PASVALIO RAJONO SALOČIŲ APYLINKĖS Laukininkystės projektas

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

Žemdirbystės katedra

PASVALIO rajono SALOČIŲ apylinkės TAUPRIŲ kaimo STRAGIO ANTANO S. JONO žemės

Laukininkystės projektas

Atliko:

AF IIIk. 2 gr.

Tikrino: D. Jodaugienė

Kaunas – Akademija, 2005 Įvadas

Kasmet toje pačioje vietoje augindami tos pačios rūšies augalus,nesulauksite gero jų augimo. Iš dirvos imdami vienodas maisto medžiagas,augalai blogai auga. Dar blogiau, – giminingus augalus puola tie patyskenkėjai bei ligos. Tad norint to išvengti, būtina taikyti sėjomainą, t.y.keisti auginimo vietą.Sėjomainą galima apibrėžti taip: tai ariamos žemės naudojimo būdas, kai jisuskirstoma lygiais ir pastoviais laukais, kuriuose žemės ūkio augalaikaitomi iš anksto nustatyta tvarka, atsižvelgiant į ūkio gamtines,ekonomines ir organizacines sąlygas. Žemės ūkio augalų kaitymo tvarkavadinama sėjomainos schema, o laikas, per kurį visos schemoje numatytoskultūros pereina per vieną sėjomainos lauką – sėjomainos rotacija.Kiekvienas į sėjomainos schemą įeinantis augalas, pūdymas arba keliųgiminingų augalų, auginamų viename lauke, grupė yra sėjomainos narys. Kadvisi augalai minėti sėjomainos schemoje, rastų vietą, kur galėtų būtipasėti, daroma tiek sėjomainos laukų, kiek yra sėjomainos narių. Sudarantsėjomainos schemą galima numatyti, kad kiekviename lauke kultūriniaiaugalai keistųsi kasmet arba, kad tas pasikeitimas vyktų periodiškai – kaskeleri metai. Kai viename sėjomainos lauke kelerius metus iš eilės sėjamitie patys augalai, vadinama atsėliavimu. Jis gali būti trumpas ir ilgas.Trumpai atsėliuojamus augalus skiriame prie laikinų atsėlių. Jų trukmė 2-3metai. Jie neardo sėjomainos. Ilgai atsėliuojami augalai yra pastovūsatsėliai arba monokultūros. Tokie pasėliai jau nepriklauso sėjomainai, nesatsėliavimo trukmė viršija įprastinių sėjomainų rotacijas.Pasėlių struktūra – tai visų ūkyje auginamų vienmečių ir daugiamečių augalų

sąrašas, kuriame nurodytas kiekvienos kultūros plotas procentais nuobendrojo pasėlių ploto. Pasėlio struktūros parinkimas rodo ne tik ūkiogamybos kryptį, bet ir ūkininkavimo intensyvumą, todėl yra svarbusekonomikos rodiklis. Teisingai parinkta pasėlių struktūra sudaro palankiassąlygas gamybai plėtoti, o bloga pasėlių struktūra ūkiui duoda tiknuostolius.Nustačius, kokia turi būti ūkio pasėlių struktūra, reikia pereiti priesvarbiausio sėjomainos elemento – kultūrų kaitos, arba sėjomainos schemossudarymo. Kaitomi kultūriniai augalai turi savo priešsėlį ir posėlį.Priešsėlis – tai anksčiau tame pačiame lauke augusieji kultūriniai augalai,o posėlis – tai būsimi augalai, kurie augs dabartinius nuėmus. Geraisėjomainos schemai keliami šie reikalavimai:1) ji turi derintis su pasėlių struktūra.

2) joje turi būti išlaikyta kiekvieno kultūrinio augalo bent minimali į tąpačią vietą leistino grįžimo pertrauka.

3) kiekvienas jos narys turi eiti po kiek galima geresnio priešsėlio.Šiuos nevienodos priešsėlinės vertės augalus galima suskirstyti į 2 grupes:vieni – dirvos derlingumą išnaudoja, bet prie jo padidinimo neprisideda,antri – dirvos derlingumą atkuria, palaiko ir didina. Prie pirmųjųpriskirtini linai ir varpiniai javai, prie antrųjų – kaupiamieji,ankštiniai javai, daugiametės žolės. Kad visi žemės ūkio augalai sėjomainosschemoje išsidėstytų po gerų priešsėlių, reikia, kad dirvos derlingumąmažinantys augalai būtų keičiami dirvos derlingumą didinančiais augalais.Šitokie kultūrinių augalų deriniai vadinami sėjomainos grandimis. Taigisėjomainos grandis yra ne atsitiktinis, o objektyvus dalykas. Ji turiprasidėti pūdymais, ankštiniais javais, kaupiamaisiais, daugiametėmisžolėmis ir baigtis varpiniais javais arba linais.Narių skaičius grandyje daugiausia priklauso nuo derlingumą didinančiųaugalų daromos įtakos dirvai. Jei ta įtaka didelė ir ilgai trunkanti,

grandyje galima turėti daugiau derlingumą išnaudojančių kultūrų. Dirvosderlingumą didinančių augalų įtakai mažėjant, trumpėja derlingumąišnaudojančių augalų auginimo laikotarpis. Sėjomainos grandis tikslingavadinti pagal dirvos derlingumą atkuriančius ir didinančius narius. Tadgalima skirti:žolinę grandį, kuri prasideda pirmųjų naudojimo metų daugiametėmis žolėmis;ankštinę grandį, kur prasideda su ankštiniais javais grūdams arba žaliajaimasei ;kaupiamąją grandį, prasidedančią šakniavaisiais, bulvėmis, kukurūzais arkitokiais kaupiamaisiais;sideralinę grandį, kuri prasideda augalais, skirtais žaliajai trąšai;mišriąją grandį. Į jos sudėtį įeina keli dirvą gerinantys kultūriniaiaugalai, bet priklausantys skirtingoms biologinėms grupėms, pavyzdžiui,daugiametės žolės ir bulvės, pupos ir cukriniai runkeliaiKadangi dirvos derlingumą išnaudojantys augalai gali būti žieminiai irvasariniai, tai, ką sėti po dirvos derlingumą atkuriančių narių, priklausonuo pastarųjų derliaus nuėmimo laiko. Pavyzdžiui, ankštinėje grandyje, kurdirvos derlingumą didinantis narys yra vikių ir avižų mišinys, jei jis buspanaudotas žaliajai masei, – galima sėti žiemkenčius, o jei grūdams – tikvasarojų. Dirvožemio derlingumą galima palaikyti ir tarpinių pasėliųaugalais.

ŽEMĖS NAUDMENŲ EKSPLIKACIJA IR TRANSFORMACIJA – hektarais

1 lentelė|Rodikliai |Iš |Žemė|Iš jų |Kit|Iš jų || |viso|s | |ų | || |žemė|ūkio| |žem| || |s ha|naud| |ės | || | |menų| |nau| || | |ha | |dme| || | | | |nų | || | | | |tonos |Pašariniai |Viršk.prot|| | | | | |vnt. |. kg ||1 |Linai |Sėmenys |0,2 |1,06 |1791 |191.8 || | |Pluoštas |0,2 |1,06 | | ||2 |Javai |Grūdai |1,0 |5,3 |5830 |424 ||3 |Žieminiai|Grūdai |1,2 |6.36 |6996 |508.8 || |kviečiai | | | | | ||4 |Miežiai |Grūdai |1,0 |5,3 |5833 |429.3 || | |Šiaudai |0,8 |4,24 |1802 |56.4 ||5 |Pašarinia|Šaknys |18 |95.4 |10494 |934.9 || |i |Lapai |4 |21,2 |2544 |332.8 || |runkeliai| | | | | ||6 |Daugiamet|Šienas |1,6 |8.48 |4070 |381.6 || |ės žolės |Silosas |5 |26.5 |4770 |553.9 ||7 |Kultūrinė|Žolė |8 |42.4 |7632 |1161.8 || |s | | | | | || |ganyklos | | | | | ||8 |Bulvės |Gumbai |5 |26,5 |7685 |426.6 ||9 |Žirnių – |Grūdai |0,7 |3,71 |4192 |411.8 || |miežių |Šiaudai |0,9 |4,77 |1335 | || |mišinys | | | | | ||10 |Pievos |Šienas |0.8 |4.24 |3392 |193.7 ||11 |Žirniai |Grūdai |0,7 |3,71 |2597 |693,7 ||12 |Vikių- |Žal. masė | |31,8 |5724 |731,4 || |avižų | |6 | | | || |mišinys | | | | | |

[pic] A- bendroji augalininkystės produkcija pašariniais vienetais

Ž- perspektyvinis žemės ūkio naudmenų plotas ha S- sodų plotas ha P- prekinių augalų plotas ha D- javų derlingumas pašariniais vienetais K- žemės ūkio naudmenų derlingumo koeficientas

Tonos =D . derlingumo koeficientas Pašariniai vnt = tonos . 1000 . pašariniai vnt. Virškinamieji proteinai = tonos . virškinamieji prot.

Melžiamų karvių ir vištų krypties ūkio metinė pašarų reikmė p.v. ir pašarų struktūra

3 lentelė|Eil|Rodikliai |Melžiamos karvės |Vištos |Bendra |Pašarų ||. | |(Primilžis 5000l)|(250 |pašar. |struktūr||Nr.| | |kiauš./1m.) |vnt. |a % || | | | |reikšmė | || | |% |Pašarini|% |Pašarin| | || | | |ai | |iai | | || | | |vienetai| |vieneta| | || | | | | |i | | || |Metinė reikmė |100 |5100 |100 |2398 |7498 |100 || |pašar.vnt. | | | | | | ||1 |Koncentratai |33 |1683 |70 |1678 |3361 |44,8 ||2 |Silosas |16 |816 |- |- |816 |10,9 ||3 |Šakniavaisiai |5 |255 |25 |599,5 |854,5 |11,4 ||4 |Žali pašarai |25 |1275 |5 |119,9 |1394,9 |18,6 ||5 |Šienas |11 |561 |- |- |561 |7,5 ||6 |Šienainis |10 |510 |- |- |510 |6,8 ||7 | | | | | | | ||8 | | | | | | | |

Karvių ir vištų santykis 1:11 Dėl to metinė pašarų vertė vištoms – 2398p.v. (218 x 11 =2398)

Augalininkystės produkcijos struktūra %, laikant melžiamas karves ( primilžis 5000l) ir vištas (250 kiaušinių per metus)

4 lentelė|Pašarai |Pašarų struktūra % |Augalininkystės || | |produkcija p.v. ||1 Koncentratai |44,8 |69699 ||2 Silosas |10,9 |16958 ||3 Šakniavaisiai, bulvės |11,4 |17736 ||4 Žali pašarai |18,6 |28937 ||5 Šienas |7,5 |11668 ||6 Šienainis |6,8 |10579 ||Iš viso |100 |155579 |

Pasėlių plotų apskaičiavimas

5lentelė|Eil|Pašarai |Reikmė |Pasėliai |Derlinguma|Plotas ha ||. | | | |s p.v. | ||Nr.| | | | | || | | | | |apskaičiu|pakoreguo|| | | | | |otas |tas ||1 |Grūdai iš jų |69699 | | | | || |žieminiai |36500 |Kviečiai |6996 |5,21 | || |vasariniai |31500 |Miežiai |5833 |5,4 | || | |1699 |Žirniai |2597 |7,92 | ||2 |Silosas |16958 | | | | || | | |Daugiametės |4732 |3,55 |3,45 || | | |žolės | | | ||3 |Žalieji |2107 | | | | || |pašarai iš jų| |Kultūrinė |7632 |2,84 |2,64 || |75% | |ganykla | | | || |kultūrinių | |ariamoje | | | || |ganyklų | |žemėje | | | ||4 |25 % |7235 | | | | || |papildomi | |Vikių – avižų|5724 |1,26 | || |pašarai | |mišinys | | | ||5 |Šienas |11668 | | | | || | | |Daugiametės |4070 |2,87 | || | | |žolės | | | ||6 |Šakniavaisiai|17736 | | | | || | | |Pašariniai |10494 |1,69 |1,51 || | | |runkeliai | | | ||7 |Linai | | | |4,23 |3,53 ||Iš viso | |29,57 |28,23 |

[pic]

Pasėlių struktūra %6 lentelė|Eil.|Pasėliai |Plotas ||Nr. | | || | |ha |% ||1 |Žieminiai kviečiai |5,21 | ||2 |Žirniai |0,7 | ||3 |Miežiai |5,4 | || |Iš viso javų: |11,31 |51,31 ||4 |Pašariniai runkeliai |1,51 | || |Iš viso kaupiamųjų: |1,51 |6,21 ||5 |Vienmetės žolės |1,26 |4,92 ||6 |Daugiametės žolės |6,32 |23,76 ||7 |Linai |3,53 |13,79 || |Iš viso pasėlių: |25,59 |100 ||8 |Kultūrinė ganykla ariamoje |2,64 | || |žemėje | | |

|Iš viso žemės ūkio naudmenų |28,23 | |

Rotacijos priderinimas prie pasėlių7 lentelė|Eil.|Pasėliai |Apskaičiuot|Rotacijos |Pasėlių |Nuokrypis ||Nr. | |as pasėlių |narių |plotai |(plg. Su || | |plotas |skaičius |pagal |apskaičiuotu|| | |ha | |rotacijų |pasėlių || | | | |skaičių |plotu) ha ||1 |Žiemkenčiai |5,21 |1,5 |5,1 |+0,11 ||2 |Vasarojus |6,1 |2,0 |6,8 |-0,7 ||3 |Kaupiamieji |1,51 |0,5 |1,7 |-0,19 ||4 |Vienmetės žolės |1,26 |0,5 |1,7 |-0,4 ||5 |Daugiametės žolės |6,32 |1,5 |5,1 |+1,2 ||6 |Linai |3,53 |1,0 |3,4 |+0,13 || |Iš viso: |25,59 |7 |Leistinas nuokrypis || | | | |±0,51 |

Vienam nariui tenka 3,4 ha (25,59 :7=5,4)

[pic]

Sėjomainos rotacija:

1 Vasariniai miežiai su įsėliu 12 Daugiametės žolės I n.m. 13 Daugiametės žolės II n.m. + Žieminiai kviečiai 0,54 Žieminiai kviečiai 0,5 + Linai 0,55 Linai 0,5 + kaupiamieji 0,56 Vienmetės žolės 0,5 + miežiai 0,57 Žieminiai kviečiai 0,5 + žirniai 0,5 Perėjimo prie sėjomainos planas8 lentelė|Laukai |Projektavimo |Perėjimo prie sėjomainos metai |Įgyvendinimo || |metai | |metai ||Nr. |Ha |2005 m. |2006 m. |2007 m. |2008 m. ||1. |Žieminiai kviečiai |5,1 |-1 |-5,1 ||2. |Miežiai |5,1 |-1 |-5,1 ||3. |Vikių – avižų mišinys |1,7 |-0,6 |-1,02 ||4. |Pašariniai runkeliai |1,7 |-1,8 |-3,06 ||5. |Žirniai |1,7 |-0,8 |-1,36 ||6. |Daugiametės žolės I n.m. |3,4 |+1,5 |+5,1 ||7. |Daugiametės žolės II n.m.|1,7 |+1 |+1,7 ||8. |Linai |3,4 |-1,1 |-3,74 || |Iš viso | |-19,38+6,8=-12,5|| | | |8 |

Reikės mėšlo: [pic]

1ha kasmet reikės išvežti: [pic] Augalininkystės produkcijos kiekis11 lentelė|Eil|Pasėliai |Plotas|Produkta|Derlius iš hektaro |Bendras derlius ||. | |ha |i | | ||Nr.| | | | | |

Vienam ž.ū. naudmenų hektarui tenka: 168735 : 25,59 = 6594 pašarinių vnt.ir 17285 : 25,59 = 675 virškinamųjų proteinų.

Augalininkystės produkcijos panaudojimas12 lentelė|Eil|Pašarai |Plot|Produkta|Bendra|Produkcijos paskirstymas ||. | |as |i |s | ||Nr.| |ha | |derliu| || | | | |s t | |

Vienam pašariniui vienetui tenka 104g virškinamųjų proteinų (16855 x1000 :162676) Gyvulių skaičiaus apskaičiavimas

Pašarinių vienetų – 162676 (100 proc)

Nuostoliai – 10 proc.

[pic]p.v.[pic] grupių (karvių)

Karvėm reikia pašarinių vienetų: [pic]

Vištom lieka pašarinių vienetų: [pic]

[pic] vištų

Agrotechninių priemonių planas13 lentelė|Sėjoma|Priešsėliai|Pasėliai |Žemės dirbimas iki |Pasėlių priežiūra |

|i | |sėjomainos |sėjos | ||nos | |įgyvendinimo| | ||lauko | |metais | | ||Nr. | | | | || | | |Nuėmus |Prieš sėją|Iki |Po sudygimo|| | | |priešsėlį | |sudygimo| ||I |Ž. kviečiai| |Ražienų | | | || | | |skutimas, | | | || | | |gilus | | |Purškimas || | | |arimas | | |herbicidais|| | |Miežiai | |Kultivavim|Tuoj po |, || | | | |as ir |sėjos |priklausoma|| | | | |akėjimas |volavima|i nuo || | | | |1-3 |s. |piktžolių || |P.runkeliai| | |kartus. | |spektro || | | |Gilus | | | || | | |arimas | | | ||II |Ž. kviečiai|Linai |Ražienų |Kultivavim|Volavima|Purškimas || | | |skutimas, |as su |s tuoj |herbicidu || | | |gilus |akėčiomis,|po |harmony || | | |arimas |prieš |sėjos, |(glinu), || | | | |žemės |jei |kai linai || | | | |dirbimą |dirva |yra 3-8 zm || | | | |mineralini|sausa |aukščio || | | | |ų trąšų | | || | | | |išbėrimas.| | || |Žirniai |P. runkeliai| | | | || | | |Ražienų |Kultivavim| |Kaupimas du|| | | |skutimas. |as, |Kaupimas|kartus. || | | |Mėšlo |akėjimas |– |Tarpueilių || | | |išvežimas.|5-7 cm |akėjimas|purenimas. || | | |gilus |gyliu |du |Kai || | | |arimas. |dirvai |kartus. |runkeliai || | | | |pasiekus |Sėjos |turi 4 || | | | |fizinę |metu |tikruosius || | | | |brandą. Po|įtepti |lapelius || | | | |savaitės |4,0-5,0 |purkšti || | | | |kultivuoja|Piramino|3,0-3,75 || | | | |ma 10-12 |Turbo. |l/ha || | | | |cm gyliu | |Betanalo || | | | |ir sėjama.| |Progres OF.||III |Miežiai su |D. žolės I | | | | || |įs. |n.m | | | | ||IV |Linai |Vienmetės |Skutimas, |Privolavim| | || | |(vikių-avižų|gilus |as po | | || | |mišinys) |arimas |sėjos. | | || | | | | | | || |Vienmetės |Miežiai | | |Akėjimas|Krūmijimosi|| | | |Ražienų |Kultivavim|, |tarpsnyje || | | |skutimas |as ir |volavima|purškiama || | | |savaitės |akėjimas |s. |herbicidais|| | | |laikotarpi|1-3 | |. || | | |u po |kartus. | | || | | |derliaus | | | || | | |nuėmimo | | | || | | |10-12 cm | | | || | | |gyliu. Po | | | || | | |2-3 | | | || | | |savaičių | | | || | | |gilus | | | || | | |arimas. | | | ||V | |D. žolės II | | | | || | |n.m | | | | || |D. žolės I | | | | | || |n.m |Ž. kviečiai |Skutimas, |Kultivavim|Volavima| || | | |vėliau |as ir |s | || | | |gilus |akėjimas | | || | | |arimas |2-3 | | || | | |(2-3sav |kartus. | | || | | |iki |Min trąšų | | || | | |žiemkenčių|įterpimas | | || | | |sėjos) | | | ||VI |Linai |Ž. kviečiai |Gilus |Kultivavim|Volavima| || | | |arimas, |as ir |s | || | | |suslėgimas|akėjimas | | || | | |. |2-3 | | || | | | |kartus. | | || | | | |Min trąšų | | || |Ž. kviečiai|Žirniai | |įterpimas | |Herbicidų || | | |Dirvos | | |panaudojima|| | | |skutimas |Paviršinis| |s |
| | | |1-2 |dirbimas, | |(bezagranas|| | | |kartus, |priešsėjin| |) || | | |gilus |is | | || | | |arimas |dirbimas | | || | | | |10 cm | | || | | | |gyliu | | ||VII |D. žolės II|Linai |Velėnos |Paviršinis|Volavima|Herbicidų || |n.m | |pjaustymas|dirbimas 3|s |panaudojima|| | | |, gilus |kartus, | |s. || | | |arimas. |priešsėjin| | || | | | |is žemės | | || | | | |dirbimas | | || | | | | | | || |Miežiai |Ž. kviečiai | |Kultivavim| | || | | |Gilus |as ir |Volavima| || | | |arimas, |akėjimas |s | || | | |suslėgimas|2-3 | | || | | |. |kartus. | | || | | | |Min trąšų | | || | | | |įterpimas | | ||KG |Vienmetės | |Ražienos |Trąšų |Volavima|Herbicidų || |žolės su įs| |skutimas, |įterpimas |s |panaudojima|| | |Kultūrinė |gilus | | |s || | |ganykla |arimas, | | | || |Miežiai su | |dirvos | | | || |įs. | |paviršiaus| | | || | | |lyginimas | | | || | | |ir | | | || | | |sutankinim| | | || | | |as | | | |

Naudota informacija:

1. A. Stancevičius, N. Špokienė „Sėjomainos ūkininkams“ 2. D. Jodaugienė, N. Špokienė, K. Romaneckas „Žemdirbystės pagrindai“, 2004 m. 3. Žemdirbystės paskaitų konspektai 4. http://www.organic.lt/lt/pages,id.153 5. http://aaa.am.lt/files/0.461585001081169927.doc