VERSLO PLANAS. MUZIKINIAM KLUBUI

Vilniaus Kooperacijos Kolegija

VERSLO PLANAS
MUZIKINIAM KLUBUI

V18 grupės studentė ........
Dėstytoja A. Pagirskienė

ĮVADAS

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame išdėstoma verslo sumanymo esmė, apibūdinama verslo objekto ( įmonės, firmos ) padėtis dabar esančiomis ekonominėmis, politinėmis sąlygomis, numatoma būsima strategija ir ateities perspektyvos, trumpai išdėstoma finansinė informacija.

Verslo plano struktūra ir jo detalizavimas priklauso nuo kuriamo verslo objekto ( įmonės, firmos ) , veiklos srities, konkurentų, esamų sąlygų pasirinktam verslui plėtoti ir t.t.

Verslo planas – tai dokumentas, atspindintis firmos, įmonės būsimą ( esamą ) “ veidą ” . Verslininkas kurdamas verslo planą turi “ iššniukštinėti ” rinką, apmąstyti savo galimybes dabartinėje šalies ek konominėje padėtyje, konkurenciją, galimybę pritraukti investitorius, partnerius. Galų gale verslo plane turi būti numatytos sąlygos būsimiems firmos ( įmonės) darbuotojams, apskaičiuojamos išlaidos, pajamos, atsipirkimo galimybės, grynųjų pinigų panaudojimas bei paskirstymas ir t.t. Ir verslininkas apmąstęs visus šiuos teiginius būtinus sėkmingam firmos ( įmonės) egzistavimui turi išsirinkti geriausią, tobuliausią modelį, kuris pritrauks investitorius bei partnerius.

Verslo planas – tai planas, kurio dėka bus siekiama firmos ( įmonės ) klestėjimo, sėkmingos kovos su konkurentais, gerų rezultatų rinkoje nepažeidžiant Lietuvos Respublikos konstitucijos, įstatymų bei Vyriausybės nutarimų.

1. VERSLO TIKSLAI

1.1 Verslo plano pa askirtis.

Verslo planas sudarytas, kad padėtų išryškinti verslo aspektus, praverstų vadovaujant, bet svarbiausia užduotis – sudominti privačius investuotojus savo idėja, patraukti užsienio kreditorius ar bandyti gauti ilgalaikį kreditą iš banko.

1.2 Bendrieji verslo uždaviniai.

Šiuo metu Lietuvoje vis didesnę pasiūlą ir paklausą įgyja pramogų ve

erslas. Kurti muzikinį klubą paskatino menka šio pobūdžio paslaugų pasiūla bei prastas ir nemaksimalus kliento norų tenkinimas. Įvertinę dabartinę situaciją, remdamiesi panašių klubų patirtimi ir klaidomis stengsimės optimaliai patenkinti kliento norus. Tai įvykdyti mums yra aktualu ir nesunku, nes mes esame potencialūs klientai. Todėl dabartinę šios šakos analizę vertiname realiai turėdami daug pasiūlymų jai pagerinti.

Muzikinio klubo ” SLAM” pagrindinis objektas – klientas, jo norų tenkinimas. Aukšto lygio aptarnavimas, sąžiningumas – mūsų pagrindinė veikla tam tikslui pasiekti, ko būtent dabar trūksta mūsų dabartiniams konkurentams ir būsimiems klientams. “Jūsų poilsis – mūsų biznis”- toks mūsų moto. Ir iš tikrųjų klientas ir jo poilsis yra užduotis, skirta mums, kurią mes galim bešališkai įvertinti ir įvykdyti.

1.3 Specifiniai verslo tikslai .

Muzikiniame klube labiausiai akcentuotinas objektas – savas stilius, kurį mes su ukursime dizainerių ir arhitektų pagalba. Būtent jis turi sukurti dvasią, kuri jaustųsi kiekvienoje sienoje, stale ir kėdėje. Tik pas mus kiekvienas aptar-naujantis žmogus perteiks savo pakilią nuotaiką ir optimizmą.

Klubas bus lankomas dėl kelių priežaščių:
1. Žmonės norės atsipalaiduoti nuo kasdieninių rūpesčių.
2. Klientų noras pabūti savo draugų, pažystamų rate, kurie toleruoja tas pačias pažiūras ir skonius.
3. Įsijungti į mūsų sukurtą erdvę.

2. TIKSLŲ MEDIS

3. SVARBIAUSIOS ŽINIOS

3.1 Ekonominiai veiksniai.

Žiūrint makroekonominiu aspektu tokio pobūdžio paslaugos yra komforto dalis. Todėl bendru atveju šių paslaugų paklausa priklauso nuo Lietuvos bendro nacionalinio produkto ir na

acionalinių pajamų. Kaip matyti iš priede esančios 1 lentelės, 1993 metų bėgyje namų ūkių piniginės pajamos didėjo. Ne mažiau svarbu žinoti, kiek savo pajamų gyventojai skiria paslaugoms. Palyginę piniginių ir vartojimo išlaidų struktūrą 1990 – 1994 metais (žiūrėti į priedo 2 lentelę ), matome, jog gyvetojų išlaidos paslaugoms didėja, o ir pačios paslaugos sudaro vis didesnę BVP (bendro vidinio produkto) dalį (žiūrėti į priedo 1 schemą). Šie duomenys rodo, kad susidariusi ekonominė aplinka yra gana palanki mūsų kuriamos įmonės veiklai.

3.2 Socialiniai veiksniai.

Mūsų būsimo klubo gyvavimo sėkmę lemia ir demografiniai veiksnai. Viena iš demografinių charakteristikų – gy-ventojų skaičius. Kaip matyti priede esančioje 2 shemoje, daugiausia gyventojų yra Kaune ir Vilniuje. Vilniuje gyventojų skaičius siekia iki 600.000. Tai stambiausias ir antras pagal tankumą Lietuvos miestas. Gyventojų tankumas jame 40 – 50 žmonių į kvadratinį kilometrą (žiūrėti į priedo 3 schemą). Taip pat turime atsižvelgti į gyventojų sudėtį atitinkamoms amžiaus grupėms. Remiantis jau veikiančių muzikinių klubų bei kavinių tyrimo duomenimis, lankytojų amžius vidutiniškai sudaro nuo 20 iki 29 metų. Kaip matome iš priede esančios 3 lentelės, 1995 metais Lietuvoje buvo užregistruota:

20-24m amžiaus gyventojų – 283,7 tūkst.

25-29m amžiaus gyventojų – 282,1 tūkst.

Taigi kartu šios amžiaus grupės sudaro 15,2% Lietuvos gyventojų (iš viso 1995m. Lietuvoje užregistruota 3717,7 tūkst. gyv.).

Įvertinant socialinius veiksnius svarbu atsižvelgti į madą, gy-venimo stilių. Vilniuje pamažu įsivyrauja natūralus stilius, tampa madinga tai, kas natūralu. Visoj Lietuvoj atgyja parodos, teatrai, rengiami įvairūs festivaliai. Pradedama domėtis ne
et seniau atrodžiusiu kraštutiniu meno stiliumi – avangardu. Miestas atgyja, reikalaudamas vis daugiau originalių naujovių, tuo pačiu didėja išlaidos ir paklausa pramoginio pobūdžio paslaugoms.

3.3 Politiniai veiksniai.

Vyriausybės, kaip tiekėjo įtaka. Šiuo metu politinė padėtis Lietuvoje stabili. Vyriausybiniai ištekliai tokie, kaip: kuras, vanduo, elektra ir kitokio pobūdžio energija – yra prieinami bet kuriam Lietuvos gyventojui. Valdžia formuojama rinkimų keliu, nėra jokių perversmų, o tai jau suteikia šiokią tokią galimybę nuspėti ateitį. Vyriausybės vykdoma ekonominė politika nėra gera visų pirma tuo, jog mažai plečiama mokesčių mokėtojų bazė, o vis labiau spaudžiami sąžiningi mokėtojai, trūksta kontrolės. Tai dar labiau skatina realių pajamų slėpimą. Mūsų kuriamai įmonei svarbiausi nustatyti mokesčiai būtų šie:
1. Soc. draudimo mokestis SODRAI – 30% nuo bendro užmokesčio fondo ir 1% nuo kiekvieno atlyginimo.
2. Fizinių asmenų pelno mokestis – tarifas 24% nuo apmokestinimo pelno.
3. Akcizo mokestis (PVM) – 18% nuo pardavimo kainos.
4. Kelių mokestis – 0.3% nuo realizacijos apimties.

3.4 Šakos analizė. Rinkos dydis.

Šiuo metu “Getonuosiuose puslapiuose” užregistruoti 36 restoranai, 48 kavinės – barai. Rinka sparčiai plėtojasi, kiekvienais metais įsteigiama vis daugiau tokio pobūdžio įmonių. Po 1995 metais įvykusio kavinių, restoranų ir barų streiko buvo sukurta kavinių, restoranų ir barų asociacija, kuri vienija visų šių įmonių veiklą, siekiant pasipriešinti vyriausybės vykdomai ribojančiai politikai. Šios asociacijos narės taip pat riboja tarpusavio konkurenciją, pavyzdžiui, pasižada nenuvilioti už didesnį atlyginimą kitoje įmonėje paruoštų darbuotojų. Apie šios rinkos dy
ydį galima apytiksliai spręsti ir iš maisto prekių bei alkoholio pardavimo kiekio kavinėse, restoranuose ir kitose panašaus pobūdžio įmonėse (žiūrėti į priedo 4 ir 5 lenteles). Tačiau daugelis įmonių slepia realų pardavimų kiekį, siekdamos mokėti kuo mažesnius mokesčius, todėl gauti tikslius duomenis praktiškai neįmanoma.

4. PERSONALAS

Kuriant įmonę reikės šių darbuotojų:

I. Administracija
II.Aptarnaujantis personalas
4.1 Administracija

Administracijos struktūra pateikta 8 puslapyje. Žinodami įmonių problemas, susijusias su mokesčių mokėjimu, mes stengsimės visas algas apiforminti kuo mažesnes (dėl socialinių draudimų mokėjimų). Algų dydžiai pateikti 1 lentelėje.

ADMINISTRACIJOS ATLYGINIMAI

1 lentelė
Pareigos Pajamų mokestis, Lt Soc.draudimo
mokestis,Lt Alga,Lt
1.Direktorius 96 4 300
2.Menedžeris 84 3.5 262.5
3.Buhalteris 84 3.5 262.5
4.Personalo vadovas 84 3.5 262.5

Kadangi verslo planas skiriamas mūsų naudojimui, todėl menedžeris muzikos grupėms ir tiekimui bus tas pats asmuo, tiekėjai būsime mes patys.

4.2 Aptarnaujantis personalas

Pagal staliukų išsidėstimą mes nustatėme, kad, norint užtikrinti greitą aptarnavimą minimaliomis sąnaudomis, mums prireiks darbuotojų, kurie pateikti 2 lentelėje.

APTARNAUJANTIS PERSONALAS

2 lentelė
Pareigos Skaičius
1.Barmenai 2
2.Padavėjai 10
3.Virėjos 2
4.Maisto išdavėjai 2
5.Virėjos padėjėja 1
6.Apsaugos darbuotojai 3
7.Valytoja 1

Lentelėje paminėtų pareigybių žmonės dirbs pagal grafiką, išskyrus:

1. Barmeną, virėją, maisto išdavėją, kurie dirbs kas 5 dienas;

2. Virėjos padėjėja, valytoja – kiekvieną dieną.

Darbo grafikas pateiktas 3 lentelėje.

PERSONALO DARBO GRAFIKAS

3 lentelė
Savaitės diena Padavėjai Apsauga

13.00-20.30 20.30-4.00 19.00-4.00
Pirmadienis 1,2,3,4 5,6,7,8 1,2
Antradienis 9,2,3,4 10,6,7,8 3,2
Trečiadienis 1,9,3,4 5,10,7,8 3,1
Ketvirtadienis 1,2,9,4 5,6,10,8 1,2
Penktadienis 1,2,3,9 5,6,7,10 3,2
Šeštadienis 1,2,3,4 5,6,7,8 3,1
Sekmadienis 9,2,3,4 10,6,7,8 1,2

Personalo apmokėjimas pateikiamas 4 lentelėje.

PERSONALO APMOKĖJIMAS

4 lentelė
Pareigos Pajamų mokestis,
Lt Soc.draudimo mokestis,Lt Alga, Lt

Barmenas 48 2 150
Padavėjas 48 2 150
Apsaugos darbuotojas 48 2 150
Virėja 48 2 150
Virėjos padėjėja 48 2 150
Maisto išdavėja 48 2 150
Valytoja 48 2 150

Žinodami, kad įmonės klestėjimas priklauso nuo darbuotojų kvalifikacijos, prieš juos priimant į darbą, mes darysime atrankas. Priėmimą paskelbsime masinėse informacijos priemonėse.

Atranka padavėjams ir barmenams vyks sekančia tvarka:

1. Anketos užpildymas
Anketa sudaroma tuo tikslu, kad susidaryti bendrą vaizdą apie žmogaus asmenybę, jo intelektą, išsilavinimo lygį, požiūrį į darbą. Pageidavimas prie anketos – nuotrauka.

2. Pokalbis
Darbdavys, įdarbindamas žmogų turi jį pažinti. Pokalbis vyksta tarp dviejų žmonių, norint patikrinti žmogaus sugebėjimą bendrauti su žmonėmis, jo elgesį ekstrimaliose situacijose, išsiaiškinti požiūrį į darbą, jo veiksmus dirbtinai sukurtose sąlygose.

3. Bandomasis laikotarpis
Šis laikotarpis truktų neilgiau savaitės. Bandomuoju laiko-tarpiu bus galutinai aišku, ar kandidatas tinka darbui, ir pats žmogus išsiaiškins, ar būtent tokio darbo ieškojo. Bandomuoju laikotarpiu bus mokama pusė algos sumos.

Parenkant padavėjus ir barmenus bus kreipiamas dėmesys į amžių, kuris mūsų pageidavimu neturėtų viršyti 30 metų, ir į išvaizdą. Į darbą bus priimami ir vaikinai, ir merginos. Nors vienos užsienio kalbos mokėjimas yra būtinas.

Priimant į darbą, darbuotojas pasirašys sutartį, susipažindamas su pareigomis, privalomu elgesiu, kur bus smulkiai aprašyti darbuotojo ir darbdavio santykiai. Šios taisyklės pateiktos priede.

Be abejo, kad būtų didesnis suinteresuotumas darbui, skirsim darbuotojams lengvatas:

1.Įėjimas į koncertą ne darbo metu.
2. 20% nuolaida perkant, pateikus darbuotojo pažymėjimą su nuotrauka.

5. VADOVAVIMAS

Kuriamos įmonės forma – individuali įmonė. Individuali
įmonė yra visiška mūsų nuosavybė, mes valdome visą jos turtą, ir mums priklausys visos įmonės pajamos. Ividuali įmonė – fizinis asmuo, todėl planuojant pajamų ir pinigų srautą naudojama supaprastinta atskaitomybė (“Pajamų ir pinigų srautų planavimas”).

Įmonės savininkai ir svarbiausi darbuotojai pateikiami 5 lentelėje.

ĮMONĖS ADMINISTRACIJA

5 lentelė
Administracija Pareigybės
Savininkai:
1.Tomas Šikorskis Direktorė
2.Tadas Petrulis Menedžeris
Svarbiausi darbuotojai:
1.Jonas Petraitis Finansininkė
2.Petras Jonaitis Personalo vadovas

Trumpas administracijos darbuotojų apibūdinimas.

Visi administracijos darbuotojai – jauni specialistai, pilni idėjų, kupini energijos ir ryžto, nevengiantys atsisakyti laisvo laiko vardan bendro tiklso. Tai žmonės, pažįstantys vieni kitus, todėl galima gerai įvertinti jų charakterių savybes, tinkančias vienam ar kitam darbui, darbingumą, galima jais pasitikėti.

TOMAS ŠIKORSKIS.
Gimęs 1975.12.22, Vilniaus mieste.Šiuo metu mokosi Vilniaus Uni-versiteto ekonomikos fakulteto verslo ir administravimo specialybėje antrame kurse. Pareigos firmoje – direktorius. Jis nustato įmonės tikslus, politiką ir strategiją. Priima ilgalaikius sprendimus. T.Šikorskis parinktas šioms pareigoms, nes:
1.Kupinas idėjų ir naujų pasiūlymų.
2.Moka galvoti analitiškai ir sugeba pasiekti sujungtą į visumą sprendimą.
3.Sugeba vadovauti, prižiūrėti tvarką, palaikyti kitų žmonių optimizmą, esant nesekmėms.
4.Sugebėjimas paskirstyti darbą maksimaliu būdu.

TADAS PETRULIS
Gimęs 1973.05.23, Vilniaus mieste. Šiuo metu mokosi Vilniaus Uni-versiteto ekonomikos fakulteto verslo administravimo ir vadybos specialybėje antrame kurse. Pareigos firmoje – menedžeris. Jis vyriausias vadovybės kryptis paverčia einamaisiais planais ir priima įdiegimo sprendimus. T. Petrulio sugebėjimai :
1.Ryžtinga, tačiau apmąstyta elgsena.
2.Kruopštumas, tvarkingumas, atliekant pavestas užduotis.
3.Gebėjimas bendrauti su žmonėmis.
4.Organizuotumas, atliekant užduotis.
5.Aktyvus, kupinas norų pasiekti gerų rezultatų.
6.Nusimanymas muzikoje, parenkant muzikines grupes.

JONAS PETRAITIS
Gimęs 1975.11.07, Vilniaus mieste. Šiuo metu mokosi Vilniaus Aukštesniojoje ekonomikos mokykloje antrame kurse. Pareigos firmoje – finansininkas. Jo savybės, tinkančios šioms pareigoms:

1.Kruopštus.
2.Geri matematiniai sugebėjimai.
3.Dėmesingas.
4.Greitas užduočių vykdymas.

PETRAS JONAITIS
Gimęs 1975.10.05, Vilniaus mieste. Pareigos firmoje – personalo vedėjas. P.Jonaičiui būdingos savybės:
1.Organizuotumas.
2.Griežtas, sugebantis gerai prižiūrėti jam pavaldžius asmenis.
3.Mėgsta sparčią veiklos plėtotę ir naujoves.
4.Pasižymi nuovoka, parenkant naudingas prekes ir paslaugas.

6. PASLAUGOS IR KLIENTAI

” SLAM ” – šou pobūdžio organizacija. Darbo laikas nuo 13.00 iki 4.00. Todėl laikotarpiu nuo 13.00 iki 19.00 veiks paprasta kavinė. Atkreipdami dėmesį į tai, kad kavinė rūsyje, ypatingą dėmesį skyrėme patiekalams ir aptarnavimo lygiui. Meniu išvardinti patiekalai (žiūrėti į priedą) visada bus apyvartoje, t.y. nebus atvejų, kai, užsisakę tam tikrą patiekalą, klientai bus informuoti, kad jo nėra. Valgiai visada bus švieži ir aukštos kokybės. Klientų sudominimui, sukurtas specialus meniu vaikams, kuris pigesnis, o vaikui pietaujant su abiem tėvais, jis pavalgys nemokamai. Dienos metu, norint pritraukti klientus, alus nuo 16.00 iki 17.00 h bus pardavinėjamas 30% pigiau. 19.00 valandą, prasidėjus programai, mokestis už bilietą į koncertą neviršys 10 Lt. Tuo būdu žadame pritraukti klientus. Muzikinė programa tęsis nuo 19.00 iki 1.00 h su pertraukom, kurių metu vyks įvairūs renginiai ir šou programa. Muzikinei grupei pabaigus koncertą, žmonės galės toliau linksmintis pagal šiuolaikinę muziką.

Aptarnaujantis personalas bus dalelė mūsų stiliaus, papildant visumą. Todėl sukuriama speciali apranga padavėjams bei barme-nams.

Orientuodamiesi į siauresnius klientus ir, be abejo, į įvairias progas, sukūrėme specialią “patalpą”. Tai mūsų sumanymas, įgyvendintas dizainerių. Pavadinkime tai “ola” su specialiu interjeru ir aptarnavimu.

Labiausiai akcentuojamas dalykas – interjeras, kuriuo mes išsiski-riame iš eilinių kavinių tarpo. Viskas: geležinės durys, lempos, fakelų pavidalo, kėdės, stalai – sukurs atmosferą, primenančią sumodernintą senovę.

Norėdami sudominti klientus ir užsikariauti rinką, kainas pasirinkome vidutinio dydžio, t.y. tarp žemiausio lygio kavinių ir prestižinių restoranų. Dalis mūsų būsimų klientų – užsienio šalių atstovai. Mūsų kavinėje lietuvių kalbos nemokėjimas – ne barjeras, nes ir padavėjai, ir kitas personalas mokės anglų bei vokiečių kalbas. Meniu irgi sudaromas angliškai.

7. ĮMONĖS BUVEINĖS REIKŠMĖ

Žinodami, kad buveinės parinkimas labai svarbus bet kuriam verslui ir, kad vieta gali nulemti įmonės veiklos sėkmę, parinkdami vietą, stengėmės klubą įkurti senamiestyje, nes tai patogiausia vieta strateginiu požiūriu.

Įmonės buveinės privalumai:

– geografinė vieta patogesnė konkurentų atžvilgiu (lengvesnis susisiekimas su naujaisiais rajonais, kurių gyventojai sudaro didelę barų lankytojų dalį.);

– įmonė galės ilgiau veikti, bus mažesnis triukšmas, nes ji bus įkurta negyvenamo namo rūsyje;

– arkinės sienos atitinka mūsų stilių, sukuria jaukumą.
Atliekant remontą taip pat buvo tam tikras privalumas, nes:

– nereikėjo daryti sienų remonto;

– langų nebuvimas sulaiko šilumą, o tai sąlygoja mažesnes išlaidas.

Įmonės buveinės trūkumai:

– didelės išlaidos įvedant ventiliaciją;

– papildant šviesos trūkumą, didelės išlaidos elektros energijai.

Ateities perspektyvos. Kadangi mes išnaudojame tik dalį turimo ploto, t.y. 200m, o ne 500m, tai mums labai realios galimybės plėstis. Yra keletas galimybių:

– nuomoti patalpas kitiems žmonėms dar jų nesuremontavus;

– nuomoti patalpas, jas suremontavus;

– pradžioje jų nesinuomoti, vėliau plėstis ar panaudoti savo tikslams kitais būdais.

Išlaidos, susijusios su buveine.Visas išlaidas suskirstome į dvi dalis:

1.Išlaidos, įkuriant įmonę:
Bendra suma 113870.9
Patalpų remontas 49521.2
Įrangos įsigyjimas 64349.7

2.Išlaidos, atlikus remontą:
Metinės buveinės išlaidos 204252
Nuompinigiai 192000
Komunalinės paslaugų išlaidos 12252

Smulkiau apie remonto metu atliekamus darbus žiurėkite į priedą:
“Statybinės medžiagos” – 6 lentelė;
“Darbininkų apmokėjimas” – 7 lentelė;
“Įranga” – 8 lentelė;
Gaudami plotą, sudarome sutartį, kurioje tikrieji šeimininkai įsipareigoja apmokėti remontą. Todėl išlaidos, atliekant remontą, bus atminusuojamos iš nuompinigių.

Pirmųjų metų buveinės išlaidos: 318132.9

8. KONKURENCIJOS ANALIZĖ

Kaip jau minėjome, mes kuriame ne tik kavinę, bet kartu ir muzikinį klubą. Pramogų rinka Lietuvoje dar tik pradeda formuotis, todėl ir konkurentų nėra daug.

Keturios svarbiausios konkuruojančios įmonės:
1.”Langas” – Ašmenos g-vė 8.
2.”Bix” – Etmonų g-vė 6.
3.”Ministerija” – Gedimino g-vė 47.

4.”Tauro kalno galerija” – Vydūno g-vė 36.

Taigi, remiantis mūsų ir kitų apklaustų žmonių įvertinimais, savo konkurentus įvertinome sekančiai (žiūrėti lentelėje), savo firmos įvertinimą vykdėme dizainerio bei kitų pasiūlymu. Tai pateikiame 6 lentelėje.

MUZIKINIŲ KLUBŲ ĮVERTINIMAS

6 lentelė

Konkuruojančios įmonės
Lyginimo

sritys Mūsų įmonė
1

2
3
4
1)Įmonės prestižas 4 2 3 5 1
2)Buveinė 4 3 2 5 1
3)Išplanavimas 5 3 1 4 2
4)Nuotaika 5 2 3 4 1
5)Gaminiai 5 2 4 3 1
6)Paslaugos 3 5 4 2 1
7)Kainos 5 3 2 1 4
8)Reklama 4 5 2 3 1
9)Pardavimo metodai 5 4 1 2 3
Viso balų 40 29 22 29 15

Didelę įtaką vertinant turėjo tai, kad įmononę įkūrsime, atsižvelgiant į kitų klubų trūkumus daug ką patobulindami ir tai lėmė aukštą įvertinimą. Vienintelis trūkumas tas, kad įmonė nesimatys iš išorės, todėl reikės sukurti gerą reklamą. Mašinų aikštelės nebuvimas nelabai gąsdina, nes žmonės atvažiuos pailsėti, atsipalaiduoti, o tai labai patogi vieta susisiekiant visuomeniniu transportu.

9. MARKETINGO STRATEGIJA

Kainodaros strategija. Kainos nustatymas produktui ir paslaugai – – vienas atsakingiausių verslininko sprendimų. Taigi mes savo gaminiams ir paslaugoms kainas nustatėme, remdamiesi konkurentų kainomis, bei, atsižvelgdami į vartotojus. Norėdami pritraukti pirkėjus dienos metu, kai tikimąsi, kad bus mažesnis pirkėjų srautas, alaus kaina nuo 16.00 iki 17.00 bus 30% pigesnė. Taip pat, norint žmones sudominti, palaikyti gerą nuotaiką, vyks įvairūs renginiai, loterijos, kur prizai bus įvairūs patiekalai, alus. Pirma užsakyta taurė šampano, vyno ar konjako – nemokamai. Ateityje planuojama dar daugiau reklaminių triukų, kurie pritrauks pirkėjus.

Pirkimo skatinimo strategija. Kadangi muzikinis klubas randasi namo rūsyje, mums privaloma turėti gerą iškabą prie įėjimo, dekoracijas, kad patrauktų žmogaus akį. Reklamuosimės masinėse informacijos priemonėse: per radiją, laikraščius. Manome, kad bene pagrindinis poveikis reklamuojant – kitų žmonių atsiliepimai, dėl to vėl sugrįžtame prie gero klientų aptarnavimo.

10. ASMENINĖ FINANSINĖ APYSKAITA

Kadangi daugelis institucijų reikalaus duomenų apie mūsų finansinius išteklius, žemiau esančioje 7 lentelėje parengėme asmeninę finansinę apyskaitą.

ASMENINIS TURTAS

7 lentelė
Turtas Suma, Lt
Pinigai taupomosiose sąskaitose 3000
Gyvybės draudimas 2000
Nekilnojamas turtas (rinkos vertė) 488000
Transporto priemonės (rinkos vertė) 40000
Pinigai grynais 10000
Visas turtas 543000

Pardavimų prognozės. Pirmųjų metų pardavimų prognozės.

8 lentelė

Mėnesiai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 per metus
I Maisto gaminiai
Visa pardavimų suma 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 720000

II Alkoholiniai gėrimai
Visa pardavimų suma 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 960000

III Programa
Suma gauta iš programos 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180000

Iš viso bus parduota
Visų gaminių bei pramogų
pardavimo kaina 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 1860000

PIRMAISIAIS METAIS PARDUOSIMŲ PREKIŲ SAVIKAINA 9 lentelė

Mėnesiai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 per metus

I. Maisto gaminiai
Visa savikaina 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000

II. Alkoholiniai gėrimai
Visa savikaina 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 124800

III. Programa
Visa savikaina 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000

Iš viso bus parduota
Visų parduosimų prekių
savikaina 28400 28400 28400 28400 28400 28400 28400 28400 28400 28400 28400 28400 340800

PIRMŲJŲ METŲ DARBO APMOKĖJIMO IŠLAIDOS 11 lentelė

Mėnesiai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 per metus
Atlyginimai
Pareigybės:
I Administracija
1.Direktorius 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
2.Menedžeris 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
3.Finansininkas 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
4.Personalo vadovas 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
II Personalas
1.Barmenai (2) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
2.Padavėjai (10) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
3.Apsauga (3) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600
4.Virėjos (2) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
5.Maisto išdavėjos(2) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
6.Virėjų padėjėjos(2) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
7.Valytoja (1) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Iš viso 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 72600
Socialinio draudimo įmokos
30% 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 21780

Iš viso 7865 7865 7865 7865 7865 7865 7865 7865 7865 7865 7865 7865 94380

PIRMŲJŲ METŲ NE DARBO APMOKĖJIMO
IŠLAIDOS

12 lentelė

Mėnesiai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 per metus
Nuoma 16913 16913 16913 16913 16913 16913 101478
Komunalinių

1221 1221 1221 1221 821 821 821 821 821 821 1221 1221 12252
paslaugų
Automobilio
naudojimo ir 1000 1000 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1000 10200
prekių prista-
tymo
Reklamos 1860 1860 1860 1860 1860 3720 3720 3720 1860 1860 1860 1860 27900
Juridinių ir bu-
halterinių pas- 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
laugų
Palūkanos 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 107970
Nusidėvėji-
mas 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 17626.82
Viso 279826.82

ILGALAIKIS TURTAS 13 lentelė
Ilgalaikis turtas Kiekis, vnt. Įsigijimo išlaidos, Lt Naujas ar naudo- Naudingo veikimo Nusidėvėjimas išlaidų

tas trukmė (mėnesiais) suma (per men.), Lt
Elektr. viryklė 1 2000 Naujas 72 27.5
Indų plov. mašina 1 1500 Naujas 60 24.8
Tarkav. mašina 1 100 Naujas 36 2.7
Kavos aparatas 1 1500 Naujas 60 24.8
Mikrobanginės 2 2000 Naujas 60 33.06
Šaldytuvai 3 2400 Naujas 72 33.06
Telefonai 2 90 Naujas 60 1.5
Stalai(ofisui) 2 600 Naujas 120 4.96
Kėdės(ofisui) 4 240 Naujas 120 1.98
Kasos aparatas 1 2000 Naujas 60 33.06
Kėdės(salei) 130 26000 Naujas 120 214.9
Stalai(salei) 28 15000 Naujas 120 124
Stalai(virtuvei) 2 400 Naujas 120 3.3
Spintelė(virtuvei) 1 1000 Naujas 120 8.26
Lentyna(ofisas) 1 150 Naujas 120 1.24
Virtuvės įrankiai 1242 9369.7 Naujas 120 77.3
Automobiliai 2 40000 Naudotas 60 661.3
Kompiuteris 1 3200 Naudotas 48 67.2
Printeris 1 6000 Naudotas 48 124

Visų ilgalaikio turto įsigijmo išlaidų suma,Lt 64349.7 Mėnesinė nusidėvėjimo išlaidų suma, Lt 1468.92

PRADINĖS IŠLAIDOS

14LENTELĖ

Išlaidos Suma Lt.

Įmonės buveinės įkūrimas 49521.2
Visų ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų suma 64349.7
Darbo apmokėjimo išlaidos 94380
Licencijos ir leidimai 5500
Ne darbo apmokėjimo išlaidos 279826.8
Visos pradinės išlaidos 493577.7

PAJAMŲ DEKLARACIJA

14 lentelė
Eil.Nr. Rodiklių pavadinimas Duomenys
1 Individualios įmonės savininkų skaičius 2
2 Samdomų asmenų skaičius 23
3 Iš viso 25
Įmonės įplaukos ir išlaidos bei pajamų mokesčio apskaičiavimas
Eil.Nr. Rodiklių pavadinimas Duomenys
4 Ūkinės veiklos įplaukos 1860000
5 Dokumentais patvirtintos išlaidos, tenkančios realizuotai produkcijai, darbams bei

paslaugoms, iš jų: 799865.6
5.1 Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos 246000
5.2 Nusidėvėjimo atskaitymai visiškam ilgalaikio turto atstatymui 17626.8
5.3 Išlaidos samdomajam darbui apmokėti 72600
5.4 Socialinio draudimo įmokos 21780
5.6 Kelių ir pridėtosios vertės mokestis 340380
5.7 Sumokėtos palūkanos už kreditus 101478.8
6 Pajamos 1060134.4
7 Pagrindiniu tarifu apmokestinamos pajamos 1060134.4
8 Pagrindinis mokesčio tarifas (%) 24
9 Mokesčio suma 254432.2

PIRMŲJŲ METŲ PLANUOJAMŲ
PAJAMŲ ( ar pelno ) APSKAIČIAVIMAS

15 lentelė

Per metus
Pardavimai ir paslaugos 1860000
(vertinė išraiška)
Parduotų prekių savikaina 340800
Bendrasis pelnas 1519200

Įmonės išlaidos
Atlyginimai 72600
Socialinio draudimo įmokos 21780
Nuoma 192000
Komunalinės paslaugos 12252
Automobilių naudojimas ir parduodamų prekių pristatymas 10200
Reklama 27900
Juridinės paslaugos 2400
Palūkanos 107970
Nusidėvėjimas 17626.8
Iš viso įmonės išlaidų 464728.8

Pelnas prieš apmokant mokesčius 1060134.4
FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR JŲ PANAUDOJIMAS

Finansavimo šaltiniai: Lt

Pirmojo savininko investuoti pinigai 60000
Antrojo savininko investuoti pinigai 50000
Ilgalaikė banko paskola įmonei 390000

Numatoma gauti iš

visų finansavimo šaltinių 500000
Finansų panaudojimas: Lt

Įmonės buveinės kūrimui 49521
Įrenginiams 64350
Apyvartiniam kapitalui 374207
Licenzija 5500

Numatoma panaudoti 493578

NENUOSTOLINGUMO LŪŽIO TAŠKAS

Visa pardavimų suma 1860000 Lt
Visa parduotų prekių savikaina 340800 Lt
Visas bendrasis pelnas 1519200 Lt

Bendro pelno koeficientas = 1519200 Lt / 1860000 Lt = 0.8
Šis koeficientas rodo, kad kiekviename parduotų pajamų lite, mes gausim 80 centų pelno.

Visos įmonės išlaidos = 493578 Lt
Nenuostolingumo lūžio taškas = 493578 Lt / 0.8 = 616972.5
Šiame taške išlaidos lygios pajamoms, ir toliau gaminant bus gaunamas pelnas.

RESUME

Paslaugų verslui įgyjant vis didesnę pasiūlą Lietuvoje, verslo planą sudarėme, norėdami įkurti muzikinį klubą ” SLAM “. Bene svarbiausias tikslas – sukurti savo stilių, kad žmogus atsipalaiduotų ir jį pamėgtų. Norint maksimaliai tenkinti klientų norus, pateiksim aukšto lygio aptarnavimą. Todėl personalą atrinksime pagal specialiai sukurtą planelį. Vadovai išrinkti atsižvelgiant ir į žmogaus scharakterio savybes, ir į jų turimas žinias bei sugebėjimus. Įmonės buveinė strateginiu požiūriu turi daug privalumų, nes ji yra senamiestyje, miesto centre, seno namo rūsyje. Pradžioje bus atliktas remontas, sukurtas interjeras, kur mūsų idėjas perteiks geri specialistai. Tikėdamiesi klientų su tam tikrais pageidavimais, paslaugas kursime užpildant konkurentų spragas, pasiūlydami platų pramogų asortimentą, kuris, kaip ir viskas klube pinsis į bendrą visumą, sudarant stilių.

Norint įveikti didelę konkurenciją rinkoje, atitinkamai sudaryta marketingo strategija, kuri iki galo sureguliuoja mūsų tikslus.

Leave a Comment