ilgalaikio turto apskaita imoneje

TURINYS

1. ĮVADAS
2. UAB „ŽIEMGALOS AUTOMOBILIAI“
3. ILGALAIKIO TURTO RŪŠYS BEI JO PRIPAŽINIMAS
4. ILGALAIKIO TURTO GRUPAVIMAS IR JO APSKAITAI NAUDOJAMOS SĄSKAITO
5. Materialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina perkant
6. Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos metodų klasifikavimas
7. IŠPERKAMOSIOS NUOMOS SUTARTIS
8. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NETEKIMO APSKAITA
9. NEMATERIALUSIS TURTAS
10. FINANSINIS TURTAS
11. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA ĮMONĖJE UAB“Žiemgalos automobiliai“
12. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimo formos
13. ILGALAIKIO TURTO APSKAITOS DOKUMENTAI
14. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO REGISTRACIJOS KNYGA
15. ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS PAGAL BUVIMO VIETĄ
16. ILGALAIKIO TURTO APSKAITOS KORTELĖ
17. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ĮVEDIMO Į EKSPLOATACIJĄ AKTAS
18. SAVOS GAMYBOS ILGALAIKIO TURTO PAJAMAVIMO AKTAS
19. ILGALAIKIO TURTO PERDAVOMO – PRIĖMIMO AKTAS
20. ILGALAIKIO TURTO LIKVIDAVIMO AKTAS
21. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ, GAUTŲ ARRDANT IR DEMONTUOJANT PASTATUS BEI ĮRENGIMUS, PAJAMAVIMO AKTAS
22. ILGALAIKIO TURTO REMONTO SĄNAUDŲ KORTELĖ
23. SUREMONTUOTŲ, REKONSTRUOTŲ AR MODERNIZUOTŲ
24. OBJEKTŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS
25. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACIJOS APRAŠAS
26. ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACIJOS APRAŠAS
27. VERTYBINIŲ POPIERIŲ INVENTORIZAVIMO APRAŠAS
28. ILGALAIKIO TURTO INVENTORIZACIJOS REZULTATŲ SUTIKRINIMO ŽINIARAŠTIS
29. ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO SKAIČIAVOMO ŽINIARAŠTIS
30. NAUDOTA LITERATŪRA

ĮVADAS

Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir materialinės. Šios sąlygos beveik kiekvienoje įmonėje vis kitokios, ir jos darosi vis įvairesnės, stengiantis atitikti didėjančius rinkos reikalavimus. Beveik kiekvienoje įmonėje reikšmingą vaidmenį vaidina ilgalaikis turtas – pastatai, mašinos, specialūs įrengimai, bee kurių dažniausiai apskritai neįmanoma sėkminga kokia nors veikla. Šios sąlygos būtinos net prekiaujant ar teikiant paslaugas, jos dar reikšmingesnės perdirbimo atveju.

Šio darbo tema – ilgalaikio turto apskaita įmonėje. Įmonė kurios ilgalaikio turto apskaitą nagrinėsiu yra Uždaroji akcinė bendrovė ,,ŽIEMGALOS AUTOMOBILIAI”.
Rašydama ši

i darba panaudojau tiek teorines tiek praktines žinias, įgytas praktikos metu. Mano šio darbo tikslas – suprasti ir įsisavinti ilgalaikio turto apskaitos vedimo ypatumus įmonėje. Didžiausias dėmesys buvo skirtas į ilgalaikio turto rūšys bei pripažinimą, taip pat šio turto grupavimą ir įsigijimo savikainos nustatymą, ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimą ir naudingo tarnavimo laiko nustatymą, pardavimą, nurašymą ir ilgalaikio turto atvaizdavimą finansinėje atskaitomybėje. Kad lengviau ir aiškiau būtų įsisavinti ilgalaikio turto apskaitos vedima, pateikiau imonės ilgalaikio turto dokumentų pavyzdžius.

UAB „Žiemgalos automobiliai“

Bendrovė UAB “Žiemgalos automobiliai” įsteigta 1993 m. gruodžio 17 d. Bendrovės pagrindinė veikla – mažmeninė prekyba, prekyba lengvųjų ir sunkvežimių klasės automobiliais, autobusais, bei specialios paskirties technika. Iš šios veiklos įmonė uždirba daugiausiai pajamų.Kita Bendrovės veikla – teikiamos komiso tarpininkavimo paslaugos, patalpų nuoma, serviso patarnavimai.
UAB “Žiemgalos automobiliai” nuo įkkūrimo pradžios prekiavusi įvairios paskirties automobiliais, 2004 metais pasirašė sutartį su Minsko automobilių gamykla ir gavo išskirtinę teisę surinkinėti Vilniuje bei pardavinėti visoje Europos Sąjungoje MAZ markės krovininius automobilius. Šios sutarties pasekoje 2004 m. rugsėjo mėn. buvo atidarytas įmonės filialas Vilniuje “MAZ Baltija”.
Filialas “MAZ Baltija” turi automobilių servisą, atitinkantį šiandien keliamiems reikalavimams, kuriame atliekamas tiek garantinis aptarnavimas, diagnostika bei remontas, tiek aptarnavimas ir remontas po garantinio laikotarpio pabaigos.
Bendrovė gamina MAZ markės automobilius ir parduoda juos Eropos sąjungos ir Sąjungai nepriklausančiose šalyse. Taip pa

at atlieka automobilių, kurie yra parduoti Lietuvoje, garantinį ir pogarantinį remontą Nuo 2007 metų sausio 1 dienos įmonė surinkinėja automobilius, kurių variklių išmetamųjų teršalų normos atitinka EURO 4 reikalavimus (tai taikoma visose Europos Sąjungos valstybėse).Šiuo metu yra baigiamos derybos su Deutz variklių gamykla Vokietijoje, kuri įmonei “Žiemgalos automobiliai” suteiks išskirtinę teisę prekiauti visų modelių Deutz varikliais Lietuvoje bei atlikti šių variklių garantinį/pogarantinį remontą.

Bendrovę įsteigė du asmenys – akcininkai, ji yra jų nuosavybė.,,Uždarosios akcinės bendrovės nuosavybė, paskirstoma akcijomis, dėl to bendrovės savininkai vadinami akcininkais. Akcijos – tai bendrovės nuosavybės teisių dalis; tai bendrovės nuosavybės vienetą paliudijantis sertifikatas”. Abiems akcininkams priklauso po 50% akcijų.

2006 metų kovo 30 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nutarta didinti bendrovės įstatinį kapitalą didinant akcijų skaičių: iš perkainojimo rezervo 2 537 405 Lt, papildomais akcininkų įnašais 450 000 Lt, iš viso 2 987 405 Lt.

2006 metų birželio 2 dieną juridinių asmenų registre įregistruotas bendrovės įstatinio kapitalo dydis 5 194 563 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 5 194 563 nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, kurios yra vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininkų teisę dalyvauti bendrovės valdyme.Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą – generalinį direktorių. Bendrovėje dirbantys vadovai ir kiti specialistai yra kvalifikuoti, turintys aukštąjį išsilavinimą, bei nemažą darbo patirtį. Dirbančiųjų skaičius kasmet didėja (šiuo metu dirba 54 darbuotojai ), nes bendrovė sparčiai plečia savo veikla. Materialiojo turto bendrovė turi nemazai, tad ir buhalterinė apskaita gan sudėtinga. Be

endrovėje apskaita vedama „RIVILĖS „ programa.

„RIVILĖ“ gaminių lyderė apskaitos sistema „Balansas 2004“. Programa turi visus pagrindinius apskaitos modulius: Didžioji knyga, Skolos, Pardavimai, Pirkimai, Atsiskaitymai (kasa,bankas) Atsargos, Gamyba. Programa turi ryšį ir su atlyginimų skaičiavimo modulį. Visi moduliai veikia kliento – serverio (SQL) technologiniu pagrindu. Tai užtikrina didelį duomenų patikimumą, leidžia organizuoti ryšį tarp firmos padalinių ar net tarp firmų. Buhalterių darba gerokai palengvina Dokumentų registras. Jis skirtas fiksuoti ir kaupti duomenis, teikiamus Valstybinei mokesčių inspekcijai, „SODRAI“, Statistikos vadybai ir kitoms institucijoms.
UAB „Žiemgalos automobiliai“ dirba pelningai ir yra PVM mokėtoja. Bendrovė moka tokius mokesčius: juridinio asmens pelno mokestį, pridėtinės vertės mokestį, mokestį už aplinkos teršimą, muito mokestį, socialinio draudimo mokesčius, taip pat fizinių asmenų pajamų mokestį.

Įmonės buhalterija tvarko tokius apskaitos barus : ilgalaikio turto dokumentus, skolų apskaitos dokumentus, kasos operacijų apskaitos dokumentus, banko operacijų apskaitos dokumentus, įsipareigojimų apskaitos dokumentus, darbo užmokesčio apskaitos dokumentus, specialiųjų apskaitos dokumentus, blankų apskaitos dokumentus, pagrindinius sutarčių ir kitus juridinius dokumentus, savininkų nuosavybės dokumentus, įvairių pažymų ir apyskaitų dokumentus.

UAB „Žiemgalos automobiliai“ kaip minėjau, turi pakankamai daug ilgalaikio turto, kurį sudaro: žemė, pastatai ir statiniai, mašinios ir įrengimai, transporto priemonės, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai, programinė įranga. Šioj praktikos ataskaitoj, pateikdama bendrovės ilgalaikio tiek materialiojo tiek nematerialiojo turto dokumentų pavyzdžius, pa
amėginsiu išsiaiskinti šio turto esmę ir reikšmę įmonei.
Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
Bendrovės dokumentai yra saugomi buhalterijoje, laikantis nustatytų LRV dokumentų saugojimo įstatymų reikalavimų , norminių aktų, o taip pat bendrovės vidaus taisyklių.

ILGALAIKIO TURTO RŪŠYS BEI JO PRIPAŽINIMAS

Kiekviena įmonė, nesvarbu, kokia jos nuosavybės forma, veiklos pobūdis ir dydis, disponuoja tam tikru turtu. Visas įmonės turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį pagal tai, kiek ilgai juo įmonė numato naudotis uždirbdama pajamas. Ilgalaikiu turtu pripažįstamas įmonės turtas, kurį ji numato naudoti gamybinėje, prekybinėje, administracinėje ar kitoje veikloje(pvz; nuomoti tretiesiems asmenims,) uždirbdama pajamas ilgiau nei vienerius finansinius metus.
Skirstymas į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą svarbus tuo, kad šios dvi turto rūšys nevienodai panaudojamos pelno uždirbimo procese materialaus turto sunaudojimo aspektu. Trumpalaikis turtas į parduotos produkcijos savikainą per vieną ataskaitinį laikotarpį įskaičiuojamas visa produkcijai pagaminti sunaudota verte. O ilgalaikio turto vertė į parduotos produkcijos savikainą įskaičiuojama dalimis. Priskiriant turtą ilgalaikio turto rūšiai, atsižvelgiama ir į jo kainą. Jeigu turtas naudojamas ir labai ilgai, bet jo kaina įmonei nereikšminga, toks turtas nebus laikomas ilgalaikiu, nes jo, kaip ilgalaikio turto, apskaita įmonei butų per brangi. Lengviau butų tą turtą iškart nurašyti. Tai priklauso nuo įmonės turto dydžio ir jos veiklos pobūdžio, įmonė pati gali pasirinkti nuo kokios sumos turtas laikomas ilgalaikiu, nes jokiame norminiame akte nėra tiksliai pasakyta, nuo kurios sumos turtas laikytinas ilgalaikiu. Priskiriant turtą ilgalaikiu, reikia įvertinti jo reikšmingumą įmonei. Ilgalaikis turtas gali būti labai skirtingas, jo įvairovė kartais lemia visiškai skirtingus to turto apskaitos būdus, jo įkainojimo ir atvaizdavimo atskaitomybėje tvarką. Finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje (balanse) ilgalaikis įmonės turtas, atsižvelgiant į jo pobūdį, skirstomas į nematerialųjį ir materialųjį. Visą ilgalaikį turtą būtina sugrupuoti – suskirstant į tam tikras vienarūšes klases, taigi , metinėje finansinėje atskaitomybėje (balanse) ilgalaikis turtas suskirstytas į penkias dideles grupes:
1. Formavimo savikaina (yra susijusi su turtu, atsiradusiu formuojant įmonę – kuriant ją arba plėtojant jau įsteigtos įmonės veiklą, keičiant jos veiklos profilį ar panašiai. Ją svarbu išskirti, nes formavimo savikaina yra susijusi su įmonės veiklos perspektyva. Ir šių išlaidų darymas turi įtakos tolesnei įmonės veiklai, gerovei. )
2. Nematerialusis turtas (išskiriamas todėl, kad būtų parodyta , kiek įmonė turi teisių ir kitų panašių privilegijų suteikiančio turto, kuris egzistuoja tik tol, kol egzistuoja pati įmonė. Šio turto neįmanoma kam nors perparduoti.)
3. Materialusis ilgalaikis turtas (šio turto rodiklis rodo , kiek įmonėje yra apčiuopiamo ilgą laiką naudojamo turto. Ilgalaikiu materialiuoju turtu įmonė gali garantuoti skolų bankui ar tiekėjams grąžinimą, tai yra vienas iš svarbiausių nuosavybės garantų.)
4. Ilgalaikis finansinis turtas (išskiriamas todėl, kad atskirai būtų parodytas įmonės turtas, susijęs su dalyvavimu kitose įmonėse. Ši turto grupė dažniausiai yra susijusi su gerokai didesne rizika nei materialusis ilgalaikis turtas.)
5. Po vienerių metų gautinos sumos (rodo ilgalaikius trečių asmenų įsiskolinimus įmonei. Investuotojai turi matyti, kokią dalį viso įmonės turto sudaro trečiųjų asmenų įsiskolinimai, nes visuomet yra tam tikra tikimybė, kad šios skolos nebus grąžintos. Visada pravartu išsiaiškinti, ar nebūtų naudinga šį turtą naudoti savo įmonės veikloje, o ne skolinti jį kitiems.)

UAB “Žiemgalos automobiliai”

(įmonės pavadinimas)

įm.kodas 257593180 , Livonijos 21, Joniškis

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20 06 m. kovo 31 d.

protokolo Nr. 2

2005 metų BALANSAS

(ataskaitinis laikotarpis)

20 06 m. kovo 20 d.

litais

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

TURTAS Pasta- bos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai

A. ILGALAIKIS TURTAS 8337568 9004280
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 12363 14625
I.1. Plėtros darbai
I.2. Prestižas
I.3. Patentai, licencijos
I.4. Programinė įranga 12363 14625
I.5. Kitas nematerialusis turtas
II. MATERIALUSIS TURTAS 8325205 8989655
II.1. Žemė 211864 211864
II.2. Pastatai ir statiniai 7433984 7947616
II.3. Mašinos ir įrengimai
II.4. Transporto priemonės 232085 314136
II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 447272 516039
II.6. Nebaigta statyba
II.7. Kitas materialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS 0 0
III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms
III.3. Po vienerių metų gautinos sumos
III.4. Kitas finansinis turtas
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

1.PRIEDAS. Ištrauka iš UAB„Žiemgalos automobiliai“ 2005m. ataskaitinio laikotarpo balanso.

ILGALAIKIO TURTO GRUPAVIMAS IR JO APSKAITAI NAUDOJAMOS SĄSKAITOS

Kiekvienoje įmonėje svarbu ne tik užregistruoti visus ūkinius faktus, bet ir pateikti juos tam tikru būdu susistemintus, todėl visa apskaitos informacija turi būti susisteminama pagal tam tikrus požymius. Todėl kiekvienoje įmonėje yra naudojamas sąskaitų planas – sąrašas, kuris yra sudaromas pagal pavyzdinį sąskaitų planą konkrečiai įmonei, atsižvelgiant pagal jos darbo specifiką, dydį, poreikius.

UAB ,,Žiemgalos automobiliai” turi sąskaitų planą, kuris esant reikalui gali būti išplėstas, įvedant naujų sąskaitų. Pateikiu šios bendrovės sąskaitų planą.

1 klasė Ilgalaikis turtas
11 Nematerial.ilgalaik.turtas
114 Programinė įranga
1140 Įsigijimo savikaina
1148 Amortizacija (-)
115 Kitas nematerialusis turtas
1150 Įsigijimo savikaina
1151 išankstiniai apmokėjimai
1158 Amortizacija (-)
1159 Vertės sumažėjimas (-)
12 Materialusis turtas
120 Žemė
1200 Įsigijimo savikaina
12000 Įsavinta žemė
121 Pastatai ir statiniai
1210 Pastatai
12100 Įsigijimo savikaina
12101 Perkainojimas
12103 Kapitalizuotos remonto,rekonstr.išlaidos
12105 išankstiniai apmokėjimai
12107 Įsigijimo savik.nusidėvėjimas (-)
12108 Perkainuotos dalies nusidėvėjimas (-)
12109 Vertės sumažėjimas (-)
122 Transporto priemonės
12200 Įsigijimo savikaina
12201 Perkainojimas
12203 Kapitalizuoto remonto išlaidos
12205 išankstiniai apmokėjimai
12207 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
12208 Perkainuotos dalies nusidėvėjimas (-)
12209 Vertės sumažėjimas (-)
123 Kt.įrengimai,įranga,įrankiai
1230 Kiti įrengimai
12300 Įsigijimo savikaina
12301 Perkainojimas
12303 Kapitalizuoto remonto išlaidos
12305 Išankstiniai apmokėjimai
12307 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
12308 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
12309 Vertės sumažėjimas (-)
1231 Įranga
12310 Įsigijimo savikaina
12311 Perkainojimas
12313 Kapitalizuoto remonto išlaidos
12315 Išankstiniai apmokėjimai
12317 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
12318 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
12319 Vertės sumažėjimas (-)
14 Kitas materialusis turtas
142 Ilgalaikis turtas
143 Ilgalaikis turtas (įsavinta žemė)
15 Nebaigta statyba ir išankst. apmok.
152 Autosalonas su autoservisu
16 Finansinis turtas
162 Po vienerių metų gautinos sumos
1621 Prekybos skolos
1622 Išankstiniai apmokėjimai
16221 Ateinančių laikotarpių sąnaudos
1623 Lizingo(finansinės nuomos) skolininkai
1624 Po vienerių metų gautinos sumos
1628 Kontroliuotinos skolos
1629 Abejotinos skolos
164 Atidėto pelno mokesčio turtas
1641 Atidėto pelno mokesčio turtas
1649 Vertės sumažėjimas (-)
2 klasė Trumpalaikis turtas
20 Atsargos išankst.apmok.
201 Atsargos
2010 Atsargos savom reikmėms

2014 Pirktos prekės skirtos perparduoti
2013 Nauji automobiliai
2015 Naudoti automobiliai
2011 Pagaminta produkc.(surinkti automobiliai)
2016 Kitos atsargos
20161 Kuras
20162 Krosninis kuras(malkos)
20163 Mažavertis inventorius
20164 Konsignacinės prekės
20165 Garantinio aptarnavimo prekės
2017 Atsargos kelyje
2018 Nutolę padaliniai
201810 Nutolę padaliniai į MAZ Baltija fil.
202 Išankstiniai apmokėjimai
202101 UAB”Žemaitės”
202102 UAB “Rubicon eventus”
202103 UAB “Lukoil-Baltija servis”
202104 Liet.nac.vežėjų asoc.”Linava”
2024 Ateinančių laikotarpių sąnaudos
24 Per 1 metus gautinos sumos
241 Pirkėjų įsiskolinimas
2411 Pirkėjai
2418 Kontroliuotinos skolos
2419 Abejotinos skolos
241901 OOO”Komersant-avto”
241902 “Mare Managment LLC”
243 Kitos gautinos sumos
24311 Gautinas pirkimo PVM
24312 Importo PVM
2432 Biudžeto skola įmonei
2433 “SODROS”skola įmonei
2434 Kitos gautinos sumos
2435 Atskaitingi asmenys
243501 Atsk.asm. Lina Gedvilienė
243502 Atsk.asm. Aurimas Ramonas
243503 Atsk.asm. Edmundas Ruškys
243504 Atsk.asm. Lilija Vnikova
243505 Atsk.asm. Vasilijus Smirnov
243506 Atsk.asm. Danguolė Travkina
243507 Atsk.asm. Egidijus Augustauskas
243508 Atsk.asm. Gintaras Milenčius
243509 Atsk.asm .Aidas Čalnaras
243510 Atsk.asm. Almantas Katinas
243511 Atsk.asm. Inga Šukienė
243512 Atsk.asm. Petras Indrišiūnas
243513 Atsk.asm. Vilius Lukšys
243514 Atsk.asm. Saulius Gedvilas
243515 Atsk.asm. Diana Veblauskienė
243516 Atsk.asm.S.Zabulėnas
243517 Atsk.asm.J.Rakauskas
243518 Atsk.asm.V.Lukšas
2436 Sukuptos pajm.apmokėtinos per atein.metus
2438 Darbo užmokesčio avansas
2439 Trūkumai
24391 Mat.atsak. J.Grigaliūnienė
27 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
270 Tarpusavio atsiskaitymai
271 Sąskaitos bankuose
27101 A/s Hansa LT0873000100891195
27102 A/s Hansa Maz Baltija
27120 VB Kreditinė kortelė
2711 Ats.s-ta 17467100-60002205271
2716 Bankas Snoras Vilniaus fil.
2717 Bankas Snoras EUR MAZ Baltija
2712 Ats.s-ta LT337044060002205284
2713 Valiut.sta LT707044060002205297
2714 Ats.s-ta LT570075800504462984
2715 Valiut.sta LT570075800504462984
272 Kasa
2721 Kasa įmonės
2722 Kasa valiutinė
2723 Pinigai EKA buitinis skyrius
2724 Pinigai EKA baldų skyrius
2725 Pinigai EKA komiso prekyba
2726 Kasa MAZ Baltija
2727 Kasa MAZ Baltija EURO

3 klasė Nuosavas kapitalas
30 Kapitalas
301 Įstatinis pasirašytas kapitalas
3010 Paprastosios akcijos
3011 Įstatinis(pasirašytas)
32 Perkainojimo rezervas
321 Ilgalaik.turto perkainojimo rezultatas
33 Rezervai
331 Privalomas
332 Savoms akcijoms įsigyti
333 Kiti rezervai
34 Nepaskirst.pelnas(nuostolis)
341 Nepaskirst.atask.metų pelnas
3411 Nepaskirstytas ataskaitinių metų pelnas
342 Ankstesn.metų nepask.pelnas(nuost.)
3421 Nepaskirstytas anksten.metų pelnas(nuost.)
39 Pajamų ir sąnaudų suvestinė
390 Suvestinės sąskaitos
3900 Gamybos suvestinė
3901 Pajamų ir sąnaudų suvestinė
3902 Turto ir nuosavybės suvestinė
3908 Laukimo sąskaita
4 klasė Įsipareigojimai
40 Ilgalaikės skolos
401 Finansinės skolos
4011 Lizingo ar panašūs įsipareigojimai
40111 Snoro lizingas
40112 Vilniaus banko lizingas
40113 Hanza banko lizingas
4012 Kredito įstaigoms
4013 Kitos finansinės skolos
44 Trumpalaikės skolos
441 Ilgalaikių įsipareig.einamųjų metų dalis
4411 Lizingo ir kiti panašūs įsipareigojimai
44111 Snoro lizingas
44112 Vilniaus banko lizingas
44113 Hanza banko lizingas

443 Įsipareigojimai tiekėjams
44301 Tiekėjai gr.01
44302 Tiekėjai gr.02
44303 Tiekėjai gr.08
44304 Tiekėjai gr.09
444 Mokesčiai ir užskaitos
4440 Mokesčiai ir užskaitos
445 Pelno mokesčio įsipareigojimai
4450 Pelno mokesčio įsipareigojimai
446 Su darbo santyk.susiję įsipareigojimai
4461 Mokėtinas darbo užmokestis
4462 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
44621 Gyventojų pajamų mokestis 15%
4463 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
4464 Mokėtinos garantinio fondo įmokos
4465 Kitos išmokos darbuotojams
4466 Atostoginių kaupimai
4467 Alimentai
4468 Vykdomi raštai
447 Deponuotas atlyginimas
44700 Deponuotas atlyginimas
448 Kt.mokėtinos sumos ir trumpal.įsipar.
4481 Mokėtini dividendai
4483 Sukauptos sąnaudos
4484 Mokėtinas PVM
44841 Pardavimo PVM
44851 Mokėtinas nekilnojamo turto mokestis
44852 Mokėtinas kelių mokestis
44853 Mokėtinas aplinkos teršimo mokestis
44854 Mokėtinas žemės nuomos mokestis
44855 Mokėtinas muito mokestis
4488 Komisinė prekyba
4489 ERGO draudimas
449 Gauti išankstiniai apmokėjimai
44901 UAB”Hanza lizingas”
44902 Joniškio kultūros rūmai
44903 Joniškio rajono savivaldybė
44904 UAB”Irenta”
44905 UAB”Gatvių statyba”
44906 AB”Panevėžio stiklas”
5 klasė Pajamos
50 Pardavimo pajamos
500 Pardavimo pajamos
50010 Pardavimai stsargų savom reikmėm
50011 Pardavimai
50012 Pardavimai nauji automobiliai
50013 Pardavimai naudoti automobiliai
50014 Pardavimai surinkti automobiliai
5005 Suteiktų paslaugų pajamos
509 Nuolaidos,grąžinimai
5090 Pardavimo nuolaidos
5091G Parduotų prekių grąžinimai
50911G Grąžinimai nauj.automobiliai
50912G Grąžinimai naudotų automobilių
52 Kitos veiklos pajamos
5229 Pajamos už reklamą
5235 Pajamos už autoremontą
5230 Gauti komisiniai
5211 Pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo
5231 Nuomos pajamos
5234 Pajamos už tech.apžiūrą
5232 Pajamos už draudimą
5233 Pajamos už transporto paslaugas
5228 Kitos netipinės veiklos pajamos
53 Finans.-investic.veikl.pajamos
532 Dividendų pajamos
533 Baudos ir delspinigiai
535 Banko palūkanos
536 Teigiama valiutų kurso pasikeit.įtaka
534 Teigiama valiutų kurso pasikeit.įtaka
539 Kitos finans.- investic. Veiklos pajamos
54 Pagautė
542 Pagautė
59 Pelno paskirstymas
591 Praėj.metų nepask.pelnas
592 Pervedimai iš rezervų
593 Nepaskirstytas nuostolis
594 Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
6 klasė Sąnaudos
60 Pard.prek.paslaug.savikaina
600 Pard.prekių ir paslaugų savikaina
60001 Savikaina prekių skirtų perparduoti
60002 Savikaina nauji automobiliai
60003 Savikaina naudot.automobiliai
60004 Savikaina surinkti automobiliai
60007 Savikaina stsargų savom reikmėm
60005 Savikaina(kuras)
60006 Savikaina krosninis kuras
60099 Savikaina 99(Ilgalaik.turtas)
609 Nuolaidos,grąžinimai
6092 Pirkimų nuolaidos(konsig)
61 Veiklos sąnaudos
610 Pardavimų sąnaudos
6102 Skelbimai ir reklama
6108 Kitos pardavimų sąnaudos
611 Bend.ir administrac.sąnaudos
6110 Nuomos sąnaudos
6111 Remonto ir eksplotacijos sąnaudos
6112 Telefonų, ryšių paslaugos
61131 Turto draudimas
61132 Transporto priemonių draudimas
61133 Civilinės atsakomybės draudimas
61134 Draudimas (vienkartinė garantija)
61135 Ilgalaikio turto draudimas
61136 Kiti draudimai
61137 Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
61140 Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos
61141 Darbuotojų soc.draudimo sąnaudos
61150 Ilgal.turto nusidėv.ir amortizac.sąnaudos
61150 Ilgal.material.turto nusidėvėjimo sąnaudos
61151 Nematerial.turto amortizac.sąnaudos
6117 Abejotinų skolų sąnaudos
61170 Abejotinų skolų įvertinimo sąnaudos
61171 Abejotinų skolų atstatymai
6118 Įvairios bendrosios sąnaudos
611801 Elektros energijos sąnaudos
611802 Išlaidos kanc.prekėms įsigyti
611803 Išlaidos už apsaugą
611804 Kompiuterių ir EKA aptarnavimas
611805 Einama ir teisinė pastatų registracija
611806 Valymo reikmenys
611807 Prenumerata
611808 Notaro paslaugos
611809 Vertimo paslaugos
611810 Audito paslaugos
611811 Banko paslaugos
611812 Banko administracinis mokestis
611813 Degalų sunaudojimas
611814 Transporto remonto išlaidos
611815 Transp.priem.leidimai,Tir.knyg.kelių mok.
611816 Garantinio remonto išlaidos
611817 Kuras patalpų apšildymui
611818 Bendraūk.išlaidos MAZ Baltija filialas
611819 Išlaidos pagamint.ir parduot.automob.
611820 Už dalyvavimą konkurse
611821 Sertifikavimo paslaugos
611822 Deklaracijų pildymo paslaugos
611823 Natūrali netektis iki 1%
611824 Reprezentacinės išlaidos 75%
611825 Muito mokestis
611826 Komandiruotės išlaidos
611827 Teismo išlaidų sąnaudos
611828 Išlaidos už vandenį
611829 Mokymo,konsultavimo išlaidos
611830 Nario mok.”Linava”
611831 Iškvietimai
611832 Pašto išlaidos
611833 Stovėjimo aikšt.išl.(Vingės terminalas)
611899 Kitos bendrosios sąnaudos
6119 Sąnaudos didinačios apmokest.pelną
61191 Reprezentacinės išlaidos 25%
61192 Sunaudotas kuras virš normų
61193 Nuostoliai dėl realizavimo terminų pasibaig.
61194 Nuostoliai dėl netinkamo saugojimo
61195 PVM nurašytų prekių,PVM neįtr.į atskaitą
61199 Kitos išlaidos
612 Veiklos mokesčių sąnaudos
6121 Kelių mokesčio sąnaudos
6122 Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos
6123 Neatskaitomo PVM sąnaudos
6124 Alinkos teršimo mokesčio sąnaudos
6125 Žemės nuomos mokestis
6126 Garant.fondo 0,2% nuo atlyg.sąnaudos
6127 Kitos mokesčių sąnaudos
613 Turto vertės sumažėjimo sąnaudos
6131 Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos
6132 Nematerial.turto vertės sumažėj.sąnaudos
6133 Material.ilgal.turto vertės sumaž.sąnaudos
615 Kitos bendrosios ir administrac.sąnaud.
6151 Suteikta labdara ir parama
63 Finans.-investic.veiklos sąnaudos
6301 Palūkanų sąnaudos
635 Baudos ir delspinigiai už pavėluot.atsiskait.
636 Neigiamų valiutų kurso pasiketimo įtaka
637 Investicijų perkainojimo sąnaudos
638 Kitos finans.-investic.veiklos sąnaudos
64 Netekimai
640 Netekimai
65 Pelno mokesčiai
651 Ataskaitinių metų pelno mokestis
69 Pelno paskirstymas
690 Praėjusių metų nepaskirstytas nuostolis
691 Pervedimai į įstat. numatytus rezervus
692 Pervedimai į kitus rezervus
693 Nepaskirstytas pelnas
694 Dividendai

2. PRIEDAS. „UAB Žiemgalos automobiliai“ sąskaitų planas.

Kad ilgalaikis turtas yra materialus ir nematerialus tai žinom, bet kuo jie skiriasi vienas nuo kito? Materialusis ilgalaikis turtas – tai žmogaus ar gamtos sukurtas turtas, kuris naudojamas įmonėje gaminant produkciją ar teikiant paslaugas. Ilgalaikis materialusis turtas įmonės veikloje dalyvaują ilgą, bet ribotą laiką. Įmonė turimą materialųjį ilgalaikį turtą apskaitoje užregistruoja suskirstytą pagal paskirtį. Tai : žemė, pastatai, statiniai ir mašinos, transporto priemonės, kiti įrenginiai ir įrankiai, išperkamoji nuoma ir panašios teisės, kitas (ilgalaikis) materialusis turtas, nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai. Suskirsčius, lengviau kaupti informaciją apie skirtingas funkcijas atliekantį materialųjį ilgalaikį turtą.

Materialiojo ilgalaikio turto įvertinimo pagrindas visada turi būti faktinė įsigijimo savikaina, kurią sudaro visos išlaidos, vienaip ar kitaip padarytos turtą įsigyjant. Ši savikaina, užfiksavus ją apskaitoje, vadinama ilgalaikio turto pradine verte.

Materialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina perkant

1.SCHEMA. IMT įsigjimo savikaina jį įsigyjant ir turto vertės atvaizdavimas finansinėje atskaitomybėje

Bendrovėje minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė nustatyta 300 litų.
(Kiekvienos įmonės vadovai patys pasirenka, nuo kurios sumos ir kokio pobūdžio jų įmonėje turtas laikomas ilgalaikiu, nes jokiame norminiame akte nėra tiksliai nurodyta, kokios sumos turtas laikytinas ilgalaikiu, tai tik susitarimo reikalas).
UAB „Žiemgalos automobiliai“ buhalteris ilgalaikio turto įsigijimo metu apskaitoje užregistruoja įsigijimo savikainą. Balanse materialųjį turtą parodo įsigijimo savikainą, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingų(tiesiniu) metodu.
Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos metodų klasifikavimas

2. SCHEMA. Materialiojo igalaikio turti nusidėvėjimo apskaitos metodų kvalifikavimas

Tiesiog proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas: turtas vienodai nudėvimas kiekvienais naudojimo metais. Nudėvėjimui apskaičiuoti tiesiog proporcingu būdu naudojamasi tokia formule:

Materialiojo ilgalaikio turto Numatoma likvidacinė vertė Metinė materialiojo
pradinė vertė – ilgalaikio turto

= nusidėvėjimo suma

Turto naudojimo laikas(metų skaičius)

Kadangi pagal šį skaičiavimo metodą yra prielaida, kad nusidėvėjimo sąnaudos kiekvienais metais vienodos, jas galima išreikšti tam tikra ilgalaikio turto vertės dalimi-nusidėvėjimo norma.
Metinė nusidėvėjimo norma dauginti iš 100% = Nusidėvėjimo norma
Nudėvėtina ilgalaikio turto vertė

Ilgalaikio materialiojo turto judėjimas ir pokyčiai įmonėje UAB „Žiemgalos automobiliai“:

3. PRIEDAS Ataskaitinio laikotarpio (2005 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.) Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie bendrovėje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto naudingą tarnavimo laiką:

4. PRIEDAS. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas

Bendrovė yra įsigijusi materialujį ilgalaikį turtą pagal išperkamosios nuomos sutartis:

Iš UAB „Snoro lizingo“ – žemės sklypą; komercijos centrą; autosaloną-autoservisą.

Iš UAB SEV „Vilniaus banko lizingo“ – seviso įrengimus; l/a Mercedes Benz E270D; l/a Renault Scenic.

UAB „Hansa lizingui“ už l/automobilį BMW 320D išsimokėta visiškai anksčiau laiko.

5. PRIEDAS Ilgalaikio materialiojo turtas, įsigytas pagal lizingo (finansinės nuomos sutartis)

IŠPERKAMOSIOS NUOMOS SUTARTIS

Įmonė ilgalaikį turtą gali nuomoti dviem būdais: įprastinės (veiklos) nuomos arba išperkamosios (finansinės) nuomos – lizingo. Turtą nuomojant lizingo (išperkamosios nuomos)būdu, pasibaigus nuomos terminui, nuomojamas turtas bei su juo susijusi rizika bei nauda, gaunama iš šio turto, paprastai atitenka nuomininkui kaip jo nuosavybė, arba turtas nuomojamas ne mažiau kaip tris ketvirtadalius ekonomiškai pagrįsto jo naudojimo laiko.

UAB „Žiemgalos automobiliai“ įsigytas ilgalaikis turtas pagal lizingo sutartis sudaro ilgalaikius įsipareigojimus.

2002 m. gegužės 17 d. buvo pasirašyta su UAB “VB lizingu” pirkimo pardavimo sutartis Nr.VSPI2002-1462 dėl automobilio Renault Scenic PR 20P 2002 įsigijimo penkeriems metams tai yra iki 2007.05.20., likęs lizingo laikotarpis – 2 metai, likusi neišmokėta suma – 15536 Lt.

2004 m. gegužės 7 d. buvo pasirašyta su UAB “VB lizingu” pirkimo pardavimo sutartis Nr.PP S2004-040025 dėl automobilio Mercedes Benz E270D įsigijimo trejiems metams tai yra iki 2007.05.10., likęs lizingo laikotarpis 2 metai, likusi neišmokėta suma –34326 Lt.

2004 m. gegužės 10 d. buvo pasirašyta su UAB “VB lizingu” pirkimo pardavimo sutartis Nr.PP S2004-040026 dėl serviso įrengimų įsigijimo, esančių Savanorių pr. 129, Vilniuje keturiems metams tai yra iki 2008.05.10., likęs lizingo laikotarpis – 3 metai, likusi neišmokėta suma – 85191 Lt

2004 m. rugsėjo 1 d. buvo pasirašyta su UAB “Snoro lizingu” pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis Nr.ŠSR4081701B dėl žemės sklypo(0.3158 ha) esančio Savanorių pr.129, Vilniuje septyniems metams tai yra iki 2011.08.23. , likęs lizingo laikotarpis – 6 metai, likusi neišmokėta suma – 223814 Lt.

2004 m. rugpjūčio 18 d. buvo pasirašyta su UAB “Snoro lizingu” grįžtamojo finansinio lizingo sutartis Nr.ŠSR4081703B/4B dėl komercijos centro(2950 kv.m.) esančio Livonijos 21, Joniškis ir autosalono-autoserviso(2552.67 kv.m.) esančio Savanorių pr. 129, Vilniuje septyniems metams tai yra iki 2001.08.23., likęs lizingo laikotarpis – 6 metai, likusi neišmokėta suma – 4794932 Lt.

2004 m. lapkričio 9 d. buvo pasirašyta su UAB “Hansa lizingu” pirkimo pardavimo sutartis Nr.LT012046 dėl automobilio BMW 320D įsigijimo trejiems metams tai yra iki 2007.11.30., tačiau įmonė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išsipirko minėtą turtą anksčiau laiko ir UAB “Hansa lizingo” bendrovei įsipareigojimų nebeturi.

6. PRIEDAS. Įmonės įsipareigojimų būklė.

Per vienerius finansinius metus ataskaitinių metų pabaigai kitos mokėtinos skolos sudaro:
– skolos tiekėjams – 4482563 Lt
– su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 10215 Lt
– aplinkos teršimo mokestis – 327 Lt
– mokėtinas muito mokestis – 45668 Lt

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NETEKIMO APSKAITA

Ilgalaikio turto, kuriuo disponuoja įmonė, vertė gali didėti ne tik įsigyjant naują turtą, bet ir atlikus rekonstrukcijos darbus – esminius materialiojo turto pertvarkymo ar tobulinimo darbus, po kurių gali prailgėti ir turto naudojimo laikas, naudingumas.
Kai įmonės naudotas materialusis turtas jau nebereikalingas, ji gali tą turtą perleisti kitiems. Kitu atveju, kai jis visiškai nudėvėtas , t.y. jo įsigijimo išlaidos perkeliamos į sąnaudas, turtas gali būti likviduotas. Dažnai pasitaiko tokių problemų, kai apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas jau visai nudėvėtas, o realiai dar visiškai tinkamas naudoti ir galės būti naudojamas dar ilgą laiką. Tokio turto vertė turėtų būti vadinama atmintine verte, ji nedarys jokio esminio poveikio įmonės turtui, jį reikia apskaityti analitinėse kortelėse ir buhalterinėse sąskaitose.
Nurašant turtą iš įmonės atsižvelgiama į turto įsigijimo savikainą, jo nusidėvėjimo sumą, likvidacinę vertę, o perleidžiant – dar ir į to turto kainą. Skirtingai nudėvėto ilgalaikio turto įvairūs nurašymo būdai sąlygoja šio apskaitos baro sudėtingumą. Dažniausiai nurašome tada, kai turto nusidėvėjimo suma būna lygi įsigijimo savikainai, t. y. kai turtas būna visiškai nudėvėtas. Nurašomas turtas dažniausiai nebūna susidėvėjęs tiek, kad jo visiškai nieko nebeliktų. Paprastai lieka tam tikri naudotini daiktai, detalės, atliekos, kurios , pvz. automobilio parduodamos į metalo laužą. Tos pajamos iš esmės mažina nusidėvėjimo sumą. Apskaitoje ši suma vadinama likvidacine verte. Kai turtui nusidėvėjus susidaro tokios likvidacinės atliekos, jo įsigijimo suma būna didesnė už nusidėvėjimo sumą likvidacinės vertės dydžiu. Todėl nurašant ilgalaikį turtą , turi būti nurašoma tik nudėvėtoji jo dalis.

Ilgalaikio turto likvidavimo atvejai:

3. SCHEMA. Ilgalaikio turto likvidavimo atvejai

Kaip pavyzdį pateiksiu prieš kelis metus bendrovėje įvykusį likvidavimo atvejį:
Įmonė nutarė pakeisti seną automobilį i naujesni , kurio įsigijimo savikaina – 6000LT.,nusidėvėjimo suma ta dieną – 5900LT.,likvidacinė vertė – 100LT. Buhalteris užfiksvo tokius ilgalaikio turto likvidavimo įrašus sąskaitose:

12300 12308
D Įrengimų įsigijimo savik. K D Įrengimų nusidėvėjimas K

Lik.6000 Lik. 5900

6000 5900

Lik. 0 Lik. 0

2000

D Žaliavų įsigijimo savikaina K

NEMATERIALUSIS TURTAS

Įmonės veikloje tenka naudotis ir nematerialiuoju ilgalaikiu turtu. Toks turtas vis labiau įsigali įmonių veikloje. Jis reiškiasi per privilegijas ir teises, kurios padeda įmonei gauti iš tų teisių kokią nors naudą. Šis turtas turi tokius požymius:

– neturi materialiojo turinio;
– turi vertę, kurios būtina išraiška – už tą turtą sumokėta kaina;
– suteikia tam tikras teises ir privilegijas šio turto savininkui;
– atneša įmonei naudos;
– naudojamas ilgą laiką.

Atskaitomybės formoje (balanse) šios iš anksto padarytos išlaidos, kurios teiks įmonei naudos ateityje, balanse pateikiamos prieš materialųjį ilgalaikį turtą.

Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina sudaro įmonėje patirtos išlaidos , susijusios su naujų gamybų įvaldymu arba jau esamų plėtojimu. Į šį straipsnį įskaičiuojamos per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, padėsiančios gauti įmonei tam tikros naudos ateityje. Todėl tokios išlaidos negali būti rodomos kaip einamojo laikotarpio sąnaudos, o turi būti atvaizduotos kaip įmonės nematerialusis ilgalaikis turtas.

Įsigytoms teisėms priskirtinos išlaidos patentams, licencijoms, autorinėms teisėms, prekių ženklams ir panašiam turtui įsigyti. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui , šios išlaidos kapitalizuojamos . Tuo metu, kai įsigyjamos teisės ar atliekami įvairūs tyrimų, įmonės plėtojimo darbai, daromi tokie buhalteriniai įrašai:

Įvairios turto ir skolų sąskaitos Veiklos sąnaudos
D K D K

XXX XXX

Registruojamos per

Ataskaitinį laikotarpį

Padarytos išlaidos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padarytos išlaidos kapitalizuojamos atliekant tokią sąskaitų korespondenciją:

D Veiklos sąnaudos K Tyrinėjimų ir plėtojimo

darbų savikaina arba įsi-

D gytos teisės K

XXX

XXX

Kapitalizavimas

Prestižas apskaitoje fiksuojamas tik įmonės pardavimo – pirkimo momentu. Kitokiu būdu prestižo užfiksuoti neįmanoma, nes apskritai prestižas rodo klientų pasitikėjimą, o ne tam tikras išlaidas. Kiekviena gerai ir sąžiningai dirbanti bei paslaugiai klientus aptarnaujanti įmonė turi prestižą, gerą vardą.

Iš anksto apmokėtos sąnaudos, kurios teiks įmonei naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, taip pat atvaizduojamos apskaitoje kaip nematerialusis ilgalaikis turtas. Tokioms sąnaudoms priskiriami visi išankstiniai apmokėjimai už paslaugas, kurios bus suteiktos įmonei vėliau nei per einantį po ataskaitinių metų laikotarpį, nes vieneri finansiniai metai yra riba, skirianti ilgalaikį turtą nuo trumpalaikio. Kadangi nematerialusis ilgalaikis turtas bus naudojamas ne vienerius metus, jo vertė turi būti paskirstyta proporcingai numatomam naudojimo laikui. Amortizacija reiškia tam tikrą nematerialiajam turtui įsigyti padarytą išlaidų kompensavimą, įskaičiuojant jas į vėliau parduodamą produkciją ar paslaugas. Nematerialiojo turto amortizacijos normai apskaičiuoti visuomet taikomas tiesiog proporcingas metodas, nes neįmanoma nustatyti, kiek jo tenka vienai ar kitai įmonėje gaminamai produkcijos rūšiai. Nematerialiajam ilgalaikiam turtui, kaip ir materialiajam , turtui amortizacijos norma apskaičiuojama kiekvieną ataskaitinį laikotarpį.

Ypatinga nematerialiojo ilgalaikio turto rūšis – formavimo savikaina. Išlaidos įmonei formuoti patiriamos steigimo bei plėtojimo metu, didinant ar mažinant kapitalą, organizuojant akcininkų susirinkimus, išleidžiant obligacijas, reorganizuojant įmonę. Įmonės išlaidos šiems procesams negali būti pripažintos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ir turi būti rodomos ne Pelno(nuostolio) ataskaitos sąnaudų dalyje, o Balanso ilgalaikio turto dalies formavimo savikainos straipsniuose, nes šios išlaidos atneš naudos įmonei ne per vienerius metus. Formavimo savikainai priskiriamos visos išlaidos, padarytos įmonės steigimo metu, taip pat atliekant plėtojimo ar reorganizavimo darbus, kurie įmonei duos naudos ateityje ne vieną, bet keletą ataskaitinių laikotarpių. Formavimo savikainos, kaip ir nematerialiojo turto, išlaidos, neturi materialios substancijos, tačiau dėl ypatingos šių išlaidų reikšmės, taip pat todėl, kad jų suma paprastai būna labai didelė, formavimo savikaina išskiriama į atskirą buhalterinio balanso straipsnio grupę. Atskiriems formavimo savikainos straipsniams priskiriamos šios išlaidos:
– kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo
– obligacijų išleidimo savikaina
– kitų formavimo darbų savikaina
– reorganizavimo savikaina

Išlaidų, kurios priskiriamos formavimo savikainai, perkėlimas į balanso ilgalaikio turto skyrių, taip pat jų atvaizdavimas atitinkamuose turtinėse sąskaitose vadinamos išlaidų kapitalizavimu. Formavimo savikaina, kaip ir kitas nematerialus turtas, turi būti amortizuojama per ne ilgesnį nei penki metai laikotarpį. Šios amortizacijos sąnaudos apskaičiuojamos tiesiog proporcingu( laikotarpio) metodu. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, balanse formavimo savikaina turi būti pateikiama likutine verte.

Informacija apie įmonėje UAB „Žiemgalos automobiliai“ naudojamo nematerialiojo turto būkę:

7. PRIEDAS. UAB “Žiemgalos automobiliai” nematerialiojo turto buklė.

Informacija apie nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laiką:

8. PRIEDAS. UAB“Žiemgalos automobiliai” nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas

Informacija apie įmonėje naudojamą visiškai amortizuotą nematerialujį turtą:

9. PRIEDAS. UAB“Žiemgalos automobiliai“įmonėje naudojamas visiškai amortizuotas turtas

Įmonėje nematerialiojo turto, kuris būtų amortizuojamas per ilgiau nei 20 metų, nėra.

Bendrovėje įsigijimo metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms. Nematerialusis turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingas amortizacijos skaičiavimo metodas. Bendrovės nematerialusis turtas užstatytas nėra.

FINANSINIS TURTAS

Dar viena ilgalaikio turto rūšis – finansinis turtas.Tai ypatingos rūšies turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant kitų įmonių veikloje. Šioje grupėje atspindimas finansinis turtas, kaip ir kiekvienas kitas ilgalaikis turtas, turi teikti įmonei ekonominės naudos arba suteikti atitinkamų teisių bei privilegijų ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį. Finansinio turto atsiranda, kai įsigyjami kitų įmonių vertybinei popieriai. Šiuo atveju akcijos ar obligacijos įsigyjamos ne spekuliaciniais tikslais, bet tikintis papildyti įmonės turtą palūkanomis ar dividendais.

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA ĮMONĖJE
UAB“Žiemgalos automobiliai“

Bendrovė šioje grupėje parodo per ataskaitinį laikotarpį įmonės uždirbtas finansinės ar investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas. Šioms pajamoms apskaityti naudojama sąskaita Nr. 53 – finansinės investicinės veiklos pajamos, kuri detalizuojama į:
– 532 – dividendų pajamos
– 533 – baudos ir delspinigiai
– 534 – teigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka
– 535 – banko palūkanos
– 539 – kitos finansinės investicinės veiklos pajamos.
Finansinės – investicinės veiklos sąnaudoms apskaityti naudojama sąskaita Nr.63.
Ši sąskaita detalizuojama į:
– 6301 – palūkanų sąnaudos
– 635 – baudos ir delspinigiai už pavėluotą atsiskaitymą
– 636 – neigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka
– 637 – investicijų perkainojimo sąnaudos
– 638 – kitos finansinės – investicinės veiklos sąnaudos.

10. PRIEDAS. UAB „Žiemgalos automobiliai“ finansinės – investicinės veiklos rezyltatai

Ilgalaikio finansinio turto įsigijimo formos

FINANSINIS TURTAS

Investicijos Paskolos Įmonės anksčiau išleistos ir supirktos

nosavos akcijos

Akcijos Obligacijos

Piniginės Materialiuoju ilg. Materialiuoju Nematerialiuoju

turtu trumpal. turtu
Paprastosios turtu

Priveligijuotosios

4. PRIEDAS. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimo formos.

Investicijoms – priskiriamos kitų įmonių išleistos privilegijuotosios ir paprastosios akcijos bei obligacijos, kurias įsigijo įmonė. Gautinos sumos – priklauso dalyvavimo ryšiais susijusių įmonių įsipareigojimai , atsiradę, kai šioji suteikė ilgalaikę grąžintiną finansinę ar kitokią paramą kitoms įmonėms. Nuosavoms akcijoms priskiriame supirktas pačios įmonės anksčiau išleistas akcijas. Kitos investicijos apima įmonės įsigytus kitų įmonių vertybinius popierius bei ilgalaikio pinigų investavimo tikslais įgytą nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą. Kitoms gautinoms sumoms priskirtume įvairias gautinas sumas, kurias įmonė numato gauti vėliau .

Finansinis ilgalaikis turtas, skirtingai negu materialusis ilgalaikis arba nematerialusis turtas, per jo naudojimo laikotarpį nėra nudėvimas arba amortizuojamas. Jis kaip materialusis turtas gali būti tik perkainojamas.

ILGALAIKIO TURTO APSKAITOS DOKUMENTAI

Ilgalaikio turto apskaitos dokumentus galima sugrupuoti taip:
– ilgalaikio turto įsigijimo ir naudojimo pradžios dokumentai;
– ilgalaikio turto eksploatacijos ir remonto dokumentai;
– ilgalaikio turto nusidėvėjimo(amortizacijos) skaičiavimo dokumentai;
– ilgalaikio turto periodinio tikrinimo ir inventorizavimo dokumentai;
– ilgalaikio turto perleidimo ar likvidavimo dokumentai.

Įmonė atsižvelgdama į savo informacinius poreikius, pasirinktą ekonominę strategiją, turto apsaugos ir vidinės kontrolės reikalavimus, pati turi suformuoti vidinės ilgalaikio turto apskaitos modelį. Pagal šį modelį yra komplektuojami reikalingi ilgalaikio turto apskaitos dokumentai. Labai svarbu laiku ir teisingai finansinėje apskaitoje užfiksuoti operacijas su ilgalaikiu turtu, nes tai turi tiesioginį ir ilgalaikį poveikį įmonės ūkinės veiklos rezultatams – pelnui ar nuostoliui.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO REGISTRACIJOS KNYGA

Priskiriama laisvos formos kaupiamiesiems dokumentams. Nėra griežtai reglamentuojama, kaip ją naudoti. Teisės aktuose nėra reikalavimo pildyti šį dokumentą. Įmonė ją naudoja kaip vieną iš ilgalaikio turto analitinės apskaitos bei kontrolės instrumentų. Joje registruojamas visas įmonės ilgalaikis turtas. Nurodoma kiekvieno objekto analitinės kortelės numeris, įsigijimo vertė, jo svarbiausi techniniai duomenys, naudojimo pradžios data, nusidėvėjimo norma, nurašymo data. Įrašai daromi iš ilgalaikio turto įsigijimo dokumentų.Ilgalaikio materialiojo turto registravimo knyga vedama ir saugoma buhalterijoje. Jai, kaip ir visiems apskaitos dokumentams, nustatytas dešimties metų saugojimo terminas. Ilgalaikio materialiojo turto registracijos knyga yra pagrindinis dokumentas, kuriuo nepagrindžiama jokia atlikta ūkinė operacija, todėl jo taisymas nėra griežtai reglamentuotas. Suklydus skaičius ar tekstą reikia perbraukti ir šalia įrašyti teisingus duomenis. Taisymus reikėtų patvirtinti jį atlikusio asmens parašu bei data.

ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS PAGAL BUVIMO VIETĄ

Priskiriamas laisvos formos kontroliniams dokumentams. Jo naudojimas nėra griežtai reglamentuotas, jis naudojamas tada kai įmonės turtas eksploatuojamas skirtingose geografinėse vietose. Patartina paskirti kiekvienoje vietoje už turtą materialiai atsakingą asmenį. Sąrašas sudaromas dviem egzemplioriais , vienas lieka įmonės buhalterijai, o kitas materialinę atsakomybę turinčiam asmeniui. Pradėjus naudoti arba likvidavus jau nudėvėtą, pakoreguojami ir atitinkamų sąrašų abiejų egzempliorių duomenys. Šio dokumento duomenimis patogu naudotis atliekant metines turto inventorizacijas.

ILGALAIKIO TURTO APSKAITOS KORTELĖ

Ilgalaikio turto apskaitos kortelė priskiriama kaupiamiesiems laisvos formos dokumentams. Jos forma ir naudojimas nėra griežtai reglamentuotas norminių dokumentų. Ilgalaikio turto apskaitos kortelė surašoma įmonės buhalterijoje. Įrašai į kortelę įrašomi iš pirminių įsigijimo, pardavimo ar kitų dokumentų, susijusių su ilgalaikio turto pasikeitimais. Ilgalaikio turto apskaitos kortelė – kaupiamasis dokumentas. Ilgalaikio turto apskaitos kortelėje registruojami:
– bendri duomenys apie ilgalaikio turto objektą;
– turto vertės padidėjimas dėl perkainojimo ar rekonstrukcijos;
– nusidėvėjimo perskaičiavimas;
– ilgalaikio turto nurašymas.
Ilgalaikio turto apskaitos korteles buhalterijoje reikėtų saugoti suformuotoje kartotekoje. Vėliau kortelės perduodamos į archyvą, kur saugomos dešimt metų.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ĮVEDIMO Į EKSPLOATACIJĄ AKTAS

Ilgalaikio materialiojo turto įvedimo į eksploataciją aktas priskiriamas laisvos formos dokumentams. Akto forma teisės aktuose nėra nustatyta, tačiau jo naudojimą apskaitoje reglamentuoja LR Vyriausybės nutarimas Nr. 955 ( 98-07-30) ,,Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ( amortizacijos) skaičiavimo ir jo remonto darbų apskaitos patvirtinimo”. Ilgalaikio materialiojo

Turto įvedimo į eksploataciją aktą surašo komisija, paskirta įmonės administracijos vadovo. Įaktą įrašomi turto identifikavimo duomenys, planuojamas eksploatacijos periodas, nurodoma naudojimo pradžios data, nusidėvėjimo skaičiavimo būdas. Naujai įsigyto turto nusidėvėjimą pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po Ilgalaikio materialiojo turto įvedimo į eksploataciją akto įforminimo. Aktas turi būti patvirtintas tą patį mėnesį , kadangi komisija nusprendžia pradėti eksploatuoti turtą. Priešingu atveju nusidėvėjimą teks skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po akto patvirtinimo. Duomenys šiam aktui užpildyti imami iš jo įsigijimo
Dokumentų. Akto numeris bei patvirtinimo data įrašoma į Ilgalaikio turto apskaitos kortelę, bei Ilgalaikio turto registracijos knygą, jeigu įmonė jas naudoja. Surašytas ir patvirtintas aktas saugomas buhalterijoje.

SAVOS GAMYBOS ILGALAIKIO TURTO PAJAMAVIMO AKTAS
Tai laisvos formos dokumentas.Įmonėje šis aktas naudojamas ilgalaikiam turtui, kuris sukuriamas įmonės jėgomis . Savos gamybos ilgalaikio turto pajamavimo aktą pildo už atitinkamą įsakymo vykdymą atsakingas asmuo. Iš apskaitos dokumentų nustatoma pajamuojamo turto įsigijimo- pasigaminimo vertė, kuri įrašoma į aktą kartu detalizuojant sudedamąsias jos dalis. Taip pat nurodomi kitų susijusių dokumentų rekvizitai. Aktą privalo pasirašyti turtą perduodantys ir jį priimantys asmenys. Aktas saugomas buhalterijoje.

ILGALAIKIO TURTO PERDAVOMO – PRIĖMIMO AKTAS
Ilgalaikio turto perdavimo – priėmimo aktas priskiriamas laisvos formos pirminiams apskaitos dokumentams, kurio forma ir naudojimo tvarka nėra griežtai reglamentuojama. Šis aktas įmonėje naudojamas perduodant ilgalaikį turtą iš vieno materialiai atsakingo asmens kitam. Be to perduodant ilgalaikį turtą kitoms įmonėms ar asmenims. Tai yra:
– perduodant kaip turtinį įnašą į kitą įmonę mainais už akcijas;
– turtą dovanojant
– suteikiant paramą
– turtą išnuomojant
– kitais turto perdavimo atvejais.

ILGALAIKIO TURTO LIKVIDAVIMO AKTAS
Tai laisvos formos pirminis apskaitos dokumentas. Jo naudojimas nėra griežtai reglamentuojamas. Naudojamas susidėvėjusio, nuniokoto, stichinių nelaimių sunaikinto ar dėl kitų priežasčių įmonei netinkamo turto nurašymui fiksuoti. Jį surašo likvidavimo komisija. , ir yra saugomas buhalterijoje.

MATERIALINIŲ VERTYBIŲ, GAUTŲ ARDANT IR DEMONTUOJANT PASTATUS BEI ĮRENGIMUS, PAJAMAVIMO AKTAS
Materialinių vertybių, gautų ardant ir demontuojant pastatus bei įrenginius, pajamavimo aktas priskiriamas laisvos formos pirminiams apskaitos dokumentams, kurio naudojimas nėra griežtai reglamentuotas. Šis dokumentas naudojamas, kai reikia detalizuoti ilgalaikio turto likvidavimo metu gautas žaliavas, atsargines dalis. Tokios atsargos paprastai susidaro ardant nebetinkamus naudoti pastatus, statinius, stambius įrengimus. Tokį aktą surašo turto likvidavimo komisija. Jis saugomas buhalterijoje, vėliau archyve.

ILGALAIKIO TURTO REMONTO SĄNAUDŲ KORTELĖ
Tai laisvos formos dokumentas, todėl jos naudojimas , bei forma nėra reglamentuojama. Ji yra surašoma buhalterijoje. Pirmiausia įrašomi bendri duomenys apie remontuojamąjį ilgalaikį turtą: jo pavadinimas, įsigijimo vertė. Baigus remontą ar vieną iš jo etapų, remiantis pirminiais apskaitos dokumentais, apskaičiuojamos ir į kortelę įrašomos remonto išlaidos( sunaudotos medžiagos, darbo užmokestis) , iš kitų įmonių gautos paslaugos. Metų pabaigoje susumuojama, ateinantiems metams užvedama vėl nauja kortelė.

SUREMONTUOTŲ, REKONSTRUOTŲ AR MODERNIZUOTŲ
OBJEKTŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS
Priskiriamas laisvos formos dokumentams. Aktas naudojamas remonto darbų pabaigai fiksuoti bei išlaidoms detalizuoti. Teisės aktuose reikalaujama, kad nenaudojamo turto nusidėvėjimas nebūtų skaičiuojamas. Todėl šiuo aktu galima dokumentuoti nusidėvėjimo skaičiavimo nutraukimo ir atnaujinimo faktus

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACIJOS APRAŠAS
Priskiriamas laisvos formos pirminiams apskaitos dokumentams. Tačiau jo naudojimą reglamentuoja LRV 1999-06-03 Nr. 719,, Dėl inventorizacijos tvarkos”.
Inventorizacija yra įmonės turimo ir išnuomoto turto vienetų patikrinimas ir faktiškai rastų likučių palyginimas su apskaitos dokumentais. Suskaičiuotiems likučiams užfiksuoti naudojamas – inventorizacijos aprašas. Pagal patvirtintą tvarką, atliekant įmonėje ilgalaikio materialiojo turto inventorizaciją, į atskirus aprašus turi būti surašomas nuosavas, lizinguojamas, nuomojamas, statomas ir kt. ilgalaikis turtas. Inventorizacijos metu gautas ar išduotas ilgalaikis turtas taip pat turėtų būti rašomas į atskirus aktus. Jie gali būti surašomi ranka ar techninėmis priemonėmis. Aktuose turi būti tokie privalomi rekvizitai:
– inventorizaciją atliekančios įmonės pavadinimas
– dokumento pavadinimas
– jo surašymo pradžios ir pabaigos data ir vieta
– inventorizuojamų objektų pavadinimai
– matavimo vienetai.
Klaidų taisymas leistinas tik inventorizacijos metu, aiškiai perbraukiant , pasirašant ,užrašant datą. Saugomi buhalterijoje.

ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACIJOS APRAŠAS

Tai laisvos formos pirminis apskaitos dokumentas. Jo naudojimą reglamentuoja LRV 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 ,,Dėl inventorizacijos tvarkos”.Inventorizacija yra įmonės turimo turto vienetų patikrinimas ir faktiškai rastų likučių palyginimas su apskaitos dokumentais. Nematerialusis turtas – tai turtas, neturintis materialios substancijos, jo objektų neįmanoma pamatyti , tad, inventorizuojant šį turtą, stengiamasi netiesiogiai įsitikinti jo egzistavimu bei apskaitos dokumentų pagrįstumu. Tokiam turtui užfiksuoti naudojamas Ilgalaikio nematerialiojo turto inventorizacijos aprašas. Siekiant įsitikinti nematerialiojo turto egzistencija, patartina peržiūrėti to turto įsigijimo dokumentus ar nuosavybės teisę liudijančius pažymėjimus ir sertifikatus. Jo surašymo tvarka labai panaši į materialiojo ilgalaikio turto .

VERTYBINIŲ POPIERIŲ INVENTORIZAVIMO APRAŠAS
Priskiriamas laisvos formos apskaitos dokumentams. Jo naudojimą reglamentuoja LRV 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 ,,Dėl inventorizacijos tvarkos”. Naudojamas buhalterinės apskaitos sąskaitose apskaityto ilgalaikio finansinio turto likučiams su jų įsigijimo-investavimo dokumentais patvirtinti. Siekiant įsitikinti ilgalaikio finansinio turto apskaitos teisingumu, patartina peržiūrėti to turto įsigijimo dokumentus. Vertybinių popierių inventorizacijos aprašai surašomi ranka ar techninėmis priemonėmis. Juose turi būti nurodyti šie rekvizitai: įmonės pavadinimas; dokumento pavadinimas; data, vieta; inventorizuojamų objektų pavadinimas; matavimo vienetai, kiekis, kaina, suma; inventorizacinės komisijos vardai, pavardės, parašai; raštiškas patvirtinimas, kad visi tikrinimo dokumentai atiduoti į buhalteriją; pretenzijų neturėjimo patvirtinimas; finansinio turto nominalioji ir įsigijimo vertė.
Aktas surašomas dviem egzemplioriais, saugomas vienas buhalterijoje.

ILGALAIKIO TURTO INVENTORIZACIJOS REZULTATŲ SUTIKRINIMO ŽINIARAŠTIS
Tai laisvos formos pirminis apskaitos dokumentas. Žiniaraščio naudojimo tvarką reglamentuoja LRV1999-06-03Nr. 719 ,, Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo”.
Ilgalaikio turto inventorizacijos rezultatų sutikrinimo žiniaraštis naudojamas ilgalaikio turto inventorizacijos metu nustatytiems neatitikimams atvaizduoti. Per 10 dienų nuo inventorizacijos atitinkamo sprendimo priėmimo apskaitoje turi būti fiksuojami patvirtinti inventorizacijos rezultatai. Surašomi ir saugomi buhalterijoje.

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO SKAIČIAVOMO ŽINIARAŠTIS
Tai laisvos formos pagalbinis dokumentas. Naudojamas per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotoms nusidėvėjimo sumoms kaupti. Iš jo duomenys registruojami atitinkamuose apskaitos registruose. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis yra vienintelis dokumentas, kuriame detalizuojamas kiekvienam ilgalaikio turto objektui apskaičiuotas nusidėvėjimas.
NAUDOTA LITERATŪRA:

1) ,,Pirminiai apskaitos dokumentai” , leidykla ,,Pačiolis”, Vilnius 2000
2) G.Kalčinskas ,,Buhalterinės apskaitos pagrindai”, leidykla ,,Pačiolis”
3) B. Martinkus, V. Žilinskas, ,,Ekonomikos pagrindai”, Kaunas 2001
4) Deveikis G. ir kt. „Finansinė ir menedžmento apskaita. Įmonių apskaita“. –V.,Pačiolis, 2003
5) Internetiniais puslapiais:

www.google.lt

www.aistis.lt

www.countline.lt (apskaitos menas)

Leave a Comment