Verslo praktikos įmonėje darbas

VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJA
KAUNO SKYRIUS

grupės studentė

VERSLO PRAKTIKOS SAVARANKIŠKAS DARBAS
UAB “PRIENŲ BALDAI”

_____________________
(įvertinta)

_____________________
(parašas)

_____
(dėstytojo vardas,pavardė)

_____________________
(data)

KAUNAS 2005
2
TURINYS

1.UAB “Prienų baldai parduotuvė (aprašymas) 3
2.Įmonės skyriai 4
2.1. Pirkimų-pardavimų skyrius …..4
2.2. Personalo skyrius …..6
2.3. Buhalterijos skyrius …..6
3.Valdymas 7
4.UAB “Prienų baldai” turtas 7
4.1. Turtas ir įsipareigojimai 8
4.2. Ilgalaikis turtas 8
4.3. Trumpalaikis turtas …..9
5.Materialinių išteklių srautų judėjimo organizavis ir planavimas 9
6.UAB “Prienų baldai konkurencingumas 10
7.Kokybė 10
8.Verslo sąlygos su užsienio šalimis 10
9.Įmonės ryšiai su valstybės , savivaldybių institucijomis 11
10.Išvados 13
11.LITERATŪRA 14

3
UAB “Prienų baldai” parduotuvė

Kietų baldų (virtuvinių komplektų, spintų, miegamųjų komplektų, komodų ir t.t.)gamybos įmonė uždaroji akcinė bendrovė “Prienų baldai” įkurta 2002 m. Šiuo metu įmonėje dirba kvalifikuotas, darnus 10 asmenų jaunas kolektyvas. Įmonė turi nuosavas gamybines patalpas.
Šiandien įmonė gali pasiūlyti 10 skirtingų modelių miegamųjų komplektų. Prisitaikydami prie augančių klientų poreikių, gamina ir nestandartinių matmenų užsakymus. Ši įmonė prekiauja moderniais baldais, turi savo pastovius klientus, vertina juos ir skiria ypatingą dėmesį tarpusavio sutarimo vykdymui, nes jie yra neatsiejama jos dalis.
Be kietų baldų gamybos, nuo 2004 m. gruodžio 3 d. įmonė bendradarbiauja su UAB “Plungės baldais”. UAB “Plungės baldai” gamina apie 22 skirtingų modelių minkštų baldų komplektų. Platus gubelenų pasirinkimas.
Įmonės direktorius rūpinasi darbuotojais. Šiais metais visi įmonės darbuotojai ir direktorius buvo nuvažiavę į Vilnių “litexpo” baldų parodą.
Parduotuvėje tvarkingai sudėlioti baldai, nesugrūsti. Kiekvienas baldų komplektas išdėstytas taip, kad žmogus matytytų kaip tie baldai atrodys kambaryje. Prie kiekvieno minkštų baldų komplekto priderinti baldai (staliukas, sekcija, spintelė ir pan.).

4
ŠIOJE ĮMONĖJE YRA ŠIE SKYRIAI:
PIRKIMŲ-PARDAVIMŲ SKYRIUS

Pirkimų-pardavimų skyriuje reikalingi kasos dokumentai, nes įmonės turtas, turi būti atskirtas nuo įmonės savininko turto, taip pat ir nuo jo turimų asmeninių pinigų. Todėl įmonės grynųjų pinigų sumos padidėjimas ir sumažėjimas turi būti registruojami Ūkinių operacijų registracijos žurnalo skiltyje KASA.
Prieš pradedant Ūkinių operacijų registracijos žurnale registruoti operacijas, susijusias su grynųjų pinigų judėjimu, pirmiausia reikia išsiaiškinti reikalavimus kasos dokumentų pildymui, jų registravimui apskaitos dokumentuose. Dar svarbu žinoti, kaip įmonėje turi būti naudojami kasos aparatai, kokie nustatyti reikalavimai dokumentams, susijusiems su jų naudojimu.

KASOS OPERACIJOS
Norminiai aktai, reglamentuojantys kasos dokumentų naudojimą
Eil.
Nr.
Reglamento pavadinimas
Priėmimo data ir numeris
Pastabos

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.
2000 02 17
Nr. 179
Nustatė kasos darbo organizavimą visoms įmonėms, tarp jų ir individualioms įmo-nėms.

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl spe-cialiųjų apskaitos dokumentų blankų užsakymų, gamybos, technologinės apsaugos , platinimo, įsigijimo, naudojimo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“.
1996 10 24
Nr. 1230
Nustatė kasos pajamų orderių naudojimo tvarką.

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo“.
1999 06 04
Nr. 664
Nustatė, kad grynųjų pinigų priėmimo kvitai (forma Nr. 10) turi būti registruojami teritorinėje mokesčių inspekcijoje.

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl inven-torizacijos tvarkos patvirtinimo“
1999 06 03
Nr. 719
Nustatė grynųjų pinigų inventorizavimo tvarką

LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ buvo patvirtintos kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės.
Aptarsime kasos dokumentų naudojimą. Prie jų priskiriami kasos pajamų orderis ir kasos išlaidų orderis.
Kasos pajamų orderiai specialiems apskaitos dokumentams priskiriami pagal LR Vyriausybės nutarimą Nr. 1230. Šiame nutarime nustatyta, kad kasos pajamų orderiai turi būti išrašomi pinigų priėmimo į kasą dieną. Jie rašomi blankuose, įsigytuose nutarimo nustatyta tvarka. Be buhalterinės apskaitos pagrindų įstatyme nurodytų privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų, nustatyti kasos pajamų orderių privalomi rekvizitai: kasos pajamų orderiai (kvito) serija ir numeris, išspausdinti spaustuvėje .
Kasos pajamų orderiai naudojami ir įplaukoms valiuta į kasą pajamuoti. Atliekant operacijas grynaisiais pinigais užsienio valiuta, naudojami tie patys dokumentų blankai, tik juose papildomai nurodoma valiutos rūšis.
Remiantis Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu, piniginių dokumentų taisyti negalima. Jei pildant suklystama, kasos pajamų orderis toliau nepildomas, įstrižai stambiu įriftu užrašoma sugadinta, kitoje pusėje nurodoma, kur padaryta klaida, ir pasirašoma dokumentą išrašiusio asmens (įmonės savininko). Toks kasos pajamų orderis turi būti saugomas 10 metų. Kai, išrašius pajamų orderį, paaiškėja, kad pinigai nebus mokami, įstrižai stambiu šriftu užrašoma anuliuota, nurodoma priežastis, įforminama ir saugoma kaip sugadinimo atveju. Įsidėmėta, kad kasos pajamų orderiai be atplėšiamos dalies (kvito) negali būti laikomi sugadintais ar anuliuotais.
Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderius. Jie priskiriami prie tipinių apskaitos dokumentų. Kasos iūlaidų rderiai išrašomi, kai:
išduodami pinigai įnešti į banko sąskaitą;
išmokami avansai ūkio išlaidoms, komandiruotėms;
išmokami pinigai fiziniams asmenims pagal autorines, rangos, pirkimo-pardavimo sutartis;
išmokami atlyginimai darbuotojams;
kitais pinigų išmokėjimo atvejais.
Kasos išlaidų orderiai yra piniginiai dokumentai, todėl juos taisyti draudžiama. Jeigu pinigai išmokami pagal kasos išlaidų orderį asmeniui, kuris nėra tos įmonės darbuotojas, kasos
6
išlaidų orderyje turi būti nurodoma: asmens vardas, pavardė, asmens kodas, paso numeris ir gavėjo nurodyta gyvenamoji vieta. Pinigų gavėjas, priimdamas pinigus, pasirašo kasos išlaidų orderyje, kuriame įrašoma gauta suma: litai – žodžiais, centai – skaičiais. Jeigu kasos išlaidų orderyje nėra pinigų gavėjo parašo, laikomasi nuostatos, kad pagal orderį neišmokėti.
PERSONALO SKYRIUS

Personalo skyriaus vadovo funkcijos:
Įdarbina ir atleidžia iš darbo firmos darbuotojus;
Koordinuoja išsiunčiamos ir gaunamos korespondencijos apdorojimo eigą

Personalo skyriaus atliekami veiksmai:
1.gaunamų dokumentų registravimas ir skirstymas;
2.siunčiamų dokumentų registravimas ir išsiuntimas;
3.darbuotojų darbo laiko apskaitos vedimas;
4.atlyginimų skaičiavimas;
5.išmokėtų kvitų pildymas;
6.darbuotojų susirinkimų organizavimas (firmos veiklos aptarimas).

BUHALTERIJOS SKYRIUS

Buhalterijos skyriaus vadovo funkcijos:
1.kontroliuoja apmokėjimo terminus;
2.teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo.
3.sudaro balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą;
4.kontroliuoja pavaldinių darbą;
Buhalterijos skyriaus darbuotojų funkcijos:
1.atidaro ir veda sąskaitas į bendrąjį žurnalą;
2.įrangos ir nusidėvėjimo apskaita;
3.darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
4.pardavimų analizavimas;
5.finansinė atskaitomybė;
6.informacijos tiekimas pirkimų ir pardavimų skyriams;
7.atlyginimų išmokėjimas
8.klaidų ieškojimas ir taisymas.
7
Šioje įmonėje direktorius vertina kiekvieną darbuotoją, už gerai atliktą darbą negaili pagyrimo. O jei darbuotojas nusižengia vidaus taisyklėms ar blogai atlieka paskirtas užduotis, neskiria jam bausmės, bet perspėja, kad darbuotojas stengtūsi nedaryti nusižengimų.
UAB “Prienų baldai” parduotuvėje visada atlyginimai mokami laiku, du kartus per mėnesį (avansas 24 dieną, o atlyginimas 9 dieną). Jei darbuotojas išeina atostogauti, tai jam išmokami “atostoginiai” paskutinę jo darbo dieną .

VALDYMAS:

PARDAVĖJA ADMINISTRATORĖ BUHALTERĖ

DIREKTORIUS

DIZAINERIS

CECHO VADOVAS

DARBININKAI (gamina baldus)

UAB “PRIENŲ BALDAI” TURTAS:

Turtas – materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės, kurias valdo ir naudoja ir (arba) kuriomis disponuoja įmonė, ir kurias naudojant tikimasi gauti ekonominės naudos.
Ilgalaikis turtas – turtas, kuris naudojamas įmonės ekonominei naudai gauti ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė ne mažesnė už įmonės nusistatytąją.
Ilgalaikis įsipareigojimas – įsipareigojimas, už kurį įmonė privalės atsiskaityti vėliau nei per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos.
Trumpalaikiai įsipareigojimai – įsipareigojimai, už kuriuos įmonė privalės atsiskaityti per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos arba per vieną įmonės veiklos ciklą.
Trumpalaikis turtas – turtas, kurį įmonė sunaudoja ekonominei naudai gauti per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą.

8
TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Balanse turtas ir įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
2. Ilgalaikiam turtui priskiriamas nematerialusis, materialusis ir finansinis turtas.
3. Trumpalaikis turtas – turtas, kurį tikimasi realizuoti arba sunaudoti per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos arba per vieną įprastinį įmonės veiklos ciklą. Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, nebaigtos vykdyti sutartys, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kurių naudojimo laikotarpis nėra ribotas, bei kitas turtas, kuris atitinka trumpalaikio turto apibrėžimą.
4. Ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įmonė turės įvykdyti vėliau nei per ateinančius vienerius metus nuo balanso sudarymo datos. Ilgalaikiai įsipareigojimai apima įmonės įsiskolinimus bei įsipareigojimus prekybos partneriams, kredito įstaigoms, valstybės institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims. Ilgalaikiams įsipareigojimams taip pat priskiriamos trumpalaikės paskolos, jei jų grąžinimo terminas pratęstas arba yra sudaryta pakartotinio finansavimo sutartis ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.
5. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kurie turi būti įvykdyti per vieną įmonės įprastinės veiklos ciklą arba per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos. Trumpalaikiai įsipareigojimai apima įmonės įsiskolinimus bei įsipareigojimus prekybos partneriams, kredito įstaigoms, valstybės institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims. Trumpalaikiams įsipareigojimams taip pat priskiriama ilgalaikių įsiskolinimų ir įsipareigojimų dalis, kuri turės būti apmokėta (įvykdyta) per vienerius metus.
ILGALAIKIS TURTAS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje parodomas nematerialusis, materialusis ir finansinis turtas.
2. Nematerialusis turtas – nepiniginis, neturintis fizinės formos turtas, kuris naudojamas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, valdymo tikslams arba nuomai. Nematerialusis turtas balanse parodomas likutine verte. Nematerialiojo turto apskaitos reikalavimus nustato 13-asis verslo apskaitos standartas „Nematerialusis turtas“.
3. Materialusis turtas – fizinę formą turintis turtas, kuris naudojamas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, valdymo tikslams arba nuomai. Materialusis turtas balanse parodomas likutine verte. Materialiojo turto apskaitos reikalavimus nustato 12-asis verslo apskaitos standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“.

9
4. Finansinio turto straipsnyje pateikiama informacija apie ilgalaikį finansinį turtą. Finansinio turto apskaitos reikalavimus nustato 18-asis verslo apskaitos standartas „Finansinės priemonės“.
TRUMPALAIKIS TURTAS

1. Trumpalaikio turto straipsnyje parodomos atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, per vienerius metus gautinos sumos, kitas trumpalaikis turtas bei pinigai ir pinigų ekvivalentai.
2. Atsargos balanse parodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargų apskaitos reikalavimus nustato 9-asis verslo apskaitos standartas „Atsargos“.
3. Per vienerius metus gautinos sumos parodomos grynąja verte, atėmus įvertintas neatgautinas sumas.
4. Kito trumpalaikio turto straipsnyje parodomas trumpalaikis finansinis turtas bei kitas trumpalaikis turtas, kuris nebuvo parodytas kituose turto straipsniuose.
5. Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje parodomi banke ir kasoje esantys pinigai įvairia valiuta bei pinigų ekvivalentai.
6. Sukauptos pajamos parodomos gautinų sumų straipsniuose, o ateinančio laikotarpio sąnaudos – išankstinių apmokėjimų straipsniuose. Jeigu sukauptų pajamų ir ateinančio laikotarpio sąnaudų sumos yra reikšmingos, jos gali būti rodomos atskiromis eilutėmis ir paaiškinamos aiškinamajame rašte.

MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS
IR PLANAVIMAS

UAB “Prienų baldai” parduotuvėje yra daug įvairių baldų po vieną komplektą. Kadangi dauguma klientų nori užsisakyti individualiai baldus (kitais matmenimis, kitu gubelenu ir pan.), tai neapsimoka įmonei užsipirkti daug baldų ir sandėliuoti tokius pačius baldus, kurie yra parduotuvėje.
Jeigu klientas nuperka baldą esantį parduotuvėje, tai per savaitę pagaminamas kitas baldas. Dažniausiai pasitaiko, kad pagal esantį parduotuvėje baldą žmogus užsisako panašų – pakoreguoja matmenis, spalvą ir pan. Arba nupasakoja parduotuvės dizaineriui ko jis nori, kai dizaineris nubraižo baldo brėžinį ir apskaičiuoja kainą, klientas užsisako baldus (labai retai kada atsisako), o darbininkai pagamina.
10
UAB “PRIENŲ BALDAI” KONKURENCINGUMAS

UAB “Prienų baldai” parduotuvė Prienuose turi nedaug konkurentų, nes Prienuose yra (be šios parduotuvės) 2 baldų parduotuvės: viena maždaug 300 kvadratinių metrų, prekiauja Vokiškais baldais, o kita apie 40 kvadratinių metrų, prekiauja Lenkiškais baldais.
UAB “Prienų baldai” parduotuvė pranašesnė už minėtas parduotuves tuo, kad šioje parduotuvėje pirkėjas gali užsisakyti nestandartinius baldus (įvairių matmenų, spalvų ir pan.). Įmonės dizaineris gali nuvažiuoti pas klientą (jam paprašius) į namus išmatuoti patalpas ir pagal jas įmonės darbuotojai pagamina baldus.(Pvz .: virtuvė. Be tikslių išmatavimų modernios virtuvės tikrai neišeitų pagaminti).
Dar vienas pranašumas tas, kad ši įmonė prekiauja Lietuviškais baldais, nes dauguma pirkėjų nevertina Lenkiškų baldų, nes jų prasta kokybė. Pastaruoju metu (mano praktikoje) pirkėjai labiausiai vertina Lietuviškus baldus.
KOKYBĖ

Baldų kokybė – tai panaudotos medžiagos, kokybiškas surinkimas, naudojimo patogumas, išvaizda ir tarnavimo laikas.
UAB “Prienų baldai” parduotuvė prekiauja kokybiškais baldais. Šioje parduotuvėje kieti baldai (spintos, stalai, sekcijos ir pan.) gaminami su PVC kantu. Kietų baldų gamyboje svarbiausia, kad būtų ilgalaikė furnitūra, nes kai sugenda furnitūra (bėgeliai, vyriai ir pan.) baldas susikraipo. Todėl šioje įmonėje montuojama kokybiška furnitūra. Gaminant virtuves dažniausiai naudojami Vokiški stalviršiai, nes jie labai patvarūs, nebijo drėgmės.
Minkšti baldų komplektai gaminami su spyruokliniais blokais, labai patogu ant jų sėdėti ar miegoti. Jie gaminami su “Dinaso”, “Litenos” ir “Audėjo” gubelenais. Šie gubelenai labai gerai valosi. “Litenos” gubelenai padengti teflonine apsauga – specialiu apsauginiu sluoksniu, ilgai neleidžiančiu įsigerti įvairiems skysčiams, netikėtai patekusiems ant baldų paviršiaus.

VERSLO SĄLYGOS SU UŽSIENIO ŠALIMIS

UAB “Prienų baldai” įmonei yra galimybė importuoti baldus iš Lenkijos, nes įmonė turi savo nuosavą mikroautobusą, o Lenkija yra netoli Lietuvos ir joje daug pigesni baldai . Tačiau įmonė neketinė prekiauti Lenkiškais baldais, nes dauguma pirkėjų ateina į šią parduotuvę būtent dėl to, kad joje vien tik Lietuviški baldai.

11
ĮMONĖS RYŠIAI SU VALSTYBĖS VALDŽIOS , SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMIS

Lietuvos mokesčių sistema apima mokesčius, mokamus į valstybės (savivaldybių) biudžetus bei fondus. Lietuvos Respublikos komesčių administravimo įstatyme yra nurodyti šie mokesčiai ir valstybės rinkliava:
pridėtinis vertės mokestis;
akcizai;
gyventojų pajamų mokestis;
įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis;
žemės mokestis;
mokestis už valstybinius gamtos išteklius;
naftos ir dujų išteklių mokestis;
mokestis už aplinkos teršimą;
konsulinis mokestis;
žyminis mokestis;
paveldimo turto mokestis;
privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
įmokos į garantinį fondą;
valstybės rinkliava;
loterijų ir azartinių lošimų mokestis;
mokesčiai už pramoginės nuosavybės objektų registravimą;
valstybinio socialinio draudimo įmokos;
pelno mokestis;
baltojo cukraus virškvočio mokestis;
kvotinio cukraus gamybos mokestis;
papildomas cukraus gamybos mokestis;
muitai;
atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą;
mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise.
Valstybės mokesčių inspekcija (VMI) yra atsakinga už nurodytą mokesčių, išskyrus muitus, administravimą Lietuvos Respublikoje. Už muitų administravimą yra atsakinga Lietuvos Respublikos muitinė. Valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos yra centrinis mokesčių administratorius, o teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos – vietos mokesčių
12
administratoriai. VMI pagrindiniai uždaviniai yra padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti savo
teises ir atlikti pareigas, įgyvendinti mokesčių įstatymus ir užtikrinti, kad mokesčiai į biudžetą būtų sumokėti.
Mokesčius ir kitas įmokas į biudžetus bei fondus reglamentuoja atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai. Išsamią informaciją apie Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamus mokesčius: teisės aktus; reglamentuojančius atitinkamus mokesčius bei jų administravimą; mokesčių komentarus bei jų administravimą; mokesčių komentarus ir paaiškinimus; mokesčio mokėjimą; mokesčio objektą; mokesčio tarifą; mokesčio apskaičiavimo reikalavimus; mokesčio sumokėjimo terminą bei informaciją apie mokesčių lengvatas ir kt. (galima rasti valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje).
Valstybinio socialinio draudimo įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

UAB “Prienų baldai” įmonė privalo mokėti šiuos mokesčius:

privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
įmokos į garantinį fondą;
valstybinio socialinio draudimo įmokos;
pelno mokestis;

13
IŠVADOS

14

LITERATŪRA

1.UAB “PRIENŲ BALDAI”.
2.www.google.lt
3.www.svv.lt