X įmonės materialiųjų išteklių valdymo ypatumai

Untitled

0x01 graphic

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

SOCIALINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA

X įmonės materialiųjų išteklių valdymo ypatumai

Atliko:

Tikrino: dr. Ilona Skačkauskienė

Vilnius, 2010

Turinys

Įvadas

Kiekvienai įmonei egzistuoti pagrindą sudaro įvairūs ištekliai: finansiniai, žmogiškieji, materialieji, techniniai. Skirtingi autoriai juos rūšiuoja vis kitaip, tačiau akivaizdu, kad visi šie ištekliai yra vienodai svarbūs sėkmingai verslo ar kitai veiklai, nes kuo naujesni ir kokybiškesni techniniai ištekliai būtini gamybai, paslaugų teikimui, darbuotojų atlyginimams apmokėti būtini finansiniai ištekliai, o visam darbui atlikti, jam suplanuoti ir vykdyti, kontroliuoti – būtini žmogiškieji ištekliai, kuriuos sunkiausia valldyti.

Taigi mano namų darbo tema yra materialieji ištekliai. Juos sudaro: įmonės ilgalaikis (naudojamas ilgiau nei metus) turtas ir trumpalaikis (kuris sunaudojamas greičiau nei per metus). Ilgalaikį turtą sudaro automobiliai, techninė įranga ir įrengimai, patalpos, pastatai ir t.t. Trumpalaikiam turtui galima priskirti atsargas, žaliavas, nebaigtus gaminti gaminius bei kitą materialųjį turtą, turimą įmonės. Materialiųjų išteklių valdymas reikalauja nemažai pastangų, kadangi šių išteklių grupė yra brangiai kainuojanti ir netinkamas naudojimas ar sandėliavimosąlygos gali sugadinti ar kitaip neigiamai paveikti turimus išteklius. Tuomet įmoonę lydės nuostoliai. Kad materialieji ištekliai būtų naudojami ir saugomi tinkamai, jie, kaip ir kiti įmonės ištekliai įtraukiami į įmonės veiklos planavimą, organizavimą, aktyvinimą ir vykdymą, kontrolę. Įmonėse dažnai šios vadybos funkcijos neskirstomos pagal išteklius, o sujungiamos į vieną planą, tačiau reiktų apg

galvoti kiekvieną išteklių grupę ir plane turėtų atsispindėti veikla su visais ištekliais, kadangi jų ypatybės ir savybės skiriasi. Mano manymu, bene svarbiausias valdymo etapas yra kontrolė, kadangi darbuotojas dažniausiai siekia savo tikslų, kurie skiriasi nuo įmonės tikslų, todėl būtina kontroliuoti ar visas išteklių naudojimas vyksta pagal nustatytas normas ir darbuotojas nepiknaudžiauja savo darbo padėtimi ir nešvaisto išteklių.

Praktinei daliai pasirinkaufotografijos paslaugas teikiančią įmonę UAB „Fotoexpress“, kuri taip pat naudoja materialiuosius išteklius ir jų planavimui, organizavimui ir kontrolei skiria labai didelį dėmesį, nes jei atsargos bus netinkamai sandėliuojamos, jos bus nebetinkamos naudojimui, taigi įmonė patirs nuostolius. Taip pat įmonė turi ir kitų materialiųjų išteklių: lengvąjį transportą, patalpas, įrangą, kompiuterius ir k. t. kurie yra gyvybiškai svarbūs vykdant įmonės veiklą. Taigi tinkamas išteklių valldymas yra labai svarbus įmonės sėkmei.

1.Valdymo esmė

Vadovu tinka vadinti kiekvieną, kuris turi bent vieną pavaldinį. Asmuo, neturintis nė vieno pavaldinio, yra vykdytojas. Įdomu žinoti, kodėl vieni asmenys klauso kitų. Toks reiškinys vadinamas valdžia. Valdžia – tai tam tikras mainų santykis tarp dviejų asmenų – vadovo ir pavaldinio, arba tarp dviejų grupių.

Šis santykis iš esmės yra vienpusis, nebent pavaldinys priešinsis. Įmonėje, įstaigoje valdžia palaikoma pirmiausia tuo, kad vadovas (tai gali būti savininkas) moka atlyginimą, gali jį padidinti, išmokėti premijas arba jų nemokėti, teikia įva

airią materialinę naudą (nuomoja butą, automobilį, duoda kelialapius į poilsio namus) paremia pavaldinius morališkai (pavyzdžiui, įteikiami garbės raštai, sveikinama gimtadienio, vardo dienos proga, ar dar kitokiu būdu pagerbiama). Valdžia palaikoma ir prievarta. Tai įvairios nuobaudos (piniginės ar tik moralinės – papeikimai, atleidimo iš darbo baimė ir kiti įvairūs pavaldinio laisvės suvaržymai. Valdžia palaiko ir informacijos, didesniopatyrimo, specialių žinių sukaupimas. Pavyzdžiui, mes gerbiame mokytojus už jų žinias, už gebėjimą elgtis teisingai. Geriama gydytojų išrašytus vaistus, nes tikime, kad tik jis žino, kuo mes sergame ir kaip galime pasveikti. Valdžia turi būti legali, t.y. daugumos pripažįstama ir įteisinta įstatymais. Taigi vadovai neturi teisės elgtis kitaip negu tai nusako Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Vyriausybės priimti teisės aktai.

Vadovų darbas skiriasi nuo eilinio darbininko (vykdytojo) veiklos. Vadovo darbai: planavimas, organizavimas, aktyvinimas, vykdymas ir kontrolė. Šie darbai sudaro uždarą ciklą, nes neaišku, kur, kaip ir kada baigiasi vienas ir prasideda kitas. Tai – nepertraukiamas procesas. Šis procesas dar vadinamas valdymu. Valdymas būdingas visiems gyviems organizmams: valdo jų smegenys, reguliuojančios organizmo raidą, veiklą. Suprantama, kad ir įmonė (didelė ar maža), o tiksliau – joje dirbantys asmenys, – irgi turi būti valdomi, nes kitaip nebus pasiekimas joks tikslas. Nepriklausomai nuo įmonės dydžio ir jos paskirties,visur yra tie patys valdymo proceso etapai. Kiekvieną eta

apą nagrinėsiu materijų išteklių aspektu, kadangi jų tinkamas valdymas yra labai reikšmingas įmonės sėkmingai veiklai.

1.1.Materialiųjų išteklių planavimas

Planavimas- tai valinga veikla, kai numatomas tikslas ar tikslai, apibrėžiamos priemonės ir būdai jiems pasiekti. Nuo seno žmonės stengėsi numatyti savo ateitį, kūrė įvairius planus. Senovėje jie buvo vadinami burtininkais, žyniais. Vėliau atsirado planuotojai, gerai išmanantys šią specifinę veiklos sritį. Mažoje įmonėje planavimu dažniausiai užsiima vadovas, taigi planuotojas priklauso nuo įmonės dydžio ir pareigų pasiskirstymo joje (1.1. pav.).

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
I atvejis IV atvejis

0x08 graphic
II atvejis III atvejis

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

1.1pav. Planavimo organo sukūrimas

Kaip matome iš 1.1 paveikslo, planuoti gali pats įmonės savininkas, direktorius (I atvejis). I atvejis būdingas individualiajai įmonei ar nedidelei uždarajai akcinei bendrovei.

Antruoju, didesnės įmonės, atveju visą planavimo darbą atlieka marketingo tarnyba, nes ji tiesiogiai bendrauja su vartotojais ir žino, kiek ir kokių prekių reikės pagaminti ar parduoti. Parengti ir direktoriaus (savininko) patvirtinti planai perduodami kitiems įmonės skyriams.

Didesnėse įmonėse kiekvienas skyrius turi savo planuotoją, kuris ir rengia planus (III atvejis). Šiuo, trečiuoju, atveju planai gali būti parengti labai kokybiškai ir greitai, nes kiekvienas planuotojas smulkiai žino savo tarnybos ypatumus. Tačiau čia yra vienas trūkumas – būtina kruopščiai derinti atskirų skyrių planų rengimą.

Ketvirtuoju atveju planus rengiadirektoriui pavaldus asmuo – planuotojas arba atskiras plano skyrius, kuris vėliau patvirtintus planus perduoda atskiroms tarnyboms ar asmenims. Planuotoja

as pirmiausia parengia bendrąjį planą. Jis skirtas visai įmonei. Savaime aišku, kad bendrasis planas negali būti labai detalus, nes tai būtų stora knyga, kuriai perskaityti reiktų daug laiko ir kantrybės. Pagal bendrąjį planą sudaromi padalinių planai, o pagal juos kiekvienas firmos darbuotojas gali sudaryti savo planus ir suderintai veiklai.

Bet koks planavimas prasideda nuo pasiruošimo, po to rašomas planas. Parašytas planas – tai jau dokumentas, kurį įtvirtina vadovas. Taigi plane atsispindi išteklių panaudojimas, kiek kokių atsargų, žaliavų ir kitų išteklių reiks tam tikriems darbams atlikti ir kaip juos geriau paskirstyti, siekiant gauti kuo didesnį pelną, panaudojant kuo mažiau darbo jėgos ir išteklių.

1.1.1.Pasiruošimas planuoti

Pasiruošimas planuoti susideda iš keturių žingsnių: situacijos įvertinimo, alternatyvų išsiaiškinimo, alternatyvų įvertinimo, apsisprendimo.

Situacijos įvertinimas – tai labai svarbus pirmasis žingsnis, nors dažnai praleidžiamas, nes manoma, kad ir taip viskas aišku. Reikia gerai išmanyti padėtį, esamų nesklandumų priežastis. Pavyzdžiui, kai bloga darbo drausmė (vėluojama, išeinama anksčiau iš darbo ir pan.), reikia išsiaiškinti viso to priežastis ir ką gali duoti firmai darbo drausmės pagerėjimas.

Antrasis žingsnis – alternatyvų išsiaiškinimas. Reikia žinoti visus galimus veiksmų būdus. Praktika rodo, kadtai leidžia tiksliau parengti planą. Taigi kaip parinkti alternatyvas? Būdų yra daug. Paminėsim tik keletą. Pirmasis pavyzdys. Galima imituoti raidos tendenciją. Daugelį metų pardavimų apimtis lėtai, bet stabiliai auga. Mes tikimės, kad ši tendencija išsilaikys. Antrasis pavyzdys. Sekame konkurentų elgesį: jei konkurentai mažina kainas, mes darome tą patį. Trečiasis pavyzdys. Norint kūrybiškai įvertinti visas galimybes, jas išsiaiškinti, gali tekti pasitelkti visus ar daugumą kolektyvo narių, kviestis ekspertus iš kitų organizacijų.

Trečiasis žingsnis – visapusiškas alternatyvų įvertinimas, kad galėtume parinkti geriausią, ypač kai pagrindiniais jų rodikliai beveik nesiskiria, nors gali labai skirtis šalutinės pasekmės (ekologinė žala, naujos darbo vietos). Įvertinimui dažniausiai pasitelkiami įvairūs ekonominiai skaičiavimai ir kt.

Ketvirtasis žingsnis- apsisprendimas (sprendimo priėmimas). Tai racionaliausio ar optimalaus varianto pasirinkimas, tačiau optimumas apskritai nėra geriausias sprendimas; tai – sprendimas, tenkinantis pasirinktus įvertinimo kriterijus. Čia reikia įvertinti daugybę ne tik ekonominių, bet ir politinių bei socialinių veiksnių. Pavyzdžiui planuojant plėsti įmonės veiklą, reikia statyti arba pirkti pastatą, tačiau jei turto kainos yra pernelyg didelės ir išpūstos, to daryti nepasimoka, taigi tokie sprendimai leidžia sutaupyti įmonės lėšas, todėl prieš planuojant išteklių paskirstymą būtina įvertinti aplinkos poveikį bei situaciją.

1.2.Materialiųjų išteklių organizavimas

Organizavimas yra dinamiškas procesas, nes negalima visko sutvarkyti visiems laikams. Organizuoti – tai sustatyti mašinas ir žmones į savo vietas, duoti jiems reikalingų įrankių, medžiagų ir teisių veikti, tai yra užtikrintai ilgai ir stabiliai egzistuojančią vidinę tvarką.

Bene svarbiausias darbas – tai įmonės personalo suskaidymas į tam tikras grupes ir tų grupių hierarchiškas išdėstymas. Jis dar vadinamas valdymo organizavimu. Pirmoji ir pagrindinė tokio skaidymo priežastis – darbo pasidalijimas. Jis sąlygoja didesnį darbo našumą, nes darbai supaprastėja, lengviau ir greičiau atliekami, galima pritaikyti našias mašinas. Darbo pasidalijimas reikalauja iš vadovų deramo darbų koordinavimo, o darbo pasidalijimą rodo organizacijos struktūra.

Tiek mokslinėje literatūroje, tiek vadovėliuose minimi požiūriai ir struktūrų skirstymai. Pagal padalinių indėlį į galutinį (pagrindinį) organizacijostikslo pasiekimą skiriami linijiniai ir funkciniai padaliniai; pagal darbo pobūdį (kas svarbiau: ar informacijos apdorojimas, ar darbas su vykdytojais, atliekančiais gamybos ir paslaugų veiksmus) – valdymo ir gamybos (paslaugų) padaliniai; pagal veiklos sričių (vertikalų ar horizontalų) padalijimą – technikos, finansų, komercijos, personalo padaliniai. Jei padaliniai išdėstyti funkciniu požiūriu, tai ilgalaikiai materialieji ištekliai (mašinos, įrengimai, pastatai) naudojami beveik visų skyrių vienodai, o trumpalaikis turtas, toks kaip atsargos, žaliavos, sukoncentruojamos gamybos skyriui, kadangi jis gamina produkciją. Dėl atsargų paskirstymo ir laiku patekimo į vietas atsakingi ne tik gamybos skyrių vadovai, tačiau ir tiekėjai, sandėliuotojai, transportavimo paslaugas teikiančios įmonės.

1.3.Aktyvinimas ir vykdymas

Planuodamas ir organizuodamas savo įmonės veiklą, vadovas numato, ką ji veiks, kas kada, kaip ir kokius turės atlikti darbus. Kad darbai būtų laiku ir kokybiškai atlikti, reikia darbuotojams atlyginti ir juos skatinti. Skatinimas dar vadinamasmotyvavimu. Vadovas tam tikslui naudoja įvairias aktyvinimo priemones, kurias galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes: materialiąsias, įvertinamas ir grynąją motyvaciją (1.2.pav.).

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

1.2.pav.Aktyvinimo priemonių skirstymas

1. Materialiosios, įvertinamos. Šios aktyvinimo priemonės ypač aktualios mano nagrinėjamai temai, kadangi dažnai skatinama tokiais materialiais daiktais: tarnybiniais mobiliaisiais telefonais, tarnybiniu automobiliu, kompiuteriu ar kitais ištekliais. Šios priemonės taip vadinamos dėl to, kad jų dydis yra darbuotojų lengvai suvokiamas, jos gali būti išmatuotos piniginiais ar kitokiais mato vienetais, o poveikis irgi yra aiškus. Taigi skatinant tokiomis priemonėmis įmonė patiria nemažai išlaidų, tačiau rezultatas ne visada būna teigiamas.

2. Grynoji motyvacija. Antroji aktyvinimo priemonių grupė gali būti pavadinta grynąja motyvacija, nes jos poveikis sunkiai išmatuojamas ir įvertinamas. Laikui bėgant, žmones skatinantys motyvai kito. XX amžiaus pradžioje buvo manoma, kad geriausias motyvas dirbti yra pinigai. Kuo daugiau mokama, tuo daugiau darbuotojas nuveikia, ir tuo geriau dirba. Ilgainiui pastebėta, kad šis labai svarbus motyvas nėra vienintelis, jis yra efektyvus iki tam tikro dirbančiojo poreikių tenkinimo laipsnio. Be to, skatinant pinigais, privalu labai teisingai darbą normuotiir turėti tinkamą darbo užmokesčio sistemą. Teoriškai pripažinta, jog motyvavimas atlyginimo pakėlimu ar premijomis yra labai trumpalaikė priemonė ir ilgainiui neveiksminga.

Vadovai turi keletą priemonių paveikti pavaldinius, ne tik materialiniu skatinimu. Visa tai vadinama grynąja motyvacija. Dalis to poveikio priklauso nuo vadovo, o kita – nuo pačių pavaldinių. Bene svarbiausias jų yra vadovavimo stilius.

1.4.Išteklių kontrolė

Kontrolė yra baigiamoji valdymo ciklo fazė ir kartu kito ciklo pradžia. Be kontrolės valdymas nebus sėkmingas. Kontrolė yra pagalba, o ne nuobauda, taikytina visuose valdymo proceso etapuose, tai pagrindinė taisyklė, užtikrinanti gerą organizacijos veiklą (1.3. pav.).

Kontrolė gali būti išankstinė, kad padėtų dar būtų galima pataisyti, arba rezultatų kontrolė – kad įvertintume padėtį. Dažniausiai kontroliuojami įvairūs finansiniai rodikliai pagal apskaitos duomenis. Bene svarbiausia yra technologijos ir apdirbinamų produktų techninių parametrų kontrolė, kuri paprastai sudaro atskirą kokybės kontrolės sritį, kadangi apima didelę dalį turimų įmonės išteklių.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

1.3.pav.Kontrolės proceso įtaka

Metodiniu požiūriu kontrolė skyla į keletą fazių:

Pirmoji fazė – tai normos (standarto) nustatymas. Norma turi būti pastovi ir ilgalaikė. Normų nustatymas yra sudėtingas procesas ir reikalauja specialių žinių. Tuo užsiima specialios organizacijos (pavyzdžiui, standartizacijos skyriai), o didesnėse įmonėse – atskiri skyriai. Pagal normas nustatomi valdomieji parametrai ir leistinos jų reikšmės.

Antroji fazė – rezultato ir normos palyginimas, arba, techniškai kalbant, matavimas, jei tai gaminio parametrų įvertinimas. Įmonėse ar skyriaus veiklos įvertinimas yra labai sudėtingas ir brangiai kainuojantis procesas. Todėl matavimų dažnumas irgi turi būti tiksliai apskaičiuotas.

Trečioji fazė – pataisymai. Jie gali būti daromi įvairiai. Pavyzdžiui, esant nukrypimams, galima keisti proceso parametrus, tikintis gauti norimą rezultatą (išankstinėkontrolė); arba paprasčiausiai nieko nedaryti, nes nukrypimai gali būti atsitiktiniai, o gal reikės pataisyti normas ar tikslus.

1.5. Valdymo funkcijų klasifikavimas pagal autorių nuomones

A. Fajolis:

Prognozavimas ir planavimas (ateities numatymas ir veiklos programos sudarymas);

Organizavimas (organizacijos struktūros sukūrimas, žmonių atranka);

Vadovavimas (personalo veiklos palaikymas ir rėmimas);

Koordinavimas (veiklos bei pastangų suvienijimas ir suderinimas).

A. Jonaitis:

Prognozavimas (sumažinti situacijos, kurioje yra arba gali atsidurti organizacija, neapibrėžtumą, kurį didele dalimi lemia išorinės aplinkos veiksniai);

Planavimas (parengti veiksmų planus organizacijos misijai įvykdyti ir tikslams įgyvendinti);

Organizavimas (1.Atlikti darbą ,susijusį su verslo organizavimo pradžia, t.y. parengti verslo planą; 2.Parengti sprendimus ir priemones, kurios garantuotų organizacijos planų įgyvendinimą);

Kontrolė ir reguliavimas (nustatyti kaip laikomasi sudarytų veiklos planų ir organizacinių sprendimų).

E. Bagdonas:

Vadovavimas (visų sistemos grandžių darbo suderinimas nustatant veiksmingus jų savitarpio ryšius);

Planavimas (apibrėžia veiklos tikslus, jiems pasiekti reikalingus išteklius ir rengia būdus pasiekti);

Organizavimas (organizacijos struktūros suformavimas ir aprūpinimas visais, normaliam darbui reikalingais ištekliais);

Aktyvinimas ir vykdymas (darbuotojų aktyvinimas siekti tikslų ir parodyti kūrybinį potencialą juosmoraliai ir materialiai skatinant);

Kontrolė (darbo rezultatų apskaita ir kiekybinis bei kokybinis įvertinimas. Pagal šiuos duomenis koreguojami planai ir sprendimai).

1.6. Materialiųjų išteklių ypatumai

Pasak F.S. Butkaus, „organizacija – tai žmonių bendrija, joje vyksta ir socialiniai žmonių bendravimo, lavinimo ir kiti procesai. Darbo procese, kuriant produktą, vyksta ir ekonominiai procesai: gavinio ir jam versti produktu sunaudotų išteklių vertė perkeliama į padaryto produkto vertę. Vyksta ir poveikio gamtinei aplinkai procesai: naudojamas oras ir vanduo, į juos išmetami įvairūs teršalai. Vykstant procesams veikia ir žmonės, ir medžiagos bei kiti ištekliai, ir įrengimai bei pastatai, ir pinigai ir gamtinė aplinka. Valdant organizaciją neįvertinus nors vieno šių elementų įtakos bei ypatybių, galima susilaukti ne tikorganizacijai labai nepalankių pasekmių. Dėl šios priežasties ypač aktualus vadyboje sisteminis požiūris“.

Profesorius P.Vanagas pabrėžia kokybės vadybą įmonės veikloje, kurią turi vykdyti tiek vadovai tiek patys darbuotojai tik tuomet įmonės veikla bus efektyvi. „Kokybės vadyba vykdoma: palyginimo vertinimas – žinių ir patirties vertinimas; klasifikavimo – suskirstymas lygais; veiksnių palyginimo ir vertinimo balais“. Taigi vykdant kokybės politiką ištekliai, tarp jų ir materialieji, bus naudojami efektyviai, nešvaistomi, taupomi ir produkcijos kokybė išliks kuo geresnė.

Pasak A. Sakalo, „sėkmė lydi tuos, kurie sugeba greitai apmokyti savo darbuotojus, panaudoti jų aktyvumą ir taip greitai orientuotis į klientų poreikius, o tam būtinas ir materialių išteklių palaikymas įmonėje. Nuolat besimokančios įmonės pradinis taškas, yra supratimas, kad žinios leidžia pasiekti sinergijos efektą. Įmonė mokydama savo dirbančiuosius, mokosi pati“. A. Sakalas teigia, kad nuolat besimokanti įmonė – tai iniciatyvi, sparčiai besikečianti įmonė; įmonė yra tikslingo mokymosi rėmėjas ir motyvuotojas. Besimokančios organizacijos kūrimas – tai ilgalaikis procesas. Ją kuriant reikia laikytis eiliškumo. Iš pradžių reikia suprasti, kad nuolat besimokanti įmonė negali atsirasti greitai, taigi svarbus vadovo iniciatyvumas ir pagalba.

Nagrinėjant įmonę, iš dalies remiuosi S.F. Butkaus nuomone, jog „vadyboje aktualus sisteminis požiūris“, tačiau papildau dar savo pastebėjimais ir mintimis, jog įmonė – tai organizmas, kurio vienai grandžiai sugedus, darbas tampa komplikuotas ar net neįmanomas. Taigi jei pritrūkstamaišteklių: atsargų ar žaliavų, darbas vykti negali. Taip pat didelis dėmesys turi būti skiriamas materialiųjų išteklių kontroliavimui bei ekonomiškam jų vartojimui.

2. Materialiųjų išteklių vadyba įmonėje UAB „Fotoexpress“

Vadybos išteklių valdymo ypatumų namų darbui atlikti pasirinkau dar besivystančią, nedidelę įmonę, kad galėčiau nuodugniau išnagrinėti jos valdymo ir veiklos struktūras, darbuotojų ryšius tarpusavyje ir su vadovais. Kitas svarbus pasirinkimą nulemiantis aspektas yra tas, kad jos darbo 0x08 graphic
produkto gaminimo procesas yra artimai susijęs su mano dabartiniais pomėgiais – tai fotografija. Kadangi įmonėje dirba nedaug žmonių (9) ir jų kaita yra reta, darbuotojų pareigybės ir vertybės beveik nekinta. Tai daro teigiamą poveikį įmonės vidaus aplinkaibei darbo veiklos rezultatams. Pasirinkta įmonė yra formali ir siekianti pelno organizacija (verslo organizacija). Pagal veikloje naudojamų materialinių ir0x08 graphic
finansinių išteklių nuosavybę ir teisinę formą įmonė yra uždara akcinė bendrovė, t.y. ribotos atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teisės statusą. Ribotos turtinės įmonės savininkai atsako už jos įsipareigojimus tik atiduotu įmonei turtu. Jei įmonė bankrutuoja, savininkas netenka tik savo įnašų, o asmeninis turtas neliečiamas. Įmonė įkurta 2006 metais Vilniuje ir pradėjo teikti skaitmeninės fotografijos paslaugas. Pagal produktą ši organizacija klasifikuojama kaip paslaugą teikianti įmonė.

2.1. Naudojami ištekliai

Pagrindinis išteklis bet kokiai įmonei yra finansiniai ištekliai už kuriuos įsigyjami ir visi kiti ištekliai, tarp jų ir materialieji: patalpos, mašina transportavimui, įrengimai, kompiuterinė – programinė įranga. Ypatingi įmonei yra šie: žmogiškieji ištekliai ir intelektualus produktas, nes tai, ką sukuria fotografas – dizaineris yra unikalus darbas ir dauguma darbuotojų yra meninės bei studijinės fotografijos atstovai. Dabar įmonėje dirba 9 darbuotojai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vadybininkas, 2 laborantai – dizaineriai, 3 fotografai, buhalteris. Esant didesniam darbo kiekiui dirba daugiau dizainerių ir fotografų. Pagal gamybos mastą firma daugiausia užsiima serijine ir vienetine gamyba, naudojamos stacionarios (foto studijos apšvietimas, pakabinamas fonas ir t.t.) ir mobilios-nešiojamos (fotoaparatai, šviesos sklaidytuvai, išorinėsblykstės, nešiojamieji kompiuteriai ir t.t.) darbo priemonės.

2.2. Materialūs ištekliai

Materialus turtas – verslo įmonės pastatai, statiniai, ir mašinos, transporto priemonės, kiti įrengimai, įranga ir įrankiai. Įmonės veiklos rezultatams svarbūs visi materialiojo turto elementai, tačiau didžiausią įtaką turi ta turto dalis, kuri aktyviai veikdama garantuoja paklausios produkcijos gamybą. UAB „Fotoexpress“ tai nuomojama patalpa ir fotolaboratorijos mašina, transporto priemonės, kompiuteriai, įranga: fotoaparatai ir jų priedai bei papildomi įrankiai. Ši aktyvioji materialiojo turto dalis dažniausiai sudaro didžiausią viso turto dalį. Šio turto nagrinėjimas verslo vadovams teikia informacijos, rodančios materialiojo turto potencialą (jo padidėjimą ar sumažėjimą) ir leidžia priimti verslui reikšmingus sprendimus. Įmonės veiklai didžiausiąįtaką daro technologiniai įrengimai. Todėl apsirūpinimas techniškai pažangiais technologiniais įrengimais, protingas jų darbo laikas ir pajėgumų naudojimas gerina įmonės veiklos rezultatus. Visas išvardintas turtas, naudojamas ilgiau nei metus priskiriamas ilgalaikiui įmonės turtui, o jei turtas naudojamas trumpiau nei metus – trumpalaikiui materialiam turtui. Taigi šį turtą sudaro: atsargos (žaliavos, medžiagos, komplektavimo gaminiai, nebaigta gaminti produkcija, pirktos prekės), grynieji pinigai sąskaitose ir kasoje. Materialieji ištekliai būtini, kad įmonė galėtų plėtoti savo verslą. Todėl verslininkai nuolat rūpinasi, kad įmonė turėtų trumpalaikio turto išteklių ir galėtų normaliai veikti.
Protingas verslo įmonės žaliavų, medžiagų, mašinų ir įrengimų, kitų materialių išteklių naudojimas lemia jos veiklos ekonominius rodiklius todėl išsami šių išteklių analizė (tyrimas) leidžia įvertinti įmonės konkurencinę padėtį pasirinktoje produktų rinkoje ir siekti pirmaujančių pozicijų rinkoje.

2.3. Technologiniai ištekliai

Įmonėje, paslaugai teikti reikalingos šios darbo priemonės: foto technika (veidrodiniai skaitmeniniai fotoaparatai (Nikon 80D, Nikon 60D, Canon Eos D450, objektyvai, atminties kortelės -Compact flash, CF, SD ir k .t. ) fotoaparatų stovai, blykstės (išorinės – Nikon Speedlight SB-600, Canon blykstė 580EX, stacionarios blykstės, skėčiai), šviesos sklaidytuvai, baterijos, jų krovikliai, skaitmeninė minilaboratorija (Frontier 550), fotopopierius (nuo 9×13 cm iki 30×45 cm), mobili fotostudija (fonas, apšvietimas, stovai, laikikliai ir t.t.), nuotraukųkarpymo aparatas, kortelių skaitytuvai, kompiuteriai, monitorių kalibravimo prietaisai, nuotraukų redagavimo programos (Photoshop Cs3, Adobe Lightroom, Corel). Techniniams ištekliams reikalingas jų atnaujinimas, valymas ir taisymas, taip pat tinkamos laikymo sąlygos – sausa, vėdinama patalpa, apsaugota nuo saulės spindulių. Už techniką atsakingas asmuo, kuris ja naudojasi, kiekvieną kartą pasiimdamas darbo priemones darbuotojas turi pasirašyti darbo priemonių naudojimo knygoje, taip išvengiama nesusipratimų dėl techniko gedimų ar dingimo.

2.4. Finansiniai ištekliai

Teoriškai materialiems ištekliams priskiriami ir finansiniai. Kadangi įmonė yra maža, už finansinius išteklius atsakingas buhalteris, o jį kontroliuoja direktorius – įmonės vadovas ir savininkas. Finansiniai ištekliai įmonei svarbūs todėl, kad jų dėka perkamos pagrindinės irpapildomos darbo priemonės, mokamas darbo atlygis darbuotojams, finansuojamas jų mokymas (tobulėjimo kursai bei kitas rengimas), ruošiama bei pristatoma produkcijos reklama bei atnaujinama darbo aplinka (interjeras, baldai). Nors finansiniai ištekliai labai taupomi, tačiau pastaruoju metu įmonė daug finansuoja į savo internetinį tinklapį, jo tobulinimą bei reklamos platinimą. Taip pat atnaujina savo technologinius prietaisus – foto techniką, kadangi ji greitai nusidėvi nuo dažno ir intensyvaus naudojimo, ją būtina remontuoti, tačiau kai tai nebeįmanoma, būtina pirkti naują aparatą, kadangi tai viena iš pagrindinių darbo priemonių įmonėje, be kurios darbas beveik neįmanomas.

2.5. Žmogiškųjų išteklių sąsaja su materialiaisiais

Šnekant apie materialiuosius išteklius, svarbu paminėti ir žmogiškuosius išteklius, kadangi nuo darbuotojų skaičiaus, įmonės dydžio ir darbuotojų kvalifikacijos priklauso įmonės turto materialaus turto vertė bei kiekis. Taip pat svarbu tausoti turimus išteklius ir juos gerai prižiūrėti, todėl būtina darbuotojus apmokyti, parengti darbui, paskirti atsakingus asmenis.

UAB „Fotoexpress“ santykiai tarp vadovo ir pavaldinių išreiškiami pagal įmonės valdymo struktūrą. Šios įmonės valdymo struktūra – funkcinė (žr. 2.2 Pav. žemiau), t.y. organizacija skirstoma į padalinius, kiekvienam priskiriant konkrečią užduotį ir pareigas. Šios struktūros privalumai: paprastumas ir aiški atsakomybė, nes kiekvienas struktūrinis padalinys turi aiškiai apibrėžtą funkcinį statusą. Vadovas gali perimti į savo rankas svarbiausiusstrateginius sprendimus ir centralizuotai juos kontroliuoti. Trūkumai: padaliniai savo tikslus ar uždavinius gali pradėti vertinti labiau už bendrus visai organizacijai tikslus ir dėl to gali kilti konfliktai. Kadangi įmonėje dirba tik 9 darbuotojai, tai priskirta struktūra yra daugiau teorinė, kadangi visa įmonės veikla vykdoma vienoje patalpoje, skyriai praktiškai neegzistuoja, tik yra vykdomos skirtingos operacijos juose. Finansų skyrius atsakingas už buhalteriją ir apskaitą, laboratorija – už nuotraukų spausdinimą bei jų kokybę, fotografijos skyrius – už nuotraukų žaliavos pateikimą laboratorijai. Jei vieno skyriaus darbas sustoja – sustoja ir kito, taigi juos sieja glaudus ryšys. Žmogiškieji ištekliai susiję su materialiaisiais, kadangi įmonėje darbuotojai naudoja materialųjį turtą: fotoaparatus, kompiuterius, kitą techniką. Taigi darbuotojų kvalifikacija pastoviai tobulinama, kadangi tobulėja foto technikair ypač nuotraukų redagavimo programos. Kadangi įmonėje dirba nedaug žmonių, kiekvienas darbuotojas gali savarankiškai atlikti beveik visus darbus, taip sutaupomas laikas darbui atlikti. Pagalbiniai darbuotojai: papildomi fotografai, kompiuterių meistras, vaizduoklių kalibravimo specialistas (fotografijos srityje ypatingai svarbus spalvų ir kontrasto tikslumas ir tikrumas), foto technikos meistras ir kiti, samdomi pagal poreikį (įvykus gedimui, esant dideliam darbo krūviui ar susirgus darbuotojui).

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

2.2 Pav.Įmonės valdymo struktūros schema

2.6. Organizacijos materialiųjų išteklių planavimas

Planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė sudaro uždarą valdymo ciklą. Dabar plačiau aptarsiu pirmąjį ciklo punktą, susijusį su materialiais įmonės ištekliais. Įmonės veiklos planavimas remiasi planų sudarymu. Mano pasirinktoje įmonėje sudaromi tokie planai:

Ilgalaikiai strateginiai planai-penkeriems ir daugiau metų į priekį. Ypač tai aktualu įmonės patalpų ilgalaikei nuomai, naujų darbo sričių aktyvavimui ir įmonės plėtimuisi (naujų foto salonų atidarymui). Juos sudaro įmonės direktorius, atsižvelgdamas į darbuotojų nuomonę.

Taktiniai(vidutinio ilgumo) planai-dažniausiai kuriami metams. Šie planai labiausiai nulemia įmonės sėkmingą vystymąsi, nes kiekvienais metais įmonė atnaujina savo techniką, kompiuterius, programinę įrangą, kuri lemia kokybiškų paslaugų teikiamą.

Operatyviniai planai- tai kasdieniniai planai (kuriami kasdieninei organizacijos veiklai). Svarbiausia šių planų funkcija kasdien operatyviai reguliuoti paslaugų teikimo eigą. Kadangi darbo sąlygos ir darbo aktyvumas (klientų ir užsakymų skaičius) yra kintančios ir nesikartojančios, pats darbuotojas privalo lanksčiai prisitaikyti prie darbo sąlygų ir tinkamai panaudoti turimą techniką Šiuos planus susidaro patys darbuotojai pagal darbo apimtis arba jiems iš anksto pateikia vadovas.

Pagal pateikimo pobūdį planai dažniausiai pateikiami aprašomieji, taip pat mėnesio buhalterinės ataskaitos, padarytų nuotraukų kiekį ir kokybęnurodantys rodikliai, žodiniai planai (neformalūs).

2.7. Įmonės materialiųjų išteklių organizavimas

Mano pasirinktoje įmonėje darbo pasidalijimas vyksta kvalifikaciniu požiūriu, todėl darbai skirstomi pagal sudėtingumą ir darbuotojo kūrybines galimybes. Taip pat naujus nepatyrusius fotografus prižiūri seni ir patyrę darbuotojai, kartu su jais atlieka paskirtas užduotis ir suteikia naudingų praktinių bei teorinių žinių. Taip pat jei darbuotojas neturi reikalingo lygio kompetencijos tai jis negali naudotis naujausia technika, ar programine įranga. Taip ištekliai apsaugomi nuo gedimų dėl netinkamos eksploatacijos.

Įmonės padaliniai suskirstyti pagal tikslus ir strategiją. Šio principo esmė, kad kiekvienas darbuotojas turi žinoti savo pareigas ir darbą, stengtis jį atlikti kuo geriau ir rezultatus bei stebėjimus atliekant darbą pateikti vadovui. Vadovas darbuotojams užduotis formuluoja kasdien atsižvelgdamas į klientų kiekį ir poreikius, todėl užduotys yra unikalios (vienetinės) ir joms įgyvendinti reikia ypatingo kūrybingumo. Pvz. klientas nori, kad fotografas užfiksuotų jo vestuvių eigą, užsakovas pateikia savo poreikius ir fotografas turi lanksčiai prisiderinti prie to (laiko, vietos ir fotografavimo-oro sąlygų). Apšvietimo ir kompozicijos sąlygos bus vienetinės ir nepasikartojančios visoje darbuotojo darbo eigoje, todėl sunku iš anksto numatyti visus įgaliojimus, kuriuos reiktų paskirti fotografui, jis pats turi numatyti kaip elgtis yra geriausia, o tam padeda tik patirtis ir profesionalumas, bei mokėjimas pasinaudoti turima technika: kompiuteriais, programine įranga ir fotoaparatais

2.8. Organizacijosveiklos skatinimas siekiant išteklių taupymo

Vienas svarbiausių ir sudėtingiausių personalo vadybos uždavinių yra pasiekti, kad visi organizacijos nariai gerai ir našiai dirbtų: skatinti arba motyvuoti darbą bei racionaliai panaudoti turimus išteklius. UAB „Fotoexpress“ įmonėje vadovas dažniausiai skatina pinigine premija, paaukštinimu pareigose suteikiant daugiau atsakomybės bei geriausio darbuotojo statusu. Sukėlusiam nuostolių darbuotojui iš atlyginimo atskaičiuojama nuostoliams atlyginti reikalinga suma. Naudojama ir primityvi bausmė-nusižengęs arba mažiausiai pastangų įdėjęs darbuotojas privalo visą savaitę tvarkyti ofisą (išplauti puodelius, daryti arbatą ir t.t.) Kas savaitę apžvelgiami darbo rezultatai pateikti vadovui, skelbiamas susirinkimas ir aptariamas savaitės darbas, pasiekimai bei nesėkmės. Geriausias savaitės darbuotojas laboratorijosskyriuje išrenkamas pagal nuotraukų atspausdinimo kiekį ir kokybę, fotografai-pagal klientų užsakytų nuotraukų skaičių bei jų pardavimo vienetų santykį su padarytomis. Įmonėje naudojamas darbuotojų lyginimo metodas, jis ypač padeda naujiems fotografams, kurie nežino užduoties ypatumų, vadovas parenka jam vyresnįjį fotografą į kurį jam teks lygiuotis ir iš kurio semtis patirties, tai labai veiksmingas būdas pagerinti darbuotojų darbo kokybę, neinvestuojant į tai pinigų, ir glaudinti kolektyvo tarpusavio santykius.

2.9. Organizacijos materialiųjų išteklių kontrolė ir reguliavimas

Kontrolė – tai bet kurios veiklos srities tikrinimas, priežiūra, stebėjimas. Kontrolė palaiko organizacijos judėjimą reikiama linkme ir be jos sunkiai įsivaizduojamas bet koks darbas įmonėje. Ji taip pat apima buvusią, esamą ir būsimą veiklą. Įmonėje taikoma vidinė kontrolė- ją atlieką vadovas ir vadybininkas (prižiūrima ar darbuotojai atlieka savo pareigas, nepiknaudžiauja tarnybinėmis pareigomis ir nešvaisto įmonės turto). Šios kontrolės efektyvumą nulemia kiekvienas įmonės darbuotojas, o ši kontrolė padeda pasiekti efektyvių veiklos rezultatų. Informaciją apie vidinę kontrolę turi kiekvienas mano nagrinėjamos įmonės darbuotojas. Kad išteklių panaudojimas vyktų sklandžiai, būtinas veiklos reguliavimas, kuris atliekamas etapais:

Pradinė kontrolė – ji vykdoma, kai darbas yra planuojamas ir organizuojamas, tada nustatomos taisyklės, normos ir su jomis supažindinami darbuotojai. Taip pat vykdoma atsargų ir lėšų kontrolė, kuri garantuoja, kad padaliniai gaus planuotas pinigų sumas irpinigų bus, kai jų reikės, taip pat atspausdinti nuotraukoms bus pakankamai dažų, popieriaus bei kitų priedų.

Tarpinė kontrolė – vykdoma darbo metu. Dažniausiai kontroliuojamas personalas. Taip laiku pastebimos problemos bei nusižengimai ir ieškomi būdai jiems išspręsti. Taip pat pastebimas atsargų trūkumas, technikos gedimai ir jos poreikis pagal darbo apimtis.

Galutinė kontrolė-kai darbas yra atliekamas, apžvelgiamas jo rezultatas ir ieškoma jo gerinimo būdų, pvz. kaip sunaudojant mažiau atsargų padaryti daugiau produkcijos, arba kaip geriau eksploatuoti turimą techniką, kad ji veiktų kuo ilgiau.

Mano pasirinktoje įmonėje reguliavimas vyksta įvairiose darbo stadijose. Klientui sudarius sutartį su fotografu direktorius peržiūri sąlygas ir ar darbuotojas nepiknaudžiauja savo darbo padėtimi ir nesiekia užsidirbti nelegaliai padarydamas daugiau nuotraukų, nei įeina į sudarytąįmonės kainoraštį pagal kiekį. Nusižengimo atveju darbuotojas privalo pataisyti sutartį, galimas įspėjimas, papeikimas bei piniginė bauda. Įmonėje privaloma reguliuoti įmonės inventoriaus naudojimą bei naudojimosi sąlygas, ar jis naudojamas tik darbo tikslams ar ir asmeniniams poreikiams, kas yra neleistina. Ypač saugomi fotoaparatai, objektyvai ir blykstės, nes dirbti su šiais mobiliais įrenginiais reikia itin atsargiai (saugoti nuo drėgmės ir dulkių, tiesioginių saulės spindulių ir t.t.). Inventoriaus nesaugojimas ir naudojimas ne įmonės tikslams vykdyti gali baigtis pareigų netekimu. Tai nustato įmonės direktorius ir vadybininkas įmonės susirinkime.

Didžiausias dėmesys skiriamas darbo kolektyvo santykiams, nes fotografai dirba grupėmis, darbo užduotys trunka mėnesius ir net metus, todėl nesutarimai trukdo darbo eigai, jų išvengti stengiamasi stebint vidinius santykius ir įspėjant, jei reikia, net šalinant žmones, kurie trukdo darbą ir nesiekia įmonės tikslų. Darnūs kolektyvo santykiai skatina dirbti kokybiškai, siekti kuo geresnio rezultato norint nustebinti vadovą bei kolektyvo narius, geri tarpusavio santykiai taip pat leidžia susidaryti patogų darbo grafiką ir gauti pagalbos iš kolegų. Vadovui retai tenka reguliuoti vidinę įmonės darbuotojų veiklą, nes labai stipri savikontrolė neleidžia pažeisti nuostatų, darbuotojai saugo savo darbo vietą, nes juos skatina gaunamos pajamos ir kiti teigiami aspektai dirbant šioje įmonėje.

2.10. Atlyginimo sistema

Kadangi išmokant atlyginimus panaudojami finansiniai ištekliai, svarbu kaip skaičiuojami atlyginimai ir kokią įtaką jie turi įmonėsveiklai. Mano pasirinktoje įmonėje vyrauja pareiginės algos ir vienetinis darbo užmokestis, kuris geriausiai skatina darbuotojus siekti įmonės tikslų.

Pareiginės algos nepriklauso nei nuo padaryto darbo kieko nei nuo mėnesio trukmės. Tai fiksuoto dydžio užmokestis, kuris nepriklauso nuo kvalifikacijos, o tik nuo pareigybių. Tokius atlyginimus gauna buhalterės ir vadybininkai bei laboratorijos darbuotojai. Jų darbo laikas yra griežtai apibrėžtas ir nepriklauso nuo darbo kiekio, jie tiesiog privalo atlikti užduotis ir išbūti darbe jiems skirtas valandas, dažniausiai tai aštuonios darbo valandos. Naudojant šį atlyginimo tipą galimi pavojai yra žemas našumas ir prasta darbo kokybė, tačiau vadovas griežtai prižiūri visą darbuotojų darbą ir įmonei tai negresia.

Vienetinis darbo užmokestis mokamas už aukštą darbo našumą (kiekybę). Kiekvienas gamybos vienetas apmokestinamasfiksuota suma ir bendras užmokestis skaičiuojamas pagal darbuotojo pagamintų vienetų skaičiaus padauginant iš fiksuoto jo įkainio; tokius atlyginimus gauna fotografai. Tačiau siekiant kuo didesnio kiekio, dažniau naudojama ir turima įranga, todėl kyla rizika, kad technika greičiau suges. Ši problema išspręsta, kadangi fotografų tikslas kuo didesnis nuotraukų perkamumas, tai klientas renkasi pagal kokybę pirkti atspausdintą nuotrauką ar ne, jei ji nenuperkama iš uždarbio ji atima tam tikrą sumą (nes įmonei atneša nuostolių), tai skatina darbuotoją siekti ne tik kiekybės bet ir kokybės, taip pat taip tausojama įranga. Dirbant savaitgaliais ir švenčių dienomis uždarbis padidinamas (fotografams dirbantiems studijoje ir laboratorijos darbuotojams), taip nekyla problemų dėl darbo grafiko sudarymo savaitgaliais ir švenčių dienomis, nes darbuotojus skatina didesnis darbo užmokestis.

Išvados

Vadybos pagrindinės funkcijos sudaro vadybos ciklą, kurio eiliškumo būtina laikytis vykdant įmonės veiklą. Ciklą sudaro: planavimas, organizavimas, aktyvinimas ir motyvavimas bei kontrolė, kuri vykdoma visoje veikloje. Valdymo ciklui vykti pagrindinė sąlyga yra ištekliai, kadangi jais operuojamos visos įmonėje vykstančios operacijos.

Įmonės išteklius sudaro materialūs ir nematerialūs ištekliai. Mano tema materialieji ištekliai, taigi juos ir aptariau visame darbe. Pateikiau šių išteklių teorinius bei praktinius UAB „Fotoexpress“ planavimo, organizavimo ir kontroliavimo aspektus. Visi įmonės ištekliai yra kontroliuojami ir racionaliai naudojami, siekiantkuo mažesnių išlaidų ir kuo didesnio pelno, taigi kontrolė vykdoma visuose gamybos etapuose. Materialieji ištekliai sudaro bet kokios organizacijos pagrindą, kadangi tai yra nekilnojamas turtas – administracinės patalpos, sandėliai, cechai, taip pat transporto lengvosios i sunkiosios priemonės, įvairi technika, įrengimai ir įranga, be kurios gamyba yra neįmanoma. Žinoma, kad šiuos išteklius įsigyti, būtini ir finansiniai ištekliai, o visam išteklių valdymui ir naudojimui yra svarbūs ir žmogiškieji ištekliai. Nors ir kaip veikla būtų kompiuterizuota, tačiau be žmogaus ji veikti negali. Taigi apibendrinant galiu teikti, jog bet kokioje organizacijoje svarbus sisteminis požiūris į turimus išteklius, svarbu racionaliai juos naudoti, sugaištant kuo mažiau laiko, įdedant kuo mažiau žmonių ir mašinų darbo, laiku pateikti į reikiamą vietą ir tinkamai sandėliuoti ar prižiūrėti.

Taigi visą organizacijos veiklą ir išteklių valdymą vykdo organizacijos vadovas, ar tam skirtas skyrius/grupė. Mano pasirinktoje įmonėje UAB „Fotoexpress“ materialiųjų išteklių planavimą, organizavimą bei kontrolę vykdo įmonės vadovas (direktorius-savininkas), tačiau kontrolė susijusi su ištekliais paliečia kiekvieną darbuotoją, kadangi naudojimasis ilgalaikiu įmonės turtu yra griežtai reglamentuotas ir kontroliuojamas, pasiimant naudoti foto įrangą, pasirašoma ir vėliau prižiūrintysis darbuotojas įvertina ar nepadaryta žala įrangai. Taip išvengiama nuostolių bei įrangos dingimo. Remiantis F. S. Butkaus sisteminiu požiūriu – visi ištekliai įmonėje turi būti naudojami racionaliai ir apgalvotai, taip pat visi darbuotojai turėtų prisidėti prie šios idėjos ir siekti įmonės tikslų: pelno, plėtros ir kuo didesnio skaičiaus klientų. Manau, jog įmonei valdyti materialiuosius išteklius sekasi gerai, jie planuojami ir naudojami protingai, o įvykus gedimui nedelsiant sutvarkoma problema leidžia toliau efektyviai dirbti.

Literatūros sąrašas

Bagdonas E. Verslo pradmenys. Kaunas: Technologija, 2008, 266p.

Butkus F.S. Vadyba kiekvienam. Vilnius: Eugrimas, 2008, 167p.

Sakalas A., Vanagas P., Martinkus B. Pramonės įmonių vadyba. Kaunas: Kauno Technologijos Universitetas, 2000, 492p.

Asmeninė įmonės internetinė svetainė ir pokalbis su vadovu.

Planuotojas

Direktorius(savininkas)

Gamyba

Finansai

Marketingas

Aktyvinimo priemonės

Grynoji motyvacija

Materialiosios, Įvertinamos

Pasitenkinimas darbu

Darbo apmokėjimas ir dalyvavimas pelno paskirstyme

Valdymo stilius

Informacija ir komunikavimas

Darbo sąlygos

Kvalifikacijos kėlimas

Personalo pasirinkimas

Saviraiškosgalimybės

Socialinis biudžetas

Dalyvavimas valdyme

Konfliktų valdymas

Organizavimasss

Rezultatas

Aktyvinimas

Planavimas

Kontrolė

2.1 Pav. UAB „Fotoexpress“ logotipas

Direktorius

Buhalteris

Laboratorijos Vadybininkas

Vyr. Vadybininkas

Laboratorijos Darbuotojai

Fotografai

Laboratorija

Fotografijos skyrius

Finansų skyrius

Leave a Comment