Uždirbto pelno apskaičiavimas ir jo paskirstymas

KLAIPĖDOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJA Verslo fakultetas Verslo katedra

Uždirbto pelno (patirto nuostolio) apskaičiavimas ir jo paskirstymas

Referatas

Atliko: 2V gr. studentas Audrius Barkauskis

Klaipėda, 2004 Įvadas

Šiame darbe atskleidžiau būdus, kaip yra skaičiuojamas įmonėjeuždirbtas pelnas ar patirtas nuostolis. Nubraižiau keletą sąskaitųkorespondencijų ir jas paaiškinau, kad būtų lengviau suvokti visą šioapskaičiavimo eigą.

1. Uždirbto pelno (patirto nuostolio) apskaičiavimas ir jo paskirstymas

prieš pradedant kalbėti apie pelno (nuostolio) apskaičiavimą beipelno paskirstymą arba nuostolio kompensavimą, būtina prisiminti, kadfinansinė apskaita visų tipų įmonių veiklą traktuoja kaip „pelno gamybą“,visiškai neatsižvelgdama į tai, ar įmonė yra paslaugas teikianti,perdirbimo, ar prekybinė. Akcininkai, įsigydami įmonės vertybinių popierių,apie pardavimų apimties didinimą galvoja tik todėl, kad iš šito galiuždirbti daugiau pinigų. Finansinę apskaitą vedantys buhalteriai privalonuolatos turėti šitai omenyje. Pelną uždirba samdomi darbuotojai, kuriuossamdo ir jiems vadovauja savinikų parinkti ir įgalioti vadovai. Pastarieji,beje, taip pat nebūtinai turi būti savininkai; šiam darbui jie dažniausiaisamdo aukštos kvalifikacijos vadybininkus. Finansinėje apskaitoje šįprocesą išreiškia įmonės principas (įmonės turtas atskirtas nuo jossavininkų turto). Šiuo principu pagrįstas visas kiekvienos įmonės pelnouždirbimo procesas. Tačiau, kai kalbame apie pelno paskirstymą, turimesuvokti, kad uždirbtą pelną skirsto ne savininkų samdomi tarnautojai, opatys savininkai. Dėl to „pelno gamybą“ ir jo paskirstymo procesus būtinagriežtai skirti vieną nuo kito. Apibendrintai tai pavaizduosiu 1 schemoje:

PELNO UŽDIRBIMAS SĄSKAITŲPRAĖJUSIO LAIKOTARPIO KOREGAVIMAS IR SĄSKAITŲUŽDARYMAS ĮMONĖS VEIKLOS IR JŲ PARENGIMAS REZULTATŲ NAUJAMATASKAITINIAM APSKAIČIAVIMAS LAIKOTARPIUIReikia turėti omenyje, kad ne visada ir ne kiekviena įmonė sugebaūkininkauti pelningai, – ji gali patirti ir nuostolį. Tuo atveju savininkai

turi spręsti ne apie uždirbto pelno paskirstymą, o svarstyti, kaipkompensuoti patirtą nuostolį. Pelno paskirstymas (nuostolio kompensavimas)– tai savininkų sprendimas, kuriuo jie nurodo įmonės valdytojams, kaip turibūti paskirstytas savininkų įnešto turto uždirbtas pelnas (patirtasnuostolis). Pelno uždirbimas apskaitoje pasireiškia savininkų nuosavybėspadidėjimu. Šis uždirbtas pelnas gali būti panaudotas labai įvairiai.Tačiau kiekvienu atveju tik savininkai visuotiniame akcininkų susirinkimeturi teisę nuspręsti, kaip turi būti panaudojamas per tam tikrą ataskaitinįlaikotarpį uždirbtas pelnas. Be abejo, savininkai nebūtinai turi išsidalyti kaip dividendus visąper tam tikrą ataskaitinį laikotarpį uždirbtą pelną. Jį atitinkantis turtasgali būti paliktas įmonėje ir panaudojamas jos veiklai plėtoti. Tačiau,antra vertus, išlieka savininkų teisė uždirbtą pelną išsidalyti irateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, jeigu šis pelnas darnepaskirstytas. Tuo tikslu balanse ir išskiriama speciali eilutėNepaskirstytasis pelnas (nuostolis). Prieš akcininkų susirinkimą jojerodomas ankstesniais laikotarpiais uždirbtas ir dar nepaskirstytas pelnas(arba patirtas, bet dar nepadengtas nuostolis). Likusio nepaskirstyto pelno arba nepadengto nuostolio sumą lemiaįvairūs veiksniai, kuriuos pavaizduosiu 2 schemoje. Taigi ataskaitinio laikotarpio skirstytiną pelną (padengtinąnuostolį) gali didinti arba mažinti keletas veiksnių (2 schemoje jiepažymėti rodyklėmis). Praėjusiais metais įmonės uždirbtas pelnas, kuriosavininkai dar neišsidalijo ir paliko įmonėje neapibrėžę, kokiu konkrečiutikslu jį naudos, didina skirstytiną pelną, taip pat jį didina irpervedimai iš rezervų, sudaryti praėjusiais metais.

Tuo atveju, jeigu per ataskaitinį laikotarpį įmonė patirtų nuostolį,jam padengti įmonės savininkai gali savanoriškai įnešti savo turtoneišleisdami naujų akcijų ir nedidindami akcinio kapitalo. Tai vadinamiejiakcininkų įnašai nuostoliams padengti, kurie, be abejo, sumažina patirtąnuostolį. Tuo atveju, jeigu per praėjusius metus įmonė patirtų nuostolį ir

jo nepaskirstytu, šis praėjusiųjų metų nepaskirstytasis nuostolis didintueinamojo laikotarpio padengtiną nuostolį arba mažintu skirstytiną pelną. Sąskaitų plane išskiriamos dvi pelno paskirstymo sąskaitų grupės: 59-oji ir 69-oji. Pirmosios iš jų – 59-osios sąskaitų grupės – sąskaitoseatspindimi visi didinantys skirstytiną pelną arba mažinantys padengtinąnuostolį veiksniai. Šios sąskaitos priskiriamos V klasės sąskaitų grupeiteisingo sąskaitų korespondencijų suvokimo požiūriu, nes skirstytiną pelną(kaip ir pajamas) didinantys (padengtiną nuostolį mažinantys) veiksniaiatspindimi tų sąskaitų kredituose. Jų negalima laikyti klasikinėmis „pajamųuždirbimo“ sąskaitomis, nes pelnas uždirbamas ne jį skirstant, o gaminantir parduodant prekes. Antrosios – 69-osios sąskaitų grupės – sąskaitosevaizduojamas pelno paskirstymas (nuostolio padengimas), nes jis sąlyginaiprilyginamas to pelno „sunaudojimui“ ir atspindimas šios grupės sąskaitųdebetuose (kaip klasikinėse sąnaudų sąskaitose atspindimas sąnaudųpadidėjimas).

2. Atvejis „pelnas ir pelnas“

Šiame skyriuje išsamiai paaiškinsiu tik variantą „pelnas + pelnas“t.y. kai įmonės sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvoužregistruotas ankstesniais laikotarpiais uždirbtas, bet dar nepaskirstytaspelnas ir per ataskaitinį laikotarpį įmonė taip pat uždirbo pelno. Sakykime, kad visuotiniam ataskaitiniam įmonės akcininkųsusirinkimui, įvykusiam 19X9 m. kovo 5d., buvo pateikti šitokie duomenysapie praėjusių finansinių metų kai kurių (jau sukoreguotų) sąskaitųlikučius 19X8 m. gruodžio 31dienai:

Nr. 342 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas 4000Lt., Nr. 333 Paskirstytini rezervai 1500 Lt., Visų V (pajamų) klasės sąskaitų (išskyrus 59-osios grupės) likučių suma26000 Lt., Patirtos sąnaudos 23000 Lt.

Iš pateiktų duomenų paaiškėja, kad per ataskaitinius metus įmonėuždirbo 3000 Lt. grynojo pelno. Tačiau iš trečios schemos matome, jogskirstytiną pelną 4000 Lt. didina dar ir nepaskirstytasis ankstesniųjų metųpelnas (1 korespondencija) bei 1500 Lt. anksčiau sudaryti ir nepanaudoti

paskirstytini rezervai (2 korespondencija).

Taigi bendras paskirstytinas rezultatas (suma kurią turi teisęskirstyti visuotinis akcininkų susirinkimas) sudaro 8500 Lt. : 5500 Lt.,uždirbtų praėjusiais laikotarpiais, ir 3000 Lt. – ataskaitinio laikotarpiopelno. Visi įrašai, kuriais registruojamas pelno paskirstymas, atliekami povisuotinio ataskaitinio akcininkų susirinkimo. Tačiau pažymime, kad visijie sąskaitose datuojami paskutiniąja ataskaitinio laikotarpio diena (manopavyzdyje – 19X8 12 31). Taip daroma paprasčiausiai dėl to, kad nebūtųpainiavos apskaitoje – praėjus keletai metų, kiekvienam šios informacijosvartotojui būtų aišku, kad šiais įrašais užregistruotas 19X8 metamspasibaigus susidaręs įmonės veiklos rezultatas. Vienas baigiamųjų apskaitos ciklo elementų yra pajamų ir sąnaudųsąskaitų uždarymas. Kaip žinote, pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymo esmėyra ta, kad jose yra kaupiamos tik tam tikro ataskaitinio laikotarpiopajamos bei sąnaudos, todėl nesvarbu, ar įmonė tik pradeda savo veiklą, arveikė daugelį metų, kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžioje šiųsąskaitų likučiai turi būti lygūs nuliui. Šiam tikslui visos perataskaitinį laikotarpį sukauptos pajamos ir sąnaudos laikotarpio pabaigojeiškeliamos iš atitinkamų sąskaitų ir jų likučiai prilyginami nuliui, kitaiptariant, sąskaitos uždaromos. Priminsiu, kad pajamų ir sąnaudų sąskaitųuždarymui naudojama speciali tranzitinė sąskaita Nr. 390 Pajamų ir sąnaudųsuvestinė. Į jos debetą kredituojant sukoreguotas sąnaudų sąskaitassukeliamos visos sąnaudos, o į kreditą – visos pajamos iš sukoreguotųpajamų sąskaitų. Kartu su anksčiau minėtomis pajamų ir sąnaudų sąskaitomisturi būti uždarytos ir pelno paskirstymo (59-osios ir 69-osios grupių)sąskaitos, nes ateinantiems ataskaitiniams metams pasibaigus bus iš naujoskirstomas pelnas arba padengiamas nuostolis. Uždarysime visas pajamų irsąnaudų sąskaitas mūsų nagrinėjamame pavyzdyje (5 schema).

5 schemos sąskaitų korespondencijų paaiškinimai:

1) Uždaromos pajamų sąskaitos: visos pajamų sąskaitos debetuojamos kreditinio likučio suma (26000 Lt.) ir ta pačia suma kredituojama sąskaita Nr. 390 Pajamų ir sąnaudų suvestinė. 2) Uždaromos sąnaudų sąskaitos: visos sąnaudų sąskaitos kredituojamos debetinių likučių suma (23000 Lt.) ir ta pačia suma debetuojama sąskaita Nr. 390 Pajamų ir sąnaudų suvestinė. 3 Uždaromos visos pelno paskirstymo (nuostolio padengimo) sąskaitos: – pirmiausia kreditinių likučių suma debetuojamos visos 59-osios grupės pelno paskirstymo sąskaitos (Nr. 590 Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas – 4000 Lt.; Nr. 592 Pervedimai iš rezervų – 1500 Lt.); visų (šiuo atveju – dviejų ) pelno paskirstymo (nuostolio kompensavimo) sąskaitų likučių suma (5500 Lt.) kredituojama sąskaita Nr. 390 Pajamų ir sąnaudų suvestinė;

– atlikus anksčiau aprašytas korespondencijas ir uždarius 59-osios grupės sąskaitas, analogišku būdu uždaromos visos 69-osios grupės sąskaitos.

3. Atvejis „pelnas ir nuostolis“

Ne kiekviena įmonė ir ne visada sugeba ūkininkauti pelningai, todėlgali patirti nuostolį. Trumpai apžvelgsiu atvejį „pelnas + nuostolis“, t.y.kai sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo užregistruotasankstesniais laikotarpiais uždirbtas ir dar nepaskirstytas pelnas, o perataskaitinį laikotarpį įmonė patyrė nuostolį. Paaiškinsiu, kuo skiriasisąskaitose atliekami įrašai šiuo atveju nuo anksčiau išnagrinėtojo. Ataskaitiniam įmonės akcininkų susirinkimui, įvykusiam 19X9 m. kovo 5d., buvo pateikti šitokie duomenys apie kai kurių (jau sukoreguotų)praėjusių finansinių metų sąskaitų likučius 19X8 m. gruodžio 31 dienai: Nr.342 Nepaskirstytasis ankstesniųju metų pelnas – 4000 Lt., Nr. 333Paskirstytini rezervai – 1500 Lt., visų V (pajamų) klasės sąskaitų likučiųsuma – 26000 Lt., visų VI (sąnaudų) klasės sąskaitų likučių suma – 32500Lt. taigi per ataskaitinius metus įmonė patyrė 6500 Lt. nuostolį. Tarkime,kad akcininkai, susidarius tokiai padėčiai įmonėje, nutarė neišsidalytidividendais ankstesniais metais uždirbto ir dar nepaskirstyto pelno (4000

Lt.), bet nusprendė skirti jį nuostoliui padengti, taip pat jie nusprendėįnešti 800 Lt. nuostoliui padengti bei išformuoti anksčiau sudarytą 1500Lt. rezervą ir šia suma taip pat sumažinti patirtą nuostolį. Taigi bendraspadengtinas rezultatas – 6500 Lt. nuostolis – sumažintas iki 200 Lt.nepadengto nuostolio, kuris bus perkeltas į ateinančius metus. Visus šiuosakcininkų sprendimus apskaitininkai registruoja analogiškomiskorespondencijomis, kaip ir anksčiau nagrinėtu atveju – debetuojant turtąar įsipareigojimų sąskaitas bei kredituojant atitinkamas 59-osios grupėspelno paskirstymo sąskaitas. Šiame pavyzdyje nuostolio kompensavimoprocedūroje nedalyvauja nė viena 69-osios grupės sąskaita, nes jokiuakcininkų sprendimu nuostolis nedidinamas (6 schema). Apibendrinimui priminsiu, kad užregistravus nuostolio padengimoprocedūras, kaip ir anksčiau nagrinėtu atveju, galiausiai pajamų ir sąnaudųsąskaitos uždaromos.

išvados

1) pelną uždirba samdomi darbuotojai, naudodami įmonės savininkams priklausantį turtą, o jo uždirbimui vadovauja įmonės valdytojai (menedžeriai). Tačiau pelną savo sprendimu skirsto tik įmonės savininkai; 2) Nuosavybės kategorija „pelnas“ yra ne kas kita kaip apribojimas, nusakantis, kokia turto suma disponuoja savininkai – ką jie gali išsidalyti ar investuoti į įmonės veiklą; 3) Visos sąskaitos uždaromos tik visuotiniam ataskaitiniui akcininkų susirinkimui pasibaigus, nes tik tada galutinai paaiškėja nepaskirstyto pelno ar nepadengto nuostolio sumos ir kiti svarbūs rodikliai: rezervų dydis, išmokėtini dividendai ir t.t.; 4) Uždarant pajamų sąskaitas galima debetuoti kiekvieną iš jų kredituojant sąskaitą Nr. 390 Pajamų ir sąnaudų suvestinė. Tačiau šią pajamų sąskaitų uždarymo procedūrą galima atlikti ir vienu įrašu bendrajame žurnale: bendra visų pajamų sąskaita kredito likučių suma per šių sąskaitų debetus gali būti įrašyta į sąskaitos Nr. 390 kredite; 5) Uždarant sąnaudų sąskaitas, galima kredituoti kiekvieną iš jų debetuojant sąskaitą Nr. 390 Pajamų ir sąnaudų suvestinė. Tačiau

šią sąnaudų sąskaitų uždarymo procedūrą galima atlikti ir vienu įrašu bendrajame žurnale: bendra visų sąnaudų sąskaitų debeto likučių suma per šių sąskaitų kreditus gali būti įrašyta į sąskaitos Nr. 390 debetą; 6) Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui turi būti uždarytos ne tik visos pajamų ir sąnaudų, bet ir turto ir nuosavybės sąskaitos.———————–Laikas

Finansinių metų pradžia

Finansinių metų pabaiga

Visuotinis ataskaitinis akcininkų susirinkimas

1 schema. Pelno uždirbimo, jo apskaičiavimo ir paskirstymo ciklas įmonėje

PELNO PASKIRSTYMAS AR NUOSTOLIO PADENGIMAS

D 59 Pelno paskirstymo sąskaitos K

2 schema. Nepaskirstytą pelną (nuostolį) lemiantys veiksniai

342 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų D pelnas K

591 Praėjusių metų D nepaskirstytasis pelnas K

Ataskaitinį laikotarpį uždirbtas grynasis pelnas (patirtas nuostolis)

Praėjusiais metais uždirbtas ir dar nepaskirstytas pelnas (nekompensuotasnuostolis)

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti, pervedimai iš rezervų

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Ankstesnių laikotarpių nuostolio padengimas, pelno pervedimai į rezervus,pelno skyrimas dividendams

Nepaskirstytas pelnas (nuostolis), likęs po visuotinio akcininkųsusirinkimo sprendimo

Į balansą

592 Pervedimai iš D rezervų K

333 Paskirstytini D rezervai K

5500

1) 4000

1) 4000

Lik. 19X8 12 31 – 4000

2) 1500

2) 1500

Lik. 19X8 12 31 – 1500

3 schema. Skirstytiną pelną didinančių veiksnių registravimas sąskaitose

390 Pajamų ir D sąnaudų suvestinė K

Lik. 23000

V klasės (pajamų) D sąskaitos K

Lik. 0

2) 23000

2) 23000

1) 26000

Lik. 0

Lik. 26000

VI klasės (sąnaudų) D sąskaitos K

1) 26000

69 Pelno paskirstymo D sąskaitos K

4) 8500

Lik. 0

Lik. 8500

4) 8500

3) 5500

Lik. 0

Lik. 5500

59 Pelno paskirstymo D sąskaitos K

3) 5500

31500

31500

5 schema. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas

Lik. 19X8 12 31 – 1500

2) 1500

2) 1500

Lik. 19X8 12 31 – 4000

1) 4000

1) 4000

6500

333 Paskirstytini D rezervai K

592 Pervedimai iš D rezervų K

342 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų D pelnas K

591 Praėjusių metų D nepaskirstytasis pelnas K

D 59 Pelno paskirstymo sąskaitos K

Lik. 0

Lik. 0

3) 800

594 Akcininkų įnašai D nuostoliams padengti K

3) 800

243 Įvairios gautinos D sumos K

Lik. 800

4) 200

593 Nepaskirstytasis D nuostolis K

Lik. 19X8 12 31 – 200

4) 200

341 Nepaskirstytasis ataskaitinių metų

D nuostolis K

6 schema. Nuostolio padengimo registravimas sąskaitose