Praktikos ataskaita

TURINYS

ĮVADAS 2

1. RINKOS SITUACIJA 3

1.1. Makro aplinka 3

1.2. Mikro aplinka 4

Apie praktiką 5

ANALITINĖ DALIS 6

1. PERSONALO SKYRIUS 6

2. BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS 7

3. KOMERCIJOS SKYRIUS 9

4. MARKETINGO SKYRIUS 10

IŠVADOS 11

INFORMACINIAI ŠALTINIAI 12

 

ĮVADAS

UAB „Turistlandija“ – tai įmonė, kuri imituoja tikrų bendrovių veiklą, tikroje bendrovėje vykstančius procesus. Įmonė savo veiklą pradėjo 2003m.

UAB „Turistlandija“ yra kelionių agentūra. Įmonės pagrindinė veikla yra kelionių paketų Lietuvoje bei visame pasaulyje pardavimas. Turistlandija savo kataloguose siūlo įvairaus pobūdžio keliones nuo pažintinių iki ekstremalių kelionių. Įmonė pradėjo siūlyti vykti į Lietuvos kaimo turizmo sodybas. Taip pat įmonė prekiauja spportiniu bei turistiniu inventoriumi.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 47 praktinio mokymo firmos. Pasaulyje veikia daugiau nei 5500 praktinio mokymo firmų, daugiau nei 40 šalių.

 

1 pav. UAB “Turistlandija” orgaizacinė valdymo struktūra

 

Firmos vadovas yra atsakingas už VPMF veiklą visose srytyse. Firmos vadovas duoda nurodimus direktoriui, kuris perduoda jas padalinių vadovams. Kiekvienas padalinio vadovas turi kompetetingus darbuotojus, kurie užtikrina, kad veikla klostytusi sėkmingai.

 

1. RINKOS SITUACIJA 1.1. Makro aplinka

 

Socialinė – kultūrinė aplinka

UAB „Turistlandija“ žinodama, kad Lietuvos žmonėms labai patinka prisiminti lietuviškas šaknis, siūlo keliones į kaimo turizmo sodybas. Kadangi lietuviška senoji kultūra yra labbai unikali, tai pritraukia ir užsienio turistus.

Lietuvoje dar likę labai daug žmonių, kurie linkę niekur nekeliauti ir apsiriboja Lietuvos teritojija, be po mažu į ateina ir vakarų kultūra, kuri nestovi vienoje ir skatina lietuvius keliauti ir pažinti pasaulį.

Rementis LSD duomenimis: 2013 m. Lie

etuvos gyventojų kelionių į užsienį su viena ir daugiau nakvynių buvo 1,8 mln., palyginti su 2012 m., jų skaičius padidėjo 3,3 procento. Vidutinė vienos kelionės užsienyje trukmė buvo 8 nakvynės. Vidutinės vienos kelionės išlaidos per dieną sudarė 202 litus – tai 2,7 procento daugiau nei 2012 m. Daugiausia pinigų per dieną išleista Tunise (512 Lt), Belgijoje (370 Lt), Prancūzijoje (367 Lt) ir Austrijoje (341 Lt)

 

Ekonaminė aplinka

Ekonominė aplinka įmonės veiklą daugiuasia veikia per perkamosios galios svyravimą. Perkamoji galia labiausiai priklauso nuo pirkėjų pajamų lygio. Dar vienas svarbus ekonomikos parametras – nedarbo lygis. Nedarbo lygis Lietuvoje siekia 11,2 procento, lyginant su praeitais metai sumažėjo 0,5 procento. Darbo netekusio asmens einamosios pajamos sumažėja, kartu sumažindamos ir perkamąją galią. Visi šie rodikliai daro įtaką pirkėjų pajamų lygiui, todėl sumažėja kelionių pirkimas.

 

Politiniai – teisiniai veiksniai

Didelę įtaką turizmo įmonių veiklai padarė Lietuvos įstojimas į EEuropos sąjungą. Vyriausybės politika tiesiogiai veikia sprendimą važiuoti ar nevažiuoti į konkrečią šalį. Kelionėms įtakos taip pat turi vyriausybės monetarinė politika, kuri reguliuoja keičiamos valiutos kiekį, taip pat leidžiamos išvežti iš šalies valiutos kiekį. Vizos, reikalingi kelionei dokumentai taip pat gali daryti teigiamą arba neigiamą įtaką turizmo įmonių veiklai.

Kelionių agentūrai “Turistlandija” svarbūs įstatymai, reglamentuojantys ūkinę-komercinę veiklą Lietuvos Respublikoje – Turizmo, UAB, Konkurencijos, PVM, Pelno mokesčio, Buhalterinės apskaitos pagrindų, Fizinių asmenų pajamų mokesčio, Sveikatos draudimo ir kiti LR įstatymai, taip pat tarptautiniai susitarimai. Įst

tatymai kinta nuo partijų ar partijų susivienijimo politinės krypties.

 

Mokslinė – technologinė aplinka

Pastaraisiais metais, sparčiai didėjant technologinei pažangai, atsirado nauji komfortabilūs autobusai, lėktuvai, laivai, suteikiantys keleiviams daugiau patogumo ir saugumo kelionių metu. Dėl šios pažangos klientai aptarnaujami greičiau, pigiau ir patikimiau. Mokslo ir techninė raida yra labai svarbi kelionių agentūroms, nes tiesiogiai įtakoja jų veiklą. Šiuolaikinės technologijos leidžia kelionių agentūros “Turistlandija” klientams užsisakyti siūlomas paslaugas vienu iš jam priimtiniausių būdų: internetu, faksu, mobiliaisiais arba laidiniais telefonais. Beje internetas labai pasitarnauja ir kasdieniniame turizmo vadybininko darbe. Juk kiekviena kelionė užsakoma naudojant rezervacines sistemas, taip pat daug bendraujama telefonu ir faksu u kitomis turizmo paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

 

Gamtinė aplinka

Gamtos turtai ,materialiniai ištekliai, geografinė padėtis, klimatas, kraštovaizdžio estetinis grožis, pirmykštę formą išlaikę natūralūs gamtos ištekliai – tai lemiami veiksniai tokiame versle kaip turizmas.

 

1.2. Mikro aplinka

 

Konkurentai

Kiekviena turizmo agentūra turi atidžiai stebėti esamus ir potencialius konkurentus bei jų veiksmus, kuo didesnes pastangas skirti savo pozicijų turizmo rinkoje išlaikymu.

www.info.lt duomenimis Kaune veikia 110 įmonių, kurios veikia turizmo srytije, taip pat 53 įmonės, kurios prekiauja sporto inventoriumi. Tai gi galime pasiūla yra labai didelė ir kiekvienas gali pasirinkti kokią turizmo paslaugas teikiančią įmonę pasirinkti.

Pagrindiniai konkurentai:

UAB “Rest turas”

UAB “Grūda “

UAB “Megaturas”

Šios įmonės siūlo panašias keliones po Europos šalis, taip pat keliones Lietujoje. Kadangi yra labai dau

ug konkurentų reikia pasirinkti konkurencingą kainą, kad pasiektume aukščiausią kokybę mažiausiais kaštais.

Apie praktiką

Šios praktikos trukmė buvo vienas mėnuo dirbome nuo 2014 rugsėjo 29 dienos iki 2014 lapkričio 31 dienos. Praktikoje buvo išdirbtos visos 20 valandos. Paktikoje mes pildėme personalo skyriaus darbo dokumentus, taip pat merkelingo ir komencijos skyriaus dokumentus. Sudarėme anketinę aplausą ir kūrėme reklamos skelbimus į laikraščius. Susipažinoje su UAB „Turistlandija“ vykdoma veikla ir parduodamomis paslaugomis.

ANALITINĖ DALIS 1. PERSONALO SKYRIUS

Jį sudaro administracija arba sekretoriatas. Šiame skyriuje tvarkomi darbuotojų dokumentai: prašymai, darbo sutartys, pranešimai SODRAI, asmens bylos, rengiami įsakymai.

Personalo valdymo skyriaus darbuotojų funkcijos:

         Darbuotojų atranka

         Darbuotojų įdarbinimas

         Darbuotojų darbo laiko apskaita

         Įmonės veiklos dokumentų ir dokumentacijos plano rengimas

         Gaunamos bei siunčiamos korespondencijos tvarkymas

         Darbuotojų sauga ir sveikata

         Personalo tyrimai

         Organizacinės kultūros ir personalo politikos formavimas

         Darbuotojų susirinkimų organizavimas

         Darbuotojų perkėlimai į kitus skyrius ir atleidimas iš darbo

         Dokumentų saugojimas

 

2 pav. Veiklų atlikimo planas

 

Vadovo funkcijos skyriuje: skyriaus darbuotojų darbo organizavimas ir užduočių paskirstymas, darbo laiko apskaitos vedimas, įmonės susirinkimų organizavimas ir vedimas; organizuoti gaunamų ir siunčiamų raštų ir vidaus dokumentų registravimą.

Darbuotojų funkcijos skyriuje: dokumentų ruošimas darbuotojų priėmimui, pareigų pakeitimui bei atleidimui iš darbo. Pildyti darbo sutartis bei tvarkyti jų papildymus ir pakeitimus dėl darbuotojų priėmimo, perkėlimo ar atleidimo iš darbo. Pildyti darbo sutarčių registrą. Gaunamų siunčiamų raštų registrų pildymas bei korespondencijos rūšiavimas. Reklaminių skelbimų ieškant naujų darbuotojų rengimas.

Atliktų darbų aprašymas:

Užsipildyta ir sutv

varkyta asmens byla. Į asmens bylą įeina: Euripas cv, anketa priimimo į darbą, prašymas priimti į darbą, priėmimo į darbą anketa, asmens byloje esančių dokumentų aprašas, darbo sutartis, pranešimas Sodrai apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią, asmens kortelė, pranešimas Sodrai apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą. Taip pat užpildėme isakymus priimti į darbą ir atleidimo į darbą įsakymą. Viską įregistravimo tam skirtuose žurnaluose.

Dirbant šiame skyriuje turėjome galimybę susipažinti su visomis operacijomis reikalingomis norint atlikti darbuotojo įdarbinimą bei reikiamais dokumentais ir žiniaraščiais užpildyti. Taip pat susipažinome kaip tvarkoma įmonės korespondencija. Pradėjus dirbti buvo painu pildant visus žurnalus, tačiau įpratus tai nėra taip sunku.

 

2. BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

Dirbant skyriuje išmokstama fiksuoti firmos finansines operacijas, apskaičiuoti firmos veiklos rezultatus, užbaigti finansinės apskaitos ciklą. Šio skyriaus funkcijos:

Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojų funkcijos:

– Pinigų kasoje ir banko sąskaitose apskaita

– Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto apskaita

– Atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais apskaita

– Įmonės įsipareigojimų apskaita

– Nuosavo kapitalo ir rezervų apskaita

– Pajamų apskaita

– Išlaidų ir sąnaudų apskaita

– Inventorizacijos organizavimas ir atlikimas

– Finansinių rezultatų apskaičiavimas ir paskirstymas

– Koreguojančių įrašų atlikimas ir klaidų ištaisymas

– Įmonės finansinės atskaitomybės sudarymas ir deklaracijų bei ataskaitų teikimas valstybinėms institucijoms

– Finansinės atskaitomybės horizontalioji analizė

– Finansinės atskaitomybės vertikalioji analizė

– Santykinių finansinių rodiklių analizė

– Pelno analizė

– Išlaidų analizė

– Darbo analizė

– Investicijų projekto finansinio plano parengimas ir investicijų efektyvumo bei rizikos įvertinimas

– Kapitalo struktūros valdymas

– Apyvartinio kapitalo valdymas

– Pinigų valdymas

– Pirkėjų skolų valdymas

 

Pirminiai dokumentai: sąskaitos faktūros, bendras žurnalas, mokėjimo nurodymai, asmens sąskaita, darbo užmokęsčio žiniaraštis.

Apskaitos procesai PMF:

Pirkimai: 1. Vykdomi pirkimus 2.Užregistruojami pirkimai bendrąjame žurnale 3.Užregistruojamas pirkimas mokėjimų nurodymų registracijos žurnale. 5.Užpildomas mokėjimo nurodymas

Pardavimai: 1. Vykdomas pardavimas 2. Pardavimas užregistruojamas bendrajame žurnale. 3. Pardavimas užregistruojamas neapmokėtų pardavimų PVM – sąskaitų faktūrų žurnale.

 

Atliktų darbų aprašymas:

Apsiskaičiavau savo mokėtiną atlyginimą.

Buvo įformintas pirkimas už grynus pinigus.(Priedas Nr.2)

Buvo įformintas pardavimas asmeniui ir įmonei.

 

Dirbant šiame skyriuje teko prisiminti apskaitos pagrindus. Pildėme bendrąjį žurnalą, registravome operacijas. Skaičiavau savo mokėtina atlyginimą ir teko susipažinti, kokius mokesčius tenka sumokėti valstybei.

 

3. KOMERCIJOS SKYRIUS

Įmonės skyrius atliekantis pirkimus ir pardavimus, kaupiantis kitų firmų katalogus, įmonės kainoraščius. Skyriaus funkcijos šios:

Firmai reikalingų prekių ar paslaugų pirkimas.

Pasiūlymų registravimas ir pirkimo dokumentų tvarkymas.

Visų atsargų kontrolės operacijų atlikimas.

Užsakymų registravimas bei jų pildymas.

 

Vadovo funkcijos: skyriui skirtų darbų paskirstymas ir vykdymas, darbas su kasos aparatu, asmeninių pirkimų vykdymas.

Darbuotojų funkcijos: užsakymų priėmimai, atsargų pirkimo vykdymas, pirkimo dokumento tvarkymas, asmeninių pirkimų vykdymas.

 

Pardavimo operacijos vykdymo eiliškumas:

Patikriname, ar užsakytomis prekėmis prekiaujame, ar atitinka užsakymų lape pateiktos prekės kodas, bei kaina su kainoraiščiais.

Jei gautas užsakymas iš Lietuvos firmos, reikia pildyti šiuos dokumentus:

PVM sąskaitą – faktūrą – 2 egzemplioriais. Šios sąskaitos pirmą egzempliorių klientas turės apmokėti. PVM sąskaitą – faktūrą registruojame sąskaitų registre. PVM sąskaita – faktūra numerį numeruojame pagal suteiktą registracijos numerį.

Krovinio važtaraštį – 2 egzemplioriais. Tai reiškia, kad prekės išsiunčiamos klientui. Krovinio važtaraštis registruojamas krovinio važtaraščio registre. – krovinio važtaraštis numeruojamas pagal suteiktą registracijos numerį. Važtaraštis iškart rašomas tik įsitikinus ar įmonė perkanti yra patikima klientė.

Pardavimų nebaigtų užsakymų lapas.

Atliktų darbų aprašymas:

Pateiktas užsakymas iš UAB „Reda“ kelionė į Italija 5 žmonių grupei.

Pateigtas užsakymas iš UAB „Raštmeta“ kelionė „ Slidinėjimas Slovėnijoje“ 10 žmonių grupei.

Įvykdytas pardavimas už grynus pinigus per kasą.

Dirbant šiame skyriuje darbo netrūko, tačiau nebuvo taip painu dirbti. Išmokome rašyti sąsk. faktūras taip pat susipažinome su dokumentais, kuriuos reikia užpildyti vykdant užsakymus ar pardavimus.

4. MARKETINGO SKYRIUS

Šis įmonės skyrius tiria aplinką bei ją analizuoja ir gautus rezultatus naudoja įmonės veiklai plėtoti. Skyriaus funkcijos:

Reklaminės medžiagos kūrimas

Aplinkos ir rinkos analizės

Katalogų kūrimas apipavidalinimas

Reklaminių skelbimų rengimas Simulith žinioms

Įmonė siūlo įvairių tipų keliones po Lietuvą bei pasaulį. Kiekvienais metais katalogai yra atnaujinami, šiais metais „Turistlandija“ pradėjo siūlyti keliones į įvairiais Lietuvos kaimo turizmo sodybas

Atliktų darbų aprašymas:

Anketa: Aktyvus poilsis žiemą Lietuvoje.

Reklaminis skelbimas į laikraštį apie „Turistlandijos“ siūlomas slidinėjimo keliones.

Marketingo skyriuje susipažinome anketos kūrimo specifika. Maketavau ir kūriau informacija lankstinukui, susipažinau su reklamos kūrimo specifika bei anketavimo taisyklėmis.

IŠVADOS

Atlikdami praktiką VFPM “Turistlandija” sužinaujau labai daug apie vidinį įmonių dokumentų tvarkimą. Teko prisiminti apskaitos žinias ir jas pritaikyti įmonės veiklos rezultatams pildyti. Didžiausias atliktos praktikos pliusas buvo, kad teko dirbti visuose skyriuose ir susipažinti su kiekvieno skyriaus veikla. Atliekant praktiką kitoje įmonėje susipažystame tik su vieno skyriaus veikla, o kitie skyriai lieka paslaptyje.

Pagrindinis praktikos trūkumas manau yra laiko stoka. Kadangi mes mokomės neakivaizdžiai, todėl informaciją reikia įsisavinti labai greit. Kadangi studijos yra neakivaizdinės, dauguma dirba ir neturi laiko lankyti net ir kelių paskaitų, kurios mums skirtos. Vertinimai labai nukenčia, dėl laiko stokos susipažįstant su skyrių vykdomis funkcijomis.

 

INFORMACINIAI ŠALTINIAI

1. http://turistlandija.kauko.lt/;

2. http://vz.lt/article/2014/8/14/lietuvoje-sumazejo-nedarbas

3. http.: //www.sl.viko.lt/

4. R.Šabrinskienė;Personalo skyriaus metodiniai nurodymai.

5. R.Šabrinskienė;Buhalterinės apskaitos skyriaus metodiniai nurodymai.

6. R.Šabrinskienė;Komercijos skyriaus metodiniai nurodymai.

7. R.Šabrinskienė;Marketingo skyriaus metodiniai nurodymai.

8. http://im.asu.lt/index.php/turinys?id=92

 

 

Leave a Comment