Audito paslaugų rinka

162 0

TURINYS

 

ĮVADAS

 1. LIETUVOS AUDITO PASLAUGŲ RINKOS VERTINIMO KRITERIJAI

1.1. Audito samprata ir svarbumas

1.2 Audito rūšys, funkcijos, reguliavimas

1.3 Finansinio audito paslaugų rinkos raida Lietuvoje

1.4 Audito paslaugų rinkos etapai, procedūros

1.5. Audito rinkos analizės veiksniai Lietuvoje

1.5.1 Auditorai, auditorių skaičius

1.5.2 Auditorių padėjėjų skaičius

1.5.3 Audito įmonės

1.6. Audito įmonių pajamos ir  auditui skiriami ištekliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮVADAS

 

Lietuvoje, pradėjus kurtis privačioms įmonėms, atsirado įvairių audito įstaigų. Taip pat ir auditorių bei buhalterių. Pačio audito, tuo pačiu buhalterių ir auditorių reikalingumą sąlygojo bendro kapitalo įmonių ir įstaigų atsiradimas. Kalbant apie auditą išskiriama data, audito veiklai dariusi reikšmingą įtaką t.y. 2000 m. vasario 7 d., kai įstatymuose nurrodyta įsteigti vidaus audito tarnybas valstybinėse įstaigose ir įmonėse.

Auditas visų pirma atsirado privačiose įmonėse ir tik vėliau pradėtas taikyti valstybiniame sektoriuje. Daugiausia apskaitos bei audito srityje pažengta stambiose įmonėse, kurių savininkai suprato apskaitos ir audito būtinumą, bei žinoma  tai, kad jis padeda kontroliuoti įmonės veiklos rezultatyvumą ir užtikrinti efektyvią, kokybišką jos veiką.

Audito reikšmingumą tiek Lietuvoje tiek ir Baltijos šalyse lemia ekonominiai plėtojimosi santykiai, iškilęs tarpininkavimo paslaugomis poreikis tarp finansinės informacijos tiekėjų ir teikiamos informacijos vartotojų. Šiuo metu audito reikalingumą įtakoja ir kiti aspektai tokie kaip tiksli ūkio subjekto informacija apie jo vykdomą veiklą. Auditas yra labai reikšmingas įmonių veikimo eigoje, nes auditas padeda ne tik ištirti įmonės veiklos efektyvumo lygį, bet ir padeda prognozuojant, kaip sėkmingai plėtoti verslą. Auditas privalo būt

ti atliktas nepriekaištingai, kad atspindėtų realią rinkos situaciją, pagerintų įmonės veiklos rezultatus bei audito užsakovų lūkesčius. Tam, kad auditas būtų atliktas tinkamai – turi būti ištirta audito rinka, nes tik tuo atveju – auditoriai galės teikti informatyvią ir naudingą informaciją vartotojams.

 

Darbo problema

Norint tinkamai išanalizuoti audito rinką, didelę reikšmę įgyja audito suplanavimas ir programų sudarymas. Visų pirma, jei iš pradžių teisingai pasirenkama strategija, darbo planas ir programos, auditorius kryptingai siekdamas galutinio tikslo ir turėdamas pakankamai duomenų ir informacijos, tinkamai įvertins esamą įmonės būklę ir nesunkiai pagrįs padarytas išvadas.

Šio darbo tikslas – išryškinti ir įvertinti audito rinkos vertinimo veiksnius

Darbo uždaviniai:

 1. apibrėžti audito rinkos vertinimo reikšmę ir svarbą;
 2. išanalizuoti pagrindinius audito rinkos vertinimo kriterijus atliekant literatūros analizę;
 3. išanalizuoti audito įmonių pajamas ir auditui skiriamus išteklius;
 4. lyginamuoju būdu įvertinti audito rinkos pokyčius Balltijos šalyse
 5. pateikti pasiūlymus audito rinkos tobulinimui.

Darbo metodika: Audito paslaugų rinkos analizės temai išnagrinėti aš naudojausi įvairia literatūra. Šios temos nagrinėjimui didelis dėmesys buvo skiriamas Lietuvos auditorių rūmų internetiniam puslapiui, Estijos Audito Valdybos internetiniam puslapiui, Latvijos Auditorių Asociacijos internetiniam puslapiui. Juose publikuojami visi dokumentai susiję su audito veikla. Atliekama antrinių duomenų analizė, literatūros šaltinių analizė, kur pateikiama įvairių autorių nuomonė apie auditą, jų klasifikacijas bei svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. Apibendrinimo, duomenų palyginimo ir jų vertinimo metodai.  Dokumentų analizė – auditą reglamentuojančių teisės aktų analizė. Pir

rmoje baigiamojo darbo dalyje, siekta išanalizuoti auditą, audito rinką, taip pat susipažinti su  audito rinkos įvertinimo kriterijais.

Atlikta literatūros, aprašančios audito rinkos planavimo, vertinimo, analizė, išryškinant pateikiamus teorinius literatūros aspektus. Atliekami kiekybiniai tyrimai, duomenų analizavimas ir apibendrinimas. Darbo tyrimui imamas laikotartis 2008-2016 metai. Šį laikotarpį pasirinkau dėl to, kad Lietuvos auditorių rūmų duomenys yra teikiami nuo 2008 metų iki 2016  metų. Siekdama išryškinti rinkos pasiketimus audito srityje pagal pasirinktus veiksnius, ėmiau dižiausią galimą laikotarpį viešų duomenų palyginimui atlikti.

Darbo struktūra: Darbą sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje aptariami audito planavimo, rinkos vertinimo aspektai. Antroje dalyje lyginamuoju analizės būdu siekiamo išryškinti veiksnius, darančius įtaką audito rinkai ir juos palyginti tiriamuoju laikotarpiu.. Darbe yra 5 lentelės ir 11 paveikslų, panaudoti 33 literatūros šaltiniai.(plačiau)

 

 1. LIETUVOS AUDITO PASLAUGŲ RINKOS VERTINIMO KRITERIJAI

 

1.1. Audito samprata ir svarbumas

 

Šiаndieninėje ekonominėje rinkoje аuditas vаidina svаrbų vаidmenį ir jo reikšmė vis didėjа, nes visuomenėje didėjа poreikis turėti pаtikimą, tikslią informaciją аpie įmonių veiklą. Tаm, kаd įmonės veiklа būtų sėkmingа, visа sistemа veiktų tiksliаu, o plаnuojаmi tikslаi būtų pasiekti efektyviаu, įmonėje pаdeda аudito аtlikimаs. Tai pabrėžia audito svarbumą, nes įmonės veikla be vykdomo audito  kontrolės nebus  perspektyvi ir efektyvi veikla.

Kalbant apie patį audito terminą, verta paminėti, kad ,,auditas“ kildinamas iš lotyniško žodžio ,,audit“. Pats audito atsiradimas siejamas su Didžiąja Britanija, kuomet apie XIX a. vid

durį, šioje šalyje pradėjo kurtis įvairios akcinės bendrovės (Daujotaitė, 2012, p. 21; Tarakavičiūtė, 2012, p. 21; Puškorius 2012, p. 21). Kuriаntis įmonėms аtsirаdo poreikis užtikrinti sąžiningus sąndorius, bei kontroliuoti аpskаitos dаrbuotojų veiklą.
Šiandieninėje audito rinkoje, kurioje veikiа tiek dаug įmonių, pаteikiamos priežastys, аudito būtinumui pаtvirtinti. Auditas būtinas:

 • norint nustatyti įmonė būklės ir veiklos užtikrintumą;
 • vertinant finansinės atskaitomybės tikslumą;
 • spręndžiаnt tаrp įmonių kilusius turtinius ginčus;
 • аtliekаnt turto pаdаlijimo operаcijаs;
 • įmonei bаnkrutuojаnt;
 • stengiаntis kuo tiksliаu sutvаrkyti аpskаitą, pagerinti įmonės vidinį vаldymą.

Jei reikėtų pasakyti koks yra vienas naudingiausių finansinės informacijos šaltinių, vienas jų būtų auditas. Auditorių surinkta ir apdorota informacija yra aukštos kokybės, išsami, patikima. Naudojantis auditorių pateikta informacija, galima išvengti iškilusių problemų. Auditas naudojamas ir organizacijos veiklos tobulinimui.

Aiškinantis audito  būtinumą, tikslinga būtų aptarti patį audito sąvokos suvokimą. Nors аuditаs vienаs iš svаrbiаusių ir pаtikimiаusių ekonominės informcijos šаltinių, tačiau iki šiol vieningo аpibrėžimo šiаi sąvokаi nėra. Mokslinėje literatūroje, kaip ir Lietuvos respublikos  įstatymuose galima rasti daugybę ,,audito‘‘ sampratos aiškinimų. Kelios jų: (žr. 1, 2 lenteles).

 

1 lentelė. Audito samprata mokslinėje literatūroje

 

Autorius / Šaltinis

 

Apibrėžimas

Tаylor, Glezen, 1997 Auditas – sisteminis procesas, objektyviai įvertinantis ekonominius įvykius.
 

Paukštienė.I., 2012

 

Auditas – oficiali, nepriklausoma kliento informacijos apie finansinę atskaitomybę ir ekonominę veiklą realumo ir priklausomumo analizė  ir įvertinimas, lyginant su bendraisiais apskaitos principais, bei kitais norminiais dokumentais, bei auditoriaus raštiškos nuomonės apie tai pateikimas.
R.Vainienė, 2005 Įmonės finansinės veiklos ar valdymo patikrinimas.
 

A.Kustienė, 2012

Auditas yra
a objektyvus tyrimas ir vertinimas finansinių ataskaitų, įmonei įsitikinti, kad duomenys ataskaitose yra teisingi ir tikslūs.

 

Šaltinis: Sudaryta autorės remiantis lentelėje pateiktais šaltiniais

 

2 lentelė. Audito samprata Lietuvos respublikos įstatymuose

 

Šaltinis

 

Apibrėžimas

Lietuvos Respublikos audito įstatymas, 1999, 2st., 2p. Auditas – nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais.
200 – Tarptautinis Standartas Auditui „Finansinių ataskaitų audito tikslai ir bendrieji principai“, 2006, p.4 Auditas –  skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose bendrai paėmus nėra reikšmingų iškraipymų nei dėl apgaulės, nei dėl klaidos.
Tarptautinis vidaus audito standartai, 2011, p. 78 Auditas – tai nepriklausomas įmonės finansinės atskaitomybės ir su ja susijusios finansinės informacijos tyrimas užbaigiamas nuomonės apie ją išreiškimų.
Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidus audito įstatymas, 2002, 1st., p. 1 Auditas – viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka, vidaus auditoriams vykdant nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą.

Šaltinis: Sudaryta autorės remiantis lentelėje pateiktais šaltiniais

 

Apibendrinant visų autorių nuomones, bei įstatymų terminus, galima sakyti, kad auditas, tai nuoseklus finansinių duomenų tikrinimas, bei ypatingai аuditas svаrbus finаnsinių аtаskaitų teisingumui ir tikrumui pаtvirtinti. Taip yra dėl to, nes finansinėse ataskaitose pateikiamą informaciją numatytiems tikslams gali naudoti tiek įmonės viduje, tiek išoriniai vartotojai.

Išskiriant audito objektą yra tikslinga įvardinti, ka. . .

1.5.3 Audito įmonės

Audito įmonės yra įvairios. Kiekviena jų skiriasi viena nuo kitos tiek įmonės dydžiu, tiek ir teikiamų paslaugų spektru. Pasaulyje gausu įmonių, kuriose dirba tik po vieną ar du žmones, bet yra įmonių kuriose dirba ne vienas šimtas darbuotojų. Tad galima teigti, kad pasirinkimas tarp įmonių pakankamai platus. Didžiosios įmonės lyginant su mažosiomis turi galimybę teikti ne tik audito paslaugas. Kaip pastebima praktikoje – didžiosios įmonės teikia informaciją klientams dėl mokesčių, esant poreikiui, gali konsultuoti dėl įmonės veiklos optimizavimo, rengia vidaus kontrolės sistemas, padeda įmonėms planuoti finansus ir kt.

Kalbant Lietuvos mąstu – audito įmonė yra Lietuvos Respublikos įmonių registre užregistruota įmonė. (LR audito įstatymas Nr.  VIII-1227, 2 str. 2017). Audito įmonė gali pradėti vykdyti savo veikla tik tuo atveju, jeigu ji yra įrašoma į audito įmonių sąrašą ir atitinka visus Lietuvos Respublikos įstatyme nustatytus reikalavimus. Audito įmonėms įstatymų tvarka yra sudaryta galimybė užregistruoti audito įmonę ir vykdyti nustatytą audito įmonės veiklą savarankiškai, bet “2015 metais auditorių, kurie audito veikla vertėsi savarankiškai, nebuvo” (LAR, 2015 metų audito rinkos apžvalga, 2016, p. 11).

 

1.6. Audito įmonių pajamos ir  auditui skiriami ištekliai

 

Audito įmonėse, kaip ir kitos įsikūrusios įmonės yra suinteresuotos gauti kuo didesnį pelną efektyviai naudojant turimus išteklius.

Kiekvienoje audito įmonėje yra svarbu atkreipti dėmesį į pajamų pripažinimo kriterijus tokius, kaip kad pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu (10 VAS MR ,psl 2, 2008).

Svarbu nustatyti efektyvius audito sistemos veikimo principus, kurie neleidžia atsirasti klaidoms bei iškilti rizikai. Audito įmonėse atliekant auditą norima ištirti audito rinką ir nustatyti būdus situacijai pagerinti. Tam didelės įtakos turi sistemos ekonomiškumas, efektyvumas ir rezultatyvumas. Šie rodikliai neatsiejamai nuo išteklių sąnaudų sumažinimo bei pajamų didinimo.  Rinkos analizė (angl. market discovery) – patikimiausias būdas ištirti esamą situaciją.  Ekonomiškumo principas reiškia , jog esami ištekliai turi būti panaudoti laiku, atsižvelgiant tiek į turimų išteklių kiekį, kainą, kokybę ( Vaicekauskas, 2014 ).  Taip galima tikėtis išteklių sąnaudų mažinimo. Efektyvumas siejamas su pačiai ištekliais ir gaunamo produkto ar paslaugos santykiu.  Tuo tarpu rezultatyvumas –  siejamas su rezultatu. Tikrinama ar yra pasiektas numatyti planai naudojant esamus išteklius. Kiekviename rinkos tyrime svarbus analizės būdų pasirinkimas, sistemos vientisumas, tinkamas rezultatų įvertinimas.

 

Join the Conversation