“VP Market” logistikos padalinys

Turinys

UAB „VP Market“ pristatymas...........................7
1. UAB „VP Market“ įmonės darbo saugos reikalavimai įmonėje, vidaus darbo tvarkos taisyklės bei darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimai................7

2. Įmonės vizija, misija, tikslas, strategija. Įmonės mikro- ir makroaplinkos analizė, perspektyvus tyrimas..............................10

3. Bendrovės įstatai, pareigybės nuostatai......................13

4. Pagrindiniai 9000 serijos standartai, ISO 9001 kokybės vadybos sistemų ir ISO 1400 aplinkosaugos vadybos sistemos įdiegimas įmonėje ir jų sertifikavimas............19

5. Įmonės valdymo organizacinė struktūra, padaliniai, atliekamos funkcijos. Logistikos padalinio ryšis su kitais įmonės padaliniais......................19
5.1.UAB „VP Market“organizacinė valdymo struktūra.....................21
5.2.UAB „VP Market“ logistikos padalinio organizacinė valdymo struktūra.........22
6. Įmonės technologinis procesas, prekių pristatymo grandinės, jųų pasirinkimo sprendimai.23
7. Pirkimų organizavimo strategija, pagrindiniai tiekėjai, logistikos padalinio veiksmai
įmonėje..............................30
7.1.UAB „VP Market“ apyvarta per pastaruosius 4 metus...................31
8. Tarptautinės logistikos paslaugų sistema ir jos valdymo ypatumai, tarptautinių krovinių
vežimas, dokumentai..............................33
9. Mokestinių deklaracijų parengimas......................35
10. UAB „VP Market“ mokesčių įstatymai....................35
11. UAB „VP Market“ sandėlių įranga, valdymas, veiklos organizavimas. Sandėlių veiklos
efektyvumo analizė..............................38
12. Krovinių gabenimas ir kontrolė. Krovinių gabenimo būdai, vežėjų paslaugos, klientų
poreikiai..............................41
13. UAB „VP Market“ logistikos padalinio vadovo vadovavimo stilius. Įmonės stipriosios ir
silpnosios pusės, plėtros galimybės..........................45
Išvados..............................46
Literatūra..............................47
Priedai..............................48

UAB„VP MARKET“ PRISTATYMAS
UAB „VP MARKET“ – nuolat auganti privati Lietuvos įmonė, didžiausio Baltijos šalyse mažmeninės maisto produktų irr pramoninių prekių prekybos tinklo operatorė. Bendrovė „VP MARKET“ priklauso stambiausiai Lietuvoje privačių įmonių grupei, kuri mažmenine prekyba užsiima nuo savo veiklos pradžios 1992 m. Bendrovė „VP MARKET“ yra Lietuvos prekybos rinkos lyderė, užimanti apie 34 proc. mažmeninės prekybos rinkos. Pagrindinė veikla –

maisto produktų ir pramoninių prekių prekyba. Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 2004 m. atliktų tyrimų duomenimis, bendrovės užimta rinkos dalis, lyginant su mažmenine prekių apyvarta įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba, 2005 m. sudarė 22,4 proc., o maisto prekių grupėje – 34,5 proc.(žr. 1 pav.)

1 pav. Prekybos tinklų 2004 m. Lietuvoje užimamos rinkos dalys maisto prekių grupėje

1. 1. VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
Įmonė UAB „VP Market“ sudarydama vidaus tvarkos taisykles remiasi Lietuvos Respublikos įstatymais. Pagal kuriuos buvo sudarytas: 2005 m. darbo laiko kalendorius (1 lentelė), įmonėje taikoma 5 darbo dienų savaitė (40 val.), kiekvienas padalinys į dieną turi dirbti nemažiau 8 val. Poilsio ir darbo rėžimas (2 lentelė), kiekvienam padaliniui sudaromas bendras darbo ir pietų grafikas, pietų pertrauka trunka 30 min., penktadienį įmonėje dirbama 1 val. mažiau, tačiau pertraukų grafikas nesikeičia. ( žr. 1 priedas)

1 lentelė

2. 1. ĮMONĖS VIZIJA, MISIJA, TIKSLAS, STRATEGIJA

UAB „VP Market“ misija: UAAB „VP Market“ nuolat auganti privati Lietuvos įmonė, didžiausios Baltijos šalyse mažmeninės maisto produktų ir pramoninių prekių prekybos tinklo operatorė, kuri plečia savo prekybos galimybes, pateikiama produkcija vartotojams ne tik puikios kokybės, bet ir patraukliai pateikiami. Naujų technologijų diegimui bendrovė skiria didžiulį dėmesį. Perkama naujausia ir patikimiausia sandėliavimo, apskaitos bei atsargų valdymo įranga, visos prekybos linijos nuolat modernizuojamos. Įmonė visada pasirengusi abipusiai naudingų dalykinių ir prekybos ryšių plėtrai.
UAB „VP Market“ vizija: UAB „VP Market“ stengsis padidinti siūlomų prekių įvairovę prieinamomis ka

ainomis.

Svarbiausias bendrovės UAB „VP Market“ tikslas tiekti pirkėjams tokius produktus, kurie visiškai atitiktų jų lūkesčius ir kokybės, ir kainos atžvilgiu, didinti asortimentą. Taip pat vienas pagrindinių tikslų yra išlykti konkurencinėje rinkoje lydere.
UAB „VP Market“ tikslų sistema susideda iš atskirų skyrių tikslų, kurie nustatomi ir sudaromi skyrių viršininkų. Įmonės tikslai aptariant nustatomi visų padalinių direktorių susirinkimų metu.
UAB „VP Market“ strategija: prieinamos kainos ir aukšta prekių kokybė; asortimento didinimas; naujų technologijų įdiegimas; ryšių su užsienio partneriais palaikymas ir plėtimas.

Konkurencinė aplinka. UAB „VP Market“ turi šį pagrindinį konkurentą: UAB „Norfos mažmena“. UAB „VP Market“ ir jos padėtis tarp konkurentų yra geriausia. Maisto produktų ir pramoninių prekių prekyboje 2004 m. užima 1 vietą. (Šaltinys: Verslo žinios) UAB „VP Market“ pajamų pokytis 2002-2003 metais sudarė 21,39 %, 2003-2004 metais – 14,98 %.
Socialinė – kultūrinė aplinka. Gyventojų galutinio vartojimo pokyčiai labai didelę įtaką daro jos produktų asortimentui, kokybei ir kainai. Šiomis dienomis pragyvenimo lygis Lietuvoje kyla, todėl vartotojai tampa vis išrankesni, labiau atsižvelgia ne į kainą, bet į kokybę. Tuo remdamasi UAB „VP Market“ vis atnaujina savo technologijų diegimą, papildo asortimentą, importuodama vis įvairesnių ir įdomesnių inovatoriškų produktų.
Mokslinė – technologinė aplinka. Ši aplinka UAB „VP Market“ yra labai svarbi, nes nuo jos išsivystymo lygio priklauso bendrovės ilgalaikiai konkurenciniai pranašumai. Bendrovė taip pat analizuoja ir savo konkurentų te

echnologinį lygį ir pagal tai vykdo strateginius sprendimus susijusius su technologijų kaita įmonėje.

Partneriai. UAB „VP Market“ partneriai yra stambūs klientai. Tiekėjai šioje įmonėje yra labai svarbūs, nes ir nuo jų priklauso įmonės pelnas.
Konkurentai. UAB „VP Market“ analizuoja savo konkurentus konkurentų strategine analize, kuri padeda išryškinti skirtumus tarp jos ir jos konkurentų.
Šiuo metu UAB „VP Market“ mažina savo konkurentus. UAB „VP Market“ yra lyderiaujanti įmonė Lietuvos rinkoje maisto produktų ir pramoninių prekių prekyboje.
Kadangi UAB „VP Market“ rėmimui naudoja traukimo strategiją. Ji orientuojasi ir į tarpininkus, ir į vartotojus, iš kurių laukia grįžtamojo ryšio. Tačiau traukimo strategija atsiperka tik po ilgo laiko, nes praeina daug laiko, kol pirkėjai susidomi ir pradeda pirkti.
Rėmimas įmonėje yra labai intensyvus, nors UAB „VP Market“ parduotuvių tinklas yra gerai žinomas Lietuvos vartotojui, tačiau UAB „VP Market“ stengiasi teikti įvairias akcija, nuolaidų programas ir t.t. Įmonė skyria daug lėšų reklamai: televizijoje, spaudoje, radijoje.
Stiprybės
Užima didžiausią rinkos dalį tarp maisto produktų ir pramoninių prekių prekybos;
Įmonėje dirba patyrę specialistai;
Įmonė sugalvoja vis įvairesnį asortimentą;
Produktai visada kokybiški ir švieži;
Turi didelį pirkėjų pasitikėjimą;
Gerai išplėtotas paskirstymas.
Silpnybės
Gali pasenti technologijos.
Galimybės
Naujos rinkos Europos Sąjungoje;
Mažėjanti konkurencija, nes įmonė užvaldo vis daugiau rinkos;
Ekonominis augimas turės geros įtakos įmonės veiklai.
Grėsmės
Įstojus į Europos Sąjungą gali atsirasti naujų konkurentų;
Gali susidaryti nepalanki ekonominė situacija;
Gali išaugti di

idesni klientų reikalavimai ir poreikiai.

3. BENDROVĖS ĮSTATAI, PAREIGYBĖS NUOSTATAI
3.1. BENDROVĖS ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Bendrovės pavadinimas yra UAB „VP Market“ (toliau vadinama Bendrove). Bendrovės teisinė forma yra Uždaroji akcinė bendrovė.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

1.3. Bendrovės buveinė: Savanorių pr. 247, Vilniaus miestas, Lietuvos Respublika .

1.4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

1.5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI
2.1. Bendrovės veiklos tikslas – vykdyti komercinę ūkinę veiklą ir gauti pelną.
2.2. Bendrovės veiklos objektas:

1) gamyba;

2) prekyba;

3) paslaugos:

4) kita komercinė ūkinė veikla.
2.3. Licencijuojama veikla vykdoma tik gavus nustatyta tvarka reikalingus leidimus ir licencijas.
3. BENDROVĖS ORGANAI

3.1. Bendrovės organai yra :
1) visuotinis akcininkų susirinkimas,
2) bendrovės vadovas – direktorius.
3.2. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos.
3.3. Akcinių bendrovių įstatyme valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrovės vadovas, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis.

4. BENDROVĖS VADOVO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA
4.1. Bendrovės vadovas – direktorius, yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.
4.2. Bendrovės vadovu turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
4.3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbo sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
4.4. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, administracijos darbo reglamentu ir pareiginiais nuostatais.
4.5. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, o taip pat:
1) organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą;
2) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
3) skiria paskatinimus ir nuobaudas bendrovės darbuotojams;
4) nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;
5) nustatyta tvarka atidaro ir uždaro bankuose sąskaitas;
6) nustato vidaus darbo taisykles, tvirtina bendrovės padalinių nuostatus, administracijos darbo reglamentą;
7) išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra priskirtos jo kompetencijai;
8) užtikrina bendrovės turto, komercinių paslapčių apsaugą;
9) priima sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, tvirtina filialo bei atstovybės nuostatus;
10) priima sprendimus tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
11) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
12) priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
13) priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
14) bendrovės restruktūrizavimo atveju – priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
15) tvirtina bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, pareigybes į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

7.6. Bendrovės vadovas atsako už:

1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
2) metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus;
4) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

5) informacijos pateikimą akcininkams;

5. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA
5.1. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje bei užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
5.2. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei veiklos nutraukimo priima bendrovės vadovas. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, direktorius skiria filialo vadovą, kuris registruoja filialą ir organizuoja filialo veiklą.
5.3. Priėmus sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, bendrovės vadovas turi paskirti atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.
Šie įstatai surašyti 3 (trimis) egzemplioriais.
3.2. PAREIGYBĖS NUOSTATAI
Pareigybės nuostatai darbininkui:
Bendroji dalis
1. Darbuotojas tiesiogiai pavaldus logistikos direktoriui;
2. Darbuotoją priima ir atleidžia iš pareigų generalinis direktorius logistikos direktoriui rekomendavus;
3. Darbuotojas savo darbe vadovaujasi bendrovės įstatais ir įsakymais.
Darbuotojas turi žinoti

1. Sandėlių ūkio darbo organizavimo norminius aktus, nuostatas;

2. Prekių – materialinių vertybių technologines sąlygas;

3. Prekių – materialinių vertybių sandėliavimą it jų apsaugą;

4. Pakavimo – išktovimo darbus, naudojamą techniką;

5. Sveikatos ir saugos darbuotojo priešgaisrinės saugos, apsaugos pagrindus;

6. Prekių materialinių vertybių rūšis, asortimentą, charakteristiką, kokybės savybes, naudojimą apsaugą.
Darbuotojo teisės ir pareigos

1. Laikytis bendrovės vidaus tvarkos taisyklių;

2. Vydyti visus pamainos viršininko nurodymus;

3. Laikytis automatinio eksploatavimo taisyklių;

4. Nuolat kelti kvalifikaciją;

5. Teikti padalinio vadovui siūlymus dėl sandėlio veiklos;

6. Reikalauti, kad būtų sudarytos saugios darbo sąlygos;

7. Tikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

8. Gauti iš pamainos viršininko, padalinio vadovo, sandėlininko informaciją reikalingą tinkamam savo funkcijų vykdymui;

9. Vykdyti visus įmonės administracijos įsakymus ir nurodymus;

10. Užtikrinti sandėlio patalpoje ir žinioje esančių materialinių vertybių apsaugą.
Darbuotojo atsakomybė

1. Materialinė;

2. Už efektyvų ir kokybišką darbų vykdymą;

3. Už automobilių saugos eksploatavimą;

4. Už materialinių vertybių apsaugą sandėlyje;

5. Už savo funkcijų vykdymą;

6. Už komercinių paslapčių saugojimą;

7. Už padarytą įmonei žalą dėl savo kaltės.
Pareigybės nuostatai ekspeditoriui:
Bendroji dalis
4. Darbuotojas tiesiogiai pavaldus logistikos direktoriui;
5. Darbuotoją priima ir atleidžia iš pareigų generalinis direktorius logistikos direktoriui rekomendavus;
6. Darbuotojas savo darbe vadovaujasi bendrovės įstatais ir įsakymais.
Darbuotojas turi žinoti

1. Sandėlių ūkio darbo organizavimo norminius aktus, nuostatas;

2. Prekių – materialinių vertybių technologines sąlygas;

3. Prekių – materialinių vertybių sandėliavimą it jų apsaugą;

4. Pakavimo – išktovimo darbus, naudojamą techniką;

5. Sveikatos ir saugos darbuotojo priešgaisrinės saugos, apsaugos pagrindus;

6. Prekių materialinių vertybių rūšis, asortimentą, charakteristiką, kokybės savybes, naudojimą apsaugą.
Darbuotojo teisės ir pareigos

1. Laikytis bendrovės vidaus tvarkos taisyklių;

2. Vydyti visus pamainos viršininko nurodymus;

3. Laikytis automatinio eksploatavimo taisyklių;

4. Nuolat kelti kvalifikaciją;

5. Teikti padalinio vadovui siūlymus dėl sandėlio veiklos;

6. Reikalauti, kad būtų sudarytos saugios darbo sąlygos;

7. Tikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

8. Gauti iš pamainos viršininko, padalinio vadovo, sandėlininko informaciją reikalingą tinkamam savo funkcijų vykdymui;

9. Vykdyti visus įmonės administracijos įsakymus ir nurodymus;

10. Užtikrinti sandėlio patalpoje ir žinioje esančių materialinių vertybių apsaugą.
Darbuotojo atsakomybė

1. Materialinė;

2. Už efektyvų ir kokybišką darbų vykdymą;

3. Už automobilių saugos eksploatavimą;

4. Už materialinių vertybių apsaugą sandėlyje;

5. Už savo funkcijų vykdymą;

6. Už komercinių paslapčių saugojimą;

7. Už padarytą įmonei žalą dėl savo kaltės.
5.1. SUSIPAŽINTI SU ĮMONĖS VALDYMO ORGANIZACINE STRUKTŪRA, PADALINIAIS, ATLIEKAMOMIS FUNKCIJOMIS, GAMINAMA PRODUKCIJA AR TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS.
UAB „VP MARKET“ struktūrą pateikiu 2 paveikslėjyje
UAB „VP MARKET“ struktūra

2 pav. UAB „VP MARKET“ struktūra

Žemiau pateikiu UAB„VP MARKET“ valdymo organizacinę struktūrą (3 pav):

3 pav. UAB„VP MARKET“ valdymo organizacinė struktūra

Logistikos padalinys UAB „VP MARKET“ yra labai svarbus. Jis užtikrina, kad vartotojai gautų prekes ir paslaugas, kai jų nori, kur ir kada jų pageidauja ir tokias, kokių jie pageidauja.

UAB „VP MARKET“ turi gamybos cechus:
1. kulinarijos cechas;
2. konditerijos cechas;
3. mėsos cechas.
UAB „VP MARKET“ parduotuvės:
1. Maxima XXX;
2. Maxima XX;
3. Maxima X;
4. Didmena.
5.

UAB „Maxima.Lt“ kitos paslaugos:
• UAB „VP Sauga“ – saugos paslaugos;
• UAB „VP Draudimas“ – draudimo brokerio įmonė;
• UAB „VP Reklama“ – reklamos agentūra;
• UAB „Eurokom“ – telekomunikacijos paslaugos;
• AB „Rudalita“ – automobilių stovėjimo aikštelių operatorius;
• FMĮ UAB „Naugvilda“ – finansų maklerio įmonė.

5.2. APIBŪDINTI LOGISTIKOS PADALINIO ORGANIZACINĘ VALDYMO STRUKTŪRĄ, SUSIPAŽINTI SU PAREIGYBĖS NUOSTATAIS, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAIS, LOGISTIKOS PADALINIO RYŠĮ SU KITAIS ĮMONĖS PADALINIAIS.
UAB „VP MARKET“ logistikos padalinio organizacinė valdymo struktūra (žr. 4 pav):

Priimti sprendimą dėl naujo paskirstymo kanalo suformavimo ar padaryti pakeitimų jau esančiame tenka dėl įvairių aplinkybių:
 Įmonė nori įvesti į rinką naują prekę;
 Naujai įsikūrusi įmonė ieško įėjimo į rinką;
 Atsiranda naujų pardavimo tarpininkų;
 Atsiranda naujų prekybos įmonių tipų;
 Padidėja vertikalioji konkurencija;
 Sukuriama naujų prekių logistikos technologijų;
 Esamas paskirstymo kanalas dirba nepatenkinamai.
Paskirstymo kanalo parinkimą įtakoja šie paskirstymo veiksniai:
 Rinkos veiksnių grupės;
 Prekės įmonės;
 Įmonės;
 Tarpininkai;
 Konkurencija.
Paskirstymo kanalo pasirinkimui įtakos turi daug su prekėmis, vartotojais, konkurentais ir įmone susijusių veiksnių:

PASKIRSTYMO KANALO PASIRINKIMO SPRENDIMAI UAB „VP MARKET“

Pasirinkdamas prekių paskirstymo kanalą, gamintojas turi priimti sprendimą dėl:
 Paskirstymo kanalo ilgio;
 Paskirtymo sistemos pločio;
 Bendradarbiavimo su kanalo dalyviais pobūdžio.
.1. Tiesioginis prekių paskirstymas

Tiesioginis prekių paskirstymas gali vykti dviem formomis:
 Per savus prekių pardavimo padalinius bei specialius darbuotojus;
 Per savarankiškus tarpininkus, veikiančius pagal gamybos įmonės nurodymus ir jo interesais.
2.2. Netiesioginis prekių paskirstymas

Netiesioginis prekių paskirstymas gali vykti įvairiomis formomis, besiskiriančiomis prekybos tarpininkų skaičimi ir jų veiklos pobūdžiu (didmeninė ar mažmeninė prekyba). Galima išskirti tris pagrindines netiesioginio prekių paskirstymo formas:
 Kai prekių judėjime nuo gamintojo iki vartotojo kelyje įsiterpia didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonė;
 Kai įsiterpia tik didmeninė prekybos įmonė;
 Kai įsiterpia tik mažmeninė prekybos įmonė.
Tiesioginio ir netiesioginio paskirstymo esminiai skirtumai matyti 6 paveikslėlyje

6. 2. ĮMONĖS TECHNOLOGINIU PROCESU.

PREKIŲ PRIĖMIMAS IR KONTROLĖ

PREKIŲ PRIĖMIMAS IR JŲ GAVIMO PATVIRTINIMAS:

Priėmimo kontrolė vykdoma perduodant prekę iš tiėkėjo pirkėjui. Yra tikrinami sekantys duomenys:
1 – siūntejo ir gavėjo koordinatės
2 – prekių kiėkis, numeris, svoris, rūšis
3 – įpakavimas.

Ant gauto važtaraščio uždedamas antspaudas. Įmonės tiekėjai ruošdamiesi priemti gaunamos medžiagos parengia medžiagų atvežimo planą. Rementys šiuo planu sandėlio darbuotojai sudaro kalendorinius darbo planus, paruošia vietas medžiagoms iškrauti ir laikyti. Perkant prekes reikia tinkamai organizuoti materialinių vertybių priėmimą pagal kiekį ir kokybę. Prekių gavima įrašomas į prekių gavimo knygą.

Pagrindinė prekių gavimo dokumentacija yra prekių sąskaita (žr. 2 priedą), susidedanti iš kelių sudėtinių dalių.

Viršutinė sąskaitos dalis:
• prekės gavėjo (pirkėjo) pavadinimas ir adresas
• prekės užsakymo data arba sutarties Nr
• prekių išsiuntimo data

Pagrindinė sąskaitos dalis:
• prekės kiekis, kaina ir suma
• bendra visų į sąskaitą įrašytų prekių suma
Be to, sąskaitose gali būti įrašytas transporto, kitų teikamų paslaugų išlaidos.

Apatinė sąskaitos dalis:
• mokėjimo sąlygos
• pretenzijų pareiškimo terminai
• taros vertė
• taikoma nuolaida
• siuntėjo parašai ir rekvizitai

Sąskaitos gali būti siunčiamos kartu su prekėmis, gaunamos auksčiau arba vėliau nei prekės (priklausomai nuo taikomos prekių transportavimo rūšies, dokumentų išsiuntimo tvarkos). Visi prekių gavimo dokumentai registruojami chronologine tvarka: gavimo Nr., sąskaitos Nr., gavimo ir patikrinimo datos, gavėjo kodas, bandra sąskaitų suma bei kiti rekvizitai. Prekių gavimo dokumentų duomenys perrašomi, kaip buvo auksčiau pažymėta, į pirminius materialiai atsakingų darbuotojų dokumentus.

PREKIŲ PATIKRINIMAS IR JŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Gera prekių kontrolė padeda UAB „VP MARKET“ įmonės vadovui būti įspėtam.
1 – apie visus gautus užsakymus
2 – apie visų nupirktų medžiagų panaudojimo tempą.
3 – apie tiekiamus kiekis ir tiekimo ciklus
4 – apie medžiagas grąžintas užsakovui.

Tokie duomenys padeda kontroliuoti prekių pirkimą ir patikrinimą. Prekės yra tikrinamos sandėlyje. Ten jų gautas kiekis lyginamos su dokumentuose esančiais skaičiais. Prekės yra patikrinamos užsakymu arba užsakymo patvirtinimo pagalba:
1 – prekių rūšys
2 – kiekis
3 – kokybė.

PREKIŲ GAVIMO DOKUMENTACIJA IR JOS APDOROJIMAS

Prekės iforminamos tuomet, kai jos jau yra sandėlyje. Tikrinamas tiekimo laikas. Prekių gavimo knygoje daromas įrašas apie prekių gavimą, prekų gavimas fiksuojamas buhaltėriu. Prekių gavimo knygoje prekes fiksuojamas remiantis važtaraščių. Reikalingos grafos:
• eilinis numeris
• prekių gavimo data
• lydraštis
• tiekėjas
• prekių rūšys
• atsakingas darbuotojas
Prekės yra išpakuojamos ir patikrinamos pagal kokybę, kiekį, asortimentą. Jeigu nėra jokių trūkumų ar broko, jos yra perduodamos į sandėlį, kur ir saugomos.

PRANEŠIMAS APIE PREKIŲ ATVIKYMĄ
Tiekėjas tiekia prekes. Sandėlis, gavęs prekes, siunčia į pirkimo skyrių pranešimą apie prekių gavimą.

Pirkimo skyrius palygina šitą pranešimą su užsakymu. Dar kartą kontroliuojamas, remiantis užsakymo kortelėje su patvirtintu pristatymo laiku, faktinis prekių atvykimo laikas.

Prekių pristatymas registruojamas užsakymo kortelėje:
– prekių pristatymo data
– kiekis
– pastabos

SĄSKAITA FAKTŪRA
Pirkimo skyrius gauna iš tiekėjo sąskaitą faktūrą (paštu arba kartu su prekemis). Sąskaitos duomenys įnešamį į bendrą sąskaitų knygą:
– sąskaitos numeris
– sąskaitos data
– atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė

Sąskaita faktūra turi būti palyginta su užsakymų.
1-PVM sąskaita – faktūra
2-“Prekių kiekis sandėlyje pagal gavimo dieną”.

UAB „VP Market“ pirkimų organizavimo strategija yra tokia – prieinamos kainos ir aukšta prekių kokybė; asortimento didinimas; naujų technologijų įdiegimas; ryšių su užsienio partneriais palaikymas ir plėtimas. Manau, kad strategija pasirinkta labai gerai. Nes įmonės pelnas kiekvienais metais kyla.
UAB“VP MARKET“ apyvarta per pastaruosius 4 metus padidėjo beveik 2 kartus. (žr. 3 lentelę)
3 lentelė

UAB „VP MARKET“ Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rumunijoje bei Bulgarijoje valdo prekybos tinklą, kurį sudaro prekybos centrai MAXIMA, MAXIMA X, MAXIMA XX, MAXIMA XXX, SAULUTĖ, SAULITE, T-MARKET, BAZĖ, ALBINUTA.
2006 m. kovo 20 d. duomenimis bendrovė Lietuvoje valdo 195 prekybos centrus, Latvijoje – 102, Estijoje – 26, Rumunijoje – 8, Bulgarijoje – 10.
„VP MARKET“ prekybos centrų ir parduotuvių skaičius atskirai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. (žr. 7 pav.)

7 pav. Prekybos centrų ir parduotuvių skaičius atskirai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Bendrovė „VP MARKET“ priklauso stambiausiai Lietuvoje privačių įmonių grupei, kuri mažmenine prekyba užsiima nuo savo veiklos pradžios 1992 m.
UAB „VP MARKET“ valdyba:
• Gintaras Marcinkevičius (valdybos pirmininkas);
• Mindaugas Bagdonavičius;
• Eglė Marcinkevičiūtė;
• Gintaras Mikulskas;
• Mindaugas Šimkus.
Pagal 2005 m. rezultatus, UAB„VP MARKET“ yra daugiausiai darbo vietų sukūrusi bendrovė, o pagal pardavimus ir paslaugas Lietuvoje – antroji, tai sudaro – 3.638.315 tūkst. Lt.
Vien UAB„VP MARKET“ centriniame sandėlyje dirba apie 300 darbuotojų.

UAB „VP MARKET“ tiekėjai yra UAB„Vilniaus pergalė“, UAB „Kraft“, UAB „Stumbras“, UAB „Gerovė“, UAB„Koslita“ ir kt.
Šis įmonės išsiplėtimas leido užimti tvirtas pozicijas rinkoje ir tapti patikimu tiekėju, siūlančiu platų kelių grupių asortimentą „iš vienų rankų“, UAB „VP MARKET“ yra tapusi lydere, prekiaujanti maisto ir pramoninėmis prekėmis.
UAB „VP MARKET“ centriniame sandėlyje dirba apie 300 darbuotojų. Darbuotojų pareigybės:
• darbininkai;
• valytojai;
• ekspeditoriai;
• apyskaitininkės;
• sandėlianinkai;
• vyr.sandėlininkai;
• komercijos vadybininkai;
• vadybininkai ir kt.

9 pav. UAB „VP MARKET“ sandėlių shemą

Įmonė vykdo importo ir eksporto operacijas. Daugiausi eksportuoja į Latvijos sandėlius, yra užfiksuotas 1 eksportas į Slovakiją, 3 į Bulgariją, nors turi 8 parduotuves ir Rumunijoje, tačiau į šitą šalį dar UAB „VP MARKET“ neeksportavo.

Pagrindiniai UAB „VP MARKET“ veiklos dokumentai

Įmonės veikla įforminama įvairių rūšių dokumentais, kuriuos galima sugrupuoti:
1. Organizaciniai dokumentai – įstatai, steigimo sutartis, struktūra ir etatų sąrašas, pareiginiai nuostatai, vidaus darbo taisyklės.
2. Tvarkomieji dokumentai – veiklos įsakymai, nurodymai, sprendimai, potvarkiai.
3. Personalo dokumentai – personalo ir atostogų įsakymai, darbo sutartys, asmens bylos, asmens kortelės.
4. Apskaitos dokumentai – didžioji knyga, metinės ataskaitos, buhalteriniai balansai, pajamų ir išlaidų sąskaitos, patikrinimų, inventorizacijos aktai, planai, ataskaitos, sąmatos, PVM sąskaitos-faktūros, kasos knygos, važtaraščiai, atlyginimų žiniaraščiai, kasos pajamų orderiai, kasos išlaidų orderiai ir kt.
5. Informaciniai dokumentai – aktai, raštai, archyvo pažymėjimai, pažymos, rekomendacijos, telegramos, telefonogramos, tarnybiniai pranešimai, protokolai ir kt.
6. Iš valstybinių institucijų, savivaldybių įmonės gauna dokumentų, reglamentuojančių įvairias veiklos sritis (mokesčių, darbo organizavimo, aplinkos apsaugos ir pan.). Šie dokumentai sudaro norminių dokumentų grupę.
7. Atskirą grupę gali sudaryti komercinės sutartys (kontraktai), kurie yra pagrindiniai verslo dokumentai.

13. ĮVERTINTI LOGISTIKOS ĮMONĖS VADOVO VADOVAVIMO STILIŲ. PATEIKTI NUOMONĘ APIE LOGISTIKOS ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATYVUMĄ, DARBUOTOJŲ DARBO NAŠUMĄ, DARBO IMLUMĄ. ĮVERTINTI ĮMONĖS STIPRIĄSIAS IR SILPNĄSIAS PUSES,PLĖTROS GALIMYBES.

ĮVERTINTI LOGISTIKOS ĮMONĖS VADOVO VADOVAVIMO STILIŲ. PATEIKTI NUOMONĘ APIE LOGISTIKOS ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATYVUMĄ, DARBUOTOJŲ DARBO NAŠUMĄ, DARBO IMLUMĄ.

Susipažinusi su savo praktikos vadovu pagalvojau, kad jo vadovavimo stilius yra autokratinis vadovavimo stilius, kur vadovas vienas priima sprendimus, tikisi, kad kiti vykdys jo užduotis be jokių klausimų. Maniau, kad vadovas yra pats linkęs viską spręsti.
Tačiau laikui bėgant pakeičiau savo nuomonę. Manau, kad mano pasirinktos įmonės vadovavimo stilius yra liberalus.
Liberalusis vadovavimo stilius pasižymi minimaliu vadovo kišimusi į pavaldinių veiklą. Vadovas nedemonstruoja savo vadovaujančios padėties, nes nėra įsitikinęs savo kaip vadovo užimama padėtimi ir kompetencija. Šis stilius tinka individuliam ir kūrybiškam darbui, pvz. pedagogų ar mokslininkų kolektyve.

ĮVERTINTI ĮMONĖS STIPRIĄSIAS IR SILPNĄSIAS PUSES, PLĖTROS GALIMYBES.

Stiprybės
Užima didžiausią rinkos dalį tarp maisto produktų ir pramoninių prekių prekybos;
Įmonėje dirba patyrę specialistai;
Įmonė sugalvoja vis įvairesnį asortimentą;
Produktai visada kokybiški ir švieži;
Turi didelį pirkėjų pasitikėjimą;
Gerai išplėtotas paskirstymas.
Silpnybės
Gali pasenti technologijos.
Galimybės
Naujos rinkos Europos Sąjungoje;
Mažėjanti konkurencija, nes įmonė užvaldo vis daugiau rinkos;
Ekonominis augimas turės geros įtakos įmonės veiklai.

Išvados
UAB „VP MARKET“ – nuolat auganti privati Lietuvos įmonė, didžiausio Baltijos šalyse mažmeninės maisto produktų ir pramoninių prekių prekybos tinklo operatorė. Bendrovė „VP MARKET“ priklauso stambiausiai Lietuvoje privačių įmonių grupei, kuri mažmenine prekyba užsiima nuo savo veiklos pradžios 1992 m. Bendrovė „VP MARKET“ yra Lietuvos prekybos rinkos lyderė, užimanti apie 34 proc. mažmeninės prekybos rinkos. Pagrindinė veikla – maisto produktų ir pramoninių prekių prekyba.
UAB“VP MARKET“ apyvarta per pastaruosius 4 metus padidėjo beveik 2 kartus.
UAB „VP MARKET“ Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rumunijoje bei Bulgarijoje valdo prekybos tinklą, kurį sudaro prekybos centrai MAXIMA, MAXIMA X, MAXIMA XX, MAXIMA XXX, SAULUTĖ, SAULITE, T-MARKET, BAZĖ, ALBINUTA.
2006 m. kovo 20 d. duomenimis bendrovė Lietuvoje valdo 195 prekybos centrus, Latvijoje – 102, Estijoje – 26, Rumunijoje – 8, Bulgarijoje – 10.
Užima didžiausią rinkos dalį tarp maisto produktų ir pramoninių prekių prekybos;Įmonėje dirba patyrę specialistai; įmonė sugalvoja vis įvairesnį asortimentą; produktai visada kokybiški ir švieži; turi didelį pirkėjų pasitikėjimą; gerai išplėtotas paskirstymas.
Galimybės: naujos rinkos Europos Sąjungoje; mažėjanti konkurencija, nes įmonė užvaldo vis daugiau rinkos; ekonominis augimas turės geros įtakos įmonės veiklai.

Literatūra

1. Balkevicius V. Komerciios vadvha. – Vilnius. 2000. – ISBN 9986-546-80-X
2. Bučiūnienė.I. Pardavimo valdymas.- Kaunas. 2002. ISBN 9955-09-206-8
3. Daukantas A. Marketingo ir logistikos rūšys // Marketingo teorijos ir metodai: mokslinės – praktinės konferencijos, vykusios Kaune 2000m. spalio 26-227 d. medžiaga. – Kaunas, 2000 (3), p. 66-71.
4. http://www.vpmarket.lt/lt/index.php
5. http://www.vpmarket.lt/lt/naujienos.php?id=285&type=6
6. http://www.maxima.lt/naudinga-informacija/Karjera/siulome-darba/

Leave a Comment