Trumpalaikio turto apskaita

Įvadas

Turinys

1. Įvadas..............................2

2. Statybų įmonės UAB ”Ginrida” veikla......................4

2.1. Įmonės organizacinė struktūra........................5

3. UAB „Ginrida“ vidaus tvarka..........................6

4. UAB „Ginrida“ Klientų aptarnavimo standartai................10

4.1. Pardavimo proceso eiga.............................10

4.2. Bendravimas su klientais...........................12

5. Konkurentai..............................13

6. UAB “Ginridos” SSGG analizė..........................14

7. Pasiūlimai ir išvados ..........................16

8. Literatūra.............................17

1.Įvadas

Baigiamąją praktiką atlikau UAB “Ginrida”. Tai statybų imonė, įsikūrusi Vilniuje. Šioje įmonėje praktiką atlikau jau nebe pirmą kartą, todėl su įmonės vykdoma veikla esu susipažinęs ankščiau. Šios praktikos tikslai buvo: teorini ir praktiniu požiūriu išnagrinėti praktikos institucijos arba tam tikrų jos veiklos sričių/aspektų kokybę, rasti pasirinktos profesinės srities problemų sprendimus, pateikti išvadas ir pasiūlymus; pritaikyti šiuolaikinius tyrimų me etodus bei technines/technologines priemones informacijos analizės duomenų apdorojimui ir iliustracinei medžiagai pateikti; išmokti organizuoti individualų bei komandinį darbą.

Praktikos ataskaitoje bandysiu aptarti įgytas žinias, atliekant praktiką statybų imonėje. Visas žinios buvo įgytos studijuojant aukštojoje mokykloje. Taip pat didelė dalis įgytų žinių – baigiamosios praktikos metu.

Ši įmonė pasižymi tuo jog naudoja optimaliausias medžiagas pagal jo norus ir kišęne.Jai klientas nori sutaupyti galima ta pati objekta statyti ir su pigesniomis medžiagomis.Ši įmonė siekia kuo labiau patenkinti klienta ir taip užsitikrinti vieta rinkoje.

Statybų įmonė „Ginrida“. Ji i užsiima statybos ir krovinių pevežimo bei gabenimo darbais.

Statybos paslauga – veikla, susijusi su namų statyba, irengimu, renovacija, pagal klientų poreikius, suteikiant jiems visokeriopą pagalbą statybų metu, konsultacijos paslaugas.

Pastaruosius 150 metų statybos vystėsi stulbinančiu tempu ir tapo pasauline pramonės šaka.

Praktikos užduotys:

Aprašyti atliktos pr

raktikos institucijos (įmonės ar organizacijos) vietą, istoriją, patirtį, įvaizdį visuomenėje.

Apibūdinti įmonės teisinę formą, kapitalo formavimo politiką ir jos įgyvendinimo būdus.

Išanalizuoti įmonės valdymo strategiją, struktūrą, darbuotojų kvalifikacijos lygį ir motyvaciją.

Aprašyti pagrindinę įmonės veiklą, jos siūlomų produktų/paslaugų asortimentą, gamybinės bei komercinės veiklos ypatybes.

Įvertinti įmonės produkcijos konkurencingumą, taikomų kainodaros ir rinkodaros priemonių efektyvumą.

Pateikti įmonės finansinės situacijos bei perspektyvos rizikos įvertinimą, naudodamasis finansinės įmonės atskaitomybės bei kitais įmonės veiklos dokumentais.

Atlikiti įmonės ar pasirinktos srities/aspekto analizę, pasirinkdami tinkamą tyrimo metodą. Pasiūlyti iškeltos verslo situacijos sprendimus, juos pagrįsti.

Problema: kadangi dabar yra pasaulinė krizė, tai konkurencija tarp įmonių yra didelė, todėl darbus laimėti konkursuose yra gana sunku.

Praktikos tikslas – susipažinti su praktikos institucija UAB “Ginrida” kaip verslo sistema, pagrindinėmis jos struktūros ir gamybinės (komercinės) veiklos dalimis, susiejant su mokslinės te eorijos žiniomis.

2. Statybų įmonės UAB ”Ginrida” veikla

Baigiamąją praktiką atlikau įmonėje UAB „Ginrida“. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Įmonė savo veiklą pradėjo 2001 metais.

UAB Ginrida

Kapitalo savininkas – fizinis asmuo;

Turtinė atsakomybė – ribota;

Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

1) apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

2) akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

3) perkainojimo rezervas;

4) privalomasis rezervas;

5) rezervas savoms akcijoms įsigyti;

6) kiti rezervai;

7) nepaskirstytasis rezultatas − pelnas (nuostoliai).

Steigėjas – fizinis asmuo;

Kapitalo savininkų skaičius – 1 akcininkas;

Įstatinio kapitalo vertė – 10 000 Lt.

Nuosavybės perdavimo teisė – mirus akcininkui, jo akcijos perduodamos turto paveldėtojui. Pasitraukus, jo akcijos parduodamos.

Apmokestinimo tvarka – pagal juridinių asmenų pelno mokestį.

Įmonė – ūkinis vienetas, turintis savo fi

irmos vardą, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei – ūkinei veiklai. Įmonę sudaro medžiaginiai – daiktiniai, finansiniai ir nematerialūs aktyvai, teisės ir pareigos. Įmonė gali veikti kaip juridinis arba fizinis asmuo. 1

Įmonės vizija – būti viena didžiausių statybų imonių statant individualius bei daugiaaukščius pastatus.

Įmonės misija – tai veiklos orientyras, tai tarsi devizas, į kurį turi būti orientuota visa veikla. Misija suriša su įmonės kultūra, padeda sukurti bendrą vertybių etaloną visiems darbuotojams. Svarbiausia misijos paskirtis yra ta, kad suteikia darbui prasmę ir atitinkamai sužadina viso personalo motyvaciją.

UAB “Ginrida” teikiamos šios paslaugos: krovinių gabenimas, pergabenimas, gerbuvio darbai elektros instaliacijos darbai, gipso kartono sukimas, pertvaru statymas, mūro darbai, trinkelių klojimas, stogo šildymas, sienų apšildymas, vandentiekio darbai, santechnikos darbai, langų montavimas, betonavimas, techninė priežiūra.

2.1. Įmonės organizacinė struktūra

Kiekviena organizacija greta savo pagrindinio darbo gaminti produkciją ar teikti paslaugas neišsiverčia ir be naujos veiklos – organizacijos valdymo. Mažesnėse organizacijose visus valdymo darbus atlieka žmonės, dirbantys tiesioginėje gamyboje. Didesnėse įmonėse valdymo darbą dirba ne vienas žmogus ir ištisą dieną. Iškilo vadovų darbo pasidalijimo problema. Ši problema buvo išspręsta suskaidžius gamybinį vienetą į keletą smulkesnių. Šių smulkesnių gamybinių vienetų vadovų veiklai koordinuoti atsirado hierarchinė kelių lygių vadovų piramidė – organizacijos struktūra.

Organizacijos struktūra – taip sutvarkytas vadovavimo lygių ir funkcijų bendradarbiavimas, kad organizacijos tikslų būtų siekiama veiksmingiausiu būdu. Jos es

smė – vienų vadovų ar padalinių pavaldumas kitiems. Organizacijos valdymo struktūra turi būti tokia, kad ji padėtų įgyvendinti organizacijos strategiją. Jei kinta strategija, turi kisti ir struktūra. Egzistuoja aibė galimų būdų organizacinei struktūrai konstruoti. Ar formuotųsi nauja organizacija, ar tobulintųsi esama, ar iš esmės keistųsi santykių modelis organizacijoje, vadovai, pradėdami priiminėti organizacinius sprendimus, žengia keturis pagrindinius žingsnius

1. Darbo pasidalijimas. Viso darbo suskirstymas į užduotis, kurias logiškai ir patogiai galės atlikti pavieniai žmonės ar jų grupės.

2. Struktūrinių grandžių formavimas (departamentizavimas). Logiškas ir efektyvus užduočių sujungimas.

3. Organizacinis hierarchijos sudarymas. Tai sukonkretinimas: kas kam organizacijoje atsiskaito.

4. Koordinavimas. Sukūrimas mechanizmų, jungiančių skyrių veiklą, į prasmingą visumą. Organizacijos valdymo struktūra gali būti labai įvairi.

3. UAB „Ginrida“ vidaus tvarka

Įmonės valdymas – tai sugebėjims priimti sprendimus, kontroliuoti ir valdyti naujos įmonės ūkinę ir komerinę veiklą. 2

Vidaus aplinka

Tikslai logiškai pagrindžia monės tikslai turi kelias funkcijas: organizacijos kryptį ar prioritetą;

Tikslai padeda suvokti įmonės misiją;

Tikslai padeda orientuotis į norimą įmonės veiklos rezultatą; Tikslai padeda įvertinti įmonės veiklą; Tikslai padeda numatyti verslo plėtotę; Tikslai sąlygoja firmos tobulėjimą. Nors visi įmonės tikslai gali būti be galo skirtingi, vis dėlto juos visus sieja keli bendri bruožai, būdingi visoms tikslų grupėms – visi tikslai sutelkia veiklos kryptingumą, sudaro planų pagrindą ir padeda įvertinti įmonės veiklą. Visi įmonės tikslai suteikia krypties pojūtį. Be tikslo įmonės dirba be

et kaip, reaguoja į aplinkos pokyčius aiškiai nesuvokdamos, ką iš tikrųjų nori pasiekti. Numatydamos tikslus įmonės save motyvuoja ir įgyja įkvėpimo šaltinį, padedantį joms nugalėti neišvengiamas kliūtis. Tikslai sutelkia pastangas.

Įmonės ištekliai ir jų naudojimo galimybės yra ribotos. Pasirinkdami vieną arba kelis tarpusavyje susijusius tikslus, mes apsisprendžiame kaip panaudosime negausius išteklius, ir nustatome prioritetus. Tai ypač svarbu organizacijoms, kur vadovai turi koordinuoti daugelio asmenų veiklą. Tikslai orientuoja planus ir sprendimus. Tikslų suformulavimas padeda palengvinti sprendimų priėmimą bei planavimo eigą. Tikslai padeda įvertinti pažangą.

1. Tikslai (pagrindiniai ir daliniai):

pelno gavimas;

kuo geresnės paslaugos teikimo kokybės siekimas,

maksimalus vartotojų norų bei poreikių tenkinimas.

2. Uždaviniai:

issaugoti darbo vietas;

gerinti darbo aplinka;

siusti darbuotojus į kursus ;

plėsti versla.

3. Darbo pasidalijimas (vertikalus ir horizontalus):

Horizontalus ir vertikalus darbo pasidalijimas:

Valdymo butinybė, esmė, vaidmuo ir funkcijos. Žemutinės , vidutinės ir aukščiausios grandies vadovai. Menedžeris ir verslininkas. Verslininkas vadovo vaidmenyje.

Kiekvienas darbuotojas turi atlikti jam paskirta darba, darbus skirsto imonės vadovas.Taip yra isvengiama trukdžiu vienas kitam.Visi gali dirbti savo darba ir nemaišyti kitiems.

4. Technologija:

Kiekvieną dieną technologijos vis tobulėja ir tobulėja, todel mes turime taikytis prie jų, nes jai nesitaikysime mūsų žinios pasens ir mes busim nebenaudingi, nes atsiras naudingesniu už mus.

UAB “Ginrida” naudoja ivairius elektros prietaisus: gražtus, perfuratorius, elektros generatorius, samdome traktorius jai reikia gerbuvio darbams, cemento vežančius sunkvežimius, bei atliekas šalinančias bendrovių mašinas.

Įmonės “Ginrida” personalo schema

Vadovas (direktorius)

Vadybininkas

Buhalterė

Specelistai, darbuotojai

Bendrovės vadovas-vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas fizinis asmuo. Bendrovės vadovas asmuo, kuris pagal teisės aktus turi teisės eiti tokias pareigas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės akcininkas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo. 3

Buhalteris – atsakingas už įmonės finansines operacijas. Buhalterio užduotis – atlikti įvairius apskaitos darbus. Apskaitos dokumentų ir apskaitos sąskaitų knygų, apskaitos įrašų apskaitos knygose darymas, turto įrašų darymas, apskaitos dokumentų rengimas, galutinių ataskaitų sudarymas, duomenų apie organizacijos turtą ir finansinę būklę stebėjimas, pajamų mokesčių ataskaitų pildymas, grynojo pelno skaičiavimas ir jo pervedimas į sąskaitą, iš kurios būtų galima jį toliau paskirstyti, mokesčių dokumentų,skirtų pridėtinės vertės mokesčiui ar kitiems mokesčiams, rinkliavoms, pašalpoms ir t.t., administruoti, tvarkymas.

Vadybininkas (žargon. menedžeris, nuo angl. manager) – vadovaujančias pareigas organizavcijoje einantis asmuo. Tai nebūtinai organizacijos vadovas; vadybininkai vadovauja ir tam tikrai veiklos sričiai, struktūriniam padaliniui ar vienetui. Vadybininkas yra verslo ar kitokios veiklos organizavimo bei administravimo arba vadybos specialistas.

Pakėlimas į vadybininko (vadovaujančias) pareigas yra laikomas paaukštinimu; į tokias pareigas skiriami daugiau generalistai, o ne specialistai, turintys vadybos, organizacinių (su)gebėjimų, greitos orientacijos, galintys koordinuoti ne vieno asmens veiklą organizacijoje.

Psichologijos moksle motyvacija suprantama kaip visuma faktorių, kurie sukelia, išlaiko ir valdo elgesį, kuris leidžia pasiekti tam tikrą tikslą. Pats žodis motyvacija atsirado tik apie dvidešimtuosius praeito amžiaus metus. Iki tol psichologai kalbėjo apie motyvus, kurie sukelia tai „kas verčia veikti“. Pradinė motyvacijos sąvoka reiškė visumą veiksmų, įtakojančių ekonomikos veikėjų, o ypatingai vartotojų, elgesį.

Be atlyginimo svarbus įmonės veikloje veiksnys – darbuotojų skatinimas. Jis ne tik motyvuoja darbuotojus geriau dirbti ir tobulėti, o tai iš dalies lemia įmonės veiklos rezultatus. Vadovai įvairiai motyvuoja savo darbuotojus. Greta įprastų premijų ar dovanų, vakarėlių švenčių proga vis dažnesnės ir kitos darbuotojų skatinimo formos: kelionės, bilietai į koncertus, spektaklius, įvairios darbuotojų ugdymo programos.

Kaip ir daugelyje įmonių yra motyvacijos darbuotojams, kad skatintu darbuotojus labiau stengtis įdėti daugiau pastangu gaunant geresni bendra rezultata.

Motyvavims – savęs ir kitų raginimas veikti asmens ir organizacijos naudai.

Motyvavimo teorijos: 4

Pasitenkinimas darbu;

Elgsenos reguliavimo.

Pasitenkinimas darbu motyvavimo teorijos remiaisi identifikavimu,vidinių poreikių, kurie verčia žmogų taip, o ne kitaip elgtis.

Elgesio reguliavimo teorijų pagrindas – elgesio keitimas organizacijai naudinga kryptymi.

Žmogus aktyviai sieks organizacijos tikslų, kai supras, kd rauge patenkins ir savo poreikius. Dėl to, vadovi turi sudaryti tokis situacijs, kurios darbuotojus tuo įtikintų.

Atlyginimas – yra viskas, ką žmogus vertina, ne vien tik pinigai ar kokios kitos medžiaginės gėrybės. Žmogus vertybes supranta labai įvairiai ir skirtingi jas vertina.[4]5

Atlyginimas gali būti dviejų rušių:

Vidinis;

Išorinis.

Vidinį atlyginimą duoda pats darbas: pasitenkinimo jausmas darbą sėkmingai pabaigus.

Išorinį atlyginimą – duoda organizacija (agla, paaukštinimasir kt.).

Įmonė “Ginrida” savo darbuotojams atlygina pinigais. Mokama standartinė sutarta abiejų pusių atltyginimą ir dar galimą gauti papildoma priedą prie algos, nei padaro daugiau nei yra numatyta darbo grafike.

4. UAB „Ginrida“ Klientų aptarnavimo standartai

Keičiantis verslo aplinkai, augant konkurencijai vis svarbesnę vietą užima klientų aptarnavimas. Kompanijos vardą kuria joje dirbantys žmonės. Tai, kaip darbuotojai elgiasi su klientais pasako apie kompaniją daugiau, negu visa jos reklama. Efektyvus klientų aptarnavimas yra raktas į sėkmę, nes klientai patraukia ten, kur yra geriausiai aptarnaujami. Taigi darbuotojas, efektyviai dirbantis klientų aptarnavimo srityje, tiesiogiai kontaktuodamas su klientu, turi deramai atstovauti savo kompaniją, užmegzti šiltą abipusį ryšį. Labai svarbu mokėti tiksliai išsiaiškinti kliento poreikius, tinkamai pateikti informaciją, kuri išryškintų produkto/paslaugos teikiamą naudą, pasiūlyti geriausius, klientui priimtiniausius sprendimus.

4.1. Pardavimo proceso eiga

Tiesioginėse pardavimuose išskiriami 5 pagrindiniai etapai. Visi etapai yra labai svarbus ir nuo teisingo jų taikymo priklauso pardavimo sėkmė.

Kontakto užmezgimas

Poreikių ir norų išsiaiškinimas

Palankių pasiūlymų aptarimas

Atsakymas į iškylančius klausimus

Sutarties sudarymas

Kontakto užmezgimas

Kai klientas užeina į pardavimo padalinį būtina nustoti daryti visus nebūtinus darbus (dokumentų tvarkymas, skaitymas, darbas su kompiuteriu, kavos gėrimą, pokalbį su kolegą ir t.t.).

Labai svarbus akių kontaktas. Pirmas akių kontaktas turi būti vos tik klientui atėjus į pardavimo padalinį. Akių kontaktas turi būti apie 2/3 bendravimo laiko. Pastebėjus, kad klientą akių kontaktas erzina, galima rečiau žiūrėti į akis. Klientui būtina nusišypsoti, pasisveikinti ir pakviesti prisėsti. Klientui būtina pasiūlyti kavos ar arbatos, nes jo norų ir mūsų galimybių suderinimo parinkimas gali užtrukti. Labai svarbu kaip kalba mūsų atstovas. Kalbos stilius turi įtikinti klientą, kad jis kreipiasi į profesionalą.

Poreikių ir norų išsiaiškinimas

Pirmiausia reikia išprovokuoti klientą kuo daugiau papasakoti apie norimą paslaugą, kokia ji turi būti. Išprovokuoti klientą kalbėti reikia atvirais klausimais, į kuriuos klientas negali atsakyti vienu žodžių. Atviri klausimai turėtų būti – ką, kodėl, kur, kaip.

Atsakymas į iškylančius klausimus/prieštaravimų įveikimas

Jeigu pasiūlymas nepateiktas per naudas, kitaip tariant, jeigu klientas nesupranta naudų sau – pasiūlymo kaina visada bus per aukšta.

Šitame etape būtina atsakyti į visus kliento klausimus ir dar karta pabrėžti naudas. Jeigu klientas pats nepradeda klausti, tai reikia pasiteirauti, ar viskas yra suprantama.

Kainos pagrindimas

Jeigu klientas orientuojasi kainuose ir sako, kad kaina yra per didelė. Jokių būdu negalima sakyti, kad tai nebrangu. Nesikarščiuodami pripažįstame tą kainą ir išskaidome ją – parodome ką klientas gauna: į šitą kainą įeina medžiagos, darbuotojų atlyginimas, , medžiagų gabenimas, darbuotojų kelionės i darba, atliekų išvežimas ir visą kita.

Jeigu klientas prašo nuolaidos, kuriuos Jūs negalite padaryti, o kitos įmonės lyg ir duoda. Tai pasakykite klientui ką jis gali prarasti pirkdamas paslaugą pas kitus. Negalima neigiamai atsiliepti apie konkurentus, tačiau būtina pabrėžti savo pranašumus prieš juos.

Pardavimo užbaigimas

Norėdami užbaigti sandorį reikia uždavinėti alternatyvius klausimus, kad klientas galėtų “pirkti arba pirkti”. Pvz. Tai Jums priimtinesnis variantas A arba variantas B. Kuris jus variantas labiau traukia A ar variantas B. Forminam pasiūlymą A arba pasiūlymą B.

Klausimas turi būti suformuluotas taip, kad klientas atsakydamas į klausimą negalėtų netinkamai mums atsakyti.

Užbaigiant sandorį reikia pradėti kalbėti, lyg jis jau būtų užbaigtas. Pradėti patarinėti ką žmogus galėtų patobulinti savo pasirinkime.

Nereikia pasiduoti jeigu klientas sako, kad eis pagalvos arba pasitars. Tai įvyksta dėl kelių priežasčių:

Artėjant atsiskaitymo momentui žmogus išsigąsta, nes turės sumokėti didelę pinigų sumą.

Antra priežastis – klientas negavo atsakymus į visus klausimus.

4.2. Bendravimas su klientais

Nuolatinis kontakto palaikymas

Kontaktas sudarius sutartį.

Dieną iki darbų pradžios būtina paskambinti klientui ir priminti apie pradedamus darbus. Jeigu darbų eiga pasikeičia – apie tai pranešama klientui nedelsiant.

Būtina klientui paskambinti į savaitę bent po kartą pasiteirauti ar visi darbai jį tenkina ar nenori daryti kažkokių pakeitimų.

Bent kartą per 3 mėnesius būtina kontaktuoti su klientais keičiant kontakto taktikas:

– paštu atsiunčiama atvirutė/siuntinėlis kokia nors proga

– paskambinama pasiūloma kokia nors nesusijusi su tiesioginiu pirkimu naujovė

ar pateikiama informacija kuri bus svarbi ateityje renkantis mūsų paslaugas

5. Konkurentai

Konkurentai

Konkurencija (lot. concurrentia < concurro ‘bėgu drauge’) – gamintojų, vartotojų ir kitų ekonomikos subjektų varžymasis dėl rinkų, prekių ir kitų išteklių. Konkurencija atsiranda tada, kai vienoje sferoje – prekyboje, gamyboje, prekių paskirstyme ar kitoje veikloje atsiranda keli subjektai, užsiimantys tokia pačia veikla.

Konkurentai- tai rinkos dalyviai , siūlantys potencialiems pirkėjams tuos pačius ar panašius poreikius tenkinančias prekes

Konkurentai :

Tiesioginiai – tai tokios įmonės ar organizacijos, kurios siūlo tokias pačias paslaugas ar prekias tiems patiems vartotojams, panašiomis kainomis.

Netiesioginiai – siūlo prekias ar paslaugas, kurios gali pakeisti jūsų siųlomas prekias ar paslaugas, ir patenkins vartotoją.

6. UAB “Ginridos” SSGG analizė

SWOT-SSGG skirtas įvertinti esamo ar planuojamo verslo situaciją. SWOT leidžia pamatyti silpnąsias bei stipriąsias puses. Taip pat padeda suprasti kokios laukia grėsmės, ir kokiomis galimybėmis galima pasinaudoti. SWOT padeda pamatyti pilną vaizdą, kokia kryptimi, turėtų judėti įmonė ir į kokias rinkas jai neapsimoka įžengti. SSGG dažnai naudojamas įmonių strateginių tikslų formavimui.

STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

Aukšta darbų kokybė;

Kvalifikuoti darbuotojai;

Gilus ir platus asortimentas;

Tiesioginis priklausymas nuo tiekėjų;

Pakankamai daug konkurentų rinkoje;

Nedidelė įmonė

Neturi savo techninės bazės

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

Augantis stytbų mastai ;

Užimamos rinkos didinimas;

Nauji tiekėjai;

Nauji klientai.

Naujų konkurentų atsiradimas;

Sunkiai atsigaunanti ekonomika;

Stiprybės – aukštra darbų kokybė, nes darbuotojai kas metu vežami stažuotis, ar išklausyti papildomų kursų, kurie suteikia naujų žinių.Darbų atlikimas laiku.Pastovumas, nesiblaškymas, išlaikyta ta pati veikla, suburtas kolektyvas, siekiantis įmonės tikslų, nebijantis tobulėti, keistis ir priimti iššūkius. Visų pasiekimų garantija – darbuotojai, jų darbas, iniciatyva ir lojalumas.

Galimybės – Plėtoti versla ir ieškoti partnerių užsienio šalyse, taip suteikdami galimybę plėtoti savo verslą. Naujų tiekėjų bei klientų atsidarimas.

Silpnybės – Pagrindinė „Ginrida“ silpnybė – klientų nebūvimas. Taip pat neturi savo techninės bazės, dauguma įvairios technikos reikia nuomotis, o tai didina įmonės išlaidas ir mažina pelną. Nėra didelė įmonė, todėl negali apsiimti dideliu objektų statyboms, nes nepakankamai turi darbuotojų apsiimti objekta ir atlikti jį laiku. Neturi daugiaaukščciams statyti skirtos litenzijos.

Grėsmės – Tai konkurencija tarp senų ir naujai atsidarančiu statybinių įmonių, taip pat sunkiai atsigaunanti ekonomika.

7. Pasiūlimai ir išvados

Baigiamąją praktiką atlikau statybų įmonėje „Ginrida“. Visos praktikos metu, išsiaikinauGinrida” privalumus:

* konsultuoja ir telefonu,elektroniniu paštu;

* vienos geriausių kainų Vilniuje;

* puikus organizuotumas

* užsiima netik statybomis bet ir krovinių pervežimu

* taikomos nuolaidos

* galimybė sudaryti sutartį išsimokėtinai

Taip pat susipažinau su įmonės veikla, padaliniais ir darbuotojais. Supratau, kad svarbiausia – suprasti ko nori klientas ir pateikti jam geriausia pasiūlyma kainos ir kokybės atžvilgiu, kokio jis nori. Reikia labai gerai išsiaiškinti kliento lūkesčius, planuojamą išleisti biudžetą ir kitas sąlygas.

Manau reikėtu plėsti įmonės verslą, nes užsiimant tik mažais objektais, o ne daugiabučių statybomis toli nenukeliausi, taip ir ligsi vidutinėje rinkoje. Užsiimti papildomis paslaugomis kaip irankių nuoma, sunkvežimių nuoma, darbuotojų nuoma.

Taip pat reikėtu pradėti bendradarbiauti su užsienio įmonėmis, taip išplečiant versla i pasaulinę rinką. Važinėti tiek vadovams tiek darbuotojams i komandiruotes pasitobulinti savo žinių.

 

8.Literatūra

Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, Vilnius, 2009

Bagdonas E., Bagdonienė L. Administravimo principai, Kaunas, 2000

Gineitienė Z. , Korsakaitė D. , Kučinskienė M. , Tamulevičius J. “Verslas” Vilnius, 2003

Neverauskas B. , Rastenis J. , “Vadybos pagrindai” Kaunas, 2000

5. www.verslalaikis.lt/straipsniai/136-swot-arba-ssgg-analiz

1 Neverauskas B. , Rastenis J. , “Vadybos pagrindai” Kaunas, 2000

2 Bagdonas E., Bagdonienė L. Administravimo principai, Kaunas, 2000

3 2003 m. gruodžio 11 d. Nr. IX-1889 Akcinių bendrovių įstatymas

4 Bagdonas E., Bagdonienė L. Administravimo principai, Kaunas, 2000

5 Bagdonas E., Bagdonienė L. Administravimo principai, Kaunas, 2000

Leave a Comment