Verslo plano parengimas

Verslo plano struktūra

Verslo planas – tai išsamus, aiškios struktūros dokumentas, aprašantis, ko įmonė siekia ir kaip ketina savo tikslus įgyvendinti. Verslo planas yra įvairių technologinių ir finansinių dokumentų, analizių ir skaičiavimų apibendrinimas, kuriuo grindžiama verslo idėja ir įmonės strategija. Tai patogi, plačiai paplitusi supažindinimo su projektu, kuriame siūloma dalyvauti arba kurį siūloma finansuoti, forma.

Pateikiame rekomenduojamą verslo plano struktūrą, su kiekvienos dalies turinio detaliu aprašymu:

1. Verslo plano santrauka 2. Verslo idėja. Produktas ar paslauga 3. Rinka ir konkurencija 4. Rinkodara ir pardavimai 5. Verslo organizavimas 6. Valdymas ir da

arbuotojai 7. Įgyvendinimas 8. Galimybės ir rizika 9. Finansų planas ir finansų strategija 10. Priedai

Čia galite parsisiųsti ir ES struktūrinių fondų paraiškų rekomendacijas verslo planui.

Verslo plano santrauka

Tai informatyviausia verslo plano dalis. Ji formuoja bendrą įspūdį apie verslo sumanymo efektyvumą.Šią dalį reikia pateikti dalykiškai, bet sykiu ir emocingai. Informaciją galima išdėstyti įvairiai. Vienas iš būdų – trumpai atskleisti kiekvieno plano skyriaus esmę. Būtina pateikti tikslų įmonės pavadinimą, adresą ir telefoną, nurodyti atsakingo asmens vardą, pavardę, telefoną. Tada trumpai apibūdinami verslo tikslai ir supažindinama su finansuotojo iš ši

io projekto gaunama nauda. Reikia nurodyti verslo sritį ir etapą (kūrimasis ar veiklos plėtra), glaustai aprašyti įmonės istoriją (ką ji veikia šiuo metu ir ko žada imtis ateityje), paminėti visus įmonės pranašumus. Verta supažindinti su pagrindinių įmonės darbuotojų kvalifikacija ir ve
erslo patirtimi. Verslo plano santraukoje taip pat turėtų būti glaustai aprašyti gaminami produktai ar teikiamos paslaugos, nurodant, kuo jie išsiskiria iš kitų, bei trumpai apibūdinant konkurenciją šioje verslo srityje, į kokius ir kiek vartotojų bus orientuota veikla. Reikia tiksliai nurodyti, kiek reikės papildomų lėšų ir kur numatoma jų gauti (paskola, akcijų pardavimas ir t. t.). Jei ketinama kreiptis į banką kredito, reikia pažymėti, kokiam laikotarpiui bus skolinamasi, kokios palūkanos bus mokamos, kaip bus grąžinama paskola, taip pat kokios yra garantijos. Be to, dar trumpai išdėstomas lėšų panaudojimas ir paminimi pagrindiniai finansinės ataskaitos duomenys.

į pradžią

Verslo idėja. Produktas ar paslauga

Jūsų verslo pagrindas – inovatyvi produkto ar paslaugos idėja bei jos nauda galutiniams vartotojams. Verslo idėja vertinama pagal tai, ar yra perspektyvi, pakankamai pelninga, kada du

uos pelno ir ar atitinka konkurencingo verslo modelį. Labai svarbi verslo plano dalis – įmonės tikslų ir misijos apibrėžimas. Visą verslo planavimą dera pradėti nuo tikslų apibrėžimo. Jie turi būti formuluojami trumpai, tiksliai, aiškiai ir logiškai. Verslas apibrėžiamas vartotojų norais ir lūkesčiais, kuriuos tenkina įmonės gaminamas produktas ar teikiama paslauga. Taigi kiekvieno verslo tikslas ir yra tenkinti vartotojų lūkesčius.

Pateikiame rekomendacinę idėjos aprašymo formą. Ji nėra privaloma ir niekaip neįtakoja Jūsų verslo plano vertinimo. Pristatyti idėją siūlytume kūrybiškai, jei yra galimybė ir at

titinka temą – rekomenduojame pateikti ir vizualių detalių.

Rekomenduojama verslo plano verslo idėjos dalies forma:

2. Verslo idėja. REKOMENDACIJA: Šiame skyriuje pristatoma planuojamo įgyvendinti verslo idėja. Verslo idėja vertinama pagal tai, ar yra perspektyvi, pakankamai pelninga, kada duos pelno ir ar atitinka konkurencingo verslo modelį.

2.1 Idėjos aprašymas (produktas ar paslauga) REKOMENDACIJA: Šioje skiltyte turite atsakyti į klausimus: Kokia yra Jūsų verslo idėja? Ar ši idėja originali? Koks jos išskirtinis požymis? Ar idėja apsaugota?

2.2 Projekto tikslai REKOMENDACIJA: Visą verslo planavimą dera pradėti nuo tikslų apibrėžimo. Jie turi būti formuluojami trumpai, tiksliai, aiškiai ir logiškai. Jie turi apibūdinti verslo projekte numatomą verslo sritį, kurioje įmonė dirbs. Šioje skiltyje reikėtų pristatyti ir kokie numatomi sekantys produkto ar paslaugos vystymo žingsniai.

2.3 Nauda vartotojui REKOMENDACIJA: Šioje skiltyje reikėtų pristatyti kas yra jūsų klientų tikslinė grupė. Verslas apibrėžiamas vartotojų norais ir lūkesčiais, kuriuos tenkina įmonės gaminamas produktas ar teikiama paslauga. Taigi kiekvieno verslo tikslas ir yra tenkinti vartotojų lūkesčius. Šioje skiltyje taip pat tikslinga apibūdinti projekto rezultatus, pasekmes ir poveikį.

į pradžią

Rinka ir konkurencija

Šiame skyriuje verslo planuotojas, siekdamas įvertinti, kiek rinkoje gali tilpti tam tikrų produktų ar paslaugų, nustato esamos rinkos paklausos apimtį ir sudėtį. Tam surenkama informacija apie esamų produktų, subproduktų ir pakaitalų rinkas, vertinama esamų produktų rinkų plėtra ir perspektyvos, nustatomi vartotojai, jų tipai, paklausos tenkinimo būdai. Būtina surinkti ir apibendrinti duomenis apie konkurentų veiklą, nustatyti savo įmonės ir konkurentų pajėgumo santykį.

į pradžią

Rinkodara ir pardavimas

Šioje verslo plano dalyje siekiama išsiaiškinti sėkmingo pardavimo prielaidas. Tam parengiamos šios priemonės:

– rinkodaros tikslai ir strategija, – kainodara, prekių (paslaugų) realizavimo schema, – pardavimą skatinantys metodai, – klientų aptarnavimo sistema, – reklamos kampanija, – įmonės ir jos prekių ar paslaugų įvaizdį formuojančios priemonės.

į pradžią

Verslo organizavimas

Šiame skyriuje reikia suprojektuoti organizacinę ir funkcinę įmonės vidaus struktūrą, verslo dalyvių ryšių schemą ir aprašyti darbo organizavimo, pareiginio pavaldumo sistemą. Atskira šio skyriaus tema – verslo kiekybinio ir kokybinio diversifikavimo schema, numatanti gamybos (paslaugos) eigos schemą: nuo naujovių tyrimo ir diegimo iki parduotų produktų garantinės priežiūros.

į pradžią

Valdymas ir darbuotojai

Šioje verslo plano dalyje aprašomas įmonės valdymas ir darbo organizavimas: darbuotojų ir pamainų skaičius, sezoniškumas, vadovaujantys asmenys, informacija apie darbo apmokėjimą, specialistų atranką, rotacijos ir karjeros principus.

į pradžią

Įgyvendinimas

Šiame verslo plano skyriuje pateikiama dvejopa informacija. Pirmiausia tai išsamus kalendorinis investicinio laikotarpio planas, kuriame nurodytos visos išlaidų grupės, išskiriant statybos ir montavimo darbų, įrangos įsigijimo ir montavimo darbų finansavimą, personalo mokymą ir finansus apyvartos kapitalui suformuoti. Planuojant didelės apimties gamybą, būtina parengti kalendorines žaliavų ir atsargų schemas. Jeigu numatoma kasmet įvesti arba pakeisti daugiau kaip 20 procentų asortimento, reikia paruošti įvedamos produkcijos finansavimo planus.į pradžią

Galimybės ir rizika

Šiame skyriuje verslininkas numato pesimistinį, optimistinį ir labiausiai tikėtiną verslo plėtros modelį. Visais atvejais pasitelkus finansinių koeficientų formą pateikiama išsami informacija apie verslo pelningumą, įsipareigojimų likvidumą, įmonės mokumą.

į pradžią

Finansų planas ir finansų strategija

Tai viena iš atsakingiausių verslo plano dalių, kuriai parengti reikia profesionalių žinių ir laiko. Rengiant finansų planą, numatomas poreikis finansuoti ir finansavimo šaltiniai. Verslininkas turi atsakyti į šiuos klausimus:

– Kiek ir kam reikia pinigų?– Kokie galimi finansavimo šaltiniai?– Kada reikės lėšų?– Kokios naudos turės finansuotojas ir kaip ją gaus?

Finansavimo šaltinių gali būti daug ir įvairių. Aišku, kad norint gauti lėšų jų davėją reikia kuo nors sudominti. Kiekviena įmonė iš savo veiklos tikisi pelno. Būdamas verslininko Ekonominės motyvacijos išraiška, pelnas yra svarbus rodiklis bankui suteikiant paskolą. Todėl būtina tai įvertinti sudarant prognozuojamo pelno ataskaitą. Pinigų srautų prognozė atspindi įmonės grynųjų pinigų judėjimą. Ji apibūdina šiuos įmonės finansinius rodiklius: įplaukas ir išmokas, pelną, turto ir kapitalo pokyčius, skolas. Pinigų srautų prognozė sudaroma kartu su pelno ataskaita ir balansu. Pinigų srautą, bent jau pirmaisiais metais, reikia skaičiuoti kas mėnesį. Tik taip galima laiku pastebėti pinigų trūkumą.