Keleivinio transporto įmonių apskaitos dokumentai

Keleivinio transporto įmonių apskaitos dokumentaiTURINYS

1. Įvadas……………………………………………………………..31. Keleivinio transporto dokumentai ……………………………..…52. Bilietų (kvitų) knyga………………………………………………63. Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaita……………..74. Asmeninė sąskaita…………………………………………………95. Bilietų kontrolės lapas……………………………………………126. Atviras lapas priimti pinigams iš atskaitingų asmenų už parduotus bilietus ir kvitus…………………………………….21

7. Kasos žiniaraštis………………………………………………….228. Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita………………………..249. Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštis………………2510. Bilietų priėmimo į kasą aktas…………………………………….2811. Keleivių persodinimo aktai……………………………………….3012. Bilietų ir kvitų patikrinimo aktas…………………………………3213. Bilietų atrinkimo nurašyti aktas…………………………………..3414. Bilietų sunaikinimo aktas…………………………………………35

2

ĮVADAS

Transporto įmonėms priskiriamos įmonės, kurių pagrindinė veiklos sritis – keleivių ir krovinių pervežimas. Šioms operacijoms dokumentuoti naudojamos ne tik 8 skyriuje aptartos sąskaitos faktūros, bet ir kiti dokumentai, labiau pritaikyti specifinių paslaugų suteikimui pagrįsti, susidarančioms išlaidoms (paslaugų savikainai) dokumentuoti. Be to, transporto įmonės atlieka visoms įmonėms būdingas operacijas: skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą, darbo užmokestį, atlieka atsiskaitymo operacijas ir kt. Tokioms operacijoms dokumentuoti jos naudoja ankstesniuose knygos skyriuose aptartus dokumentus. Transporto įmonių naudojamus dokumentus reglamentuoja keletas norminių aktų. Pirmiausia tai LR susisiekimo ministerijos 1997 04 15 įsakymu Nr. 130 patvirtintos “Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais – taksi taisyklės”. Kartu su jomis patvirtinti ir du dokumentai: • Taksi kelionės kvitas; • Taksi kelionės kvitų blankų naudojimo žurnalas Kita dokumentų grupė, kuri aptariama šiame skyriuje, buvo patvirtinta LR susisiekimo ministerijos 1997 12 31 įsakymu Nr. 443. Šiuo norminiu aktu patvirtintos “Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklės” reglamentuoja visų Lietuvos Respublikos keleivinio kelių transporto vežėjų, Išskyrus lengvųjų automobilių – taksi, neatsižvelgiant j jų nuosavybės formas, bilietų ir kvitų naudojimo bei atsiskaitymo už juos tvarką. Vadovaujantis anksčiau minėtomis taisyklėmis, šiame poskyryje aptariami tokie dokumentai:

1. Bilietų (kvitų) knyga.2. Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaita.3. Asmeninė sąskaita.4. Bilietų kontrolės lapas.5. Atviras lapas priimti pinigams iš atskaitingų asmenų už parduotus bilietus ir kvitus. 6. Kasos žiniaraštis.7. Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita.8. Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštis.9. Bilietų priėmimo į kasą aktas.10. Keleivių persodinimo aktas.11. Bilietų ir kvitų patikrinimo aktas.12. Bilietų atrinkimo nurašyti aktas.13. Bilietų sunaikinimo aktas.LR Vyriausybės 1993 03 05 potvarkiu Nr.l69p buvo prisijungta prie “Tarptautinės krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR)” (1956 05 19). Krovinių pervežimams dokumentuoti, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių 3teritorijose, naudojamas ir šiame skyriuje aptariamas Tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis .Be to, skyriuje pateikiami transporto įmonėse naudotini laisvos formos dokumentai skolai už suteiktas transporto paslaugas patikslinti: • Pažyma apie įvykdytus darbus (paslaugas) . • Gabenimo autotransportu tarpusavio atsiskaitymų sutikrinimo aktas .Kita dokumentų grupė susijusi su transporto priemonių eksploatacija. Šiuos dokumentus gali naudoti visos transporto priemones eksploatuojančios įmonės: • Aktas apie avarijas • Autotransporto priemonių likvidavimo aktas • Sunaudotų degalų ataskaita • Automobilio padangos įskaitos kortelė

4

Keleivinio transporto dokumentai

LR susisiekimo ministerija 1997 12 01 įsakymu Nr. 443 patvirtino “Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisykles”. Šios taisyklės reglamentuoja visų Lietuvos Respublikos keleivinio kelių transporto vežėjų, išskyrus lengvųjų automobilių – taksi, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas, bilietų ir kvitų naudojimo bei atsiskaitymo už juos tvarką.Tais atvejais, kai smulkūs vežėjai turi tik vieną ar kelias transporto priemones, veža nedaug keleivių, neturi nuosavų ar jiems pavaldžių autobusų stočių ar pan., jiems leidžiama vadovautis siauresne šių taisyklių nuostatų bei naudotinų bilietų ūkio dokumentų dalimi, atitinkančia vežėjo atliekamų vežimų rūšis bei apimtis, neprieštaraujant šių taisyklių nuostatotas.Nors pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą dokumentai skirstomi į specialiuosius, tipinius ir laisvos formos, Susisiekimo ministerijos įsakyme išskirta dar viena dokumentų grupė – pavyzdiniai griežtos apskaitos dokumentai. Jiems priskiriami dokumentai, surašyti ant blankų, turinčių spaustuviniu būdu pažymėtą seriją ir numerį. Nors tokių blankų apskaitos tvarka nėra reglamentuota, siūloma juos apskaityti kaip ir specialiųjų apskaitos dokumentų blankus.Poskyryje aptariamų dokumentų sąrašas: 1. Bilietų (kvitų) knyga.2. Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaita.3. Asmeninė sąskaita.4. Bilietų kontrolės lapas.

5. Atviras lapas priimti pinigams iš atskaitingų asmenų už parduotus bilietus ir kvitus.6. Kasos žiniaraštis.7. Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita.8. Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštis.9. Bilietų priėmimo į kasą aktas.10. Keleivių persodinimo aktas.11. Bilietų ir kvitų patikrinimo aktas.12. Bilietų atrinkimo nurašyti aktas.13. Bilietų sunaikinimo aktas. 5 Bilietų (kvitų) knyga

Bilietų (kvitų) knyga priskiriama prie tipinių, kontrolinių apskaitos dokumentų. Pavyzdinė jos forma ir naudojimo tvarka yra numatyta Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklėse, kurias patvirtino LR susisiekimo ministerija 1997 12 01 įsakymu Nr. 443.Kadangi keleiviniame transporte naudojami bilietai ir kvitai priskiriami pavyzdiniams griežtos apskaitos dokumentams, kurių kiekvienas blankas turi unikalų numerį, jų išdavimas ir naudojimas turi būti griežtai kontroliuojamas. Bilietų (kvitų) knyga naudojama išduotiems iš sandėlio tuštiems bilietų ir kvitų blankams registruoti (bilietai išduodami imant mokestį už keleivių vežimą, o kvitai – suteikus keleiviams kitas paslaugas, pvz., pervežus smulkius siuntinius. Taip pat imant baudas už keleivių vežimo taisyklių pažeidimus). Bilietų (kvitų) vienu metu galima išduoti tiek, kiek reikia konduktorių ir kasininkų įprastam pamainos darbui. Išduodamų bilietų (kvitų) norma turi būti nustatyta raštišku įmonės vadovo sprendimu.

Bilietų (kvitų) knyga turi būti sunumeruota, perrišta virvele ir užantspauduota įmonės antspaudu. Knygos lapų skaičius turi būti patvirtintas vadovo ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) parašais. Iš sandėlio išduodami bilietai ir kvitai registruojami atskiruose knygos lapuose pagal kiekvieną dokumento rūšį ir nominalią vertę. Vėliau šiuos bilietus ir kvitus kasininkai išduoda numerių didėjimo tvarka. Kiekvienos rūšies ir nominalo dokumentų likučiai turi būti perskaičiuojami ne rečiau kaip kartą per mėnesį atliekamo patikrinimo metu.

6

Pildomą Bilietų (kvitų) knygą rekomenduojama saugoti blankų sandėlyje. Iki perdavimo į įmonės archyvą tenai saugomos ir užpildytos knygos. O jos j archyvą perduodamos praėjus metams po ataskaitinio laikotarpio, kada knyga buvo baigta pildyti, pabaigos. Įmonės archyve Bilietų (kvitų) knygos saugomos dešimt metų.Bilietų (kvitų) knygos rekvizitų pildymo paaiškinimai:1. Nurodomas įmonės vežėjos pavadinimas.2. Nurodoma bilietų (kvitų) rūšis, pvz., nuolatiniai, juostiniai ir pan. Viename lape turi būti registruojami tik vienos rūšies bilietai arba kvitai.3. Įrašoma bilietų nominali kaina. Viename knygos lape turi būti registruojami tik vienos nominalios vertės bilietai.4. Nurodoma bilietų gavimo į sandėlį data.5. Įrašoma bilieto serija. Skirtingų serijų bilietai registruojami atskirose knygos eilutėse.6. įrašoma kvito serija. Skirtingų serijų kvitai registruojami atskirose eilutėse.7. įrašomas į sandėlį gautų bilietų numerių intervalas.8. Įrašomas į sandėlį gautų kvitų numerių intervalas.9. Nurodomas gautų bilietų arba kvitų kiekis.10. Apskaičiuojama gautų bilietų arba kvitų nominali kaina.11. Įrašomas išduotų bilietų arba kvitų kiekis.12. Apskaičiuojama išduotų bilietų arba kvitų nominali kaina.13. Apskaičiuojamas bilietų arba kvitų kiekio ir sumos likutis apskaitinio laikotarpio pabaigoje.Klaidos Bilietų (kvitų) knygoje taisomos išbraukiant neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašant tikrą skaičių ar tekstą. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti atsakingo darbuotojo, pildančio knygą, parašas ir taisymo data. Įmonės vyriausiasis finansininkas (buhalteris) gali nustatyti ir kitą dokumento taisymo tvarką.

Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaita

Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaita priskiriama tipiniams apskaitos dokumentams, jos pavyzdinė forma ir naudojimo tvarka patvirtinta Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklėse.Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaita naudojama per parą iš kasos gautiems ir išduotiems bilietams (kvitams) registruoti. Šią ataskaitą pildo kasininkas, tiek priimdamas j kasą iš atsakingų asmenų (konduktorių) išduotus, bet nepanaudotus kvitus arba bilietus, tiek ir išduodamas iš kasos jiems darbui reikalingą dokumentų kiekį.Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaitas rekomenduojama buhalterijoje saugoti segant į atskirą bylą chronologiškai kartu su Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita .Įmonės archyve bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaitos turi būti saugomos dešimt metų.7Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaitos rekvizitų pildymo paaiškinimai:1. Įrašomas įmonės vežėjos pavadinimas.2. Nurodoma ataskaitos pildymo diena.3. Nurodomos išduotų bilietų arba kvitų nominalios kainos.4. Įrašoma materialiai atsakingų darbuotojų (konduktorių), kuriems išduoti bilietai arba kvitai, vardai ir pavardės.5. Nurodomi 4 punkte nurodytų darbuotojų tabelio numeriai.6. Įrašomi atiduotų bilietų arba kvitų kiekiai. Skirtingų nominalių verčių bilietai (kvitai) rašomi į atitinkamus stulpelius.7. Susumuojami visų per dieną atskaitingiems asmenims išduotų bilietų kiekiai pagal kiekvieną nominalią kainą.8. Nurodomas paros pradžioje kasoje buvęs bilietų (kvitų) likutis nominalia verte.9. Nurodoma per parą į kasą gautų bilietų (kvitų) suma. Ji apskaičiuojama dauginant bilietų kiekį ir jų nominalią kainą.10. Įrašoma, už kokią sumą j kasą gauta bilietų iš įmonės sandėlio.11. Nurodoma, už kokią sumą per parą bilietų (kvitų) j kasą grąžino atskaitingi asmenys.

812. Įrašoma, už kokią sumą atsakingiems asmenims per parą buvo išduota bilietų (kvitų).13. įrašoma, už kokią sumą bilietų (kvitų) buvo grąžinta iš kasos j sandėlį. Bilietai paprastai į sandėlį grąžinami tuomet, kai kasoje susikaupia daug neparduotų bilietų, kuriuos grąžina atskaitingi asmenys.14. Nurodoma, kiek bilietų (kvitų) buvo nurašyta kasoje per parą nominalia verte.15. Paros pabaigoje apskaičiuojama, už kokią sumą bilietų (kvitų) yra likę. Likutis nurodomas skaitmenimis ir žodžiais.16. Paros ataskaitą pasirašo ją pildęs darbuotojas (kasininkas), nurodydamas vardą, pavardę ir datą.Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą klaidos Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaitoje taisomos išbraukiant neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašant tikrą skaičių ar tekstą. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti atsakingo darbuotojo, kuris pildo ataskaitą, parašas ir taisymo data. Įmonės vyriausiasis finansininkas (buhalteris) gali nustatyti ir kitą dokumento taisymo tvarką.

Asmeninė sąskaita

Asmeninė sąskaita priskiriama prie tipinių apskaitos dokumentų, kurio pavyzdinė forma, naudojimo ir pildymo tvarka nustatyta “Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklėse”.Asmeninė sąskaita naudojama materialiai atsakingiems asmenims autobusų vairuotojams, konduktoriams) išduotiems bilietams (kvitams) registruoti. Kiekvienam atsakingam už bilietus (kvitus) asmeniui užvedama atskira Asmeninė sąskaita. Su atsakingais asmenimis, kuriems išduodami bilietai arba kvitai, turi būti sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, be kurių užvesti dokumentą draudžiama.

Asmeninėje sąskaitoje registruojami visi konkrečiam asmeniui per mėnesį iš kasos išduoti bilietų (kvitų) blankai. Mėnesio pabaigoje sąskaita turi būti uždaroma ir kartu su kasininko mėnesine ataskaita atiduodama vežėjo buhalterinės apskaitos tarnybai. Išduodant bilietus (kvitus) asmenims, jie įrašomi ne tik j Asmeninę sąskaitą, bet ir į Bilietų kontrolės lapą .Gaunantys bilietus atsakingi asmenys privalo vietoje patikrinti gaunamų bilietų kiekius ir nominalias kainas bei įrašų Asmeninėje sąskaitoje teisingumą. Materialiai atsakingas asmuo savo parašu patvirtina padarytus įrašus.Kai atskaitingi asmenys nebepardavinėja bilietų dėl ligos ar kitų priežasčių, jie nedelsdami privalo grąžinti turimus bilietus į kasą (kasininkai – į sandėlį). Asmuo, priimdamas iš atskaitingo asmens grąžinamus bilietus, }am dalyvaujant turi juos perskaičiuoti, patikrinti jų būklę, palyginti, ar grąžinamų bilietų serijos ir numeriai atitinka išduotuosius, ir užpajamuoti.Asmenines sąskaitas rekomenduojama buhalterijoje saugoti susegus į atskirą bylą eilės tvarka. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, dokumentai dar metus saugomi buhalterijoje, o paskui perduodami į įmonės archyvą. įmonės archyve Asmeninės sąskaitos turi būti saugomos dešimt metų.

9Asmeninės sąskaitos rekvizitų pildymo paaiškinimai:1. Įrašomas įmonės vežėjos pavadinimas.2. Nurodoma materialiai atsakingo asmens, kuriam užvesta Asmeninė sąskaita, vardas ir pavardė.3. Eilės tvarka įrašomas asmeninės sąskaitos numeris. Šalia jo galima nurodyti ir atitinkamo asmens tabelio numerį.4. Įrašomas laikotarpis (metai ir mėnuo), už kurį surašomas dokumentas.5. Skilčių viršuje surašomos skirtingos bilietų nominalios vertės.6. Nurodomas įrašo dokumente eilės numeris.7. Nurodoma data, kada materialiai atsakingam asmeniui išduoti bilietai (kvitai). Kadangi 4 punkte nurodytas dokumento surašymo periodas (metai ir mėnuo), čia galima rašyti tik dieną.8. Nurodoma išduotų bilietų S6rija. Įrašai daromi toje skiltyje, kurios viršuje nurodyta suma atitinka išduotų bilietų nominalią vertę.9. Nurodomi išduotų bilietų numeriai (jeigu bilietai išduodami numerių didėjimo tvarka, rašomi tik pirmo ir paskutinio išduoto bilieto numeriai).10. Įrašomas gautų bilietų kiekis.11. Suskaičiuojama, už kokią sumą atsakingam asmeniui buvo išduota bilietų.12. Gautų bilietų kiekį ir vertę materialiai atsakingas asmuo patvirtina parašu. Jo vardas ir pavardė nurodyti 2 punkte.13. Įrašomas mėnesio pradžioje atskaitingo asmens turėtas bilietų likutis nominalia verte.14. Nurodoma, už kokią sumą per mėnesį bilietų gavo atsakingas asmuo.15. Įrašoma, už kokią sumą (nominalia verte) atskaitingas asmuo per mėnesį pardavė bilietų.16. Įrašoma, kiek bilietų (nominalia verte) materialiai atsakingas asmuo grąžino į kasą.17. Apskaičiuojama materialiai atsakingo asmens turimų bilietų vertė (nominaliomis kainomis) ataskaitinio mėnesio pabaigoje.18. Įrašomas nustatytas bilietų trūkumas. Jis taip pat išreiškiamas trūkstamo kiekio ir nominalios vertės sandauga.19. Įrašomas nustatytas bilietų perteklius. Jis taip pat išreiškiamas trūkstamo kiekio ir nominalios vertės sandauga.20. Savo parašu kortelės įrašus patvirtina ją vedantis bilietų kasininkas. Nurodomas jo vardas ir pavardė.Klaidos Asmeninėje sąskaitoje taisomos išbraukiant neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašant teisingą skaičių ar tekstą. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti atsakingo darbuotojo, kuris pildo dokumentą, bei materialiai už išduotus bilietus atsakingo asmens parašai ir taisymo data.

10

11Bilietų kontrolės lapasBilietų kontrolės lapas priskiriamas pavyzdiniams griežtos apskaitos dokumentams. Susisiekimo ministerija 1997 12 01 įsakymu Nr. 443 patvirtino dviejų lapų formas: Vietinio susisiekimo bilietų kontrolės lapą ir Tolimojo ir tarptautinio susisiekimo bilietų kontrolės lapą.Bilietų kontrolės lapas naudojamas registruoti kelionės metu parduotus bilietus. Prieš išvykdami nustatytu maršrutu, asmenys, einantys konduktoriaus pareigas, privalo gauti Bilietų kontrolės lapą. Šį dokumentą išduoda vadovo paskirtas asmuo. Bilietų kontrolės lape nurodomas faktinis bilietų likutis ir naujai išduoti bilietai (kvitai) ar bilietų kasos aparato duomenys. Bilietų kontrolės lapą išduodantis asmuo turi palyginti bilietų kontrolės lapo įrašus su turimais bilietais bei kvitais ir visa tai lape patvirtinti parašu. Jei tikrinant bilietus nustatoma, kad jie neatitinka įrašų Bilietų kontrolės lape, tuomet, iki bus išsiaiškintos neatitikimo priežastys, konduktoriui leidžiama dirbti tik išdavus kitą Bilietų kontrolės lapą ir kitus bilietus (kvitus). Apie tokius faktus Bilietų kontrolės lapą išduodantis asmuo raštiškai privalo pranešti įmonės vyriausiajam finansininkui.Konduktorius privalo maršruto galiniuose ir kontroliniuose punktuose į Bilietų kontrolės lapą įrašyti paskutinių parduotų bilietų (pagal kiekvieną nominalą) numerius. Taip pat įrašyti paskutinių parduotų lengvatinių bilietų numerius. Galinėje autobusų stotyje konduktorius privalo pateikti dispečeriui bilietų kontrolės lapą, o pastarasis jame pažymėti bilietų likučius.

12

Pasibaigus pamainai (reisui), konduktorius surinktus pinigus už parduotus bilietus privalo atiduoti į vežėjo įmonės kasą. Prieš tai Bilietų kontrolės lape turi būti baigiama pildyti grafa apie parduotų bilietų skaičių ir vertę. Konduktoriui būtina pažymėti parduotų lengvatinių bilietų skaičių ir vertę. Į kasą kartu su lapu turi būti atiduodamos ir bilietų šaknelės, sudėliotos pagal nupjovimo juostas.

Išrašytus Bilietų kontrolės lapus rekomenduojama buhalterijoje saugoti susegus į atskirą bylą chronologiškai. Pasibaigus ataskaitiniams metams, dar vienerius metus šios bylos saugomos buhalterijoje, o vėliau atiduodamos į įmonės archyvą. Įmonės archyve Bilietų kontrolės lapai turi būti saugomi dešimt metų.Vietinio susisiekimo bilietų kontrolės lapo rekvizitų pildymo paaiškinimai (šis dokumentas išrašomas keleiviniam transportui vykstant j vietinius maršrutus):1. Įrašomas įmonės vežėjos pavadinimas.2. Nurodoma bilietų kontrolės lapo išdavimo data.3. Nurodomas konduktoriaus, kuriam išduodamas dokumentas, vardas, pavardė ir tabelio numeris.4. Kontrolinį lapą išdavęs asmuo nurodo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo.5. Nurodomas maršruto, kuriam išduodamas kontrolės lapas, numeris arba pradinio ir galutinio punkto pavadinimai.6. Nurodoma keleivinio automobilio arba autobuso markė, valstybinis registravimo numeris ir garažo numeris.7. Nurodoma išvykimo į maršrutą data.8. Nurodomi kontrolinių punktų pavadinimai.9. Nurodomi paskutinių parduotų bilietų numeriai (pagal kiekvieną nominalią kaina). Jie įrašomi prieš pradedant pardavinėti bilietus kontroliniame punkte.10. Nurodomi paskutinių parduotų lengvatinių bilietų numeriai.11. Kontrolinio patikrinimo metu kontrolierius įrašo tikrinimo laiką, vietą, konduktoriaus bilietų (kvitų) numerius, savo vardą, pavardę bei tarnybinio pažymėjimo numerį.12. Nurodoma bilietų, kuriuos konduktorius turėjo darbo pradžioje ir kurie jam buvo naujai išduoti, serijos.13. Nurodomas darbo pradžioje turėtų bei papildomai išduotų bilietų pirmasis numeris.14. Nurodomas darbo pradžioje turėtų bei papildomai išduotų bilietų paskutinysis numeris.15. Nurodomas darbo pradžioje turėtų bei papildomai išduotų bilietų kiekis pagal kiekvieną nominalą.16. Nurodoma darbo pradžioje turėtų bei papildomai išduotų bilietų suma litais pagal kiekvieną nominalą.17. Suskaičiuojama, kiek iš viso bilietų ir už kokią sumą darbo pradžioje turėjo konduktorius ir kiek bilietų (už kokią sumą) buvo papildomai išduota.18. Įrašoma, už kokią sumą turėta bilietų darbo pradžioje. Suma perrašoma iš 17 punkto.19. Nurodomas per pamainą parduotas bilietų kiekis (pagal kiekvieną nominalą atskirai).1320. Apskaičiuojama už parduotus bilietus gauta suma (pagal kiekvieną bilietų kainą atskirai).21. Nurodoma suma, kuri buvo gauta už lengvatinius bilietus.22. Nurodoma darbo pabaigoje buvusio bilietų likučio vertinė išraiška (pagal kiekvieną bilietų kainą atskirai).23. Susumuojami lentelės duomenys.24. Dar kartą įrašomas visų parduotų bilietų bendras kiekis (jis perrašomas iš 23 punkto).25. Įrašoma įplaukų už parduotus bilietus bendra suma (ji perrašoma iš 23 punkto).26. Nurodoma visų įplaukų suma už parduotus bilietus kartu su kasomis.27. Įrašomas materialiai atsakingam asmeniui (konduktoriui) naujai išduoto bilietų kontrolės lapo numeris.28. Pasirašo atsakingas darbuotojas (kasininkas), išdavęs naują bilietų kontrolės lapą.29. Įrašoma įneštų j kasą pinigų suma žodžiais.30. Priimtų j kasą pinigų sumą parašais patvirtina kasininkas (priėmęs pinigus) ir konduktorius (įnešęs pinigus). Nurodomos jų pareigos, vardai, pavardės.31. Nurodoma lapo priėmimo į kasą data.Tolimojo ir tarptautinio susisiekimo bilietų kontrolės lapo (naudojamo keleiviniam transportui vykstant j tolimuosius ir tarptautinius maršrutus) rekvizitų pildymo paaiškinimai:1. Įrašomas įmonės vežėjos pavadinimas.2. Įrašoma kontrolės lapo pildymo data.

14

153. Nurodoma konduktoriaus (vairuotojo), kuriam išduodamas kontrolės lapas, vardas, pavardė ir tabelio numeris.4. Nurodomas kelionės maršrutas.5. Nurodoma autobuso markė, valstybinis numeris ir garažo numeris.6. Nurodoma išvykimo į maršrutą data.7. Įrašomas išvykimo j maršrutą laikas.8. Kontrolinį lapą išdavęs asmuo pasirašo, nurodydamas pareigas, vardą ir pavardę.9. Įrašomi išvykimo vietos ir tarpinių stotelių pavadinimai.10. įrašomi atvykimo vietos ir tarpinių stotelių pavadinimai.11. Nurodomi parduotų bilietų numeriai. Jeigu maršrute dirba vienas vairuotojas (konduktorius) – registruojamas paskutinis stotelėje parduotas bilietas. Jeigu maršrute dirba du vairuotojai (konduktoriai) arba vairuotojas ir konduktorius, registruojami visi parduoti bilietai.12. Įrašoma kiekvieno parduoto bilieto kaina arba kasos aparato duomenys atvykimo punkte.13. Įrašoma autobuso vairuotojo vardas ir pavardė, tabelio numeris.14. Nurodoma darbo (pamainos) pabaiga.15. Nurodoma darbo (pamainos) pradžia.16. Suskaičiuojama, kiek valandų per pamainą iš viso buvo dirbta. Atskirai nurodoma, kiek iš tų valandų dirbta maršrute, kiek valandų prastovėta, kiek valandų dirbta nakties metu.17. Įrašomas garaže rezerve išbūtų valandų skaičius.18. įrašomas garaže prastovėtų valandų skaičius.19. Įrašomas reisų skaičius.20. Dispečeris, patikrinęs įrašus, pasirašo, nurodydamas vardą ir pavardę.21. Įrašomas konduktoriaus reiso metu parduotų bilietų kiekis.22. Nurodoma parduotų bilietų vieneto nominali vertė.23. Įrašoma bendra parduotų bilietų nominali vertė.24. įrašomos konduktoriaus įplaukos už parduotus bilietus reiso metu.25. Nurodomi kasų, kurios pardavė bilietus nurodytam reisui, pavadinimai.26. Įrašomas kasose parduotų bilietų kiekis.27. Nurodoma, už kokią sumą kasose parduota bilietų. 28a. Susumuojami lentelės duomenys. 28b. Įrašomas bendras parduotų bilietų kiekis.29. Nurodoma bendra įplaukų suma skaičiais ir žodžiu už reisui parduotus bilietus.30. įrašoma maršruto metu už parduotus bilietus gautų įplaukų suma skaičiais ir žodžiais.31. Nurodomas naujai išduoto konduktoriui Bilietų kontrolės lapo numeris.32. Pasirašo atsakingas darbuotojas (kasininkas), išdavęs naują Bilietų kontrolės lapą.33. Kasininkas, priimdamas j kasą iš konduktoriaus įplaukas, įrašo gautų pinigų kiekį, sumą žodžiais, pasirašo, nurodydamas vardą ir pavardę.

34. Kasininkas įrašo priimtų į kasą bilietų šaknelių skaičių.35. Kasininkas įrašo pagal bilietų šakneles priimtų pinigų sumą.36. Atidavęs į kasą įplaukas, konduktorius jų sumą įrašo žodžiais ir pasirašo. Šalia nurodomas jo vardas ir pavardė.1637. Patikrinęs įrašus kontroliniame lape, pasirašo tai atlikęs atsakingas darbuotojas. Nurodomas jo vardas ir pavardė.38. Įrašoma konduktoriaus gautų bilietų serija.39. Nurodomas 38 punkte įrašytos serijos gautų bilietų pirmas numeris.40. Nurodomas 38 punkte įrašytos serijos gautų bilietų paskutinis numeris.41. Įrašomas gautų bilietų kiekis.42. Apskaičiuojama gautų bilietų vertinė išraiška (dauginant nominalą ir gautą kiekį).43. Įrašomos darbo dienos pabaigoje likusių bilietų serijos.44. Nurodomas 43 punkte įrašytos serijos likusių bilietų pirmas numeris.45. Nurodomas 43 punkte įrašytos serijos likusių bilietų paskutinis numeris.46. Suskaičiuojamas likusių bilietų kiekis.47. Apskaičiuojama likusių bilietų vertinė išraiška.Pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą klaidos apkaitos dokumentuose, iš jų ir Bilietų kontrolės lape, taisomos išbraukiant neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašant tikrą skaičių ar tekstą. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti dokumentą pasirašiusių asmenų parašai ir taisymo data. Kadangi šie dokumentai priskiriami griežtos apskaitos dokumentams, sugadinus arba anuliavus Bilietų kontrolės lapą, jis negali būti naikinamas, o įstrižai užrašius “sugadinta” arba “anuliuota”, saugomas kartu su išrašytais dokumentų blankais.

17

18

19

20

Atviras lapas priimti pinigams iš atskaitingų asmenų už parduotus bilietus ir kvitusAtviras lapas priimti pinigams iš atskaitingų asmenų už parduotus bilietus ir kvitus priskiriamas tipiniams apskaitos dokumentams, jo pavyzdinė forma patvirtinta LR susisiekimo ministerijos 1997 12 01 įsakymu Nr. 443.Atviras lapas priimti pinigams iš atskaitingų asmenų už parduotus bilietus ir kvitus naudojamas užregistruoti iš materialiai atskaitingų asmenų (konduktorių) j kasą gautus pinigus.Pasibaigus darbo pamainai (reisui), Bilietų kontrolės lapų Kasos žiniaraščių ir parduotų bilietų šaknelių pagrindu sudaromas Atviras lapas. Surinkti Bilietų kontrolės lapai ir bilietų šaknelės turi būti pasirašytinai atiduodami bilietus išdavusiam asmeniui, o surinkti pinigai – j vežėjo kasą arba banko inkasavimui. Lape suregistruojami visi pinigus pridavę konduktoriai. Į kasą įneštų pinigų sumas jie patvirtina parašais.Buhalterijoje Atvirą lapą rekomenduojama saugoti kartu su Bilietų (kvitų) apyvartos kasoje ataskaita. .Vėliau dokumentai perduodami į archyvą. Įmonės archyve Atviras lapas priimti pinigams iš atskaitingų asmenų už parduotus bilietus ir kvitus turi būti saugomas dešimt metų.Atviro lapo priimti pinigams iš atskaitingų asmenų už parduotus bilietus ir kvitus rekvizitų pildymo paaiškinimai:1. Nurodomas įmonės vežėjos pavadinimas.2. {rašomas Atviro lapo eilės numeris.3. Nurodoma pinigus priimančio ir dokumentą pildančio kasininko vardas ir pavardė. Šis darbuotojas pasirašo.4. Nurodoma dokumento surašymo data.5. Nurodomas įrašo eilės numeris.6. Įrašoma atskaitingo darbuotojo (konduktoriaus), kuris įneša pinigus j kasą pamainai pasibaigus, vardas ir pavardė.

217. Nurodomas 6 punkte įrašyto atskaitingo darbuotojo tabelio numeris.8. Nurodomas bilietų kontrolės lapo, pagal kurį įnešami pinigai, numeris.9. Įrašoma priimtų pinigų suma.10. Nurodomas priimtų į kasą juostinių bilietų šaknelių kiekis.11. Įrašoma priduodama suma pagal juostinių bilietų šakneles.12. Nurodomas Kasos pajamų orderio ar Kasos aparato kvito numeris.13. Atskaitingas asmuo, pridavęs pinigus j kasą, pasirašo. Jo vardas ir pavardė įrašyti 6 punkte.14. Suskaičiuojama, kiek iš viso per dieną į kasą buvo priimta iš atskaitingų asmenų pinigų litais, suskaičiuojamas bendras priduotų juostinių bilietų šaknelių skaičius ir suma litais pagal jas.15. Buhalteris, patikrinęs įrašus dokumente, pasirašo, nurodydamas vardą ir pavardę.Pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą klaidos apkaitos dokumentuose, iš jų ir Atvirame lape priimti pinigams iš atskaitingų asmenų už parduotus bilietus ir kvitus, taisomos išbraukiant neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašant teisingą skaičių ar tekstą. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti dokumentą pasirašiusių asmenų parašai ir taisymo data.Kasos žiniaraštisKasos žiniaraštis priskiriamas prie pavyzdinių griežtos apskaitos dokumentų, kurio forma patvirtinta LR susisiekimo ministerijos 1997 12 01 įsakymu Nr. 443.Kasos žiniaraštis naudojamas keleivinio transporto (autobusų) stotyse arba esančiose kasose parduotiems bilietams registruoti. Įmonė, pardavusi kasoje keleiviams, kurie vyksta tam tikro vežėjo maršrutu, bilietus, turi suregistruoti juos į Kasos žiniaraštį. Kiekvienam maršrutui pildomas atskiras žiniaraščio lapas, kuris kartu su Bilietų kontrolės lapu atiduodamas vežėjo atsakingam darbuotojui. Pasibaigus darbo pamainai (reisui), Bilietų kontrolės lapų, Kasos žiniaraščių ir atiduotų bilietų šaknelių pagrindu sudaromas Atviras lapas priimti pinigams iš atskaitingų asmenų už parduotus bilietus .Kasos žiniaraščius rekomenduojama buhalterijoje saugoti chronologiškai susegus į atskirą bylą. Dėl įmonės apskaitos ar organizacinės struktūros ypatumų Kasos žiniaraščiai gali būti saugomi susegus kartu su Bilietų kontrolės lapais. Įmonės archyve Kasos žiniaraščiai turi būti saugomi dešimt metų.Kasos žiniaraščio rekvizitų pildymo paaiškinimai:1. Įrašomas įmonės, pardavusios bilietus, pavadinimas.2. Nurodomas Bilietų kontrolės lapo numeris.3. Nurodomas įmonės vežėjos pavadinimas.4. Nurodomas autobuso, kuris vyksta į maršrutą ir šiam maršrutui parduodami bilietai kasoje, numeris.

5. Nurodomas maršrutas.6. Įrašoma išvykimo j maršrutą data ir laikas.7. Nurodomas kasoje parduotų bilietų kiekis.8. įrašoma vieta autobuse, į kurią parduotas bilietas.9. Nurodomas stotelės, iki kurios parduotas bilietas, pavadinimas.10. Nurodomi bilietus pardavusių kasų numeriai.2211. Nurodomi parduotų bilietų numeriai.12. įrašoma bilieto kaina.13. Nurodomas lengvatos dydis procentais.14. Suskaičiuojama kasoje parduotų bilietų suma litais.15. Kasos žiniaraštį atidavęs kasininkas pasirašo, nurodydamas savo vardą ir pavardę.16. Vežėjo įmonės atstovas, gavęs Kasos žiniaraštį, patikrina įrašus ir pasirašo, nurodydamas vardą ir pavardę.Pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą klaidos apkaitos dokumentuose, iš jų ir Kasos žiniaraštyje, taisomos išbraukiant neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašant teisingą skaičių ar tekstą. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti dokumentą pasirašiusių asmenų parašai ir taisymo data. Sugadintų ir anuliuotų žiniaraščių blankų naikinti negalima. Ant jų stambiu šriftu turi būti užrašoma “sugadinta” arba “anuliuota”, o patys blankai kartu su išrašytaisiais grąžinami j buhalteriją.

23

Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita

Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita priskiriama tipiniams apskaitos dokumentams, kurio pavyzdinė forma patvirtinta LR susisiekimo ministerijos 1997 12 01 įsakymu Nr. 443.Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita naudodama kaip suvestinis dokumentas, kuriame apibendrinama informacija apie per mėnesį į kasą gautus ir atskaitingiems asmenims išduotus bilietus (kvitus).Pagal Susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 443 patvirtintą tvarką ne rečiau kaip kartą per mėnesį ir ne vėliau kaip iki kito mėnesio trečios dienos kasininkas turi surašyti ataskaitą apie visų rūšių bilietų apyvartą per mėnesį. Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita pristatoma buhalterijai kartu su atsakingų asmenų Asmeninėmis sąskaitomis ir Bilietų kontrolės lapais.Kasininko pateiktą ataskaitą apie bilietų ir kvitų apyvartą kasoje turi patikrinti atsakingas darbuotojas (buhalteris). Ataskaitų, kurias patvirtino vadovas, pagrindu sudaroma finansinė atskaitomybė.Buhalterijoje gautos Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaitos yra patikrinamos. Vėliau kartu su atskaitingų asmenų Asmeninėmis sąskaitomis, Bilietų kontrolės lapais segamos į atskirą bylą ir saugomos iki ataskaitinių metų pabaigos bei dar vienerius metus. Po to bylos perduodamos įmonės archyvą saugoti dešimt metų.Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaitos rekvizitų pildymo paaiškinimai -.1. Įrašomas įmonės vežėjos pavadinimas.2. Įrašoma data, kuriai sudaroma Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita.3. Išvardijamos bilietų arba kvitų nominalios kainos.4. Nurodomas bilietų arba kvitų likutis mėnesio pradžioje pagal išvardytas nominalias kainas. 5. Apskaičiuojama bilietų arba kvitų likučio vertinė išraiška (sudauginami 3 ir 4 punktuose įrašyti duomenys).6. Nurodoma, kiek bilietų gauta į kasą iš sandėlio per mėnesį.7. Apskaičiuojama gautų iš sandėlio j kasą per mėnesį bilietų arba kvitų vertinė išraiška.8. Nurodoma, kiek bilietų arba kvitų į kasą grąžino atsakingi asmenys.9. Apskaičiuojama, už kokią sumą bilietų arba kvitų gražino į kasą atsakingi asmenys.10. Nurodoma. kiek bilietų arba kvitų buvo išduota atsakingiems asmenims.11. Apskaičiuojama, už kokią sumą bilietų arba kvitų buvo išduota atsakingiems asmenims iš kasos.12. Nurodoma, kiek bilietų arba kvitų buvo grąžinta iš kasos į sandėlį per mėnesį.13. Apskaičiuojama, už kokią sumą bilietų buvo gražinta iš kasos į sandėlį.14. Apskaičiuojamas bilietų arba kvitų likutis (kiekine išraiška) mėnesio pabaigoje pagal išvardytas nominalias kainas. 15- Apskaičiuojamas bilietų arba kvitų likutis (vertine išraiška).16. Apskaičiuojama, kiek per mėnesį bilietų arba kvitų buvo gauta iš sandėlio, atskaitingų asmenų, kiek buvo išduota atskaitingiems asmenims ar grąžinta į sandėlį. 24Susumuojami likučiai mėnesio pradžioje ir pabaigoje.17. Ataskaitą pasirašo pildantis asmuo (kasininkas), nurodydamas vardą ir pavardę.18. Įrašus ataskaitoje patikrina atsakingas asmuo ir ją pasirašo, nurodydamas pareigas, vardą ir pareigas.Klaidos Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaitoje taisomos išbraukiant neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašant teisingą skaičių ar tekstą. Šalia ištaisymo turi būti kasininko parašas ir taisymo data.

Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštis

Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštis priskiriamas tipiniams apskaitos dokumentams, kurio pavyzdinė forma patvirtinta LR susisiekimo ministerijos 1997 12 01 įsakymu Nr. 443.Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštis naudojamas per pamainą išmokamiems pinigams už gražintus bilietus registruoti.Tais atvejais, kai keleivis nevažiavo ir grąžino nepanaudotą bilietą, jam turi būti gražinami pinigai.

25

26

Grąžinant pinigus už bilietą, būtina atsižvelgti į tokius reikalavimus:1. Keleiviui pinigai turi būti išmokami jam pasirašius Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštyje, kuriame nurodoma galinės stotelės pavadinimas, bilieto numeris ir pinigų suma.2. Leidimas bilietą grąžinti turi būti duotas vežėjo administracijos įgalioto asmens, antroje pusėje aiškiai užrašant ir patvirtinant parašu.3. Grąžinti bilietai turi būti pažymėti spaudu “Grąžinta”; tokie bilietai negali būti pakarto-tinai parduoti.

4. Bilietai, grąžinti iki autobuso išvykimo, turi būti išbraukti iš Kasos žiniaraščio , atitinkamoje eilutėje dedamas spaudas “Grąžinta”.Autobusui sugedus kelionės metu, keleiviams pagal jų pageidavimą gali būti grąžinami pinigai už nenuvažiuotą atstumą, užpildant šį Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštį ir paimant konduktoriaus ar kasininko išduotus bilietus. Šiuo atveju administracijos leidimą priimti grąžinamus bilietus gauti neprivaloma. Jei konduktorius neturi grąžinimui būtino grynųjų pinigų kiekio, tuomet keleivis kartu su bilietu raštiškai pateikia prašymą vežėjo administracijai grąžinti pinigus už bilietą (kvitą),27atskaičius sumą už nuvažiuotą atstumą, nurodydamas pašto ar taupomojo banko skyrių, kuriame jis pageidautų gauti pinigus.Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštį rekomenduojama buhalterijoje saugoti susegus į atskirą bylą. Įmonės archyve Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštis turi būti saugomas dešimt metų.Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraščio rekvizitų pildymo paaiškinimai:1. Įrašomas įmonės vežėjos pavadinimas.2. Įrašomas žiniaraščio eilės numeris.3. Nurodoma žiniaraščio užpildymo data.4. Grąžinęs pinigus konduktorius arba kasininkas nurodo vardą, pavardę ir pasirašo.5. Nurodomas įrašo žiniaraštyje eilės numeris.6. Nurodomas grąžinamo bilieto kelionės galinis punktas.7. Įrašomas gražinamo bilieto numeris.8. įrašoma grąžinta už bilietą suma.9. Nurodoma bilieto kaina.10. Nurodoma keleivio, kuriam grąžinami pinigai, vardas ir pavardė.11. Gavęs pinigus (10 punkte nurodytas) asmuo pasirašo.12. Suskaičiuojama, kiek iš viso buvo grąžinta pinigų pagal žiniaraštį.13. Nurodoma grąžinamų pinigų suma žodžiais.14. Buhalteris, patikrinęs įrašus žiniaraštyje, nurodo vardą, pavardę, datą bei pasirašo.Klaidos Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštyje taisomos išbraukiant neteisingai pa-rašytą tekstą arba skaičių taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašant teisingą skaičių ar tekstą. Šalia ištaisymo turi būti kasininko parašas ir taisymo data.

Bilietų priėmimo į kasą aktas

Bilietų priėmimo į kasą aktas priskiriamas tipiniams apskaitos dokumentams, kurio forma ir naudojimo tvarka patvirtinta LR susisiekimo ministerijos 1997 12 01 įsakymu Nr. 443.Bilietų priėmimo j kasą aktas naudojamas autobusų stotyse įforminti pinigų už neįvykusius reisus išmokėjimą keleiviams. Jis surašomas priimant iš neįvykusių reisų keleivių bilietus, parduotus autobusų stotyse.Bilietų priėmimo į kasą aktus rekomenduojama buhalterijoje saugoti susegus į atskirą bylą kartu su kitais kasos dokumentais. Įmonės archyve Bilietų priėmimo į kasą aktai turi būti saugomi dešimt metų.Bilietų priėmimo į kasą akto rekvizitų pildymo paaiškinimai:1. Nurodomas aktą surašiusios ir pinigus grąžinusios įmonės pavadinimas.2. Nurodoma akto surašymo data.3. Įrašoma kasininkės vardas ir pavardė.4. Įrašoma pamainos kasininkės vardas ir pavardė.5. įrašoma dispečerės vardas ir pavardė.6. Nurodomas maršrutas, kuriam neįvykus, priimami bilietai į kasą ir grąžinami pinigai.7. Nurodomas atšaukto reiso pradžios laikas.288. Nurodoma priimamų j kasą bilietų bei išmokamų pinigų suma skaičiais ir žodžiais.9. Nurodomas Kasos žiniaraščio kuriame įrašyti į atšauktą maršrutą panduoti bilietai, numeris.10. Parašomos priežastys, dėl kurių neįvyko reisas nurodytu maršrutu.11. Pasirašo kasininkas (jo vardas ir pavardė nurodyti 3 punkte).12. Pasirašo pamainos kasininkas (jo vardas ir pavardė nurodyti 4 punkte).13. Pasirašo dispečeris (jo vardas ir pavardė nurodyti 5 punkte).Pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą klaidos Bilietų priėmimo j kasą akte taiso-mos išbraukiant neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašant teisingus duomenis. Šalia taisymo turi būti atsakingų darbuotojų, kurie surašė aktą, parašai ir taisymo data.

29

Keleivių persodinimo aktai

Keleivių persodinimo aktas priskiriamas tipiniams apskaitos dokumentams. Susisiekimo ministerijos 1997 12 01 įsakymu Nr. 443 patvirtintos dvi pavyzdinės akto formos: Vietinio susisiekimo maršrutų keleivių persodinimo akto bei Tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutų keleivių Į persodinimo akto.i Keleivių persodinimo aktas naudojamas registruoti dėl avarijos ar kitų priežasčių iš vieno autobuso j kitą persodinamus keleivius. Keleiviai gali būti persodinami ir j to paties vežėjo kitą transporto priemonę, ir į kito vežėjo transporto priemonę. Akte nurodomas maršrutas, jo nutraukimo priežastys, į parsodintų keleivių skaičius, jų bilietų numeriai. Aktas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius atiduodamas keleivinės transporto priemonės, į kurią persodinti keleiviai, vairuotojui, o kitas lieka persodinusiam vairuotojui. Aktas turi būti pateiktas vežėjo vyriausiajam finansininkui kartu su Bilietų kontrolės lapu . Pajamos tarp skirtingų vežėjų paskirstomos proporcingai nuvažiuotam atstumui.,&•” Surašytus Keleivių persodinimo aktus rekomenduojama saugoti buhalterijoje susegus j atskirą bylą arba kartu su atitinkamais Bilietų kontrolės lapais. Aktai buhalterijoje saugomi iki ataskaitinių metų pabaigos ir dar vienerius metus. Po to jie perduodami j įmonės archyvą, kur saugomi dešimt metų.

30Vietinio susisiekimo maršrutų keleivių persodinimo akto 0is naudojamas persodinant keleivius, vykstančius vietiniais reisais) rekvizitų pildymo paaiškinimai:1. Įrašomas vežėjo įmonės pavadinimas.2. Nurodomas akto eilės numeris.3. Nurodomas vežėjo, kurio transporto priemonė nebaigė maršruto, ir kurio keleiviai buvo persodinti į kitą transporto priemonę, pavadinimas.

4. įrašomas 3 punkte nurodyto vežėjo transporto priemonės garažo numeris.5. įrašomas 3 punkte nurodyto vežėjo transporto priemonės valstybinis registravimo numeris.6. Nurodoma data ir laikas, kada į maršrutą išvyko 5 punkte nurodyta transporto priemonė.7. Įrašomas nebaigto maršruto pradinis punktas.8. Nurodomas nebaigto maršruto pavadinimas.9. Nurodomos priežastys, dėl kurių nepavyko baigti maršruto.10. Nurodoma data ir laikas, kada keleiviai buvo persodinti į kitą transporto priemonę.11. Nurodomas vežėjo, j kurio transporto priemonę buvo persodinti keleiviai, pavadinimas.12. Įrašomi 11 punkte nurodyto vežėjo transporto priemonės valstybinis registravimo numeris ir garažo numeris.13. Nurodoma 12 punkte įrašytos transporto priemonės maršrutas.14. Išvardijamos persodintų keleivių bilietų nominalios kainos. 15, 16. Nurodomi persodintiems keleiviams konduktoriaus parduotų bilietų numeriai. Jeigu gali-ma, nurodomas pirmo ir paskutinio bilieto numeris. Numeriai įrašomi į atitinkamos bilietųnominalios vertės stulpelį. 17, 18. Nurodomas persodintiems keleiviams autobusų stoties kasoje parduotų bilietų pirmas irpaskutinis numeriai.19. Nurodoma, kiek iš viso keleivių, bagažo vietų ir pašto vietų buvo persodinta (perkrauta) į kelionę tęsiančią transporto priemonę, nurodytą 12 punkte.20. Keleivių persodinimą savo parašu patvirtina nebegalinčios toliau važiuoti transporto priemonės konduktorius arba vairuotojas. Nurodomas jo vardas ir pavardė.21. Įrašomas 20 punkte nurodyto darbuotojo tabelio numeris.22. įrašomas 3 punkte nurodyto vežėjo išduoto Bilietų kontrolės lapo numeris.23. Keleivių persodinimą patvirtina 11 punkte nurodyto vežėjo transporto priemonės konduktorius arba vairuotojas. Įrašomas jo vardas ir pavardė.24. Įrašomas 23 punkte nurodyto darbuotojo tabelio numeris.25. Nurodomas 11 punkte įrašyto vežėjo išduoto Bilietų kontrolės lapo numeris.Tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutų keleivių persodinimo akto rekvizitų pildymo paaiškinimai (aktas surašomas persodinant keleivius, vykstančius tolimaisiais ir tarptautiniais reisais): 1. Įrašomas vežėjo įmonės pavadinimas. 2. Nurodomas akto eilės numeris.3. Nurodomas vežėjo, kurio transporto priemonė nebaigė maršruto, ir kurio keleiviai 31buvo persodinti į kitą transporto priemonę, pavadinimas.4. Įrašomas 3 punkte nurodyto vežėjo transporto priemonės garažo numeris.5. {rašomas 3 punkte nurodyto vežėjo transporto priemonės valstybinis registravimo numeris.6. Nurodoma data ir laikas, kada j maršrutą išvyko 5 punkte nurodyta transporto priemonė.7. įrašomas nebaigto maršruto pradinis punktas.8. Nurodomas nebaigto maršruto pavadinimas.9. Nurodomos priežastys, dėl kurių nepavyko baigti maršruto.10. Nurodoma data 5r laikas, kada keleiviai buvo persodinti j kitą transporto priemonę.11. Nurodomas vežėjo pavadinimas, į kurio transporto priemonę buvo persodinti keleiviai.12. {rašomi 11 punkte nurodyto vežėjo transporto priemonės valstybins registravimo numeris ir garažo numeris.13. Nurodoma 12 punkte įrašytos transporto priemonės maršrutas.14. Nurodomi persodinamų keleivių bilietuose įrašytų galinių stočių pavadinimai.15. Įrašomi persodinamų keleivių bilietų numeriai.16. Nurodomos persodinamų keleivių bilietų kainos.17. Nurodoma, kiek iš viso keleivių, bagažo vietų ir pašto vietų buvo persodinta (perkrauta) į kelionę tęsiančią transporto priemonę, nurodytą 12 punkte.18. Keleivių persodinimą savo parašu patvirtina nebegalinčios toliau važiuoti transporto priemonės konduktorius arba vairuotojas. Nurodomas jo vardas ir pavardė.19. Įrašomas 20 punkte nurodyto darbuotojo tabelio numeris.20. Įrašomas 3 punkte nurodyto vežėjo išduoto Bilietų kontrolės lapo numeris.21. Keleivių persodinimą patvirtina 11 punkte nurodyto vežėjo transporto priemonės konduktorius arba vairuotojas. Nurodomas jo vardas ir pavardė.22. Įrašomas 23 punkte nurodyto darbuotojo tabelio numeris.23. Nurodomas 11 punkte įrašyto vežėjo išduoto Bilietų kontrolės lapo numeris.

Pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą klaidos Keleivių persodinimo akte taisomos išbraukiant neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašant teisingus duomenis. Šalia taisymo turi būti atsakingų darbuotojų, kurie surašė aktą, parašai ir taisymo data.

Bilietų ir kvitų patikrinimo aktas

Bilietų ir kvitų patikrinimo aktas priskiriamas tipiniams apskaitos dokumentams, kurio pavyzdinė forma bei naudojimo tvarka nustatyta LR susisiekimo ministerijos 1997 12 01 įsakymu Nr. 443.Bilietų ir kvitų patikrinimo aktas naudojamas periodiškai vežėjo įmonėje atliekamų patikrinimo rezultatams įforminti. Be to, inventorizacijos atlikimo tvarką reglamentuoja LR Vyriausybės 1999 06 03 nutarimas Nr.719.Pagal patvirtintą tvarką konduktoriaus ir kasininko turimi bilietai bei kiti griežtos 32apskaitos blankai turi būti patikrinami kiekvieną mėnesį, o sandėliuose bei kitose saugojimo vietose , ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Be to, kiekvieną mėnesį kasoje turi būti atliekamos netikėtos kasos revizijos ir kiti tikrinimai. Patikrinimo metu perskaičiuojami visi bilietai nominalia verte, patikrinami įrašai Bilietų knygoje ir atsakingų asmenų Asmeninėse sąskaitose . Kai, atlikus patikrinimą, nustatomi faktiškai rasto ir apskaitoje užfiksuoto kiekio skirtumai, gautus rezultatus turi apsvarstyti vežėjo administracijos vadovas ir per tris dienas priimti sprendimą.Tais atvejais, kai vežėjas neturi galimybių iš savo materialiai atsakingų darbuotojų sudaryti 3 narių komisijos, bilietų inventorizavimo, nurašymo, naikinimo darbams rekomenduojama kviesti nepriklausomą auditorių arba savivaldybės revizijos komisiją.Patikrinimo aktus rekomenduojama saugoti buhalterijoje susegus į atskirą bylą. Įmonės archyve Bilietų ir kvitų patikrinimo aktai turi būti saugomi dešimt metų.Bilietų ir kvitų patikrinimo akto rekvizitų pildymo paaiškinimai:1. Nurodomas vežėjo įmonės pavadinimas.2. Nurodomas surašomo patikrinimo akto eilės numeris.3. Nurodoma atskaitingo asmens, kuriam įmonės vadovo sprendimu pavedama gauti bilietus arba kvitus, vardas, pavardė ir tabelio numeris.

4. Nurodomas įsakymo, kuriuo vadovaujantis atliekama bilietų ir kvitų patikrinimas, numeris ir jo priėmimo data.5. Nurodoma komisijos pirmininko pareigos, vardas ir pavardė.6. Išvardijami komisijos nariai, nurodant jų pareigas, vardus ir pavardes.7. Nurodomas įrašo eilės numeris.8. Nurodomas bilietų tipas, pvz., nuolatiniai, juostiniai ir kt.9. Įrašoma bilietų (kvitų) serija.10. Įrašomi bilietų (kvitų) pirmi numeriai.11. Įrašomi bilietų (kvitų) paskutiniai numeriai.12. įrašomas patikrinimo metu rastas bilietų ar kvitų kiekis.13. įrašomos patikrinimo metu rastų bilietų ar kvitų nominalios kainos.14. Apskaičiuojama inventorizacijos metu nustatyta bilietų ar kvitų suma.15. Įrašomas buhalterinės apskaitos duomenimis kasoje ar sandėlyje esantis bilietų ir kvitų kiekis.16. Įrašomos pagal buhalterinės apskaitos duomenis esančių bilietų ar kvitų nominalios kainos.17. [rašomos buhalterinės apskaitos duomenimis užregistruotos bilietų ar kvitų sumos.18. Įrašomas nustatytas kiekių skirtumas.19. Nurodomos trūkstamo arba perteklinių blankų nominalios kainos.20. Apskaičiuojama susidariusio skirtumo suma, lyginant buhalterinės apskaitos duomenis su patikrinimo metu nustatytais duomenimis.21. Susumuojami visi lentelės duomenys.22. Susipažinęs su patikrinimo rezultatais atsakingas asmuo pasirašo aktą, nurodydamas vardą ir pavardę. >23. Aktą pasirašo komisijos pirmininkas, nurodydamas vardą ir pavardę.3324. Aktą pasirašo 6 punkte išvardyti komisijos nariai, nurodydami vardus ir pavardes.Klaidas Bilietų ir kvitų patikrinimo akte galima taisyti tik patikrinimo metu. Pataisymai turi būti paaiškinti ir asmeniškai pasirašyti tų pačių asmenų, kurie sudarė ir pasirašė aktą (patikrinimo komisijos narių ir materialiai atsakingų asmenų).

Bilietų atrinkimo nurašyti aktas

Bilietų atrinkimo nurašyti aktas priskiriamas tipiniams apskaitos dokumentams, kurio pavyzdinė forma nustatyta Susisiekimo ministerijos 1997 12 31 įsakymu Nr. 443 patvirtintose “Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklėse”.Bilietų atrinkimo nurašyti aktas naudojamas nebetinkamiems ir sunaikinti skirtiems bilietams užfiksuoti. Nepanaudoti ar naudojimui nebetinkami bilietai turi būti sudedami į atskirus pakus pagal rūšis, nominalią kainą, seriją ir numerius. Ant pakų užrašomos informacinės etiketės, kuriose nurodomas vežėjo pavadinimas, bilietų pavadinimas, serijos, numeriai ir datos. Šie pakai turi būti antspauduojami arba plombuojami ir laikomi sandėlyje. Šį darbą turi atlikti įmonėje paskirta komisija, kuri darbo rezultatus įformina Bilietų atrinkimo nurašyti aktu.Bilietų atrinkimo nurašyti aktus buhalterijoje rekomenduojama saugoti susegus j atskirą bylą arba kartu su Bilietų ir kvitų patikrinimo aktais . Įmonės archyve Bilietų atrinkimo nurašyti aktai turi būti saugomi dešimt metų.Bilietų atrinkimo nurašyti aktų rekvizitų pildymo paaiškinimai:1. Įrašomas įmonės vežėjos pavadinimas.2. Nurodomas surašomo akto eilės numeris.3. Nurodoma akto surašymo data.4. Nurodomas įsakymo, kuriuo vadovaujantis atliekama bilietų ir kvitų inventorizacija, numeris ir jo priėmimo data.5. Nurodoma komisijos pirmininko pareigos, vardas ir pavardė.6. Išvardijami komisijos nariai, nurodant jų pareigas, vardus ir pavardes.7. Nurodomas įrašo eilės numeris.8. Nurodoma bilietų rūšis.9. Įrašoma bilietų (kvitų) nominali kaina.10. įrašoma bilietų serija.11. Nurodomi bilietų pirmi numeriai.12. Nurodomi bilietų paskutiniai numeriai.13. Suskaičiuojamas atrinktų nurašyti bilietų kiekis.14. Apskaičiuojama atrinktų nurašyti bilietų suma nominaliomis kainomis.15. įvardijamos nurašymo priežastys.16. Nurodomas bendras nurašomų bilietų kiekis žodžiais.17. Įrašoma bendra nurašomų bilietų suma žodžiais.18. Nurodomas pakų kiekis.19. Įrašoma, kokia plomba uždėta ant pako.20. Aktą pasirašo komisijos pirmininkas, nurodydamas vardą ir pavardę.21. Pasirašo komisijos nariai, nurodydami vardus ir pavardes.22. Nurodoma, kiek atrinktų nurašyti bilietų (skaičiais ir žodžiais) priėmė saugoti 34sandėlininkas.23. Patikrinęs įrašus akte ir suskaičiavęs priimamus bilietus (pakus), pasirašo atsakingas asmuo (sandėlininkas, kasininkas), nurodydamas vardą ir pavardę.Pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą klaidos Bilietų atrinkimo nurašyti akte taisomos išbraukiant neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašant tikrą skaičių ar tekstą. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti atsakingų darbuotojų, kurie surašė aktą, parašai ir taisymo data.

Bilietų sunaikinimo aktas

Bilietų sunaikinimo aktas priskiriamas tipiniams apskaitos dokumentams, kurio pavyzdinė forma patvirtinta LR susisiekimo ministerijos 1997 12 01 įsakymu Nr. 35Bilietų sunaikinimo aktas naudojamas įforminti netinkamų naudoti bilietų sunaikinimą. Atrinktus nurašyti bilietus turi naikinti sudaryta komisija. Jei įmonėje susikaupia dideli kiekiai bilietų, dalyvaujant komisijai, juos galima atiduoti j popieriaus fabriką perdirbti. Netinkami naudoti bilietai registruojami sudarant Bilietų atrinkimo nurašyti aktą.Buhalterijos atsakingas darbuotojas, patikrinęs Bilietų sunaikinimo akto duomenis, šio akto pagrindu į apskaitos registrus įregistruoja ūkines operacijas.Bilietų sunaikinimo aktus buhalterijoje rekomenduojama saugoti kartu su Bilietų atrinkimo nurašyti aktais. Šitaip lengviau patikrinti, ar visi atrinkti nurašyti bilietai buvo sunaikinti. Šie susiję dokumentai dėl įmonės apskaitos ar organizacinės struktūros ypatumų gali būti saugomi ir atskirose bylose.Įmonės archyve Bilietų sunaikinimo aktai turi būti saugomi dešimt metų.Bilietų sunaikinimo akto rekvizitų pildymo paaiškinimai:1. Įrašomas vežėjo įmonės pavadinimas.2. Nurodomas akto surašymo eilės numeris.3. Nurodoma akto surašymo data.4. Nurodomas įsakymo, kuriuo vadovaujantis atliekamas bilietų ir kvitų sunaikinimas, numeris ir jo priėmimo data.5. Nurodoma komisijos pirmininko pareigos, vardas ir pavardė.6. Išvardijami komisijos nariai, nurodant jų pareigas, vardus ir pavardes.

7. Nurodomas atsakingo asmens vardas ir pavardė.8. Nurodomas Bilietų atrinkimo nurašyti akto numeris ir data, jo surašymo data.9. Nurodomas sunaikintų bilietų kiekis žodžiais.10. Nurodoma sunaikintų bilietų vertė nominalia kaina skaičiais ir žodžiais.11. Nurodoma bilietų sunaikinimo vieta ir būdas.12. Įrašomas prieš sunaikinimą atrankos būdu patikrintų pakų kiekis.13. Nurodomas bilietų pakelių numeris, įrašytas atrinkimo akte.14. Nurodomi patikrinimo rezultatai.15. Aktą pasirašo komisijos pirmininkas, nurodydamas vardą ir pavardę.16. Aktą pasirašo komisijos nariai, nurodydami vardą ir pavardę.Pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą klaidos Bilietų sunaikinimo akte taisomos išbraukiant neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašant tikrą skaičių ar tekstą. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti atsakingų darbuotojų, kurie surašė aktą, parašai ir taisymo data.

36

37