KELIŲ TRANSPORTO ĮMONĖ:ŪKINĖS BENDRIJOS

TURINYS

TURINYS 2
I. ĮSTATYMO PASKIRTIS 3
II. TIKRŲJŲ ŪKINIŲ BENDRIJŲ IR KOMANDITINIŲ 3
ŪKINIŲ BENDRIJŲ SAMPRATA 3
III. BENDRIJOS STEIGIMAS 3
IV. BENDRIJOS JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS 3
V. JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO DUOMENYS 4
VI. BENDRIJOS DALYVIAI 4
VII. TIKRŲJŲ NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 5
VIII. KOMANDITORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 5
IX. ĮNAŠAI Į BENDRIJĄ 5
X. BENDRIJOS REIKALŲ TVARKYMAS 5
XI. BENDRIJOS BUHALTERINĖ APSKAITA IR FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 6
XII. BENDRIJOS PELNO PASKIRSTYMAS 6
XIII. BENDRIJOS JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PABAIGA 6
XIV. KOMANDITORIAUS SUTARTIES PABAIGA 6
XV. BENDRIJOS REORGANIZAVIMO YPATUMAI 7
XVI. BENDRIJOS PERTVARKYMO YPATUMAI 7
XVII. BENDRIJOS LIKVIDAVIMO YPATUMAI 8
XVIII. TŪB DAIMANTA 8
LITERATŪRA 10I. ĮSTATYMO PASKIRTIS
Nuo 2004 m. Sausio 1 dienos įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos ūkinių benrijų įstatymas. Šis įstatymas reglamentuoja tikrųjų ūkkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų steigimą, valdymą, pertvarkymą, pabaigą, šių bendrijų teises ir pareigas.II. TIKRŲJŲ ŪKINIŲ BENDRIJŲ IR KOMANDITINIŲ
ŪKINIŲ BENDRIJŲ SAMPRATA
Įstayme numatyta, kad ūkinės bendrijos yra neribotos civilinės atsakomybės privatieji juridiniai asmenys. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per tikruosius narius. Tikrosios ūkinės bendrijos pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „ tikroji ūkinė bendrija“ arba šių žodžių santrupma „TŪB“. Komanditinės ūkinės bendrijos pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „komanditinė ūkinė bendrija“ arba šiių žodžių sanrtumpa „KŪB“. Bendrija savo veikloje vadovaujasi jungtinės veiklos sutartimi, Civiliniu kodeksu, šiuo ir kitais įstatymais bei teisės aktais.III. BENDRIJOS STEIGIMAS
Bendrijos steigėjais gali būti jungtinės veiklos sutartį sudarę tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Pagal įstatymą ūkinėje bendrijoje turi būti ne

e mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 steigėjų. Steigėjų atsakomybė yra solidari – tai reiškia, kad ūkinės bendrijos kreditoriai savo reikalavimus gali nukreipti tiek į ūkinės bendrijos turtą, tiek į bet kurio jos nario ar kelių narių turtą. Ši taisyklė gali turėti išimčių. Bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre. Tuomet steigėjai tampa jos tikraisiais nariais.IV. BENDRIJOS JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS
Bendrijos jungtinės veiklos sutartis – tai bendrijos steigimo dokumentas, kurio bendrija vadovaujasi savo veikloje. Bendrijos steigimo ir veiklos pagrindas yra bendrosios veiklos sutartis, kurioje reglamentuojama įmonės veikla, pajų (įnašų ) dydžiai, turtiniai įsipareigojimai. Sutartyje turi būti numatyta:
♦ bendrijos pavadinimas;
♦ veiklos pobūdis;
♦ fizinių asmenų, kurie yra bendrijos tikrieji nariai arba komanditoriai, pavardės, vardai ir adresai;
♦ tikrųjų narių ar komanditorių teises ir pareigas;
♦ pinigų paėmimo asmeniniams reikalams iš bendrijos kasos tvarka;
♦ bendrosios nuuosavybės dalių dydis, nepiniginiai įnašai;
♦ pajamų ir nuostolių paskirstymo tvarka.

Sutartį pasirašo kiekvienas steigiamos bendrijos narys. Sutartis turi būti notaro patvirtinta.

Su kiekvienu tapti komanditinės ūkinės bendrijos komanditoriumi siekiančių asmenų sudaroma rašytinės formos komanditoriaus sutartis. Komanditoriaus sutartyje turi būti nurodyta:
♦ komanditoriaus įnašai, jų įnešimo tvarka ir terminai;
♦ komanditoriui skiriama pelno dalis;
♦ ir kiti nuostatai.V. JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO DUOMENYS
Juridinių asmenų registre nurodami šie bendrijos duomenys:
♦ tikrųjų narių įnašų dydis;
♦ tikrųjų narių įnašų priklausymas bendrosios juntinės nuosavybės teise;
♦ veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas;
♦ finansinių metų pradžios ir pabaigos datos.VI. BENDRIJOS DALYVIAI
Tikrasis na
arys – tai bendrijos dalyvis, sudaręs bendrijos jungtinės veiklos sutartį ir jungtinės veiklos sutarties nustatyta tvarka įnešęs ar įsipareigojęs įnešti įnašą į bendriją.

Komanditorius – tai komanditinės ūkinės bendrijos dalyvis, sudaręs komanditoriaus sutartį su komanditine ūkine bendrija ir komanditoriaus sutarties nustatyta tvarka įnešęs įnašą į komanditinę ūkinę bendriją.

Komanditoriui ir tikrajam nariui vartojamas žodis „ dalyvis “. TŪB turi būti ne mažiau kaip du ir ne daugiau kaip dvidešimt tikrųjų narių. KŪB – ne mažiau kaip trys dalyviai ir ne daugiau kaip dvidešimt dalyvių. Bendrijų tikraisiais nariais negali būti kitų bendrijų tikrieji nariai, individualių įmonių savininkai, valstybė, savivaldybės, valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, biudžetinės įstaigos, taip pat ūkinės benrijos ir individualios įmonės.VII. TIKRŲJŲ NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
Tikrasis narys turi šias teises:

♦dalyvauti tvarkant bendrijos reikalus ir priimti sprendimus;
♦ veikti bendrijos vardu, jeigu jungtinės veiklos sutrtyje nenustatyta kitaip;
♦ perleisti tikrojo nario teises kitam asmeniui;
♦ gauti bendrijos pelno dydį;
♦ ir kitas nustatytas teisės.VIII. KOMANDITORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
Komanditorius turi šias teises:
♦ gauti KŪB pelno dalį;
♦ pasibaigus komanditoriaus sutarčiai, reikalauti grąžinti įnašą;
♦ ir kitas teises.IX. ĮNAŠAI Į BENDRIJĄ
Bendrijos dalyvio įnašai yra dalyvio turtas, perduotas bendrijai. Įnašu gali būti pinigai ir kitoks turtas, priklausantis bendrijos dalyviui nuosavybės teise.X. BENDRIJOS REIKALŲ TVARKYMAS
Bendrijos reikalus tvarko ir sprendžia visais bendrijos veiklos klausymais priima bendrijos tikrieji nariai. Sprendimai priimamai visų tikrųjų narių bendru sutarimu. Bendrijos jungtinės veiklos sutartyje ga
ali būti numatyta, kad sprendimai priimami tikrųjų narių balsų dauguma. Sprendimai turi būti įforminami raštu.XI. BENDRIJOS BUHALTERINĖ APSKAITA IR FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
Bendrijos buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. Bendrijos pateikta finansinė atskaitomybė ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi būti benrijos tikrųjų narių patvirtinta ir pateikta juridinių asmenų registre.XII. BENDRIJOS PELNO PASKIRSTYMAS
Pasibaigus bendrijos finansiniams metams, iš bendrijos veiklos gautas pelnas paskirtomas visų tikrųjų narių sprendimu. Šis sprendimas priimamas tikrųjų narių bendru sprendimu. TŪB pelno dalis, skirta tikriesiems nariams, paskirstoma kiekvienam tikrajam nariui proporcingai jo įnašo dydžiui, jeigu bendrijos jungtinės veiklos sutaryje nenustatyta kitaip, o KŪB pelno dalis pirmiausiai skirta dalyviams, o tik po to tikriesiems nariams proporcingai jų įnašo dydžiui. Pelno dalis turi būti išmokėta per tris mėnesius nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos.XIII. BENDRIJOS JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PABAIGA
Bendrijos jungtinės veiklos sutartis baigiasi Civilinio kodekso nustatytais jungtinės veiklos veiklos sutarties pasibaigimo pagrindais. Visi tikrieji nariai per trisdešimt dienų nuo jungtinės veiklos sutarties pasibaigimo pagrindo atsiradimo bendru sutarimu turi priimti sprendimą išsaugoti jungtinės veiklos sutartį arba nutraukti bendrijos veiklą.XIV. KOMANDITORIAUS SUTARTIES PABAIGA
Komanditoriaus sutartis pasibaigia :
♦ pasibaigus komanditinės ūkinės bendrijos jungtinės veiklos sutarčiai;
♦ vienai iš sutarties šalių ar abiejų šalių su
usitarimu nutraukus sutartį;
♦ pasibaigus sutarties terminui.

Jei visos komanditoriaus sutartys pasibaigia, tai per tris dienas nuo paskutinės komanditoriaus sutarties pasibaigimo apie tai turi pranešti juridinių asmenų registrui.XV. BENDRIJOS REORGANIZAVIMO YPATUMAI
Reorganizavime gali dalyvauti ir tikrosios ūkinės bendrijos, ir komanditinės ūkinės bendrijos. Sprendimą dėl reorganizavimo priima kievienos reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios bendrijos visi tikrieji nariai bendru sutarimu. Sprendimą reorganizuoti bendriją patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui. Reorganizavimas laikomaas baigtu, kai įregistruojamos visos po reorganizavimo sukurtos naujos bendrijos ar įregistruojami visų tęsiančių veiklą bendrijų jungtinės veiklos sutarčių pakeitimai.XVI. BENDRIJOS PERTVARKYMO YPATUMAI
Tikroji ūkinė bendrija gaki būti pertvarkoma į šiuos teisinės formos juridinius asmenis:
♦ KŪB;
♦ akcinę bendrovę;
♦ UAB;
♦ Žemės ūkio bendrovę;
♦ kooperatynę bendrovę;
♦ individualią įmonę;
♦ viešąją įstaigą;
♦ labdaros ir paramos fondą.

Kai visi bendrijos tikrieji nariai bendru sutarimu priima sprendimą pertvarkyti bendriją, kartu turi būti priimai naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai. Šie dokumentai turi atitikti to juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus. Pertvarkymas laikomas baigtu, kai naujos teisinės formos juridinio asmens pakeisti steigimo dokumentai įregistruoti juridinių asmenų registre.XVII. BENDRIJOS LIKVIDAVIMO YPATUMAI
Nuo visų bendrijos tikrųjų narių bendru sutarimu priimto sprendimo likviduoti bendriją priėmimo dienos bendrija įgyja likviduojamos bendrijos statusą. Likviduojamos bendrijos dalyviui įnašas grąžinamas pinigais. Bendrijos likvidatorius privalo:
♦ dienraštyje viešai paskelbti apie įmonės likvidavimą;
♦ sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios bendrijos balansą;
♦ bendrijos dokumentus perduoti saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
♦ sudaryti bendrijos likvidavimo aktą;
♦ ir kiti reikalavimai.

Jeigu sprendimas likviduoti bendriją atšaukiamas, dokumentus, patvirtinantis likvidavimo atšaukimą, turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui.XVIII. TŪB DAIMANTA
D.Abramavičiaus TŪB Daimanta įkurta 1991 metais.
Nuo 1998 m. TŪB Daimanta – asocijuota, o nuo 2003 m. – tikroji nacionalinės vežėjų asociacijos “LINAVA” narė. Pagrindinė veikla – smulkių ir pilnų krovinių gabenimas tarptautiniais maršutais ir ekspedicines paslaugos.
2001 m. ikurtas TŪB Daimantos Maskvos filialas – UAB Daimanta ir Ko.
2002 m. Kaliningrade ikurta kompanija OOO Delia.

Firmoje dirba kvalifikuoti ir patyre darbuotojai, kurie kontroliuoja automobilių judėjimą, visapusiškai rūpinasi, kad klientų patikėti kroviniai saugiai ir laiku pasiektu galutinį punktą.
PASLAUGOS:
Transportas
Šiuo metu bendrovė turi 24 krovininius (daugiausia – Volvo ir Mercedes Benz) automobilius:
• didžiatūriai tentiniai automobiliai (nuo 115-120 m3)
• tentiniai automobiliai (iki 95 m3)
• autošaldytuvai
12 automobilių yra pagaminti 1998-2002 metais ir yra priskiriami “žalesnių ir saugių” transporto priemonių grupei.
Visi automobilai aprūpinti Carnet TIR knygelėmis, mobiliuoju ryšiu.
Krovinių saugumą užtikrina CMR draudimas.
Pagrindiniai krovinių gabenimo maršrutai
• Lietuva, Lenkija, Baltarusija, Rusija – Italija, Austrija;
• Italija – Lietuva, Rusija ;
• Lietuva, Lenkija, Rusija – Vokietija, Beneliukso šalys, Prancūzija;
• Vokietija, Beneliukso šalys, Prancūzija, Lenkija, Čekija – Lietuva, Rusija.
Bendrovės teikiamos paslaugos
• Smulkių ir dalinių krovinių pervežimas “nuo durų iki durų ” ;
• Krovinių grupavimas bei rušiavimas;
• Krovinių sandeliavimas ( Austrijoje, Italijoje, Rusijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje);
• Krovinius lydinčių dokumentų tvarkymas;
• Muitinės procedūrų tvarkymas;
• Logistika.
Muitinės terminalai ir ekspedicija
Klientui pageidaujant galime pasirupinti krovinio sandeliavimu, muitines procedūrų atlikimu bei krovinius lydinčių dokumentų tvarkymu. Esame sudare sutartis su šiais terminalais:
• Italija – “Giacomelli”, Via Sommacampagna 61, 37137 Verona
• Vokietija – “Goschev”, Hellersdorfer Weg 35, 12689 Berlin
• Austrija – “Express AG”, Freudonauerhafenstrasse 18, Wien
• Lietuva – UAB “Vilniaus Tranzitas”, Metalo g. 2a, VilniusLITERATŪRA
http://www.daimanta.lt/php

Juozaitienė L., Staponkienė J. Verslo ir vadybos įvadas. Mokomoji knyga. – Šiauliai: VSĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2004
LR ūkinių bendrijų įstatymas. 2003m. Lapkričio 6d. Nr.IX – 1804, Vilnius

Leave a Comment