UAB „VERPETAS – 2“ FINANSINĖ ANALIZĖ

TURINYS

METINIS BALANSAS 3
METINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 5
VERTIKALI BALANSO ANALIZĖ 6
HORIZONTALI BALANSO ANALIZĖ 9
METINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 12
ĮMONĖS VEIKLOS PELNINGUMO RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS 13
ĮMONĖS MOKUMO, LIKVIDUMO RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS 14
ĮMONĖS AKTYVUMO (EINAMOSIOS VEIKLOS) RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS 15
KAPITALO STRUKTŪRA 16
BANKROTO TIKIMYBĖS ĮVERTINIMAS 16
METINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 17
SWOT ANALIZĖ 19
IŠVADOS 20
LITERATŪRA 21

UAB “Verpetas – 2”

( įmonės pavadinimas)

Čiurlionio 21, Šiauliai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Visuotinio akcininkų susirinkimo

2004 m.gruodžio 31d.

METINIS BALANSAS protokolas Nr. V – 22

( ataskaitinis laikotarpis)

lt

( nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

TURTAS Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
A. ILGALAIKIS TURTAS 763454 605102
I. NEMATERIALUS TURTAS 1050 3930
1.1. Plėtros darbai
1.2. Prestižas
1.3. Patentai, licencijos
1.4. Programinė įranga
1.5. Kitas nematerialus turtas
II. MATERIALUS TURTAS 762404 601172
II.1. Žemė
II.2. Pastatai ir statiniai 711252 581934
II.3. Mašinos ir įrengimai 8310
II.4. Transporto priemonės 224940 19238
II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 17902
II.6. Nebaigta statyba
II.7. Kitas materialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS
III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms
III.3. Po vienerių metų gautinos sumos
III.4. Kitas finansinis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 749834 354206
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 159026 93206
I.1. Atsargos 157560 91750
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
I.1.2. Nebaigta gamyba
I.1.3. Pagaminta produkcija
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti
I.2. Išankstiniai apmokėjimai 1466 1456
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 421198 220404
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 201782 124404
II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos
II.3. Kitos gautinos sumos 219416 96000
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
III.1. Trumpalaikės investicijos
III.2. Terminuoti indėliai
III.3. kitas trumpalaikis turtas
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 169610 40596

TURTAS IŠ VISO: 1513288 479654

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
C. NUOSAVAS KAPITALAS 193478 151734
I. KAPITALAS 160000 121010
I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 160000 121010
I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
I.3. Akcijų priedai
I.4. Savos akcijos (-)
II. PERKAINOJIMO REZERVAS ( REZULTATAI)
III. REZERVAI
III.1. Privalomasis
III.2. Savoms akcijoms įsigyti
III.3. Kiti rezervai
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS ( NUOSTOLIAI) 33478 30724
IV.1. Ataskaitinių me

etų pelnas (nuostoliai)
IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 903416 622006
I.1. Finansinės skolos 427876 245860
I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
I.1.2. Kredito įstaigoms
I.1.3. Kitos finanisnės skolos
I.2. Skolos tiekėjams
I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai
I.4. Atidėjimai
I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo
I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų
I.4.3. Kiti atidėjimai
I.5. Atidėtieji mokesčiai
1.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 475540 376146
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 416394 185568
II.1. Ilgalaikų skolų einamųjų metų dalis 8420
II.2. Finansinės skolos
II.2.1. Kredito įstaigoms
II.2.2. Kitos skolos
II.3. Skolos tiekėjams 313800 176096
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai 79840
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 11896 7784
II.7. Atidėjimai
II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2438 1688

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO: 1513288 479654

Direktorė Svetlana Karvelytė

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas) ( parašas) ( vardas ir pavardė)

UAB “Verpetas – 2”

( įmonės pavadinimas)

Čiurlionio 21, Šiauliai

(įmonės kodas, adresas, kiti duuomenys)

PATVIRTINTA

Visuotinio akcininkų susirinkimo

2004m.gruodžio 31 d.

protokolas Nr. T – 522

METINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

( ataskaitinis laikotarpis)

2004m. gruodžio 31d. lt

( nurodyti – litais ar tūkstančiais litų
Eil.Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
I. PARDAVIMO PAJAMOS 2026124 1826914
II. PARDAVIMO SAVIKAINA 1650004 1589338
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 376120 237576
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 313358 183168
IV.1. Pardavimo
IV.2. Bendrosios ir administracinės
V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 62762 54408
VI. KITA VEIKLA
VI.1. Pajamos
VI.2. Sąnaudos
VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA -23376 -18262
VII.1. Pajamos 4830 2354
VII.2. Sąnaudos 28026 20610
VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 39386 36146
IX. PAGAUTĖ
X. NETEKIMAI
XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 39386 36146
XII. PELNO MOKESTIS 5908 5422
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 33478 30724

Direktorė Svetlana Karvelytė
( Įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas) ( parašas) ( vardas ir pavardė)

UAB “Verpetas – 2”

( įmonės pavadinimas)

VERTIKALI BALANSO ANALIZĖ

lt

( nurodyti – litais ar tūkstančiais l

litų)

TURTAS Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Procentinis pasikeitimas

litai procentai litai procentai
A. ILGALAIKIS TURTAS 763454 50,45 605102 63,08 -12,63
I. NEMATERIALUS TURTAS 1050 0,07 3930 0,41 -0,34
1.1. Plėtros darbai
1.2. Prestižas
1.3. Patentai, licencijos
1.4. Programinė įranga
1.5. Kitas nematerialus turtas
II. MATERIALUS TURTAS 762404 50,38 601172 62,67 -12,29
II.1. Žemė
II.2. Pastatai ir statiniai 711252 47 581934 60,66 -13,66
II.3. Mašinos ir įrengimai 8310 0,55 0,55
II.4. Transporto priemonės 24940 1,65 19238 2,01 -0,36
II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 17902 1,18 1,18
II.6. Nebaigta statyba
II.7. Kitas materialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS
III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms
III.3. Po vienerių metų gautinos sumos
III.4. Kitas finansinis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 749834 49,55 354206 36,92 13,63
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 159026 10,51 93206 9,72 0,79
I.1. Atsargos 157560 10,41 91750 9,56 0,85
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
I.1.2. Nebaigta gamyba
I.1.3. Pagaminta produkcija
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti
I.2. Išankstiniai apmokėjimai 1466 0,1 1456 0,15 -0,05
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 421198 27,83 220404 22,98 4,85
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 201782 13,33 124404 12,97 0,36
II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos
II.3. Kitos gautinos sumos 219416 14,49 96000 10,01 4,48
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
III.1. Trumpalaikės investicijos
III.2. Terminuoti indėliai
III.3. kitas trumpalaikis turtas
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 169610 11,21 40596 4,23 6,98

TURTAS IŠ VISO: 1513288 100 479654 100 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Procentinis pasikeitimas

litai procentai litai procentai
C. NUOSAVAS KAPITALAS 193478 12,79 151734 15,82 -3,03
I. KAPITALAS 160000 10,57 121010 12,61 -2,04
I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 160000 10,57 121010 12,61 -2,04
I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
I.3. Akcijų priedai
I.4. Savos akcijos (-)
II. PERKAINOJIMO REZERVAS ( REZULTATAI)
III. REZERVAI
III.1. Privalomasis
III.2. Savoms akcijoms įsigyti
III.3. Kiti rezervai
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS ( NUOSTOLIAI) 33478 2,21 30724 3,2 -0,99
IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 903416 59,7 622006 64,84 -5,14
I.1. Finansinės skolos 427876 28,27 245860 25,63 2,64
I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
I.1.2. Kredito įstaigoms
I.1.3. Kitos finanisnės skolos
I.2. Skolos tiekėjams
I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai
I.4. Atidėjimai
I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo
I.4.2. Pensijų ir pa

anašių įsipareigojimų
I.4.3. Kiti atidėjimai
I.5. Atidėtieji mokesčiai
1.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 475540 31,42 376146 39,21 -7,79
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 416394 27,52 185568 19,34 8,18
II.1. Ilgalaikų skolų einamųjų metų dalis 8420 0,56 0,56
II.2. Finansinės skolos
II.2.1. Kredito įstaigoms
II.2.2. Kitos skolos
II.3. Skolos tiekėjams 313800 20,74 176096 18,36 2,38
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai 79840 5,28 5,28
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 11896 0,79 7784 0,81 -0,02
II.7. Atidėjimai
II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2438 0,16 1688 0,18 0,02

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO: 1513288 100 479654 100 

IŠVADA : Finansiniais metais įmonės ilgalaikis turtas sumažėjo 12,63%. Didžiąją įmonės turto dalį sudaro ilgalaikis turtas 63,08%, o trumpalaikis turtas sudaro 36,92% finansiniais metais, kuris skiriasi nuo praėjusių finansinių metų 12,63%. Finansiniais metais mažiau turima pastatų ar statinių, padidėjo atsargų, tai pat padidėjo pirkėjų įsiskolinimai nuo 12,97% iki 13,33%, taip pat finansiniais metais padidėjo pinigų 6,98%.

Didžiąją įmonės veiklos finansavimo dalį sudaro po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai, t.y. 59,70%, kuris nuo praėjusių metų sumažėjo 5,14%. Apie 28% įmonės finansavimo sudaro ilgalaikė banko paskola, kuri nuo praėjusių metų išaugo 2,64%. Kadangi įmonė turi ilgalaikę paskolą, tai kreditorių ir investitorių požiūris įmonė nėra visiškai saugi ir patikima.

UAB “Verpetas – 2”

( įmonės pavadinimas)

HORIZONTALI BALANSO ANALIZĖ

lt

( nurodyti – litais ar tūkstančiais litų)

TURTAS Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Pasikeitimas

litai procentai litai procentai litai procentai
A. ILGALAIKIS TURTAS 763454 126,17 605102 100 158352 26,17
I. NEMATERIALUS TURTAS 1050 26,72 3930 100 -2880 -73,28
1.1. Plėtros darbai
1.2. Prestižas
1.3. Patentai, licencijos
1.4. Programinė įranga
1.5. Kitas nematerialus turtas
II. MATERIALUS TURTAS 762404 126,82 601172 100 161232 26,82
II.1. Žemė
II.2. Pastatai ir statiniai 711252 122,22 581934 100 129318 22,22
II.3. Mašinos ir įrengimai 8310 100 8310 100
II.4. Transporto priemonės 24940 129,64 19238 100 5102 29,64
II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 17902 100 17902 100
II.6. Nebaigta statyba
II.7. Kitas ma

aterialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS
III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms
III.3. Po vienerių metų gautinos sumos
III.4. Kitas finansinis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 749834 211,69 354206 100 395628 111,69
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 159026 170,62 93206 100 65820 70,62
I.1. Atsargos 157560 171,73 91750 100 65810 71,73
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
I.1.2. Nebaigta gamyba
I.1.3. Pagaminta produkcija
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti
I.2. Išankstiniai apmokėjimai 1466 100,69 1456 100 10 0,69
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 421198 191,1 220404 100 200794 91,1
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 201782 162,2 124404 100 77378 62,2
II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos
II.3. Kitos gautinos sumos 219416 228,56 96000 100 123416 128,56
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
III.1. Trumpalaikės investicijos
III.2. Terminuoti indėliai
III.3. kitas trumpalaikis turtas
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 169610 417,8 40596 100 129014 317,8

TURTAS IŠ VISO: 1513288 157,75 479654 100 553980 57,75

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Pasikeitimas

litai procentai litai procentai litai procentai
C. NUOSAVAS KAPITALAS 193478 127,51 151734 100 41744 27,51
I. KAPITALAS 160000 132,22 121010 100 38990 32,22
I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 160000 132,22 121010 100 38990 32,22
I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
I.3. Akcijų priedai
I.4. Savos akcijos (-)
II. PERKAINOJIMO REZERVAS ( REZULTATAI)
III. REZERVAI
III.1. Privalomasis
III.2. Savoms akcijoms įsigyti
III.3. Kiti rezervai
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS ( NUOSTOLIAI) 33478 108,96 30724 100 2754 8,96
IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 903416 145,24 622006 100 281410 45,24
I.1. Finansinės skolos 427876 174,03 245860 100 182016 74,03
I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
I.1.2. Kredito įstaigoms
I.1.3. Kitos finanisnės skolos
I.2. Skolos tiekėjams
I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai
I.4. Atidėjimai
I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo
I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų
I.4.3. Kiti atidėjimai
I.5. Atidėtieji mokesčiai
1.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 475540 126,42 376146 100 99394 26,42
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 416394 224,39 185568 100 230826 124,39
II.1. Ilgalaikų skolų einamųjų metų dalis 8420
II.2. Finansinės skolos
II.2.1. Kredito įstaigoms
II.2.2. Kitos skolos
II.3. Dskolos tiekėjams 313800 178,19 176096 100 137704 78,19
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai 79840 100 79840 100
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 11896 152,83 7784 100 4112 52,83
II.7. Atidėjimai
II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2438 144,43 1688 100 750 44,43

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO: 1513288 157,75 479654 100 553980 57,75

IŠVADA: Įmonės turtas nuo praėjusių finansinių metų daug pakito. Jis padidėjo 57,75%. Tam įtakos daro net 111,69% padidėjęs trumpalaikis turtas, 13,97% padidėjęs pirkėjų įsiskolinimas, pinigai – 317,80%. Mažiau turto sumos didėjimas įtaką daro sumažėję net 73,28% nematerialus turtas.

Nuosavo kapitalo vertė padidėjo 42 tūkst.lt (27,51%), kurio tarpe nepaskirstytasis pelnas padidėjo 3 tūkst.lt (8,96%). Lyginant finansinius metus su praėjusiais metais net 74,03% padidėjo finansinės skolos, taip pat trumpalaikių įsipareigojimų (124,39%).

UAB “Verpetas – 2”

( įmonės pavadinimas)

Čiurlionio 21, Šiauliai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Visuotinio akcininkų susirinkimo

2004m.gruodžio 31d.

protokolas Nr. V-55

METINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

( ataskaitinis laikotarpis)

2004m.gruodžio 31d. lt

( nurodyti – litais ar tūkstančiais litų)
Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Pajamų struktūra Pasikeitimas

FM, % PFM, % Lt %
I. PARDAVIMO PAJAMOS 2026124 1826914 100 100 199210 10,9
II. PARDAVIMO SAVIKAINA 1650004 1589338 81,44 87 60666 3,82
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 376120 237576 18,56 13 138544 58,32
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 313358 183168 15,47 10,03 130190 71,08
IV.1. Pardavimo
IV.2. Bendrosios ir administracinės
V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 62762 54408 3,1 2,98 8354 15,35
VI. KITA VEIKLA
VI.1. Pajamos
VI.2. Sąnaudos
VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA -23376 -18262 -1,15 -1 -5114 -28
VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 39386 36146 1,94 1,98 3240 8,96
IX. PAGAUTĖ
X. NETEKIMAI
XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 39386 36146 1,94 1,98 3240 8,96
XII. PELNO MOKESTIS 5908 5422 0,29 0,3 486 8,96
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 33478 30724 1,65 1,68 2754 8,96

Direktorė Svetlana Karvelytė
( Įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas) ( parašas) ( vardas ir pavardė)

IŠVADA: Finansiniais metais įmonės prekių pardavimo pajamos padidėjo 10,9%, o bendrojo pelno suma padidėjo 58,32%, tai įvyko, todėl kad padidėjo pardavimo savikaina – 3,82%. Veiklos pelnas padidėjo 15,35%, savaime suprantama, kartu padidėjo ir pelno mokestis, ir grynasis pelnas didesnis – 8,96%. Veiklos sąnaudos sumažinus, prekių savikainą padidinus padidėtų tipinės veiklos pelnas.

REKOMENDACIJA: Padidinti pardavimo pajamas, stengtis kuo daugiau sumažinti veiklos sąnaudas, kad kitais finansiniais metais įmonė uždirbtų didesnį grynąjį pelną.

ĮMONĖS VEIKLOS PELNINGUMO RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS

Bendrasis pardavimų pelningumas:

BPR=
BPRPFM %=13%
BPRFM= %=19 %

IŠVADA: Finansiniais metais lyginant su praėjusiais metais padidėjo 6%, t.y. bendrojo pelno suma kiekvienam pardavimo litui padidėjo 6 centais (19 – 13 ).

Veiklos pelningumas:
VPR=

VPRPFM= %=3%
VPRFM= %=3%

IŠVADA: Veiklos pelno suma FM ir PFM kiekvienam pardavimo litui nepakito.

Grynasis pelningumas:
GPR=
GPRPFM= %=2%
GPRFM= %=2%

IŠVADA: Grynasis pelnas FM ir PFM kiekvienam pardavimo litui nepakito.

Nuosavo kapitalo pelningumas:
NKP=
NKPPFM= %=20%
NKPFM= %=17%

IŠVADA: : FM lyginant su PFM grynojo pelno suma kiekvienam nuosavo kapitalo litui sumažėjo 3 centais (20 – 17).

Turto pelningumas:
TP=
TPPFM= %=3%
TPFM= %=2%

IŠVADA: Finansiniais metais lyginant su PFM grynojo pelno suma kiekvienam turto vertės litui sumažėjo 1 centu.
Įprastinės veiklos pelningumas:
ĮVP= Pelnas prieš apmokestinimą/ Pardavimo pajamos
ĮVPPFM= %=2%
ĮVPFM= %=2 %

IŠVADA: Įprastinės veiklos pelno suma FM ir PFM kiekvienam pardavimo pajamų litui nepakito.

ĮMONĖS MOKUMO, LIKVIDUMO RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS

Bendrasis trumpalaikis likvidumas:
BTM=
BTMPFM= =1,91
BTMFM= =1,80

IŠVADA: Praėjusiais finansiniais metais trumpalaikio įsiskolinimo litui apmokėti teko 1,91 Lt trumpalaikio turto vertės, o finansiniais metais sumažėjo iki 1,80 lt. Rodiklis gana stabilus, įmonė išnaudoja savo galimybes, įmonės finansinė politika gana efektyvi ir lanksti.

Greitasis trumpalaikis likvidumas:
GMR=

GMRPFM= =1,41
GMRFM= =1,42
IŠVADA: Šio rodiklio reikšmė rodo, kad įmonės kiekvieno trumpalaikio įsipareigojimo litui apmokėti turėjo 1,41 lt praėjusio finansinių metų mobilaus trumpalaikio turto, o finansiniais metais – 1,42 lt. Įmonėje nėra didelio atotrūkio tarp greitojo trumpalaikio likvidumo.

Kritinio mokumo likvidumo rodiklis:
KMR=
KMRPFM= =0,22
KMRFM= =0,41

IŠVADA: Praėjusiais finansiniais metais trumpalaikio įsiskolinimo litui apmokėti teko 0,22 Lt pinigų vertės, o finansiniais metais padidėjo iki 0,41 lt.

ĮMONĖS AKTYVUMO (EINAMOSIOS VEIKLOS) RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS

Vidutinis debitorinių įsiskolinimo (VDĮ) periodas:

(VDĮ x365) / Pardavimų apimtis

VDĮPFM═ ═25 diena
VDĮFM═ ═29 diena

Vidutinis kreditorinių įsiskolinimo (VKĮ) periodas:
(VKĮ x 365) / Parduotų prekių savikaina

VKĮPFM═ ═186 diena
VKĮFM═ ═235 diena

Atsargų apyvartumas (AA):
(AA x 365) / Parduotų prekių savikaina

AAPFM═ ═21 diena
AAFM═ ═28 diena

Nuosavo kapitalo pelningumas (NKP):
Pardavimų apimtis / vidutinė NK vertė

NKPPFM═ ═12 kartai
NKPFM═ ═12 kartai

Turto apyvatumas (TA):
Pardavimų apimtis / vidutinė turto vertė

TAPFM═ ═1,9 kartai
TAFM═ ═2 kartai

IŠVADA: UAB „Verpetas – 2“ nėra sunku valdyti atsargas, kurių FM vienos apyvartos trukmė yra 1 mėnesis,o PFM šiek tiek mažiau nei mėnesis (21 diena). Vadinasi atsargos guli sandėliuse, atitraukia pinigines lėšas, kurios gali būti panaudotos efektyviau, mažina įmonės mokumą. Vienam nuosavybės litui FM ir PFM tenka 12 litų pardavimų, arba nuosavo kapitalo lėšos per metus padarė 12 apyvartas.
Įmonė savo klientams suteikia didelių kreditų ir šie vidutiniškai atsiskaito FM per 235 dienas, o PFM per 186 dienas. PFM tiekėjams įmonė skolas grąžino per 25 dienas, o FM – 28 dienas. Turto apyvartumas nedaug skiriasi nuo FM ir PFM (skirtumas 0,1 kartas).

KAPITALO STRUKTŪRA

PFM FM
a)Savininku nuosavybė 151734 193478
b)Skolintojų nuosavybė 807574 1319810
a/b Savininkų ir skolintojų nuosavybės santykis 0,19 0,15
b/a 5,32 6,82

IŠVADA: Finansiniais metais turto dalis, kurią sudaro savininkų nuosavybė padidėjo palyginus su praėjusiais metais. Finansiniais metais vienam skolos litui tenka 0,15 lt. savininkų nuosavybės, o praėjusiais metais – 0,19 lt savininkų nuosavybės.

BANKROTO TIKIMYBĖS ĮVERTINIMAS

Rodikliai PFM FM
Pardavimai 1826914 2026124
Veiklos pelnas 54408 62762
Nepaskirstytasis pelnas 30724 33478
Turtas 959308 1513288
Apyvartinis kapitalas 168630 333440
Įsipareigojimai 807574 1319810

Z ═1,2 (Apyvartinis kapitalas/Turtas) + 1,4(Nepaskirstytasis pelnas / Turtas)+3,3(Veiklos pelnas/Turtas)+1(Pardavimai/Turtas)
ZPFM═1,2 x + 1,4 x + 3,3 x + 1 x ═2,34
ZFM═1,2 x + 1,4 x + 3,3 x + 1 x ═1,77
IŠVADA: PFM įmonės bankroto tikimybė yra didelė, o FM – labai didelė. Šiais metais bankroto tikimybė labai didelė, nes padidėjo įsipareigojimai net 512236 lt. Kadangi apyvartinis kapitalas padidėjo beveik 2 kartus, todėl įmonė neefektyviai naudoja savo pinigines lėšas, užšaldydama jas atsargose.

UAB “Verpetas – 2”

(įmonės pavadinimas)

Čiurlionio 21, Šiauliai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

204m.gruodžio 31d.

protokolo Nr. V-22

METINĖ__PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

(ataskaitinis laikotarpis)

2004m. Gruodžio 31 d.
Eil. Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai 97084 278828
I.1. Grynasis pelnas (nuostoliai) 33478 30724
I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
I.3. I.3. Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas)

sumažėjimas
I.4. I.4. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas (65810) (91750)
I.5. I.5. Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas (10) (1456)
I.6. I.6. Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas)

sumažėjimas (77378) (124404)
I.7. I.7. Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas
I.8. I.8 Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas)

sumažėjimas (123716) (96000)
I.9. I.9. Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas
I.10. I.10. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas
I.11. I.11. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių

apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)
I.12. I.12. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių

apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) 225964 176096
I.13. I.13. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas

(sumažėjimas)
I.14. I.14. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų

padidėjimas (sumažėjimas) 4112 7784

Nr. metai finansiniai metai
I.15. I.15. Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)
I.16. I.16. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas

(sumažėjimas) 100144 377834
I.17. I.17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų

eliminavimas

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 97084 278828
II. II. Investicinės veiklos pinigų srautai (158352) (605102)
II.1. II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas (158352) (605102)
II.2. II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas
II.3. II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas
II.4. II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas
II.5. II.5. Paskolų suteikimas
II.6. II.6. Paskolų susigrąžinimas
II.7. II.7. Gauti dividendai, palūkanos
II.8. II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai
II.9. II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (158352) (605102)
III. III. Finansinės veiklos pinigų srautai 190282 366870
III.1. III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 8266 121010
III.1.1. III.1.1. Akcijų išleidimas
III.1.2. III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti
III.1.3. III.1.3. Savų akcijų supirkimas
III.1.4. III.1.4. Dividendų išmokėjimas
III.2. III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais 182016 245860
III.2.1. III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas 182016 245860
III.2.1.1 III.2.1.1. Paskolų gavimas 182016 245860
III.2.1.2. III.2.1.2. Obligacijų išleidimas
III.2.2. III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas
III.2.2.1. III.2.2.1. Paskolų grąžinimas
III.2.2.2. III.2.2.2. Obligacijų supirkimas
III.2.2.3. III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos
III.2.2.4. III.2.2.4 Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai
III.2.3. III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas
III.2.4. III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas
III.2.5. III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai
III.2.6. III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai 190282 366870
IV. IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai
IV.1. IV.1. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas
IV.2. IV.2. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas
V. V. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir

pinigų ekvivalentų likučiui
VI. VI. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) 129014 40596
VII. VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 40596
VIII. VIII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 169610 40596

Direktorė Svetlana Karvelytė

(Įmonės administracijos vadovo ( vardas ir pavardė) ( parašas)

pareigų pavadinimas)

IŠVADA: FM pinigų srautai padidėjo, nes padidėjo skolų: finansinės skolos, skolos tiekėjams, skolos darbuotojams.Taip pat FM padidėjo pinigų srautai susiję su įmonės savininkais. Šiais metais taipogi padidėjo įmonės pelnas.

SWOT analizė
Galimybės:
 Ekonominis klimatas. Dėl pagerėjusių ekonominių sąlygų bei įstojimo į Europos sąjungą kuriasi vis daugiau naujų įmonių, kurios be buitinės technikos prekių neišsiverstų, o tai didina šių prekių paklausą įmonės naudai.
 Demografiniai pokyčiai. Po įstojimo į Europos sąjungą yra skatinama siekti vis aukštesnio išsilavinimo. Norėdami tai įgyvendinti žmonės bus suinteresuoti taikytis prie naujovių: kiekvienas stengsis įsigyti šaldytuvą, skalbimo mašinas, televizorius, dujines virykles ir t.t.
 Rinka. Šių veiksnių veikiama mūsų įmonė turės didesnę galimybę plėstis rinkoje kaip tarpininkai, siūlydami pačias geriausias buitines technikos prekes.
Grėsmės:
 Konkurentai. Įmonių, prekiaujančių buitinėmis prekėmis Lietuvoje yra tikrai daug, todėl UAB „Verpetas“ turi pasinaudoti visais savo gebėjimais atkreipti klientų dėmesį, pateikti prekę rinkoje taip, kad pirkėjai būtų suinteresuoti.
 Su prekių paskirstymo grandine susiję sunkumai. UAB „Verpetas“ nėra tiesioginis pardavėjas, o tik tarpininkas tarp tiekėjo ir pirkėjo. Nėra galimybės vykdyti kainodaros politikos.
 Vidinės grėsmės. Darbuotojų patirties trūkumas.
Privalumai:
 Kolektyvinis darbas: darbo pasidalijimas, platesnis idėjų spektras.
 Jaukus interjeras.
 Dirba iniciatyvūs darbuotojai.
 Didelis prekių asortimentas.
 Aukštos kokybės prekės.
 Aukšto lygio aptarnavimas.
 Gerai paskirstytos įmonės paslaugos.
Trūkumai:
 Mažos patalpos, nevėdinamos patalpos.
 Sena kompiuterinė įranga darbo vietoje.
 Konfliktai tarp skyrių.
 Mažai informacijos: apie parduodamas prekes, atliekamą darbą.

IŠVADOS

Atlikta analizė leidžia padaryti išvadas bei pateikti rekomendacijas dėl UAB „Verpetas – 2“ piniginių santykių efektyvumo bei jų tolesnio plėtojimo.

Uždarosios akcinės bendrovės pardavimų apimtis padidėjo 199210 lt, taip pat išaugo uždarosios akcinės bendrovės turtas 553980 lt, padidėjo savininkų nuosavybė 41744 lt, grynasis pelnas išaugo 2754 lt. UAB „Verpetas – 2“ finansiniais metais disponuoja didesnėmis atsargomis, kurios padidėjo 65810 lt. Tai reiškia, kad įmonė atsargose įšaldo daugiau piniginių sumų. Tai padidina įmonės pinigų srautus, kas leidžia juos panaudoti verslo plėtrai. Įmonė padidino skolas tiekėjams 137704 lt, taip pat pasinaudojo didesne banko paskola. Šiais metais bankroto tikimybė labai didelė, nes padidėjo įsipareigojimai net 512236 lt. Kadangi apyvartinis kapitalas padidėjo beveik 2 kartus, todėl įmonė neefektyviai naudoja savo pinigines lėšas.
UAB „Verpetas – 2“ finansinių metų bendrasis pelningumas, lyginant su praėjusiais finansiniais metais padidėjo 6 proc. Finansinių metų veiklos pelningumo rodiklis nepakito nuo praėjusių finansinių metų, taip pat ir grynasis pelningumas nepakito (2%). FM didesnis turto pelningumas (padidėjo 1%). Lyginant finansinius metus su praėjusiais finansiniais metais nuosavo kapitalo pelningumas didesnis 3 proc. Bendrasis likvidumas FM nelabai skiriasi nuo PFM (skirtumas 0,11 lt). Įmonėje nėra didelio atotrūkio tarp greitojo trumpalaikio likvidumo (skirtumas 0,01 lt).
Uždarosios akcinės bendrovės rodikliai gana teigiami, įmonė išnaudoja savo galimybes, įmonės finansinė politika gana efektyvi ir lanksti.

LITERATŪRA

1. Buškevičiūtė E., Mačerinskienė I. Finansų analizė. Kaunas: Technologija, 1999.
2. Juozaitienė L . Įmonės finansai. Analizė ir valdymas. Šiauliai: ŠU, 2000.

Leave a Comment