Verslo planavimas

Įvadas

Įmonė ar verslininkas, norėdami išlikti pilnaverčiais rinkos dalyviais, privalo žinoti rinkos taisykles ir prognozuoti savo veiklą. Dar besikurdama įmonė turi nustatyti savo egzistavimo tikslą ir planuoti veiksmus taip, kad jie neprieštarautų rinkos taisyklėms, būtų naudingi įmonei.

Verslas paprastai prasideda nuo idėjos užsiimti tam tikra veikla (gamyba, prekyba, paslaugomis, tarpininkavimu). Kokia bebūtų orginali ar patraukli verslo idėja, pirmiausia reikia įsitikinti, kad ji reali, perspektyvi, pelninga.

Tai galima padaryti tik parengus verslo planą. Jo rengimo metu paprastai išryškėja atsakymai į šiuos klausimus:

Ar verslo idėja ap pskritai turi prasmę? Ar ji bus gyvybinga? Kas bus prekės, paslaugos vartotojai? Ar tai patenkins pirkėjų poreikis? Su kuo teks konkuruoti?

Verslo planavimas taip pat padės suprasti, kokia rizika bei sunkumai laukia, ir numatyti priemones jiems įveikti ar sušvelninti. Ta prasme verslo plano rengimas atskleidžia silpnasias ir stipriąsias puses, saugo veslininką nuo galimų klaidų ir finansinio bankroto.
Kas yra verslo planas? “Daugelis mano, kad tai dokumentas, reikalingas paskolai gauti ir kartą parašytas bei išnagrinėtas įmetamas į stalčių ir visą laiką ten pr raguli. taip, jei jo paskirtis — parduoti verslą. Kaip ir kiekviena prekė, verslas yra perkamas ir parduodamas, todėl turi būti „įpakuotas”. Panas yra lyg verslo pakuotė, spalvinga, patraukli, išryškinanti prekės pranašumus .

Dažnai rašomas ir kitoks verslo planas: darbo įrankis, kurio naudojamasi ir

r kuris tobulinamas ir remontuojamas visą jo darbo laiką. “Toks planas guli ne stalčiuje, o ant įmonės vadovo darbo stalo ir vartomas beveik kasdien. Jis nebūtų naudingas, jei pats vadovas nežinotų kiekvieni skaičiaus, kiekvienos smulkmenos, nes jame nėra pastovaus . Už visus jo patobulinimus atsako pats verslo plano sudarytojas.

Lietuvoje jau išleista nemaža knygučių apie verslo planus, tačiau daugelis iš jų primena to darbo įrankio naudojimo instrukciją: paaiškina, kaip prietaisas veikia tačiau niekur neparašyta, kaip tokį prietaisą pasigaminti pačiam. Tikiuosi kad manoji instrukcija padės Jums susigaudyti verslo plano sudedamųjų dalių brėžinių ir schemos pluošte.

1. Literatūros apžvalga

Verslo vadybos kursiniam darbui „Verslo planavimas” pasirinkau Kazio Lukaševičiaus ir Bronislovo Martinkaus knygą „Verslo vadyba”, Andriaus Jovaišos — „Kaip parengti verslo planą”, „Taikomoji ekonomika” vadovėlį ir Birutės Le eonienės — „Verslo pradmenys”. Andriaus Jovaišos knygoje „Kaip parengti verslo planą” radau daug reikalingos medžiagos savo kursiniam darbui. Šioje knygoje dideli dėmesį skiria verslo plano sudarymui
Kazio Lukaševičiaus ir Bronislovo Martinkaus knygoje „Verslo vadyba” radau šiek tiek reikalingos medžiagos. Be to čia yra ir kitų temų kaip „Logistika, Mokesčiai, Draudimo vadyba Atlyginimas už darbą”.
Birutės Leonienės knygoje „Verslo pradmenys” radau mažai, bet konkrečios medžiagos. Bet šioje knygoje buvo ir daugiau temų:
a. Rinka ir smulkusis verslas
b. Prekių gamyba ir pardavimas
c. Gamybos produkto paskirstymas
d. Verslo etika

2. Verslo idėja

Naujo verslo, naujos įm

monės ištakos slypi verslo idėjoje. Prieš steigiant įmonę ar pradedant verslą, logiška pirmiausia turėti gerą verslo idėją. “Gera verslo idėja— tai idėja atitinkanti vartotojų poreikius, norus. Dar geriau, jei ši idėja yra orginali. Verslininkas turi rasti naujovę ten, kur dauguma to nemato. Jei jūs norite imtis verslus į aplinką turite žvelgti kitokiomis akimis nei tada, kai viskas buvo gerai taip, kaip yra .. Dabar Jūs matote aktyvus stebėtojas ir aktualus ieškotojas.

Kaip atsiranda verslo idėja? Iš kur paimti verslo idėja?

2.1. Naujų idėjų šaltiniai

Daugelio verslininkų ir firmų patirtis rodo, kad yra daugybė naujų idėjų šaltinių. Labiausiai vertingiausius aptarsime.

Vartotojai. Ieškant naujų idėjų, vis daugiau dėmesio verslininkai skiria vartotojui, nes naujos prekės ir naujos paslugos kūrimo galutinis tikslas yra vartotojų poreikių (paklausos) tenkinimas. Tuo tikslu vieni verslininkai stengiasi fiksuoti visas įdomias minti, kurias išsako bendradarbiai, kolegos, giminės neformalioje aplinkoje, kiti organizuoja specialią vartotojų apklusą, analizuoja padidintos paklausos prekes, įvertina verslo aplinkos pokyčius.

Konkurentų prekės. Konkurentų produkcija taip pat gali būti naujų idėjų šaltinis— analizuojant, stebint šią produkcija paaiškėja, kad vieną ir kitą prekę, jos savybę galima pagerinti arba patobulinti— ir ta idėja gali padėti įkurti nauja verslą.

Prekybos darbuotojų informacija. Prekybos darbuotojai tiesiogai būdami rinkoje, žinodami vartotojų poreikius, gali apsiūlyti naujų idėjų. Kai prekybos darbuotojai susitinka su pirkėjais, jie ga

ali fiksuoti jų pageidavimus, pretenzijas. Vartotojų pateiktos pretenzijos, jų analizė gali padėti modifikuoti prekę ar net pagaminti naują.

Moksliniai tyrimai ir konstravimo darbai. “Vaisingų naujų idėjų šaltiniu gali būti paties verslininko bandymo ir konstravimo darbai, mokslininkų konstuktorių idėjos, pavyzdžiui:
1.Prekių kokybės ir funkcijų pakeitimas;
2.Prekių dizaino pakeitimas;
3.Prekių parametrų pakeitimas ;
4.Kelių prekių kombinavimas į vieną;
5.Prekių sezoniškumo įveikimas ir kt.
“Valstybinės institucijos, vyriausybės nutarimai, įstatymai. Ieškoti naujų idėjų gali padėti ir kaikurios valstybinės institucijos, pavyzdžiui, patentų biurai. Patentų biure registruojami nauji išradimai ir naujo produkto idėjos . Nors išpatentuoti išradimai yra apsaugoti įstatymų, tačiau trumpas jų komentaras gali būti stimulu naujoms, dar idomesnėms idėjoms kilti.

Naujo produkto ar paslaugos idėja gali sukelti ir naujai priiimti vyriausybės įstatymai, nutarimai, atskirų žinybų potvarkiai ir taisyklės

Naujų prekių idėjų šaltiniu gali taip pat būti: verslo partneriai, publikacijos, prekių parodos ir mugės, specialistai konkurentai ir pan.

2.2. Idėjų tikrinimas ir atranka

Norint paversti bet kokią iškilusią idėją gatavų produktu ar preke, ją reikia tobulinti ir
nagrinėti. Idėjos priartinimo prie gatavos produkcijos procesas, dar vadinamas “naujos produkcijos projektavimu ir planavimu„, susideda iš penkių pagrindinių etapų: 1) idėjos tobulinimo; 2) konceptualaus nagrinėjimo; 3) bandymo ir konstravimo, apimtis ir bandomojo pavyzdžio kūrimą; 4) bandomosios partijos išėjimo į rinką; 5) komercializacijos.

Pirmajame etape įvertinami naujų produktų kūrimų siūlimai. Idėjos atrankos kriterijai šiame etape yra:
1.Suderinimas su įmonės tikslais;
2.Suderinimas su

u įmonės ištekliais;
3.Platinimo kanalų prieinamumas.
Idėjos, praėjusios pirminę atranką, patenka į konceptualaus nagrinėjimo etapą, kuriame jos tikslinamos įvertinant potencialių vartotojų poreikius. Šioje stadijoje sudaromas darbinis (pirmasis) verslo plano variantas.

1 pav. Naujos prekės kūrimo procesas

3. Verslo planavimo procesas

“Planavimas, kaip tikslų numatymas, apsisprendimas ir veiksmų įgyvendinimas, yra vienas iš svarbiausių žmogaus gyvenimo procesų. Deja, jis dažniausiai laikomas reikalingu, bet negyviškai svarbiu ir natūraliu . “Kiekvieną kartą, kai tik užsibrėžiate tikslą sudaryti verslo planą, reikėtų nuspręsti, kokius darbus atlikti ir kas tūrėtų būti aprašyta. Bet kuriuo atveju darbą pradėkite tik tada, kai būsite įsitikinęs, jog Jūsų prekei ar paslaugai rinka yra palanki ir rasite gana daug pirkėjų .

„Įgyvendinti auksine idėją yra ilgas procesas. neturėtumėte manyti, jog kis baigsis vos parašysite verslo planą”. Kai tik vienas iš daugelio žingsnių, kuriuos Jums teks žengti verslo džiunglėse.

Planavimo procesą galima pavaizduoti :

1 schema. „Planavimo procesas”

4. Verslo tikslų apibrėžimas

Paprastai šis žingsnis yra pats atsakingiausias ir vienas sudėtingiausių. Turėtumėte aiškiai žinoti, kokias prekes gaminsite, kokių — ne. Be to, verta gerai suvokti, kokią įrangą Jūsų verslui darys aplinka ir kokią įtaką Jūsų verslas darys aplinkai.

Nustatyti veiklos kryptį ir tikslus laibai svarbu, nes:

1. reikia nukreipti savo ir darbuotojų pastangas tinkamas linkme,

2.reikia ypač rūpintis spęstinomis problemomis.

„Susitelkimas būtinas smulkiajam verslui, nes tik taip galima rungtis su galingesniais varžovais. Niekas kitas taip nežlugdo užsimezgusio smulkiojo verslo kaip bandymas daryti daug darbų iškarto „viską, ką tik užsakys pirkėjas . Turbūt sutinkate, kad labiau specializavęs specialistas savo darbą atliks ir greičiau, ir kokybiškiau. Ta pati taisyklė galioja ir įmonėms. Antra vertus orientuotis reikia ir gana plačia rinką, kad firma tūrėtų galimybių plėstis ateityje.

“Jūsų veikla privalo turėti kažką ypatingą, kas išskirtų ją iš kitų. Tas išskirtinumas gali būti ir tai, jog esate vienintelis verslininkas, kuriame nors regione teikiantis paslaugas, galbūt įprastas kitose vietose.

Apskritai veiklos kryptis turi parodyti:

1. kokio verslo ėmėtės ir kokiam tikslui,

2. kokie Jūsų strateginiai planai ateityje,

3. kokiais būdai to sieksite .

5. Darbų grafikas

Šis verslo plano skyrius skirtas supažindinti skaitytoją su atliktinų darbų terminais ir seka.
Labai svarbu nurodyti realius terminus ir darbų priklausymą vienas nuo kito.

„Galite pasirinkti bet kurį laiko intervalą: dieną, savaitę, mėnesį ar ketvirtį. Grafike laiko intervalus galite smulkinti, pavyzdžiui, parengiamąjį projekto etapą suskirstyti mėnesiais, o starto- detalizuoti savaitėmis ar pan.”. “Svarbu sudaryti informatyvų grafiką.

Darbų grafike galite parodyti tokius veiklos etapus:

1. įmonės įkūrimo ar reorganizavimo,

2. tinkamų įrenginių ieškojimo ir užsakymo,

3. reikalingų lėšų radimo,

4. įrenginių atgabenimo,paleidimo, derinimo,

5. produktų tiriamųjų darbų ir sukūrimo,

6. bandomųjų pavyzdžių pagaminimo,

7. produktų pristatymo į muges ir kitur,

8. pardavimo agentų tinklo sukūrimo,

9. reklamos kompanijos,

10. darbuotojų radimo ir mokymo,

11. pirmųjų užsakymo priėmimo,

12. žaliavų ar atsargų tiekėjų ieškojimo, įvertinimo ir pasirinkimo,

13. žaliavų ar atsargų užsakymo pateikimo,

14. žaliavų ar atsargų atgabenimo,

15. pirmųjų gaminių pagaminimo,

16. pirmųjų užsakymų įvykdymo (pardavimo),

17. pirmųjų piniginių įplaukų gavimo .

Paskutiniai du veiklos etapai verslo plano skaitytojui yra ypač svarbūs, nes jie susiję su finansavimo poreikiu, apimtimi ir laiku.

Tai tik mūsų sugalvoti galimi verslo pradžios etapai. Jūsų versle tikriausiai yra ir daugiau svarbių dalykų. Atskleiskite juos. Kuo išsamesnis bus darbų grafikas, tuo labiau Jumis pasitikės finansuotojas: grafikas rodys, kad esate viską numatę ir suplanavę.
Gerai būtų, jei grafike nurodytumėte ne tik darbų atlikimo pradžią ir pabaigą, bet ir atsakingus darbuotojus. Darbai visuomet atliekami greičiau ir geriau, jei už juos kas nors atsakingas. Finansuotojui turite parodyti, kad ne tik esate suplanavę darbų eiliškumą, bet ir tinkamai juos paskirstę darbuotojams.

Kaip pavyzdį pateiksime tokį sąlygišką darbų grafiką:
1. lentalė
Darbai Mėnesiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Trūkstamų finansų radimas 1,2
Įrenginių atgabenimas ir sumontavimas 3,4
Darbuotojų ieškojimas 5
Darbuotojų mokymas 6
Bandomojo pavyzdžio gamyba 3
Rinkos tyrimas 5
Galutinio produkto varianto sukūrimas 4
Sutarčių su pirkėjais sudarymas 5
Pirmosios žaliavų partijos atgabenimas 3
Pirmosios produkcijos partijos gamyba 3
Pirmojo užsakymo įvykdymas 5
Pirmosios įplaukos už produkciją 2

Šioje lentelėje atsakingi asmenys:
1. generalinis direktorius,
2. finansininkas,
3. gamybos direktorius,
4. vyriausiasis inžinierius,
5. komercijos direktorius,
6. personalo skyriaus viršininkas.

Pateikiamame grafike galite parodyti ne tik atliktinus darbus, bet taip pat ir svarbių sprendimų (pavyzdžių, naujos gamybos linijos pirkimo ar atsiskaitymo) priėmimą. Tokiu atveju grafikas tampa sudėtingesnis. Pateikiame du variantus: pirmasis — gamybos linijos įsigijimo atveju, antrasis — naujos gamybos linijos atsisakymo atveju.

„Verslininkai dažnai mano, kad planavimas yra nuobodus,
įkyrus, niekam nereikalingas praėjusių laikų reliktas ir kad tai

didelių organizacijų biurokratų užsiėmimas. Tačiau geras

planas yra operatyvumo, lankstumo ir suvoktų galimybių

prielaida. Visa tai labai vertina patys verslininkai .

6. Verslo planas. Kas tai?

Planavimas apbrėžiamas kaip pageidaujamas ateities numatymas, būdų jai pasiekti pasirinkimas, įvykių, kurių atsiranda siekiant užsibrėžto tikslo, analizė ir neatidėliotinų sprendimų priėmimas. „Vienas iš svarbesnių etapų, norint pradėti savo verslą ar išplėsti veiklą, yra verslo plano sudarymas. Plane turėtumėte numatyti artimiausius ir tolesnius savo veiklos tikslus, būsimų produktų ar paslaugų ypatybes, būsimą rinką ir galimybes pasiekti tai, ką suplanuosite, galimus veiksmus, jei pasikeistų aplinkybės”. Verslo planų rinkoje Jūs galėsite vadovautis tarytum žemėlapiu, kuris padeda kiekvienam bandančiam pasiekti užsibrėžtą tikslą.

“Planavimo poreikis labai priklauso nuo verslo prigimties, apimties ir struktūros. Kitaip tariant, dviejų žmonių verslas gali gyvuoti ir turint formalų planelį, nes tokia struktūra nesudėtinga, o apyvarta galbūt nedidelė . Tačiau plečiamai firmai, kurios struktūra sudėtingesnė ar formuoja ir kuri turi darbuotojų daugėjimo tendencijų, reikėtų pagalvoti apie savo veiklos susisteminimą.

“Yra daug priežasčių, dėl kurių planavimo poreikis tūrėtų skatinti verslininką sukurti gerą planą. Pirmiausia esama verslo pradžios ir plėtoties neužtikrintumo veiksnio. Kuo daugiau neužtikrintumo, tuo svarbiau išnagrinėti visus veiksnius, galinčius veikti verslą . Antra, nuolatinė konkurencija turėtų skatinti verslininką įvertinti savo veiklą ir ją palyginti su konkurentų veikla. Pagaliau plano kokybės poreikius gali lemti ir nepakankama verslininko patirtis. Techninės ar vadybos patirties stoka gali sukliudyti sėkmingai plėtoti verslą, o geras planas padėtų pačiam verslininkui suvokti šiuos dalykus.

„Galima paneigti nuomonę, kad verslo plano rengimas yra įkyrus, sudėtingas darbas, ir jo visiškai nebūtina rašyti, jei to neprašo bankas ar investuotojas . Jei esate verslininkas, mėgstantis savo darbą ir savo verslą vadinantis savo paties sukurtu kūdikiu, tai verslo planavimas turėtų teikti jums pasitenkinimą, nes būtent planuojant numatomos sėkmės prielaidos. Verslo planas nebūtinai turi būti sudėtingas. „Kaip minėta, jis gali būti kelių puslapių. Svarbu tik, kad jis atliktų veiklos funkciją. Verslo planą reikia išdėstyti popieriuje . Neteisinga manyti, kad viską galima atsiminti. Pirmiausia rašydami būsite priversti žingsnis po žingsnio pereiti visus punktus. Antra — jums pačiam bus ramiau įsitikinti, kad nieko nepraleidote. Galu gale, jei turite partnerį, rašytinis verslo planas sumažins tarpusavio nesupratimo tikimybę.

7. Verslo plano struktūra

Verslo plano turinys ir apimtis priklauso nuo verslo rūšies. Nėra ir negali būti idealios verslo plano struktūros, nes kiekvienas verslininkas ir jo verslas yra savitas, individualus. Konkreti verslo plano struktūra priklauso nuo daugelio aplinkybių— verslo idėjos, tikslo, projekto sudėtingumo, įmonės dydžio ir pan. Verslo plano struktūrą paprastai sudaro septynios— dešimt dalių. Tradiciškai apiformintą verslo planą sudaro:

Viršelis— užrašomas įmonės pavadinimas, verslo plano pavadininmas, nurodomas įmonės adresas, telefono ir fakso numeriai, įmonės vadovo vardas pavardė, verslop lano parengimm data.

Titulinis lapas— įsegamas po viršelio, iš dalies pakartoja viršelio informaciją— įmonės pavadinimas, adresas, telono ir fakso numeriai, steigėjų pavardės adresai ir telefonai, įmonės kodas, rejestro numeris, registravimo data, veiklos pobūdis. Gali būti pateikta verslo esmė— jo vertė, kokia, kuriam laikui ir kam reikalinga paskola. Pastabos dėl informacijos slaptumo.

Turinys— čia gali būti pateiktas tokios verslo plano dalys:

Reziumė (santrauka)
1. Šakos (įmonės) charakteristika,apžvalga.
2. Verslo prietatymas: prekė ar paslauga.
3. Rinkos įvertinimas.
4. Konkurentai.

8. Verslo plano kontūrai

Žengdami pirmuosius žingsnius verslo pasaulyje arba įgyvendindami naują verslo projektą,
susiduriame su daugybę nenumatytų aplinkybių, kurios gali įmonę ar verslą “išmušti iš vėžių„. Norint to išvengti būtina pimiausia savo idėją, tikslus ir prognozes aprašyti, tai yra sudaryti verslo planą.

“Verslo planas— tai verslininko programinis dokumentas, pagrindžiantis verslo sumanymo esmę, jo pirmingumą, konkurencingumą tam tikram laikotarpiui, paprastai 3— 5 metams. Svarbiausieji verslo plano rengimo tikslai:
1. Nustayti įmonės veiklos orentyrą, kuris aiškiai aptartų, kaip ir kokiomis priemonėmis bus siekiama galutinio tikslo— pelno;
2. Įtikinti potencialius investuotojus ir kreditorius pinigų investavimo tikslingumu;
3. Parodyti potencialiems partneriams palankias verslo perspektyvas ir kt .
Tačiau tai dar nereiškia, kad visa, kas numatyta verslo plane, bus įgyvendinta: tikslai ir
užduotys bus koreguojamos priklausomai nuo verslo aplinkos pokyčių, gautos informacijos, praktinio patyrimo. Verslo panas— tai nėra problemų išvengimo garantas, bet jis suteikia verslininkui galimybę geriau numatyti ir lengviau išspręsti krizines situacija sversle.
Svarbiauisas verslo p[lano tikslas — pasiekti protingą kompromisą tarp to, ko įmonė nori, ir

to, ką ji gali. “Verslop plano paskirtis — supažindinti darbuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis su svarbiausiais įmonės siekiais, atsakyti į tris esminius klausimus:
1. KUR ESAME? (dabartinė įmonės padėtis)
2. KUR EUNAME? (norima įmonės padėtis)
3. KAIP TEN PATEKTI? (labiausiai efektyvus kelias)

9. Verslo aprašymas

Pačioje pradžioje verslo plano skaitytojus verta supažindinti su paties verslo idėja.
Paaiškinkite, kodėl nusprendėte savo veiklą plėtoti kaip tik šioje srityje, kokie Jūsų tikslai, aprašykite susidariusias aplinkybes, taip pat Jūsų firmos istoriją ir laimėjimus, gaminamą produktą ar teikiamas paslaugas.

Tarkime, viena firma gamina kompiuterinę įrangą, kita — prekiauja ja, trečia — teikia kompiuterines paslaugas (kompiuterinio ryšio, tekstų rinkimo, maketavimo ar grafinių vaizdų kūrimo). Visos jos dirba kompiuterių srityje, tačiau jų verslas skiriasi, o ir tiksliai gali būti visiškai kitokie.

Kaip matote, šis verslo plano skyrius gali priklausyti ne tik nuo verslo pobūdžio, bet ir nuo to, kas skaitys Jūsų verslo planą. „Siūlytume parašyti tokias verslo aprašymo skyriaus dalis, kurių gali labai skirtis tiek turinys, tiek apimtis:

1. Verslo srities aprašymas
2. Įmonės istorija

3. Įmonės tikslai

4. Prekės ar paslaugos aprašymas
5. Prekės ar paslaugos tobulinimo tyrimai”.

10. Verslo plano apmatai

„Verslo plano amatai — pirmas bandymas popieriuje aprašyti patį verslą, jo finansinę dalį ir žinoma, rinką . Šio žingsnio tikslas yra sukurti būsimo darbo planą, kuris vėliau detalizuojamas ir tobulinamas. “Verslo plano apmatuose turėtų atsispindėti tokie elementai:

1. verslo ir prekės apibūdinimas,
2. rinkos dydis ir jo ypatybės,

3. pardavimo strategija ir prekių paskirstymas,
4. rinkodaros ir veiklos planai,

5. prekės tobulinimo darbai,

6. apytiksliai finansiniai skaičiavimai,

7. rinkos ir konkurentų analizė.

Šiuos verslo plano apmatus vėliau studijuoja firmos vadovai. Jie tiksliai visas tobulintinas vietas, numato galutinius tikslus sunkiausia nuspėti galimą rinkos dydį, kuriuo remiasi visi finansiniai skaičiavimai, todėl šiame etape verta pasitenkinti tik apytikslėmis prognozėmis ir kol kas nesinaudoti finansininkų paslaugomis. Šie specialistai įtraukiami į darbą kaip rašomas visas verslo planas.

Galų gale apsisprendžiama pasirenkamas vienas iš numatytų variantų ir toliau rašomas visas verslo planas. Planas yra verslo stuburas. Jis turi būti gana tvirtas ir kartu lankstus, nesvarbu, ar tai visiškai naujas, savarankiškas verslas, ar seno verslo atšaka.

11. Detalūs veiklos planai

Parašius verslo planą, reikia tolesnių detalizuotų gamybos, rinkodaros, veiksmų, prekės tobulinimo darbų, taip pat finansavimo planų. Dažnai jų neprireikia tuo pačiu metu, kai parengiamas galutinis verslo plano variantas. Neretai verslininkai net nesivargina ir jų nesudarinėja. Tačiau kai kada tokie planai ypač padėti.

„Investuotojai stengiasi įvertinti visus galimus rizikos veiksnius:

1. Sukūrimo riziką, ar tokią prekę apskritai galima sukurti?

2. Gamybos riziką, jei prekė sukurta, tai ar ją galės pagaminti?

3. Rinkodaros riziką, jei prekė pagaminta, tai ar ją parduos?

4. Vadybos riziką, jei prekė bus parduota, tai ar uždirbs pelno?

5. Plėtoties riziką, jei uždirbs pelno, tai ar gali bus išplėsti tokią veiklą?

Veiklos planai turėtų išspręsti šias problemas, kad finansuotojas jaustųsi kuo saugiau. Be to, jie padės verslininkui kiekvieną dieną.

12. Papildymas

“Šios verslo dalies informacija papildo tai, kas buvo išdėstyta pagrindiniuose skyriuose. Tai gali būti derybų laiškai, fakso pranešimai, įvairūs kainynai, aprašymai, schemos ir kt. Žodžiu, visa tai, kas užgriozdintų svarbiausią informaciją pačiame verslo plane, tačiau gali būti naudinga jį išsamiai nagrinėjant . Kokią informaciją pateikti, o kokios ne (dėl per didelės verslo plano apimties), turėtų spręsti pats verslininkas, bet ji visa turi būti informatyvi ir papildyti ankstesniąją.

„Jei verslo planas yra gana nuodugnus ir todėl didelės apimties, pavyzdžiui, 40 puslapių ir daugiau, priedus reikėtų susegti atskirai. Jei Jūsų verslo planas skirtas sąlygiškai nedidelei paskolai rasti, mažesnės apimties, pavyzdžiui, 20- 40 puslapių, priedus galite įsegti verslo plano gale.

“Prieduose paprastai pateikiama:

1. Įmonės registracijos pažymėjimo kopija.

2. Derybų su tiekėjais ir pirkėjais laiškai ir ketinimų protokolai.

3. Su tiekėjais ir pirkėjais pasirašytos sutartys.

4. Tiekėjų ir pirkėjų kainynai.

5. Produkto nuotraukos, brėžiniai, reklaminiai prospektai.

6. Potencijų, licencijų, autorių teisių pažymėjimų nuorašai.

7. Vietovės planas.

8. Rinkos tyrimo medžiaga (išvados arba suvestinės lentelės).

9. Konkurentų tyrimo medžiaga ( išvados arba suvestinės lentelės).

10. Numatomos reklamos maketai, kampanijos išdėstymas pagal laiką .

11. Įmonės paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio ( jei reikia, tai ir dar ankstesnės) finansinės ataskaitos.

12. Verslo plane naudotų statistikos duomenų šaltiniai.

13. Verslo vadovų biografijos duomenys.

14. Įvairūs kiti dokumentai, naudoti verslo planui parengti.

15. Specialistų, tarp jų ir kitų finansuotojų, kurie jau nagrinėjo planą ir pasirengę iš dalies finansuoti arba nefinansuoti dėl lėšų stygiaus, atsiliepimai”.

2 schema. „Verslo funkcijos”

13. Santrauka

Verslo plano santrauka yra bene pati svarbiausia verslo plano dalis. Nors parašyti yra labai sunku, bet ji sudaro pirmą įspūdį ir labiausiai paveikia verslo plano skaitytoją.

Santrauka turėtų būti sutrumpinta verslo plano variantas. Tai ne įžanga ir ne pagrindų, aprašymas, o savitas patraukliai ir viliojančiai parašytas ketinimų išdėstymas. Daugelis verslo planų skaitytojų gauna ir nagrinėja labai daug pasiūlymų, todėl santrauka turėtų padėti susipažinti su visa vėliau išdėstyta medžiaga. Kartais santrauka būna priemonė pasiekti norimą adresatą, nes kai kurie finansuotojai pageidauja gauti ir perskaityti pirmiau santrauką, o tik paskui prašo (arba ne) viso verslo plano. Užsienyje investicinis firmos gauna apie šimtą pasiūlymų per savaitę, maždaug dešimt iš jų nagrinėja. Kiti būna arba visiškai neįdomūs, arba labai prastai pateikti. Jūsų tikslas — pateikti tarp tų dešimties. Santrauka kaip tik tai ir lemia.

„Kad finansuotojas verslo planą toliau smulkiai nagrinėtų, santrauką turi atkreipti jo dėmesį. Daugelio finansuotojų teigimu, visiškai įprasta atmesti verslo planą perskaičius tik santrauką. Tai neturėtu stebinti, nes tokie žmonės kasdien nagrinėja ne vieną projektą”. Kad santrauka sudomintų recenzentą Jūsų projektu, informaciją reikia pateikti dalykiškai, bet kartu ir emocingai. Skaitytoja gali patraukti projekto koncepcija, pelno norma arba tiesiog informacijos pateikimo stilius. Santrauka – ne romanas, nereikia kurti lakių frazių, bet ji turi sudominti skaitytoją. Geriausia — daug žadančią ir faktai paremta pardavimo prognozė.

Santrauka neturėtų būti ilga. Racionaliausia viską aprašyti viename ar dviejuose puslapiuose. sakoma, kad gera santrauka yra ta kurioje mažiau kaip tūkstantis žodžių.

„Nors santrauka pateikiama pačioje pradžioje, tačiau paprastai ji rašoma tik baigus visas kitas verslo plano dalis. trumpai ir aiškiai aprašyti siūlymą galima tik tada, kai kitos plano dalys apgalvotos suderintos ir baigtos rašyti”. Jeigu vis dėlto bandysite rašyti santrauką`pirmiau negu kitas dalis,Jums
gali kilti 2 problemos. 1— santrauką gali tapti nekonkreti ir paviršutiniška nes visas verslo planas dar nebus
gerai ir iki smulkmenų apgalvotas. 2 — rašydami pagrindines verslo plano dalis, dirbtinai bandysite rašyti taip kai nurodėte santraukoje. tad nenukentės pats verslo planas, nes jis bus netikslus.

Galima ir kita darbų seka. Parašykite santrauką anksčiau negu kitus skyrius. Tuomet turėsite informacijos pateikimo planą. Paskui, rašydami pagrindines verslo plano dalis, nesistenkite griežtai laikytis santraukoje minimos informacijos. Baigę viską aprašyti, vėl grįžkite prie santraukos ir perrašykite ją, kad atitiktų verslo plane pareiktą informaciją.

„Jei norite itin kruopščiai parašyti santrauką, darbą organizuokite taip:

1. pirmiausia parašykite santrauką. Tai padeda sutelkti tolesniam darbui ir perteikti pirmąjį vaizdinį, kol jis dar šviežias.

2. toliau rašydami verslo planą, nuolat koreguokite šį pirmąjį santraukos variantą. Atlikdami tyrimus ir skaičiavimus pamatysite, kad turite pateikti kai kurias mintis ar skaičius: vienus išbraukti kitais papildyti.

3. kai pagaliau baigsite rašyti visą verslo planą, rašykite visiškai naują santraukos variantą paimdami svarbiausias dalis ir sakinius iš parašytų verslo plano skyrių.Palyginkite šią santrauką su pirmuoju ir koreguotu variantais. Išrinkite iš šių 3 variantų viską kas geriausia ir sudėkite galutinę santraukos versiją.Joje bus pirmieji samprotavimai, vaizdiniai, patikslintos ir apibendrinančios mintys. Tik būkite atidus: nesikartokite, nes tai gali viską sugadinti”.

„Baigus visus darbus labai pravartu būtų duoti perskaityti savo verslo planą draugui. Kai baigs skaityti paklauskite:

1. Ar sudomino, patraukė santrauka? Ar gali jis pasakyti, kad tai ypač geras verslo planas.

2. Ar aiškiai pateikta informacija? Jei santraukoje yra nesuprantamos informacijos, tai galite būti tikras, kad ir verslo planą supras nevisi.

3. Ką ir kai galima parašyti geriau? Dalykiška kritika visada padės .

„Beveik visi Lietuvos bankai savo klientams norintiems gauti paskolą pateikia užpildyti standartinės formos paskolos gavimo prašymą, kuris ir yra kiek praplėstas santraukos variantas. Jame tereikia atsakyti į pateiktus klausymus ir užpildyti lenteles”. O savo rašomo verslo plano santraukoje informaciją galima pateikti įvairiais būdais. Vienas iš jų ir ko gero, efektyviausias yra atskleisti kiekvieni verslo plano skyriaus esminius ir ryškiausius momentus.

14. Išvados

“Verslas — tai veikla, kuria užsidirbama pragyvenimui gaminant prekes ar teikiant paslaugas, reikalingas kitiems visuomenės nariams. Šiuo metu Lietuvoje verslo planas yra būtinybė. Jei įmonė neturtės verslo plano tai ji negalės paimti paskolos. Įvairios įmonės verslo planą rašo, nes joms yra būtinybė . Verslininkai dažnai mano, kad planavimas yra nuobodus, įkyrus, niekam nereikalingas praėjusių laikų reliktas ir kad tai didelių organizacijų biurokratų užsiėmimas. Tačiau geras planas yra operatyvumo, lankstumo ir suvoktų galimybių prielaida. Visa tai labai vertina patys verslininkai.
Kiekvieną kartą, kai tik užsibrėžiate tikslą sudaryti verslo planą, reikėtų nuspręsti, kokius darbus atlikti ir kas tūrėtų būti aprašyta. Bet kuriuo atveju darbą pradėkite tik tada, kai būsite įsitikinęs, jog Jūsų prekei ar paslaugai rinka yra palanki ir rasite gana daug pirkėjų.
Pačioje pradžioje verslo plano skaitytojus verta supažindinti su paties verslo idėja.
Paaiškinkite, kodėl nusprendėte savo veiklą plėtoti kaip tik šioje srityje, kokie Jūsų tikslai, aprašykite susidariusias aplinkybes, taip pat Jūsų firmos istoriją ir laimėjimus, gaminamą produktą ar teikiamas paslaugas.
“Verslo plano paskirtis. Sėkmingą įmonės veiklos pradžią garantuoja verslo planas, kurį verslininkas turi parengti nesvarbu kokį verslo kūrimo būdą jis pasirinko. Be verslo plano jis negali tikėtis nei būsimų partnerių, nei finansinės paramos .
Santrauka turėtų būti sutrumpinta verslo plano variantas. Tai ne įžanga ir ne pagrindų, aprašymas, o savitas patraukliai ir viliojančiai parašytas ketinimų išdėstymas. Daugelis verslo planų skaitytojų gauna ir nagrinėja labai daug pasiūlymų, todėl santrauka turėtų padėti susipažinti su visa vėliau išdėstyta medžiaga. Kartais santrauka būna priemonė pasiekti norimą adresatą, nes kai kurie finansuotojai pageidauja gauti ir perskaityti pirmiau santrauką, o tik paskui prašo (arba ne) viso verslo plano. Užsienyje investicinis firmos gauna apie šimtą pasiūlymų per savaitę, maždaug dešimt iš jų nagrinėja. Kiti būna arba visiškai neįdomūs, arba labai prastai pateikti. Jūsų tikslas — pateikti tarp tų dešimties.

Naudota literatūra

1.Birutė Leonienė „Verslo pradmenys”, Knyga išleista Atviros Lietuvos fondui parėmus, Kaunas, 1997m.
2.Kazys Lukaševičius ir Bronislovas Martinkus „Verslo vadyba”, Technologija, Kaunas 2002m.
3.Andrius Jovaiša „Kaip parengti verslo planą”, UAB Pačiolis, Vilnius, 2001m.
4.Vadovėlis „Taikomoji ekonomika”
5. Aldona Garškienė “Verslo planavimas„ Vilnius 1997 m.

Leave a Comment