ILGALAIKIO FINANSINIO TURTO APSKAITA

1291 0

sc

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

FINANSŲ INŽINERIJOS KATEDRA

ILGALAIKIO FINANSINIO TURTO APSKAITA IR INFORMACIJOS APIE JĄ PANAUDOJIMAS VEIKLOS PROCESUI VALDYTI AB „LIETUVOS PAŠTAS“

KURSINIS PROJEKTAS

Atliko: gr. TVf – 12/1:

Tikrino: doc. Daiva Burkšaitienė

Vilnius, 2014

Turinys

Įvadas 4

Teorinė dalis 5

Apskaitos esmė ir sąvokos 5

Apskaitos sąvokos 5

Bendrieji apskaitos principai finansinėje apskaitoje 6

Ilgalaikio finansinio turto apibūdinimas 7

Ilgalaikio finansinio turto atitiktis rinkos vertei 9

Bendrasis žurnalas 10

Rizikos susijusios su ilgalaikiu finansiniu turtu 11

Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą atskleidimas 12

Ilgalaikio finansinio turto palūkanos 13

Ilgalaikio finansinio turto apskaita 14

Finansinis turtas 14

Vertybiniai popieriai 16<

Praktinė dalis 19

AB „Lietuvos paštas“ specializacija ir veikla 19

Pagrindiniai duomenys apie bendrovę 19

Valdymas ir vadovybė 20

Bendrovės įstatinis kapitalas 20

Akcininkai 20

Dividendų politika 20

Pagrindiniai Lietuvos pašto veiklą apibūdinantys rodikliai, jų dinamika 21

Pajamos 21

Veiklos rezultatai 22

Investicijos 22

Ilgalaikio finansinio turto dokumentai 22

Bendrųjų pajamų ataskaita 22

Finansinės padėties ataskaita 24

Pinigų srautų ataskaita 25

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 28

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas 28

Ilgalaikis finansinis turtas 29

Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui 29

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 29

Įstatinis kapitalas 29

Privalomasis rezervas 29

Finansinės skolos 30

Susijusių šalių sandoriai 30

Išvados 31

Literatūra 32

Įvadas

Temos aktualumas: Transportas priklauso vienai iš labiausiai besiplečiančių ekonomikos sričių Lietuvoje. Kaddangi transporto įmonės nuolat plečiasi kartu didėja ir informacijos srautai. Didžioji dalis informacijos tenka apskaitai. Tad, todėl kad būtų įmanoma kuo geriau vadovauti įmonės valdymui ir priimamiems sprendimams finansų apskaita turi būti vedama kuo kokybiškiau.

Objektas: Ilgalaikis finansinis turtas AB „Lietuvos paštas“

Darbo tik

kslas: Išanalizuoti ilgalaikio finansinio turto apskaitą ir jos panaudojimą AB „Lietuvos paštas“

Uždaviniai:

Išsiaiškinti ilgalaikio finansinio turto apskaitos esmę ir rūšis;

Aptarti AB „Lietuvos paštas“ veiklos pobūdį;

Išanalizuoti AB „Lietuvos paštas“ finansines ataskaitas, atkreipiant dėmesį į finansinį turtą;

Pateikti išvadas ir pasiūlymus.

Darbo metodai: : mokslinės literatūros ir straipsnių analizavimas, internetinių duomenų analizė, 18 – ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, kurią prižiūri „Audito ir apskaitos tarnyba“, metodinių rekomendacinių medžiagos apskaitos duomenų palyginimas bei analizavimas.

Teorinė dalis Apskaitos esmė ir sąvokos

Apskaita teikia visas finansines ataskaitas taip pat kitą informaciją apie tai koks turtas priklauso įmonei, kokia yra to turto būklė. Taip pat apie tai kaip juda atsargos, pinigų likučiai ir įsipareigojimai.

Remiantis daugelio literatūros šaltinių galima būtų daryti prielaidą, kad vienas iš pagrindinių apskaitos tiklsų yra teikti tikslingą informaciją apiie įmonės vykdomą finansinė veiklą.

Plačiąja prasme apskaitą galime suprasti kaip tam tikros įmonės ar kito pasirinkto finansinio objekto vykdomų finansinių operacijų registravimą bei klasifikavimą. Siauresniąja prasme apskaitos procesą tiesiog galėtume įvardyti kaip skaitinių duomenų rinkimą bei tvarkymą.

Bendrai apskaitą galima apibrėžti ir kaip tam tikrą informacinę sistemą, kuria remiantis yra matuojama, apdorojoma ir perduodama informacija apie įmonę ir jos vykdomą finansinę veiklą.

Apskaitos sąvokos

Apskaitos sistema – ūkio subjektų taikomų apskaitos metodų visuma.

,,Balansas – finansinė ataskaita, kurioje parodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir šsipareigojimai pas

skutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. “

,,Finansiniai metai – laikotarpis, kurio metinės finansinės ataskaitos yra rengiamos. “

,,Finansinis turtas – turtas, kurį sudaro pinigai, sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. “

,,Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis turtas, kuris teikia įmonei ekonominės naudos, kuris naudojamas ilgiau nei vienerius metus, ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už įmonės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. “

,,Likutinė vertė – suma, gauta iš nematerialiojo turto įsigijimo savikainos ar ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus amortizacijos ar nusidėvėjimo sumą, sukauptą iki balanso datos. “

,,Naudingo tarnavimo laikas – laikotarpis, kuriuo įmonė tikisi naudoti riboto naudojimo laiko turtą, arba gaminių ar produkcijos vienetų, kuriuos įmonė tikisi pagaminti (gauti) naudodama šį turtą. “

„Nudėvimoji vertė – suma, gauta iš riboto naudojimo laiko ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus numatytą likvidacinę vertę. “

,,Nusidėvėjimas – riboto naudojimo laiko turto nudėvimosios vertės paskyrimas sąnaudoms ir paskirstymas per visą planuojamą naudingo tarnavimo laiką, atsižvelgiant į realų to turto ekonominės vertės kitimą. “

,,Pelno (nuostolių) atsakaita – finansinė atsakaita, kurioje nurodomos per ataskaitinį laikotarpį įmonės uždirbtos pajamos, patirtos sąnaudos ir gauti veiklos rezultatai. ‘‘

,,Perkainojimo rezervas (rezultatai) – nuosavo kapitalo pasikeitimas dėl ilgalaikio materialiojo turto ir fonansinio turto perkainojimo.‘‘

,,Trumpalaikis turtas – turtas, kurį įmonė sunaudoja ekonominei naudai gauti per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą.“

Bendrieji aps

skaitos principai finansinėje apskaitoje

Bendrieji apskaitos principai yra nustatyti tam tikrų autoritetingų organizacijų priimtais principais. Šie principai yra nuostatos kuriomis remiasi apskaitos vydymo taisyklės. Bendrieji apskaitos principai yra visos apskaitos sistemos pagrindas.

Pagrindiniai bendrosios apskaitos principai:

Įmonės principas. Įmonė yra nepriklausoma nuo įmonės savininku. Tai reiškia, kad negalime sieti įmonės ir jos savininkų turto. Tiek įmonės turtas, tiek ir jos savininkų turtas yra apskaitomas atskirai. Vykdant atskirą apskaitą yra įžvelgiami atskiri įmonės veiklos rezultatai.

Veiklos tęstinumo principas. Įmonės egzistavimo laikotarpis nėra tiksliai apibrėžtas. Kiekviena įmonė gali egzistuoti tiek laiko, kiek reikia įgyvendinti pasirinktus projektus arba įsipareigojimus.

Periodiškumo principas. Informacija apie įmonėje vykdomą finansinę veiklą bei joje atliekamas finansines operacijas turi būti pateikiama nuolat ir periodikškai.

Pastovumo principas. Apskaitos metodika privalo būti pastovi ir nekisti bent jau kelerius metus, kad būtų galima palaipsniui pereiti iš vienos metodikos į kitą. Dažnai keičiant apskaitos metodiką, negalėtume išvesti patikimų galutinių rodiklių.

Atsargumo pricipas. Šis principas reikalauja, kad būtų pasirinktas pats patikimiausias ir tiksliausias apskaitos būdas.

Piniginio įkainojimo principas. Įmonėje vykstantys turto pokyčiai, taip pat veiklos rezultatai turi būti atspindėti pinigine išraiška. Toks piniginis įvertinimas reikalingas tam, kad būtų įmanoma palyginti kelių įmonių turtą ir taip pasirinkti į kurią būtų vertingiau investuoti.

Kaupimo principas. Įmonėje vykstančios ūkinės operacijos turi būti užfiksuotos tuomet kai jos jau yra įvy

ykusios. Pajamos ir išlaidos apskaitoje yra pripažįstamos tik tuomet kai jos atitinkamai yra uždirbamos arba patiriamos.

Palyginimo principas. Norint suskaičiuoti koks yra įmonės grynasis pelnas per tam tikrą laikotarpį reikia palyginti patirtas sąnaudas bei gautas pajams. Lyginant svarbiausia, kad pajamos būtų palyginamos būtent su tomis sąnaudomis kurios buvo patirtos uždirbant šias pajamas.

Neutralumo principas. Šio principo esmė, kad patikima informacija yra nešališka. Pateikiama informacija turi būti objektyvi visų vartotojų požiūriu.

Turinio svarbos principas. Šis principas reiškia, kad registruojant ūkinius faktus didžiausias dėmesys kreipiamas į jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik į formalius pateikimo reikalavimus.

Ilgalaikio finansinio turto apibūdinimas

Pagal 18 VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatas, finansinis turtas – turtas, kurį sudaro pinigai, sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos šalies, kitos įmonės išleisti vertybiniai popieriai.

Finansiniam turto, priskiriamas turtas, kurio struktūrinės dalys :

Grafikas . Finansinio turto struktūrinės dalys

Ilgalaikiam finansiniam turtui pinigai priskiriami tik tais atvejais, kai sutartinė teisė gauti pinigų arba finansinę priemonę iš kitos įmonės, taip pat sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galioja ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį. Vadinasi, finansinis turtas laikomas ilgalaikiu, atsižvelgiant į:

Laiką, kurį įmonė numato naudoti šį turtą;

Tikslinę paskirtį, nepriklausomai nuo turto įsigyjimo, savikainos, nes finansiniam turtui minimali vertė nenustatoma.

Tačiau ne kiekviena sutartinė teisė yra finansinio turto prielaida. Il. . .

18-ojo verslo apsaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ metodinės rekomendacijos.

www.aat.lt/get.php?f.501

Join the Conversation