Sandėlių tipai ir apsirūpinimas sandėliavimo įranga

Turinys

Įvadas 3
1. Sandėlių tipai 4
2. Sandėlių išdėstymas ir jų našumo rodikliai 10
3. Sandėliavimo uždaviniai 11
3.1 Sandėliavimo pakopos 11
3.2 Sandėlių dydis ir medžiagų sandėliavimo uždaviniai 12
3.2.1 Priėmimas į sandėlį 13
3.2.2 Atsargų kontrolė ir priežiūra 15
3.2.3 Medžiagų išdavimas iš sandėlio 15
3.3 Sandėlių funkcijos 17
4. Sandėliavimo įranga 19
Išvados 27
Literatūra 28Įvadas
Logistikoje sandėliavimas suprantamas žymiai plačiau nei krovinių saugojimas, tai yra visa sandėlių sistema.
Sandėliavimo sistema- tai techninių, organizacinių ir informacinių priemonių, kuriomis atliekamas produkcijos priėmimas, sukrovimas į sandėlį, sandėliavimas, atrinkimas ir pasiruošimas išduoti pristatymui į vartojimo vietas, visuma.
Ši sistema vykdo dvi pagrindines funkcijas:
• Atstoja buferį medžiagų ir prekių srauto sistemoje;
• Yra tarsi tranzito pakopa, kurioje atgabenti kroviniai išskirstomi, performuojami ir, jei reeikia, papildomos jų atsargos.
Sandėliavimas siaurąja prasme atlieka laiko perdengimo tarp turimų medžiagų ir jų poreikio funkciją. Sandėliavimo procesas prasideda medžiagų priėmimu ir baigiasi gaminių išdavimu į persiuntimo sandėlį.
Sandėlių logistikos uždavinys- sukurti visų sandėliavimo rūšių, taip pat krovinių gabenimo sistemą iki pat prekių paskirstymo.
Sandėliavimo proceso skirtumai ypač išryškėja apsirūpinimo ir distibucijos (pagamintos produkcijos) sandėliuose. Apsirūpinimo sandėlių pajėgumai orientuojami į gamybos poreikius. Distribucijos sandėliai orientuojami pagal jų pasirengimą tiekti gatavą produkciją. Tokios sandėlių ūkio funkcijos kaip prekių atvežimas, kontrolė, prekių judėjimas, sandėliavimas, rūūšiavimas ir atranka, prekių išdavimas, priklauso nuo sandėlio tipo.1. Sandėlių tipai
Logistikos sferoje vyrauja keturi sandėlių tipai- gamyklų, centriniai, regioniniai ir išdavimo sandėliai, arba realizavimo bazės. Šių sandėlių tipai yra būdingi vidaus rinkai.

Gamyklų sandėliai
Gamyklų sandėliai dar vadinami gatavos produkcijos sa

andėliais. Jie paprastai būna netoli nuo gamybos vietos ir skirti trumpalaikiam produkcijos sandėliavimui. Juose sandėliuojama tik toje vietoje gaminama produkcija.

Centriniai sandėliai
Tai kita sandėliavimo pakopa, einanti po gamyklų sandėlių pakopos. Šių sandėlių skaičius dažniausiai būna ribotas, tačiau juose sandėliuojami visi įmonėje gaminami gaminiai. Jų funkcija yra papildyti prekių atsargas sandėliuose, kurie sudaro tolesnę sandėliavimo pakopą.

Regioniniai sandėliai
Regioniniai sandėliai įrengti tam tikrame regione, kurį sudaro kelios sritys. Toks sandėlis yra savotiškas buferis tarp gamybos ir realizavimo rinkos. Savo atsargomis jis sumažina pirmesnių ir paskesnių sandėliavimo pakopų krūvį.

Realizavimo bazės
Žemiausioje sandėlių hierarchijos pakopoje yra realizavimo bazės, decentralizuotai išsidėsčiusios po visą pardavimo sritį. Jų paskirtis – turimus prekių kiekius išskirstyti pagal pirkėjų užsakymus ir paruošti pristatyti klientams. Realizavimo bazės tiesiogiai priskiriamos taam tikrai pardavimo sričiai ir ten esantiems pirkėjams.
Tarptautinės įmonės sandėliavimo funkcijos yra tos pačios kaip ir nacionalinėje įmonėje, tačiau tarptautinėms įmonėms iškyla dar kitų sandėliavimo problemų.
Tarptautinis apsirūpinimas medžiagomis ir žaliavomis, taip pat distribucijos procesai tarptautiniu mastu dėl tolimų nuotolių sukelia būtinybę padidinti turimas atsargas. Užsienio rinkose multinacionalinėms įmonėms keliami kiti tiekimo reikalavimai negu vietinėms įmonėms, kurios geriau ir greičiau prisitaiko prie rinkos paklausos. Tarptautinis verslas turi įvairių galimybių kurti sandėliavimo sistemą. Siekiant sumažinti transportavimo išlaidas greitai ir dažnai transportuojant pr

rekes užsienio rinkoje, steigiamas labai didelio pajėgumo sandėlis. Formuojamos kuo didesnės krovinių partijos ir iš gamybos vietos gabenamos į užsienyje esantį sandėlį. Ši sistema sumažina dokumentų tvarkymo sąnaudas ir muito išlaidas.Be to, minimizuojamos transportavimo išlaidos. Ji greitai prisiderina prie paklausos augimo, nes turimos sandėlyje atsargos yra didelės. Tranzito sistemai būdingas dažnesnis ir greitesnis prekių srautas iš savo šalies į realizavimo šalį. Visa tai reiškia, kad galima gerokai sumažinti sandėliavimo užsienyje esančiame sandėlyje išlaidas.
“Multi-country” sandėliavimas užima tarpinę poziciją Tarp klasikinės ir tranzitinės sandėliavimo sistemos. Užsienyje įrengiamas centrinis sandėlis, kuris aprūpina reikiamomis prekėmis greta esančius sandėlius. Prekių srautas iš gamybos vietos į centrinį sandėlį gali būti organizuotas pagal klasikinę sistemą. “Multi-country” sandėlis prekių srautą nukreipia arba tiesiogiai pirkėjui kaimyninėje šalyje, arba priima į įmonės filialą. Šios sistemos trūkumas – nemažos organizacinės išlaidos ir sandėlio vietos parinkimo problema. Minėtų sunkumų priežastis – kompleksiškesnė logistinė sistema su aukštu internacionalizavimo laipsniu. Be to, iškyla papildomų problemų dėl verslo politikos.
Pagal konstruksiją ir saugojimo sąlygas sandėliai yra skirstomi į atvirus, uždarus ir specialius sandėlius (žr. 1 pav.).

1 pav. Sandėlių tipai

Šaltinis: autoriaus sukurtas pagal Minalgos R., Logostika. 2001. 140p.

Atviri sandėliai skirti įpakuotiems gaminiams sandėliuoti (įrengimai, staklės) taip pat kroviniams, kurie nebijo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių poveikio, pvz., įvairioms inertinėms statybos medžiagoms, metalų rūdoms, metalo la

aužui, akmens anglims ir pan.
Atviro tipo sandėliams priskiriami pusiau uždari sandėliai ir atviros aikštelės. Pusiau uždari sandėliai pagal perimetrą turi ne visas sienas, o tiktai stogą arba gali būti visiškai be sienų (stogas ant kolonų arba atramų).
Atvi.rų aikštelių sandėliai turi tvirtą paviršių, padengtą asfaltbetoniu arba betonu su nuolydžiu dregmės pertekliui pašalinti. Aikštelės yra su aptvaru ir vartais transporto priemonėms judėti. Jos privalo turėti pakankamą plotą kroviniams sudėti ir transporto priemonėms manevruoti.
Uždari sandėliai skirti kroviniams, kuriems reikia tam tikrų sandėliavimo sąlygų (mikroklimato)- temperatūros, drėgmės ir pan., sandėliuoti. Jie gali būti šildomi ir nešildomi, vienaaukščiai (iki 8 m aukščio) ir daugiaaukščiai. Daugiaaukščiuose sandėliuose būna įrengti krovininiai liftai. Uždaruose sandėliuose taip pat laikomi vertingi kroviniai. Uždarų dandėlių tipui priklauso ir ir vienaaukščiai aukštuminiai stelažiniai sandėliai (12 m ir aukštesni). Šiuo atveju stelažai gali būti pastato konstrukcijos dalis, laikanti stogo perdangą.
Specialūs sandėliai. Specialiuose sandėliuose sandėliuojamos medžiagos, turinčios spacialių fizinių, cheminių ar biologinių savybių. Tokie sandėliai pritaikyti sandėliuoti naftai ir jos produktams, cheminėms medžiagoms, greitai gendantiems produktams, grūdams ir pan. Tokių sandėlių įrengimas ir juose naudojami įrengimai gerokai skiriasi nuo atviro ir uždaro tipo sandėlių.
Nacionalinių sandėlių tipai ir konstrukcinės ypatybės yra analogiškos tarptautiniams sandėliams, tačiau gali skirtis savo našumo ir pajėgumo charakteristikomis.
br />Sandėliavimo funkcijos vykdomos ne tiesiog sandėlyje, o tam tikros rūšies sandėliuose.
Sandėlių rūšys nustatomos juos klasifikuojant pagal skirtingus požymius.
Pagrindiniai sandėlių požymiai yra tokie:
• priklausomybė nuosavybės požiūriu;
• santykiai su rinka;
• centralizavimo laipsnis;
• reikšmė;
• pridėtinės vertės sudarymo procesas;
• sandėliuojami kroviniai;
• išdėstymo vieta;
• sandėlių konstrukcija;
• krovinių padėtis sandėliavimo metu;
• automatizavimo laipsnis;
• sandėlių priemonės;
• sandėlių įrengimai;
• sandėlių transporto priemonės.
Pavyzdžiui:
Pagal rinkos santykius yra tokių rūšių sandėliai:
• aprūpinimo sandėliai;
• realizavimo sandėliai.
Pagal reikšmę sandėliai skirstomi į:
• pagrindinius sandėlius;
• šalutinius sandėlius.
Pagal laikomus krovinius:
• medžiagų sandėliai;
• gatavos produkcijos sandėliai;
• prekių sandėliai;
• įrankių sandėliai.
Pagal sandėlių įrenginius skirstomi:
• stelažiniai sandėliai;
• padėkliniai sandėliai;
• talpyklų sandėliai;
• spintų sandėliai;
• vitrinų sandėliai.
Pagal pastato konstrukciją:
• dengti (vienaaukščiai arba daugiaaukščiai, šildomi ar nešildomi);
• pusiau dengti;
• atviri;
• specialūs.
Pagal atsparumą ugniai:
• nedegantys;
• sunkiai degantys;
• degantys.
Pagal veiklos pobūdį:
• gamyklų sandėliai (gamyklų sandėliai dar yra skirstomi į: • tiekimo atsargų(žaliavų); • vidinius (gamybos proceso); • realizavimo);
• sandėliai, esantys logistikos sistemos grandinėje tarp gamintojo ir vartotojo.

Priklausomai nuo atsargoms reikiamos temperatūros:
• paprasti;
• šildomi;
• su pažeminta temperatūra;
• sandėliai-šaldytuvai.
Pagal aukštį:
• Žemi – iki 7 metrų;
• Vidutiniai – nuo 7 iki 25 metrų;
• Aukšti – nuo 25 iki 40 metrų.

Sandėlių nuosavybės tipai – nuosavi ir nuomojami (bendro naudojimo).
Įmonė nusprendusi padidinti sandelių skaičių, turi dvi galimybes: galima įsigyti vienodą sandelį arba naudotis bendro naudojimo sandeliu.sprendžiant kurį variantą pasirinkti, reikia apsvarstyti galimybes ekonominiu požiūriu. Sprendimas paprastai daromas atsižvelgiant į kainas. Esant mažoms atsargų apimtims bendrojo naudojimo sandelis yra geriausias variantas. Didėjant atsargų apimčiai efektyviau yra naudoti nuosavus įrenginius.
Privatus sandėlys. Norint privatų sandelį padaryti ekonomišką reikia,didelės apyvartos. Reikia suprasti,kad išlaidos atsargų vienetui privačiame sandelyje yra nemažesnės negu bendrojo naudojimo sandelyje, kitaip sakant privatus sandelys niekada nebus pigesnis. Sandelio panaudojimo lygis arba apyvarta turi būti stabili ištisus metus.
Bendro naudojimo sandeliams nereiki.a jokių investicijų, naudodama firma šiuos sandėlius gali padidinti įplaukas,išvengti investavimo ir finansinės rizikos ( kaip būna naudojant privatų sandelį). Pagal kintančią paklausą firma gali laikyti atitinkamą kiekį atsargų bendro naudojimo sandeliuose. Tiesioginis kontraktas tarp krovinių siuntėjo ir sandelio menedžerio leidžia gauti įplaukas anksčiau nei privačiame sandelyje. Firma turi mokėti įvairius mokesčius. Naudojant bendrojo naudojimo sandelį teikiamos tam tikros lengvatos priklausančios nuo atskirų rodiklių.
Nuosavo ar nuomuojamo sandelio problema sprendžiama pasirenkant tokius kriterijus, kaip sąnaudų minimumas. Esant dideliai paklausai ir didelei apyvartai geriau turėti nuosavus sandelius. Tokiu atveju lengviau kontroliuoti produkcijos laikymo sąlygas, kontroliuoti produkcijos laikymo sąlygas, koreguoti prekių realizacijos strategiją.
Kai yra skverbiamasi į naują rinką, tuomet geriau nuomuoti sandelius. Nuomuojant sandelius įmonei neraikia daryti didelių investicijų. Tai sumažina finansinę riziką, taip pat padidina sandėlių talpumo poreikio lankstumą, nes galima keisti nuomos sąlygas. Taigi sandelio pasirinkimas priklauso nuo produkcijos kiekio, kainos.

Pagrindiniai sandėlių tipai pagal jų skirstymą:
1) modifikuotas būdas, kai išskiriamos zonos didelės saugyklos;
2) taikomas žaliavų saugojimui ir surinkimui, atlieka asortimento atrinkimo funkciją;
3) rezervų ir aktyviųjų zonų tipas, kai atvežama dideliais kiekiais ir saugoma saugyklose yra tam tikros aktyvios zonos, kur pateikiama pagal klientų pageidavimus (mažais kiekiais).
Svarbiausi atsargų sandėliavimo metodai: kiekvienai atsargų rūšiai reikia atitinkamų sandėliavimo sąlygų ir jis neapsiriboja vien tik atsargų laikymu jame, atliekamos ir kitos funkcijos, todėl svarbu koks yra sandėliavimo tikslas, nuo to priklausys sandėliavimo metodo parinkimas. Atsargų saugojimas gali būti:
stacionarinis – atsargos išdėstomos stalažuose, lentynose;
su judamu įtaisu – tai dėžių tipo padėklai ir konteineriai, kuriuos galima krauti vieną ant kito, saugoti bet kurioje sandėlio dalyje2. Sandėlių išdėstymas ir jų našumo rodikliai
Sandėlių išdėstymas priklauso nuo logistikos aktualumo- nacionalinių įminių sandėlių išdėstymo principai skiriasi nuo tarptautinių sandėlių. Tačiau gabenimo maršrutų parinkimo ir gabenimo kaštų minimizavimo požiūriu tiek nacionalinių, tiek ir tarptautinių sandėlių vietų parinkimas turi tenkinti tuos pačius reikalavimus. Medžiagų srautas į sandėlius ir įvairias paskirstymo vietas privalo būti organizuotas taip, kad jis netrukdomai vyktų per minimalų laikotarpį. Teisingas sandėlių išdėstymas patenkina šiuos abu reikalavimus.
Išdėstant nacionalinius sandėlius gali susidaryti tokios situacijos:
• našumo ir talpos požiūriu iš anksto numatoma sandėlio struktūra.
Išdėstymo vietą pagal galimybes reikia pasirinkti tokią, kad būtų galima minimizuoti transporto kaštus;
• našumo ir talpos požiūriu pasirenkama laisva sandėlio struktūra.
Sandėlio išdėstymas priklauso nuo jo paskirties.
Tarptautiniams sandėliams vieta parenkama labiau atsžvelgiant į transporto infrastruktūrą. Pagal tai sandėliai yra steigiami prie vandens kelių ir vadinamieji sausumos sandėliai.
Prie vandens kelių esančiuose sandėliuose laikomos vidaus vandenų keliais- upėmis, kanalais arba jūrų keliais gabenamos prekės. Jos perkraunamos iš laivo tiesiai į sandėlį ir atvirkščiai. Prie vidaus vandenų kelių esančiuose sandėliuose anksčiau buvo sandėliuojami tik birieji kroviniai- anglys, trąšos, inertinės statybinės medžiagos. Pastaruoju metu vis didėja sandėliuojamų vienetinių krovinių kiekiai- ypač gabenamų konteineriuose.
Sausumos sandėliai dažniausiai išdėstomi stambiuose pramonės ir administraciniuose centruose: prie kelių ir geležinkelio atšakų, kad būtų patogu krovinius perkrauti iš krovininio automobilio arba iš vagono tiesiai į sandėlį.3. Sandėliavimo uždaviniai
Kaip minėta, pagrindinis sandėliavimo uždavinys yra poreikių arba medžiagų užsakymo ir jų gavimo reguliavimas.3.1 Sandėliavimo pakopos
Gamybos įmonėje technologinis procesas gali būti išdėstytas įvairiomis pakopomis, kuriomis reguliuojamas medžiagų srautas, todėl šiam tikslui yra atskiri sandėliai.
I sandėliavimo pakopa:
I sandėliavimo pakopa yra gavimo sandėliai. Jų uždavinys- užtikrinti gamybą, nenutrūkstamai aprūpinti gamybos procesą reikalingomis medžiagomis ir tvarkyti garantines atsargas. Iš jų taip pat naudojamos spekuliatyvias ir tarpines funkcijas.
II sandėliavimo pakopa:
II sandėliavimo pakopa jungia gamybos sandėlius. Turimi omenyje tarpiniai sandėliai, taip pat įrankių arba lygiagretūs sandėliai. Jie reikalingi organizuojant atskiras gamybos pakopas, tačiau pagrindinė šių sandėlių funkcija yra tarpinė.
III sandėliavimo pakopa:
III sandėliavimo pakopa pradeda funkcionuoti užbaigus gamybos procesą. Šie sandėliai vadinami gaminių, taip pat realizavimo arba galutiniais sandėliais. Jie reikalingi dėl realizavimo rinkos svyravimų.
Gaminių sandėliai vykdo visas sandėlių funkcijas.
IV sandėliavimo pakopa:
Ši sandėliavimo pakopa literatūroje aprašoma ne taip dažnai kaip kitos jau minėtos sandėliavimo pakopos. Į IV sandėliavimo pakopą įeina prekių sandėliavimas.3.2 Sandėlių dydis ir medžiagų sandėliavimo uždaviniai
Pasirenkant sandėlių dydį ir dizainą reikalinga tam tikra pirminė informacija, pirmiausia reikia prognozuoti, kokia bus paklausa kiekvienam produktui rinkoje, tuomet reikia numatyti, kokio dydžio bus užsakymai, apskaičiuoti reikalingas atsargas, numatyti apsidraudimo atsargų dydį. Šitas dydis paverčiamas trimate diversija, tai yra kiek realiai užims tūrio, tai padės nustatyti palečių ir padėklų skaičių, taigi bus žinomas ploto poreikis planuojamai rinkai ir produkcijai. Prie gauto ploto reikia pridėti vieną trečiąją pagalbinėms patalpoms, ofisams, be to reikia skirti užsakymui, priėmimui ir surinkimui vietos. Užsakymo surinkimo vietos poreikį apspręs produkcijos ypatybės, paklausos poreikis, klientų skaičius. Nuo užsakymų surinkimų vietos daug priklauso klientų aptarnavimo kokybė. Kartais užsakymų priėmimo ir surinkimo zonos sutampa. Įmonė turi apsispręsti ar transporto priemonės iškraus ir pakraus prekes sandėlyje ar lauke. Jei numatyta pakrauti ar iškrauti reikia numatyti vietos manevravimui. Sandėlyje turi būti skirta vieta tarai, įrangai, paletėms saugoti. Atskirais atvejais vietos gali reikėti atvežtos produkcijos priėmimui, perskaičiavimui, kokybės tikrinimui. Dalį vietos reikia numatyti atliekoms, brokuotai produkcijai, panaudotai produkcijai sandėliuoti.
Sandėlio interjeras – koks bus prekių išdėstymas. Sandėlyje svarbiausia bus prekių specifika. Sandėliai skirstomi pagal išdėstymą, t.y. padėklų sandėliai, lentynų sandėliai, spintų sandėliai (skirti įvairioms smulkioms prekėms).
Sandėlių išplanavimo ir dizaino principai:
1) vienas pastatas – tiesios linijos variantu;
2) naudoti efektyvią manipuliavimo techniką;
3) efektyvaus produkcijos saugojimo planas, prekes reikia išdėstyti taip, kad būtų sumažintas operacijų skaičius ir taip didintų efektyvumą;
4) minimizuoti tarpus tarp palečių eilių, taip pat vietą skirtą manipuliavimo priemonėms apsisukti;
5) kuo naudingiau panaudoti sandėlio aukštį, t.y. išnaudoti tūrį. Šis principas aktualus urbanizuotose zonose įsikūrusiom įmonėms.

Sandėlius sudaro keturios zonos:
1) priėmimas;
2) pagrindinis sandėliavimas;
3) užsakymo paruošimas;
4) išsiuntimas;3.2.1 Priėmimas į sandėlį
Priimant medžiagas į sandėlį atliekamos tokios operacijos:

2 pav. Operacijos atliekamos priimant medžiagas į sandėlį

Šaltinis: autoriaus sukurtas pagal Minalgos R., Logistika. 2001. 297p.

Medžiagų priėmimas
Medžiagų priėmimas sudarytas iš tokių procesų:
• medžiagų priėmimo;
• tapatybės kontrolės;
• sąskaitų kontrolės;
• priimamų medžiagų duomenų nustatymo.

Tapatybės nustatymas
Tapatybė nustatoma prieš medžiagų priėmimą. Sandėliuojamos medžiagos yra suskirstomos pagal nustatytus sandėliavimo vietų kriterijus ir pirmenybę. Šiuos kriterijus apibūdina:
• sandėliuojamų medžiagų rūšis;
• matmenys ir tūris;
• svoris;
• temperatūra;
• krovinio pavojingumo laipsnis;
• saugojimo ir priežiūros poreikis;
• sandėliavimo vienetai;
• paėmimo dažnis.

Išdėstymas
Identifikavimas paprastai užbaigiamas išdėstymu- vietos sandėlyje paskyrimu. Vieta sandėlyje paskiriama pagal kaupimo arba lokalinį principą.
Pagal kaupimo principą kiekvienas krovinys turi sandėlyje nustatytą vietą, todėl nepakankamai panaudojamas sandėlių pajėgumas.
Pagal lokalinį principą sandėliuojama savotiškai, krovinys negauna sandėlyje nuolatinės vietos- po kiekvieno priėmimo to paties krovinio vieta gali būti keičiama.
Vieta sandėlyje yra nustatoma pagal tam tikrą sistemą. Šios sistemos tęsinys yra kompiuterinis sandėlio valdymas.
Pagal lokalinį principą užtikrinamas geras sandėlio pajėgumo panaudojimas. Chaotiško principo pavyzdys- sukšti stelažiniai sandėliai.
Stelažų lentynų duomenys su jų maksimaliomis krovinių talpinimo galimybėmis yra kaupiami elekrpniniuose duomenų apdorojimo įrenginiuose. Sandėlio patalpa yra sudaryta iš stelažų aukščio ir lentynų tūrio vietų skaičiaus. Kiekviena ši vieta nustatoma pagal tris dydžius: stelažo lentynų, stelažo aukščio ir lentynų ilgio.
Ypač efektyvus lokalinis sandėliavimo būdas, nes galima pasiekti aukštą automatizavimo laipsnį.
Yra naudojami tokie sandėliavimo įrenginiai:
• centriniai elektroniniai duomenų apdorojimo įrenginiai, kuriais tvarkomos atsargos ir saugoma informacija apie sandėliuojamus krovinius. Į jas įeina krovinių judėjimo operacijos sandėlyje nenurodant sandėliavimo vietos;
• aukštų stelažų skaičiavimo mašina, gaunanti informaciją apie krovinių judėjimo operacijas iš centrinių elektrononių duomenų apdorojimo įrenginių.
Elektroninė duomenų apdorojimo įrenginių sistema sugeba optimizuoti talpinimą į sandėlį ir krovinių išdavimo maršrutus.

Techninis priėmimas į sandėlį
Techninis priėmimas į sandėlį dar vadinamas materialiniu priėmimu.
Sandėlių kroviniai atitinkamais kėlimo ir gabenimo įrenginiais kraunami į laisvas vietas.3.2.2 Atsargų kontrolė ir priežiūra
Atsargų kontrolė ir priežiūra nėra tarp pirminių logistikos uždavinių, tačiau reikia priminti, kad nepakankama sandėlio krovinių kontrolė ir priežiūra sudaro medžiagų srauto ir logistikos grandinės pertrūkius.
Atsargų kontrolė ir priežiūra yra susijusi su:
• nuostoliais dėl išgaravimo, svorio netekimo, korozijos ir kt.;
• vagystėmis;
• nepakankamu atsargų tvarkymu.3.2.3 Medžiagų išdavimas iš sandėlio
Medžiagų išdavimas iš sandėlio yra susijęs su trimis užduočių kompleksais:

3 pav. Trys užduočių kompleksai

Šaltinis: autoriaus sukurtas pagal Minalgos R., Logistika. 2001. 299p.

Užsakymų paruošimas
Užsakymų paruošimo uždavinys- įforminti medžiagų poreikį ir parengti sandėlio interesus atitinkančią sutartį.
Medžiagų poreikis yra dažnai įforminamas vienu būdu, kuris nepakankamai atspindi sandėlio poreikius. Dažnai trūksta svarbių duomenų apie laikymo vietos numerį arba sandėlyje atliekamus apibrėžtus darbus, kurie reikiamose vietose yra nežinomi, todėl atsiranda papildomų užsakymo paruošimo darbų.
Užsakymų paruošimas atliekamas arba gavus užsakymą, kuris vadinamas operatyviu arba realiuoju trukmės apdorojimu arba užsakymai yra surenkami ir tada apdorojamas jų visas pluoštas. Tai paprastai vadinama užsakymo paketo apdorojimu.

Atrinkimas
Atrinkimas yra viena svarbiausių sandėlių srities logistikos užduočių.
Pagal poreikį informaciją sandėlio kroviniai iš specifinės sandėliavimo būklės yra transformuojami į specifinę panaudojimo būklę.
Atrinkimas yra apibrėžtų dalių kiekio parinkimas bendro kiekio, remiantis poreikių informacija.
Užsakymas gali būti vidinio pobūdžio- gamybos užsakymas arba išorinio pobūdžio- klientų arba realizavimo užsakymas.

Medžiagų išdavimas
Medžiagų pervežimas iš vieno sandėlio į kitą užbaigiamas medžiagų išdavimu. Po atrinkimo prekės yra paruoštos tolesniam naudojimui. Jos patenka arba į gamybą, arba į persiuntimo vietą.
Jeigu krovinį paima užsakovas, laikoma, kad tai paėmimo sistema, jeigu krovinys pristatomas užsakovui- atidavimo sistema.
Gabenant krovinius į jų panaudojimo vietas, svarbus veiksnys yra gabenimo laiko minimizavimas.
Gabenimo keliu sandėlio viduje skaičiavimo mašina nustato labai greitai ir toliau perduoda kompiuteriu transporto priemonės vartotojui.
Išdavimo srauto optimizavimas sandėlyje gali žymiai sumažinti gabenimo trukmę, o parinkus teisingą gabenimo sistemą, minimizuoti gabenimo kaštus.
Parenkant gabenimo sistemą, reikia atkreipti dėmesį į:
• optimalų jos panaudojimą;
• aukštą aptarnavimo laipsnį;
• didelį lankstumą;
• aukštą apžvelgiamumą.
Šiuo metu praktikoje plačiai diegiamos visiškai automatizuotos gabenimo sistemos, užtikrinančios trijų dydžių judėjimo nuoseklumą. Jų panaudojimas yra susijęs su didelėmis investicijomis, tačiau jomis įmanoma gerokai sumažinti gabenimo kaštus.3.3 Sandėlių funkcijos
Sandėliai gali atlikti tokias funkcijas:
1) Transporto apjungimas. Ji būdinga tiek materialiniam techniniam, tiek fiziniam paskirstymui ir ypač aktuali įmonėms, kurios susiduria su ne pilnos transporto įkrovos problemomis. Tokiu atveju didėja transportavimo išlaidos produkcijos vienetui ir brangsta prekės. Sandėlių pagalba siuntos apjungiamos ir tai atpigina transportavimo sąnaudas. Sandėliuose gali būti sukaupiamos atsargos, siekiant jas pervežti didesniu pajėgumu, pigesnėmis transporto priemonėmis.
2) Asortimento formavimas. Yra aktuali didmeninėm ir mažmeninėm prekybos įmonėm , kurios susiduria su užsakymais, susidedančiais iš daugybės skirtingų produktų (spalva, dydis, forma). Sandėliai gali būti išdėstyti ne vienoje vietoje ir jų pagalbą galima sukurti pilną asortimentą iš gamyklų atsivežant didelėmis partijomis, o vėliau sudarant smulkias pilno asortimento siuntas ir vežant trumpais nuotoliais.
3) Poreikių išlyginimas. Svarbu tai, kad iš esmės skiriasi pateikiamų siuntų dydis ir vartojimo kelias, dažniausiai pritaikoma tiekiant žaliavas, kurios perkamos pasinaudojant masto ekonomija, pigesniu transportavimu. Ši funkcija taip pat būdinga kai yra sunkiai nusakomas užsakymo laiko ciklas, t.y. laikas nuo užsakymo pateikimo iki pristatymo.
4) Užtikrinamoji funkcija. Jos esmė užtikrinti gamybos nenutrūkstamumą, išvengti viršvalandžių, prastovų. Šiuo atveju tai apima einamąsias atsargas.
5) Spekuliacinė – būdinga įmonėms prekiaujančioms sezoninėmis prekėmis. Esant didelei pasiūlai perkama už mažą kainą tikintis parduoti kai paklausa išaugs didesnėmis kainomis. Tačiau sezoninių prekių kaina padidėja ir dėl papildomų sandėliavimo išlaidų.
6) Pakeitimo funkcija – jos metu yra baigiamos gamybos operacijos, kai prekės pakuojamos, perpakuojamos, rūšiuojamos, džiovinamos ir panašiai. Dažnai šios funkcijos reikšmę įtakoja skirtingos matavimo sistemos įvairiose šalyse.
7) Klientų aptarnavimo funkcija. Ji būdinga tiekimui ir paskirstymui. Turint prekes sandėliuose, gavus užsakymą žymiai lengviau suteikti aukšto lygio aptarnavimą, patenkinti vartotojų poreikius. Tai kelia ateities pardavimų tikimybę, didina konkurencingumą.
8) Force major išvengimo funkcija – tai apsauginė sandėlių funkcija nuo galimų streikų, stichinių nelaimių. Paskirstant prekes, ši funkcija gali išryškėti, kai dėl force major sąlygų produkcija kelyje sugenda.

Pagrindinės įmonei kylančios sandeliavimo problemos:
1) priimti sprendimą – turėti nuosavus sandelius ar juos nuomuoti;
2) nustatyti sandelių skaičių ir jų išdėstymo tinklą;
3) nustatyti sandelio dydį ir jo mechanizuotumo laipsnį.
Sandėlių sistemai įtakos turintys veiksniai matyti lentelėje:

1 Lentelė. Sandėliavimo sistemai įtakos turintys veiksniai
1. Funkcinė sandėlių orientacija
(į gamybos procesą arba realizvimą)
2. Vieta
• orientuota į gamybą
• orientuota į rinką
• orientuota į marketingo struktūrą
• orientuota į transporto infrastruktūrą
3. Sandėlio pajėgumas ir našumas
(krovinių apyvarta per tam tikrą laikotarpį, pvz., metus)
4.Sandėlio investicijos ir finansavimas
(nuosavų sandėlių įrengimas arba svetimų sandėlių nuoma)
• pastatai ir įranga
• apsirūpinimas įrengimais
• aptarnavimas
5. Sandėliavimo sistemos parinkimas
• bendra sandėliavimo sistema
• specialių krovinių sandėliavimo sistema
6. Sandėliavimo procesai
• prekių atvežimas ir jų identifikavimas
• prekių rūšiavimas ir paruošimas sandėliuoti
• sandėliavimo vietos nustatymas
• patalpinimas į sandėliavimo vietas; sandėliavimas; atrinkimas
• paruošimas gabenti ir pakavimas
• pakrovimas
7. Sandėlių ūkio tvarkymas ir sandėlio atsargos
(atsargų rūšys ir jų tvarkymas bei kontrolė)
Šaltinis: Minalga, R., Tarptautinė logistika, 1997, 73p.4. Sandėliavimo įranga
Techninė sandėliavimo sistema

Pagal nustatytą sandėliavimo sistemą arba sandėliavimo priemones sandėliuojami objektai turi svarbų sprendžiamąjį kriterijų. Be to, būtina atsižvelgti dar į daugelį kitų kriterijų:
• investicijas;
• personalo poreikį;
• automatizavimo laipsnį;
• sandėlių pastatų poreikius, galimybę išnaudoti sandėlių ardvę, perspektyvines statybas;
• sandėlių kaštus;
• pažeidimo pavojų;
• naudojimų būdų trukdymus;
• užgriebio galimybes;
• perkrovimo našumą;
• apžvelgiamumą;
• sandėlių organizavimo reikalavimus;
• apsaugoto sandėliavimo galimybes;
• atsargų valdymą ir kontrolę;
• atrinkimo galimybes;
• įvairių sandeliuojamų krovinių tinkamumą.
Lentelėje pateikiami svarbiausi kriterijai, kurie parodo svarbiausius sandėliavimo technikos
privalumus ir trūkumus.

2 lentelė. Sandėliavimo technikos privalumai ir trūkumai
Pavadinimas Privalumai Trūkumai
Grindų sandėlis be pagalbinių sandėliavimo priemonių

Reikia nedidelių kaštų. Tinka tik nustatytiems kroviniams laikyti.

2 lentelės tęsinys.
Blokinis sandėlis Mažos investicijos, mažas personalo poreikis, maža trukdymų galimybė, didelis lankstumas, jokių padidintų teritorijos kokybės reikalavimų. Nėra automatizavimo galimybių, blogas apžvelgiamumas esant dideliam prekių kiekiui, pažeidimų pavojus, produkcijos paėmimas galimas tik nedaugelyje vietų, apsunkintas atsargų tvarkymas ir kontrolė.
Padėklinis plokščiastelažinis sandėlis Vidutinės investicijos, gera automatizavimo galimybė, gera išplėtimo galimybė, geras apžvelgiamumas, idealus visų prekių užgriebis, gera organizavimo galimybė, neprobleminis atsargų stebėjimas, geras tinkamumas įvairioms prekėms. Didelis personalo poreikis dėl rankų darbo, didelis patalpų poreikis, dažnai ilgi maršrutai, prastovų rizika auga didėjant automatizavimui.
Aukštas padėklinis stelažinis sandėlis Mažas personalo poreikis, aukštas automatizavimo lygis, gera visų prekių užgribio galimybė, geras apžvelgiamumas, didelis perkrovų našumas, gera organizavimo galimybė, be problemų atsargų stebėjimas, geras tinkamumas įvairioms prekėms, ypač geras tinkamumas chaotiškam sandėliavimui. Didelės investicijos, maža išplėtimo galimybė, didelis gabenimo priemonių preikis, reliatyviai didelė trukdymų galimybė.
Konsolinis stelažinis sandėlis Mažos investicijos, geras apžvelgiamumas, kompaktiškas sandėliavimas, pavienis prekių užgriebis. Paslaugoms reikia daug patalpų.
Narvelinis stelažinis sandėlis Nedidelis patalpų tūrio naudojimas, sandėlio našumas atitinka didelį prekių kiekį, geras užgriebio našumas, geras tinkamumas. Didelės investicijos, žemas automatizavimo laipsnis.
Praeinamųjų stelažų sandėlis Geras patalpų panaudojimas, gera automatizavimo galimybė, aukštas užgriebio ir paėmimo našumas, gera organizavimo galimybė, lengvas atsargų stebėjimas. Didelės investicijos, didelės priežiūros išlaidos, tinka ne kiekvienam sudėjimui, didelė trukdymų galimybė, sandėliuojamas krovinys gali likti kaboti kanale, reikalingos techninės apsaugos priemonės, atrinkimas yra brangus, nejudrus.
2 lentelės tęsinys.
Perstumiamų stelažų sandėlis Geras patalpų ir ploto panaudojimas, galimas apsaugotas sandėliavimas, geras apžvelgiamumas, geras pavienis užgriebis kiekvienoje sandėliavimo vietoje, ypač gerai tinka chaotiškam sandėliavimui. Didelės investicijos, maža išplėtimo galimybė, blogos automatizavimo sąlygos, žemas užgriebio našumas, nepakankama atrinkimo galimybė.
Sukamųjų stelažų sandėlis Geras patalpų panaudojimas, gera automatizavimo galimybė, gera organizavimo galimybė, galimas apsaugotas sandėliavimas, gera atrinkimo galimybė. Didelės investicijos, dideli priežiūros kaštai, blogos išplįtimo galimybės, didelė prastovų rizika, mažas lankstumas.
Grandininių stelažų sandėlis Geras patalpų ir ploto panaudojimas, švaraus sandėliavimo galimybė, apibrėžta užgriebio galimybė, gera atrinkimo galimybė. Didelės investicijos, bloga išplėtimo galimybė, dažni trukdymai, mažas lankstumas.
Šaltinis: Minalga, R., Logistika, 2001, 316-318.p.

Sandėlių bei krovimo techninė įranga yra neatskiriama kiekvieno sandėlio veiklos dalis, įprasminanti informacines sistemas realybėje. Equinox turi patikimas sistemas techninės įrangos valdymui:
• Prekių iškrovimo, pakrovimo bei perkėlimo technikos valdymas (autokarai, prekių perkėlimo robotai ir kt.)
• Prekių transportavimo bei rūšiavimo technikos valdymas (konvejeriai, rūšiavimo mašinos ir t.t.)
• Prekių surinkimo, skenavimo, lipdukų spausdinimo technikos valdymas (RF terminalai, skeneriai, brūkšninių kodų spausdintuvai ir kt.)
• Elektrinės dalies projektavimas bei elektrotechnikos valdymas
Yra labai daug ir įvairių sandėliavimui skirtų stelažų. Sandėliavimo stelažai:
1) palečių stelažai;
2) lentynų stelažai;
3) konsuliniai stelažai;
4) archyvavimo stelažai;
5) rotoriniai stelažai;
6) įranga šaldytuvams;
Palečių stelažų gamą sudaro: paprasti, mobilūs, gravitaciniai, įvažiuojamojo tipo palečių stelažai, ypač dideliems bei normaliems apkrovimams pritaikyti įvairių išmatavimų palečių stelažai.

4 pav. Palečių stelažai

Šaltinis: iš www.sandeliavimas.com
5 pav. Palečių stelažai

Šaltinis: iš www.sandeliavimas.com

Lentynų stelažai –universalių stelažų sistema, idealus variantas bet kokiai aplinkai, kur reikia užtikrinti tvarkingų prekių, įrankių, dokumentacijos ir bendro naudojimo daiktų sandėliavimą.
6 pav. Lentynų stelažai

Šaltinis: iš www.sandėliavimas.com

7 pav. Lentynų stelažai

Šaltinis: iš www.sandeliavimas.com
Konsuliniai stelažai – ši konstrukcija gali išlaikyti pakankamai didelius svorius. Stovai ir kiti konstrukcijos elementai yra jungiami specialiais tvirtinimais kurie lemia stabilią konstrukciją.

8 pav. Konsuliniai stelažai

Šaltinis: iš www.sandeliavimas.com

9 pav. Konsuliniai stelažai

Šaltinis: iš www.kulonas.com

Archyvavimo sistemos – stelažai naudojami archyvuose, bankuose, stambiose įstaigose, įmonėse, bibliotekose, poliklinikoje, ligoninėje, valstybinėse organizacijose, parduotuvėse, sandėliuose.
10 pav. Archyvavimo sistemos

Šaltinis: iš www.kulonas.com

11 pav. Moduliniai stelažai

Šaltinis: iš www.sandeliavimas.com

Rotoriniai stelažai – tam kad efektyviai panaudoti paviršiaus plotą yra gaminami neriboto aukščio.
Šaldytuvų įranga – plataus stelažo komponenčių pasirinkimas garantuoja, optimalų paviršiaus ploto panaudojimą. Pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų atlaiko aukštas temperatūras, kenksmingų medžiagų poveikį, mechaninius poveikius
Nenutrūkstamam sandėlių darbui taip pat reikalingi įvairūs keltuvai:

12 pav. Aukšto kėlimo padėklų vežimas

Šaltinis: www.transrifus.lt

13pav. Užsakymų rinktuvas dirbti dideliame aukštyje

Šaltinis: iš www.elklita.lt

14pav.Keltuvai siauruose tarpuose

Šaltinis: iš www.elklita.lt

15 pav. Užsakymų rinktuvas dirbti mažame aukštyje

Šaltinis: iš www.elklita.lt

Lanksčios gamybinės sistemos ir automatizuoti sandėliai lyginant su tradiciniais turi tam tikrų ypatumų:
1) trumpas krovinių sandėliavimo laikas ir ne didelės atsargos;
2) krovinių padavimas ir išdavimas ne didelėmis partijomis ir ne dideliu laiko intervalu tarp jų ar net gi ištisiniu srautu, t.y. konvejeriu;
3) krovinių srauto priklausomybė nuo gamybos sąlygų, o ne nuo transportinio darbo ypatumų;
4) srautų ritmingumas.
Sandėliavimu ir sandėliavimo įranga aprūpina labai daug įmonių Lietuvoje, pvz., UAB “Baltexim”, UAB “Baltgina”, UAB “Baltic Master”, UAB “BT Lietuva”, UAB “Conprex”, UAB “Domingo prekyba”, UAB “Elklita” ir daug kitų..Išvados
Sandėliavimas – dažnai apibūdinamas kaip prekių saugojimas, prieš jas suvartojant.
Logistikos požiūriu sandėliai yra fiksuotas taškas materialinio srauto grandinėje, kurioje prekės judėjimas sustoja laikinai.
Makroekonominiu požiūriu sandėliai sukuria svarbią ir būtiną funkciją – įvairių prekių naudingumą laiko požiūriu.
Sandėliai sudaro įmonei sąlygas pateikti prekes vartotojui ten kur jiems reikia ir kada reikia.
Sandėliavimo funkcija įmonei svarbi ir kaip priemonė klientų aptarnavimui bei pridėtinės vertės konkurentinis instrumentas. Prekių kiekį ir įvairovę, kurią reikia sandėliuoti nustato susidariusi rinkoje paklausa. Tai reiškia, kad įmonė kaupia atsargas, kurios skirstomos į fizinio tiekimo ir fizinio paskirstymo. Abiejų grupių prekės sandėliuojamos dėl tų pačių priežasčių. Beveik visos įmonės kaupia atsargas siekdamos sudaryti optimalias siuntas siekiant atpiginti transportavimą prekės vienetui, t.y. pilnai išnaudoti transporto priemonės įkrovimą, siekiant išvengti gamybos stabdymo, nes daugelio gamybos įmonių veiklos principai yra nestabdyti gamybos dėl žaliavų stokos. Taip pat atsargos kaupiamos dėl ekonomijos (stambių užpirkimų vieneto savikaina mažesnė). Tokias atsargas įmonė saugo praktiškai iki jų sunaudojimo, dėl to reikia paskaičiuoti kiek kainuos saugojimas, ar bendrieji kaštai bus mažesni. Žaliavų sezoniškumas priverčia įmones rūpintis saugyklomis ir sandėliavimu. Kita atsargų kaupimo priežastis – nuoseklus vartotojų aptarnavimas, mažinti paprastos apyvartos kaštus. Atsargų lygis ir sandėliavimo sistema priklauso nuo produkcijos rūšies. Gaminančioms specializuotas – sezonines prekes sandėliavimas turės išskirtinę reikšmę, nes reikės sukaupti didžiules atsargas, kurios bus parduotos mėnesio bėgyje, o vėliau praras paklausą ir kainą.

Praktinė dalis

Savo darbo praktinei daliai mes pasirinkome UAB “GNT Lietuva”.
GNT grupė vykdo IT produktų ir jų dalių didmeninę prekybą Skandinavijoje ir Baltijos šalyse. Prekyba internetu ir šios paslaugos kokybinis plėtojimas yra pagrindinis GNT vystymosi variklis. Jie siūlo geriausius logistikos sprendimus rinkoje, kurdami pridėtinę vertę distribucijos kanale. Pardavimų dalis internetu šiuo metu sudaro virš 55% visų pardavimų. GNT įmonių grupę sudaro “GNT Suomija”, “GNT Estija”, “GNT Latvija”, “GNT Lietuva”, “GNT Švedija”, “GNT Lenkija”.
GNT grupės įmonių pagrindinis biuras ir sandėlis yra Tamperėje, Suomijoje. 2004m. pabaigoje kompanijoje iš viso dirbo virš 600 žmonių, daugiau nei pusė jų – Suomijoje. GNT grupė atstovauja daugiau nei 30 tiekėjų. Įmonės pagrindinis kasdieninio darbo tikslas yra patikimas ir greitas prekių pristatymas, konkurentabili kainodara.
UAB “GNT Lietuva” paslaugos:
• Didmeninė prekyba kompiuteriais ir periferine įranga
• Didmeninė prekyba programine įranga
• Didmeninė prekyba kompiuterių dalimis
• Didmeninė prekyba buitine elektronika
• Įdiegimo paslauga. GNT Lietuva siūlo jums greitą ir patikimą programinės ir techninės įrangos įdiegimą.
• Trečiosios šalies logistikos paslauga (Warehouse hotel). GNT Lietuva atlieka trečiosios šalies logistikos paslaugą, kas yra ne tik fizinio sadėlio nuoma, bet visas komplektas logistikos paslaugų: Muitinės importo procedūrų atlikimas kliento vardu; Naujų ir grąžinamų prekių kiekinis pajamavimas, fiksuojant serijinius numerius ar EAN kodus; Prekių saugojimas moderniame, apšildomame sandėlyje; Tiksli prekių apskaita, periodinės inventorizacijos atlikimas; Siuntimo užsakymų pilnas apdorojimas ir siuntimas nurodytam gavėjui pagal kliento nurodymus; Sąskaitos faktūros spausdinimas kliento vardu, pakavimo lapo (krovinio važtaraščio) paruošimas; Prekių pristatymas Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijose darbo dienomis; ir kt. Šių paslaugų komplektas gali būti formuojamas kiekvienam klientui atskirai. Logistikos paslaugų valdymą galima atlikti naudojant internetinius puslapius arba XML pagalba.
• Garantinis aptarnavimas. GNT Lietuva garantinio aptarnavimo skyrius atlieka įmonės parduodamų produktų garan.tinį aptarnavimą pagal gamintojo nustatytas garantijas.
• Elektroninė prekyba. GNT Lietuva yra elektroninės prekybos pionieriai Lietuvoje. Įmonė siūlo virtualaus sandėlio paslaugas internete prekiaujančioms įmonėms. Klientai internetu gali susipažinti su produktais, gauti apie juos išsamią informaciją bei užsisakyti. Prisijungimo prie GNT Lietuva internetinės sistemos paslaugą, slaptažodį ir adresą suteikiame klientams, tapusiems mūsų partneriais.
• WebIN paslauga. Produktų katalogas skirtas GNT Lietuva partneriams, kur pirkėjai gali pateikti užsakymus internetu. Paslauga dirba GNT internetinėse darbo stotyse. Partneris gali valdyti maržą, kuri gaunama pardavus produktą galutiniam vartotojui.
UAB “GNT Lietuva” turi didelius sandėlius produkcijai sandėliuoti. Yra naudojama labai įvairi sandėliavimo įranga.

UAB “GNT Lietuva” turi du vienaaukščius aukštuminius uždarus sandėlius. Jie yra sujungti į vieną. Juose įrengti krovininiai liftai, laikomi vertingi kroviniai. Sandėlyje stovi paletiniai stelažai. Juose laikomos įvairūs daiktai: programinė įranga, kompiuterinė įranga, šiek tiek buitinės technikos ir kt.

16 paveikslėlyje pavaizduotas sandėlio išplanavimas. Čia yra priėmimo ir išdavimo skyriai, saugojimo vietos.
16 pav. UAB “GNT Lietuva” sandėlio išplanavimas.

Šaltinis: autoriaus sukurtas
17 paveikslėlyje pavaizduotas prekių judėjimas sandėlyje. Prekės į sandėlį atvežamos ir iškraunamos tiesiai į priėmimo skyriaus saugojimo vietas. Tuomet dalimis jos imamos ir pajamuojamos. Poto jos nuvežamos į išdavimo sandėlį ir ten autokrautuvu sukeliamos į antrą, trečią ir ketvirtą saugojimo aukštus. Užsakovo pareikalavimu jos nukeliamos, surenkamos, supakuojamos ir išvežamos.

17 pav. Prekių judėjiams ir saugojimas sandėlyje.

Šaltinis: autoriaus sukurtasLiteratūra
1. Minalga, Rimgaudas. Logistika. Vilnius: Petro Ofsetas. 2001. 289-317p. ISBN 9986-824-83-4
2. Minalga, Rimgaudas. Tarptautinė logistika. Vilnius: Pčiolis. 1997. 135-143p.
3. Minalga, Rimgaudas. Krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais. Vilnius: Pačiolis. 1997. 72-77p.
4. www.elklita.lt
5. www.transrifus.lt
6. www.kulonas.com
7. www.sandeliavimas.com
8. www.google.lt

Leave a Comment