verslo planas ir jo sudarymas

VERSLO PLANAS IR JO SUDARYMAS

2017

TURINYS

TURINYS 2

LENTELIŲ SĄRAŠAS 5

ĮVADAS 6

1.VERSLO PLANAVIMAS 7

1.1.Kas yra verslo planavimas? 7

1.2.Pasiruošimas planuoti 7

1.3.Planų rūšys 7

1.4.Planui realizuoti numatoma 7

2.VERSLO PLANAS 9

2.1.Kas yra verslo planas? 9

2.2.Kodėl rašomi verslo planai? 9

2.3.Verslo plano nauda 9

2.4.Verslo plano tikslai 10

2.5.Verslo plano privalumai ir trūkumai 10

3.VERSLO PLANO STRUKTŪRA 11

3.1.Santrauka 11

3.2.Įmonės pristatymas 11

3.3.Rinkos analizė 11

3.4.SSGG analizė 11

3.5.Strategija 12

3.6.Tikslų apibrėžimas 12

3.7.Vizija 12

3.8.Finansinis pagrindimas 12

3.9.Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaita 12

3.10.Pinigų srautų prognozė 12

3.11.Rinkodara 13

3.12.Gamybos / paslaugų teikimo aprašymas 13

3.13.Vietos analizė 13

3.14.Patalpos 13

3.15.Įrengimai 14

3.16.Logistika 14

3.17.Žaliavos 14

3.18.Tiekėjai 14

3.19.Pardavimų prognozė 14

3.20.Valdymas ir

r
r personalas 14

4.VERSLO PLANO DALIŲ RŪŠYS 15

4.1.Reziumė 15

4.2.Siūlomo projekto esmė 15

4.3.Marketingo planas 16

4.4.Gamybos planas 17

4.5.Organizacinis planas 17

4.6.Finansinis planas 18

4.7.Rizikos įvertinimas 19

IŠVADOS 20

LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 21

 

Verslo planui parengti reikia labai įvairios informacijos. Iš esmės kaupiama informacija apie:

Ekonominę aplinką;

Socialinę kultūrinę aplinką;

Politinę teisinę aplinka;

Ekologinę aplinką;

Technologinę aplinką.

Verslo plano nauda:

Jums kaip verslininkui

Investitoriams

Tiekėjams

Partneriams

Akcininkams

Tarptautinėms programoms

Darbo tikslas: susipažinti su „verslo planas“ sąvoka ir verslo plano sudarymu.

Uždaviniai:

Išsiaiškinti, kas yra verslo planavimas.

Išsiaiškinti, kas yra verslo planas.

Išsiaiškinti, kokia yra verslo plano nauda.

Išsiaiškinti, kokie yra verslo plano tikslai.

Susipažinti su verslo plano struktūra.

 

VERSLO PL

L
LANAVIMAS Kas yra verslo planavimas?

Planavimas – tai valinga veikla, kai numatomas tikslas ar tikslai, apibrėžiamos priemonės ir būdai jiems pasiekti. Bet koks planavimas prasideda nuo pasiruošimo, po to rašomas planas. Parašytas planas – tai jau dokumentas, kurį tvirtina vadovas.

Planavimas yra cikliškas procesas, ga

a
ali tekti kelis kartus grįžti atgal ir kelis kartus skaičiuoti iš naujo. Gali tekti parengti keletą įvairių planų.

Planuoti gali:

Direktorius (mažos įmonės);

Marketingo tarnyba (didelės įmonės);

Kiekvienas skyrius turi savo planuotoją (būtina derinti atskirų skyrių planų rengimą);

Direktoriui pavaldus asmuo (paruošia bendrą planą, pagal jį sudaromi padalinių planai).

Pasiruošimas planuoti

Pasiruošimas planuoti susideda iš 4 žingsnių:

Situacijos įvertinimo;

Alternatyvų išsiaiškinimo;

Alternatyvų įvertinimo;

Apsisprendimo.

Alternatyvų išaiškinimas leidžia tiksliai parengti planą.

Alternatyvų patikrinimo būdai:

Imituoti raidos tendenciją;

Sekti konkurentų elgesį;

Pasikvietus ekspertus ir darbuotojus.

Planų rūšys

Trumpalaikiai;

Vidutinės trukmės (1 – 3 m.);

Ilgalaikiai (strateginiai).

Planui realizuoti numatoma

Politika (kaip bus realizuojami tikslai);

Taisyklės;

Procedūros.

VERSLO PLANAS Kas yra verslo planas?

Verslo planas – planavimo elementas, naudojamas įvertinti ir planuoti būsimą veiklą. Planuodamas savo veiksmus ar siekdamas gauti investicijas ar paskolas, verslo planą sudaro verslininkas, įmonė. Taip pat gali sudaryti kitas (pvz., pasamdytas) asmuo. Verslo planas gali būti strateginio plano dalis. Atliekama ri

i
inkos analizė, padedant pasirinkti geriausius veiksmus, adekvačiai paskirstyti lėšas. Dažnai verslo planus reikalauja pateikti bankai. Pvz., kredito gavėjas turi įrodyti, kad jo veikla perspektyvi [1].

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame struktūrizuotai išdėstyta esminė informacija apie įmonės dabartinę situaciją, veiklą, rezultatus, tikslus, poreikius ir planus bei prognozuojamas veiklos kryptis, perspektyvas ir rezultatus [1].

Verslo planas turi parodyti, kaip efektyviau iš dabartinės padėties pasiekti norimą padėtį, parodyti tiek esamus, tiek ir trejų – penkerių metų įmonės siekius. Išorės verslo aplinkos ir dabartinės įmonės padėties analizė yr

r
ra būtina efektyvaus verslo plano sudarymo prielaida.

Kodėl rašomi verslo planai?

Pagrįsti ir patikrinti naują sumanymą, idėją;

Palyginti prognozes su faktiniais pasiekimais;

Apskaičiuoti lėšų poreikį;

Įvertinti verslo perspektyvas;

Įvertinti riziką dėl skolintų ar nuosavų investicijų į verslą;

Pagrįsti ir gauti pinigines paskolas;

Surasti partnerius arba pateikti informaciją esamiems [2].

Verslo plano nauda

Parengtas verslo planas naudingas, kadangi:

Padeda struktūrizuotai nustatyti įmonės dabartinę būklę įmonės klientų, tiekėjų, darbuotojų, konkurentų atžvilgiu;

Padeda apsibrėžti būsimos naujos veiklos ar esamos veiklos plėtros gaires: veiklos tikslus, marketingo, pardavimų strategijas, personalo planą, technologinius procesus, finansinį planą (tai, kas užrašyta, lengviau laikytis ir įgyvendinti);

Padeda pritraukti reikiamą kapitalą, investicijas, ES paramą;

Padeda įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, pelningumą, potencialias rizikas;

Verslo plano parengimas gali būti reikalingas konkrečiai situacijai (banko paskolai, ES paramai ir pan.) arba gali būti nuolat peržiūrimas, koreguojamas ir pritaikomas kasdienėje veikloje kaip pagalbininkas siekiant ir kuriant verslo sėkmę [3].

Verslo plano tikslai

2.1 pav. Verslo plano tikslai

Verslo plano privalumai ir trūkumai

Verslo plano privalumai:

Leidžia sutelkti visas pastangas numatytiems tikslams pasiekti;

Sumažina netikėtumo efektą, įvykus pokyčiui išorinėje aplinkoje;

Visiems įmonės darbuotojams duoda konkrečius orientyrus;

Didina valdymo efektyvumą, verčia skirtingų padalinių darbuotojus derinti savo veiksmus.

Verslo plano trūkumai:

Nėra tiksli ateities prognozė;

Negali apsaugoti nuo visų klaidų;

Negali atsakyti į visus iškilusius klausimus. Vadovas turi sugebėti pats priimti operatyvius sprendimus;

Nesudaromas visam laikui, nes neįmanoma sudaryti. Keičiantis sąlygoms planus reikia koreguoti.

VERSLO PLANO STRUKTŪRA

Verslo plano rengimas – individualus priklausomai nuo konkrečios situacijos ir konkretaus poreikio, dėl to gali skirtis ir verslo plano turinys [4].

Rekomenduojama verslo plano struktūra:

Santrauka;

Rinkos analizė;

SWOT (SSGG analizė);

Strategija;

Vizija. Tikslai. Uždaviniai (taktika);

Finansinis pagrindimas: pinigų srautų prognozė, pelno (nuostolio) ataskaita, prognozuojamas balansas;

Rinkodara [5].

Santrauka

Nurodykite priežastis, dėl kurių nusprendėte rengti verslo planą, taip pat pateikite trumpą įmonės charakteristiką (veikla, dydis, kapitalas, darbuotojų skaičius), apibūdinkite numatomas gaminti prekes ar teikti paslaugas ir jų rinką, naudą vartotojams, prognozuojamą pelną ir kokios pagrindinės tam prielaidos [6].

Įmonės pristatymas

Šioje dalyje pateikite bendrą informaciją apie įmonę (kontaktai, steigėjai, vadovas), esminius įmonės istorijos faktus (steigimo tikslai, aplinkybės, veiklos rezultatų pasikeitimas), dabartinę situaciją (kokia veikla, kiek produkcijos bus gaminama / paslaugų teikiama). Parengti šią dalį gali padėti įmonės įstatai, nuostatai ar kiti steigimo dokumentai [6].

Rinkos analizė

Apibūdinkite rinką ir išmatuokite jos dydį klientų skaičiumi, nurodykite, kokia paklausa yra šiuo metu ir kokio rinkos augimo tikitės ateityje, įvertinkite, kokią rinkos dalį užima konkurentai. Įvardykite, su kokiomis kliūtimis galite susidurti žengdami į rinką ir kaip jas galima įveikti. Svarbu paaiškinti, kuo Jūsų prekės ar paslaugos skiriasi nuo prekių ar paslaugų, kurias siūlo ar ateityje pasiūlys konkurentai. Paminėkite, kokioms klientų grupėms taikote savo prekes ar paslaugas [6].

SSGG analizė

Objektyviai išanalizuokite savo verslo idėjos silpnybes (ko įmonė negali atlikti), stiprybes (ką įmonė yra pajėgi atlikti), galimybes (potencialiai naudingas sąlygas įmonei) ir grėsmes (potencialiai nenaudingas sąlygas įmonei). Ši analizė jus privers apžvelgti ne tik savą verslą, bet ir įvertinti konkurentų veiklą bei esamus įvykius rinkoje [6].

Strategija

Strategija turite apibrėžti pasirinktą veiksmų kompleksą (taktiką), kurie skiriasi nuo konkurentų, ir kuriuos įgyvendindama įmonė sieks įgyti konkurencinį pranašumą rinkoje [6].

Tikslų apibrėžimas

Tikslai turi būti suformuluoti trumpai ir aiškiai (orientacija per tam tikrą laiką į galutinį rezultatą, kuris išmatuojamas ir pasiekiamas) [6].

Vizija

Tikslai. Uždaviniai.  Vizija – tai žodžiais aprašytas įmonės, kokia ji nori būti po 5, 10 ar 15 metų, paveikslas. Tikslai turi būti suformuluoti trumpai ir aiškiai (orientacija per tam tikrą laiką į galutinį rezultatą, kuris išmatuojamas ir pasiekiamas). Uždaviniai – priemonės, kuriomis pasieksite tikslo [6].

Finansinis pagrindimas

Nurodykite projekto finansavimo poreikį ir šaltinius, kiek ir kam reikės pinigų, kokie galimi finansavimo šaltiniai, kada reikės lėšų, kokią naudą turės finansuotojas ir kaip ją gaus? Visiškai tiksliai apskaičiuoti, kiek reikės pinigų, sunku, todėl numatykite lėšų rezervą [6].

Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaita

Sudarant pelno prognozę, būtina įvertinti pardavimų prognozę. Ja remiantis, galima apskaičiuoti pajamas, kurias numato gauti įmonė. Po to, įvertinus produkcijos (paslaugų) gamybos bei realizavimo sąnaudas, galima atlikti pelno prognozės skaičiavimus. Pelno rodiklis bus svarbus ne tik asmeniui, pradedančiam verslą, bet ir bankui, suteikiant paskolą [6].

Pinigų srautų prognozė

Šios prognozės tikslas – parodyti, ar užteks pinigų veiklai bet kuriuo projekto įgyvendinimo momentu. Joje fiksuojamos ne pajamos ir sąnaudos, bet pinigų mokėjimai ir gavimai. Ši ataskaita sudaroma kartu su pelno (nuostolio) ataskaita, nes jai naudojami tie patys duomenys. Prie verslo plėtimo projekto taip pat pridedamas prognozuojamas įmonės buhalterinis balansas [6].

Rinkodara

Suplanuokite esmines priemones įmonės tikslams pasiekti, numatykite, kaip įeisite į rinkas: kokias prekes/paslaugas pasirinksite kurti, kokias rinkodaros programas naudosite kiekvienai prekių/paslaugų grupei, kaip segmentuosite rinką. Rinkodara būtina sukurti konkurencinį pranašumą, palaikyti lojalių klientų ratą bei etiškai ir garbingai nugalėti konkurentus. Išmatuokite rinkos dydį klientų skaičiumi, nurodykite, kokia paklausa yra šiuo metu ir kokio rinkos augimo tikitės ateityje, įvertinkite, kokią rinkos dalį užima konkurentai. Įvardykite, su kokiomis kliūtimis galite susidurti žengdami į rinką ir kaip jas galima įveikti. Svarbu paaiškinti, kuo Jūsų prekės ar paslaugos skiriasi nuo prekių ar paslaugų, kurias siūlo ar ateityje pasiūlys konkurentai. Paminėkite, kokioms klientų grupėms taikote savo prekes ar paslaugas. Įtikinamai išdėstykite ėjimo į rinką strategiją, pardavimo koncepciją ir numatykite pardavimą skatinančias priemones. [6].

Gamybos / paslaugų teikimo aprašymas

Šioje dalyje reikėtų išvardyti gamybos ar paslaugų operacijų seką, paaiškinti, kas atliks kokias veiklas, kam bus samdomi subrangovai, kaip bus atliekama kokybės kontrolė [6].

Vietos analizė

Apibūdinkite, kaip vieta daro įtaką produkto gamybos ar paslaugos teikimo procesui, t. y. privažiavimo galimybės, darbo jėgos regione tinkamumas (kvalifikacija ir pan.), prastesnės ar geresnės ryšių su tiekėjais sąlygos, kuo vieta patraukli vartotojams [6].

Patalpos

Nurodykite, ar turimi patalpų plotai yra pakankami ir pritaikyti numatytai veiklai, jos plėtrai. Gal bus statomos naujos patalpos? Jei patalpos bus remontuojamos, trumpai aprašykite, kas atliks remonto darbus ir kiek tai kainuos [6].

Įrengimai

Svarbu nuspręsti, ar įrengimai veiklai vykdyti, plėsti bus perkami, ar išsinuomojami, ar bus pasinaudota išperkamosios nuomos galimybe. Pateikiamas ne tik įsigyjamų, bet ir jau turimų įrengimų sąrašas, jų charakteristikos. Nurodomos įrengimų balansinės vertės ir nusidėvėjimas, jų likvidumas [6].

Logistika

Nurodykite, ar firma turės savo transportą, ar naudosis kitų įmonių paslaugomis. Pateikite numatomas transporto sąnaudas. Nurodykite, kokio transporto reikės veiklai plėsti [6].

Žaliavos

Aprašykite ne tik naudotinų atsargų charakteristikas, bet ir jų alternatyvas. Nurodykite, kiek jos kainuos, koks jų rezervas bus reikalingas, taip pat kainų stabilumą ir atvežimo galimybes. Kaip dažnai bus perkamos atsargos, kokiomis partijomis ir kokios bus apmokėjimo bei pristatymo sąlygos [6].

Tiekėjai

Nurodykite, kaip bus atrenkami tiekėjai, apibūdinkite alternatyvius tiekimo kanalus [6].

Pardavimų prognozė

Nurodykite, kokios pardavimų apimties siekiate. Prognozuokite, kaip pasiskirstys pardavimai ir kokių rezultatų galite tikėtis kiekvienoje tikslinėje klientų grupėje. Kokių veiksmų imsitės, jei pardavimai bus didesni ar mažesni nei prognozavote, kokie neigiami aplinkos veiksniai gali veikti pardavimus, kaip šių veiksnių rengiatės išvengti [6].

Valdymas ir personalas

Numatykite reikalingų darbuotojų skaičių ir plėtros poreikį, nustatykite, kaip bus sudaryta vadovybė ir kaip bus organizuota įmonės struktūra ir valdymas. Aprašykite, kokia turėtų būti darbuotojų patirtis ir kvalifikacija, koks numatomas vidutinis darbo užmokestis [6].

VERSLO PLANO DALIŲ RŪŠYS

4.1 lentelė. Verslo plano dalių rūšys

Marketingo planas

Įmonės

veiklos analizė

(reikalinga

informacija,

pradiniai duomenys

Siūlomo

Projekto esmė

Galimi rezultatai

(terminai, rizika,

numatomas pelnas)

 

skaičiavimai

Siūlomo

Projekto esmė

Galimi rezultatai

(terminai, rizika,

numatomas pelnas)

Reziumė

Finansinis planas

Gamybos planas

Organizacinis planas

tyrimai

 

Reziumė

Reziumė arba apibendrinimas apima nuo 1 iki 3 puslapių ir iš esmės yra viso verslo plano santrauka. Reziumė rašomas pabaigoje, jau paruošus planą, kai yra visi reikalingi apskaičiavimai, duomenys ir išvada. Svarbu, kad reziumė atsispindėtų tai, kas gali patraukti potencialų investuotoją ar būsimąjį partnerį.

Apibendrinime keliais sakiniais turi būti atsakoma į klausimus:

Kuo užsiima įmonė?

Kokia jos dabartinė padėtis?

Kuo prekiauja, ar gamina, ar teikia paslaugas?

Kas vadovauja, kokia jų patirtis?

Kokia sumanymo esmė?

Kiek tas sumanymas kainuos?

Siūlomo projekto esmė

 

4.1 pav. Projekto esmė

Marketingo planas

4.2 pav. Marketingo planas

Gamybos planas

Gamybos plano tikslas – įrodyti, kad įmanoma pagaminti reikalingą kiekį ir reikiamos kokybės produkcijos. Aišku, kad ši verslo plano dalis reikalinga, tik ketinant užsiimti gamybine veikla.

4.3 pav. Informacija gamybos planui parengti

Organizacinis planas

Analizuojant personalą, organizaciniame plane galima apibendrinti 3 pagrindinius momentus:

Įmonės veiklos pradžioje, kai sąnaudos turi būti kuo mažesnės, svarbu realus personalo poreikis.

Kaip bus parenkamas reikalingas personalas. Pritraukus gabius ir energingus žmones, nuo pat įmonės veiklos pradžios, žengiamas žingsnis į sėkmę. Neefektyvios procedūros ir nerealūs parinkimo kriterijai gali sudaryti papildomų problemų, kurių šiaip jau būtų galima išvengti.

Atlyginimai. Verslo plane gali būti svarbu pateikti ne tik informaciją apie darbo užmokesčio struktūrą, premijas, stimuliavimo planus, darbuotojų dalyvavimo pelne galimybes. Gali būti aktualu žinoti kaip vėliau keisi atlyginimai.

4.4 pav. Organizacinis planas

Finansinis planas

4.5 pav. Finansinis planas

 

Rizikos įvertinimas

Rizika galima suskirstyti į:

Gamybos riziką

Rinkos riziką

Rizikos įvertinimas turi parodyti, koks jūsų, kaip būsimojo verslininko, numatomas veiksmų planas pasikeitus situacijai

 

IŠVADOS

Planavimas – tai cikliškas procesas, kai numatomas tikslas ar tikslai.

Verslo planas – planavimo elementas, naudojamas įvertinti ir planuoti būsimą veiklą.

Verslo plano nauda :

Jums kaip verslininkui;

Investitoriams;

Tiekėjams;

Partneriams;

Akcininkams;

Tarptautinėms programoms.

Verslo plano paskirtis – supažindinti darbuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis su svarbiausiais įmonės siekiais, atsakyti į tris esminius klausimus:

Kur esame (dabartinė įmonės padėtis)?

Kur einame (norima įmonės padėtis)?

Kaip ten patekti (efektyviausias kelias)?

Rekomenduojama verslo plano struktūra:

Santrauka;

Rinkos analizė;

SWOT (SSGG analizė);

Strategija;

Vizija. Tikslai. Uždaviniai (taktika);

Finansinis pagrindimas: pinigų srautų prognozė, pelno (nuostolio) ataskaita, prognozuojamas balansas;

Rinkodara.

 

LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

Verslo plano paaiškinimas. Prieiga per internetą. 2017-11-23 <https://lt.wikipedia.org/wiki/Verslo_planas>

Kodėl rašomi verslo planai. Prieiga per internetą. 2017-11-23 <https://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia-verslo-planavimas-verslo-planas>

Verslo plano nauda. Prieiga per internetą. 2017-11-23 <https://lt.wikipedia.org/wiki/Verslo_planas>

Verslo plano struktūra. Prieiga per internetą. 2017-11-23 <https://lt.wikipedia.org/wiki/Verslo_planas>

Verslo plano struktūra. Prieiga per internetą. 2017-11-23 <https://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia-verslo-planavimas-verslo-planas>

Verslo plano struktūros apibūdinimai. Prieiga per internetą. 2017-11-23 <https://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia-verslo-planavimas-verslo-planas>