolyje, žymima Za) tai masės dalis elemento atomo branduolyje, žymima Wb) tai protonų skaičius + neutronų skaičius = masės skaičiui, žymimas A4. Ką vadiname jonais?a) atomai turintys tiktai teigiamus elektronusb) atomai praradę dalį savo elektronu arba prisijungę papildomų elektronų virsta kruviu turinčiomis dalelėmisc) atomai paradę 3 ir nemažiau elektronus arba prisijunge 2 ir nedaugiau elektronus5. Kuris iš pavyzdžių yra teisinga Na (natrio) atomo sandara:

a) branduolio krūvis +11 turi 11 e- turi 11 p+ 23-11=12 n0

b) branduolio krūvis +16 turi 16 e- turi 16 p+ 32-16=16 n0 c) branduolio krūvis +13 turi 13 e- turi 13 p+ 14 n0 6. Ka vadiname izotopais?a) atomai su vienodu branduolio krūviub) medžiagos sudeties užrašymas cheminiais žneklaisc) elemento atomo atmainos besikeičiančios neutronu skaičiumi branduolyje7. Kas yra elektronas?a) tai santykinis krūvis b) tai branduolio sandaros dalisc) tai atomo sandaros pagrindinė dalis8. Kas sudaro 1 elektronų sluoksnį?a) elektronai turintys tą patį pagrindinį kvantinį skaičiųb) tik neigiami elektronaic) teigiami elektronai turintys tą patį avogadro skaičių9. Ką vadiname atomine orbitale?a) 4 ir nemažiau elektronų sluoksniai aplink branduolįb) atomo erdves dalis apie branduolį kurioje didžiausia tikimybė rasti bent vieną elektronąc) atomai turintys vienoda branduolio krūvį, bet skirtingą masę10. Kas nusako elektrono padeti atome?a) n – pagrindinis kvantinis skaičiusl – šalutinis kvantinis skaičiusm – magnetinis kvantinis skaičius

s – sukinio kvantinis skaičiusb) s – sukinio kvantinis skaičiusš – šalutinis kvantinis skaičiusv – vidurinis kvantinis skaičiusl – loginis kvantinis skaičiusc) b – benrasis kvantinis skaičius11. Apskaičiuokite KBr masės dalį mišynyje gautame sumaišius 170 gr. KCl ir 30 gr. KBr.a) W=15%b) W=21.38%c) W=15.01%12. Žinoma , kad 1500 gr. mišinio sudaryto iš C12H22O11 ir SiO2 yra 100 gr. SiO2. Kokia sacharozės masės dalis šiame mišinyje?a) W=83.3%b) W=73.3%c) W=93.3%