Mokesčiai kursinis darbas

ĮVADAS

Kaip žinia, žmonės negyvena amžinai, jie miršta, o jų užgyventą turtą palieka artimiesiems ar kitiems nurodytiems asmenims, bendrijoms, bažnyčiai ir panašiai. Jei turto paveldėtojas yra fizinis asmuo (gyventojas) ir jis šį turtą paveldi Lietuvos Respublikoje, norėdami gauti paveldėjimo teisės dokumentus, privalo sumokėti paveldėto turto mokestį. Taigi, skausmingą artimųjų netektį lydi kita bloga ir finansiškai skausminga žinia, kad artimųjų palikto turto šiaip sau negausi.
Šio darbo tikslas – išsiaiškinti kaip yra apmokestinamas paveldimas turtas ir palikimas.
Darbo uždaviniai išanalizuoti:
– kas yra palikimo ir paveldimo turto mookesčio mokėtojai;
– kas yra paveldimo turto ir palikimo mokesčio objektas;
– kokie yra paveldimo turto mokesčio tarifai;
– kaip paveldimas turtas yra apmokestinamas;
– kokios yra paveldimo turto mokesčio lengvatos,
– kaip apskaičiuojamas ir sumokamas paveldimas turtas, sumokėjimo terminai, įskaitymai ir atskaitymai;
– kas nustato paveldimo turto vertę ir apmokestinamąją vertę,
– palikimo ir paveldimo turto mokesčio deklaravimo tvarka.
Paveldimo turto apmokestinimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatyme.

TURINYS

ĮVADAS 2
TURINYS 3
1. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO MOKĖTOJAI 4
1.1 Nuolatiniai lietuvos gyventojai 4
1.2. Nenuolatiniai lietuvos gyventojai 5
2. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO OBJEKTAS 5
3. MOKESČIO TARIFAI 7
4. PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMOJI VERTĖ 8
5. MOKESČIO LENGVATOS 12
6. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS IR SUMOKĖJIMAS 13
6.1. Mokesčio įskaitymas 15
6.2. Paveldimo turto mookesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymai 17
6.3. Paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminai 20
7. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO DEKLARAVIMO TVARKA 21
Išvados 23
PRIEDAI:
1 priedas. Pažyma apie paveldimo turto vertę.
2 priedas. Prašymo formos pavyzdys.
3 priedas. Adresų įrašymo pavyzdžiai
4 priedas. Užsienio valstybėse paveldimo turto deklaracija

1. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO MOKĖTOJAI

Gyventojų paveldimo turto apmokestinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Paveldimo turto mo

okesčių įstatymas, įsigaliojęs nuo 2003 m. sausio 1 d. Minėtas įstatymas numato, kad turtas – tai nekilnojamasis daiktas, kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai ir pinigai.
Paveldimo turto mokesčio mokėtojai yra nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai.

1.1 Nuolatiniai lietuvos gyventojai

Nuolatinis Lietuvos gyventojas – fizinis asmuo, kuris laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnio nuostatas.
Nuolatiniu Lietuvos gyventoju laikomas:
1) fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje;
2) fizinis asmuo, kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje;
3) fizinis asmuo, kuris mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų. 183 dienų laikotarpio apskaičiavimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija;
4) fizinis asmuo, kuris Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 280 arba daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais ir viiename iš šių mokestinių laikotarpių išbuvo Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis 90 arba daugiau dienų, jei šio straipsnio 3 dalyje nenustatyta kitaip. 90 ir 280 dienų laikotarpio apskaičiavimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija;
5) fizinis asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis ir neatitinka šios dalies 3 ir 4 punkto kriterijų, tačiau tokiam fiziniam asmeniui atlyginimas pagal darbo sutartį arba pagal jų esmę atitinkančias sutartis mokamas arba jo gyvenimo kitoje valstybėje išlaidos dengiamos iš Lietuvos valstybės arba savivaldybių biudžetų.

1.2. Nenuolatiniai lietuvos gyventojai

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas – fizinis asmuo, ku

uris nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą.
Fizinis asmuo nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jei jis yra:
1) užsienio valstybės diplomatas, diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar tarptautinės organizacijos atstovybės administracinio-techninio arba aptarnaujančiojo personalo narys – ne Lietuvos Respublikos pilietis (išskyrus asmenis be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba asmeninių, socialinių ar ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje);
2) ne Lietuvos Respublikos pilietis, kuris gauna tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas už darbą Lietuvoje iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorijos administracinio padalinio arba vietos valdžios;
3) ne Lietuvos Respublikos pilietis, kuris Lietuvoje vykdo tik individualią veiklą per nuolatinę bazę ir tai yra vienintelis jo atvykimo į Lietuvą tikslas.

2. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO OBJEKTAS

• Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas
Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas turtas;
Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra Lietuvoje ar užsienio valstybėje paveldimi kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai ir pinigai.
Pagal Įstatymą nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas turtas, tačiau nenustatyta, kad turtinės teisės (teisė į pinigus, į ateityje išmokėtiną kompensaciją) yra mokesčio objektas.
Pavyzdžiui, nėra mokesčio objektas paveldimos kompensacijos už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą (ar turtą, kurio savininkas susigrąžinti natūra nepageidauja). Šios kompensacijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tv

varkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1728) 7 straipsniu (1999 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. VIII-1499 redakcija; Žin., 1999, Nr.113-3292), nuo sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo dienos Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis mokamos pinigais dalimis:

1) už išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius – iki 2009- 01- 01;
2) už gyvenamuosius namus, jų dalis, butus – iki 2011- 01- 01;
3) I grupės invalidams, 1918-1920 m. nepriklausomybės kovų kariams savanoriams, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, politiniams kaliniams, tremtiniams ir Vyčio Kryžiaus ordinu iki 1940 06 15 apdovanotiems asmenims, jų sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams) kompensacijos už išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius išmokamos iki 2003-08-01, o už gyvenamuosius namus, jų dalis, butus – iki 2007- 01- 01.
Vadinasi, šiuo metu kompensaciją paveldintis gyventojas paveldi ne atlyginimą (pinigus), o teisę į šį atlyginimą.

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 58-1330) 6 str. 4 d. 4 punktą paveldėtojai, paveldėję po 1998-01-01 mirusio indėlininko atkurtas santaupas, gali jomis laisvai disponuoti, neatsižvelgdami į nustatytą laisvo disponavimo eilės tvarką. Atsižvelgiant į tai, kad šie paveldėtojai turi teisę disponuoti atkurtomis santaupomis, laikoma, kad jie paveldi pinigus, esančius mokesčio objektu.
Kai paveldimos iki 1998-01-01 mirusio turto palikėjo atkuriamosios santaupos, atsižvelgiant į tai, kad paveldėtojai negali jomis laisvai disponuoti, laikoma, kad jie paveldi teises į šias santaupas, nesančias mokesčio objektu.

• Nenuolatinio lietuvos gyventojo mokesčio objektas
Nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas kilnojamasis daiktas, kurį pa

agal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisiškai įregistruoti Lietuvoje, taip pat Lietuvos Respublikoje esantis nekilnojamasis daiktas.
Nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimi:
1) Lietuvos atitinkamuose registruose turto palikėjo vardu įregistruoti kilnojamieji daiktai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra privaloma teisinė registracija;

2) turto palikėjui nuosavybės teise priklausantys kilnojamieji daiktai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra privaloma teisinė registracija, tačiau kurie nebuvo įregistruoti atitinkamuose registruose;

3) nekilnojamieji daiktai, esantys Lietuvos Respublikoje.

Kilnojamiesiems daiktams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, pavyzdžiui, priskiriami:
1) automobilių kelių eismo motorinės transporto priemonės (automobiliai, motociklai, kitos motorinės transporto priemonės ir pan.),
2) žemės ūkio technika (traktoriai, jų priekabos, kelių tiesimo mašinos ir pan.),
3) šaunamieji ginklai (graižtviniai medžiokliniai, lygiavamzdžiai šautuvai, pistoletai (revolveriai) savigynai ir pan. )
4) potencialiai pavojingi įrenginiai (garo ir vandens šildymo katilai, slėginiai indai, liftai, kėlimo kranai, eskalatoriai, funikulieriai, techniniai medicinos įrenginiai, pasivažinėjimo atrakcionai ir pan.).
Lietuvos Respublikos teisės aktuose gali būti nustatyta privaloma teisinė registracija ir kitiems kilnojamiesiems daiktams.

3. MOKESČIO TARIFAI

Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatyme nustatyti du paveldimo turto mokesčio tarifai: 5 ir 10 procentų. Taikytiną mokesčio tarifą lemia tai, kokia yra paveldimo turto apmokestinamoji vertė.
Jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė (70 proc. visos jo vertės) yra ne didesnė už 0,5 mln. litų, paveldimo turto mokestis skaičiuojamas taikant 5 proc. tarifą.
Jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra didesnė už 0,5 mln. litų, tai paveldimo turto mokestis skaičiuojamas taikant 10 proc. tarifą.
Mokestis priklauso nuo paveldimo turto apmokestinamosios vertės, o ši priklauso nuo turto vertės. Koks mokesčio tarifas turi būti taikomas apmokestinant paveldimą turtą, priklauso nuo paveldimo turto apmokestinamosios vertės.

Pavyzdžiai
1. Asmuo A. dėdei mirus paveldi žemės sklypą, kurio vidutinė rinkos kaina yra 15 tūkst. litų, o pastatų – 35 tūkst. litų. Vadinasi, paveldimo turto vertė yra 50 tūkst. litų (15000 + 35000), o apmokestinamoji vertė–35 tūkst. litų (50000×70/100). Kadangi paveldimo turto apmokestinamoji vertė nėra didesnė kaip 0,5 mln. litų, taikytinas 5 proc. mokesčio tarifas.
2. Asmuo B. tetai mirus paveldi statinį, kurio vidutinė rinkos kaina yra 760 000 litų. Apmokestinamoji vertė yra 532 000 litų (760000×70/100). Kadangi paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra didesnė kaip 0,5 mln. litų, taikytinas 10 proc. mokesčio tarifas.

4. PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMOJI VERTĖ

Turto apmokestinamoji vertė apskaičiuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra mokesčio bazė.
Paveldimo turto apmokestinamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 24 (Žin., 2003, Nr. 5-194) ,,Dėl paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarka.
Gyventojo paveldimo turto vertė nustatoma remiantis Tvarkos nuostatomis, Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nustatytomis bei ,,Valstybės žiniose“ paskelbtomis turto vidutinėmis rinkos kainomis, Nacionalinės vertybinių popierių biržos centriniam mokesčių administratoriui teikiama informacija, gyventojų pateiktomis notarų išduotomis pažymomis apie paveldimo turto vertę bei kitais turto vertę įrodančiais dokumentais.

Pavyzdžiai
1. Notaro išduotoje pažymoje apie paveldimą turtą nurodyta, kad gyventojas paveldi 100 vnt. AB X akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 20 Lt. Šios akcijos nekotiruojamos vertybinių popierių biržoje, todėl jų vertė yra nominali vertė, t. y. 2000 Lt (100×20).
2. Pažymoje apie paveldimą turtą nurodyta, kad gyventojas paveldi 100 vnt. AB Y akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 10 Lt. Pagal Nacionalinės vertybinių popierių biržos pateiktus duomenis šios akcijos yra kotiruojamos vertybinių popierių biržoje (gyventojo pateikto prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę AVMI pateikimo dieną vidutiniškai – po 12 Lt už 1 akciją), apskaičiuojama jų vidutinė rinkos kaina:
100×12=1200 Lt.
3. Pažymoje apie paveldimą turtą nurodyta, kad gyventojas paveldi:
1) pinigus nacionaline valiuta – 10000 Lt,
2) pinigus užsienio valiuta – 2000 JAV dolerių,
3) buitinę techniką (2 kompiuteriai, 2 televizoriai, 1 šaldytuvas),
4) 2 kambarių butą Vilniuje, Širvintų g. 1-1.
Paveldimų pinigų nacionaline ir užsienio valiuta vertė, taip pat buto vertė nustatoma prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo vietos mokesčio administratoriui dieną. Gyventojo pateikto prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę dienai apskaičiuojama šio paveldimo turto vertė:
1) pinigų nacionaline valiuta vertė – 10000 Lt (t.y. jų nominali vertė),
2) pinigų užsienio valiuta vertė – 5360 Lt (1 JAV dolerio vertė pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir užsienio valiutos kursą buvo 2,68 Lt už 1 JAV dolerį),
3) buto vertė – 68000 Lt (vidutinė rinkos kaina, apskaičiuota Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nustatyta tvarka).
Gyventojo įvertinimu, buitinės technikos vertė, buvusi jo pasirinktą dieną laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos iki prašymo pateikimo dienos, yra 3600 Lt.
Visa šio gyventojo paveldimo turto vertė yra:
10000 + 5360 + 68000 + 3600 = 86960 Lt.

Turtą paveldinčių gyventojų prašymu Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas yra įgaliotas nustatyti antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių (įskaitant kilnojamąsias ir nekilnojamąsias kultūros objektus, saugomus kaip kultūros vertybės) vertę, kartu su Lietuvos prabavimo rūmais – antikvarinių tauriųjų metalų gaminių ir antikvarinių brangakmenių gaminių vertę, o Lietuvos prabavimo rūmai – tauriųjų metalų, brangakmenių, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių vertę. Nustatytais atvejais šios įstaigos turtą paveldintiems gyventojams turi išduoti centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos pažymas apie paveldimo turto vertę. Pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-80 ,,Dėl pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 formos ir pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę FR0514 formos patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 32-1363).
Paveldimo turto (išskyrus paveldimo užsienio valstybėje) apmokestinamąją vertę pagal turtą paveldinčių gyventojų pateiktus prašymus apskaičiuoja apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI). AVMI taip pat nustato nekilnojamųjų daiktų (išskyrus įmonių bei užsienio valstybėse paveldėtų daiktų) ir kilnojamųjų daiktų, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisiškai registruoti, taip pat vertybinių popierių, pinigų nacionaline valiuta bei užsienio valiuta vertę. Nustatant nekilnojamojo daikto (statinio, jo dalies, žemės sklypo ir pan.) vidutinę rinkos vertę, vadovaujamasi valstybės įmonės Registrų centras įvertinimu.
Apskaičiuojant paveldimo turto apmokestinamąją vertę, paveldimo turto vertė yra mažinama 30 proc. (t. y. apmokestinamoji vertė sudaro 70 proc. to turto vertės).

Pavyzdys
1. Nuolatinis Lietuvos gyventojas Lietuvos Respublikoje paveldi tokį turtą:
1) pastatą, kurio vidutinė rinkos kaina pagal valstybės įmonės Registrų centras pateiktus duomenis yra 35 tūkst. litų,
2) žemės sklypą, kurio vidutinė rinkos kaina pagal valstybės įmonės Registrų centras pateiktus duomenis yra 15 tūkst. litų,
3) 5 tūkst. litų indėlį nacionaline valiuta,
4) nekotiruojamas vertybinių popierių biržoje UAB ,,X “ akcijas, 20 tūkst. litų nominalios vertės,
5) kotiruojamas vertybinių popierių biržoje UAB ,,Y” akcijas, pagal Nacionalinės vertybinių popierių biržos pateiktus duomenis, 10 tūkst. litų vidutinės rinkos vertės (nominali vertė 7 tūkst. litų),
6) 10 tūkst. litų pajinį įnašą žemės ūkio bendrovėje,
7) 300 litų pinigines įmokas už žemę,
8) 2 tūkst. litų piniginę kompensaciją už valstybės išperkamą žemę.
Kompensacija už žemę nėra paveldimo turto mokesčio objektas, todėl nustatant bendrą paveldimo turto vertę į ją neatsižvelgiama. Pagal nuostatas apskaičiuojama 1-7 punktuose nurodyto mokesčio objektu esančio paveldimo turto bendra vertė:
35000 + 15000 + 5000 + 20000 + 10000 + 10000 + 300 = 95300 Lt
Nuo šios paveldimo turto vertės apskaičiuojama jo apmokestinamoji vertė :
95300 Lt x 70 / 100 = 66710 Lt.

AVMI turtą paveldinčiam gyventojui ar jo įgaliotam asmeniui išduoda centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos pažymą apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę. Pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę FR0514 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-80 (Žin., 2003, Nr. 32-1363).
Išduodami du pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę FR0514 formos egzemplioriai. Vienas egzempliorius yra skirtas pateikti paveldėjimo teisės liudijimą išduodančiam notarui, kitas – turtą paveldinčiam gyventojui. Sprendžiant paveldėto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų apmokestinimo pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą klausimą FR0514 formos pažyma yra juridinę galią turintis dokumentas, įrodantis šio turto įsigijimo kainą. Pagal AVMI pateiktus prašymus FR0514 forma išduodama ir tiems gyventojams, kurie pagal Įstatymo yra atleisti nuo mokesčio sumokėjimo.
Užsienio valstybėse esančio paveldėto turto apmokestinamąją vertę apskaičiuoja patys turtą paveldėję gyventojai.
Pavyzdys
1. Gyventojas A. JAV paveldėjo gyvenamąjį namą, kurio vertė pagal 2003 m. sausio 15 d. išduotus paveldėjimo dokumentus yra 25 tūkst. JAV dolerių. Gyventojas šių dokumentų pagrindu apskaičiuoja paveldėto turto vertę ir apmokestinamąją vertę.
Užsienio valstybėje paveldėto turto vertė yra vertė, nurodyta paveldėjimo dokumentuose. Juose nurodyta gyvenamojo namo vertė 2003 m. sausio 15 dienai, todėl jo vertė perskaičiuojama litais pagal tą dieną buvusį Lietuvos banko paskelbtą oficialų lito ir JAV dolerio kursą (tarkim, kad tą dieną lito ir JAV dolerio kursas buvo 2,85 Lt už 1 JAV dolerį):
25000 x 2,85 = 71250 Lt.
Nuo šios vertės gyventojo apskaičiuota paveldimo turto apmokestinamoji vertė:
71250×70/100 = 49875 Lt.

Paveldimo turto apmokestinamoji vertė nuo 2004-07-16 paveldimo turto vertė apskaičiuojama remiantis Vyriausybės 2004 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 874 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimo Nr. 24 ,,Dėl paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo” patvirtintomis Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 109-4082) (toliau – Taisyklės).

Gyventojo paveldimo turto vertė nustatoma remiantis Taisyklių nuostatomis, Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nustatytomis bei ,,Valstybės žiniose“ paskelbtomis turto vidutinėmis rinkos kainomis, Nacionalinės vertybinių popierių biržos centriniam mokesčių administratoriui teikiama informacija, gyventojų pateiktomis notarų išduotomis pažymomis apie paveldimo turto vertę bei kitais turto vertę įrodančiais dokumentais.

Pavyzdys
1. Pažymoje apie paveldimą turtą nurodyta, kad gyventojas paveldi:
1) pinigus nacionaline valiuta – 10000 Lt,
2) pinigus užsienio valiuta – 2000 JAV dolerių,
3) buitinę techniką (2 kompiuteriai, 2 televizoriai, 1 šaldytuvas),
4) 2 kambarių butą Vilniuje, Širvintų g. 1-1.
Paveldimų pinigų nacionaline ir užsienio valiuta vertė, taip pat buto vertė nustatoma prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo vietos mokesčio administratoriui dieną. Gyventojo pateikto prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę dienai apskaičiuojama šio paveldimo turto vertė:
1) pinigų nacionaline valiuta vertė – 10000 Lt (t.y. jų nominali vertė),
2) pinigų užsienio valiuta vertė – 5500 Lt (1 JAV dolerio vertė pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir užsienio valiutos kursą buvo 2,75 Lt už 1 JAV dolerį),
3) buto vertė – 68000 Lt (vidutinė rinkos kaina, apskaičiuota Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nustatyta tvarka).
Gyventojo įvertinimu, buitinės technikos vertė, buvusi jo pasirinktą dieną laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos iki prašymo pateikimo dienos, yra 3600 Lt.
Visa šio gyventojo paveldimo turto vertė yra:
10000 + 5500 + 68000 + 3600 = 87100 Lt.

5. MOKESČIO LENGVATOS

Mokesčiu neapmokestinama:
1) vienam sutuoktiniui mirus kito sutuoktinio paveldimas turtas;
2) vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų paveldimas turtas;
3) paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 10 tūkst. litų.
Išvardytų asmenų paveldimas turtas neapmokestinamas, nepriklausomai nuo to, kokia yra jo vertė. Nuostata dėl 10000 lt apmokestinamosios vertės neapmokestinimo taikoma visais kitais atvejais. Gyventojai, paveldintys ne didesnės kaip 10 tūkst. litų apmokestinamosios vertės turtą (t. y. 14285,71 Lt vertės turtą; 10000 x 100/ 70 = 14285,71 Lt) yra atleisti nuo mokesčio sumokėjimo. Gyventojų, paveldinčių didesnės kaip 10 tūkst. litų apmokestinamosios vertės turtą, jo apmokestinamoji vertė ir privalomas sumokėti paveldimo turto mokestis apskaičiuojami pagal pateikiamą pavyzdį.

Pavyzdys

Gyventojas paveldi turtą, kurio bendra vertė yra 100000 Lt.

1) Apskaičiuojama šio turto apmokestinamoji vertė:
100000 Lt x 70/100 = 70000 Lt.

2) Taikoma Įstatymo 7 str. 1 d. 3 punkte nurodyta lengvata, t. y. turto apmokestinamoji vertė sumažinama 10000 Lt:
70000 Lt – 10000 Lt = 60000 Lt.

3) Apskaičiuojamas privalomas sumokėti mokestis:
60000 x 5/100 = 3 000 Lt .

Kai gyventojas paveldi turtą kelis kartus per metus (iš skirtingų turto palikėjų), paveldimo turto apmokestinamoji vertė mažinama 10 tūkst. litų suma kiekvienu paveldėjimo atveju.
Kai mirusio asmens turtą paveldi daugiau kaip vienas mokesčio mokėtojas, Įstatymo 7 str. 1 d. 3 punkto nuostata, kad yra neapmokestinama paveldimo turto apmokestinamoji vertė, ne didesnė kaip 10 tūkst. litų, taikoma kiekvienam mokesčio mokėtojui atskirai.
Savivaldybės taryba gali atidėti mokesčio sumokėjimo terminus ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui po paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Be to, savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę gyventojams mažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.
Pavyzdys
1. Asmuo B., paveldintis gyvenamąjį namą Klaipėdos rajone, privalo sumokėti 2800 litų mokestį. Atsižvelgdama į asmens B. pateiktą prašymą atidėti mokesčio sumokėjimo terminą, Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2003.01.15 priėmė sprendimą atidėti mokesčio terminą ir leisti jį sumokėti per keletą kartų iki: 2003.04.15 – 700 Lt, 2003.07.15 – 700 Lt, 2003.10.15 – 700 Lt, 2004.01.15 – 700 Lt.

Paveldėtojui, pateikusiam notarui savivaldybės tarybos sprendimą atidėti mokesčio mokėjimo terminus ar atleisti nuo jo, paveldėjimo teisės liudijimai išduodami nepaisant to, kad mokestis nesumokėtas.
6. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS IR SUMOKĖJIMAS

Mokestį apskaičiuoja paveldėjimo teisės liudijimus išduodantys notarai pagal jiems pateiktus paveldimo turto įvertinimo duomenis bei kitus dokumentus, kurių reikia nuosavybės teisei įforminti ir mokesčio lengvatoms pateisinti.
Pareiga apskaičiuoti mokestį nustatyta paveldėjimo teisės dokumentus išduodantiems notarams. Mokestis apskaičiuojamas pagal notarams pateiktus paveldimo turto įvertinimo duomenis, t. y. pagal AVMI išduotas FR0514 formos pažymas apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę.

Tai, kad AVMI, nustatydama paveldimo turto apmokestinamąją vertę, į FR0514 formos pažymą įrašo sumokėtino mokesčio dydį, neatleidžia notaro nuo pareigos perskaičiuoti privalomą sumokėti mokestį.
Nuo mokesčio sumokėjimo atleisti asmenys paveldėjimo teisės liudijimus išduodantiems notarams turi pateikti giminystės ryšį su turto palikėju įrodančius dokumentus. Tais atvejais, kai turtą paveldi globėjas (rūpintojas) arba globotinis (rūpintinis), pateikiamas teismo sprendimas ar savivaldybės valdybos (mero) sprendimas (potvarkis) dėl globos (rūpybos) skyrimo.
Pažymėtina, kad pareiga taikyti Įstatymo 7 str. 1 d. 1-2 punktuose nurodytas mokesčio lengvatas yra nustatyta paveldėjimo dokumentus išduodantiems notarams. Notaras nustato turtą paveldėjusio įpėdinio giminystės ryšį su turto palikėju ir įrašo tai paveldėjimo dokumentuose. Pagal Notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810) 26 str. ,,pripažįstama, kad notarine forma patvirtintuose dokumentuose esantys faktai yra nustatyti ir neįrodinėjami, iki šie dokumentai (jų dalys) įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažinti negaliojančiais“.
Todėl mokesčio administratoriaus pareigūnas vadovaujasi Įstatymo 7 str. 1 dalies nuostatomis ir paveldėjimo dokumentuose turto palikėjo ir paveldėtojo giminystės ryšį konstatuojančiais notaro įrašais.

Pavyzdžiai
1. Paveldėjimo dokumente nurodyta, kad mirusio asmens A. turtą (gyvenamąjį namą su priklausiniais) paveldi jo sutuoktinė B.
Paveldėjimo dokumente taip pat yra įrašyta pastaba, kad ½ dalis gyvenamojo namo su priklausiniais valstybės įmonėje Registrų centras buvo įregistruota asmens Z. (mirusiojo brolio) vardu, o asmuo A. yra priėmęs palikimą po brolio Z. mirties, tačiau, nespėjęs įforminti palikimo savo vardu, mirė.
Kadangi notaras paveldėjimo dokumente patvirtino, jog paveldėtoja B. paveldi savo mirusiam sutuoktiniui priklausiusį turtą (įskaitant ir ½ namo dalies, kurią šis paveldėjo po brolio mirties), vadovaujantis Įstatymo 7 str. 1 d. 1 punktu, paveldėtoja B. mokesčio mokėti neprivalo.
2. Paveldėjimo dokumente nurodyta, kad mirusio asmens A. (dėdės) turtą (55000 Lt indėlį) paveldi jo dukterėčia B.
Paveldėjimo dokumente taip pat nurodyta, kad paveldėtojai B. teisė priimti palikimą perėjo mirus jos motinai (palikėjo seseriai).
Atsižvelgiant į tai, kad paveldėjimo dokumente konstatuota, jog paveldėtoja B. paveldi dėdės (bet ne motinos) turtą, o brolių (seserų) vaikai (sūnėnai ir dukterėčios) pagal Įstatymo 7 str. 1 dalį nėra atleisti nuo mokesčio, tai paveldėtoja B. privalo jį sumokėti.

Kai turtą paveldi daugiau kaip vienas paveldėtojas, mokestis skaičiuojamas atskirai kiekvienam iš jų pagal jam tenkančio turto apmokestinamosios vertės dalį.
Pavyzdys
Asmuo A. ir asmuo B. lygiomis dalimis paveldi mirusio dėdės turtą: 52000 Lt indėlį ir 60000 Lt vertės butą. Bendra paveldimo turto vertė yra 112000 Lt.
Kiekvienas iš paveldėtojų paveldi po 56000 Lt (112000 / 2) vertės turtą.
Kiekvieno iš jų paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra 39200 Lt (56000 x 70/100).
Kiekvienam paveldėtojui taikoma Įstatymo 7 str. 3 punkte nustatyta lengvata (t. y. to turto apmokestinamoji vertė mažinama 10 tūkst. litų):
39200 Lt – 10000 Lt = 29200 Lt
Apskaičiuojamas privalomas sumokėti mokestis:
29200 Lt x 5/100 = 1460 Lt.
Taigi kiekvienas paveldėtojas privalės sumokėti po 1460 Lt mokestį.

6.1. Mokesčio įskaitymas

Mokestis įskaitomas:
1) kai paveldimas nekilnojamasis daiktas, įskaitant atvejus, kai kartu paveldimas ir kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai, – į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamasis daiktas, biudžetą;
2) kai paveldimas tik kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai – į savivaldybės, kurios teritorijoje kilnojamojo daikto, vertybinių popierių, pinigų paveldėjimas įformintas, biudžetą;
3) kai paveldimas užsienio valstybėse esantis turtas, – į savivaldybės, kurios teritorijoje nuolatinis Lietuvos gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, biudžetą.

Mokestis sumokamas į AVMI biudžeto surenkamąją sąskaitą per banko įstaigą. Mokestis sumokamas AVMI, kurios teritorijoje:
1. yra nekilnojamasis daiktas, – kai paveldimas nekilnojamasis daiktas, įskaitant atvejus, kai kartu paveldimas ir kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai;
2. turto paveldėjimas įforminamas, – kai paveldimas tik kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai;
3. nuolatinis Lietuvos gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, – kai šis gyventojas paveldi užsienio valstybėje esantį turtą.
Tais atvejais, kai kartu su nekilnojamaisiais daiktais, esančiais skirtingose Lietuvos Respublikos vietose, paveldimas kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai, tai mokestis nuo šio kilnojamojo daikto, vertybinių popierių, pinigų proporcingai įskaitomas į biudžetą tų savivaldybių, kurių teritorijose yra nekilnojamieji daiktai.

Pavyzdys
Gyventojas paveldi
12000 Lt vertės butą Kėdainių raj.
16000 Lt indėlį AB Vilniaus banko Vilniaus skyriuje
22000 Lt vertės gyvenamąjį namą Kauno raj.
Bendra turto vertė – 50000 Lt.
Paveldėjimo dokumentai įforminami Vilniaus mieste.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 24 patvirtinta Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarka, apskaičiuota, kad viso turto apmokestinamoji vertė yra 25000 Lt:
50000 Lt – (50000 x 30 /100) – 10000 Lt = 25000 Lt
Mokėtino mokesčio dydis yra 1250 Lt:
25000 Lt x 5/100 = 1250 Lt
Sumokėtas mokestis, įskaitant ir nuo paveldėto indėlio sumos, turi būti įskaitytas taikant Įstatymo 10 str. 1 punkto nuostatas, t. y. į nekilnojamųjų daiktų buvimo vietos savivaldybių biudžetą.
1. Apskaičiuojama, kokia yra kiekvieno paveldimo turto elemento vertės dalis bendroje paveldimo turto vertėje:
1.1) buto: 12000/50000=0,24
1.2) indėlio: 16000/50000=0,32
1.3) namo: 22000/50000=0,44
2. Apskaičiuojama mokėtino mokesčio suma nuo kiekvieno paveldimo turto elemento vertės:
2.1) buto: 0,24 x 1250 Lt = 300 Lt
2.2) indėlio: 0,32 x 1250 Lt = 400 Lt
2.3) namo: 0,44 x 1250 Lt = 550 Lt.
3. Apskaičiuojama bendra nekilnojamųjų daiktų vertė:
12000 + 22000 = 34000 Lt
4. Apskaičiuojama kiekvieno nekilnojamojo daikto vertės dalis bendroje šių daiktų vertėje:
4.1) buto: 12000/34000 = 0,35
4.2) namo: 22000/34000= 0,65
5. Apskaičiuojama, kokia mokėtino mokesčio suma nuo indėlio turi būti pervesta buto buvimo vietos (Kėdainių raj.) savivaldybės biudžetui:
400 Lt x 0,35 = 140 Lt.
6. Apskaičiuojama, kokia mokėtino mokesčio suma nuo indėlio turi būti pervesta namo (Kauno raj.) buvimo vietos savivaldybės biudžetui:
400 x 0,65 = 260 Lt
7. Apskaičiuojama bendra mokėtina į Kėdainių raj. savivaldybės biudžetą suma:
300 + 140 = 440 Lt
8. Apskaičiuojama bendra mokėtina į Kauno raj. savivaldybės biudžetą suma:
550 + 260 = 810 Lt.

6.2. Paveldimo turto mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymai

Užsienio valstybių, kuriose sumokėtą paveldimo turto mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą galima atskaityti iš Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoto paveldimo turto mokesčio sumos, sąrašas (toliau – Sąrašas) patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1K-203 (Žin., 2003, Nr. 75-3486). Sąraše nurodytos:
Airija, Armėnijos Respublika, Australija, Austrijos Respublika, Baltarusijos Respublika, Belgijos Karalystė, Čekijos Respublika, Danijos Karalystė, Estijos Respublika, Graikijos Respublika, Islandijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Italijos Respublika, Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Kanada, Kazachstano Respublika, Kinijos Liaudies Respublika, Kroatijos Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Moldovos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Norvegijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Portugalijos Respublika, Rumunija, Rusijos Federacija, Slovakijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė, Šveicarijos Konfederacija, Turkijos Respublika, Ukraina, Uzbekistano Respublika, Vengrijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika.
Nuolatinis Lietuvos gyventojas iš šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoto paveldimo turto mokesčio sumos gali atskaityti nustatyto paveldimo turto mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje nuo paveldimo turto, esančio toje valstybėje, jeigu ta valstybė įtraukta į finansų ministro tvirtinamą sąrašą.
Nuolatinio Lietuvos gyventojo paveldimo turto dvigubas apmokestinimas panaikinamas įskaitant užsienio valstybėje sumokėtą paveldimo turto mokestį ar jam tapatų mokestį į Lietuvoje mokėtiną paveldimo turto mokestį. Iš nuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje mokėtino mokesčio sumos atskaitoma paveldimo turto mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma, sumokėta toje užsienio valstybėje, kurioje šis turtas yra. Tačiau ši taisyklė taikytina tik esant šioms (abiem) sąlygoms: 1) paveldėtas turtas yra toje užsienio valstybėje, kuri nurodyta finansų ministro įsakymu patvirtintame valstybių sąraše; 2) paveldimo turto mokestis ar jam tapatus mokestis yra sumokėtas toje užsienio valstybėje, kurioje yra šis paveldėtas turtas.
Užsienio valstybių, kuriose sumokėtą paveldimo turto mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą galima atskaityti iš Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoto paveldimo turto mokesčio sumos, sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. lK-203 (Žin.,2003, Nr. 75-3486).
Užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma turi būti perskaičiuojama litais pagal oficialų lito ir atitinkamos užsienio valiutos kursą arba pagal oficialų lito ir euro kursą, nustatytą Lietuvos banko, buvusį paveldimo (ar jam tapataus) mokesčio sumokėjimo metu.
Jeigu nuo paveldimo turto, esančio užsienio valstybėje, šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuota paveldimo turto mokesčio suma yra mažesnė, negu nustatyto paveldimo turto mokesčio arba jam tapataus mokesčio suma, sumokėta nuo to paveldimo turto užsienio valstybėje, tai atskaitoma tik šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuota paveldimo turto mokesčio suma.
Jeigu nuolatinio Lietuvos gyventojo už paveldimą turtą Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuota paveldimo turto mokesčio suma yra mažesnė negu paveldimo turto mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma, sumokėta nuo to paveldėto užsienio valstybėje esančio turto, tai gali būti atskaitoma tik Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuota paveldimo turto mokesčio suma.

Pavyzdys
Apskaičiuota, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas nuo užsienio valstybėje esančio paveldėto turto Lietuvoje privalo sumokėti 180 Lt mokestį (tarkim, kad sumokėtino mokesčio suma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir euro kursą sudaro 50 eurų). Užsienio valstybėje, kurioje yra šis paveldėtas turtas ir kuri yra nurodyta finansų ministro patvirtintame užsienio valstybių sąraše, gyventojas sumokėjo paveldimo turto (ar jam tapatų) 70 eurų (t.y. 252 Lt) dydžio mokestį. Iš apskaičiuotos 180 Lt sumos atskaitomi 180 Lt, sumokėti toje užsienio valstybėje. Vadinasi gyventojas Lietuvoje mokėti mokestį neprivalo.

Jeigu nuolatinio Lietuvos gyventojo už paveldėtą turtą pagal Įstatymą apskaičiuota paveldimo turto mokesčio suma yra didesnė negu paveldimo turto mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma, sumokėta nuo paveldėto turto toje užsienio valstybėje, kurioje jis yra, tai gali būti atskaitoma tik užsienio valstybėje (jeigu ji nurodyta minėtame finansų ministro patvirtintame sąraše) sumokėta mokesčio suma. Skirtumas tarp Įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuotos paveldimo turto mokesčio sumos ir užsienio valstybėje sumokėtos paveldimo turto mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumos turi būti sumokamas Lietuvoje per Įstatymo nustatytą terminą.

Pavyzdys
Pagal Įstatymą apskaičiuota, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas nuo Australijoje esančio paveldėto turto Lietuvoje privalo sumokėti 270 Lt mokestį (tarkim, kad sumokėtino mokesčio suma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir euro kursą yra 75 eurai). Australijoje (t. y. užsienio valstybėje, nurodytoje finansų ministro patvirtintame sąraše), gyventojas sumokėjo paveldimo turto ar jam tapatų 50 eurų (t.y. 180 Lt) dydžio mokestį. Iš apskaičiuotos 270 Lt sumos atskaitomi 180 Lt, sumokėti Australijoje. Vadinasi, gyventojas Lietuvoje privalo sumokėti 90 Lt (270-180).

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas paveldi turtą keliose užsienio valstybėse, tai atskaitoma paveldimo turto mokesčio suma apskaičiuojama atskirai pagal kiekvieną valstybę, kurioje yra paveldimas turtas.
Tais atvejais, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas kalendoriniais metais paveldi turtą keliose užsienio valstybėse, iš Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotos paveldimo turto mokesčio sumos atskaitytina sumokėto paveldimo turto mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma apskaičiuojama atskirai pagal kiekvieną valstybę (nurodytą finansų ministro patvirtintame sąraše), kurioje yra paveldimas turtas.

Pavyzdys
Gyventojas 2003 m. paveldėjo turtą :
1) esantį Estijoje, kur sumokėjo 50 eurų (pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir euro kursą tai sudaro 180 Lt) paveldimo turto ar jam tapatų mokestį;
2) esantį Latvijoje, kur sumokėjo 70 eurų (tai sudaro 252 Lt) paveldimo turto ar jam tapatų mokestį .

Apskaičiuota, kad šio gyventojo Lietuvoje sumokėtino paveldimo turto mokesčio suma sudaro:
1) nuo Estijoje esančio paveldėto turto – 216 Lt;
2) nuo Latvijoje esančio paveldėto turto – 234 Lt.
Abi šios valstybės yra nurodytos finansų ministro patvirtintame sąraše, todėl yra pagrindas Įstatymo nustatyta tvarka atskaityti jose sumokėtą paveldimo turto (ar jam tapataus) mokestį. Atskaitytina sumokėto mokesčio suma apskaičiuojama atskirai pagal kiekvieną valstybę.
Kadangi Estijoje sumokėto paveldimo turto (ar jam tapataus) mokesčio suma yra mažesnė už sumokėtiną Lietuvoje, tai nuo Estijoje esančio paveldėto turto Lietuvoje šis gyventojas privalės sumokėti dar 36 Lt (216 – 180).

Latvijoje sumokėto paveldimo turto (ar jam tapataus) mokesčio suma yra didesnė (252Lt) už sumokėtiną Lietuvoje (234 Lt,) todėl iš sumokėtinos Lietuvoje mokesčio sumos atskaitoma visa Latvijoje sumokėta mokesčio suma: 234-234=0.
Vadinasi, šis gyventojas Lietuvoje privalės iš viso sumokėti 36 Lt paveldimo turto mokestį.

Atskaityti iš apskaičiuotos paveldimo turto mokesčio sumos šiame straipsnyje nustatyta tvarka leidžiama tik tuo atveju, jeigu yra pateikti užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtinti dokumentai apie toje valstybėje esantį paveldimą turtą bei nuo jo apskaičiuotą ir sumokėtą nustatyto paveldimo turto mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą.

Užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtintas (ar jo išduotas) dokumentas apie paveldimo turto mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumokėjimą, taip pat dokumentas apie užsienio valstybėje paveldimą turtą turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertėjo patvirtinti vertimai bei minėti dokumentai pridėti prie deklaracijos.

6.3. Paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminai
• Kai paveldimas Lietuvoje esantis turtas
Konkretus paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminas nenustatytas, tačiau paveldimo turto mokestis turi būti sumokėtas dar prieš notarui išduodant turto paveldėjimo teisės liudijimą.
Gyventojas, kuriam savivaldybės tarybos sprendimu yra atidėtas paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminas, šį mokestį privalo sumokėti iki savivaldybės tarybos sprendime nurodyto termino pabaigos.
Kol paveldimo turto mokestis nesumokėtas, arba, kol nepateikti dokumentai, įrodantys, kad šis mokestis atidėtas ar kad nuo jo sumokėjimo gyventojas yra atleistas, turto paveldėjimo teisės liudijimas neišduodamas.

• Kai paveldimas užsienio valstybėje esantis turtas
Paveldimo turto mokestis privalo būti sumokėtas iki kovo 1 dienos kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais turtas buvo paveldėtas.
Pavyzdžiai
1. Nuolatinis Lietuvos gyventojas (toliau šiuose pavyzdžiuose – gyventojas) paveldi Kanadoje esantį gyvenamąjį namą, kitus statinius ir žemės sklypą. Šie nekilnojamieji daiktai yra paveldėti užsienio valstybėje.
2. Gyventojas paveldi mirusio Latvijos Respublikos gyventojo indėlį Šveicarijos banko sąskaitoje ir jam priklausiusį statinį Rygoje. Laikoma, kad visas šis turtas yra paveldėtas užsienio valstybėse (indėlis – Šveicarijoje, statinys – Latvijos Respublikoje).
3. Gyventojas paveldi butą Vilniuje ir indėlį Vokietijos banko įstaigoje. Laikoma, kad butas yra paveldėtas Lietuvoje, o indėlis – Vokietijoje.

7. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO DEKLARAVIMO TVARKA

• Kai paveldimas Lietuvoje esantis turtas
Nuolatiniam ar nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, paveldinčiam Lietuvoje esantį turtą, tokio turto, taip pat privalomo sumokėti paveldimo turto mokesčio deklaruoti nereikia.

• Kai paveldimas užsienio valstybėse esantis turtas
Užsienio valstybėse turtą paveldintis nuolatinis Lietuvos gyventojas, pagal Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymą privalantis sumokėti paveldimo turto mokestį, turi deklaruoti užsienio valstybėse paveldimą turtą ir apskaičiuotą privalomą sumokėti paveldimo turto mokestį.
Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 forma, Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos bei jos papildomo lapo pildymo ir teikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-325 ,,Dėl Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos bei jos papildomo lapų formų, jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 121-5509).
Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos teikti nereikia, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas turtą užsienio valstybėje paveldi iš sutuoktinio, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, globėjų, rūpintojų, globotinių, rūpintinių, senelių, vaikaičių, brolių, seserų. Iš šių asmenų paveldimas turtas neapmokestinamas ir nedeklaruojamas.
Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos teikti nereikia ir tada, kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė nėra didesnė kaip 10000 Lt (t. y., kai visa paveldimo turto vertė yra ne didesnė už 14285,71 Lt). Vadinasi, gyventojui, iš kitų gyventojų, o ne iš sutuoktinio, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, globėjų, rūpintojų, globotinių, rūpintinių, senelių, vaikaičių, brolių, seserų paveldimo turto nereikės deklaruoti ir mokėti paveldimo turto mokesčio, jeigu to turto vertė yra ne didesnė už 14285,71 Lt.
Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaraciją privaloma pateikti iki kovo 1 dienos kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais turtas buvo paveldėtas.
Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracija turi būti pateikiama turtą paveldėjusio gyventojo nuolatinės gyvenamosios vietos AVMI.

IŠVADOS
– Paveldimo turto mokesčio mokėtojai yra nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai.
– Nuolatiniai Lietuvos gyventojai paveldimo turto mokestį moka nuo Lietuvoje ar užsienio valstybėse paveldimų: kilnojamų daiktų, nekilnojamųjų daiktų, vertybinių popierių, pinigų. Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai paveldimo turto mokestį moka tik nuo Lietuvoje paveldimų: Lietuvoje esančių nekilnojamųjų daiktų, kilnojamųjų daiktų, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra nustatyta privaloma teisinė registracija;
– Paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra paveldimo turto vertė, sumažinta 30 procentų.Taigi paveldimo turto apmokestinamoji vertė sudaro 70 proc. to turto vertės;
– Lietuvoje esančio paveldimo turto apmokestinamąją vertę apskaičiuoja AVMI. Užsienio valstybėse esančio paveldimo turto apmokestinamąją vertę ir sumokėtiną paveldimo turto mokestį apskaičiuoja pats turtą paveldintis gyventojas;
– Paveldimo turto mokesčiu neapmokestinamas: vienam sutuoktiniui mirus kito sutuoktinio paveldimas turtas, vaikų, įvaikių, tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų, globotinių, rūpintinių, senelių, vaikaičių, brolių ir seserų paveldimas turtas. Paveldimo turto mokesčiu taip pat neapmokestinama paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 10 tūkst. Lt.;
– Paveldimo turto mokesčio įstatyme nustatyti 5 ir 10 procentų mokesčio tarifai. Jei paveldimo turto apmokestinamoji vertė mažesnė už 0,5 mln. litų, paveldimo turto mokestis skaičiuojamas taikant 5 proc. tarifą. Jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė viršija 0,5 mln. litų, paveldimo turto mokestis skaičiuojamas taikant 10 proc. tarifą;
– Konkretus paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminas nenustatytas, tačiau paveldimo turto mokestis turi būti sumokėtas dar prieš notarui išduodant turto paveldėjimo teisės liudijimą.
LITERATŪRA

1) Vitoldas Meidūnas, Pranas Puzinauskas „Mokesčiai: teorija, vaidmuo, raida“ – VĮ Teisinės informacijos centras, 2001;
2) Algis Žvirblis „Mokesčių žinynas“ – Vilnius, 1998;
3) Antanas Marcijonas, Bronius Sudavičius „Mokesčių teisė“ – Teisinės informacijos centras 2003;
4) Verslo žinios „Konsultacijos vadovui“ – UAB „Verslo žinios“
5) www.vmi.lt
6) „Mokesčių sąvadas“ – Vilnius Pačiolis 2001

PRIEDAI

Leave a Comment